ENTREPRISE FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S."

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/20 Udarbejdet: cdy Kontrolleret: Godkendt: saa Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Rengøring Generelle specifikationer Bygningsdelsbeskrivelser Isolering og facadepuds Efterbehandling af gavle Bilag 1 Udbudskontrolplan... 18

3 1. Orientering Side : 2/20 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer og basisbeskrivelse Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: Bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt Bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk Bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger

4 2. Omfang Side : 3/20 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i denne arbejdsbeskrivelse nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegninger over eller beskrivelser af hhv. eksisterende forhold og nye forhold, eller som fremgår implicit af arbejdets udførelse Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Hvor der i udbudsmaterialet er henvist til specifikke normer, standarder certificeringer skal disse angivelser anses som værende efterfulgt af formuleringen eller tilsvarende. Arbejdet omfatter alle former for inddækninger og afdækninger, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter ligeledes alle former for elastiske fuger mellem puds og tilstødende bygningsdele, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Jf udbudstidsplan kan der ikke forventes stillads til udførelse af alle pudsearbejder, tilbuddet skal derfor indeholde arbejdsplatforme, eget stillads eller tilsvarende jf udbudstidsplan. Arbejdet omfatter samtlige bygningsdele angivet i indholdsfortegnelsen under kapitel 4, samt bygningsdele, som er vist eller beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Arbejdet omfatter herudover eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af arbejderne. Det detaljerede omfang af arbejder og leverancer fremgår af Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4), og suppleres af tegningsmateriale, byggesagsbeskrivelse mm, men består i hovedtræk som følger: Facadepuds på isolering Sokkelpuds på isolering (evt kælderisolering med sokkelpuds) Slutpuds på tidligere pudsede gavle Inddækninger og afdækninger Fugearbejder 2.3 Projektering Ved projekteringen skal lovgivning, bekendtgørelser og anvisninger om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele: Fastgørelse, bla i sandwichelementer

5 2. Omfang Side : 4/20 Følgende dokumentation skal leveres senest 20 arbejdsdage før arbejdets udførelse: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Totaløkonomiske beregninger skal afleveres Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er til stede. Den udførende skal rette henvendelse til byggelederen, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være tilstede. Entreprenøren er forpligtiget til at holde orden på byggepladsen, samt løbende, dagligt at rengøre efter egne arbejder. Rengøringen skal udføres efter arbejdstilsynets regler/vejledninger med støvsugning. Stillads/hejse/løftemidler til egen brug, skal entreprenøren selv opstille. Stillads skal opsættes, nedtages og bortkøres iht. tidsplan. Stilladset skal overholde gældende lovgivning samt arbejdstilsynets krav. Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 20 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.

6 2. Omfang Side : 5/ Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Der skal arbejdes på facader i 4½ etagers højde. 2.6 Omgivende miljø Da lejlighederne (bortset fra tilgængelighedslejlighederne) vil være beboede under hele arbejdet er det af yderste vigtighed, at arbejdet udføres under størst mulig hensyntagen til beboerne og det omgivende miljø, herunder begrænsning af støv, støj, forurening eller anden gene som på nogen måde kan virke generende for beboere eller det omgivende miljø. Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav 2.7 Kvalitetsstyring Kontroldokumentation Se byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Se byggesagsbeskrivelsen 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/20 3. Generelle specifikationer Se basisbeskrivelse

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/20 4. Bygningsdelsbeskrivelser De i nærværende afsnit anførte specifikationer og ydelser er et supplement til de foregående beskrivelsesafsnit, basisbeskrivelserne og tegningsmaterialet. Afsnittet fremhæver en række ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og præciserer eventuelle afvigelser til tidligere afsnit. Ydelser og specifikationer anført i tegningsmaterialet eller tidligere beskrivelsesafsnit er derfor altid gældende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anførte afvigelser, nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen. Arbejdet omfatter levering og montering af alle i nærværende beskrivelse specificerede ydelser samt på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet. Bemærk: Arbejdes der fra fast stillads, skal dette kunne benyttes til beboernes redning i tilfælde af brand. Arbejdes der fra arbejdsplatforme e.l. må disse ikke efterlades i en position, hvor beredskabet/brandvæsenet ikke kan komme til redningsåbninger efter arbejdsdagens ophør. Det påhviler entreprenøren indgå aftale med beredskabet/brandvæsenet herom; ydelsen er indeholdt i entreprisen.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Isolering og facadepuds Omfang Alle blokke Fælleshus (sokkel) Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med tømrer (vinduespartier, afdækning, vindfang, tagfod mm) og blikkenslager (tagrender, tagnedløb mm) Tilstødende bygningsdele Se facadetegninger og snit Materialer og produkter Isolering: Facadeplade mineral (over terræn) Maximal varmeledningsevne 0,037 W/m2K. Ubrændbar stenuld ifølge DIN Brandklasse A1 ifølge EN Fugt, vandafvisende og diffusionsåben. Format 1200x600. Tykkelser fremgår af tegningsmaterialet. Isolering: Facadeplade EPS (under terræn) Ekspanderet polystyrencelleplast (EPS) plade. Maximal varmeledningsevne 0,039 W/m2K. Densitet (laveste densitet) 15 kg/m3. Dynamisk stivhed ifølge DIN MN/m3. Format 1200x600. Tykkelser fremgår af tegningsmaterialet. Facadeklæber Klæber til opklæbning af Facadeplade mineral over terræn. Kan anvendes ind og udvendigt. CE-mærkning ifølge EN Sammensætning: Kalk/Cement, polymerer, kalkmel, sand, vand. Facadeklæber(specialklæber) til opklæbning af EPS plader under terræn Elastisk dispersionsspartelmasse som blandes 1:1 med ren Cement før opklæbning af plader. Sammensætning: PortlandCement, copolymerisat- kunsthartsdispersion, mineralsk kvartsand og kvartsmel. Facadeplug. Facadeplug til mekanisk fastgørelse af facadeplader. Anvendelse: I beton, mursten, hulsten, letbeton, leca. Forsænket montage i Facadepladen for at undgå kuldebroer.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/20 Sokkelliste Sokkelliste drænet til anvendelse ved pudsstart over terræn. Hullet hårdpresset aluminiumsprofil med integreret vandnæse. Vandnæse (sokkelvævprofil) plastliste med indstøbt glasfiberbånd der sikrer en holdbar pudsafslutning. Fugematerialer Fugematerialer til fuger ved tilsluttende materialer Fugebånd: Komprimeret fugebånd af imprægneret blødt skummateriale. Til tætning af tilslutninger ved tilstødende bygningsdele i isolerede facadesystemer, fugebredde 2-5 mm og 5-12 mm. Slagregnstæt ifølge DIN BG1, helimprægneret, langsomt ekspanderende, selvhæftende Antracit. Karmliste: Lysningsprofil til tætning og med integreret glasfibervæv. Sikrer permanent tilslutning og tætning til karm ved isolerede facadesystemer. Selvklæbende liste med ekstra plastliste til brug ved afdækning af vinduer. Bagstop Rundprofil på polyethylenbasis til udformning af fuger. Forhindrer 3 punkts vedhæftning af fugemassen. Fugemasse & Primer Primer og fugemasse til tætning af tilslutninger i isolerede facadepudssystemer. Egenskaber: Højelastisk, optimal stabilitet, revnefri hærdning. Hjørneforstærkninger Hjørneforstærkninger på hjørner og false. Hjørnevinkel, plastliste med integreret glasfibervæv. Anvendes til hjørner og false i isoleret facadesystem med 90 vinkel og min. 25 mm dybde. Diagonalvæv (Glasfibervæv) Færdigskåret vævstykke til diagonalarmering. Anvendes til diagonalarmering af facadeåbninger i isoleret facadepudssystem. Drypkantsprofil Drypkantsprofil med integreret glasfibervæv. Anvendes som drypkant ved isolerede facadepudssystemer, leder vand væk fra f.eks. store vinduespartier, eller afslutninger højt oppe på facaden. Grundpuds (Armeringsmørtel) Anvendes som grundpuds på Facadeplade mineral og Facadeplade EPS. Sammensætning: Cement, sand 0-1 mm, dispersionspulver, hydrofoberingsmiddel, polypropylenfibre. Egenskaber: Høj vandampgennemtrængelighed, høj vedhæftning, vejrbestandigt, stor vandafvisning,

