GLIMT FRA JAPAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLIMT FRA JAPAN 195911960"

Transkript

1 GLIMT FRA JAPAN a V HARRY THOMSEPU' Politik drets valg: Der var i 1959 bide valg ti1 overhuset, samt lokale valg. Det var en forud givet kendsgerning, at det konservative (<Liberal Democratic>) parti ville vinde, men sejren blev uventet stor: af tyve nye guvernerer (en guverner for hvert amt) blev oppositionspartiet (athe social democrats>)) kun reprsesenteret med een, og i de lokale valgkredse vandt de konservative saeder, socialisterne 561, kommunisterne 12 og mindre partier 52. Den usaedvanligt store konservative sejr afspejler uroen i Japan over krisen i Tibet, samt almindelig utilfredshed med socialisternes udenrigspolitiske tanker, der bl. a. gav sig udslag i felgende udtalelse af socialisternes generalsekretaer Asanuma: <USA er Kommunistkinas og Japans fselles fjendes. Det kan forudses, at det konservative parti vil bevare magten i lang tid fremover - spergsmalet ved de nseste valg er ikke, hvilket parti der vil vinde, men hvor stor de konservatives sejr vil blive. For missionsarbejdet i Japan er denne forholdsvis stabile situation af stor betydning. Kejserhusets popularitet: Der er ingen tvivl om, at kronprinsens bryllup - efter den romantiske tennisindledning - med den farste <commoner>) i Japans historie, Miss Michiko Shoda, har knyttet kejserhuset naermere sammen med folket. Bryllupsprocessionen er noget af det mest eventyrlige set i Japan - hundredtusinder fulgte brudeparret overalt, og fjernsynet bragte ceremonierne over alle landets netvserk. Hvorvidt denne kejserfamiliens popularitet vil styrke kejserdemmets magt, eller tvaertom bringe kejseren helt ned i almindelige menneskers plan, er ikke klart. Der er stadig, isser blandt arbejdere og unge samt visse religioner, en udbredt felelse af, at kejser- 34

2 systemet er en anakronisme i et moderne samfund og falgelig bar afskaffes. PB den anden side er der den hajre flaj samt de aeldre, der absolut ansker at bibeholde kejserdammet som nationens samlingsmaerke - og visse ultranationale grupper sager desperat at genindfare kejserens guddommelighed. P i kejserens fadselsdag var der ikke mindre end mennesker som kom ti1 paladset for at se og lykanske ham. Et af de store spargsmil for kristen mission i Japan er, hvorvidt kejserdammet fremover vil virke som en politisk stabiliserende faktor, eller blive et bytte for de nationale falelser. Japans religioner Zen buddhismen er i de sidste i r blevet yderst populer i udlandet, isaer i USA, England og Tyskland. Samtidig med at nedgangen i tallet af buddhistmunke i Japan stadig fortsetter. Buddhismen er for alvor vignet op ti1 et ihaerdigt forsag pi verdensmission - dog kniber det med at fi de japanske buddhister interesseret i dette - japanerne har en tydelig falelse af, at alt hvad der harer ti1 det dybeste i japansk kultur og religion egentlig blot tilharer den japanske race. Om det ikke var for de vesterlandske buddhister, bl. a. amerikanerinden Mrs. Ruth Sazaki i Kyoto, ville en buddhistisk verdensmission naeppe vaere mulig for ajeblikket, men det kan ikke negtes, at denne sterke indflydelse fra de <(hvide buddhisters er ved at vende indstillingen. Japaneren, der f ~ klappede r i som en asters nbr han falte at man var ved at komme ind i det dybeste af japansk tankegang, er nu blevet betydelig villigere ti1 at dele og meddele. Zen og mffind: Et interessant fenomen er Zen's rolle som heler af det knuste i menneskesindene. Selvom de fleste japanere kun har en ganske overfladisk interesse i religion, og selvom buddhismen med nogen ret kaldes en ~(kirkegirdsreligionx, er det ikke usedvanligt for mennesker i nad at henvende sig ti1 Zenklostrene. Et par interessante eksempler skal nevnes: En beramt ung filmskuespiller, som i et trafikuheld havde draebt en gammel kone, henvendte sig ti1 klostret Tenryuji i 35

3 Kyoto (hvor jeg siden har truffet ham) og har nu i lengere tid praktiseret Zenmeditation for at genvinde sin indre balance. En af Japan's beromteste baseball-spillere, Yamamoto, opholder sig for tiden i Zen-klostret Eiheiji, hvor han prover at finde ro, efter at han i kampens hede havde sliet dommeren i hovedet og fdgelig blev suspenderet. 42 buschauffwrer fra Tokyo opholdt sig en uge i Zenklostret Enkakuji ved Kamakura og mediterede fra morgen ti1 aften for at finde den indre ro og balance, der kunne gi dem sikkerhed og harmoni, nir de igen skulle sidde bag rattet i Tokyo's myldrende trafikverden. Buddl~ismen, sivel som shintoismen, befinder sig ellers - med den delvise undtagelse af Zen - i en svaghedssituation, som er endnu mere aggraveret ved opkomsten af Japans Nye Religioner, der allerede teller 18 millioner eller hver femte japaner. Et af de starste sp0rgsmi1, som i allerh~jeste grad er relevant for kristen mission, er dette: vil de nye religioner (som i virkeligheden jo kun er de gamle religinse ingredienser arrangeret pa en ny og smukkere mide, eller vi kunne sige: det gamle i ny kimono) knzkke og give dwdsst0det ti1 de gamle religioner shintoisme og buddhisme - eller er det tvcertimod siidant at de gamle religioner, ved denne voldsomme tvangsoperation, med en altsproengende kurscendring fortsoetter i form af de nye religioner? Der er meget der kunne tyde pi det sidste: at den gamle traditionelle og skriftbundne buddhisme er ved at svinde, og at vi i fremtiden skal regne med en ny form for buddhisme, som er tillempet dagliglivet og spekket med et utal af kristne tanker og dogmer. Blandt andet kan det nevnes, at xskabelse af univers og menneske,, som f0r var en forargelse blandt buddhister, nu er en antaget og skattet tanke i si at sige alle de 171 nye religioner. De nye religioner: Den mest forblwffende af de nye religioner er Soka Gakkai, en legretning af Nichiren-buddhismen, som under de sidste landsvalg chokerede alle ved at vinde 9 af overhusets 250 seder, fi alle sine opstillede kandidater i kredsvalgene indvalgt, og vinde en femtedel af Tokyo's kredsmandater. Soka Gakkai er startet for blot 8 Br siden og teller allerede

4 mere end 4 millioner tilhaengere! Alene sidste ir var tilvreksten 1,2 millioner eller dobbelt si mange som totalantallet af kristne efter 100 irs kristen indsats! Med sin tilvrekst pi ca om mineden er Soka Gakkai den hurtigst voksende religion i verden i dag. Da den er aldeles intolerant og har som sit mil at vinde flertallet af sreder i rigsdagen inden tyve ir for derpi at indfore Soka Gakkai som national-religion, er der a1 mulig grnnd for kristne ti1 at studere Soka Gakkai intenst og folge begivenhederne med alvor. Samtidig har Soka Gakkai's opkomst haft den virkning at neddaempe de roster, som indtil nu har hrevdet, at kristendommen ikke ville kunne vinde Japan si lrenge det kristne budskab bevarede sin intolerance. To nye religioner i 1959 : En ny religion, kaldet <The Palace of Cosmosn (~Universets palads,,), er blevet oprettet i marts i nrerheden af Kyoto. Hovedcentret bestir af tre jernbeton-bygninger, som kaldes <<the Universe Halln, <<The Moon and Star Halla og <The White Lily House,. Starteren og lederen er Mrs. Makiko Wada, gift med prresidenten for Maruzen Olieselskabet. En anden ny religion er ~Religionen for det sande hjerte~, som har sit centrum i Tokyo, hvor jeg fornylig bes~gte dem. De fire hovedprincipper er: 1. <Et rent hjerte,), 2. Et tilmodigt sind, 3. Et ydmygt sind, og 4. Et medmenneskeligt sind. Ved indgangsporten, samt i alle deres publikationer stir der (si typisk for de nye religioners understregning af det daglige liv med alle dets problemer, der ofte fl os ti1 at t0ve med at definere dem som <<religion>>) : ukom ti1 vort centrum, vi gir konsultation i folgende problemer: familievanskeligheder, giftemil, b~rneproblemer, arbejdsansattelse, forretningssuccess, sygdom, landbrug, etc.a Rristendommen Statistikk: De nye statistikker er lige kommet. Der er pr. 1. januar 1959 i Japan kristne, en stigning pi ca fra sidste ir. Ialt ca. 3/4 af 1 0/0 af den japanske befolkning, som pr. 1. januar er ca. 92 millioner. En af de hurtigst stigende

5 kristne grene er lutheranerne, som i 1952 talte og nu teller ikke mindre end ca (Missouri-synoden iberegnet i begge tilfelde). - Der er ca missionerer i Japan for ojeblikket og japanske prester samt nordinerede deltids-prester. Mksioncererne set med japanske ojne: Fslgende citeres fra tidsskriftet <Japan Harvest,,, hvor japanske pastorer udtaler sig om missionererne: avi kan ikke lide 'stationere missionerer' som ikke er villige ti1 at ta fat pi nye tiltrengte steder.2 avi er lede og kede af dem (missionerer), som har s& travlt med forklsede, bleer og sproglektioner, at de ikke har tid tilovers ti1 pionermission.~ unir nye steder skal ibnes for mission, er det bedst at misswncereme begynder - det er en kendsgerning, at han kan samle folk hvor vi ikke kan, hvad enten det s& skyldes hans harmonika, store orer eller bli 0jne.n avi har ikke noget imod, at hans hus er stort, nl blot det indre ikke er overdidigt - det er starrelsen af hans hjerte der ge1der.w amissionerer, s& vel som vi, skulle planlsegge ikke blot for eet i r ad gangen - hvad der ogs& er uundverligt - men ogs& lave en 50-irs og 100-&rs p1an.a Ovenstiende udtalelser vil vise den japanske pastors nidkerhed, hans (ujapanske?) Bbne kritik af de dirlige sider ved missionererne (som absolut er der), hans verdsettelse af missioneren som banebryder i Japans evangelisering, og den ikke ofte udtalte men i h0j grad eksisterende organiske sammenhseng mellom pastor og missioner. Individ-mission eller gruppe-mission: Et par ord om dette vanskelige spargsmil vil vere pi sin plads. Lad os dele det i to punkter : Synd: Er synd noget som beg& af den enkelte, og imod Gud? Eller er det noget som begis af en gruppe, rettet mod grnpper af mennesker? Der er vist ikke tvivl om, at japanerne stadig er s& gennemsyret af feudalismen, at det enkelte menneske( for det store flertals part) fder sig mere som del af en gruppe (familie, landsby, fagforening, etc.) end som individ. Synd er 38

6 derfor (fordvidt den ikke defineres buddhistisk: uuvidenheda) noget som gsres af den enkelte mod helheden - det er noget ydre, som er begiet mot noget ydre. Det er ikke begiet mod Gud, men mod den gruppe man er del af. Det er <<shame-culture)) og ikke usin-consciousnessa. Der er ikke tale om indre <<angern men om ydre <bod, - og boden mi gnres ikke blot for sig selv men for hele gruppen, ja i rum som i tid: ogsi for hele raekken af forfaedre. Frelse: Frelse er igen noget, som ikke bare gaelder individet, men hele gruppen. Frelsen er kun delvis, om gruppen ikke er med. Der er ingen <<frelse for mig, i yderste konsekvens. Den fuldkomne frelse er ufrelse for os~ (familien, landsbysamfundet, etc.). Her kommer den lodrette linje ogsi ind: for at frelsen skal vaere hel, skal den gaelde hele raekken af forfaedre. Ikke underligt, at mission er si vanskeligt i et land, hvor selve grundbegreberne, i vort budskab: synd, frelse, nide, osv. har si vanskeligt ved at traenge igennem. Her er brug for ikke blot helhjertet kristen indsats, men ogsi for grundigt studinm af japansk kultur og tankegang, ikke mindst som denne fremtraeder i forskellige japanske religioner.

Guru-trlp og Jesus-ylrkellghed er to centrale temaer i denne bog. Forfatteren bruger ordet tllp som udtryk for en koncentration om mennesker egne

Guru-trlp og Jesus-ylrkellghed er to centrale temaer i denne bog. Forfatteren bruger ordet tllp som udtryk for en koncentration om mennesker egne Guru-trlp og Jesus-ylrkellghed er to centrale temaer i denne bog. Forfatteren bruger ordet tllp som udtryk for en koncentration om mennesker egne oplevelser og en jagt efter lykke i denne tilvarelse. Det

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Vi har klaret krisen bedre end frygtet.

Vi har klaret krisen bedre end frygtet. Statsminister Lars Lskke Rasmussens tale ved Folketingets fibning tirsdag den 5. oktober 2010 Det talte ord grelder For to ir siden truede den globale finanskrise med at valte Danmark. Nu er vi ved at

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land

ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE. Israel - et sammensat land ISRAEL SET MED KRISTNE ØJNE Af Samuel Roswall Lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Israel - et sammensat land Israel er et sammensat og spændende land. Det gælder for det første geografien. Trods landets

Læs mere

I Danmark bor danskerne.

I Danmark bor danskerne. Paresh Waahid Saahir I Danmark bor danskerne. En upartisk beskrivelse af danskernes liv og tanker Eget forlag Eget forlag 2006 Printet hjemme 1. udgave Sat med Times New Roman Åndrig (Hindi) Enestående

Læs mere

Nyhedsbrev for Tendai Danmark

Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nr. 10 Maj 2010 I dette nummer: England - 1 Ny buddhist - 3 Buddhismen som værktøj til at skabe en bedre verden? - 4 Nye bøger - 4 Oplysning - 6 Tendai efterårsretreats -

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning KAPITEL 1 Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning Hvis du vil være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Hvis du vil være lykkelig et år, så gift dig. Hvis du vil være lykkelig resten af dit

Læs mere

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier.

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Denne tema-aften afholdes af Bachblomsterterapiforeningen i Troldkær Centret i Aabenraa, tisdag den 23. februar 2010. Reg. Bachterapeut og underviser

Læs mere

the work of byron katie En ende på lidelsen

the work of byron katie En ende på lidelsen the work of byron katie En ende på lidelsen "Der er ingen andre end dig selv, der kan sætte dig fri. Denne lille bog kan vise dig hvordan." - Byron Katie Om Katie & The Work I 1986 var Byron Kathleen Reid

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1

Vejleder: Ulla Ambrosius Madsen 28/5 2015 Roskilde Universitet Hus 8.1 Bilag OBS! Gennem alle transskriberingerne er interviewer benævnt som Int., og alle interviewpersoner er benævnt ved fornavn. Bilag 1 - Enkeltinterview med Teresa fra Lemvig 17 år gammel, en storebror

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kurrild, Bjerre, Dragsdahl og Gress: Kampen om kvinderne

Kurrild, Bjerre, Dragsdahl og Gress: Kampen om kvinderne Kurrild, Bjerre, Dragsdahl og Gress: Kampen om kvinderne Af Esben Schjørring, medredaktør på RÆSON 3/9: HØJT SPIL. Umiddelbart efter Obamas Acceptance Speech ved Demokraternes konvent udnævnte John McCain

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere