TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E"

Transkript

1 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010

2 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt vejrudsatte bygninger 2 6 I december 2009 var der klimatopmøde i København, og uanset hvilken vinkel man vælger at se klimaproblematikken fra, er der næppe nogen der er i tvivl om, at vi skal nedsætte vores udslip af CO 2. De fleste er også klar over, at det handler om at spare på energien. Energiforbruget i bygninger udgør ca. 40 % af Danmarks samlede energiforbrug og heraf står den ældre bygningsmasse for ca. 90 %. Det er derfor oplagt at sætte energiforbedring af bygninger på dagsordenen. Uforudsete følger Med den seneste ændring af byfornyelsesloven, er kommunernes muligheder for blandt andet at yde støtte til energioptimering af eksisterende boliger uanset bygningens opførelsesår og vedligeholdelsesstand blevet forbedret. Allerede i dag indgår fx udskiftning til energiruder og efterisolering af tage, facader eller installationer i mange byfornyelsessager. Efterisolering af facaden Ønsker man som bygningsejer at efterisolere ejendommens facader, står man overfor at skulle vælge mellem indvendig eller udvendig isolering. Ud fra en energimæssig betragtning er den udvendige efterisolering bedst. Metoden er ca. 30 % mere effektiv end en tilsvarende indvendig isolering, og løser flere af de bygningsfysiske problematikker, som netop er vanskelige at klare ved indvendig isolering. Arkitektonisk udfordring Udvendig efterisolering af byejendomme har især med held været brugt på gavle. Her er typisk ingen vinduer, og en gavlisolering ændrer ikke huset markant. ERFABLADE OG ANVISNINGER BYG-ERFA Erfaringsblad Energi- og indeklimaforbedring ældre etageboliger BYG-ERFA Erfaringsblad (31) Indvendig efterisolering af ældre ydermure BYG-ERFA Erfaringsblad (41) Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld BYG-ERFA Erfaringsblad (99) Bygninger med udsat beliggenhed klimaskærmens tæthed mod vind, slagregn og fygesne SBi anvisning 221 Efterisolering af etageboliger Med en udvendig efterisolering af facaderne ændrer man ejendommens udseende væsentligt. Det kan i nogle situationer være en fordel, mens fredede og bevaringsværdige ejendomme naturligvis ikke må ændres. Den gamle boligmasse består for en stor del af murede facader med udsmykninger, som vil forsvinde ved en udvendig isolering. Da udvendig efterisolering umiddelbart giver den største gevinst, ligger der en udfordring i at finde gode løsninger, som udover at reducere energiforbruget, samtidig tilfører de eksisterende ejendomme ny arkitektonisk værdi.

3 3 Uden tvivl vil det dog i nogle områder være bedre at vælge den næstbedste løsning den indvendige efterisolering frem for at risikere at miste en del af vores fælles bygningsmæssige kulturarv. Byejendomme er desuden ofte placeret i byggelinje eller naboskel. En udvendig isolering kan derfor medføre, at der bliver bygget på nabogrund eller offentligt areal, hvilket kræver særlig tilladelse. Totaløkonomi Uanset hvilke energimæssige tiltag man vælger, indgår økonomien som en vigtig faktor. Energiforbedringer er som regel billigst, hvis de udføres som led i en renovering. Men uanset om man vælger at udføre arbejderne i forbindelse med en renovering eller ej, er det nødvendigt ikke kun at vurdere udgiften af de konkrete arbejder, men derimod at foretage en totaløkonomisk vurdering. Her indgår, udover anlægsudgiften og den forventede levetid, selve energibesparelsen og udgiften til det fremtidige vedligehold. Fx kræver pudsede overflader oftere vedligehold end blank mur. Vedligeholdelsesbehovet for én type facadebeklædning kan være væsentlig større end for en anden. Får man ikke nøje overvejet alle de nødvendige parametre, kan en løsning påføre ejeren så store udgifter, at det totaløkonomisk ikke hænger sammen. Det er ikke ensbetydende med, at man skal undlade at efterisolere, men at man nøje skal overveje, hvilken løsning man vælger.

4 4 8 KORNSILOEN I SAKSKØBING En vejrudsat bygning ved Sakskøbing fjord har fået ny udvendig beklædning udført af mineraluld med pudslag. ENERGIKONCEPT.DK Energikoncept.dk, udviklet af GI og Realdania, er et gratis digitalt hjælpeværktøj til bygningsejere, tekniske rådgivere og udførende håndværkere, der ønsker at få et hurtigt indledende overblik over hvilke energibesparende tiltag, der vil være fornuftige og rentable at foretage i forbindelse med renovering af en ejendom.

5 TEMA UDVENDIG ISOLERING HØJT HUS HØJE UDGIFTER En silo i Sakskøbing blev i indrettet til boliger. I den forbindelse valgte man at isolere siloen udvendig med et facadesystem, der består af mineraluldsbatts fastholdt på facaden og påført et armeret pudslag. Allerede ved BvB s 1-års eftersyn blev der konstateret mindre revner i den pudsede overflade. Kort tid efter opstod store lodrette gennemgående revner fra 1. sal og opefter til 7-8. etage, og forvitring langs fremspringet over stueetagen. I 2006 blev der etableret dilatationsfuger, detaljen ved fremspringet over stueetagen blev ændret, de forvitrede områder blev sat i stand, revner i de pudsede overflader blev repareret, og facaderne blev malet. Boligselskabet har i forbindelse med vedligeholdelse af ejendommen i overensstemmelse med driftsanvisningen i 2009 fået gennemgået facaderne. Her blev der igen konstateret mindre revner, som producenten af facadesystemet har anbefalet bliver udbedret snarest, så de ikke udvikler sig yderligere. Stor højde, udsat miljø og ny anvendelse Siloen er 35 meter høj og ligger direkte ned til havnen. Da siloen tidligere har været anvendt til korn, og er konstrueret og opført uden krav til varme, dagslys, isolering, adgangsforhold, vand, el mv., er det en særlig udfordring at vurdere et fremtidigt vedligeholdelsesbehov for ejendommen. vedligeholdet regne med meget store udgifter til stillads eller lift, og da bygningen ligger i et udsat miljø, vil der være behov for vedligehold med relativt korte intervaller. Erfaringer Erfaringerne fra siloen viser, at vand ved kraftig regn og voldsom blæst kan presses ind i konstruktionen gennem revner i pudsen. Det har resulteret i, at der trænger vand ind i nogle boliger i den udsatte vestvendte facade. BvB har drøftet problematikken med producenten, der understreger, at det er meget vigtigt at vurdere en bygnings højde, beliggenhed og anvendelse, inden man beslutter hvilken isoleringsløsning, der egner sig bedst. Desuden skal man være opmærksom på, at strukturpuds er mindre tilbøjelig til at revne end finpuds, og at mørke facader revner mere end lyse. Ovennævnte illustrerer, at boligselskabet som gerne løbende vil vedligeholde sin ejendom står over for en sisyfosopgave med store økonomiske konsekvenser. I byfornyelsessager skal krav til vedligeholdelsesintervaller fremgå af en driftsvejledning fra rådgiveren, og er der ikke i forbindelse med projektering og beslutning sat kroner og ører på, kan det være vanskeligt for ejeren at vurdere de økonomiske konsekvenser. 5 9 Tidligere stod de høje ubehandlede betonvægge uden behov for vedligehold, og i forbindelse med den ændrede anvendelse, har de nu fået en pudset overflade. Derfor skal ejeren i forbindelse med Løsninger, der er velegnede til én bygning, kan være problematiske til en anden derfor er det vigtigt, at vurdere alle faktorer, både byggeteknisk og totaløkonomisk.

6 6 10 UDFØRELSE AF UDVENDIG ISOLERING Tegningerne viser detailtegninger af udførelse ved henholdsvis dør og vindue.

7 TEMA UDVENDIG ISOLERING 7 UDBEDRING AF FACADEPUDS Etablering af lodrette dillitationsfuger, det vil sige en opdeling af den store pudsede flade. Dillitationsfugerne mindsker risikoen for, at der opstår trækspændinger, og derved revner i pudsen (små fotos). Udbedring af vandret overgang over stueetage (store fotos).

8 TEMA SKIFERTAGE Gammel lægningsmetode giver nye muligheder 8 12 BvB anbefaler ventilerede tagkonstruktioner jf. projekt GODE TAGE. Men når BvB skal udskifte et undertag i en uventileret tagkonstruktion, vil det ofte medføre meget betydelige ekstraudgifter, hvis konstruktionen skal ændres til en ventileret konstruktion. En ventileret konstruktion fylder mere end en uventileret konstruktion, fordi der skal være en ventilationsspalte på mm. En ændring af konstruktionen vil derfor kræve, at der enten skaffes plads indad i bygningen, hvilket vil påvirke boligarealet, eller at tagkonstruktionen bliver højere udad, hvilket betyder, at kviste, ovenlysvinduer og brandkamme mv. skal hæves. Oplægning af naturskifer direkte på fast undertag I forbindelse med en skadesag, hvor BvB skulle omlægge et skifertag, valgte BvB derfor en alternativ måde at oplægge skiferstenene på. I Sverige har man haft tradition for, at montere naturskifer direkte på et fast undertag af rupløjede brædder uden brug af lægter. Metoden er også kendt fra ældre ejendomme i København. Til undertag på de rupløjede brædder kan anvendes tagpap, som forsegler omkring sømhuller. Ved at anvende denne metode sparede man den plads afstandslister og lægter fylder, hvilket gav mulighed for at vælge en ventileret konstruktion med et fast undertag med pap til erstatning for det uventilerede undertag af træfiberplader. Fordele Der er flere fordele ved at lægge skiferstenene direkte på det faste undertag. Ud over at indbygningshøjden bliver reduceret med = 63 mm, sparer man udgiften til indkøb og montering af lægter og afstandslister, og nok så væsentligt kan man bevare den oprindelige indbygningshøjde ved kviste og brandkamme. At det faste undertag i tilgift giver mere enkle og bygbare samlingsdetaljer, er endnu en fordel. Alle skifersten hviler således på hele fladen, hvilket sikrer en bedre fastholdelse af hver enkel skifer, og understøtter skiferstenen bedre. Ulemper Fordeling af skiferstenene ved udlægningen er dog mere besværlig end ved den normale metode, hvor skiferstenene kan deponeres på lægterne. Ved selve oplægningen af stenene er det desuden nødvendigt at strege op med kridtsnor på tagpappen inden montagen for at sikre, at skiferstenene kommer til at ligge nøjagtigt. En arbejdsgang der er anderledes end ved normal skiferdækning, og som derfor tog længere tid end beregnet man manglede helt enkelt lægterne at gå på. Bliver metoden almindelig igen i Danmark, vil rutine og erfaringer uden tvivl optimere arbejdsprocessen. Plads til ekstra isolering BvB valgte metoden, fordi det gav mulighed for at ændre konstruktionen fra en uventileret til en ventileret konstruktion. Men metoden kan også med fordel bruges til at øge isoleringstykkelsen i taget nemlig der hvor konstruktionen i forvejen er forsynet med plads til en ventilationsspalte. Ved at vælge en gammel løsning får vi i dag mulighed for at reducere energiforbruget uden at øge tagkonstruktionens tykkelse.

9 9 13 UDFØRELSE TRIN FOR TRIN Billedserien viser en række klip af udførelsen, når tagbelægning af natur skifer udlægges direkte på fast undertag. KONSTRUKTIONEN De oprindelige spær oprettes/forstærkes med 45 mm brede planker, der fastboltes på siden af spærene. Ved tagfod opbygges ny opskalkning. Tagkonstruktionen isoleres. FAST UNDERTAG Det faste undertag er opbygget af 28 mm brædder, der sikrer et stabilt underlag for det tunge naturskifertag.

10 TEMA SKIFERTAGE RENDEJERN Rendejern fræses ned i bræddeunderlaget. TAGPAP På det faste undertag udlægges tagpap. TAGPAP Det er nødvendigt at strege op med kridt på tagpappen, for at sikre at naturskiferstenene kommer til at ligge rigtigt.

11 11 15 NATURSKIFER Hvor skiferstenene normalt bliver deponeret på lægterne, er der her opfundet et mobilt skiferdepot på hjul. NATURSKIFER Ved Knæk i tagfladen blev der indbygget zinkindskud. Alle skifersten er fuldt understøttede af bræddeundertaget. NATURSKIFER Skæve vinkler, en kvist og et knæk. Med naturskiferstenene oplagt direkte på det faste underlag opnår man en enkel løsning til et kompliceret tag.

12 TEMA SKIFERTAGE GENTOFTEGADE 32 Ejendommen efter udskiftning af tag med naturskiferbelægning lagt direkte på fast undertag.

13 13 17

14 14 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Ny Kongensgade København K Tel bvb.dk

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien

erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater tema dampspærrer Husk byggeteknikken, når der skal spares på energien 2008 BvB erfaringsformidling Stor formidlingsindsats gennem årene giver resultater Tagkonstruktionen er den bygningsdel, der har flest svigt og skader. Derfor har BvB s formidlingsindsats i særlig grad

Læs mere

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK

EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK EFTERISOLERING AF BINDINGSVÆRK Indtil midten af 1700-årene var bygninger næsten altid opført af bindingsværk et tømret skelet af lodrette stolper, vandrette remme og vandrette løsholter. Efterhånden slog

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.

Energiforbedring. Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Energiforbedring Aarhus Kommune har et ønske om at bevare og udvikle byens arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig er der nye og skærpede krav om et reduceret energiforbrug og et langsigtet

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 2. udgave 2008 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCD En håndbog for folk

Læs mere

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004. BvB BYGGETEKNIK. byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering BvB BYGGETEKNIK REVIDERET UDGAVE 2004 BvB BYGGETEKNIK byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering WWW.BVB.DK Denne publikation sammenfatter nogle af BvB s vigtigste byggetekniske

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene.

Efterisolering udvendigt vurderes at være meget kompliceret, og næppe rentabelt. Tilsvarende gælder for endegavlene. Kategori Beskrivelse af forbedringsmuligheder Fremgangsmåde Generelt Isolering - vægge Isolering - vægge Forbrugskontrol Følg husstandens forbrug af el, varme og vand, i en periode, for at få et indtryk

Læs mere