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/20 Armering Glasfiberarmeringsvæv med alkalibestandigt yderlag. Kvadratmetervægt > 155 g/m2. Maskestørrelse 6 x 6 mm. Glasfibervæv (panservæv) til særlig udsatte steder på facaderne. Glasfibervæv med alkalibestandigt yderlag. Kvadratemetervægt > 490 g/m2 Maskestørrelse længderetningen 4,70 mm/tværretning 4,35 mm. Primer Fyldt, pigmenteret grundmaling. Alkalibestandigt ifølge DIN Egenskaber: Forbedrer vedhæftningen og regulerer underlagets sugeevne. Sammensætning: Kalivandglas, polymerdispersion, hvidpigment, uorganisk pigment, kalciumkarbonat, tungspat, silikatisk fyldmiddel, vand, alifater, glykoleter, additiv. Facadepuds (slutpuds) Egenskaber: Meget høj CO 2- og vanddampgennemtrængelig. Lotus Effekt: Perfekt vandafvisning, reduceret vedhæftning af snavspartikler, selvrengørende, regn preller af og tager snavset med bort. Sammensætning: Polymerdispersion, titandioxid, kalciumkarbonat, aluminiumhydroxid, kiselgur, silikatisk fyldmiddel, glykoleter, alkohol, additiv, konserveringsmiddel. Tekniske data Kriterium Norm Værdi/enhed Kommentar Øvrigt Densitet EN ISO ,7-1,9 g/cm 3 Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse EN ISO ,05-0,08 m V1 høj Vandgennemtrængelighedskvote w EN < 0,05 kg/(m 2 *H 0,5 ) W3 lav Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO Udførelse Straks efter montage af vinduer i facader skal der ske lukning omkring vinduer. Der etableres blivende isolering i ca 250 mm bredde om vinduer; tømrer udfører herefter plastoverdækning fastholdt med lægte og mellemlæg af elastisk fuge jf detalje 5_209 Opsætning af isolering, fastgørelse, og udførelse af puds udføres iht. producentens forskrifter. Herunder skal entreprenøren være opmærksom på, at han skal følge udbudstidplanen, og indregne foranstaltninger til arbejdets udførelse ud fra denne. Alle udadgående hjørner monteres hjørneprofil.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/20 Arbejdet skal foregå med monterede tagrender; der afvandes via poser til terræn. Omhyggelighed og ikke-optimale udførelsesforhold ved arbejde bag tagrender skal påregnes Regnvand skal ledes bort fra facaden i det tidsrum, arbejdet er under udførelse. Materiale, som endnu ikke er tørt, kan vaskes bort ved ugunstigt vejr og slagregn. Afdæk evt. udsatte sider med stilladsnet som beskyttelse mod kraftigt sollys og dårligt vejr. Hvis der benyttes varmeblæsere i byggeperioden, skal der sørges for, at facadepartiet varmes op uden store temperaturforskelle. For at få et godt resultat må der til kun anvendes materialer, der er godkendt som en samlet del af systemleverancen. Forbehandling af underlaget Underlaget skal være fast, bærende og tørt. Der skal påregnes afrensning af eksisterende betonelementer til afrenset, fast og bærende grund. Fjern eventuel forurening af støv, sod eller olie og reparer ujævnheder. Ved jævne bjælkelagskanter og lignende kan en tilskåret facadeplade limes på underlaget og derefter skæres/høvles ned, så den er plan med den eksisterende omgivende flade. Er overfladen angrebet af alger, svamp eller mos kan der efter en højtryksspuling påføres primer med fungicid. Overfladen skal være tør ved påføringen. Efter påføringen skal primer virke i 48 timer. Klæbemørtel til facadeisoleringen Klæbemørtel blandes til arbejdskonsistens. Færdigblandet klæbemørtel skal anvendes inden den angivne tid. Laveste arbejdstemperatur i luft og på underlag er jævnfør producent. Der må ikke dannes skind på påført klæbemørtel. a) Heldækkende mørtellag (til jævne underlag) Påfør klæbemørtlen med den glatte side af en tandspartel og træk derefter mørtlen af med tandsiden. Forbrug ca. 4-5 kg/m². Hvor der klæbes på vandfast krydsfiner anvendes speciel klæber som påføres i et heldækkende lag med 4 mm tandspartel bag på facadepladen. OBS! Sørg for at hele fladen dækkes af limmørtel og at der ikke er mørtelrester på pladens kanter. Åbne fuger eller fuger med limmørtel medfører, at der opstår skader. Åbne fuger tætnes eller fyldes ud med isoleringskiler. Vær omhyggelig med hjørner og kanter. Hjørner monteres i forbandt. Limede plader skal kontrolleres kontinuerligt med en retholt. 300 mm fra hård flade og ned i terræn udføres isolering med EPS. For at opnå et godt resultat er det nødvendigt, at hver række monteres i vater. Når klæbemørtlen er hærdet, skal ujævnheder i isoleringen slibes bort. Dette medfører et mindre forbrug af grund-puds. Facadeplug Facadepluggen monteres tidligst 24 timer efter limningen af facadepladen, alternativt senest 10 min. efter at pladen er monteret i limmørtlen. Minimumafstand til

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/20 hjørner og lysninger 100 mm. Fra og med 20 m bygningshøjde bør systemet kompletteres med en ekstra plug i pladen nærmest husets hjørne, kantzone. Kantzone = bredden x 0,1, dog ikke større end 2,0 m. En beregning af aktuel vindlast bør foretages ved bygninger med udsat placering og en bygningshøjde på over 25 m. Facadepluggen dimensioneret efter isoleringstykkelse og underlagstype. Til EPS: Ved bærekraftige underlag, kan antallet mekaniske indfæstninger reduceres. a) facadeplug skal monteres iht. nedenstående skitse, ca. 3,5 stk. pr. m2. Isolering: Over og under terræn. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt og må ikke have større ujævnheder end< 10 mm og en krumning på max 2 m < 20 mm. Større ujævnheder afrettes med egnet mørtel inden opklæbning af isoleringen udføres. Facadepladerne monteres i forbandt også i hjørnerne. Isoleringen klæbes og mekanisk fastgøres til underlaget. Ved samlinger i bjælkelaget kan isoleringspladerne med fordel stilles på højkant for bedre at dække over ujævnheder og forebygge revnedannelser i pudsen. Der anvendes isoleringskiler af facadepladen til udfyldning af sprækker i isoleringen. Fugeskum må ikke anvendes til udfyldning af sprækker og huller i isoleringslaget. Facadepladerne skal slibes lige/jævnt og rengøres for slibestøv inden armering og grundpuds påføres. Overfladen skal være jævn og rengjort for løse partikler.. Opklæbning af facadeplader Underlaget skal være fast, rent, tørt og bæredygtigt. Klæbemørtelen påføres isoleringspladen, som derefter vrides og trykkes fast mod underlaget. Der må ikke være klæbemørtel i pladesamlingerne. Mekanisk fastgørelse udføres umiddelbart i forbindelse med opklæbningen, alternativt tidligst et døgn efter at opklæbning er udført. Laveste arbejds- og underlagstemperaturer + 5 C i luft og + 5 C på underlaget. Isoleringsplader (EPS) der monteres under terræn eller mindre end 500 mm fra terræn, skal klæbes med specialklæberen der blandes 1:1 med ren Cement. Mekanisk fastgørelse.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/20 Der monteres normalt 2 stk. mekaniske fastgørelser pr. isoleringsplade (afhængig af underlagets beskaffenhed, bygningens højde og terrænklasse). Ved en isoleringstykkelse på min. 80 mm anvendes specialplug med automatisk forsænkning i isoleringspladen, hvilket sker i kombination med anvendelse af mineraluld rondel som monteres over plughovedet, det modvirker varmelækage, fra den mekaniske fastgørelse. Sokkelliste. Sokkelliste drænet monteres vandret og fastgøres mekanisk til underlaget ca. 300 mm pr. fastgørelse og altid med en fastgørelse længst ude i hver ende af profilet. Der skal være 2-3 mm mellemrum mellem samlingerne i sokkellisterne. Sammen med sokkellisten anvendes vandnæseprofilet der indarbejdes i grundpudsen og giver en perfekt sammenpudsning mellem vævet på vandnæseprofilet og glasfiber armeringsnettet på facaden. Udførelse af fuger. Mellem isoleringen/puds og alle tilsluttende materialer (bl.a. vindues- og dørlysninger, udluftningsventiler, underside af altaner og lignende) skal der anvendes Fugebånd, Karmliste eller bagstop med tilhørende primer/fugemasse. Grundpuds og slutpuds renskæres mod afgrænsende materialer. Hjørneforstærkninger. Armering i false, lysninger og hjørner udføres med hjørnevinkel med integreret glasfibervæv. Hjørnevinkelen indarbejdes i grundpudsen. Diagonalforstærkninger. Diagonalforstærkninger ved vinduer, døre, altaner m.v. udføres med glasfibervæv i format 300 x 250 mm. Armeringen indarbejdes i grundpudsen. Drypkantsprofil. Armeringsvævet på drypkantsprofilet indarbejdes i grundpudsen. Grundpuds (Armeringsmørtel og glasfibervæv armering) Grundpudsen påføres med ca. 12 kg/m2 svarende til ca. 6 mm færdighærdet puds. Pudsen påføres normalt i to lag. I første lag påføres hoveddelen af grundpudsen (ca. 8 kg/m2) og glasfibervæven indarbejdes i den våde mørtel med stålbræt og med min. 100 mm overlæg i alle retninger. Derefter påføres endnu et lag grundpuds (ca. 4 kg/m2) som bearbejdes til tæt og jævn overflade klar til efterfølgende behandling. Det er vigtigt at armeringen ligger i den yderste del af grundpudsen for at fungere optimalt mod revnedannelser. Pudsen renskæres mod tilstødende bygningsdele. Mekanisk udsatte områder: For ekstra forstærkning af pudsfacaden mod mekanisk belastning i udsatte områder påføres et ekstra lag glasfibervæv (panservæv) væven indarbejdes i et tyndt lag grundpuds uden overlap ved samlingerne.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/20 Anvendelses temperatur min. + 5 C. Sålbænke. Isoleringen tilskæres som underlag for sålbænken (mindste hældning 1:7) puds, glasfibervæv og hjørneforstærkning føres med op på den skrå overflade. Når pudsen er tør behandles overside og sidefalse op til min. 20 cm med specialklæber der blandes 1:1 med ren Cement. Primer. Underlaget skal være rent og tørt, påføringen sker med pensel, rulle, eller airlessprøjte. Anvendelses temperatur i luft og underlag min. + 5 C Facadepuds (slutpuds) Underlaget skal være rent og tørt. Påføringen sker manuelt, eller maskinelt med tragtpistol/ finpudsmaskine. Strukturering udføres med plastbræt. Anvendelses temperatur min. + 5 C. Fuger a) Forbindelsesfuger Tryk fugebånd fast på forbindelsesfladen og pres facadepladen fast. Relevant fuge anvendes til forbindelse med ringe bevægelse, f.eks. vindues- og dørkarme. Elastiske fuger med større bevægelser, f.eks. altantårne. Producentens almene systembeskrivelse og tekniske faktablad skal altid følges nøje. Overflader Overfladen skal være jævn og glat og uden skel og i.h.t. producentens anvisninger. Kornstørrelse: 2,0 mm. Lys standard farve efter aftale Prøver Der udføres 2 farveprøver på slutpuds. Der udføres arbejdsprøver på passende afgrænset felt. Der udføres prøver. Kontrol af udførelsen. Kontrol udføres og dokumenteres i henhold til systemleverandørens KS- materiale og checkskema. Øvrigt. Facadesystemet skal være en samlet systemleverence. Systemleverandørens anvisninger skal følges nøje undere arbejdets udførelse.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Efterbehandling af gavle Omfang Gavle på blokkene Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med tømrer (vinduespartier, vindfang, tagfod mm) og blikkenslager (tagrender, tagnedløb mm) Tilstødende bygningsdele Se facadetegninger og snit Materialer og produkter Fugemasse & Primer Primer og fugemasse til tætning af tilslutninger i isolerede facadepudssystemer. Egenskaber: Højelastisk, optimal stabilitet, revnefri hærdning. Hjørneforstærkninger Hjørneforstærkninger på hjørner og false. Hjørnevinkel, plastliste med integreret glasfibervæv. Anvendes til hjørner og false i isoleret facadesystem med 90 vinkel og min. 25 mm dybde. Primer Fyldt, pigmenteret grundmaling. Alkalibestandigt ifølge DIN Egenskaber: Forbedrer vedhæftningen og regulerer underlagets sugeevne. Sammensætning: Kalivandglas, polymerdispersion, hvidpigment, uorganisk pigment, kalciumkarbonat, tungspat, silikatisk fyldmiddel, vand, alifater, glykoleter, additiv. Tekniske data Facadepuds (slutpuds) Egenskaber: Meget høj CO 2- og vanddampgennemtrængelig. Lotus Effekt: Perfekt vandafvisning, reduceret vedhæftning af snavspartikler, selvrengørende, regn preller af og tager snavset med bort. Sammensætning: Polymerdispersion, titandioxid, kalciumkarbonat, aluminiumhydroxid, kiselgur, silikatisk fyldmiddel, glykoleter, alkohol, additiv, konserveringsmiddel. Kriterium Norm Værdi/enhed Kommentar Øvrigt Densitet EN ISO ,7-1,9 g/cm 3 Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse EN ISO ,05-0,08 m V1 høj Vandgennemtrængelighedskvote w EN < 0,05 kg/(m 2 *H 0,5 ) W3 lav Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/20 Udførelse Udførelse af puds udføres iht. producentens forskrifter Alle udadgående hjørner monteres hjørneprofil. Det slutpuds der er på kanten af den nuværende gavlisolering ca. 100 mm i bredden skal slibes ned så der er synligt net, det nye net og underpuds skal således overlappe min. 100 mm ind på kanten af den eks.isolering og spartles ud, så der bliver plads til den ny slutpuds uden synlig overgang. Regnvand skal ledes bort fra facaden i det tidsrum, arbejdet er under udførelse. Materiale, som endnu ikke er tørt, kan vaskes bort ved ugunstigt vejr og slagregn. Afdæk evt. udsatte sider med stilladsnet som beskyttelse mod kraftigt sollys og dårligt vejr. Hvis der benyttes varmeblæsere i byggeperioden, skal der sørges for, at facadepartiet varmes op uden store temperaturforskelle. For at få et godt resultat må der til kun anvendes materialer, der er godkendt som en samlet del af systemleverancen. Forbehandling af underlaget Underlaget skal være fast, bærende og tørt. Fjern eventuel forurening af støv, sod eller olie og reparer ujævnheder. Ved jævne bjælkelagskanter og lignende kan en tilskåret facadeplade limes på underlaget og derefter skæres/høvles ned, så den er plan med den eksisterende omgivende flade. Er overfladen angrebet af alger, svamp eller mos kan der efter afrensning påføres primer med fungicid. Overfladen skal være tør ved påføringen. Efter påføringen skal primer virke i 48 timer. Primer. Underlaget skal være rent og tørt, påføringen sker med pensel, rulle, eller airlessprøjte. Anvendelses temperatur i luft og underlag min. + 5 C Facadepuds (slutpuds) Underlaget skal være rent og tørt. Påføringen sker manuelt, eller maskinelt med tragtpistol/ finpudsmaskine. Strukturering udføres med plastbræt. Anvendelses temperatur min. + 5 C. Overflader Overfladen skal være jævn og glat og uden skel og i.h.t. producentens anvisninger. Kornstørrelse: 2,0 mm. Lys standard farve efter aftale Prøver Der udføres 2 farveprøver på slutpuds. Der udføres arbejdsprøver på passende afgrænset felt. Der udføres prøver.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/20 Kontrol af udførelsen. Kontrol udføres og dokumenteres i henhold til systemleverandørens KS- materiale og checkskema. Øvrigt. Facadesystemet skal være en samlet systemleverence. Systemleverandørens anvisninger skal følges nøje undere arbejdets udførelse.

19 ENTREPRISE Facadepuds; arbejdsbeskrivelse Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan Kriterie/krav Nr. Emne Metode Omfang Dokumentation Tidspunkt 1 Gennemgang af underlaget Visuelt 100% Skarpe overgange <8mm. På 2m måleområde skal ujævnheder <20mm Kontrolskema Inden opstart Afhjælpning: Isolering tilskæres eller underlaget spartles ud inden limningen 2 Afslutning ved sokkel Visuelt 100% Nederste 300mm udføres som STO facadepuds EPS. Kontrolskema Ved montage 3 Limning af isoleringen Visuelt 10% Tandspartel på bagside af isoleringen. Dækning 100% Kontrolskema Stikprøver ved montage 4 Isolering monteret i forbandt Målebånd 10% Samlinger skal være mindst 200mm forskudt. Kontrolskema Stikprøver ved montage 5 Isolering monteret i forbandt, også i hjørner Visuelt 10% Hjørneplader skal sidde forskudt i forbandt i hele isoleringstykkelsen Kontrolskema Stikprøver ved montage 6 Isoleringen ligger fast på underlaget Stikprøver for hver 50m2, tryk på isoleringen med håndfladen Ingen fjedring i isoleringen Kontrolskema Inden der grundpudses 7 Tætning af fuger og fejl i isoleringen Visuelt 100% Ingen mørtel mellem plader eller åbne fuger. Åbnes fuger skal tættes med isolering Kontrolskema Inden der grundpudses 8 Slibning af isoleringen Stikprøver for hvert 50m2 Ujævnheder slibes bort. Højest 0,5mm højdeforskel i pladesamlingerne. Ujævnheder på 2m måleområde skal være under 8mm. Kontrolskema Inden der grundpudses 9 Diagonalalarmering og diagonalarmering i hjørner Visuelt samt vinkel, og lodstok om 100% Mørtel skal dække fuldstændig bag ved vævet. Hjørnevinkler sættes Kontrolskema Inden der grundpudses

20 ENTREPRISE Facadepuds; arbejdsbeskrivelse Bilag 1 Udbudskontrolplan nødvendig helt lige 10 Afslutning af isoleringen Visuelt samt stikprøver af tætheden 10% Puds skæres fri. StoSeal 505 anvendes som blød fuge. Kontrolskema Inden der slutpudses 11 Kontrol af fastgørelsesprofil Visuelt samt trækprøver om nødvendigt 10% StoBlank profil tilpasses efter belastning. Kontrolskema Inden der slutpudses 12 Pudsning Visuelt og retholt om nødvendigt 50% Jævn pudslag armeringsvæv i den yderste tredjedel. På 2m måleområde skal ujævnheder <8mm Kontrolskema Inden der slutpudses 13 Slutpuds (selvrensende) Visuelt 100% Ensartet struktur og farve. Ingen stilladsovergange i pudsen Kontrolskema Når stilladset er nedtaget

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse. Sto. Omsorgsfuldt byggeri. Navigation Facade Navigation Isoleret facadesystem Navigation StoTherm Mineral Arbejdsbeskrivelse Sto Omsorgsfuldt byggeri. Indholdsfortegnelse Systeminformationer 4 Systemets opbygning og beskrivelse

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM. Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse

FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM. Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse FACADEISOLERING 12/2014 FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Udgiver: Denne tryksag er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B, 8800 Viborg. Redaktion, foto, illustration

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag 993444 J.nr. B0012-1-CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato 2000-03-10 Godk. CHJ

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold:

afsnit 6 6.1 Facadeisoleringssystemer Indhold: 114 afsnit 6 Facadeisolering og -systemer Indhold: 6.1 Facadeisoleringssystemer... 116-117 6.2 Bygningsreglement...117 6.3 Facadesystem weber.therm plus ultra... 118-119 6.4 Facadesystem Serpomin...120-121

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - Serpomin Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du effektivt monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader

NETPUDSRENOVERING. Løsningen til nedslidte og ødelagte facader NETPUDSRENOVERING Løsningen til nedslidte og ødelagte facader Indhold Skalflex service...3 Den rigtige beslutning...4 Opbygning af Skalflex Netpudsrenovering...5 Forberedelse...6 Afdækning...6 Stillads...6

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER

FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER FAGBESKRIVELSE OG FÆLLES BETINGELSER E/F Ungarnsgade 35-41/Albaniensgade 2-4/Østrigsgade 32-38 UDSKIFTNING AF TAG SAMT REPARATION AF FACADER M.V.. JANUAR 2012 FALKON A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I. Nordre

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere