ENTREPRISE FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTREPRISE 1 1.2 FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S."

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE FACADEPUDS; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé København K Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Indholdsfortegnelse Side : 1/20 Udarbejdet: cdy Kontrolleret: Godkendt: saa Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Rengøring Generelle specifikationer Bygningsdelsbeskrivelser Isolering og facadepuds Efterbehandling af gavle Bilag 1 Udbudskontrolplan... 18

3 1. Orientering Side : 2/20 1. Orientering 1.1 Generelt Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem for kapitel 3. Generelle specifikationer og basisbeskrivelse Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. Følgende bips basisbeskrivelser i gældende udgaver og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende: Bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generelt og pladsstøbt Bips B2.240, Basisbeskrivelse murværk Bips B2.320, Basisbeskrivelse fuger

4 2. Omfang Side : 3/20 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i denne arbejdsbeskrivelse nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegninger over eller beskrivelser af hhv. eksisterende forhold og nye forhold, eller som fremgår implicit af arbejdets udførelse Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Hvor der i udbudsmaterialet er henvist til specifikke normer, standarder certificeringer skal disse angivelser anses som værende efterfulgt af formuleringen eller tilsvarende. Arbejdet omfatter alle former for inddækninger og afdækninger, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Arbejdet omfatter ligeledes alle former for elastiske fuger mellem puds og tilstødende bygningsdele, bortset fra de steder, hvor der udtrykkeligt er anført anden entreprise. Jf udbudstidsplan kan der ikke forventes stillads til udførelse af alle pudsearbejder, tilbuddet skal derfor indeholde arbejdsplatforme, eget stillads eller tilsvarende jf udbudstidsplan. Arbejdet omfatter samtlige bygningsdele angivet i indholdsfortegnelsen under kapitel 4, samt bygningsdele, som er vist eller beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Arbejdet omfatter herudover eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstændige færdiggørelse af arbejderne. Det detaljerede omfang af arbejder og leverancer fremgår af Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4), og suppleres af tegningsmateriale, byggesagsbeskrivelse mm, men består i hovedtræk som følger: Facadepuds på isolering Sokkelpuds på isolering (evt kælderisolering med sokkelpuds) Slutpuds på tidligere pudsede gavle Inddækninger og afdækninger Fugearbejder 2.3 Projektering Ved projekteringen skal lovgivning, bekendtgørelser og anvisninger om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes. Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele: Fastgørelse, bla i sandwichelementer

5 2. Omfang Side : 4/20 Følgende dokumentation skal leveres senest 20 arbejdsdage før arbejdets udførelse: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Totaløkonomiske beregninger skal afleveres Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 1 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Det påhviler entreprenøren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsætningerne for eget arbejdes konditionsmæssigt udførelse er til stede. Den udførende skal rette henvendelse til byggelederen, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde ikke anses for at være tilstede. Entreprenøren er forpligtiget til at holde orden på byggepladsen, samt løbende, dagligt at rengøre efter egne arbejder. Rengøringen skal udføres efter arbejdstilsynets regler/vejledninger med støvsugning. Stillads/hejse/løftemidler til egen brug, skal entreprenøren selv opstille. Stillads skal opsættes, nedtages og bortkøres iht. tidsplan. Stilladset skal overholde gældende lovgivning samt arbejdstilsynets krav. Levering og oplagring af byggematerialer på byggepladsen, skal aftales og planlægges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage før 1. leverance. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 20 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion af bygningsdelene over for de påvirkninger, de er beregnet for i det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkningerne være anderledes end i det færdige bygværk afhængig af fx den valgte udførelsesrækkefølge og/eller særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav vil blive overholdt.

6 2. Omfang Side : 5/ Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Der skal arbejdes på facader i 4½ etagers højde. 2.6 Omgivende miljø Da lejlighederne (bortset fra tilgængelighedslejlighederne) vil være beboede under hele arbejdet er det af yderste vigtighed, at arbejdet udføres under størst mulig hensyntagen til beboerne og det omgivende miljø, herunder begrænsning af støv, støj, forurening eller anden gene som på nogen måde kan virke generende for beboere eller det omgivende miljø. Alle materialer, udførelse og efterfølgende afgasning m.v., skal opfylde alle gældende miljøkrav 2.7 Kvalitetsstyring Kontroldokumentation Se byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Se byggesagsbeskrivelsen 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder Rengøring Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbejde/før afleveringsforretning være rengjorte.

7 3. Generelle specifikationer Side : 6/20 3. Generelle specifikationer Se basisbeskrivelse

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/20 4. Bygningsdelsbeskrivelser De i nærværende afsnit anførte specifikationer og ydelser er et supplement til de foregående beskrivelsesafsnit, basisbeskrivelserne og tegningsmaterialet. Afsnittet fremhæver en række ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og præciserer eventuelle afvigelser til tidligere afsnit. Ydelser og specifikationer anført i tegningsmaterialet eller tidligere beskrivelsesafsnit er derfor altid gældende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anførte afvigelser, nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen. Arbejdet omfatter levering og montering af alle i nærværende beskrivelse specificerede ydelser samt på tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt færdigt arbejde, også selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet. Bemærk: Arbejdes der fra fast stillads, skal dette kunne benyttes til beboernes redning i tilfælde af brand. Arbejdes der fra arbejdsplatforme e.l. må disse ikke efterlades i en position, hvor beredskabet/brandvæsenet ikke kan komme til redningsåbninger efter arbejdsdagens ophør. Det påhviler entreprenøren indgå aftale med beredskabet/brandvæsenet herom; ydelsen er indeholdt i entreprisen.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Isolering og facadepuds Omfang Alle blokke Fælleshus (sokkel) Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med tømrer (vinduespartier, afdækning, vindfang, tagfod mm) og blikkenslager (tagrender, tagnedløb mm) Tilstødende bygningsdele Se facadetegninger og snit Materialer og produkter Isolering: Facadeplade mineral (over terræn) Maximal varmeledningsevne 0,037 W/m2K. Ubrændbar stenuld ifølge DIN Brandklasse A1 ifølge EN Fugt, vandafvisende og diffusionsåben. Format 1200x600. Tykkelser fremgår af tegningsmaterialet. Isolering: Facadeplade EPS (under terræn) Ekspanderet polystyrencelleplast (EPS) plade. Maximal varmeledningsevne 0,039 W/m2K. Densitet (laveste densitet) 15 kg/m3. Dynamisk stivhed ifølge DIN MN/m3. Format 1200x600. Tykkelser fremgår af tegningsmaterialet. Facadeklæber Klæber til opklæbning af Facadeplade mineral over terræn. Kan anvendes ind og udvendigt. CE-mærkning ifølge EN Sammensætning: Kalk/Cement, polymerer, kalkmel, sand, vand. Facadeklæber(specialklæber) til opklæbning af EPS plader under terræn Elastisk dispersionsspartelmasse som blandes 1:1 med ren Cement før opklæbning af plader. Sammensætning: PortlandCement, copolymerisat- kunsthartsdispersion, mineralsk kvartsand og kvartsmel. Facadeplug. Facadeplug til mekanisk fastgørelse af facadeplader. Anvendelse: I beton, mursten, hulsten, letbeton, leca. Forsænket montage i Facadepladen for at undgå kuldebroer.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/20 Sokkelliste Sokkelliste drænet til anvendelse ved pudsstart over terræn. Hullet hårdpresset aluminiumsprofil med integreret vandnæse. Vandnæse (sokkelvævprofil) plastliste med indstøbt glasfiberbånd der sikrer en holdbar pudsafslutning. Fugematerialer Fugematerialer til fuger ved tilsluttende materialer Fugebånd: Komprimeret fugebånd af imprægneret blødt skummateriale. Til tætning af tilslutninger ved tilstødende bygningsdele i isolerede facadesystemer, fugebredde 2-5 mm og 5-12 mm. Slagregnstæt ifølge DIN BG1, helimprægneret, langsomt ekspanderende, selvhæftende Antracit. Karmliste: Lysningsprofil til tætning og med integreret glasfibervæv. Sikrer permanent tilslutning og tætning til karm ved isolerede facadesystemer. Selvklæbende liste med ekstra plastliste til brug ved afdækning af vinduer. Bagstop Rundprofil på polyethylenbasis til udformning af fuger. Forhindrer 3 punkts vedhæftning af fugemassen. Fugemasse & Primer Primer og fugemasse til tætning af tilslutninger i isolerede facadepudssystemer. Egenskaber: Højelastisk, optimal stabilitet, revnefri hærdning. Hjørneforstærkninger Hjørneforstærkninger på hjørner og false. Hjørnevinkel, plastliste med integreret glasfibervæv. Anvendes til hjørner og false i isoleret facadesystem med 90 vinkel og min. 25 mm dybde. Diagonalvæv (Glasfibervæv) Færdigskåret vævstykke til diagonalarmering. Anvendes til diagonalarmering af facadeåbninger i isoleret facadepudssystem. Drypkantsprofil Drypkantsprofil med integreret glasfibervæv. Anvendes som drypkant ved isolerede facadepudssystemer, leder vand væk fra f.eks. store vinduespartier, eller afslutninger højt oppe på facaden. Grundpuds (Armeringsmørtel) Anvendes som grundpuds på Facadeplade mineral og Facadeplade EPS. Sammensætning: Cement, sand 0-1 mm, dispersionspulver, hydrofoberingsmiddel, polypropylenfibre. Egenskaber: Høj vandampgennemtrængelighed, høj vedhæftning, vejrbestandigt, stor vandafvisning,

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/20 Armering Glasfiberarmeringsvæv med alkalibestandigt yderlag. Kvadratmetervægt > 155 g/m2. Maskestørrelse 6 x 6 mm. Glasfibervæv (panservæv) til særlig udsatte steder på facaderne. Glasfibervæv med alkalibestandigt yderlag. Kvadratemetervægt > 490 g/m2 Maskestørrelse længderetningen 4,70 mm/tværretning 4,35 mm. Primer Fyldt, pigmenteret grundmaling. Alkalibestandigt ifølge DIN Egenskaber: Forbedrer vedhæftningen og regulerer underlagets sugeevne. Sammensætning: Kalivandglas, polymerdispersion, hvidpigment, uorganisk pigment, kalciumkarbonat, tungspat, silikatisk fyldmiddel, vand, alifater, glykoleter, additiv. Facadepuds (slutpuds) Egenskaber: Meget høj CO 2- og vanddampgennemtrængelig. Lotus Effekt: Perfekt vandafvisning, reduceret vedhæftning af snavspartikler, selvrengørende, regn preller af og tager snavset med bort. Sammensætning: Polymerdispersion, titandioxid, kalciumkarbonat, aluminiumhydroxid, kiselgur, silikatisk fyldmiddel, glykoleter, alkohol, additiv, konserveringsmiddel. Tekniske data Kriterium Norm Værdi/enhed Kommentar Øvrigt Densitet EN ISO ,7-1,9 g/cm 3 Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse EN ISO ,05-0,08 m V1 høj Vandgennemtrængelighedskvote w EN < 0,05 kg/(m 2 *H 0,5 ) W3 lav Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO Udførelse Straks efter montage af vinduer i facader skal der ske lukning omkring vinduer. Der etableres blivende isolering i ca 250 mm bredde om vinduer; tømrer udfører herefter plastoverdækning fastholdt med lægte og mellemlæg af elastisk fuge jf detalje 5_209 Opsætning af isolering, fastgørelse, og udførelse af puds udføres iht. producentens forskrifter. Herunder skal entreprenøren være opmærksom på, at han skal følge udbudstidplanen, og indregne foranstaltninger til arbejdets udførelse ud fra denne. Alle udadgående hjørner monteres hjørneprofil.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/20 Arbejdet skal foregå med monterede tagrender; der afvandes via poser til terræn. Omhyggelighed og ikke-optimale udførelsesforhold ved arbejde bag tagrender skal påregnes Regnvand skal ledes bort fra facaden i det tidsrum, arbejdet er under udførelse. Materiale, som endnu ikke er tørt, kan vaskes bort ved ugunstigt vejr og slagregn. Afdæk evt. udsatte sider med stilladsnet som beskyttelse mod kraftigt sollys og dårligt vejr. Hvis der benyttes varmeblæsere i byggeperioden, skal der sørges for, at facadepartiet varmes op uden store temperaturforskelle. For at få et godt resultat må der til kun anvendes materialer, der er godkendt som en samlet del af systemleverancen. Forbehandling af underlaget Underlaget skal være fast, bærende og tørt. Der skal påregnes afrensning af eksisterende betonelementer til afrenset, fast og bærende grund. Fjern eventuel forurening af støv, sod eller olie og reparer ujævnheder. Ved jævne bjælkelagskanter og lignende kan en tilskåret facadeplade limes på underlaget og derefter skæres/høvles ned, så den er plan med den eksisterende omgivende flade. Er overfladen angrebet af alger, svamp eller mos kan der efter en højtryksspuling påføres primer med fungicid. Overfladen skal være tør ved påføringen. Efter påføringen skal primer virke i 48 timer. Klæbemørtel til facadeisoleringen Klæbemørtel blandes til arbejdskonsistens. Færdigblandet klæbemørtel skal anvendes inden den angivne tid. Laveste arbejdstemperatur i luft og på underlag er jævnfør producent. Der må ikke dannes skind på påført klæbemørtel. a) Heldækkende mørtellag (til jævne underlag) Påfør klæbemørtlen med den glatte side af en tandspartel og træk derefter mørtlen af med tandsiden. Forbrug ca. 4-5 kg/m². Hvor der klæbes på vandfast krydsfiner anvendes speciel klæber som påføres i et heldækkende lag med 4 mm tandspartel bag på facadepladen. OBS! Sørg for at hele fladen dækkes af limmørtel og at der ikke er mørtelrester på pladens kanter. Åbne fuger eller fuger med limmørtel medfører, at der opstår skader. Åbne fuger tætnes eller fyldes ud med isoleringskiler. Vær omhyggelig med hjørner og kanter. Hjørner monteres i forbandt. Limede plader skal kontrolleres kontinuerligt med en retholt. 300 mm fra hård flade og ned i terræn udføres isolering med EPS. For at opnå et godt resultat er det nødvendigt, at hver række monteres i vater. Når klæbemørtlen er hærdet, skal ujævnheder i isoleringen slibes bort. Dette medfører et mindre forbrug af grund-puds. Facadeplug Facadepluggen monteres tidligst 24 timer efter limningen af facadepladen, alternativt senest 10 min. efter at pladen er monteret i limmørtlen. Minimumafstand til

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/20 hjørner og lysninger 100 mm. Fra og med 20 m bygningshøjde bør systemet kompletteres med en ekstra plug i pladen nærmest husets hjørne, kantzone. Kantzone = bredden x 0,1, dog ikke større end 2,0 m. En beregning af aktuel vindlast bør foretages ved bygninger med udsat placering og en bygningshøjde på over 25 m. Facadepluggen dimensioneret efter isoleringstykkelse og underlagstype. Til EPS: Ved bærekraftige underlag, kan antallet mekaniske indfæstninger reduceres. a) facadeplug skal monteres iht. nedenstående skitse, ca. 3,5 stk. pr. m2. Isolering: Over og under terræn. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt og må ikke have større ujævnheder end< 10 mm og en krumning på max 2 m < 20 mm. Større ujævnheder afrettes med egnet mørtel inden opklæbning af isoleringen udføres. Facadepladerne monteres i forbandt også i hjørnerne. Isoleringen klæbes og mekanisk fastgøres til underlaget. Ved samlinger i bjælkelaget kan isoleringspladerne med fordel stilles på højkant for bedre at dække over ujævnheder og forebygge revnedannelser i pudsen. Der anvendes isoleringskiler af facadepladen til udfyldning af sprækker i isoleringen. Fugeskum må ikke anvendes til udfyldning af sprækker og huller i isoleringslaget. Facadepladerne skal slibes lige/jævnt og rengøres for slibestøv inden armering og grundpuds påføres. Overfladen skal være jævn og rengjort for løse partikler.. Opklæbning af facadeplader Underlaget skal være fast, rent, tørt og bæredygtigt. Klæbemørtelen påføres isoleringspladen, som derefter vrides og trykkes fast mod underlaget. Der må ikke være klæbemørtel i pladesamlingerne. Mekanisk fastgørelse udføres umiddelbart i forbindelse med opklæbningen, alternativt tidligst et døgn efter at opklæbning er udført. Laveste arbejds- og underlagstemperaturer + 5 C i luft og + 5 C på underlaget. Isoleringsplader (EPS) der monteres under terræn eller mindre end 500 mm fra terræn, skal klæbes med specialklæberen der blandes 1:1 med ren Cement. Mekanisk fastgørelse.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/20 Der monteres normalt 2 stk. mekaniske fastgørelser pr. isoleringsplade (afhængig af underlagets beskaffenhed, bygningens højde og terrænklasse). Ved en isoleringstykkelse på min. 80 mm anvendes specialplug med automatisk forsænkning i isoleringspladen, hvilket sker i kombination med anvendelse af mineraluld rondel som monteres over plughovedet, det modvirker varmelækage, fra den mekaniske fastgørelse. Sokkelliste. Sokkelliste drænet monteres vandret og fastgøres mekanisk til underlaget ca. 300 mm pr. fastgørelse og altid med en fastgørelse længst ude i hver ende af profilet. Der skal være 2-3 mm mellemrum mellem samlingerne i sokkellisterne. Sammen med sokkellisten anvendes vandnæseprofilet der indarbejdes i grundpudsen og giver en perfekt sammenpudsning mellem vævet på vandnæseprofilet og glasfiber armeringsnettet på facaden. Udførelse af fuger. Mellem isoleringen/puds og alle tilsluttende materialer (bl.a. vindues- og dørlysninger, udluftningsventiler, underside af altaner og lignende) skal der anvendes Fugebånd, Karmliste eller bagstop med tilhørende primer/fugemasse. Grundpuds og slutpuds renskæres mod afgrænsende materialer. Hjørneforstærkninger. Armering i false, lysninger og hjørner udføres med hjørnevinkel med integreret glasfibervæv. Hjørnevinkelen indarbejdes i grundpudsen. Diagonalforstærkninger. Diagonalforstærkninger ved vinduer, døre, altaner m.v. udføres med glasfibervæv i format 300 x 250 mm. Armeringen indarbejdes i grundpudsen. Drypkantsprofil. Armeringsvævet på drypkantsprofilet indarbejdes i grundpudsen. Grundpuds (Armeringsmørtel og glasfibervæv armering) Grundpudsen påføres med ca. 12 kg/m2 svarende til ca. 6 mm færdighærdet puds. Pudsen påføres normalt i to lag. I første lag påføres hoveddelen af grundpudsen (ca. 8 kg/m2) og glasfibervæven indarbejdes i den våde mørtel med stålbræt og med min. 100 mm overlæg i alle retninger. Derefter påføres endnu et lag grundpuds (ca. 4 kg/m2) som bearbejdes til tæt og jævn overflade klar til efterfølgende behandling. Det er vigtigt at armeringen ligger i den yderste del af grundpudsen for at fungere optimalt mod revnedannelser. Pudsen renskæres mod tilstødende bygningsdele. Mekanisk udsatte områder: For ekstra forstærkning af pudsfacaden mod mekanisk belastning i udsatte områder påføres et ekstra lag glasfibervæv (panservæv) væven indarbejdes i et tyndt lag grundpuds uden overlap ved samlingerne.

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/20 Anvendelses temperatur min. + 5 C. Sålbænke. Isoleringen tilskæres som underlag for sålbænken (mindste hældning 1:7) puds, glasfibervæv og hjørneforstærkning føres med op på den skrå overflade. Når pudsen er tør behandles overside og sidefalse op til min. 20 cm med specialklæber der blandes 1:1 med ren Cement. Primer. Underlaget skal være rent og tørt, påføringen sker med pensel, rulle, eller airlessprøjte. Anvendelses temperatur i luft og underlag min. + 5 C Facadepuds (slutpuds) Underlaget skal være rent og tørt. Påføringen sker manuelt, eller maskinelt med tragtpistol/ finpudsmaskine. Strukturering udføres med plastbræt. Anvendelses temperatur min. + 5 C. Fuger a) Forbindelsesfuger Tryk fugebånd fast på forbindelsesfladen og pres facadepladen fast. Relevant fuge anvendes til forbindelse med ringe bevægelse, f.eks. vindues- og dørkarme. Elastiske fuger med større bevægelser, f.eks. altantårne. Producentens almene systembeskrivelse og tekniske faktablad skal altid følges nøje. Overflader Overfladen skal være jævn og glat og uden skel og i.h.t. producentens anvisninger. Kornstørrelse: 2,0 mm. Lys standard farve efter aftale Prøver Der udføres 2 farveprøver på slutpuds. Der udføres arbejdsprøver på passende afgrænset felt. Der udføres prøver. Kontrol af udførelsen. Kontrol udføres og dokumenteres i henhold til systemleverandørens KS- materiale og checkskema. Øvrigt. Facadesystemet skal være en samlet systemleverence. Systemleverandørens anvisninger skal følges nøje undere arbejdets udførelse.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Efterbehandling af gavle Omfang Gavle på blokkene Tegningshenvisning Se tegningsliste Koordinering Der koordineres med tømrer (vinduespartier, vindfang, tagfod mm) og blikkenslager (tagrender, tagnedløb mm) Tilstødende bygningsdele Se facadetegninger og snit Materialer og produkter Fugemasse & Primer Primer og fugemasse til tætning af tilslutninger i isolerede facadepudssystemer. Egenskaber: Højelastisk, optimal stabilitet, revnefri hærdning. Hjørneforstærkninger Hjørneforstærkninger på hjørner og false. Hjørnevinkel, plastliste med integreret glasfibervæv. Anvendes til hjørner og false i isoleret facadesystem med 90 vinkel og min. 25 mm dybde. Primer Fyldt, pigmenteret grundmaling. Alkalibestandigt ifølge DIN Egenskaber: Forbedrer vedhæftningen og regulerer underlagets sugeevne. Sammensætning: Kalivandglas, polymerdispersion, hvidpigment, uorganisk pigment, kalciumkarbonat, tungspat, silikatisk fyldmiddel, vand, alifater, glykoleter, additiv. Tekniske data Facadepuds (slutpuds) Egenskaber: Meget høj CO 2- og vanddampgennemtrængelig. Lotus Effekt: Perfekt vandafvisning, reduceret vedhæftning af snavspartikler, selvrengørende, regn preller af og tager snavset med bort. Sammensætning: Polymerdispersion, titandioxid, kalciumkarbonat, aluminiumhydroxid, kiselgur, silikatisk fyldmiddel, glykoleter, alkohol, additiv, konserveringsmiddel. Kriterium Norm Værdi/enhed Kommentar Øvrigt Densitet EN ISO ,7-1,9 g/cm 3 Diffusionsekvivalent luftlagstykkelse EN ISO ,05-0,08 m V1 høj Vandgennemtrængelighedskvote w EN < 0,05 kg/(m 2 *H 0,5 ) W3 lav Vanddampdiffusionsmodstandstal µ EN ISO

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/20 Udførelse Udførelse af puds udføres iht. producentens forskrifter Alle udadgående hjørner monteres hjørneprofil. Det slutpuds der er på kanten af den nuværende gavlisolering ca. 100 mm i bredden skal slibes ned så der er synligt net, det nye net og underpuds skal således overlappe min. 100 mm ind på kanten af den eks.isolering og spartles ud, så der bliver plads til den ny slutpuds uden synlig overgang. Regnvand skal ledes bort fra facaden i det tidsrum, arbejdet er under udførelse. Materiale, som endnu ikke er tørt, kan vaskes bort ved ugunstigt vejr og slagregn. Afdæk evt. udsatte sider med stilladsnet som beskyttelse mod kraftigt sollys og dårligt vejr. Hvis der benyttes varmeblæsere i byggeperioden, skal der sørges for, at facadepartiet varmes op uden store temperaturforskelle. For at få et godt resultat må der til kun anvendes materialer, der er godkendt som en samlet del af systemleverancen. Forbehandling af underlaget Underlaget skal være fast, bærende og tørt. Fjern eventuel forurening af støv, sod eller olie og reparer ujævnheder. Ved jævne bjælkelagskanter og lignende kan en tilskåret facadeplade limes på underlaget og derefter skæres/høvles ned, så den er plan med den eksisterende omgivende flade. Er overfladen angrebet af alger, svamp eller mos kan der efter afrensning påføres primer med fungicid. Overfladen skal være tør ved påføringen. Efter påføringen skal primer virke i 48 timer. Primer. Underlaget skal være rent og tørt, påføringen sker med pensel, rulle, eller airlessprøjte. Anvendelses temperatur i luft og underlag min. + 5 C Facadepuds (slutpuds) Underlaget skal være rent og tørt. Påføringen sker manuelt, eller maskinelt med tragtpistol/ finpudsmaskine. Strukturering udføres med plastbræt. Anvendelses temperatur min. + 5 C. Overflader Overfladen skal være jævn og glat og uden skel og i.h.t. producentens anvisninger. Kornstørrelse: 2,0 mm. Lys standard farve efter aftale Prøver Der udføres 2 farveprøver på slutpuds. Der udføres arbejdsprøver på passende afgrænset felt. Der udføres prøver.

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/20 Kontrol af udførelsen. Kontrol udføres og dokumenteres i henhold til systemleverandørens KS- materiale og checkskema. Øvrigt. Facadesystemet skal være en samlet systemleverence. Systemleverandørens anvisninger skal følges nøje undere arbejdets udførelse.

19 ENTREPRISE Facadepuds; arbejdsbeskrivelse Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan Kriterie/krav Nr. Emne Metode Omfang Dokumentation Tidspunkt 1 Gennemgang af underlaget Visuelt 100% Skarpe overgange <8mm. På 2m måleområde skal ujævnheder <20mm Kontrolskema Inden opstart Afhjælpning: Isolering tilskæres eller underlaget spartles ud inden limningen 2 Afslutning ved sokkel Visuelt 100% Nederste 300mm udføres som STO facadepuds EPS. Kontrolskema Ved montage 3 Limning af isoleringen Visuelt 10% Tandspartel på bagside af isoleringen. Dækning 100% Kontrolskema Stikprøver ved montage 4 Isolering monteret i forbandt Målebånd 10% Samlinger skal være mindst 200mm forskudt. Kontrolskema Stikprøver ved montage 5 Isolering monteret i forbandt, også i hjørner Visuelt 10% Hjørneplader skal sidde forskudt i forbandt i hele isoleringstykkelsen Kontrolskema Stikprøver ved montage 6 Isoleringen ligger fast på underlaget Stikprøver for hver 50m2, tryk på isoleringen med håndfladen Ingen fjedring i isoleringen Kontrolskema Inden der grundpudses 7 Tætning af fuger og fejl i isoleringen Visuelt 100% Ingen mørtel mellem plader eller åbne fuger. Åbnes fuger skal tættes med isolering Kontrolskema Inden der grundpudses 8 Slibning af isoleringen Stikprøver for hvert 50m2 Ujævnheder slibes bort. Højest 0,5mm højdeforskel i pladesamlingerne. Ujævnheder på 2m måleområde skal være under 8mm. Kontrolskema Inden der grundpudses 9 Diagonalalarmering og diagonalarmering i hjørner Visuelt samt vinkel, og lodstok om 100% Mørtel skal dække fuldstændig bag ved vævet. Hjørnevinkler sættes Kontrolskema Inden der grundpudses

20 ENTREPRISE Facadepuds; arbejdsbeskrivelse Bilag 1 Udbudskontrolplan nødvendig helt lige 10 Afslutning af isoleringen Visuelt samt stikprøver af tætheden 10% Puds skæres fri. StoSeal 505 anvendes som blød fuge. Kontrolskema Inden der slutpudses 11 Kontrol af fastgørelsesprofil Visuelt samt trækprøver om nødvendigt 10% StoBlank profil tilpasses efter belastning. Kontrolskema Inden der slutpudses 12 Pudsning Visuelt og retholt om nødvendigt 50% Jævn pudslag armeringsvæv i den yderste tredjedel. På 2m måleområde skal ujævnheder <8mm Kontrolskema Inden der slutpudses 13 Slutpuds (selvrensende) Visuelt 100% Ensartet struktur og farve. Ingen stilladsovergange i pudsen Kontrolskema Når stilladset er nedtaget

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.240, Basisbeskrivelse Murværk

Læs mere

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³

8.3.6 Indervæg Bagmurssten, 3-huls massive konstruktionssten tilpuds, rumvægt min. 1600 kg/m³ SIDE 8.1 8.0 8.1 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle arbejder, der normalt hører under murerarbejdet, selv om disse ikke er særlig nævnt; herunder alle leverancer af nødvendige materialer, stilladser,

Læs mere

4. Bygningsdelsbeskrivelser

4. Bygningsdelsbeskrivelser Arbejdsbeskrivelse Isolerende Facadesystemer med Puds Side : 1/10 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:... 1 (21) Ydervægge Isolering og Facadepuds 4.1 Orientering 4.2. Omfang Arbejdet omfatter samtlige

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.4 GLASFACADER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

4. Bygningsdelsbeskrivelser... 1

4. Bygningsdelsbeskrivelser... 1 Arbejdsbeskrivelse Isolerende Facadesystemer med Puds Side : 1/10 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:... 1 (21) Ydervægge Isolering og Facadepuds 4.1 Orientering 4.2. Omfang Arbejdet omfatter samtlige

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.3 ALTANLUKNINGER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.10 MURERARBEJDE ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO: 14.11.2013

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER

ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER SLAGELSE BOLIGSELSKAB AFDELING 10 - GRØNNINGEN RENOVERING AF 216 BOLIGER ENTREPRISE 2 2.8 MURERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 37047-02 DATO: 22.02.2013 REVISION: - C F MØLLER (totalrådgiver) ISC

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

SLAGELSE BOLIGSELSKAB

SLAGELSE BOLIGSELSKAB SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 5 5.1 MALERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Sto Danmark A/S leverer også værktøj til opsætning af systemet og efter forespørgsel leveres både grundpuds og slutpuds i siloer til sprøjtning.

Sto Danmark A/S leverer også værktøj til opsætning af systemet og efter forespørgsel leveres både grundpuds og slutpuds i siloer til sprøjtning. StoVentec Facadesystem Generelt StoVentec Facadesystem monteres som en ventileret facadebeklædning og leveres af Sto Danmark A/S. Systemet indeholder bl.a. den pudsbærende plade, StoVentec Facadeplade,

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Anmeldt forhold: Vindgips nedbrudt, synligt åbne samlinger i den udvendige beklædning. Registreret ved 5 års. Ikke udbedret af bygningsejer. Byggeskadefondens

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Design uden grænser Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Malerbehandling af Herakustik fine, Herakustik star, Herakustik micro & Herakustik plano efter montagen (ved reparation eller farveskift).

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehandling 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Baumit Facadepuds System StarSystem. Montagevejledning. baumit.dk TRIN FOR TRIN. Idéer til fremtiden

Baumit Facadepuds System StarSystem. Montagevejledning. baumit.dk TRIN FOR TRIN. Idéer til fremtiden Baumit Facadepuds System baumit.dk Montagevejledning TRIN FOR TRIN Idéer til fremtiden Baumit Baumit Facadepuds System Indhold Trin 1 Opsætning af isolering Side Trin Montering af dybler Side 5 Trin Grundpudslag

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Facadepuds. Facadepuds. Teknisk information. Dato 19.09.2011 Side 1

Facadepuds. Facadepuds. Teknisk information. Dato 19.09.2011 Side 1 Dato 19.09.2011 Side 1 Teknisk information Dato 19.09.2011 Side 2 Dato 19.09.2011 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog Vejrbestandig Diffusionsåben Hvid cement Specielt til porebeton Dato

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Montagevejledning Weber Sokkelsystem

Montagevejledning Weber Sokkelsystem Montagevejledning Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem Montagevejledning til Weber Sokkelsystem Weber Sokkelsystem 3 Montering af EPS-pladen 4 Afsluttende overfladebehand... 5 Så meget skal du bruge...

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38

Arbejdsbeskrivelse Dato: Murerarbejde Østergade 36-38 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3. Projektering... 3 2.4. Byggeplads... 3 2.5. Sikkerhed og sundhed... 3 2.6. Omgivende miljø... 3 2.7. Kvalitetsstyring... 3 2.7.1. Generelt...

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B2.340 Støbte undergulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.7 Betonelementmontage Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MBM Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Fibercement 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.220, basisbeskrivelse beton,

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - X BYGGESAGSBESKRIVELSE - MILJØSANERING DATO: 2015-04-01 REVISION: 2015-04-24 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Udarbejdet: RDH Kontrolleret:

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere