Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse"

Transkript

1 Gruppe nr. 1 El og varme Store eldrevne varmepumper i kra1varmebaseret 4ernvarme Effek7v anvendelse af biomasse

2 Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Fremme kra1varmeværkernes evne 7l en energieffek7v integra7on af vedvarende energikilder Beskriv målsætningen: 1. Sikre rentabilitet i store varmepumper i <ernvarmen 2. Sikre hensigtsmæssig i forhold Bl VE- integrabon Problemer der skal løses Varmepumper ikke rentable under nuværende Risiko for uhensigtsmæssig udbygning af kedelbaserede biomasseløsninger i <ernvarmen Risiko for (ineffekbv) elpatronudbygning (d.d. 175 MWe, ca. 21 anlæg)

3 Beslutningsforslag Hvad er vores B- forslag 4l regeringen? En afgi1s- og 7lskudsstruktur der belønner varmepumpens større effek7vitet i forhold 7l elpatroner og kedler Regeringen opfordres Bl at ændre følgende principper: InspiraBon Bl løsninger: Ø FlySe outputbeskatning på 22,4 øre/kwh Bl input (el) Ø Eller bibeholde elpatron- beskatningen og yde PSO- Blskud Bl den mængde varme der oversbger elforbruget i VP Ø Fjernvarmeværkerne med varmepumper får anparter i lokale vindmøller

4 Begrundelse Hvad er effekten af vores B- forslag? Beskriv effekten for aktørerne: - Varmeforbrugerne får stabil billig grøn varme - VE- lavtemperaturløsninger bliver Blgængelige for Beskriv effekten for samfundet: Fordele: Del af smart grid- løsning (fluktuerbar vind og sol i VP, sæsonlagre) Deltager i kapacitetsydelser (nedregulering) EffekBv udnyselse af lavtemperatur- overskudsvarme Fremme af vedvarende, grønne varmekilder

5 El og varme Effek7v anvendelse af biomasse

6 Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l nye energiafgi6er? Vi skal sikre effekbv udnyselse af biomasse for at spare ressourcer. Vi skal sikre at biomasse kan bruges intelligent, både Bl at producere varme og at producere el i samspil med I det nuværende og Blskudssystem er der en meget høj Blskyndelse Bl at lave varme, og begrænset Blskyndelse Bl at lave el. Beskriv målsætningen: Derfor skal og Blskudssystemet justeres, så Blskyndelsen Bl at anvende biomasse justeres mere mod elsiden.

7 Beslutningsforslag Hvad er vores B- forslag 4l regeringen? Sikre effek7v anvendelse af biomasse 7l kra1varmeproduk7on Regeringen opfordres Bl at ændre følgende principper: Ø Øget Blskud Bl el- produkbon ved biomasse Ø SamBdig Blsvarende sænkning af værdien af på biomassebaseret varmeprodukbon Ø ElBlskuddet skal gives en model, der understøser, at biomasse- el skal anvendes i intelligent samspil med Ø Tilskuddet kan f.eks. gives a]ængigt af et prisniveau i elspot, som udtryk for den relabve andel af vind i systemet

8 Begrundelse Hvad er effekten af vores B- forslag? Beskriv effekten for aktørerne: Ændringen kan sikre, at anlæggene anvendes mest muligt, og dermed kan det sikre anlæggenes rentabiliteten og reducere investeringsrisici Beskriv effekten for samfundet: Der kan produceres med høj effekbvitet og ren el når det er efficient, som kan sikre at energisystemet kan medvirke Bl balancering med meget høje andele af VE

9 Gruppe nr. 2 El og varme

10 Målsætning Målsætningen er at fremme anvendelsen af vedvarende energi og brændselseffekbvitet på kort sigt. Derfor foreslår vi at integrere el-, og varmemarkederne med følgende 4 konkrete forslag Bl at justere

11 Beslutningsforslag Regeringen opfordres Bl at ændre på følgende 4 konkrete områder: Ø Fremme anvendelsen af overskudsvarme fra industri Ø Konkret ved at lave en Bdsbegrænset der sikrer etablering af anlægget Ø Lave audit der sikrer fortsat energieffekbvitet Ø Sørge for at grundlaget for samfundsøkonomiske beregninger for aktørerne ændres så kalkulabonsrenten afspejler de reelle økonomiske forhold Ø Store varmepumper i <ernvarmeområder bør med elpatroner Ø Konkret ved at flyse fra varmesiden Bl elforbrugssiden Ø Herunder fremme anvendelse i industrien og mulighed for at kombinere med overskudsvarme Ø DifferenBere Bl Ø Konkret ved at lave differenberede rammebebngelser, der sikrer el- og varmeprodukbon på Bdspunkter hvor der er brug for det.

12 Generelle principper for ny lovgivning Regeringen opfordres Bl at ændre følgende overordnede principper: Ø Sikrer den overordnede VE målsætning, herunder brændselseffekbvitet og systemintegrabon Ø Sørge for, at det fiskale element i på varme ligesblles (for at fremme f.eks. individuelle varmepumper) Ø Sørge for at ny lovgivning er koordineret med hvad der foregår på EU niveau og i nabolande (f.eks. vedr. på affald og biomasse samt undersøge mulighederne for at indgå i cerbfikatmarkeder.)

13 Gruppe nr. 3 Erhvervslivet

14 Målsætning Hvad vil vi opnå med vores B- forslag 4l energiafgi6er? At erhvervslivets frembdige skal fremme det danske erhvervslivs internabonale konkurrenceevne på såvel kort som lang sigt og bidrage Bl den vedtagne omsblling af energiforsyningen. Beskriv målsætningen: og Blskudsstrukturen (PSO, CO 2, energi m.v) skal: fremme dansk industris internabonale konkurrenceevne på såvel kort som lang sigt fremme energieffekbvitet i det danske erhvervsliv fremme udnyselsen af overskudsvarme fremme omsbllingen mod VE omlægning af skal være provenuneutral

15 Beslutningsforslag Hvad er vores B- forslag 4l regeringen? Regeringen opfordres Bl at ændre og Blskudsstrukturen følgende principper: Ø indførelsen af differenberede der tager hensyn Bl de forskellige sektorers internabonale konkurrencevilkår inden for Ø sikre at investeringer i udnyselse af overskudsvarme Ø Sikre at energieffekbvitet går hånd i hånd med investering i omsblling Bl VE i erhvervslivet

16 Begrundelse Hvad er effekten af vores B- forslag? Beskriv effekten for aktørerne: Styrket konkurrenceevne Fastholdelse af produkbon i DK Lavere slutenergiforbrug Beskriv effekten for samfundet: fastholdes/styrkes OmsBlling Bl VE Styrket forsyningssikkerhed InnovaBon indenfor såvel energieffekbvitet som produkbon

17 Gruppe nr. 4 Husholdninger

18 Beslutningsforslag #1 Ø Det foreslås, at ministeren grundigt undersøger Blskudsordninger Bl VE, herunder solceller med henblik på at sikre: Ø Samme Blskud uanset, hvor energien produceres og bruges Ø At Blskuddet skal stå i balanceret forhold Bl miljøgevinsten og bidrage Bl de energipolibske målsætninger mv. Ø Hvis nesoordningen skal fortsæse (solceller ses som en elbesparelse) er det vigbgt at øgede net- og balanceomkostninger prissæses og indgår i tariffen. Ø Løsningen skal være langbdsholdbar, så investorerne kan regne med uændrede rammer

19 Begrundelse #1 Forslaget skal sikre omkostningseffekbv produkbon og forbrug af energi samt udjævne nuværende fordelingsmæssige skævheder. Desuden sikres stabile rammer for den erhvervsmæssige udvikling.

20 Beslutningsforslag #2 Ø Regeringen pålægges at sikre gennemførelse af en omkostningsægte betalingsstruktur for <ernvarme følgende principper: Ø 1. Fast betaling for Blslutning plus målerbetaling Ø 2. husstandens behov for varmeeffekt Ø 3. Variabel dynamisk betaling, som varierer over [Bme, dag, uge] Ø Hvis dese ikke kan gennemføres hurbgt pålægges regeringen at lægge over den faste på f.eks 20%

21 Begrundelse #2 En ægte betaling for <ernvarme vil Blskynde forbrugeren Bl at reducere sit maksimale varmebehov og reducere behovet for varme på Bdspunkter, hvor varmen er dyr. Dvs. fremme af energirenovering og fleksibilitet i forbrug.

22 Beslutningsforslag #3 Ø Regeringen pålægges at indføre en på ineffekbv forurenende anvendelse af brændeovne/biomassekedel enten via en generel eller via en på brændeovne, der gradueres ovnens miljøegenskaber og installabonssted.

23 Begrundelse #3 Brændeovne og individuelle biomassefyrede kedler er en ineffekbv og forurenende måde at konvertere energi på. En vil Blskynde Bl at undlade biomassefyring i tætbebyggede område, forbedre kvaliteten af Blbageværende ovne og fortsat åbne muligheden for anvendelse af biomassefyring i det åbne land, som alternabv Bl oliefyring.

24 Beslutningsforslag #4 Regeringen opfordres Bl at sikre etableringen af langsigtede, økonomiske incitamenter Bl gennemførelse af varmebesparelser i private husholdninger: Ø Indførelse af en fradragsordning for investeringer i energibesparelser i bygninger som kan træde i stedet for den vedtagne energirenoveringspulje. Ø Omlægning af varmebllægget Bl pensionister, således at det ikke er en barriere for gennemførelse af energibesparelser

25 Begrundelse #4 1) Fradragsordning Med afsæt i erfaringer fra den danske bolig- job ordning og den svenske fradragsordning (ROT) indføres fradrag på op Bl kr årligt pr husstand for investeringer i energibesparende foranstaltninger i bygninger DeSe vil være et langsigtet virkemiddel som iht. Svenske erfaringer vil skabe et posibvt provenu, idet det bl.a. modvirker sort arbejde 2) Omlægning af varmebllæg Der anvendes årligt ca. 450 mio. kr. Bl varmebllæg Bl pensionister og førbdspensionister. Ordningen er baseret på de seneste 3 års Tillægget er i mange Blfælde en barriere for realisering af energibesparelser, idet besparelsen vil medføre tab af Bllæg.

26 Beslutningsforslag #5 Ø Bl private husholdninger og serviceerhverv justeres relabvt Bl øvrige energibærere for at reducere forvridningstabet. En mulighed er at gøre delvist prisa]ængig. Ø DeSe betyder, at når prisen på el er lavere end prisen på f.eks olie, så følger med ned. Når elprisen omvendt sbger, så følger med op.

27 Begrundelse #5 Beskriv effekten for aktørerne: Aktører vil opleve større interesse for at prioritere den enkelte energiart når priserne er lave. Når og hvis der internaliseres en ægte CO2 pris i markedet, skal det overvejes at fuldtud omlægges Bl en Beskriv effekten for samfundet: Forslaget er Bl gavn for samfundsøkonomien. Særligt vedrørende elektricitet er det endvidere Bl gavn for miljøet, det er termiske kondensanlæg der producerer når elpriserne er høje. Når elpriserne er lave, er det VE. Endvidere bidrager forslaget Bl at udfase de fossile brændsler.

28 Gruppe nr. 5 Transport

29 Beslutningsforslag Hvad er vores B- forslag 4l regeringen? Regeringen opfordres Bl at ændre følgende principper: Ø at forberede introdukbon af differenberede (roadpricing) for personbiler og varebiler senest i Opgaven sendes i udbud Ø omlægges fra værdibaseret Bl teknologibaseret (objekbvt grundlag) og elplug- in hybrider kombineret med fx en antalsbegrænsning (kickstart) Ø Firmabilsbeskatningen omlægges så det sikres at: Ø der er et incitament for både virksomheder og medarbejdere Bl at vælge biler, der kører langt på literen, samt at Ø der er et særligt incitament Bl at anvende nye teknologier Ø Sikre at den planlagte danske for tunge køretøjer (MAUT) bliver så energieffekbv og miljømæssigt bæredygbg som mulig og konkurrenceneutral udenlandske operatører Ø Fremme 2G. biobrændstoffer gennem tvungen iblanding og/eller Ø Introducere gas i den tunge transport som forløber for biogas

30 Begrundelse Hvad er effekten af vores B- forslag? Beskriv effekten for aktørerne: Øget fokus på grøn oms4lling og derigennem udbredelsen af nye grønne køretøjs teknologier og udvikling af bæredyg4ge biobrændstoffer. Øget produk4vitet og forbedret konkurrenceevne. Beskriv effekten for samfundet: Bidrager 4l øget energieffek4vitet og 40% CO2 reduk4ons målsætning i 2020 gennem oms4lling 4l anvendelsen af VE i transportsektoren, som sam4dig vil bidrage 4l grøn vækst

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken Bilag Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken En omkostningseffektiv indsats Regeringens energipolitiske udspil skal sikre en omkostningseffektiv indfrielse af de overordnede målsætninger

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne 13. april 2012 BAGGRUNDSRAPPORT Denne rapport er en uddybede baggrundsrapport til CONCITO-rapporten Billigere energi, bedre miljø grøn omlægning

Læs mere

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi

energistrategi 2050 Sammenfatning fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Energistrategi 25 fra kul, olie og gas til grøn energi Sammenfatning Februar 211:6 Henvendelse om udgivelsen kan ske til: Klima- og

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne

Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne 13. april 2012 RAPPORT Der vil være betydelige klimamæssige gevinster i en mere hensigtsmæssig udformning af de høje danske energiafgifter.

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Forskning

IDAs Klimaplan 2050. Forskning IDAs Klimaplan 2050 fagligt notat Forskning Et fossilfrit Danmark kræver forskning og udvikling Det danske energisystem er gennem 200 år opbygget på fossile brændsler, og i dag er langt størstedelen af

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2012 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 9. maj 2012 1. Ny ambitiøs energiaftale der skaber en grøn økonomi i vækst Den 22.

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRESULTAT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Sammenfatning: Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere