DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande:"

Transkript

1 DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: Klagen er indgivet af Aalborg Skakforening den 6. marts Klagen vedrører turneringslederens og Turneringskomiteens afgørelser af henholdsvis 22. januar og 22. februar 2010 vedrørende partiet mellem Søren Koch, Nordkalotten (hvid) og Peter Lysberg, Aalborg Skakforening (sort) på 8. bræt fra holdkampen i Skakligaen (XtraCon-ligaen) mellem de to klubber spillet den 10. januar Ålborg Skakforening (klageren) har over for Skaknævnet nedlagt påstand om, at Søren Koch dømmes som taber af partiet, da han ikke har efterlevet pligten til at notere trækkene under partiet. Nordkalotten (indklagede) har nedlagt påstand om, at turneringskomiteens afgørelse skal stå ved magt. Klagegebyr 540 kr. er indbetalt af klageren. Sagens omstændigheder og behandling ved tidligere instanser: Det fremgår af sagen, at turneringsleder Per Rasmussen i henhold til brev af 18. januar 2010 i første omgang afviste at behandle sagen med henvisning til en fristoverskridelse, hvorefter turneringskomiteen hjemviste sagen til realitetsbehandling af turneringslederen. Per Rasmussen traf herefter sin afgørelse i henhold til brev af 22. januar 2010, hvori det hedder:... En sag som denne, og det uanset om det er med tillægstid..., så er det en sag der handler om noteringspligt, og som kun kan behandles ved brættet. Der er intet sted i reglementet angivet hvorledes en sådan situation skal behandles, og derfor vil der altid være forskel på hvor strikse en KL er med hensyn til at give henstilling-advarsel og dom,... Afgørelse Protesten... afvises, idet det kun er kamplederen der kan vurdere denne episode, og da Aalborg spilleren samtidig uden at have krævet handling fra KL ved at stoppe uret, opgav partiet, så ser jeg ingen anden mulighed end at det indberettede resultat.. står ved magt...." I henhold til brev af 22. februar 2010 stadfæstede Turneringskomitéen turneringslederens afgørelse med henvisning til FIDEs regler for skak Det hedder i brevet:...

2 Det er Turneringskomiteens overbevisning at Søren Koch ikke har overtrådt eftersom der kun er givet en henstilling af kamplederen. Peter Lysberg havde mulighed for at stoppe uret og tilkalde kamplederen,... Turneringskomiteen forventer at alle spillere i skakligaen kende reglerne. Skakligaen har fra sæsonen fået ny betænkningstid... Disse nye regler kræver mere at dommere/kampleder er mere opmærksom på noteringspligten, da tidnøden kan vare lang tid,... I omhandlede sag har dommer/kamplederen ikke haft brættet under opsyn hele tiden, hvilket man bør prøve, især efter der er givet en henstilling.... Men da dommer/kampleder i denne sag ikke har gjort noget ulovligt i henhold til FIDE s regler kan/vil turneringskomiteen ikke ændre resultatet. Derfor finder Turneringskomiteen at TL handlede korrekt, og stadfæster hermed TL s afgørelse.... På resultatkortet fra matchen er anført følgende: 8. Bræt Efter flere (to, tre) henstillinger fra kampleder og holdleder (fra Nordkalotten) undlader hvid at at notere. På noteringslisten mangler mindst 2 træk efter afslutning hvor sort opgiver under protest. Klager skrev ved af 17. januar 2010 således til Per Rasmussen: "... Jeg var ikke selv til stede ved partiet, men alle bevidner, at der var indtil flere henstillinger om at notere i egen tid. At vores mand ikke standser uret kan efter min mening ikke lægges ham til last, da kampleder står lige ved siden af og ikke håndhæver sin pligt til at stoppe ulovlighederne. Hvis uret bliver standset kan hvid også få mere tid til at notere de manglende træk, og det kan vel heller ikke være meningen? Når der gives ½ minut, er det også fordi der skal noteres i egen tid. Peter opgiver ganske rigtigt partiet, men det er under protest. Jeg skriver efterfølgende min indberetning og opfatter det som en protest...." Klager skrev i første omgang ved af 18. januar 2010 således til Turneringskomiteen: "... Under indberetningen er sagsforløbet kort beskrevet af undertegnede, og holdleder Martin Noer fra Nordkalotten har underskrevet resultatkortet, som accept af at fremstillingen er korrekt. Hvid spillede flere træk uden at notere, og på noteringslisten efterfølgende manglede to-tre træk. Vi mener at partiet skal dømmes som tabt for hvid, da han ikke har overholdt sin noteringspligt i henhold til FIDEs regler 8.1,... Endvidere er der efter vores mening blevet begået en kamplederfejl, som ikke bør komme os til skade, jvf. kamplederinstruksen stk. 1a. Vi mener sagen er principiel i forbindelse med indførelse af den nye betænkningstid. Med tillægstiden på 30 sekunder fritages spillerne ikke for noteringspligten, som der dispenseres fra i de sidste 5 minutter tidligere. Spillerens formodes at have tid til at notere på de 30 sekunder, og har altså pligt til det. Hvad sker der så, hvis

3 man af "gammel vane" trækker á tempo, og derfor vinder tid? I ovennævnte tilfælde intet udover et par henstillinger. Der må efter vores mening være sanktioner, hvis man flere gange overtræder samme regel, og kamplederen burde have dømt partiet tabt for hvid...." Klageren skrev efterfølgende ved brev af 27. januar 2010 således til Turneringskomiteen: "... Under indberetningen er sagsforløbet kort beskrevet af undertegnede, og holdleder Martin Noer fra Nordkalotten har underskrevet resultatkortet, som accept af at fremstillingen er korrekt. Hvid spillede flere træk uden at notere, og på noteringslisten efterfølgende manglede to-tre træk. Vi mener af flere grunde... at partiet skal dømmes som tabt for hvid: 1. Hvid ikke har overholdt sin noteringspligt i henhold til FIDEs regler 8.1. Ingen har anfægtet, at spilleren ikke har overholdt denne pligt, og det er også beviseligt ifølge indberetningen. Vi mener især at sagen er principiel i forbindelse med indførelse af den nye betænkningstid. Med tillægstiden på 30 sekunder fritages spillerne ikke for noteringspligten, som der dispenseres fra i de sidste 5 minutter tidligere. Spillerens formodes at have tid til at notere på de 30 sekunder, og har altså pligt til det. Hvis man af "gammel vane" trækker á tempo i tidnøden, kan man derved vinde meget tid. 2. Hvad gør man så, hvis spilleren ikke overholder denne pligt? Kamplederinstruksen foreskriver i stk. 1.a: at påse, at nærværende spilleregler overholdes samt i stk.3 at indskærpe spillerne, at der er noteringspligt. Ifølge stk. 1.d skal han pålægge spillerne straffe for forseelser eller brud på nærværende regler. Der er altså efter vores mening blevet begået en klar kamplederfejl, en pligtforsømmelse. Ifølge indberetningen har KL været til stede ved brættet, og har overværet samme regelbrud indtil flere gange, og blot nøjedes med at give henstilling(er). Efter vores mening indebærer kamplederinstruksen, at man bør dømme partiet tabt allerede 2.gang, spilleren ikke efterkommer henstillingen. Dette i stil med at man heller som KL kan lade en tidsoverskridelse passere. Beviset for at KL heller har overholdt sin forpligtigelse til at kontrollere noteringspligten, ligger også i de manglende træk på noteringslisten. 3. Hvordan forholder TL sig så til disse to forsømmelser? TL skriver at denne sag kun kan behandles ved brættet, at der intet sted i reglementet er angivet hvorledes en sådan situation skal behandles og derfor ikke vil gøre sig til dommer for om KL har handlet forkert. Vi mener ud fra ovenstående, at det er klart dokumenteret, at KL netop ikke har handlet og derved har handlet forkert. Kamplederinstruksen foreskriver efter vores mening forholdsvist klart hvordan en sådan situation skal behandles, idet man ikke kan vurdere om en noteringspligt er overholdt eller ej, blot konstatere. TL skriver at vores spiller har gyldig grund til at stoppe uret, ja nærmest pligt til det. Denne påstand er klart i strid med 6.12 i FIDEs regler, hvor en spiller kun må standse uret for at tilkalde dommeren. I dette tilfælde stod KL ved siden af under hele forløbet, så der kan ikke være grund til at tilkalde. Standsning af uret vil også kunne give hvid tid til at notere, og uberettiget standsning af uret ville kunne medføre straf. 4. TL anfører at vores spiller ved at opgive frasiger sig retten til at protestere til KL over modstanderen. Vores mand opgiver helt klart under protest. Hvad kunne han ellers gøre på

4 dette tidspunkt? Protesten er jo heller ikke rettet mod modstanderen, men nu nærmest rettet mod KL, der ikke overholder sine forpligtigelser. TL skriver i sin endelige afgørelse, at det kun er KL, der kan vurdere denne episode, og da Aalborgspilleren samtidig uden at have krævet handling fra KL ved at stoppe uret, opgav partiet, ikke ser anden mulighed end at det indberettede resultat af dette parti står ved magt. Vi mener ud fra det ovenstående, at TL s afgørelse er behæftet med så mange fejl, at turneringskomiteen skal dømme om. Med indførelsen af den nye betænkningstid kan en ny dom forhåbentligt også statuere et eksempel, idet jeg i modsat fald kan forudse mange diskussioner og fremtidige sager af samme karakter...." Klageren har i sin klageskrivelse af 4. marts 2010 over for Skaknævnet anført, - at Søren Koch gentagne gange under partiet også efter at der var givet en henstilling fra kamplederen - strid med FIDEs regler 8.1 har undladt at foretage notering af trækkene, - at Søren Koch derved har opnået en urimelig fordel, - at de 30 sekunders ekstra betænkningstid tid i de nye regler om betænkningstiden er givet netop af hensyn til spillernes mulighed for at notere, og - at KL/HL ikke har udført deres tilsynspligt. Det hedder i øvrigt i klageskrivelsen:... TK anfører..., at Peter Lysberg havde mulighed for at stoppe uret og tilkalde KL. Vi mener, at da KL ikke er stede, kan vores mand ikke tro andet end at Martin Noer, som jo er til stede og giver henstilling, er udpeget af KL til at holde øje med partiet, og derfor er bemyndiget til at skride ind, når reglerne bliver overtrådt. Derfor må Peter Lysberg ifølge 6.12 b ikke standse uret, da det i øvrigt ville give Søren Koch bedre tid til at notere. TK s bemærkning om at TK forventer at alle spillere i skakligaen kender reglerne virker derfor temmelig absurd, idet det ikke er vores mand, der har brudt nogle regler, og at det tilsyneladende er KL, der ikke har sat sig ind i de nye regler.... Vores påstand er, at KL ikke har udført sin tilsynspligt i forhold til DSU s kamplederinstruks, der i 1.a foreskriver, at nærværende spilleregler overholdes, og endda i 3 skal indskærpe spillerne, at der er noteringspligt.... Martin Stampe Noer, Nordkalotten, har i af 21. marts 2010 udtalt: "... Indledningsvist ønsker Nordkalotten at fastholde mine bemærkninger af 2. februar til TK: "Spørgsmålet: Personligt hørte jeg ingen henstillinger, da jeg fulgte andre partier, men mine holdkammerater har sagt, at KL i hvert fald een gang bad SK om at notere. Det reagerede han ikke på. Måske fordi han ikke hørte det, måske fordi han var for optaget af partiet - jeg ved det ikke. Da jeg kom til, og som holdleder bad ham notere, begyndte han på det med det samme.

5 Supplerende bemærkning: Efter min opfattelse er partiet afsluttet, idet modstanderen opgiver. Situationen er lige som hvis der havde været et ulovligt træk under partiet som ikke er blevet bemærket. Når partiet er afsluttet, står resultatet ved magt - uanset hvad der er gået forud. Iøvrigt havde jeg ved indspilningen i chessbase problemer med begge lister - Ålborgspilleren havde heller ikke skrevet rigtigt de sidste træk (eller i hvert fald skrevet sådan oveni at det var ulæseligt på kopien), men han har dog skrevet noget Endelig ønsker jeg at korrigere Ålborgs udsagn vedr. fakta i anken på et enkelt punkt. KL var IKKE til stede under hele seancen. Jeg mødte KL i kantinen og han havde også et par andre partier at følge med i på dette tidspunkt. Han gik med andre ord rundt på spillestedet." Til Aalborg Skakforenings klage af 4. marts 2010 til Skaknævnet kan supplerende tilføje: Jeg antager at såvel turneringsleder som turneringskomiteen har læst sagsmaterialet grundigt igennem inden de har truffet afgørelse i sagen. Det står fast, at Søren Kock een gang har undladt at nortere, hvilket bliver påpeget af kamplederen. Dette overhøre han åbenbart. Da jeg senere - som holdleder - beder Søren Koch om at notere gør han det i resten af partiet. Nederst på side 1 i klagen til Skaknævnet anfører Aalborg Skakforening, at deres mand må have den opfattelse at undertegnede var "udpeget af KL til at holde øje med partiet, og derfor er bemyndiget til at skride ind, når reglerne bliver overtrådt". Peter Lysberg kan ikke have været i tvivl om, at jeg var holdleder for Nordkalotten, hvilket blandt andet fremgår af programmet (side 4). Jeg var ikke udpeget som kamplederassistent eller lignende, men fulgte blot dette og de øvrige partier som holdleder. Da jeg så, at Søren Kock ikke noterede påtalte jeg det og konstaterede, at han nu noterede, hvorefter jeg gik videre til andre partier. Det er fortsat Nordkalottens opfattelse af Peter Lysberg burde have stoppet uret under partiet og påkaldt sig kamplederens opmærksomhed, hvis han ønskede at Søren Kock skulle korrigeres. Kamplederen kunne så have tilladt at Søren Kock lånte Peter Lysbergs noteringsliste og de (få) manglede træk kunne være nedskrevet. Når partiet er afsluttet, er det efter Nordkalottens opfattelse for sent at påberåbe sig, at der under partiet er sket en fejl. (Det er også umuligt at gætte på om Søren Kock kunne nå at nedskrive de manglende træk i egen betænkningstid inden han overskred sin betænkningstid eller ej). Da jeg kan se Peter Lysbergs mail af 14. januar 2010 er bilagt sagen vedhæfter jeg for fuldstændighedens skyld kopi af mit svar...." Peter Lysbergs mail af 14. januar 2010 til Martin Noer er sålydende: "... Min harme går udelukkende på Kamplederens sene og meget lidt insisterende ageren i tidnødsfasen, og din rolle Martin i forløbet. Kamplederen er til stede; Men griber meget sent (5, 6 syv træk) inde i forløbet, hvor min modstander ikke har noteret, hverken egne eller mine træk. Jeg har på det tidspunkt brugt en del af min betænkningstid på, at få øjenkontakt med kamplederen, og ellers undrene over " hvorfor sker der ikke noget? " Kamplederen henstiller til modstanderen, langt om længe, at der noterings pligt. Modstanderen retter sig efter dette; Men notere ikke de manglende træk. Der bliver ikke grebet yderligere ind, andet at det bliver påtalt igen, hvorefter jeg siger, i egen betænkningstid, at det gælder alle træk. Det er jeg nok ikke berettiget til, og vil derfor gerne sige undskyld; Men det skal siges, at jeg på daværende tidspunkt var meget frustreret. Martin, du påtaler også situationen på et eller andet tidspunkt. Modstanderen har lige trukket med tre sekunder tilbage på klokken, og mangler stadig at notere en hel del træk. Der burde du, som IAér, klubformand, og holdleder, efter min mening have stoppet "festen" og opgivet på vegne af din spiller.

6 ..." Martin Noers svar til Lysberg, der er afgivet ved af 15. januar 2010, er sålydende: "... Som bekendt var der et problem vedr. Søren Koch s manglende notering i slutfasen af dit parti. Da det er en verserede sag skal jeg afholde mig fra at kommentere hændelsen bortset fra...: Jeg tror ikke man som holdleder har kompetence til at opgive på sin spillers vegne. Jeg tager muligvis fejl, men jeg overvejede slet ikke muligheden, da jeg som nævnt ikke vidste at den (måske) fandtes.... Jørgen Rasmussen, der var kampleder (dommer) under afviklingen af matchen, har i af 22. marts 2010 til Skaknævnet udtalt: "... Da Søren Kock (SK) har ca. 5 min. tilbage af sin betænkningstid er hans liste ajuorført. Herefter går jeg rundt ser til andre partier som også er i tidnød. Jeg går herefter på toilettet, hvilket jeg mener der er tid til. På vej tilbage veksler jeg et par ord med en i kantinen. Jeg går ind spillelokalet og kommer hen til SK s parti og ser at der sat 4 streger i hver kolonne på SK s liste. Jeg siger til SK at han skal notere. Han forsøger at ajuorføre sin liste samtidig med at han gør sine næste træk. Martin Noer kommer til og siger også til SK at han skal notere. SK forsøger igen at ajuorføre sin liste, men for det ikke gennemført. Situationen er meget kaotisk og lige pludselig har SK vundet et tårn. Herefter opgiver Peter Lysberg og protesterer mod SK s manglende notering. Jeg må fastslå at jeg ikke har udpeget Martin Noer eller andre til kamplederassistent, selvom andre er af en anden opfattelse...." Skaknævnets bemærkninger: Det påhviler dommeren (kamplederen) at skride ind, hvis en spiller undlader at opfylde noteringspligten, jf. FIDEs regler for skak 8. Dommeren vil herunder om fornødent kunne give spilleren en advarsel og i gentagelsestilfælde kunne dømme den pågældende som taber af partiet. Dommeren kan i den forbindelse pålægge en spiller at a jourføre sin noteringsliste - om fornødent enten med hjælp fra modstanderens noteringsliste eller efter at have ladet foretage en rekonstruktion af partiet. Hvis dommeren ikke er i nærheden, er en spiller, hvis modstander ikke overholder reglerne om noteringspligt, berettiget til om fornødent at standse uret med henblik på at tilkalde turneringslederen, jf. FIDEs regler 6.12, litra b og d. Der findes ikke at være grundlag for at antage, at Søren Kock af dommeren eller af den, der måtte være udpeget som assistent, er blevet tildelt en advarsel med pålæg om at notere og med

7 udtrykkelig bemærkning om, at han i gentagelsestilfælde måtte forvente at blive dømt som taber af partiet. Søren Koch kan derfor ikke anses for vedholdende at have nægtet at følge reglerne, jf. FIDEs regler Den omstændighed, at dommeren har tilsidesat sin pligt til at føre tilsyn med partiet, findes ikke i sig selv at kunne føre til, at spilleren dømmes som taber af partiet. På den baggrund, og idet Peter Lysberg efter det oplyste standsede uret og opgav partiet, stadfæster Skaknævnet turneringslederens og turneringskomiteens afgørelser om partiets udfald. Skaknævnets afgørelse: Turneringslederens og Turneringskomitéens afgørelse vedrørende partiet mellem Søren Koch, Nordkalotten (hvid) og Peter Lysberg, Aalborg Skakforening (sort) på 8. bræt fra holdkampen i Skakligaen (XtraCon-ligaen) mellem de to klubber spillet den 10. januar 2010 stadfæstes, således at Søren Koch skal stå som vinder og Peter Lysberg som taber af partiet. Klagegebyret tilfalder Dansk Skakunion. Vagn Lauritzen Peter Roesen Lars Lindhard

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER 3. SKAKSPILLETS REGLEMENT 3-1 3.1. FIDE s regler for skak... 3-1 3.1.1. Forord.... 3-1 3.2. Grundlæggende Spilleregler... 3-2 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål... 3-2 3.2.2. 2. Brikkernes udgangsstilling

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af mobilbillet samt rykkergebyrer på i alt 200 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0099 Klageren: XX på vegne YY 4180 Sorø Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Opfør dig ordentligt J

Opfør dig ordentligt J Opfør dig ordentligt J Gode råd om vores opførsel ved bridgebordet H.K. Sørensen. Klubkonsulent og divisionsspiller. Etik Som bridgespiller skal vi selvfølgelig behandle hinanden venligt og høfligt. Man

Læs mere

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne.

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne. 12. november 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag 2013-4 I sag vedrørende klage over karantæne til en spiller, som ikke var blevet udvist for den pågældende

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november 2002.

om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november 2002. - 1 - Morten Fabrin landsdommer B e r e t n i n g om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november 2002. Marts 2003 1 I n d h o l d A. Indledning......3

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere