Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe"

Transkript

1 Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel Fax SJÆLLAND Forskerparken CAT Universitetsparken Roskilde Tel.: April

2 Rekvirent Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a Hjarsbækvej 7 Gl. Rye DK 8680 Ry Kontaktperson: Søren K. Frandsen Tlf.: Projektforslag udarbejdet af PlanEnergi, Nordjylland Morten Vang Jensen Kvalitetsikret af Niels From / Projekt ref.: 675 Side 2 af 22

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets baggrund Projektforslagets formål Afgrænsning af projektet Tilknyttede projekter Indstilling Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 5 2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning Varmeplanlægning Styringsmidler Anden lovgivning Kommune- og lokalplaner Arealafståelser og servitutpålæg 7 3 Redegørelse for projektet Varme- og effektbehov Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang 8 4 Konsekvensberegninger Virksomhedsøkonomi Samfundsøkonomi Forbrugerøkonomiske forhold Energi og miljø 11 5 Konklusion 13 Bilag: A: Forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger B: Samfundsmæssige konsekvenser C: Virksomhedsøkonomiske konsekvenser D: EnergyPRO-beregninger E: Situationsplan Side 3 af 22

4 1 Indledning Dette projektforslag er ifølge varmeforsyningsloven et projektforslag for etablering af et solfanger- og grundvandsvarmepumpeanlæg som supplement til Rye Kraftvarmeværks eksisterende varmeproduktionsenheder. 1.1 Projektets baggrund Rye Kraftvarmeværk ønsker at fremtidssikre varmeforbrugerne ved at foretage en udbygning af varmeværket, som gør værket mindre sårbart over for eventuelle prisstigninger på fossile brændsler. I dag er hele varmeproduktionen på Rye Kraftvarmeværk baseret på naturgas. I det planlagte projekt udvides varmeværket, således varmeproduktionen ud over naturgas baseres på vedvarende energi i form af solvarme og grundvandsvarme. Solvarmeanlægget vil bidrage med ca. 12% af varmebehovet og grundvandsvarmepumpen vil bidrage med ca. 64% af varmebehovet. For varmepumpens vedkommende kommer ca. 70% af energien fra grundvandet og 30% af energien fra el til varmepumpen. De tre teknologier (kraftvarmeproducerende naturgasmotor, solfanger og varmepumpe) komplementerer hinanden godt. Solfangeranlægget producerer fortrinsvist varme om sommeren, varmepumpen producerer fortrinsvist varme om vinteren i perioder med billig el og naturgasmotorerne producerer varme i perioder med dyr el. Det planlagte anlæg er pga. dets sammensætning med til at inkorporere den stigende og varierende mængde vindmølle-el i det danske fjernvarmesystem. Dette skyldes, at varmepumpen typisk kører på de tidspunkter, hvor elpriserne er lave, hvilket vil være tilfældet, når der er overskud af el-produktion fra vindmøllerne i forhold til el-forbruget. Anlægget er derfor med til at integrere den danske el- og varmeproduktion, hvilket anses som en nødvendig udvikling i det fremtidige energisystem. Pga. projektets karakter støttes det af EUDP-midler. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter varmeforsyningslovens retningslinjer (Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj 2005). 1.2 Projektforslagets formål Projektforslaget har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven. Endvidere skal projektforslaget orientere de forsyningsselskaber, der berøres af projektet, og som skal have projektet i høring. Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 13. december Side 4 af 22

5 1.3 Afgrænsning af projektet Der etableres solfangerfelt umiddelbart syd for varmeværkets bygninger - dels på egen grund dels på lejet kommunal grund. Solfangervekslerstation og varmepumpe opstilles i det eksisterende kedelrum, og den eksisterende naturgaskedel flyttes til en mindre ny kedelbygning ved siden af den eksisterende bygning. Der etableres to nye grundvandsboringer samt evt. tilslutning til en eksisterende grundvandsboring (DGU-nr.: ). Grundvandsboringerne tilsluttes en ny buffertank som har til formål at udjævne døgnvariationer for grundvandsbehovet. Der etableres et nedsivningsanlæg bestående af drænrør til at tilbagelede det afkølede grundvand efter varmepumpen. 1.4 Tilknyttede projekter Der planlægges ingen tilknyttede projekter ud over det beskrevne i dette projektforslag. 1.5 Indstilling Rye Kraftvarmeværk indstiller til Skanderborg Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling af projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinjer. Kommunalbestyrelsen i Skanderborg Kommune ansøges om at godkende projektforslaget. 1.6 Organisatoriske forhold Rye Kraftvarmeværk finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget. Den ansvarlige for projektet er: Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Kontaktperson: Søren K. Frandsen Projektforslaget er udarbejdet af: PlanEnergi Jyllandsgade Skørping Kontaktperson: Morten Vang Jensen 1.7 Projektets gennemførelse Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse sommeren 2012 kan projektet opstartes i efteråret Idriftsætning af anlægget forventes i foråret Side 5 af 22

6 2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning 2.1 Varmeplanlægning Varmeforsyningsloven er affattet i Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, nr. 347 af 17. maj Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendtgørelse nr af 13. december Rye Kraftvarmeværk anvender naturgas som brændsel til henholdsvis to kraftvarmeproducerende gasmotorer og en varmeproducerende gaskedel. Ved udbygningen af anlægget sker der ikke et brændselsskift, idet solvarme og el til varmepumpedrift ifølge energistyrelsen ikke regnes som brændsler. Skanderborg Kommune skal dog godkende projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget Det fremgår af bekendtgørelse nr , at kommunalbestyrelsen kan godkende kraftvarmeproduktionsanlæg, som anvender naturgas, biomasse, biogas, lossepladsgas og andet forgasset biomasse eller affald. Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt jf. bekendtgørelse nr Samlet set, betyder 6 og 14, at det er tilladt at godkende udvidelsen af værket med et solfangeranlæg og et grundvandsvarmeanlæg, såfremt dette samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end referencesituationen. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at der installeres solfangeranlæg og grundvandsvarmeanlæg hos Rye Kraftvarmeværk som supplement til det eksisterende anlæg. 2.2 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 2.3 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer, bekendtgørelser og standarder. 2.4 Kommune- og lokalplaner I forbindelse med etablering af anlægget er der udarbejdet lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Nærværende projekt overholder bestemmelserne heri. Side 6 af 22

7 2.5 Arealafståelser og servitutpålæg Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægget etableres på Rye Kraftvarmværks grund samt lejet kommunal grund. Derfor vil der til projektet ikke blive behov for ekspropriation af private arealer. Side 7 af 22

8 3 Redegørelse for projektet 3.1 Varme- og effektbehov Varmeproduktionen er opgjort til MWh/år for et normalår. Det maksimale effektbehov er på 2,7 MW. Værkets to motorer har hver en varmeeffekt på 1,0 MW og kedlen en effekt på 3,2 MW. Motorer og kedel er ens for referencen og projektet. I forhold til referencen har projektet yderligere en varmeeffekt på 1,9 MW fra grundvandsvarmepumpen. Solfangeranlæggets maksimale effekt er 1,7 MW. 3.2 Forsyningsmæssige forhold Fjernvarmebehovet i Rye Kraftvarmeværks forsyningsområde produceres på kraftvarmeværkets to naturgasmotorer samt naturgaskedlen. Fordelingen mellem motor- og kedeldrift bestemmes af hvilken enhed, der har den laveste varmeproduktionsomkostning afhængigt af elspotprisen mv. I referencen beregnes det, at 84% af varmen produceres på motorerne og 16% på kedlen. I projektforslaget beregnes det, at varmebehovet dækkes af 23% fra motorerne, 2% fra kedlen, 64% fra grundvandsvarmepumpen og 12% fra solvarmeanlægget. 3.3 Anlægsomfang Nedenstående figur viser et principdiagram for det planlagte anlæg. To seepage system Heat pump Cold side (Evaporator) Heat pump Warm side (Condenser) 2.4 MW Collector field 2400m 2 75 C 1000 m 3 ground water storage motor 1 1 MW motor 2 1 MW 500 m 3 heat storage Boiler 3.2 MW 35 C Ground water drilling Figur 1 Principdiagram for den planlagte installation Projektet omfatter: - Flytning af gaskedel fra eksisterende kedelrum til ny mindre bygning ved siden af kedelrum - Etablering af 2400m 2 solfangeranlæg - Etablering af solvarmevekslerstation i eksisterende kedelrum med tilslutning til eksisterende varmeakkumuleringstank. Side 8 af 22

9 - Etablering af transmissionsledning fra solfangeranlæg til solvarmevekslerstation. - Etablering af 1,93 MW varmepumpe med ammoniak som kølemiddel i eksisterende kedelrum. - Eltilslutning af varmepumpe til eksisterende transformatorstation. - Etablering af to nye grundvandsboringer. - Etablering af 1000m 3 grundvandsbuffer (delvist nedgravet, overdækket betontank). - Etablering af transmissionsledning mellem grundvandsboringer og buffertank. - Iltningsanlæg til grundvand. - Tilslutning mellem grundvandsbuffertank og varmepumpe - Etablering og tilslutning til nedsivningsanlæg der forventes at bestå af m drænrør placeret i øvre sandlag under solfangerfelt. - SRO til solfanger- og grundvandsvarmepumpeanlæg. Anlægget er indtegnet på oversigtskort i bilag E. De samlede anlægsomkostninger er på 14,2 mio. kr. EUDP tilskud og energibesparelser indregnet. Side 9 af 22

10 4 Konsekvensberegninger Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi og energi- og miljøforhold. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet. Der regnes på: Referencen: Den nuværende drift af kraftvarmeværket. Projektet: Som referencen suppleret med grundvandsvarmeanlæg og solfangeranlæg. Resultatet udgøres af forskellen mellem de to ovennævnte beregninger. Resultatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen. Resultatet kan kun bruges til at sammenligne projektet og referencen. 4.1 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved etablering af anlægget, sammenholdes de årlige varmeproduktionsomkostninger for referencen og projektet. Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor de samlede marginale varmeproduktionsomkostninger er opgjort for projektet og referencen. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Den årlige driftsbesparelse beregnes til kr ,- og kapitalomkostningerne til kr ,-. Dermed opnås der en årlig besparelse på kr ,- Beregningen er vedlagt i Bilag C. Alle beløb er ekskl. moms. 4.2 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning med det nye anlæg set fra samfundets side i forhold til den nuværende drift med det eksisterende anlæg. Side 10 af 22

11 De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 5%, hvorved nutidsværdien fremkommer for henholdsvis referencen og projektet. De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til Energistyrelsens vejledning: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2005, samt Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september Samfundsøkonomien er beregnet over en periode på 20 år. Den forventede tekniske levetid for solvarmeanlægget er på 25 til 30 år. Der er i projektforslaget regnet med en levetid på 20 år. Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for henholdsvis projektet og referencen ses, at der opnås en samfundsøkonomisk gevinst på 4,6 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Beregningerne på samfundsøkonomien er vedlagt i Bilag B. Forudsætningerne er vedlagt i Bilag A samt beregningsresultater for forudsætningerne i Bilag D. 4.3 Forbrugerøkonomiske forhold Forbrugerøkonomien er ikke specifikt belyst for dette projekt. Det kan dog konkluderes af resultaterne præsenteret under virksomhedsøkonomi, at der forventes en begrænset besparelse ved gennemførelse af projektet i stedet for den nuværende drift. Besparelsen tilfalder forbrugerne pga. hvile i sig selv princippet, som gælder for varmeværket. 4.4 Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemissionen. De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år - ved hhv. den nuværende drift og drift af det udvidede anlæg - er opstillet i Tabel 1 og Tabel 2. Energimæssige Projekt minus Enhed Reference Projekt konsekvenser reference Varme ab værk MWh/år Naturgas, motor MWh/år Naturgas, kedel MWh/år Brændsler i alt MWh/år El-produktion MWh/år El-forbrug MWh/år El-prod. minus forbrug MWh/år Tabel 1: Brændselsforbrug pr. år efter udvidelsen af anlægget med solvarme og grundvandsvarme. Side 11 af 22

12 Emissioner 1 Enhed Reference Projekt Projekt minus reference CO 2 ton/år CH 4 (metan) kg/år N 2 O (lattergas) kg/år CO 2 -ækvivalenter ton/år SO 2 kg/år NO X kg/år PM 2,5 kg/år Tabel 2: Gennemsnitlig luftemission over 20 år.1) emissionerne er beregnet ud fra gennemsnitsel. Der sker en betydelig reduktion i brændselsforbruget ved projektet i forhold til referencen og CO 2 -, CH 4 - og NO X -emissionerne falder ligeledes betydeligt. Dette skyldes, at naturgasafbrænding erstattes af dels solvarme og dels af varme fra grundvand. Det ses samtidig, at emissionerne af N 2 O, SO 2 og PM 2,5 stiger. Dette skyldes, at el-produktionen på værket falder samtidig med, at værkets elforbrug stiger markant pga. varmepumpens elforbrug. Det skal dog bemærkes, at emissionerne er konservativt beregnet, da de beregnes ud fra gennemsnitsel. Idet varmepumpen kører, når elpriserne er lave, vil der være en overvægt af vindmølleproduceret og dermed emissionsfri el til varmepumpedriften i forhold til en gennemsnitsbetragtning. Side 12 af 22

13 5 Konklusion Resultaterne af beregningerne viser positiv samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og forbrugerøkonomi samt en reduktion af miljøbelastningen. Beregningerne i afsnit 4.2 viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved at supplere anlægget på Rye Kraftvarmeværk med et solfangeranlæg og et grundvandsvarmeanlæg. Dermed anses kravene i 6 (bekendtgørelse nr. 1295) som nævnt i afsnit 2.1 at være overholdt. Kommunalbestyrelsen anmodes på denne baggrund om at godkende projektforslaget. Side 13 af 22

14 Bilag A: Forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger Forudsætninger for beregning af samfundsøkonomi Skabelon udarbejdet af: PlanEnergi, den 3. november 2011 / Niels From Projekt udarbejdet af: PlanEnergi, den 10. april 2012 / Morten Vang Jensen Grundlag: Værk: Projekt: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet Energistyrelsen, april 2011, samt Tillægsblad for do. af 2. september Rye Kraftvarmeværk Etablering af solvarmeanlæg og grundvandsvarmepumpe Samfundsøkonomisk overskud: søkr Energiomsætning Reference Projekt Brændselstype Varme ab værk MWh/år Brændsel 1 MWh/år Naturgas Brændsel 2 MWh/år Naturgas El-produktion MWh/år El-forbrug MWh/år Prisniveau 2011-kr Intern rente 5,00% Økonomi Reference Projekt Drift og vedligehold 2011-kr/år Afgifter minus tilskud 2011-kr/år Reference Projekt Investering Investering Gennem- År 2011-kr 2011-kr førelsesgrad % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Side 14 af 22

15 Bilag B: Samfundsmæssige konsekvenser Samfundsøkonomiske meromkostninger Projekt minus reference Faktorpriser Beregningspriser År Investeringer + D&V Brændsler Invest. + D&V + brændsler + el Invest. + D&V + brændsler + el Forvridningstab El-forbrug minus elproduktion CO2- omkostninger SO2-, NOX- og omkostninger kr 2011-kr 2011-kr 2011-kr 2011-søkr 2011-søkr 2011-søkr 2011-søkr 2011-søkr 2010-søkr PM2,5- I alt I alt, nutidsværdi Nutidsværdi Side 15 af 22

16 Bilag C: Virksomhedsøkonomiske konsekvenser Grundberegning 0.1 Reference 5.1 Projekt Investering kr Driftsomkostninger* kr/år Driftsbesparelse kr/år Simpel tilbagebetalingstid år - 10,6 Kapitalomkostninger** kr/år Besparelse kr/år Varmeproduktionspris kr/mwh *) Driftsomkostningerne er beregnet i energypro. **) Beregnet som 7%/år af investeringerne, svarende til et 20-årigt annuitetslån med en realrente på ca. 3% p.a. Side 16 af 22

17 Bilag D: EnergyPRO beregninger Side 17 af 22

18 Side 18 af 22

19 Side 19 af 22

20 Side 20 af 22

21 Side 21 af 22

22 Bilag E: Situationsplan Side 22 af 22

23

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej

Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej Projektforslag for fliskedel 2 på Central H.P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag for fliskedel 2 på Central H. P. Christensens Vej September 2009 Projektforslag efter varmeforsyningsloven

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a.

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt flisfyret biomasseanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 31. marts 2014 Revision 23. maj 2014 Projektansvarlig Ansvarlig

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Februar 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Dato

Læs mere

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a.

Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Etablering af 1 MW biomassefyret kedelanlæg i Skuldelev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 3. juli 2015 Projektansvarlig er ansvarlig for projektet. c/o Formand Niels Jørgen

Læs mere

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

Farum Fjernvarme A.m.b.a. Farum Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for nyt biomasseværk og akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. februar 2013 Farum Fjernvarme A.m.b.a. 20. februar

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektforslag for nyt 860 kw biomassefyret kedelanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 11. december 2012 rev. 17. januar 2013 Rejsby Kraftvarmeværk

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder

Masterplan for. Vordingborg Forsyning A/S. Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder Masterplan for Vordingborg Forsyning A/S Grundlag for fjernvarmeforsyning af nye områder September 2012 Rekvirent Vordingborg Forsyning A/S Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg Kontaktperson: Kristian Schou

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup

Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Udarbejdet for Pindstrup Varmeværk af Plan & Projekt 13. november 2012 Projektforslag for fjernvarmeforsyning fra Auning til Pindstrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Grenaa Varmeværk. Etablering af solvarmeanlæg. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Grenaa Varmeværk Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Revideret 31. januar 2013 Grenaa Varmeværk Januar 2013 Projektforslag Rev. 31.

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY

FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY MARTS 2014, REVISION 2A, JANUAR 2015 BRØNDBY FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARME VESTERLED, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE

FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING FORNYELSE AF KAPACITET PROJEKTFORSLAG FOR NY OVNLINJE Maj 2011 Revision Version 03b Dato 2011-05-24 Ref. 1057603 / NFL5-322-002-3 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab

Tønder Fjernvarmeselskab Tønder Fjernvarmeselskab Etablering af geotermisk anlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Maj 2011 Rev. 23. maj 2013 Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 15. maj 2011 Etablering

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet IKKE GÆLDENDE PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 15.09.2014 Version: 1.1 Projekt

Læs mere

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012

Bornholms Varme A/S. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted. August 2012 Bornholms Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Gudhjem og Melsted August 2012 Rev. 12 marts 2014 2 af 18 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE Til Vestegnens Kraftvarmeselskab Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ OG GREVE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF ERHVERVSOMRÅDER I ISHØJ

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere