TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD"

Transkript

1

2 E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879

3

4 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af Skjensafgjerelserne ved Sessonerne 877 og Rekrutskalernes Bedemmelseskommssoner 878: Pages. A. Résultat des décsons prses dans les sessons de 877 et dans les consels de révson à Pouverture des écoles des recrues en 878. T ab el I. Det samlede Antal af vsterede tjenstdygtge forbgaaede og utjenstdygtge Mandskaber. Tabel II. Procentforhold af Dygtge tl Lnen og Trænet samt af Forbgaaede og Udygtge tl alt Vsterede Tabel I II. Oversgt over Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Trænet eller fuldstændg Udygtghed..... Tabel V. Procentforhold af Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Trænet eller fuldstændg Udygtghed B. Resultatet af Skjonsafgjorelserne ved Sessonerne 877: Tab el V. Antal af Mødende Tjenstdygtge Forbgaaede og Utjenstdygtge ved Lægeun de r s ø aelsen Tabel VI. Procentforhold af Dygtge tl Lnen og Træ net samt af Forbgaaede og Udygtge tl alt Vsterede T ab el V II. Oversgt over de ved Lægeundersøgelsen fundne Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Trænet eller fuldstændg Udygtghed T ab e VIII. Oversgt over udygtge Mandskaber som af vedkommende S es sonsbesty rel ser ere udslettede af Rullerne (efter de fra Krgskommssærerne ndkomne Opgaver)..... I0 Tab. I. Nombre des vstés des propres au servce des ajournés et des mpropres au servce... Tab. II. Pour cent des propres au servce dans la lgne *dans les trans des mpropres au servce et de tons les vstés Ta b. III. Tableau des nfrmtés ayant causé le renvo dans les trans on rmproprété absolue... T a b. I V. Pour cent des nfrmtés ayant causé le renvo dans les trans on l'mproprété absolue. B. Résultat des décsons prses dans les sessons de 877. Tab. V. Nombre des présents des propres au servce des ajournés des mpropres an servce vst& par le médecn 8 Tab. VI. Pour cent des propres au servce dans la lgne dans les trans des ajournés et des mpropres au servce; nombre de tous les vst&... Tab. VII. Tableau des nfrmtés qu ont causé le renvo dans les trans on l'mproprété absolue o Tab. VIII. Tableau des hommes mpropres au servce effacés des lstes de recensement d'aprs les données du commssare de la guerre I :

5 IV C. Resultatet af Skjensafgjerelserne ved Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner 878. Sde. C. Résultat des.travaux des consels de revson en 878. Pages. Tab el IX. Opgave over Antallet af undersøgte Mandskaber Tabel X. Oversgt over Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Trænet eller fuldstændg Udygtghed Tab. I X. Nombre des vstés T ab. X. Tableau des nfrmtes ayant causé le renvo dans les trans ou l'mproprété absolue. Tabet XI. Oversgt over Mandskabernes M d d e øde de forskjellge Udskrvnngsdstrkter Thnglag Kjøbsteder Ladesteder Prestegjeld samt Kredse (mltære Afdelnger).. Tab. XI. Données générales sur la talle moyenne dans les dstrcts des recrutements Tabel XII. Fortegnelse over Læger som have udfort Tjeneste ved Sessonerne 877 Tab el XI II. Fortegnelse over Medlemmerne af Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner T ab. XI I. Lste des médecns auprés les sessons en 877 T ab. XIII. Lste des membres des consels de révson en 878 8

6 E.. De denne Beretnng ndeholdte statstske Opgaver omhandle Tjenstdygtghedsforhold m. v. for Aarets værneplgtge Mandskaber som have været underkastede Lægeundersøgelse ved Sessonerne 877 eller ved Brgadernes faste Bedømmelseskommssoner samt for dem der af Aarets Sessonsbestyrelser ere udslettede af Rullerne. De som ved ovennævnte Undersøgelser erklæredes dygtge eller mdlertdg dygtge tl Lnen bleve ved 878 Aars Rekrutskoler undergvne fornyet Bedømmelse af den ved Skolens Begyndelse sammentraadte Kommsson der ogsaa havde at afgjøre Tjenstdygtgheden af fremmødende kke tdlgere undersøgte Mandskaber. Forsaavdt der under Rekrutskolen er opstaaet Tvvl om et Mandskabs Tjenstdygtghed og der kke har været Anlednng tl at lade ham undersøge paa den Udskrvnngsreglementets 97 anvste Maade er Sporgsmaalets Afgjorelse saaledes henvst tl næste Aars Rekrutskole. Det bemærkes at da der tl Generalchrurgen kke er ndkommet fuldstændge Opgaver. over Antallet af dsse mdlertdg udygtge Mandskaber (kun fra Smaalenenes og Søndmore Bataljoner haves saadanne) har det heller kke været mulgt at udsklle dem fra de Tabel I opførte Dygtge tl Lnen blandt hvlke de saaledes ere medtagne. Endvdere bemærkes at der af Krgskommssærernes Opgaver over de af Sessonsbestyrelserne Udslettede af Rullerne Regelen kke kan sees hvlke af dsse Mandskaber tllge ere ndførte vedkommende tl Generalchrurgen ndkomne Lodtræknngslster. Enkelte af Lægerne have angvet Brystmaalene men det Hele taget ere dsse Angvelser for ufuldstændge tl at benyttes som Grundlag for en paaldelg Statstk. es données statstques contenues dans ce rapport font vor sur les lstes de recrutement de l'année le nombre des propres au servce etc. pour les jeunes gens ayant été soums à l'examen des médecns aux sessons de 877 ou dans les consels de révson permanents des brgades ans que le nombre de ceux qu ont été effacés des roles par les admnstrateurs des sessons de l'année. Les jeunes gens qu par les susdts examens ont été déclarés propres ou temporarement propres au servce de la lgne ont été soums aux écoles des recrues de 878 h. un nouvel examen par le consel de révson réune ouverture de l'école lequel avat encore h décder de l'apttude au servce des jeunes gens qu se sont présentés sans avor été précédemment examnés. Lorsque pendant la durée de l'école des recrues l s'cst élevé des doutes sur l'apttude au servce de quelqu'un et qu'on na pas eu l'occason de le fare examner de la manére ndquée dans l'artcle 97 de l'nstructon relatve au recrutement la décson de la queston s'est trouvée renvoyée à l'école des recrues de l'année prochane. Il faut remarquer que le chrurgen en chef de Farm& dayant pas regu des données complêtes sur le nombre des jeunes gens temporarement mpropres au servce (l n'en exste que pour les batallons de Smaalenene et de Søndmøre) l na pas été possble dans le Tableau I de les séparer des jeunes gens propres au servce de la lgne parm lesquels conséquemment ls se trouvent portés. De plus nous ferons observer que les donnée s fournes par les commssares mltares sur les jeunes gens effacés des lstes de recrutement par les admnstrateurs des sessons ne font pas généralement vor lesquels de ces jeunes gens sont comprs dans les lstes du trage au sort adressés au chrurgen en chef de Parmée. Quelquesuns des médecns ont ndqué les mesures de potrne mas en régle générale ces ndcatons sont trop ncomplétes pour servr de base à une statstque authentque.

7 VI E.. Sluttelg tlføjes at Loven af de Jun 87 om Undersøgelsen og Afgjorelsen af mltære Mandskabers Tjenstdygtghed lyder saaledes: Nous ajouterons enfn que la lo du Jun 879 sur l'examen et la decson de l'apttude au servce des recrues mltares est de la teneur suvante : 0.»Spørgsmaal om mltær Tjenstdygtghed af»gjores af mltære Læger ved Skjern ordentlgvs»afgvet af tre samtdg tlstedeværende. Er der»kke Adgang tl at benytte det nævnte Antal «udføres Skjonnet efter Kongens nærmere Bestem»melse af et mndre Antal eller af cvle Læger.»Mandskaber hvs Udygtghed tl mltær Tje»neste fuldstændg kan godtgjøres paa anden»maade kunne dog uden forudgaaet Lægeskjøn «udslettes af de Værneplgtges Tal. Kongen be»stemmer de nærmere Regler hvorledes saa «dant Tlfælde skal forholdes«. Tl denne Lov hører følgende Reglementsbestemmelser af 8de Februar 877: 8. Ved Sessonen skulle mode foruden Overbestyrelsen:. En dertl beordret erfaren Art. 0.»Les questons relatves å l'apttude au ser»vce mltare sont décdées par Papprécaton de»médecns mltares smultanément presents en»régle générale au nombre de tros. S'l nest pas»possble de réunr ce nombre cette apprecaton»sera fate d'aprés la decson du Ro par un»nombre mondre ou par des médecns cvls. Les»jeunes gens dont l'napttude au servce mltare»peut &re parfatement constatee autrement pour «ront cependant are effaces du nombre des recrues sans l'examen préalable des médecns. Le»Ro donne les régles qu'l faudra observer le cas»échéant.» A cette lo ce rattachent les nstructons suvantes du 8 Févrer 877: Art. 8. A la sesson asssteront outre l'admnstraton supéreure. Un médecn mltare expert nomme ad hoc. 0. Mandskaber hvs Udygtghed tl mltær Tjeneste er begrundet Legemsfel Sygdomme eller Mangler hvs Tlstedeværelse der kke udfordres Lægekyndghed tl at konstatere kunne af Sessonsbestyrelsen udslettes af Rullen enten efter Bevdnelse afgven under Sessonen af troværdge Mænd eller Henhold tl Attest fra vedkommende Sognepræst eller andre Embedsmænd. Art. 0. Les jeunes gens dont l'napttude au servce mltare provent de &fats du corps de malades ou d'nfrmtés dont Pexstence na pas beson d'être constatée par des médecns pourront par radmnstraton des sessons are effaces des lstes de recrutement sot sur le témognage fourn pendant la sesson par des hommes dgnes de fo sot sur le certfcat du cure ou dun autre fonctonnare publc. 9. Ved Rekrutskolens Begyndelse undergves samtlge Rekruter Bedømmelse af en Kommsson bestaaende foruden af Afdelngens Læge af tlkommanderede Mltærlæger. Forsaavdt nogen af Rekruterne tdlgere ved Skjøn afgvet af Læger er befunden fuldt tjenstdygtg har det dermed st Forblvende medmndre han senere maatte have været underkastet Sygdom eller Beskadgelse. Art. 9. A l'ouverture de l'école des recrues tous les jeunes gens sont soums à l'examen dune commsson composée d'abord du médecn de la secton et en outre de médecns mltares appelés ad hoc. S une recrue par sute dun examen antéreur fat par médecns a été reconnue parfatement propre au servce cette decson restera en vgueur à moms de malade ou de leson postereure.

8 E.. VII 97. Naar der Rekrutskolen efterat den foregaaende foreskrevne almndelge Undersøgelse er afholdt eller under andre mltære Samlnger opstaar Tvvl om et Mandskabs Tjenstdygtghed blver han forsaavdt der kke er Anlednng tl strax at lade ham undersøge af mltære Læger at beordre tl Fremmøde ved næste Aars Rekrutskole forat Spørgsmaalet om hans Tjenstdygtghed der kan blve afgjort medmndre han hensgtsmæssg maatte kunne henvses tl en af de næste ommeldte faste Lægekommssoner. 98. De ved Brgadernes Standkvarter Henhold tl Kgl. Resol. af 9de September 87 oprettede faste Lægekommssoners Vrksomhed udvdes ogsaa tl Bedømmelse af de ved Armeens udskrevne eller garnsonerende Afdelnger ansatte Personers Tjenstdygtghed som af vedkommende mltære Chef begjæres undersøgte. Art. 97. S a l'école des recrues aprés l'examen général prescrt dans le précédent artcle ou pendant d'autres réunons mltares l s'éléve des doutes sur l'apttude des jeunes gens au servce et dans le cas ù l'occason ne se présente pas de les fare mmédatement examner par rnédecns mltares us seront tenus de se présenter h l'école des recrues de Pannée suvante pour que la queston de leur apttude au servce y sot décdée à moms qu'on ne pusse convenablement les fare examner par les commssons médcales permanentes mentonnées dans l'artcle suvant. Art. 98. La sphére d'acton des commssons médcales permanentes nsttuées conformément a la résoluton royale du 9 Septembre 87 s'étendra auss sur la demande du chef mltare compétent à l'apprécaton de l'apttude au servce des personnes appartenant déja aux dfférentes sectons de l'armée. 8. I Mangel af mltære Læger udføres Lægetjenesten ved Sessoner af cvle Læger. Lgeledes kan fornødent Fald cvle Læger benyttes som Medlemmer af Bedømmelseskommssoner under Rekrutskolerne. Art. 8. A défaut de médecns mltares le servce médcal des sessons se fat par médecns cvls. De mlémc les médecns cvls peuvent au beson étre membres des consels de révson pendant les écoles des recrues. Chrstana den de Januar 879. Johan Heberg Generalchrurg. Hjalmar Lndboe Sekretær.

9 TABELLER VEDKOMMENDE ARMEENS RI:KRUTERIN G AARET 878.

10 E.. Tabel I. Det samlede Antal af de ved Sessonerne 877 og ved Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner 878 vsterede tjenstdygtge forbgaaede og utjenstdygtge Mandskaber. t Af de Vsterede vare Af de Vsterede vare Udskrvnngsdstrkt (Batalj on). u) d g r. b.) C.) b.!) E tes rt: + tp.> ; c IN E... I.*) (Smaalenenes) **). II. (Hedemarkens). III. (Osterdalens) IV. (Gudbrandsdalens) Tlsammen I 0 I V. (Valders) VI. (Hallngdals)... VII. (Chrstana)... VIII. (Numedals) Tlsammen IX. (Telemarkens).. X. (Nedenæs) XI. (Stavanger) XII. (Chrstansands).. Tlsammen Poo 00 I XIII. XIV. XV. XVI Ir (Hardangers) (Bergens). (Sogns) (Fjordenes) Tlsammen 0 9 I 8 I I 8 o XVII. (Sondmøre) 7 XVIII. (Nordmøre). XIX. (Trondhj ems) XX. (Indherreds) 7 Tlsammen I 9 I 9 9 I' 8 9 I0 7 ' 9 Ialt: *) Tallene betegne Udskrvnngsdstrkterne der benævnes med de her anforte Tal eller Numere. **) De herunder anførte Benævnelser betegne de Bataljoner der rekruteres fra de ved Tallene betegnede Rekruterngsdstrkter.

11 E.. Tabel Procentforhold af de ved Sessonerne 877 og Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner 878 befundne Dygtge tl Lnen og Trænet sam.t af Forbgaaede og Udygtge.. I Af det hele Antal Vsterede udgjorde Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon.) r J C.) a.) bf). \..y_j bf) r pct. pct. pct. pct. pct. I. (Smaalenenes) II. (Hedemarkens) III. ( sterdalens) o 08 IV. (Gudbransdalens) o 7 9 V. (Valders). 7 o VI. (Hallngdals) 8o VII. (Chrstana) 99 o 07 7 Io VIII. (Numedals) 0 09 IX. (Telemarkens) X. (Nedenoes) XI. (Stavanger) XII. (Chrstansands) XIII. (Hardangers) XIV. (Bergens) XV. (Sogns) o o 8 XVI. (Fjordenes) o I XVII. (Sondmøre) XVIII. (Nordmøre) XIX. (Trondhj ems) XX. (Indherreds) 8 0 Ialt: 08 9 o

12 E.. Tabel III. Oversgt over de ved Sessonerne 877 og Rekrutskolernes Bedommelseskommssoner 878 fundne NIIIIIMIN Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon.) Ialt.. E r Træn. Udyg. tge. T.") T. U. T. U. I T. U. T. U. T. U. T. U. T. U. T. U. T. U. I. (Smaalenenes).. II. (Hedemarkens). III. (Osterdalens). IV. (Gudbrandsd.ls) V. (Valders). VI. (Hallngdals).. VII. (Chrstana)... VIII. (Numedals) I I 8 8 I I0 I II 0 II 9 9 I0 I' s IO I ' J I ' J I 8 u 9 I I I S t I' J 7 ; 0 : 8 I 8 ' 8 : 9 IX. (Telemarkens). X. (Nedenæs).. 9 II d I I I0 ' 9 7 XI. (Stavangers) I0 II 7 9 II 7 0 XII. (Chrstansands I0 I XIII. (Hardangers) XIV. (Bergens) 0 9 II Io I I XV. (Sogns) 0 I I XVI. (Fjordenes) XVII. (Sondmore).. XVIII. (Nordmøre).. XIX. (Trondhjems) XX. (Indherreds) II I ' 8 9 ' I I I 7 II I I 0 7 I I 7 Tlsammen ( T. 0: Tram. U. 0: Udygtge.

13 Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henforelse tl Trenet eller fuldstændg Udygtghed.

14 ! E.. Trthe J Procentforhold af de ved Sessonerne og Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner 8 78 fundne Udskrvnngscstrkt (Batajon.; Ialt Tram Udygtg T ) 'r IT. T. U. 'I.! T.!. p0t. pct..! pct. put PCt pct. : pct. Ct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. PCt. pct. pct I. Smaalcnenes Bataljon)! 0 00! (HedcnarIens. TH. ()stcrdaens I.8 I 8 0! 08! 0 07!! 07! Hos V. (Gudbrancscalens ''! : o "! : v. (Valders 78! ) I 7 Oj :7'!!888 VI. (Hallngdals ) I '9 I8 0! 8 VII. (Chrstana ) I \íi. (Numcdah 0! :o! '!9 lx. (]'eemarktn x. (Nedenæs I 9 $ 9! ! 09 I ! 7! XI. (Stavag I0 7 o XII. (Chrstansands 7$ 00 9! 90! 9.o 8 o 0 xl. (Hardangers C oó! j 8 XIV. (Bergens 7j c $)08I xv. (Sogns o IÕ 9! 0 o XVI. (F'jordenes 8! 00 I ' I I8 '! 9 8 Xlv TJ [ (Sondnn e 9' 87 H 88 E07:!! XVIII. (Nordmørc 8 9 8! I! 8 8 I! xx. (Trondhjems I ') 08( ! xx. (Indherreds ' 07! '7? ! 0 7' 07 O Tlsammen : 0! 90 O0 I80 (: 9 ' 007 j'. :T.) ygr:.

15 '! ;.. ; ; 7 Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl ' rze net eller fuldstændg Udy g t g h e d.. _ v v r v P.:... t. '... t: : al I C; u.. <y :.. c...".. c r.7. ^... r.t..... Z.).«o tt. ; cl..;..' r"::' r.." ;;.::'. 7";.L.7 '' tv. C..... C b. *:". 7. ;: ()...=..: '* P.". " 7:9 r'... t' r)...j.. t..... t... rn.... c) 7..:... t). f. ;:7: t: 7". 0 r." c: ;= ct )' ^C....: v Z''.. 7 v 0 tztor et r. 777: 7...' 7. c:..... : :. J. 7. ;.... t. :z' ) fl. ''.).. 7: r t) v... ). _ t. 7:....:..'.. ' tz " C't 7.. _._ t :*".. ; Cf.:.": > '7 (:' :; :._ T.u. T.. I IT. T. t. rr. j. T. ;. v. T.. r I. p.. hu. rf..t. II.T. tf... tr. a pct.pct. p("::t. pct.ctpct. pet.pct. pctpct. pot.lpe ;.. 0 Xt.pe. pet.!pet. ) t.ct. p pot.. pet pct. p.`t. pet..: I 7 87!0 0 'T 8!. '0 0 r.9 o 0 : 9 00 o ' 7 I o j 7o 0 I 8 8o8 8o 9 ; _ 08 ; I T ! 7 7 c' l ; '.. ) I ! l Ik ` 0 : o ' At y ' 7 ; ț I 8..." I 8' 0! ') ' 07 I.!!I8 :: 7 7 0! o.. 7 ' '/ I I 8 9! o ; ! 9._'')o I a 08 a 08! Io II o 0 0 7' 80 I ; r) '!..! " I.0. (..)0 o I I' óõ 09!09 ' : _ I I!. _.).. J r' '' '! )! ; '.! I! D 8 7 ;!.!.) 8 8 I. "") C e DD 0 :. 0 0 I 7 I D.. ' "7 ' ) II ; I! I! '" L7 7 7 I _.. 7 '. '. 7 A' ;.. ;' 0... ; T b ' al.7. I 08 a !0 " p7.'0 ) ' 7 0 8!9 ; ( ; I'9l !!! '!!! _ 8 c) ! I. 0 0' 008 0;. 000; D 0 '.) I o I ' f

16 E.. label V. Antal af Modende Tjenstdygtge Forbgaaede og Utjenstdygtge ved Lgeundersøgelserne ved Sessonerne 877. Af de Vsterede vare Af de Vsterede vare Udskrvnngsdstrkt (Bataljon). ;. ;:. to r ' r (.) b.!).7 R.0 &: b..) ;.7. (J).) b.0 r r. ; CI) t.) ' rj r!. L) c ) t o r.?.) () r r 0 = 77 I.**) (Smaalenenes)" (Hedemarkens). (Østerdalens) IV. (Gudbrandsdalens) Tlsammen 79 09! ; V. (Valders). VI. (Hallngdals) VII. (Chrstana) VIII. (Numedals) Tlsammen ) ; 7 0 IX. (Telemarkens). X. (Nedenxs) 7 Stavanger). 7 XII. (Chrstansands).. 9 "flsammen XIII. (Hardangers) XIV. (Bergens). XV. (Sogns)... XVI (Fjordenes) Tlsammen XVII. XVIII. XIX. XX. (Sondmore). (Nordmøre). (Trondhjens) (Indherreds) Tlsammen Ialt: Tanene betegne Jdskrvnngsdstrkterne der benævnes med de her anførte Tal eller Numere. De herunder' anferte Benævnelser betegne de Bataljoner der rekruteres fra de ved Tallene betegnede Rekruterngsdstrjk.ter.

17 E.. 9 Tabel VI Procentforhold af Dygtge tl Lnen og Trænet samt af Forbgaaede og Udygtge tl alt Vsterede ved Sesson erne 877. Af de ved Lægeundersøgelsen paa Sessonerne 877 Vsterede udgjorde Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon.) v td 7::: : (L). () ba. mr b).0. '0 rt ca p. ; k (I) su... :;.. E + cn a) cu o.b_p.0 7.v) c c:. ba... I).. to pct. pct. pct. pct. pct. I. (Smaalenenes). o II. (Hedemarkens) III. (Østerdalens) IV. (Gudbransdalens) o o V. (Valders) VI. (Hallngdals) VIL (Chrstana) VIII. (Numedals) IX. (Telemarkens) 7 0 X. (Nedenoes) o XL (Stavanger) XII. (Chrstansands) XIII. (Hardangers) 7 I I 09 0 XIV. (Bergens) XV. (Sogns) 77 8o 9 0 XVI. (Fjordenes) 8 0 XVII. (Sondmore) o 0 8 XVIII. (Nordmore) XIX. (Trondhjems) XX. (Indherreds) Ialt : I8o

18 I I0 E.. Tabel VIL Oversgt over de ved Lægeundersøgelserne paa S es sonerne 877 fundne Legemsfel Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon) Ialt. "; a) 'Ls:0 v. ; El tx N.. '.f) 7 c... I T '''. g 7) E ;_... to' :7_ r = " : P P P] *a'..' a ;.. ;7. cf".; H ` e V = a.... '. ') :. t7 't. t. I ).) 7 '.. 77.) c S P u Træn. UtdgYeg. T.*) U.") T. U. TU T. U. T. U. T. U. T. U L. U. T. U.. r. I. (Smaalenenes) III 8 9 "'" ( II. (Hedemarkens). 9 7 L I I I 7 III. (Osterdalens) IV. (Gudbrandsd.ls) IC V. (Valdes) 9 II II... JO 7 7 9' VI. (Hallngdals).. I o I 8 0 J... ' VII. (Chrstana) j I /I I. VIII. (NUMedalS) II 8 III ' IX. (Telemarkens) I IC X. (Nedena:s) '0 I I I 9 I 9 0 XI. (Stavangers) JO c 0 I I 8 XII. (Chrstansands) 9 _ I XIII. (Hardangers).... ' ' ) XIV. (Bergens) I 9 9 XV. (Sogns) 8. 0 XVI..(Fjordenes) H I _ (_ XVII. (Søndmore) IO _ I XVIII. (Nordmore). *.. _ ' II I I XIX. (Trondhj ems) 8 o I.. c 8 7 XX. (Indherreds) I I 9 0 rrsanmetl II 7 8 '! I; 8 *) T. : Tram. U. 0: Udygtge.

19 E. No. II som have begrundet Mandskabets Henførelse tl T ræ n et eller fuldstændg U dygtghe d.

20 . E.. Tabel VIII. Oversgt over udygtge Mandskaber som af vedkommende Sessonsbestyrelser ere udslettede af Rullerne (efter de fra Krgskommssærerne ndkomne Opgaver). Legemsfe. Krgskornmssarat. Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon.) _. *z tr: r7 "` FA 0 E. / cu '' E /). ' _ 0 c'' H g a 7' ''').. ' '. a '' b' ) Pc t) 7") '7'd ) cg ) P E t " 0... ' tz bn' ). :. ) PI g rg t. 0) Es. rt: 8 c.:' ^. : ' (:). 0 " rs t ' r. P' g: r+9 t c; E 'r` r. (). ( '`.._? t 0 c;"': ċn T ' ' r E'd' r cf) p.; rc% ' Z 'Ór.. 7n ce' ' ' =I 9 :) t ' 7. ) ) r E :' t 7' b' t '.' E ') 'S ba '' c.' 0) bp r. ca ' (.%; a.; "Z E g o Tgo t). ;7: 7). )ct. d 8.. ;I' L'" " g & ) '. : ) tr.) >. '' E V P ( I. (Smaalenenes). I Chrstana ) II. (Hedemarkens) I I I TIL (Osterdalens). _ I IV. (Gudbr.dalens)... _...._ I Tønsbergs V. (\raders).... L VI. (Hallngdals). Chrstanaf t VII. (Chrstana). I I I I I 9 Tønsbergs{ VIII (Numedals).. I I I Chrstan sands IX. (Tel.emarkens) I X. (Nedenxs).. 7 I XI. (Stavangers). I I I Bergens XII. (Chr.sands).. I I I XIII. (Hardangers). I I I XIV. (Bergens).. I XV. (Sogns) Molde XVI. (Fjordenes).. I _ I ( XVII. (Sondmore).. 7 I XVIII. (Nordmøre). _ I Trond XIX. (Trondhjems). hjems I t XX. (Indherreds). I Tlsammen I I 7 I I 8

21 E.. ' Tabel IX. Opgave over Antallet af de af Rekrutskolernes Bedommelseskommssoner 878 undersøgte Mandskaber. cl.; Ct._ Bataljon. (Korps.) rcs w I' ). d 7 ' c.. p_l ' :+ a) e rl.8'n _: a..) g H.. Af de Vsterede') vare a) bn _ t) E :: P ct cd a a) 7: a) r' :7 F CL ; 7.. : ( g a) cl) tv)77'.=. tt) b7: bz I to ta r. r'd I Iste ArtllerBataljon 8 r:9 '; den 8 co co de 7 ) I t to de 0 I..q j ode Batter. te tne. I 7. ;. Akershusske rd. Jægerkorps 7 07 I I et' Oplandske 98 II Trondhjemske 9 _ c c..) cn '''' ; Ct.... Smaalenenes Bataljon 0) I Hedemarkens 8 9 I Østerdalens 8 7 I r="el Gudbrandsdalens 7 0 cr' (). ) 't & D...f CI.. el c.) cl Telemarkens Bataljon 8 7 _ 8 Nedenæs 8) ct =. Stavangers b 7 ' 0 I (..) () f:q Chrstansands 9 I 9 r. cj Val ders Bataljon 78 _ 7 8 Hallngdals 09 0 I Chrstana *( '; Numedals Hardangers Batalj on co tr.; ; 7: ; Berob ens 7 7 tt.' ') c' Sogns Fjordenes 0 8. C) (._; Sondmore Bataljon cn (t Nordmøre 89 E.) b) Trondhj ems H: Indherreds II Tlsammen I 797 ) 9 kunne sees kke at have nd t ved Sesson en ; deraf erklæredes : dygtge tl Lnen tl Trænet 7 udygtge mdlertdg' udygtge og stlledes paa Tlvaext. Af 7 æl d re Mandskaber vare o tjenstdygtge tl Lnen tl Trænet udygtge og mdlertdg udygtg (dsse ere kke medtagne den Tabel X gvne Oversgt). ) Ved Rekrutskolens Begyndelse vare dygtge tl Lnen men heraf erklæredes af en senere Kommsson I dygtg tl Trænet og udygtge. ) Af dygtge ved Rekrutskolens Begyndelse erklæredes af en senere Kommsson udygtge. ) Af dsse fremstlledes senere for Chrstansandske Brgades Bedommelseskommsson som erklærede dygtge tl Trænet og udygtge ( f T rr In NrY tl vtintrrt; cr cm A Ittf ) I ; C;fc rr IA. AcrrA; (c T c. C;(.

22 .=k E. Tabel Oversgt over de ved Rekrutundersogelserne) 878 fundne Legemsfel Udskrvnngsdstrkt. Ialt. CL) (Bataljon.) I Tra.. ThlYg tge. T.) U. ) T. U. T. ITl. T. U. T. U. T. U. I (Smaalenenes). II II. (Hedemarkens) 9 8 (Osterdalens).. 8. IV. (Gudbrandsd.ls 7 8 V. (Valders) L'.; VI. (Hallngdals) 7 7 / VII. (Chrstana). 9 bo 7 VIII. (Numedals).. 7 IX. (Telemarkens) X. (Nedenoes)... I XI. (Stavangers). 0 9 bo XII. (Chrstansands) I jo XIII. (Harclangers).. 8 I XIV. (Bergens) 0 9 Il 0 XV. (Sogns) 8 L" 9 XVI. (Fjordenes) XVII. (Sondmore).. (Nordmøre).. o XIX. (Trondhj ems). XX. (Indherreds)... Tlsammen ) ) De Artlleret og Kavalleret tlhørende Mandskaber ere ovenstaaende Tabel henferte under de enkelte Udskrvnngsdstrkter. ) T. o : Træn. U. o : Udygtge. Med Hensyn tl den tlsyneladende Uoverensstemmelse mellem det her og den foregaaende Tabel =forte Antal Træn og Udygtge henvses Tabel IX ) og ).

23 E. No. som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Træn et eller fuldstændg U dygtghe d. b) I t%.: I rd ct <n.) v a) CI) v 7 r v c' r b g T. c8. E '0 PEI' 7' v.v T. O o cl) co ct 7 CID C.. CI) Cl) t t; ' `.) E.': z r E or :' v c7 C) ±_' a.) E d' v tn 0 zb.0 r' c. :7'; cf) rc ' k á t 0.&.; Fd T. U. T. U. T. U. T. U. T. U. U. T. U. T. U. T. U. T. U. U. T. U. T. U. T. U. rt Cl) a

24 E.. Tabel XI. Oversgt over Mandskabernes Mddelhøjde de forskjellge Udskrvnngsdstrkter Thnglag Kjasteder Ladesteder og Prestegjeld samt de enkelte Kredse (mltære Afdelnger). Samtlge ved Sessonerne undersøgte Mandskabers Mddelhøjde var 9 Centmeter (8 Tommer). Mddelhøden de enkelte Udskrvnngsdstrkter vl sees af folgende Sammenstllng : Iste Udskrvnngsdstrkt : 9 (9 Tommer.) I Ite Udskrvnngsdstrkt: 9 (8 Tommer.) det 89 ( ) te 9 (9 ) de 78 ( ) de 70 ( ) de 8 ( ) de 8 ( ) te 8 ( ) de 8 ( ) te 89 ( ) de 8 ( ) 7de 8 ( ) 7de 9 (8 ) 8de 9 (7 ) 8de 77 (7 ) 9de 70 ( ) 9de 99 (o ) ode. 709 ( ) 0de 70 ( ) Følgende Tabel gver en Oversgt over Mandskabernes Mddelhode de enkelte Thnglag etc. samt Kredse (: mltære Afdelnger) hvert Udskrvnngsdstrkt. Mddelhøjde Centmeter Mddelhade Centmeter de enkelte Thnglag Kjobsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. g') g.» de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. rel de enkelte mltære Afdelnger. I. Id Thnglag Berg. Fredrkshald Kjøbstad... Aremark Thnglag. Skjeberg Thnglag. Fredrkstad Kjøbstad Borge Thnglag I7o Iste Kompagn te Batters na I 70 tonale Afde 9 lng 99. Glemmnge Thnglag Onsø 7. Sarpsborg Kjobstad 8. Tune Thnglag Varteg 9 Raade Rygge Moss Kjøbstad 9/ det Kompagn. 9 de Kompagn.. 70

25 E.. Tabel XI (Forts.).. Mddelhøjde Centmeter Mddelhøjde Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. bo. Vaaler Thnglag Haabol I I. Skbtvedt Spydeberg ctntr te Batters natonale Afdelng 709. Tolgen. Kvkne Llleelvedalen Tonset. Rendalen Storelvedalen Thngla ctmtr Iste Kompagn 9. Askm Thnglag. Edsberg Rodenes Rakkestad de Kompagn Trysl Thnglag. Aamot Elverum o 8 8 det Kompagn. 78 Vestby Thnglag med Holen Hvdsten og Soon Ladesteder 7o Drøbak Kjobstad medl Fron Anneks 7. Aas Prestegjeld 7 Kraakstad Thnglag. 8 Iste Kompagn. 7. Løten Thnglag 7. Vang Hamar Kjobstad 8. Stange Thnglag o dekompagn 8 9. Romedal Thnglag 0. Hof 8 78 de Kompagn Enebak Thnglag 7;8 Holandske (Edsbergske) Eska I. Lesje Thnglag 8 ""Fá. Trygstad 8. droner 8 Lom 7 g;. Holand 8 Vaage Hovedsogn 709 a.) I ste Kompagn.. 8 E (.) 7. Urskog Thnglag 7. Vnger Kongsvnger Kjobstad det Kompagn. 8. Sel og Hedalen Annekser. Nordre Fron Thnglag.. Sondre 9 9 det Kompagn Næs Thnglag 9. Sondre Odalen Prestegj. 7 8 de Kompagn. 70. Rngebo Thnglag Øer. Gausdal de Kompagn.. 9 la Nordre Odalen Prestegj. 7 I. Grue Thnglag 7 de Kompagn Faaberg Thnglag Lllehammer Kjobstad 8. Rngsaker Thnglag 9. Næs de Kompagn.. 78

26 8 E.. Tabel XI (Forts.). Mddelhede Centmeter Mddelhede Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. I. Fet Thnglag Sørum 7 70 Iste Kompagn.. 8 Krstana Kjobstad 8 8. Ullensaker Thnglag. Gjerdrum Nannestad Næsske (Ullensakerske) Eskadroner. 78. Næsodden Thnglag.... Ostre Aker Prestegjeld.. Vestre Edsvold. Hurdalen. Ostre Toten 7. Vestre Toten Thnglag. 8. Vardal Bnd 9. Søndre Land Nordre Land Thnglag det Kompagn '7 de Kompagn I. Sandefjord Kjøbstad... Sandeherred Thnglag.. Noterø Tønsberg Kjobstad Saar Thnglag. Stokke Andebo Ramnws Laurdal ste Kompagn cd Pq 7. a 0. Søndre Aurdal Thnglag Nordre I I. Ostre Sldre Vestre Vang. Drammen Kjøbstad. Ler Thnglag. Asker Bærum. Hole Thnglag... Norderhov... Hønefos Kjobstad. Sgdal Thnglag 9 7 de Kompagn Iste Kompagn.. 78 det Kompagn.. 9. Borre Prestegjeld med Aasgaardstrand Ladested Horten med Karljohansværn Vaale Thnglacr. Holmestrand kjobstad Botne Thnglag Hof. Sande Strømmen og Svelvk Thnglag Skouger Thnglag. Røken Hurum Thnglag med Holmsbro Ladested r8 7 det Kompagn.. 9 "Tzl. Aadalen Thnglag Gran 8. Jævnaker 9. Ntedal Skedsmo 0. Næs Thnglag II. Gol I. Aal 79 : de Kompagn.. 9 de Kompagn Eker Thnglag 8. Modum 9. Kongsberg Kjøbstad Sandsver Thnglag Flesberg 0. Rollag og Vægl Thnglag Nore og Opdal de Kompagn.. 70 de Kompagn.. 8

27 E.. 9 Tabel XI (Forts.). NIIIIINIIM Mddelhede Centmeter Mddelhede Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger.. Aaseral Thnglag.. Hordnæs Vegusdal. Øvrebø Heddeland. Søgne Thnglag Odde 7. Krstansand Kjobstad. 8. Sand Thnglag med Llle I. Drangedal Thnglag. 8 Sandøkedal 7 Kragero Kjøbstad 7. Bamble Thnglag med Stathelle og Langesund Ladesteder. 7 Brevk Kjobstad 79 Edanger Thnglag 7 Iste Kompagn.. 9 Porsgrund Kjøbstad 7o. Brunlagnæs Thnglag med Staværn 97 : sand Laurvk Kjøbstad Ladested Tjødlng Thnglag.. 7;9 Hedrum 70 Landvk og Fjære Thngl. Grmstad Kjøbstad Øestad Thnglag altar IM... MIM Cfftr. det Kompagn.. 7 de Kompagn.. 9 rd. Gjerpen Thnglag 7 9. Sken Kjøbstad 7 Arendal Kjøbstad. Solum Thnglag 9 E Holden det Kompagn.. 99 G.). Lunde 709 H Bø Vnje Thnglag Rauland Mo 8. Laurdal Hvdesed 9. Slgjord 77 : Io. Saude Thnglag 70 Stavanger Kjøbstad Hterdal I I. Hjertdal de Kompagn. 7 Tnn : M Helvk Thnglag med Farsund Ladested Hegebostad Thnglag. Lyngdal. Bjelland Nordre Undal Søndre Lerkjær Thnglag med Mandal Ladested. Valle Thnglag Ose de Kompagn.. 77 P; r) 0) ft:)p.c78 I ste Kompagn.. 70 ( 7 78 det Kompagn.. 7 Ostre Moland Thnglag} o. Oml Thnglag Holt Thnglag med Tvedestrand Ladested. Dybvaag Thnglag. II. Sondeled Vegarsheen. Moland Thnglag Nssedal. Fnnø Thnglag Rennesø Strand. Hole Thnglag Hetland Haaland. Høland Thnglag med Sandnæs Ladested..... Klep Thnglag Tme Gj æs d al. Haa Ekersund Thnglag med Ekersund Ladested... Helleland og Brkrern Thnglag ste Kompagn det Kompagn de Kompagn.. I 7 de Kompagn.. 89

28 0 E.. Tabel X (Forts.). Mddelhøjde Centmeter Mddelhode Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. g ;8' ra de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. 7. Lunde Thnglag Sogndal Thnglag med Sogndal Ladested 8. Sredalen Thnglag Bakke 9. Flekkefjord Kjobstad.. Thnglag... Kvnesdal I. Fnnaas Thnglag 8 Fjære 709. Torvestad 77 Haugesund Kjobstad.. 8 Avaldsnas Thnglag med Kopervk Ladested de Kompagn.. 9 ste Kompagn.. 99 No. Kvndherred Thnglag.. Tysnæs Fuse Thnglag Os 7. Fane Thnglag.... Sund 8. Ftje Stordoen Otmtr Lndaas Thnglag 78. Manger 8 de Kompagn.. 8 de Kompagn. 70 ste Kompagn Vkedal Thnglag. Fjælberg Skonevk Etne det Kompagn.. 9. Hammer Thnglag 9 Hosanger 8. Haus 8 Aarstad Thnglag 7 Fjeld 8 det Kompagn.. 8 de Kompagn Tysvær Thnglag. Skjold de Kompagn.. 9. Bergen Kjobstad... 8 de Kompagn Suledal Thnglag 78 Sand og Saude Jælse 9 Hjelmeland 9 I. Evanger Vangen V ossestranden. Ulvk Thnglag de Kompagn.. 9 Iste Kompagn 70 PP ba 0 (). Bremanger Thnglag... Brandso Thnglag med Flom Ladested. Førde Thnglag. Askevold. Ytre Dale Indre. Utvær Gulen Thnglag Iste Kompagn.. 78 det Kompagn.. 8. Ullensvang Prestegjeld. Røldal. Vkør Thnglag.. Jondal Strandebarm det Kompagn Ladvk Thnglag Klævold 7. Vk Balestrand Prestegjeld. Lekanger. 8. Aurland Thnglag Sogndal de Kompagn.. 9

29 E. I Tabel XI (Forts.). Mddelhede Centmeter Mddelhede Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. I de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. Jo. Solvorn Thnglag Marfjæren Lyster Thnglag II. Aardal Lærdal Borgund f de Kompagn 9 NO.. Norddalen Thnglag Sunelven Stranden frskog 7. Vestnæs QM% de Kompagn Harham. Thnglag.. Aalesund Kjobstad Skoue Thnglagf Borgund 9 I ste Kompagn Sund Thnglag... Vaago Kvernæs de Kompagn Hjørrendfjord Thnglag.. Ulfsten Hero Sandø det Kompagn.. 8. Bjørnor Thnglagt Aafjorden f. Bjugn Prestegjeld.... Orlandet Prestegjeld.... Hteren Thnglag ste Kompagn.. 7 det Kompagn.. 7. Vanelven. Stadt Davken. Ed Hornngdal Thnglag.. 8 '; Indvken Thnglag 99 Stryn 9 ) 8. Gloppen. 9 Bredem 0 Jolster 8 Gmnæs Thnglag.. Thngvold Oxendal Sundal. Næsset Thnglag. Romsdal Vold og Ed Veo. Bolso Molde Kjobstad de Kompagn.. 8 de Kompagn.. 8 I ste Komgagn 7 det Kompagn.. 9. Hevne Thnglag. Aure Edo 7. Surendal Thnglag Rndal Stangvk Halse 8. Krstansund Kjobstad I. Opdal Thnglag 8 Rennebo 70. Meldalen 9 Orkedal 77. Roros Thnglag med Bergstaden..... Aalen Thnglag... Holtaalen Sngsaas. Horg Støren Soknedalen de Kompagn.. 7 de Kompagn.. I 70 I ste Kompagn 70 det Kompagn.. 9

30 E.. Tabel XI (Forts.). Mddelhøjde Centmeter Mddelhøjde Centmeter de enkelte Thnglag Kjobsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder de enkelte mltære Ladesteder og Prestegjeld. Afdelnger.. Holandet Thnglag.. Flaa Melhus Lenstranden. Børsen Borseskogn Budvken Bynæsset 7 (79) o Ctmr. 7de Batters natonale Afdelng 70 No I. Næro og Kolvered Thnglag Leko Thnglag. Fosnaes Namsos Thnglag med Namsos Ladested. Overhalden Thnglag... Grong Snaasen. Stod Betstaden 78 7 I Iste Kompagn.. 9 det Kompagn.. 7z 7. Trondhjem Kjobstad... 9 de Kompagn.. 9. Sparbo Thnglag med Stenkjær Ladested Inderoen Thnglag 7. Mosvken og Verran Thnglag 70 Ytterøen Thnglag 7 7. Værdal 7 8. Strnden Klæbo Thnglag Selbo 9 Levanger Thnglag 9. Øvre Stordalen 7 I de Kompagn. 99 Nedre 9 Jo. Aasen 7 7 Frosten 709 Kjobstad Skogn Thnglag.. Lexvken 9. Stadsbygden Rtsen I 70 9 de Kompagn. 709 de Kompagn.. 70

31 E.. Tabel XII. Fortegnelse over Læger som have tenstgjort ved Sessonerne 877. Lodtræknngsdstrkt. Lodtræknngsdstrkt. Thnglag. Kjebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Thnglag. Kj ebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. I I I I I I I k. cz I 0 I I ' Id Thnglag Berg Thnglag Fredrkshald Kjøbstad Aremark Thnglag. Skjeberg Thnglag. Hvaløerne Thnglag.. Fredrkstads Kjøbstad Borge Thnglag.... Glemmnge Thnglag. Onset Thnglag.... Sarpsborg Kjøbstad. Tune Thnglag.... Varteg Thnglag.. Raade Thnglag... Rygge Thnglag.. Moss Kjøbstad... Vaaler Thnglag.. Haabøl Thnglag... Skbtvet Thnglag... Spydeberg Thnglag. Askm Thnglag... Edsberg Thnglag.. Rødenæs Thnglag.. Rakkestad Thnglag. Vestby Thnglag med Hølen Hvdsten og Soon Ladesteder. Drøbak Kjobstad med Fron Annex Aas Prestegjeld Kraakstad Thnglag. Enebak Thnglag.. Trygstad Thnglag.. Hølands Thnglag.. Urskog Thnglag... Vnger Thnglag... Kongsvnger Kjøbstad Næs Thnglag Søndre Odalens Prestegjeld Nordre Odalens Prestegjeld Grue Thnglag konst Brgadelæge Wetlesen.» nat. Korpslæge Holst. Brgadelæge Vogt. (K «Brgadelæge Vogt. «««nat. Korpslæge Holst. Brgadelæge Vogt. rz) cd rd PC: Tolgen Thnglag Dstrktslæge Bull og Cand. med. Jensen. Kvkne Thnglag Brgadelæge Vogt. Llleelvedalen Thnglag Tønset Thnglag Rendalens Thnglag.. Storelvedalens Thnglag Trysl Thnglag Aamot Thnglag Elverum Thnglag. Loten Thnglag Vang Thnglag Hamar Kjøbstad Stange Thnglag Romedal Thnglag. Hof Thnglag Lesje Thnglag Lom Thnglag Vaage Hovedsogn.. Sel og Hedalen Annexer Nordre Fron Thnglag. Søndre Fron Thnglag Rngebo Thnglag.. Øer Thnglag Gausdal Thnglag.. Faaberg Thnglag... Lllehammer Kjøbstad Rngsaker Thnglag. Næs Thnglag Fet Thnglag Swum Thnglag Ullensaker Thnglag.. Gjerdrum Thnglag. Nannestad Thnglag. Edsvold Thnglag.. Hurdalen Thnglag.. Østre Toten Thnglag. Vestre Toten Thnglag Vardal Thnglag Gjøvk Kjøbstad garns. Korpslæge Wnther. konst. Brgadelæge Wetlesen. Brgadelæge Preus

32 E. I. Tabet XII. (Forts.) Lodtroeknngsdstrkt. Lodtrzeknngsdstrkt. Thnglag. Kjebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Thnglag. Kj ebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. 9 I0 I I I0 II Bnd Thnglag Sondre Land Thnglag Nordre Land Thnglag Søndre Aurdal Thnglag Nordre Aurdal Thnglag Ostre Sldre Thnglag.. Vestre Sldre Thnglag Vang Thnglag Drammen Kjøbstad. Ler Thnglag Asker Thngl a g Bærum Thnglag Hole Thnglag Norderhov Thnglag.. Hønefos Kjøbstad.. Sgdal Thnglag Aadalen Thnglag... Gran Thnglag Jevnaker Thnglag.. Ntedal Thnglag Skedsmo Thnglag Næs Thnglag Gol Thnglag Aal Thnglag Brgadelæge Preus ««konst. Brgadelæge Wetlesen. konst. Brgadelæge Wetlesen. Brgadelæge Schøtt. ««konst. Brgadelæge Wetlesen. Brgadelæge Schøtt. Chrstana Kjøbstad. konst. Brgadelæge Wetlesen. Næsodden Thnglag... Ostre Aker Prestegjeld. C.< Vestre Aker Prestegjeld (s< Sandefjord Kjobstad.. konst. Brgadelæge Wetlesen. Sandeherred Thnglag. Tj ømo Thnglag Notero Thnglag Tønsberg Kjobstad.. Swm Thnglag Stokke Thnglag Andebo Thnglag.. Ramnæs Thnglag.. Laurdal Thnglag... Borre Prestegjeld med Aasgaardstrand Ladested Horten med Karljohansværn Vaale Thn gl ag Holmestrand Kjøbstad. Botne Thnglag Hof Thnglag I I0 I I Sande Thnglag Strømmen og Svelvk Thnglag Skouger Thnglag.. Roken Thnglag Hurum Thnglag med Holmsbo Ladested Eker Thnglag.... Modum Thnglag.. Kongsberg Kj øbstad. Sandsvær Thnglag. Flesberg Thnglag.... Rollag og Vægl Thnglag Nore og Opdal Thnglag Drangedal Thnglag... Sandøkedal Thnglag. Kragero Kjøbstad... Bamble Thnglag med Stathelle og Langesund Ladesteder. Brevk Kjobstad Edanger Thnglag.. Porsgrund Kjobstad. Brunlagnæs Thnglag med Staværn Laurvk Kjobstad. Tjødlng Thnglag. Hedrum Thnglag. Gjerpen Thnglag. Sken Kjobstad Solum Thnglag Holden Thnglag. Lunde Thnglag. Bo Thnglag Vnje Thnglag Rauland Thnglag. Mo Thnglag Laurdal Thnglag. Hvdesed Thnglag. Slgjord Thnglag Saude Thnglag Hterdal Thnglag. Hjertdal Thnglag. Tnn Thnglag konst. Brgadelæge Wetlesen. Brgadelaege Schøtt. Brgadelæge Heyerdahl. «mat. Korpslæge Wallem. Helvk Thnglag med Farsund Ladested.. Brgadelæge Heyerdahl. Hegebostad Thnglag.

33 l E.. Tabel XII. (Forts.) Lodtrzeknngsdstrkt. Lodtræknngsdstrkt. r;.d TE Thnglag. Kjobstad. Ladested. Préstegjeld. Sessonslæge. Thnglag. Kjebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. ILyngdal Thnglag.. Brgadelæge Heyerdahl. Bjelland Thnglag... Nordre Undal Thnglag. Søndre Undal Thnglag. Lerkjær Thnglag med Mandal Ladested.. Valle Thnglag. Ose Thnglag.. Aaseral Thnglag... Hordnas Thnglag.. Vegusdal Thnglag.. 0vrebe Thnglag.... Heddeland Thnglag. Søgne Thnglag Odde Thnglag 7 Chrstansand Kjøbstad 8 Sand Thnglag med Lllesand Ladested.. 9 I 0 II Landvk og Fjære Thnglag Grmstad Kjøbstad.. Øestad Thnglag... Arendal Kjøbstad.... Østre Moland Thnglag Oml Thnglag Holt Thnglag med Tvedestrand Ladested. Dybvaag Thnglag.. Søndeled Thnglag Rsør Kjøbstad... Gjerestad Thnglag.. Vegarsheen Thnglag Moland Thnglag Nssedal Thnglag.. nat. Korpslæge Wa lem. Fnno Thnglag Brgadelæge dahl Renneso Thnglag.. Strand Thnglag Stavanger Kjobstad.. 'Hole Thnglag Hetland Thnglag.. Haaland Thnglag... Høland Thnglag med Sandnæs Ladested Klep Thnglag Tme Thnglag Gjæsdal Thnglag.. Haa Thnglag Ekersund Thnglag med Ekersund Ladested. Heyer Helleland og Brkrem Thnglag Lunde Thnglag Sogndal Thnglag med Sogndal Ladested Sredalen Thnglag.. Bakke Thnglag Flekkefjord Kjøbstad. Flekkefjord Thnglag. Kvnesdal Thnglag.. Brgadelæge Heyerdahl. Fnnaas Thnglag. Brgadelæge Martens. Fjære Thnglag Torvestad Thnglag. Haugesund Kjobstad. Avaldsnæs Thnglag med Kopervk Ladested. Vkedal Thnglag.. Fjælberg Thnglag. Skonevk Thnglag.. Etne Thnglag Tysvær Thnglag... Skudesnæs Thnglag med Skudesnæshavn Ladested Skjold Thnglag Nerstrand Thnglag. Suledal Thnglag Sand og Saude Thngla Jælse Thnglag Hjelmeland Thnglag. Aardal Thnglag Evanger Thnglag... garn. KorpslægeBull. Vangen Thnglag... Vossestranden Thnglag Ulvk Thnglag Ullensvang Prestegjeld Røldals Prestegjeld.. Vkør Thnglag Jondal Thnglag Strandebarm Thnglag. Kvndherred Thnglag Tysnæs Thnglag Fuse Thnglag Os Thnglag 7 Fane Thnglag Brgadelæge Martens. Sund Thnglag 8 Ftje Thnglag.... Stordoen Thnglag. 7

34 E.. Tabel XII. (Forts.) 0. Lodtræknngsdstrkt. Thnglag. Kjobstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Lodtræknngsdstrkt. Thnglag. Kjobstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Lndaas Thnglag.. garn. Korpslæge Bull. Manger Thnglag. «Hammer Thnglag. Brgadelæge Martens. Hosanger Thnglag «Haus Thnglag «Aarstad Thnglag.. garn. Korpslæge Bull. Fjeld Thnglag Bergen Kjobstad I Bremanger Thnglag... Brgadelæge Martens. Brandsø Thnglag med Flom Ladested... IFørde Thnglag.... Askevold Thnglag.. lytre Dale Thnglag..!Indre Dale Thnglag.. lutvær Thnglag.. Gulen Thnglag!Ladvg Thnglag 'Klævold Thnglag. 7 Vk Thnglag Balestrand Prestegjeld. Lekanger Prestegjeld. 8!Aurland Thnglag... Nærø Thnglag 9 Sogndal Thnglag.. INorum Thnglag o Solvorn Thnglag... Marfjæren Thnglag. Jostedal Thnglag. Lyster Thnglag I I Aardal Thnglag Lærdal Thnglag Borgund Thnglag. 7 8 Harham Thnglag. Aalesund Kjøbstad Skoue Thnglag Borgund Thnglag.. Hjorrendfjord Thnglag Wden Thnglag Ulfsten Thnglag Hero Thnglag Sandø Thnglag... Vanelven Thnglag. Stadt Thnglag Davken Thnglag.. Ed Thnglag Hornndal Thnglag. Indvken Thnglag. Stryn Thnglag Gloppen Thnglag.. Bredem Thnglag.. Jølster Thnglag Brgadelæge Martens. Gmnæs Thnglag.... garnson. Korpslæge Poulsen. Thngvold Thnglag. Oxendal Thnglag... Sundal Thnglag.... Næsset Thnglag.... Romsdal Thnglag.. Vold og Ed Thnglag Veø Thnglag.. Bolsø Thnglag Molde Kjøbstad Norddalen Thnglag. Sunelven Thnglag.. Stranden Thnglag.. Ørskog Thnglag 7 Vestnæs Thnglag.. 8 Sund Thnglag Vaago Thnglag 9 Kværnæs Thnglag. Bjørnør Thnglag Aafjorden Thnglag.. Bjugn Prestegjeld... Orlandet Prestegjeld. Hteren Thnglag. Hevne Thnglag Aure Thnglag Edo Thnglag 7 Surendal Thnglag. Rndal Thnglag Stangvk Thnglag. Halse Thnglag 8 Chrstansund Kjobstad Opdal Thnglag Rennebo Thnglag Meldalen Thnglag. Orkedal Thnglag.... Røros Thoglag med Bergstaden Aalen Thnglag Holtaalen Thnglag Sngsaas Thnglag Horg Thnglag... Storen Thngla9 Soknedalen Thnglag Hølandet Thnglag. Flaa Thnglag Melhus Thnglag Lenstranden Thnglag Børsen Thnglag Igarnson. Korpslæge Poulsen. ««Brgadelæge Reymert. Brgadelæge Reymert. garnson. Korpslæge Poulsen. << Brgadel. Reymert.

35 E.. 7 Tabel XII. (Fort.). Lodtræknngsdstrkt. Lodtræknngsdstrkt. Thnglag. Kjobstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Thnglag. Kjobstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge I0 Borseskogn Thnglag. Budvken Thnglag.. Bynæsset Thnglag.. Trondhjem Kjobstad Strnden Thnglag Klæbo Thnglag Selbo Thnglag Øvre Stordalen Thngla Nedre StordalenThnglag Aasen Thnglag Frosten Thnglag Nwro ogkolvered Thnglag Leko Thnglag Fosnaes Thnglag... Namsos Thnglag med Namsos Ladested. Overhalden Thnglag.. Brgadel. Reymert. AMINO garnson. Korpslæge Poulsen. Brgadel. Reymert. C <.< 0 9 Grong Thnglag Brgadel. Reymert. Snaasen Thnglag. Stod Thnglag Betstaden Thnglag.. Sparbo Thnglag med Stenkjær Ladested. Inderøen Thnglag.. Mosvken og Verran Thnglag Ytterøen Thnglag.. Værdal Thnglag.. Levanger Thnglag. Levanger Kjobstad. Skogn Thnglag Lexvken Thnglag...< Stadsbygden Thnglag garnson. Korpslæge Poulsen. Rtsen Thnglag.

36 8 E.. Tabel XILL Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner Afdelng. Medlemmer af Rékrutskolens Bedømmelseskommsson vare: Iste ArtllerBataljon den de de Brgadelæge Preus Korpslæge Munch Kompagnchrurg Fnne. Preus Munch Fnne. Vogt C. Koren Mdelfart. Korpslæge Po ulsen Nssen Hoffmann te 'ode Batter. I I te Batter. Heberg Irgens Dahm. Brgadelæge Martens Bull Mohn. Akershusske rdende Jægerkorps. Oplandske Trondhjemske Smaalenenes Bataljon. Hedemarkens Osterdalens Gudbrandsdalens Valders.... Hallngdals Chrstana Konst. Brgadelæge Wetlesen Korpslæge Backer Korpslæge Gamborg. Wetlesen Backer Gamborg. Brgadelæge Reymert Korpslæge Schulz Kompagnchrurg Tufte. Vogt A. Holst Korpslæge C. Koren. Vogt C. Koren Arbo. Vogt C. F. Larsen C. Koren. Vogt C. Koren Poppe. Schøtt Bonneve Hørbye. SchøttBonneve Horbye. Konst. Brgadelæge Wetlesen Korpslæge Hedenrech Korpslæge Arb o. Numedals Wetlesen Hedenrech Rng. Telemarkens Nedenæs Stavangers Chrstansands Hardangers Bergens... Sogns Fjordenes Sondmøre Nordmøre Trondhjems Indherreds Brgadelæge Heyerdahl Korpslæge Gløersen Korpslæge G. Heberg. Heyerdahl G. Heberg Irgens. Heyerdahl Wallem Schmelck. Heyerdahl G. Heberg Schmelck. Martens Korpslæge Aug. Koren Cand. med. A. Paasche. Korpslæge Bull Korpslæge Lndholm Cand. med. F. St ab ell. Brgadelæge Martens Korpslæge Bull konst. Korpslæge Martens. Martens Lndholm Dstrktslæge J. Bugge. Reymert Smth Cand. med. Berner. Reymert Smth Cand. med. Borthen. Korpslæge Poulsen Korpslæge Nssen Cand. med. Boackmann. Brgadelæge Reymert Korpslæge Schulz Korpslæge Smth.

37 I (?)" o of 0.e *. r recro fo?d_

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Beretning om. i Norge 1890.

Beretning om. i Norge 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK Trede Række No Beretnng om Sundhedstlstanden og Medc Norge 0 (Rapport sur l état santare et médcal pour l'année 0) Udgven af Drektøren for det cvle Medcnalvæsen KRISTIANIA I

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene

Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene C. No.. Beretnng om Sundhedstlstanden og Medcnalforholdene Norge 0. Udgven af Drektøren for det cvle Medcnalvæsen. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERL. Indhold. (Table des matères). Pag. A.

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Fjerde Række Nr. 55. Beretning. (Rapport sur létat sanitaire et médical pour Vannée 1900, avec 3 cartes). Udgiven

Fjerde Række Nr. 55. Beretning. (Rapport sur létat sanitaire et médical pour Vannée 1900, avec 3 cartes). Udgiven NORGES OFFICIELLE Fjerde Række Nr STATISTIK Beretnng om Sunnhedstlstanden og Medcnalfo Norge 00, med Karter (Rapport sur létat santare et médcal pour Vannée 00, avec cartes) Udgven af Drektøren for det

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE

SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V.. SUNDHETSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 0. MED KARTER, DE AARGANG. (Rapport sur létat santare et médcal pour Vannée 0, avec cartes). IÈME ANNÉE. UTGIT AV DIREKTØREN FOR

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Bedømmelse af de nye prøver

Bedømmelse af de nye prøver Bedømmelse af de nye prøver Delprøve 1 Vejledende opgave 1, fransk stx 6 multiple choice opgaver (opg. 1,2,3,5,6,9) 4 kombinationsopgaver (4,7,8,12) 3 formuleringsopgaver (10,11,13) 1 indsætning/bøjnings-opgave

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

No. 4. Fy 1 BERETNING 1860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 1863.

No. 4. Fy 1 BERETNING 1860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 1863. Fy C. No.. BERETNING OM SUNDHEDSTILS 860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 86. BI In dk old. I, Beretnng om Sundhedstlstanden og Medcnalfbrholdene

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la JVorvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

C. No. 4. BERETNING 1870. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI, 1872 73.

C. No. 4. BERETNING 1870. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI, 1872 73. C. No.. BERETNING OM SUNDHEDSTILSTANDEN 0. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI,. m I D d h o I d. (Table des matères). A. Almndelg Oversgt over Sundhedstlstanden

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots

Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Mes premiers mots Helveticus épisodes 15 «Barry, le chien d avalanche» Tema: Fag: Målgruppe: Mes premiers mots Fransk 6. klasse TV5MONDE Europe, 30.08.2014, 4 min. Helveticus er en serie korte schweiziske animationsfilm

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse

Undervisningsforløb med sang Jean Petit qui danse Find tekst og videoklip på denne side: http://comptine.free.fr/comptine/jean_petit_qui_danse.html Mål : - at kende navnene på kropsdele på fransk - at kunne spørge om et ords betydning på fransk - at kunne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index

Д1Х3A vant-propos. Version Mac. Index Д1Х3 Д1Х3A vant-propos Ces polices ont t cr es pour les manuels d ѓenseignement de l ѓ criture, r pondant ainsi aux besoins exprim s par les diteurs. Elles conviennent galement tous travaux n cessitant

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30

Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Prins Henriks Skole København REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. september 2015 kl. 17h30 Til stede : Skolens ledelse: Michel Chesne, Cédric Hartvick, Nicolas Hernandez de la Mano, Cherif Abdelmoumene

Læs mere

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min.

Jeanine. Pædagogisk vejledning www.mitcfu.dk/filmogtv. SVT2, 2011, 17 min. Tema: Fag: Målgruppe: La Famille Fransk 5. til 6. klasse SVT2, 2011, 17 min. er en pige på ca. 10 år, der bor sammen med sin hippiefamilie, som kun tænker på at have det sjovt og more sig. er træt af det.

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere