Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE Forsyning Energibyen Frederikshavn Visualisering og Systemanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet Energibyen Frederikshavn: 100% VE Forsyning Energibyen Frederikshavn Visualisering og Systemanalyse"

Transkript

1 Projektett Energibyen Frederikshavn: 100% VE Forsyningg Energibyen Frederikshavn Visualisering og Systemanalyse Poul Alberg Østergaard og Erik Kjems Aalborg Universitet 1

2 Energibyen Frederikshavn Visualisering og Systemanalyse Poul Alberg Østergaard og Erik Kjems Juni 2010 Forside: Skærmbillede fra visualiseringsmodellen Udgiver: Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø ISBN Pdf udgave af udgivelse: 2

3 Forord I forbindelse med Energy Camp blevv det forestået, at Frederikshavn skulle blive Danmarks vedvarendee energiby. Dette forslag blev taget op af Frederikshavn Byråd, og som del heraf blev projektett Energibyenn Frederikshavn gennemført i perioden juli 2008 til juni Projektet er finansieret af Den Europæiske Regionalfond (Vækstforum), PSOO F&U midler v/energinet.dk og Frederikshavn Forsyning. Projektet har været ledet af Frederikshavn Kommunes Energibysekr retariat og har, via samarbejde og afholdelse af årlige konferencerr og energiuger, omfattet en dialog med relevante aktører og lokalsamfundet generelt. Resultatet af dettee projekt er dels en vision v for energisystemet og dels etableringen af en interaktiv 3D visualiseringsmodel af det fremtidige energisysteme m i Frederikshavn. Dettee notat beskriver denne visualiseringsmodel. Overordnet om energisystemanalysemodellen Energisystemet er beskrevet i et scenarie, der er udarbejdet i energisystemanalysemodellen EnergyPLAN. Som udgangspunkt er scenariet et fremtidsscenf narie, men scenariet kan lige så vel beskrive den nuværendee situation eller for den sags skyld en tidligere situation. Alternative scenarier kan udarbejdes i modellenn energyplan, der kan hentes h gratiss på energy. plan.aau.dk, men de skal fysisk placeres på en server ved firmaet EMD i Aalborg, for at kunne anvendes i EnergiBy Frederikshavn Visualiseringsmodellen 2 forkortet EFV. Oprindelig scenarie fil Fysisk placering: EMD Modificeret scenarie fil EnergyCity Frederikshav vn Visualisering Fysisk placering: AAU Resultater time og årsværdier Energisystemanalysemodellen n EnergyPLAN Fysisk placering: EMD EFV henter denne scenariefil ved opstart, og det er med udgangspunk i denne, at brugere derefter kan modellere visse ændringer i energisystemet. Når brugeren har foretaget de ønskede ændringer og trykker på sendes modificerede scenariedatas a til en on line version af energyplan, der beregner energisystemet for hver enkelt time i et år. Dernæst returneres timeværdierr for elforbrug og elproduktion samt årlige indikatorer. Timeværdier visess som kurverr mens årlige værdier vises som tal. Ved tryk på vender modellen tilbage t til dee oprindelige værdier fra scenariet. 1 Se 2 https://www.3dgi.dk/cms/wiki/288 DSY/331 DSY.html?branch= =1&language= =1 3

4 Muligheder for at ændre på scenariet Der er seks forskellige faktorer, man som kan ændre på i beskrivelsen af energiscenariet. Alle seks s ændres ved at trække i en skyder som vist i grafikken fra programmet herunder. Som udgangspunkt står de på den værdi, der p.t. er i scenariet. Hvis cursor bevæges hen over skyder eller andre dele af grafikken, gives en kort beskrivelse af de enkeltee komponenter. Wind turbines angiver hvor mange vindmøller med en størrelse på 2,3 MW M der opstilles. Biomass in power plants varierer graden af biomasse i kraftværkerne gående fra 0 til 100% af forbruget. Den resterende mængde af brændselsforbruget dækkes af fossile brændsler. Den indbyrdes relativee fordeling mellem forskellige fossile brændsler forbliver den samme somm i scenariet, uanset om der skruess op eller ned for biomasseanvendelsen. Hvis derr ikke i udgangspunktet ( det oprindelige scenarie) er angivet, hvilket brændsel kraftvarmeværkerne kører på, antages det at være naturgas. Solar collectors varierer graden af bygninger med 4 m 2 solfangere opsat. Hver kvadratmeterr antages at levere KWh/år, og at have en virkningsgrad på 50% og de opsættes på mellemm 0 og 100% af i alt 7223 bygninger i Frederikshavn. Disse bygninger er fordelt på 456 som er tilkoblet decentralt fjernvarmenet, 6387 huse tilkoblet det centrale fjernvarmenet i Frederikshavn og endelig 380 huse udenfor fjernvarmenet. Green transportation varierer andelen af transportbehovet som dækkes med el, brint eller biobrændsel. Som udgangspunkt anvendes den samme relative fordeling mellem el, e brint og biomasse, som der er i scenariet uanset om der skrues op eller ned forr grøn transport. Hvis der ikke er scenariet er nogen form for grøn transport specificeret, antages det, at fossil transport omlægges til elbiler r ved omlægning til grøn transport. Specielt for elbiler er det antaget, at disse er tre gange mere effektivee en brændselsbiler. Det betyder i praksis, at omlægges f.eks. 120 GWh fossil transport til 100% elbiler, e så modelleres et elforbrug på 40 GWh. Med Power usage kan elforbruget justeres fra 50% under til 50% over det niveau, der som udgangspunkt er scenariet. Modellen forholder sig ikke til, hvilkee typer af elforbrugendee apparater der anvendes mere eller 4

5 mindre herunder om der ændres på fordelingen hen over døgnet og året. Modellen anvendes den samme timefordeling af elforbruget uanset hvordan dett modelleres i EFV Med Heat usage kan varmeforbruget tilsvarende justeres fra 50% under til 50% over det niveau, der som udgangspunkt er scenariet. Igen anvender modellen den samme fordeling over timer og år uanset om der skrues op eller ned for varmeforbruget. I virkeligheden vil en nedsættelse af varmeforbruget gennem isolering bevirke, at varmeforbruget falder mere om vinteren end om sommeren, hvor der ikke anvendes varme til opvarmning, men det er fravalgt af hensyn til overskueligheden i denne model. Visning af resultater Som nævnt vises både årlige resulateter samt timeværdier i EFV. Timeværdierne vises grafisk for en periodee af fire døgn for derigennem at vise systemets dynamik og hvad der f.eks. sker hvis vinden blæser eller ikke blæder hhv. sommer eller vinter. Ved at vælge kan man se både dee originale data fra scenariet, samt dee mofificerede data som er kommet med udgangspunkt i de ændringer brugeren har foretaget. Man kan derved både grafisk og ud fra årlige værdier se, hvordan systemet pårvirkes af en given ændring. Hvad angår timeværdierne, kan man enten vælge at se en animation ved hjælp af ; hvorved modellen viser en hurtig gengivelsee af tiden eller ved at vælge et specifikt tidspunkt ved hjælp af dato og tidsskyderne. Der vises alene timeværdier for elproduktion og elforbrug da specielt disse er kritiske for energisystemer, da der kræves balance mellem forbrug og produktion hvert eneste øjeblik. Til sammenligning err f.eks. fjern blåt visess vindkraft og endelig vises med gult elproduktionen fra kraftvarmeværker. Kraftvarmeværker betegnes CHP varmeforsyning meget mindre kritisk. Med sort vises elforbruget, med cyan c vises elproduktion fra affaldsforbrændingsanlæg, med 5

6 som er den engelske forkortelse af Cogeneration of Heat and Power. Bemærkk at elproduktionen fra affaldsforbrændingsanlæg ofte er konstant, hvilket skyldes, at for at opnå en tilstrækkelig god forbrændingf afaffald, så kræves en kontinuert produktion. I en lille tabel vises de årlige udledninger af COO 2 samt det årlige forbrug af fossilee energiressourcer samt vedvarendee energiressourcer. Forbruget af fossile energiressourcer omfatter o også import og eksport af elektricitet, som i scenariet antagess at hhv komme fra eller mindske produktionen på et elværk baseret på fossilebrændsler. Endelig returneres en indikator for hvor godt energisystemet er til at finde f balancen mellem elproduktion og elforbrug. Denne er defineret som den samlede årlige import plus den d samlede e årlige eksport delt med det samledee årlige elforbrug i området. En værdi på 0% betyder således, at der hverken er import til eller eksport fra området, og at systemet således err tilstrækkeligt fleksibelt til at det kann operere uden hælp fra omverdenen. Geografisk navigation i modellen Som udgangspunkt er der i systemet valgt et såkaldt "point of view" (POV), der err valgt ud fra at give det bedste view over modellen i forbindelse med de ændringer af energiproduktionen eller energiforbruget, man ønsker. Rører man således ved den skyder, der ændrer antallett af vindmøller, så får man et view udefra vandet og ind mod vindmøllerne og byen. Dette view er ganske godt g til at opfatte de ændringer, der sker i modellen. På samme måde err der valgte tilsvarende point of views, som gør det enklere at opfatte de andre visuelle ændringer af energisystemet. 6

7 Som udgangspunkt er positionen for dette vieww låst. Dvs. man kan ikke umiddelbart flytte sig væk fra dettee sted ved at benytte musen. Ved at klikke påå venstre museknap ogg bevæge musen kan man kigge i forskellige retninger, men altså ikke bevæge sig væk. Der er to væsentlige tastaturknapper, som mann bør huske. Den ene er ESC knappen, som løsner eller også låser navigationen. Et tryk på ESC knappen vil derfor give mulighed for at bevæge sig frit rundt. Den andenn er mellemrumstasten, som stopperr bevægelsen øjeblikkeligt. Sidste mulighed m benyttes ofte, når man har accelereret sin bevægelse for voldsomt op. Se også en sammenstilling af mulige tastaturfunktioner nederst. Navigationen i systemet er designet specielt til navigationn i virtuelle verdener, v der tager udgangspunkt i jordkloden, som vi har kaldt "Geo Embedded Navigation", og ligner ikke det man kender fra f.eks. spil e.l. Hovedelementerne er: At retningen op eller ned altid er i forhold til jordens tyngdeakse At man derfor ikke bevæger sig ud ad en tangent men har en konstant højde i forhold til jordoverfladen At Man ikke kan rulle fra side til side, men kun kan se ned og op. At bevægelseshastigheden er afhængig af ens højde over jordens overflade. Er man tætt på jordens overflade, bevæger man sig langsomt. Omvendtt er man langt væk bevæger man sig hurtigt. At man kan igangsætte en bevægelse og herefter se sig omkring, menss man flyver hen over landskabet. Resultatet er, at man kan fint kan bevæge sig rundt i et mindre lokalområde og alligevel bevæge sig rundt på jordkloden. Sammenligner man navigationen med den man f.eks. forefinder i Google Earth er vores langt mere intuitiv og enklere og kan udføres alene med musen. 7

8 Museaktiviteten kan således benyttes til fire bevægelser: Kigge sig omkring: Venstre musetast aktiveres og musen bevæges Bevæge sig frem eller tilbage: Scroll hjulet presses ned, og musen bevæges frem eller tilbage. Det svarer til at give sig selv et skub. Des flere skub des hurtigere bevæger man sig. Zoome: Kører man scroll hjulet frem eller tilbage, svarer det til at trække sig nærmere eller flytte sig længere væk langs bevægelsesretningen Bevæge sig op eller ned: Klik på højre musetast og bevæg musen hhv. frem ~ op, eller tilbage ~ ned. Også her "skubbes" Den igangsatte bevægelse (skubbevægelsen) kan stoppes ved at klikke samme sted på musen igen. Bevæger man sig f.eks. ned, så kan bevægelsen stoppes ved kort at klikke højre musetaste igen. Et par ekstra funktioner, man kan bruge er følgende: Tryk ESC: Frigør navigationen til fuld bevægelighed, eller låser den. Tryk 1: For at komme tilbage til udgangspunktet Tryk 0: For at øge musens sensitivitet Tryk 9: For at reducere musens sensitivitet Tryk Q: For at afslutte Tryk på mellemrumstasten: For at stoppe enhver bevægelse i modellen 8

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet

Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Hvorfor Vores energi kan løbe ud i sandet Den nationale energipolitik og de kommunale strategier Eksempel: Energibyen Skive Reference til regeringens energipolitiske oplæg Vores energi, november 2011 Klaus

Læs mere

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10

CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 Centre for Energy, Environment and Health Report series ISSN 19047495 CEEH Videnskabelig rapport nr. 10 CEEH s beregning af helbredsomkostninger fra luftforurening i Klimakommissionens fremtidsforløb Roskilde

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere