FJELLES POLITISK_ MÅLSJETNING FOR DANMARKS BORGERLIGE PARTIER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FJELLES POLITISK_ MÅLSJETNING FOR DANMARKS BORGERLIGE PARTIER"

Transkript

1 FJELLES POLITISK_ MÅLSJETNING FOR DANMARKS BORGERLIGE PARTIER Af' landsretssag{0rer ALF BENT HERMANN DET BORGERLIGE samarbejde i Danmark mellem Venstre og det konservative folkeparti har nået sin forelpbige kulmination gennem de to partiers udsendelse af et freiles handlingsprogram for den pkonomiske politik, hvis mest markante indhold er en bebudet nedsrettelse af skatterue på indkomst og formue, såvel som på fast ejendom. Det er fpr set - i årene 1950 til at de to partier har kunne virke sammen i freiles regeringsdannelse, men det er fprste gang de to partier som opposition har fundet et så officielt og uigenkaldeligt udtryk for freiles syn på den alt dominerende del af den politiske debat. Dette freiles handlingsprogram har med rette vakt interesse udover landegrrenserne. Det grejder både de lande, hvor en borgerlig samling allerede har tvunget socialismen i knre, såvel som de lande, hvor socialismen stadig lever hpjt på, at der ikke er skabt et regeringsdygtigt borgerligt alternativ. Den historiske belastning. Man har bedt mig opridse nogle hovedlinier for freilesprogrammet og for dets forudsretninger aktuelle som udviklingsmressige. For at begynde med det sidste er det npdvendigt att se en del år tilbage til slutningen af attenhundretetallet, hvor Hpjre havde hans afdpde majestret Kong Christian den Niendes tillid og dermed regeringsmagten, mens Venstre havde vrelgernes tillid og dermed flertal i Folketinget. Dengang var der ikke tale om samarbejde. Tinget var så snedigt at nregte regeringen skat, men finansministeren vidste at klare for sig; bland t ande t var han ufin nok til at krreve afgift af den fattige vrelgers brrendevin. På den tid etablerede Venstre sit eget private vrebnede hjemmevrern, mens regeringen som modtrrek etablerede et hvervet gendarmeri. I en mere kolerisk befolkning var en sådan situation naturligvis mundet ud i en revolution, men ikke i Danmark, der er kompromiernes land, hvilket skyldes klimatiske forhold; det bliver altid regnvejr i det afgprende pjeblik og våde idealister fpler sig mere tiltrukket af kaffen i kakkelovnskrogen end af dpden på barrikaderne. Selv bortset fra sådaune tillpb til

2 508 voldelig fremfrerd var indstillingen mistroisk og ofte direkte hadefuld. Hpjre, der navnlig stpttede sig til godsejerne og det bedre borgerskab, så ned på den brede befolkning og f<)jnede ikke vrerdierne, hverken i Grundtvigs folkelige kultur, eller i andelstanken som eksponent for landbrugets pkonomiske ekspansion. De gudsbespottelige tanker, der rejstes af brpdrerne Brandes, blev betragtet på samme vis, som orm i en kat. V enstres opfattelse af modstanderen på den tid, genfinder man hos hvor tids kommunister. Det tog på den tid 3 år at gennemfpre en lov om bekrempelse af rotter. De politiske skillelinier blev trukket hårdt op. Om forsvarssagen fprtes en hårdnakket kamp, og fprst Adolf Hitler bevirkede at de to partier fik freiles syn på den sag. Udenrigspolitisk lå Hpjre under for traditionerna fra de slesvigske krig e, mens datidens Venstre ensidigt puskede det bedst mulige forhold til naboen mod syd. Forfatningspolitisk gik Venstre ind for parlamentarism, mens Hpjre hold fast på den priviligerde valg-ret ligeind-til partiet i 1915 blev reorganiseret som Det konservative Folkeparti. Politisk var tiden op mod århundredeskiftet en prkenvandring, hvor kamelerne havde drpjt ved at nå til nreste oase, og da Venstre nåede sine pnskers mål og dannede sin fprste regering i 1901, var denne afgprende sejr et Fata Morgana. De strerke mrend fra oppositionens tid kunne som regerende flertal ikke bolde sammen om noget som helst andet, end dette at hrevne sig på Hpjre, som til gengreld kynisk forspgte at udnytte i den politiske dehat, at en af Venstres ministre begik private bedragerier for 15 millioner. Allerede i 1913 gled magten Venstre af hrende og de radikale dannede regering med stptte af det nyopdukkede socialdemokrati. Dette socialistisk-radikale samvirke har varet siden og har med korte afbrydelser besat eller domineret regeringsmagten, mens de to borgerlige partier sled hinanden op i inbyrdes strid. To gange i tyverne dannede Venstre en mindretalsregering. Det blev Venstres klassiske politik at betragte som givet, at de konservative var tvunget tii at tage fuldt ud ansvar for Venstres regering, uden at disse Venstreregeringer dog behpvede at indrpmme de konservative den mindste form for medindflydelse. I 1929 stemte de konservative imod finansloven og bragte Venstres regering til fald. Dermed gled regeringsmakten påny over til den socialdemokratisk radikale koalition, som med stor dygtighed i tiden indtil anden verdenskrig forstod at spiile de borgerlige partier udmod hinanden, mens den stpt konsoliderede sit eget flertal under ledelse af Stauning og P. Munch. Venstreregeringen under Knud Kristensen o p tog den traditionelle politik med efter evne at

3 509 skade den konservative makker og ved det efterfplgende valg var tabet blandt konservative stprre end fremgangen hos Venstre. Fredrenearven er en belastning. Er det alt andet end historie? - Har det noget som helst at gpre med dagen og ve j en? - Det er da glemt altsammen, mener kan hrende en og anden TV -entusiast. Den gamle gartner kender et sagn om en kaktus, hvis navn er Nattens Dronning. Dens blomst er lige så sjrelden, som den er fager; den blomstrer og durter een eneste nat, og så er den glemt, men stikker man sig en dag på dens torne, så buskes det lrenge. Selvfplgelig kan en kaktusmark dyrkes om til en urtegård, og dette grejder også den politiske ager, men der skal både vandes og gpdes kraftigt, hvis processen skal gennemfpres på få år. På det jyske Venstres delegeretmpde i november 1959 berettede en af deltagerue om, hvordan han mistede sin arv ved at gifte sig med en Hpjremands datter og selv om de fleste af dem, det gik så ilde, nu er d p de: lever beretuingen om deborgerlige samvirke kan derfor kares kvaler stadig i folkemunde. Det rikteriseres som danmarkshistoriens mest dybtgående brud på den foll\elige politiske tradition. Samvirket kom til uerden ved et tilfeelde. Samvirket kom til verden i 1950 gennem en rrekke tilfreldigheders samspil Det havde stået på pnskesedlen i en årrrekke hos nogle konservative og hos frerre venstremrend, men blev af historiske årsager af de fleste betragtet som en utopi, eller i hvert fald en fjerntliggende eventualitet. Valgresultatet i 1950 vendte op og ned på alle f orudsigelser. Socialdemokratiet led et svidende nederlag og fik sin yderliggående venstreorienterede politik kasseret af vrelgerne. I 14 dage forhandlede partiet internt under pres af et voldsomt dilemma. Fagbevregelsen, der havde ansvaret for den yderliggående politik og dermed for tabet af stemmerne, puskede så lrenge som muligt at klrebe til magten og indflydelsen, men davrerende statsminister Hans Hedtoft - en af tidens stprste demokrater - puskede at drage konsekvensen af valget. Hedtoft sejrede - om ikke på sine redelige synspunkter, så på det taktiske synspunkt, at det var klogere at slikke sårene i oppositionens vinterhi. Det lille radikale parti var afskåret fra at deltage i nogen regeringsdannelse, da partiet ikke pnskede at tage et medansvar for at fpre Nato-overenskomsten ud i livet. Venstre var nreststprste parti, men var ved valget gået smerteligt tilbage. De Konservative var valgets ubestridte sejrherrer, men spillede kortene klogt i den politiske l'hombre. Fprst da alt andet havde vist

4 510 sig umuligt, tilbpd man som den eneste realisable lpsning, at de Konservative sejrherrer indgik i et samarbejde under ledelse af de besejrede venstremrend. Resultatet blev et nresten treårigt samarbejde om den mest handledygtige regering, landet har fostret efter krigen. Forfatterens opfattelse i så henseende harmonerer desvrerre ikke helt med vrelgernes dom, der lige akkurat gik de borgerlige partier så meget imod, at den gamle regeringsblok mellan Socialdemokrater og Radikale med knebent flertal kom til magten påny. Ved nreste valg i 1957 gik denne regering tilbake, men klarede ganske overraskende skrerene, idet lederen af Retsforbundet, der var gået til valg på en superliberalistisk poliat medvirke til regeringsdannelsen, tik, ikke kunne motstå fristelsen til og dermed overlevde den socialistiske regering endnu den valgperiode, som varer endnu. Linien blev fastheldt i oppositionsårene. Efter den borgerlige regerings nederlag i 1953 forspgte kredse indenfor begge partier at placere skylden for nederlaget hos det andet parti, altså det man ikke selv var medlem af eller valgt af. Efter valget 1957 modtog Venstre fra de Radikale tilbud om dannelsen af en ren vensh eregering uden konservativ deltagelse, og store dele af erhvervslivet og pressen gik ind for denne tanke. Tanken om det fremtidige borgerlige samvirke var imidlertid så befrestet, at et flertal indenfor Venstre foretrak at fasthoide en politisk linie fremfor at regere en tid på de radikales nåde. Gennem seks oppositionsår er det lykkedes under gensictig hensyntagen og respekt at nrerme de to partier stedse mere til hinanden. Vigtigere politiske afgprelser er drpftet indbyrdes mellem de to partier, hvad der som havedregel har fprt til udformningen af freiles standpunkt i Folketinget, og en lang rrekke forslag til beslutnioger og love er fremsat i tinget af de to partier i forening. F re liesprogrammet s hoved linier. Som den forelpbige kulmination fremstod frelleserklreringen af 4. oktober Frelleserklreringen, der må betragtes som et freiles valggrundlag og som en programerklrering for en kommeode borgerlig regering kan i korthed resumeres som fplger: Man agter at standse statens investeringer i boligbyggeriet og i fuldt omfang overlade financieringen af dette til private låneinstitutioner. statens investeringer i nreringslivet skal indskrrenkes til de områder, som ifplge traditionen er samfundsopgaver. En lang rrekke udgiftslove, hvor staten har påtaget sig at drive bankvirksomhed, skal afvikles snarest. Om fornpdent opfordres de private banker

5 511 til at oprette et f::ellesinstitut, som i en overgangsperiode kan påtage sig lpsningen af de opgaver, hvor staten indenfor den sidste snes år har tr::engt de private banker i baggrunden. ludenfor socialpolitiken tilstr::ebes det, at den enkelte borger personlig eller gennem privat forsikring skal udrede udgiften til at forsprge sig og sin familie under sådanne mindre og normalt påregnelige ulykker, der rammer enhver, såsom kortvarig arbejdsls:'shed og sygdom etc. En v::esentlig del af den besparelse, statskassen herved opnår, skal benyttes til skattelempelser, mens dog en betydelig del af besparelsen skal benyttes til en påkr::evet og meget omfattende udvidelse af sociale foranstaltninger, til fordel for dem, der rammes af de store og langvarige ulykker, ikke mindst under invalide- og sindssygeforsorgen etc. Bortset fra de laveste indt::egtsgrupper skal alle bs:'rnetilskudsordninger aflpses af skattelempelser, dels gennem en revision af udskrivningsskalaen og dels gennem fradrag for bs:'rn, der forss:'rges i hjemmet, idet der ikke mindst skal ske en v::esentlig lempelse af fradragsreglerne for bprn under uddannelse. Også på en lang r::ekke mindre områder er besparelser bragt i forslag. Endelig indeb::erer f::ellesudtalelsen det meget v::esentlige punkt, at den overbalancering af statens bud- get, der konsekvent har fundet sted en lille snes år, skal opgives, eller i hvert feld v::esentligt nedsk::eres. Overbalanceringen er for indev::erende år anslået til ca. 400 millioner kroner og nettobesparelserne på statens udgifter er anslået til samme bels:'b. Resultatet bliver et forslag om, at skatterue til staten neds::ettes med ca. 800 millioner kroner. Det er hensigten, at denne neds::ettelse af indkomstskatten skal konune alle indt::egtsgrupper tilgode, idet neds::ettelsen for så vid t angår de pverste lo% af skatteborgerne, dog i fprste omgang bliver af mindre vidtr::ekkende betydning. Det er endvidere hensigten at foreslå bortfald af statsskatterue på hygninger og muligvis en neds::ettelse af statsskatten på erhvervsdrivende selskaber, ligesom formueskatten totalt foreslås afskaffet. Konkrete forslag om denne meget betydelige skatteneds::ettelse er under udarbejdelse og vil blive forelagt i Folketinget i vinterens ls:'h. De eksakte tal for statsskattens neds::ettelse forventes bekendtgjort for skatteborgerne nogenlunde samtidig med, at selvangivelsen til skattev::esenet udf::erdiges af samtlige landets familief::edre i januar måne d. Programmets modtagelse og dels {orudsetninger. Dette freilesprogram har ganske domineret efterårets politiske debat

6 512 og har givet anledning til store interne vanskeligheder indenfor regeringsblokken. Indenfor erhvervslivet, der i forvejen har sine svare problemer i forbindelse med markedsdannelsen, opstod en direkte chockvirkning. Nogle hilse forslaget med jubel og andre med forskrrekkelse. Pudsigt nok skulle der en svensker, dr. Marcus Wallenberg, til at fortrelie danske bankfolk, at en sådan politik er vejen frem mod stprre produktion. Fra forskellig side har man naturligvis tegnet inflationens sppgelse og malet hans sorte majestret på vreggen. Det må erkendes, at denne politik er et dristigt brud med alt, hvad der har vreret god latin gennem tredive år, men ret beset er forslaget såmrend ikke srerligt originalt. Det er blot en dansk tillempning af den politik, der har fprt til den store pkonomiske fremgang i en lang rrekke europreiske!ande med Vesttyskland, England og Frankrig i spidsen. Programmets pkonomiske og politiske forsvarlighed er knyttet til visse forudsretninger. Danmarks valutabalance overfor udlandet er for tiden srerdeles gunstig. Det skyldes dels de fordelagtige råvarepriser og dels det gode marked for forredlede industrivarer og landbrugsprodukter, men det skyldes også, at produktionsstigningen i landet i den senere tid har holdt nogenlunde trit med produktionsstigningen i det pvrige Europa. En vis midlertidig stagnation i valutabedringen må imidlertid impdeses i forbindelse med skattelempelserne, men en meget vresentlig forpgelse af produktiviteten forventes, dels i forbindelse med forslaget om skattenedsrettelser, som vii lempe beskalningen af stigende indkomster og dels som fplge af den stprre optimisme i nreringslivet, som vii blive det umiddelbare resultat af udvidet privat opsparing og udvidet privat forbrug. De taldiske sp(jrgsmål. Den socialpolitisk meget dri~ stige tendens i retning af i hpjere grad at overlade den enkelte til selvhjrelp og selvforsprgelse, bygger rent taktisk på den nresten alle omfattende stigning i reallpnnen, som i pjeblikket er i skred og på en mere og mere udbredt menneskelig trang til selv at ville råde efter forgodtbefindende over den stprst mulige andel af lfl.lnstigningen. Ved nreste valg behpver oppositionen kun at erobre ca vrelgere fra regeringsblokken. Dette understreger, at frellesudtalelsen er ment som et positivt handlingsprogram, som partierne er parat til at gennemfpre og tage ansvaret for. Chancen for at programmet bliver til virkelighed er mere end fiftyfifty. JEren for, at den borgerlige valgblok ikke alene kunne opstå med henblik på en regeringsdannelse,

7 513 men også kunne befrestes og uddybes under de svrere oppositionsår, tilkommer i f~rste rrekke tre personer. I f~rste rrekke har Erik Eriksen som leder af Venstre med stor politisk klogskab og med beundringsvrerdig taktisk snille formået ikke alene at pacificere sine modstandere indenfor partiet, men også med en enkelt undtagelse at vinde dem til positivt at gå ind for de synspunkter, han så strerkt har gjort til sine. Fra konservativ side har Poul S~rensen og afd~de Aksel M~ller ikke haft de sanune interne Yanskeligheder som Erik Eriksen, men gennem en målbevidst og meget overlegen politisk indsats har de måned for måned formået at tilrettelregge den politiske debat på en sådan vis, at en freiles optrreden i tinget blev den naturlige l~sning for begge partier i så godt som alle sp~rgsmål af videregående politisk betydning. Ledet af politisk klogskab under en smidig udformning har man bistået af gunstige konjunkturer og med en lille håndsrrekning fra passende tilfreldigheder formået i Danmark at skabe et regeringsdygtigt borgerligt alternativ til den traditionelle socialdemokratiske regering, til trods for at dette alternativ er opstået stik imod alle historiske forudsretninger. Det skulle ikke vrere udelukket, om et tilsvarende alternativ kunne trenkes at opstå også i de relativt få lande i Europa, der endnu mangler en sådan mulighed for borgerlig regeringsdannelse.

Vil lå olvorlige konsekvenser

Vil lå olvorlige konsekvenser Vil lå olvorlige konsekvenser Det er ikke tilfreldigt, at der de seneste måneder har vreret en rrekke faglige aktioner vendt mod uorganisered_e lpnmodtagere. den nuvrerende beskreftigelsessituation fples

Læs mere

Danmark i kapitalismens guldalder

Danmark i kapitalismens guldalder FORHOLDET MELLEM DEN ØKONOMISKE POLITIK OG DEN SAMFUNDSØKONOMISKE UDVIKLING I DANMARK I 1950ERNE AF BALDER ASMUSSEN Året 1959 udgør et vendepunkt i Danmarks økonomiske historie. I 1950 erne havde Danmark

Læs mere

DE VENSTREORIENTEREDES DILEMMA

DE VENSTREORIENTEREDES DILEMMA DE VENSTREORIENTEREDES DILEMMA 331 A.v Folketingsmannen, fprfattaren HANS J(j)RGEN LEMBOURN De vänsterintellektuella upplever för närvarande ett stort dilemma. De har på ett avgörande sätt påverkat idcdebatten,

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978.

36. 6rgong. Nr. 10. Okfober 1978. 36. 6rgong Nr. 10 Okfober 1978. /Jll\ Eigil R.Petersen ~Sen~. INTERNATIONAL TRANSPORT ENERGIVEJ B. TLF. (06) "32 22 66. TELEX 63 402. 8500 GRENAA MONBERG& THORSEN A/S Aalborg Stevedorekompagni A/s FREDERICIA

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

Fra Pligtvelfærdsstat til Rettighedsvelfærdsstat

Fra Pligtvelfærdsstat til Rettighedsvelfærdsstat Fra Pligtvelfærdsstat til Rettighedsvelfærdsstat Historieprojekt - Almindelig BA-modul Mette Specht Andersen, Martin Jensen Efteråret 2011 Vejleder: Henrik Jensen Roskilde Universitet Indhold: 1.0 Indledning.....s.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner

Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner red. Jørgen Goul Andersen www.valg.aau.dk maj 2007 1 Kapitel 1. Samfundskonflikter,

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede

Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede Velfærdsstaten i forhandlingsdemokratiets skygge Peter Munk Christiansen og Asbjørn Sonne Nørgaard Da den amerikanske historiker Daniel Levine i 1970 erne studerede den danske velfærdsstats tidlige historie,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 (Det talte ord gælder) Kære kongres. Socialdemokraterne har nu stået i spidsen for regeringen i tre år.

Læs mere

SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres

SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet Fremtid i velfærd kongres 2 FREMTID I VELFÆRD Indhold Det socialdemokratiske velfærdssamfund...4-7 Den danske velfærdsmodel...8-11 Kort resume: New Zealand

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

OPDRAGELSE TIL SOVJETMENNESKE

OPDRAGELSE TIL SOVJETMENNESKE OPDRAGELSE TIL SOVJETMENNESKE Av J(/JRGEN HATTING E NHVER historisk og politisk interesseret ved, at et samfund afspejler sig i dets opdragelse af ungdommen. Sådan var det i Sparta, og sådan har det vreret

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Grækenland Syriza-hvad nu?

Grækenland Syriza-hvad nu? SI NR. 245 April 2013 Grækenland Syriza-hvad nu? LÆS OGSÅ OM: Blokade gav bonus Hvem er arbejderklassen? Det arabiske oprør FRA REDAKTIONEN SI NR. 245 April 2013 SYRIZA: Den græske Enhedsliste INDHOLD

Læs mere

66. møde. Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1. (Fremsættelse 08.12.2010. 1. behandling 14.12.2010. Betænkning 10.02.2011. 2. behandling 03.03.2011).

66. møde. Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1. (Fremsættelse 08.12.2010. 1. behandling 14.12.2010. Betænkning 10.02.2011. 2. behandling 03.03.2011). Torsdag den 17. marts 2011 (D) 1 66. møde Torsdag den 17. marts 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Anne Marie Geisler

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

Den danske model. af Mogens Lykketoft. - en europæisk succeshistorie 1

Den danske model. af Mogens Lykketoft. - en europæisk succeshistorie 1 Den danske model - en europæisk succeshistorie 2006 af Mogens Lykketoft - en europæisk succeshistorie 1 2 Den danske model Indholdsfortegnelse Danmark fra fortid til nutid... 6 Demokratiets sejrsgang -

Læs mere

De løb tør for idéer. tiår, og hvor vi som vælgere synes at være klar over, at det går ud over både politikere og befolkning,

De løb tør for idéer. tiår, og hvor vi som vælgere synes at være klar over, at det går ud over både politikere og befolkning, aburetten NR. 1 JANUAR 2002 De løb tør for idéer 1 og 5 Af Kresten Schultz-Jørgensen, tidligere chefredaktør på Aktuelt "Krise i Socialdemokratiet" Kresten Schultz-Jørgensen skriver om splittelse og krise

Læs mere

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972

TALER TIL TIDEN. 100 danske taler 1835-1972 TALER TIL TIDEN 100 danske taler 1835-1972 1 2 Claus Friisberg TALER TIL TIDEN 100 DANSKE TALER 1835-1972 Vestjysk Kulturforlag 3 Taler til tiden. 100 danske taler 1835-1972 Claus Friisberg Bogen er sat

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen

Statssamfund og ufrihed Redaktionen. Parlamentarisme Timm Jeppesen. U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Nr. 9 1990 Statssamfund og ufrihed Redaktionen Parlamentarisme Timm Jeppesen U-landenes problem er politik Tage Sværke Jessen Om anarkokapitalisme og libertarianisme David Friedman Om statslig uetisk etik

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere