Fjernvarme til lavenergihuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarme til lavenergihuse"

Transkript

1 Fjernvarme til lavenergihuse

2 Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej Kolding Tlf Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation, der varetager varmeværkernes interesser. 98 procent af Dansk Fjernvarmes medlemmer er forbrugerejede eller kommunalt ejede varmeværker, som alle har det formål at tilgodese varmeforbrugernes interesser.

3 GODT BEGYNDT Siden vi fik varmeforsyningsloven for 30 år siden, har den danske opvarmningssektor udviklet sig til den mest effektive i verden. Det er især sket ved at samarbejde på tværs af matrikelgrænser og på tværs af kommunegrænser. Det er sket ved at kombinere kraftvarme, fjernvarme, vedvarende energi, naturgas og energibesparelser. Samfundsøkonomiske hensyn har på denne måde ført til, at over 60 procent af landets boliger nu er opvarmet med overskudsvarme og vedvarende energi via fjernvarme - og markedsandelen er stærkt stigende. Vi er på forkant med EU-krav EU-direktivet for vedvarende energi henstiller til alle lokale myndigheder at planlægge, hvor det vil være fordelagtigt at etablere fjernvarme og fjernkøling. Ideen er, at der i byerne er store besparelser at hente ved at samarbejde om at udnytte vedvarende energi til opvarmning, brugsvand og køling af bygninger. For nye bygninger henstilles det også, at de skal kunne opvarmes næsten helt uden fossile brændsler - og på den mest økonomisk fordelagtige måde - med enten fjernvarme, blokvarme eller individuelle anlæg.

4 På vej mod en CO 2 -neutral varmesektor Varmeplan Danmark 2010 viser, hvordan brugen af fossile brændsler til opvarmning er faldet drastisk, siden varmeplanlægningen startede i 1980, og hvordan opvarmningen stort set kan blive uafhængig af fossile brændsler inden Vi skal skifte fra oliefyr, elvarme og naturgasfyr til fjernvarme og individuelle varmepumper. Samtidig skal vi spare på el- og varmeforbruget og sænke temperaturen i varmeanlæg, hvor det er fordelagtigt. Elbesparelser har stor vægt, idet brugen af fossile brændsler til el er mange gange højere end til opvarmning. Denne omlægning er en stor udfordring, og kommunernes kommende strategiske energiplanlægning skal sikre, at det sker på den mest økonomiske måde for samfundet og varmeforbrugerne. Varmeplan Danmark 2010 viser, at det samfundsøkonomisk er mest hensigtsmæssigt at etablere fjernvarme i byområder og varmepumper på landet, hvor fjernvarme er for dyr, og hvor der er god plads til jordslanger. Ifølge Klimakommissionen kan Danmark blive uafhængig af fossile brændsler i 2050, og omlægningen vil kunne ske uden velfærdstab, hvis vi samarbejder om at gøre det på den mest omkostningseffektive måde. For energisektoren drejer det sig især om at finde den rette balance mellem energieffektivisering og anvendelse af vedvarende energikilder.

5 FJERNVARME OG VARMEPUMPER Det er særligt vigtigt at planlægge ny bebyggelse og omfattende energirenovering, da der er penge at spare ved at vælge de rigtige løsninger fra starten. Heldigvis stiller fjernvarme og varmepumper samme krav til bygningen. Begge forsyningsformer er dyre at etablere, men billige i drift. Begge fungerer bedst sammen med lavtemperaturvarmeanlæg og tunge bygningsdele, der kan holde på varmen og gøre køling overflødig. Når temperaturen i bygningernes varmeanlæg er lav, bliver varmepumpernes effektivitet højere. Fjernvarmenettet bliver mere effektivt, og fjernvarmen kan udnytte endnu flere lavenergikilder mere effektivt. Det betyder, at man ikke skal bruge hele budgettet til at energirenovere klimaskærmen, men finde en optimal fordeling mellem klimaskærm og varmeanlæg.

6 Fjernvarme i dag og for fremtiden Fjernvarmen er en forudsætning for, at vi i stor skala kan udnytte og lagre overskudsvarme fra elproduktion samt vedvarende lavenergikilder, såsom geotermi, vindenergi, affaldsvarme, lokal biomasse og storskala solvarme. I fremtidens energisystem bliver det en udfordring at udnytte den fluktuerende vedvarende energi. Der bliver behov for intelligente elforbrugere. De skal kunne aftage store mængder el, når prisen er lav, og slet ikke bruge el i de kolde vinteruger, hvor det ikke blæser, og vandkraften er sluppet op. Der bliver også behov for at opsamle overskudsvarme, når den er til rådighed. Den rolle kan kun fjernvarmen påtage sig. Det kan de individuelle husstandsvarmepumper ikke. De kan kun afbrydes i meget korte perioder. Valget mellem fjernvarme, blokvarme og individuelle varmepumper til ny bebyggelse bør derfor træffes i kommunernes varmeplanlægning og derefter indarbejdes i lokalplanen. Det bør ske ud fra samfundsøkonomiske kriterier og med øje for muligheden for at udnytte fremtidens lavenergikilder på en fleksibel måde.

7 VI HAR TRADITION FOR SAMARBEJDE I LOKALSAMFUNDET Hvis der ikke er mulighed for fjernvarme i en ny bebyggelse, kan man opnå næsten samme fleksibilitet, som fjernvarmen har, ved at etablere et fælles anlæg som nabovarme. Hvis flere er fælles om anlægget, bliver der råd til akkumuleringstank og reservekapacitet, så varmepumpen kan tages ud af drift i dage med høje elpriser. Der er således god grund til at bygge videre på den danske tradition for at samarbejde hen over hækken.

8 BYGNINGSREGLEMENTET kan KOSTE BÅDE KLIMA OG KRONER Det nye bygningsreglement er ikke helt på linje med EU-direktiverne og varmeforsyningsloven. Det er baseret på centralt fastsatte faktorer og regler, der ikke tilgodeser de lokale forhold og kommunernes planlægning efter varmeforsyningsloven. De praktiske erfaringer viser, at bygningsreglementet i nogle tilfælde virker mod hensigten. En bygning med fjernvarme vil - selv med god klimaskærm - kun lige akkurat kunne overholde kravet til normal energiklasse. Den samme bygning (med det samme varmebehov) kan imidlertid ændre status til lavenergibyggeri, hvis bygherren erstatter fjernvarmen med en varmepumpe og individuel solvarme inde på matriklen. I stort set alle byområder vil det fordyre byggeriet unødigt både for samfundet og forbrugerne. Det vil samtidigt mindske mulighederne for, at vi kan blive uafhængige af fossile brændsler. I områder, hvor fjernvarme er en hensigtsmæssig løsning, vil kommunerne via lokalplanlægningen i praksis påvirke bygherren til at vælge individuel opvarmning på matriklen ved, i henhold til bygningsreglementet, at skærpe kravet fra normal energiklasse til lavenergi. Det påfører både samfundet, lokalsamfundet og bygherren et tab. Særlig problematisk er det, hvis det lokale fjernvarmeselskab har forberedt nettet til den nye bebyggelse, og hvis et mindretal, der fravælger fjernvarmen, blokerer for at naboerne kan få fjernvarme. Det er især i de små bysamfund vigtigt for sammenholdet og for den fælles økonomi i fjernvarmen, at der er fuld opbakning til den kollektive forsyning. Ifølge bygningsreglementet kan bygningen også opnå lavenergiklasse med en husstandsvindmølle eller solceller på matriklen. Det vil normalt være billigere end at forsøge at overholde kravet ved at isolere yderligere, men det vil være en dyrere løsning for samfundet, fordi storskalaanlæg på elsiden ligesom på fjernvarmesiden er meget mere omkostningseffektive.

9 Tre ens huse med samme varmebehov, men i tre energiklasser Sol og varmepumpe varmepumpe fjernvarme Bedst for miljøet Varmebehov 7 MWh/år 7 MWh/år 7 MWh/år Brændselsforbrug 0,57 MWh/MWh 0,71 MWh/MWh 0,50 MWh/MWh Samfundsøkonomi Meget dårlig Dårlig God BR08 Klasse 1 Klasse 2 Normal BR10 Lavenergiklasse 2015 Normal (pil opad) Normal Kilde: Varmeplan Danmark 2010

10 MENS VI VENTER Indtil bygningsreglementet er justeret, og der er fair konkurrence mellem fjernvarme og varmepumper, kan kommunen i samarbejde med fjernvarmeselskabet til en vis grad afhjælpe manglen. Kommunen kan eksempelvis skærpe kravet fra normal energiklasse til lavenergienergiklasse generelt og dernæst dispensere fra sit eget krav, når bygherren vælger fjernvarme. Kommunens myndighedsbehandling efter varmeforsyningsloven vil samtidig sikre, at der kun vælges fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Dispensationen vil altså ikke forringe kravet til en samfundsøkonomisk fornuftig lavenergiløsning, og den vil ikke øge energibehovet.

11 BEDST OG BILLIGST FOR SAMFUND OG FORBRUGERE Kommunen kan stadig kræve, at alle skal tilslutte sig den kollektive løsning, når den er bedst. Pointen er, at det derved bliver billigere for alle. Denne mulighed er imidlertid i realiteten udhulet, da alt byggeri nu defineres som lavenergibyggeri og da lavenergibyggeri kan få dispensation. Men, da det fortsat er vigtigt for økonomien, at mange tilslutter sig de nye fjernvarmeledninger, skaber det usikkerhed om beslutningen, hvis et fåtal siger nej. Nogle få kan altså bestemme, at andre ikke må få fjernvarme. For at imødekomme denne usikkerhed kan fjernvarmeselskabet opkræve et byggemodningsbidrag til fjernvarmeledningerne, når et godkendt projekt dokumenterer, at fjernvarme er den bedste opvarmningsform. Forudbetalt byggemodning kombineret med fair konkurrence i forhold til bygningsreglementets energiramme, vil således fremme de lavenergiløsninger til lavenergihuse, der er bedst - både for samfundet og varmeforbrugerne. For de større varmecentraler (over 250 kw svarende til 50 lejligheder) skal varmeforsyningen godkendes af kommunen ud fra samfundsøkonomiske kriterier. Her kan kommunen således ikke godkende individuelle varmeproduktionsanlæg, når fjernvarmen er bedst. Det betyder i praksis, at bygherren vælger at etablere flere solceller eller en husstandsmølle for at tilgodese bygningsreglementet.

12 Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler på længere sigt og måske endda inden Det er en stor udfordring, men hvis vi samarbejder om de bedste løsninger, kan vi gøre det uden velfærdstab. Omvendt bliver det dyrt, hvis vi ikke tænker os om. Merkurvej Kolding Tlf Fax

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 1 2008 Varmeplan Danmark - Sammendrag Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Forord af Jørgen G. Jørgensen Konklusion:

Læs mere

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Projekt nr. 2013-01 Titel: Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Udført af: Vestforbrænding I/S Rambøll Danmark A/S Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. VEKS I/S Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Konkurrencedygtige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Juni 2014 Varme- og Energiplan for Haderskev Kommune Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget ovennævnte Varmeog Energiplan endeligt. Planen har forinden været

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Frederiksberg D. 9. december 2013 Vedr. Høringssvar i relation til Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning Februar 211:6 Henvendelse om udgivelsen kan ske til: Klima- og

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE

VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Juli 2014 VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Revision 07 Dato 07-07-2014 Udarbejdet af Jørgen Hvid/Klaus Fafner Note Denne

Læs mere

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser.

Varmeplan 2010. Nørre Alslev Stubbekøbing. Stubbekøbing. Sakskøbing. Sakskøbing. Nykøbing. Nykøbing F. Nysted. Nysted. Gedser. Varmeplan 2010 Nørre Nørre Alslev Alslev Stubbekøbing Stubbekøbing Sakskøbing Sakskøbing Nykøbing F. F. Nykøbing Nysted Nysted Gedser Gedser guldborgsund varmeplan MAJ 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus:

ENERGI NYT VARME TIL LAVENERGIHUSE. fokus: fokus: VARME TIL LAVENERGIHUSE ENERGI NYT SPØRGSMÅL OG SVAR OM OPVARMNING BESØG ET LAVENERGIHUS TILSKUD FRA RENOVERINGSPULJEN OPVARMNING TIL LAVENERGIHUSE VARMEPUMPE OG SOLVARME - ET UMAGE PAR BRÆNDEOVN

Læs mere