TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD"

Transkript

1

2 E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879

3

4 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af Skjensafgjerelserne ved Sessonerne 877 og Rekrutskalernes Bedemmelseskommssoner 878: Pages. A. Résultat des décsons prses dans les sessons de 877 et dans les consels de révson à Pouverture des écoles des recrues en 878. T ab el I. Det samlede Antal af vsterede tjenstdygtge forbgaaede og utjenstdygtge Mandskaber. Tabel II. Procentforhold af Dygtge tl Lnen og Trænet samt af Forbgaaede og Udygtge tl alt Vsterede Tabel I II. Oversgt over Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Trænet eller fuldstændg Udygtghed..... Tabel V. Procentforhold af Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Trænet eller fuldstændg Udygtghed B. Resultatet af Skjonsafgjorelserne ved Sessonerne 877: Tab el V. Antal af Mødende Tjenstdygtge Forbgaaede og Utjenstdygtge ved Lægeun de r s ø aelsen Tabel VI. Procentforhold af Dygtge tl Lnen og Træ net samt af Forbgaaede og Udygtge tl alt Vsterede T ab el V II. Oversgt over de ved Lægeundersøgelsen fundne Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Trænet eller fuldstændg Udygtghed T ab e VIII. Oversgt over udygtge Mandskaber som af vedkommende S es sonsbesty rel ser ere udslettede af Rullerne (efter de fra Krgskommssærerne ndkomne Opgaver)..... I0 Tab. I. Nombre des vstés des propres au servce des ajournés et des mpropres au servce... Tab. II. Pour cent des propres au servce dans la lgne *dans les trans des mpropres au servce et de tons les vstés Ta b. III. Tableau des nfrmtés ayant causé le renvo dans les trans on rmproprété absolue... T a b. I V. Pour cent des nfrmtés ayant causé le renvo dans les trans on l'mproprété absolue. B. Résultat des décsons prses dans les sessons de 877. Tab. V. Nombre des présents des propres au servce des ajournés des mpropres an servce vst& par le médecn 8 Tab. VI. Pour cent des propres au servce dans la lgne dans les trans des ajournés et des mpropres au servce; nombre de tous les vst&... Tab. VII. Tableau des nfrmtés qu ont causé le renvo dans les trans on l'mproprété absolue o Tab. VIII. Tableau des hommes mpropres au servce effacés des lstes de recensement d'aprs les données du commssare de la guerre I :

5 IV C. Resultatet af Skjensafgjerelserne ved Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner 878. Sde. C. Résultat des.travaux des consels de revson en 878. Pages. Tab el IX. Opgave over Antallet af undersøgte Mandskaber Tabel X. Oversgt over Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Trænet eller fuldstændg Udygtghed Tab. I X. Nombre des vstés T ab. X. Tableau des nfrmtes ayant causé le renvo dans les trans ou l'mproprété absolue. Tabet XI. Oversgt over Mandskabernes M d d e øde de forskjellge Udskrvnngsdstrkter Thnglag Kjøbsteder Ladesteder Prestegjeld samt Kredse (mltære Afdelnger).. Tab. XI. Données générales sur la talle moyenne dans les dstrcts des recrutements Tabel XII. Fortegnelse over Læger som have udfort Tjeneste ved Sessonerne 877 Tab el XI II. Fortegnelse over Medlemmerne af Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner T ab. XI I. Lste des médecns auprés les sessons en 877 T ab. XIII. Lste des membres des consels de révson en 878 8

6 E.. De denne Beretnng ndeholdte statstske Opgaver omhandle Tjenstdygtghedsforhold m. v. for Aarets værneplgtge Mandskaber som have været underkastede Lægeundersøgelse ved Sessonerne 877 eller ved Brgadernes faste Bedømmelseskommssoner samt for dem der af Aarets Sessonsbestyrelser ere udslettede af Rullerne. De som ved ovennævnte Undersøgelser erklæredes dygtge eller mdlertdg dygtge tl Lnen bleve ved 878 Aars Rekrutskoler undergvne fornyet Bedømmelse af den ved Skolens Begyndelse sammentraadte Kommsson der ogsaa havde at afgjøre Tjenstdygtgheden af fremmødende kke tdlgere undersøgte Mandskaber. Forsaavdt der under Rekrutskolen er opstaaet Tvvl om et Mandskabs Tjenstdygtghed og der kke har været Anlednng tl at lade ham undersøge paa den Udskrvnngsreglementets 97 anvste Maade er Sporgsmaalets Afgjorelse saaledes henvst tl næste Aars Rekrutskole. Det bemærkes at da der tl Generalchrurgen kke er ndkommet fuldstændge Opgaver. over Antallet af dsse mdlertdg udygtge Mandskaber (kun fra Smaalenenes og Søndmore Bataljoner haves saadanne) har det heller kke været mulgt at udsklle dem fra de Tabel I opførte Dygtge tl Lnen blandt hvlke de saaledes ere medtagne. Endvdere bemærkes at der af Krgskommssærernes Opgaver over de af Sessonsbestyrelserne Udslettede af Rullerne Regelen kke kan sees hvlke af dsse Mandskaber tllge ere ndførte vedkommende tl Generalchrurgen ndkomne Lodtræknngslster. Enkelte af Lægerne have angvet Brystmaalene men det Hele taget ere dsse Angvelser for ufuldstændge tl at benyttes som Grundlag for en paaldelg Statstk. es données statstques contenues dans ce rapport font vor sur les lstes de recrutement de l'année le nombre des propres au servce etc. pour les jeunes gens ayant été soums à l'examen des médecns aux sessons de 877 ou dans les consels de révson permanents des brgades ans que le nombre de ceux qu ont été effacés des roles par les admnstrateurs des sessons de l'année. Les jeunes gens qu par les susdts examens ont été déclarés propres ou temporarement propres au servce de la lgne ont été soums aux écoles des recrues de 878 h. un nouvel examen par le consel de révson réune ouverture de l'école lequel avat encore h décder de l'apttude au servce des jeunes gens qu se sont présentés sans avor été précédemment examnés. Lorsque pendant la durée de l'école des recrues l s'cst élevé des doutes sur l'apttude au servce de quelqu'un et qu'on na pas eu l'occason de le fare examner de la manére ndquée dans l'artcle 97 de l'nstructon relatve au recrutement la décson de la queston s'est trouvée renvoyée à l'école des recrues de l'année prochane. Il faut remarquer que le chrurgen en chef de Farm& dayant pas regu des données complêtes sur le nombre des jeunes gens temporarement mpropres au servce (l n'en exste que pour les batallons de Smaalenene et de Søndmøre) l na pas été possble dans le Tableau I de les séparer des jeunes gens propres au servce de la lgne parm lesquels conséquemment ls se trouvent portés. De plus nous ferons observer que les donnée s fournes par les commssares mltares sur les jeunes gens effacés des lstes de recrutement par les admnstrateurs des sessons ne font pas généralement vor lesquels de ces jeunes gens sont comprs dans les lstes du trage au sort adressés au chrurgen en chef de Parmée. Quelquesuns des médecns ont ndqué les mesures de potrne mas en régle générale ces ndcatons sont trop ncomplétes pour servr de base à une statstque authentque.

7 VI E.. Sluttelg tlføjes at Loven af de Jun 87 om Undersøgelsen og Afgjorelsen af mltære Mandskabers Tjenstdygtghed lyder saaledes: Nous ajouterons enfn que la lo du Jun 879 sur l'examen et la decson de l'apttude au servce des recrues mltares est de la teneur suvante : 0.»Spørgsmaal om mltær Tjenstdygtghed af»gjores af mltære Læger ved Skjern ordentlgvs»afgvet af tre samtdg tlstedeværende. Er der»kke Adgang tl at benytte det nævnte Antal «udføres Skjonnet efter Kongens nærmere Bestem»melse af et mndre Antal eller af cvle Læger.»Mandskaber hvs Udygtghed tl mltær Tje»neste fuldstændg kan godtgjøres paa anden»maade kunne dog uden forudgaaet Lægeskjøn «udslettes af de Værneplgtges Tal. Kongen be»stemmer de nærmere Regler hvorledes saa «dant Tlfælde skal forholdes«. Tl denne Lov hører følgende Reglementsbestemmelser af 8de Februar 877: 8. Ved Sessonen skulle mode foruden Overbestyrelsen:. En dertl beordret erfaren Art. 0.»Les questons relatves å l'apttude au ser»vce mltare sont décdées par Papprécaton de»médecns mltares smultanément presents en»régle générale au nombre de tros. S'l nest pas»possble de réunr ce nombre cette apprecaton»sera fate d'aprés la decson du Ro par un»nombre mondre ou par des médecns cvls. Les»jeunes gens dont l'napttude au servce mltare»peut &re parfatement constatee autrement pour «ront cependant are effaces du nombre des recrues sans l'examen préalable des médecns. Le»Ro donne les régles qu'l faudra observer le cas»échéant.» A cette lo ce rattachent les nstructons suvantes du 8 Févrer 877: Art. 8. A la sesson asssteront outre l'admnstraton supéreure. Un médecn mltare expert nomme ad hoc. 0. Mandskaber hvs Udygtghed tl mltær Tjeneste er begrundet Legemsfel Sygdomme eller Mangler hvs Tlstedeværelse der kke udfordres Lægekyndghed tl at konstatere kunne af Sessonsbestyrelsen udslettes af Rullen enten efter Bevdnelse afgven under Sessonen af troværdge Mænd eller Henhold tl Attest fra vedkommende Sognepræst eller andre Embedsmænd. Art. 0. Les jeunes gens dont l'napttude au servce mltare provent de &fats du corps de malades ou d'nfrmtés dont Pexstence na pas beson d'être constatée par des médecns pourront par radmnstraton des sessons are effaces des lstes de recrutement sot sur le témognage fourn pendant la sesson par des hommes dgnes de fo sot sur le certfcat du cure ou dun autre fonctonnare publc. 9. Ved Rekrutskolens Begyndelse undergves samtlge Rekruter Bedømmelse af en Kommsson bestaaende foruden af Afdelngens Læge af tlkommanderede Mltærlæger. Forsaavdt nogen af Rekruterne tdlgere ved Skjøn afgvet af Læger er befunden fuldt tjenstdygtg har det dermed st Forblvende medmndre han senere maatte have været underkastet Sygdom eller Beskadgelse. Art. 9. A l'ouverture de l'école des recrues tous les jeunes gens sont soums à l'examen dune commsson composée d'abord du médecn de la secton et en outre de médecns mltares appelés ad hoc. S une recrue par sute dun examen antéreur fat par médecns a été reconnue parfatement propre au servce cette decson restera en vgueur à moms de malade ou de leson postereure.

8 E.. VII 97. Naar der Rekrutskolen efterat den foregaaende foreskrevne almndelge Undersøgelse er afholdt eller under andre mltære Samlnger opstaar Tvvl om et Mandskabs Tjenstdygtghed blver han forsaavdt der kke er Anlednng tl strax at lade ham undersøge af mltære Læger at beordre tl Fremmøde ved næste Aars Rekrutskole forat Spørgsmaalet om hans Tjenstdygtghed der kan blve afgjort medmndre han hensgtsmæssg maatte kunne henvses tl en af de næste ommeldte faste Lægekommssoner. 98. De ved Brgadernes Standkvarter Henhold tl Kgl. Resol. af 9de September 87 oprettede faste Lægekommssoners Vrksomhed udvdes ogsaa tl Bedømmelse af de ved Armeens udskrevne eller garnsonerende Afdelnger ansatte Personers Tjenstdygtghed som af vedkommende mltære Chef begjæres undersøgte. Art. 97. S a l'école des recrues aprés l'examen général prescrt dans le précédent artcle ou pendant d'autres réunons mltares l s'éléve des doutes sur l'apttude des jeunes gens au servce et dans le cas ù l'occason ne se présente pas de les fare mmédatement examner par rnédecns mltares us seront tenus de se présenter h l'école des recrues de Pannée suvante pour que la queston de leur apttude au servce y sot décdée à moms qu'on ne pusse convenablement les fare examner par les commssons médcales permanentes mentonnées dans l'artcle suvant. Art. 98. La sphére d'acton des commssons médcales permanentes nsttuées conformément a la résoluton royale du 9 Septembre 87 s'étendra auss sur la demande du chef mltare compétent à l'apprécaton de l'apttude au servce des personnes appartenant déja aux dfférentes sectons de l'armée. 8. I Mangel af mltære Læger udføres Lægetjenesten ved Sessoner af cvle Læger. Lgeledes kan fornødent Fald cvle Læger benyttes som Medlemmer af Bedømmelseskommssoner under Rekrutskolerne. Art. 8. A défaut de médecns mltares le servce médcal des sessons se fat par médecns cvls. De mlémc les médecns cvls peuvent au beson étre membres des consels de révson pendant les écoles des recrues. Chrstana den de Januar 879. Johan Heberg Generalchrurg. Hjalmar Lndboe Sekretær.

9 TABELLER VEDKOMMENDE ARMEENS RI:KRUTERIN G AARET 878.

10 E.. Tabel I. Det samlede Antal af de ved Sessonerne 877 og ved Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner 878 vsterede tjenstdygtge forbgaaede og utjenstdygtge Mandskaber. t Af de Vsterede vare Af de Vsterede vare Udskrvnngsdstrkt (Batalj on). u) d g r. b.) C.) b.!) E tes rt: + tp.> ; c IN E... I.*) (Smaalenenes) **). II. (Hedemarkens). III. (Osterdalens) IV. (Gudbrandsdalens) Tlsammen I 0 I V. (Valders) VI. (Hallngdals)... VII. (Chrstana)... VIII. (Numedals) Tlsammen IX. (Telemarkens).. X. (Nedenæs) XI. (Stavanger) XII. (Chrstansands).. Tlsammen Poo 00 I XIII. XIV. XV. XVI Ir (Hardangers) (Bergens). (Sogns) (Fjordenes) Tlsammen 0 9 I 8 I I 8 o XVII. (Sondmøre) 7 XVIII. (Nordmøre). XIX. (Trondhj ems) XX. (Indherreds) 7 Tlsammen I 9 I 9 9 I' 8 9 I0 7 ' 9 Ialt: *) Tallene betegne Udskrvnngsdstrkterne der benævnes med de her anforte Tal eller Numere. **) De herunder anførte Benævnelser betegne de Bataljoner der rekruteres fra de ved Tallene betegnede Rekruterngsdstrkter.

11 E.. Tabel Procentforhold af de ved Sessonerne 877 og Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner 878 befundne Dygtge tl Lnen og Trænet sam.t af Forbgaaede og Udygtge.. I Af det hele Antal Vsterede udgjorde Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon.) r J C.) a.) bf). \..y_j bf) r pct. pct. pct. pct. pct. I. (Smaalenenes) II. (Hedemarkens) III. ( sterdalens) o 08 IV. (Gudbransdalens) o 7 9 V. (Valders). 7 o VI. (Hallngdals) 8o VII. (Chrstana) 99 o 07 7 Io VIII. (Numedals) 0 09 IX. (Telemarkens) X. (Nedenoes) XI. (Stavanger) XII. (Chrstansands) XIII. (Hardangers) XIV. (Bergens) XV. (Sogns) o o 8 XVI. (Fjordenes) o I XVII. (Sondmøre) XVIII. (Nordmøre) XIX. (Trondhj ems) XX. (Indherreds) 8 0 Ialt: 08 9 o

12 E.. Tabel III. Oversgt over de ved Sessonerne 877 og Rekrutskolernes Bedommelseskommssoner 878 fundne NIIIIIMIN Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon.) Ialt.. E r Træn. Udyg. tge. T.") T. U. T. U. I T. U. T. U. T. U. T. U. T. U. T. U. T. U. I. (Smaalenenes).. II. (Hedemarkens). III. (Osterdalens). IV. (Gudbrandsd.ls) V. (Valders). VI. (Hallngdals).. VII. (Chrstana)... VIII. (Numedals) I I 8 8 I I0 I II 0 II 9 9 I0 I' s IO I ' J I ' J I 8 u 9 I I I S t I' J 7 ; 0 : 8 I 8 ' 8 : 9 IX. (Telemarkens). X. (Nedenæs).. 9 II d I I I0 ' 9 7 XI. (Stavangers) I0 II 7 9 II 7 0 XII. (Chrstansands I0 I XIII. (Hardangers) XIV. (Bergens) 0 9 II Io I I XV. (Sogns) 0 I I XVI. (Fjordenes) XVII. (Sondmore).. XVIII. (Nordmøre).. XIX. (Trondhjems) XX. (Indherreds) II I ' 8 9 ' I I I 7 II I I 0 7 I I 7 Tlsammen ( T. 0: Tram. U. 0: Udygtge.

13 Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henforelse tl Trenet eller fuldstændg Udygtghed.

14 ! E.. Trthe J Procentforhold af de ved Sessonerne og Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner 8 78 fundne Udskrvnngscstrkt (Batajon.; Ialt Tram Udygtg T ) 'r IT. T. U. 'I.! T.!. p0t. pct..! pct. put PCt pct. : pct. Ct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. PCt. pct. pct I. Smaalcnenes Bataljon)! 0 00! (HedcnarIens. TH. ()stcrdaens I.8 I 8 0! 08! 0 07!! 07! Hos V. (Gudbrancscalens ''! : o "! : v. (Valders 78! ) I 7 Oj :7'!!888 VI. (Hallngdals ) I '9 I8 0! 8 VII. (Chrstana ) I \íi. (Numcdah 0! :o! '!9 lx. (]'eemarktn x. (Nedenæs I 9 $ 9! ! 09 I ! 7! XI. (Stavag I0 7 o XII. (Chrstansands 7$ 00 9! 90! 9.o 8 o 0 xl. (Hardangers C oó! j 8 XIV. (Bergens 7j c $)08I xv. (Sogns o IÕ 9! 0 o XVI. (F'jordenes 8! 00 I ' I I8 '! 9 8 Xlv TJ [ (Sondnn e 9' 87 H 88 E07:!! XVIII. (Nordmørc 8 9 8! I! 8 8 I! xx. (Trondhjems I ') 08( ! xx. (Indherreds ' 07! '7? ! 0 7' 07 O Tlsammen : 0! 90 O0 I80 (: 9 ' 007 j'. :T.) ygr:.

15 '! ;.. ; ; 7 Legemsfel som have begrundet Mandskabets Henførelse tl ' rze net eller fuldstændg Udy g t g h e d.. _ v v r v P.:... t. '... t: : al I C; u.. <y :.. c...".. c r.7. ^... r.t..... Z.).«o tt. ; cl..;..' r"::' r.." ;;.::'. 7";.L.7 '' tv. C..... C b. *:". 7. ;: ()...=..: '* P.". " 7:9 r'... t' r)...j.. t..... t... rn.... c) 7..:... t). f. ;:7: t: 7". 0 r." c: ;= ct )' ^C....: v Z''.. 7 v 0 tztor et r. 777: 7...' 7. c:..... : :. J. 7. ;.... t. :z' ) fl. ''.).. 7: r t) v... ). _ t. 7:....:..'.. ' tz " C't 7.. _._ t :*".. ; Cf.:.": > '7 (:' :; :._ T.u. T.. I IT. T. t. rr. j. T. ;. v. T.. r I. p.. hu. rf..t. II.T. tf... tr. a pct.pct. p("::t. pct.ctpct. pet.pct. pctpct. pot.lpe ;.. 0 Xt.pe. pet.!pet. ) t.ct. p pot.. pet pct. p.`t. pet..: I 7 87!0 0 'T 8!. '0 0 r.9 o 0 : 9 00 o ' 7 I o j 7o 0 I 8 8o8 8o 9 ; _ 08 ; I T ! 7 7 c' l ; '.. ) I ! l Ik ` 0 : o ' At y ' 7 ; ț I 8..." I 8' 0! ') ' 07 I.!!I8 :: 7 7 0! o.. 7 ' '/ I I 8 9! o ; ! 9._'')o I a 08 a 08! Io II o 0 0 7' 80 I ; r) '!..! " I.0. (..)0 o I I' óõ 09!09 ' : _ I I!. _.).. J r' '' '! )! ; '.! I! D 8 7 ;!.!.) 8 8 I. "") C e DD 0 :. 0 0 I 7 I D.. ' "7 ' ) II ; I! I! '" L7 7 7 I _.. 7 '. '. 7 A' ;.. ;' 0... ; T b ' al.7. I 08 a !0 " p7.'0 ) ' 7 0 8!9 ; ( ; I'9l !!! '!!! _ 8 c) ! I. 0 0' 008 0;. 000; D 0 '.) I o I ' f

16 E.. label V. Antal af Modende Tjenstdygtge Forbgaaede og Utjenstdygtge ved Lgeundersøgelserne ved Sessonerne 877. Af de Vsterede vare Af de Vsterede vare Udskrvnngsdstrkt (Bataljon). ;. ;:. to r ' r (.) b.!).7 R.0 &: b..) ;.7. (J).) b.0 r r. ; CI) t.) ' rj r!. L) c ) t o r.?.) () r r 0 = 77 I.**) (Smaalenenes)" (Hedemarkens). (Østerdalens) IV. (Gudbrandsdalens) Tlsammen 79 09! ; V. (Valders). VI. (Hallngdals) VII. (Chrstana) VIII. (Numedals) Tlsammen ) ; 7 0 IX. (Telemarkens). X. (Nedenxs) 7 Stavanger). 7 XII. (Chrstansands).. 9 "flsammen XIII. (Hardangers) XIV. (Bergens). XV. (Sogns)... XVI (Fjordenes) Tlsammen XVII. XVIII. XIX. XX. (Sondmore). (Nordmøre). (Trondhjens) (Indherreds) Tlsammen Ialt: Tanene betegne Jdskrvnngsdstrkterne der benævnes med de her anførte Tal eller Numere. De herunder' anferte Benævnelser betegne de Bataljoner der rekruteres fra de ved Tallene betegnede Rekruterngsdstrjk.ter.

17 E.. 9 Tabel VI Procentforhold af Dygtge tl Lnen og Trænet samt af Forbgaaede og Udygtge tl alt Vsterede ved Sesson erne 877. Af de ved Lægeundersøgelsen paa Sessonerne 877 Vsterede udgjorde Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon.) v td 7::: : (L). () ba. mr b).0. '0 rt ca p. ; k (I) su... :;.. E + cn a) cu o.b_p.0 7.v) c c:. ba... I).. to pct. pct. pct. pct. pct. I. (Smaalenenes). o II. (Hedemarkens) III. (Østerdalens) IV. (Gudbransdalens) o o V. (Valders) VI. (Hallngdals) VIL (Chrstana) VIII. (Numedals) IX. (Telemarkens) 7 0 X. (Nedenoes) o XL (Stavanger) XII. (Chrstansands) XIII. (Hardangers) 7 I I 09 0 XIV. (Bergens) XV. (Sogns) 77 8o 9 0 XVI. (Fjordenes) 8 0 XVII. (Sondmore) o 0 8 XVIII. (Nordmore) XIX. (Trondhjems) XX. (Indherreds) Ialt : I8o

18 I I0 E.. Tabel VIL Oversgt over de ved Lægeundersøgelserne paa S es sonerne 877 fundne Legemsfel Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon) Ialt. "; a) 'Ls:0 v. ; El tx N.. '.f) 7 c... I T '''. g 7) E ;_... to' :7_ r = " : P P P] *a'..' a ;.. ;7. cf".; H ` e V = a.... '. ') :. t7 't. t. I ).) 7 '.. 77.) c S P u Træn. UtdgYeg. T.*) U.") T. U. TU T. U. T. U. T. U. T. U L. U. T. U.. r. I. (Smaalenenes) III 8 9 "'" ( II. (Hedemarkens). 9 7 L I I I 7 III. (Osterdalens) IV. (Gudbrandsd.ls) IC V. (Valdes) 9 II II... JO 7 7 9' VI. (Hallngdals).. I o I 8 0 J... ' VII. (Chrstana) j I /I I. VIII. (NUMedalS) II 8 III ' IX. (Telemarkens) I IC X. (Nedena:s) '0 I I I 9 I 9 0 XI. (Stavangers) JO c 0 I I 8 XII. (Chrstansands) 9 _ I XIII. (Hardangers).... ' ' ) XIV. (Bergens) I 9 9 XV. (Sogns) 8. 0 XVI..(Fjordenes) H I _ (_ XVII. (Søndmore) IO _ I XVIII. (Nordmore). *.. _ ' II I I XIX. (Trondhj ems) 8 o I.. c 8 7 XX. (Indherreds) I I 9 0 rrsanmetl II 7 8 '! I; 8 *) T. : Tram. U. 0: Udygtge.

19 E. No. II som have begrundet Mandskabets Henførelse tl T ræ n et eller fuldstændg U dygtghe d.

20 . E.. Tabel VIII. Oversgt over udygtge Mandskaber som af vedkommende Sessonsbestyrelser ere udslettede af Rullerne (efter de fra Krgskommssærerne ndkomne Opgaver). Legemsfe. Krgskornmssarat. Udskrvnngsdstrkt. (Bataljon.) _. *z tr: r7 "` FA 0 E. / cu '' E /). ' _ 0 c'' H g a 7' ''').. ' '. a '' b' ) Pc t) 7") '7'd ) cg ) P E t " 0... ' tz bn' ). :. ) PI g rg t. 0) Es. rt: 8 c.:' ^. : ' (:). 0 " rs t ' r. P' g: r+9 t c; E 'r` r. (). ( '`.._? t 0 c;"': ċn T ' ' r E'd' r cf) p.; rc% ' Z 'Ór.. 7n ce' ' ' =I 9 :) t ' 7. ) ) r E :' t 7' b' t '.' E ') 'S ba '' c.' 0) bp r. ca ' (.%; a.; "Z E g o Tgo t). ;7: 7). )ct. d 8.. ;I' L'" " g & ) '. : ) tr.) >. '' E V P ( I. (Smaalenenes). I Chrstana ) II. (Hedemarkens) I I I TIL (Osterdalens). _ I IV. (Gudbr.dalens)... _...._ I Tønsbergs V. (\raders).... L VI. (Hallngdals). Chrstanaf t VII. (Chrstana). I I I I I 9 Tønsbergs{ VIII (Numedals).. I I I Chrstan sands IX. (Tel.emarkens) I X. (Nedenxs).. 7 I XI. (Stavangers). I I I Bergens XII. (Chr.sands).. I I I XIII. (Hardangers). I I I XIV. (Bergens).. I XV. (Sogns) Molde XVI. (Fjordenes).. I _ I ( XVII. (Sondmore).. 7 I XVIII. (Nordmøre). _ I Trond XIX. (Trondhjems). hjems I t XX. (Indherreds). I Tlsammen I I 7 I I 8

21 E.. ' Tabel IX. Opgave over Antallet af de af Rekrutskolernes Bedommelseskommssoner 878 undersøgte Mandskaber. cl.; Ct._ Bataljon. (Korps.) rcs w I' ). d 7 ' c.. p_l ' :+ a) e rl.8'n _: a..) g H.. Af de Vsterede') vare a) bn _ t) E :: P ct cd a a) 7: a) r' :7 F CL ; 7.. : ( g a) cl) tv)77'.=. tt) b7: bz I to ta r. r'd I Iste ArtllerBataljon 8 r:9 '; den 8 co co de 7 ) I t to de 0 I..q j ode Batter. te tne. I 7. ;. Akershusske rd. Jægerkorps 7 07 I I et' Oplandske 98 II Trondhjemske 9 _ c c..) cn '''' ; Ct.... Smaalenenes Bataljon 0) I Hedemarkens 8 9 I Østerdalens 8 7 I r="el Gudbrandsdalens 7 0 cr' (). ) 't & D...f CI.. el c.) cl Telemarkens Bataljon 8 7 _ 8 Nedenæs 8) ct =. Stavangers b 7 ' 0 I (..) () f:q Chrstansands 9 I 9 r. cj Val ders Bataljon 78 _ 7 8 Hallngdals 09 0 I Chrstana *( '; Numedals Hardangers Batalj on co tr.; ; 7: ; Berob ens 7 7 tt.' ') c' Sogns Fjordenes 0 8. C) (._; Sondmore Bataljon cn (t Nordmøre 89 E.) b) Trondhj ems H: Indherreds II Tlsammen I 797 ) 9 kunne sees kke at have nd t ved Sesson en ; deraf erklæredes : dygtge tl Lnen tl Trænet 7 udygtge mdlertdg' udygtge og stlledes paa Tlvaext. Af 7 æl d re Mandskaber vare o tjenstdygtge tl Lnen tl Trænet udygtge og mdlertdg udygtg (dsse ere kke medtagne den Tabel X gvne Oversgt). ) Ved Rekrutskolens Begyndelse vare dygtge tl Lnen men heraf erklæredes af en senere Kommsson I dygtg tl Trænet og udygtge. ) Af dygtge ved Rekrutskolens Begyndelse erklæredes af en senere Kommsson udygtge. ) Af dsse fremstlledes senere for Chrstansandske Brgades Bedommelseskommsson som erklærede dygtge tl Trænet og udygtge ( f T rr In NrY tl vtintrrt; cr cm A Ittf ) I ; C;fc rr IA. AcrrA; (c T c. C;(.

22 .=k E. Tabel Oversgt over de ved Rekrutundersogelserne) 878 fundne Legemsfel Udskrvnngsdstrkt. Ialt. CL) (Bataljon.) I Tra.. ThlYg tge. T.) U. ) T. U. T. ITl. T. U. T. U. T. U. I (Smaalenenes). II II. (Hedemarkens) 9 8 (Osterdalens).. 8. IV. (Gudbrandsd.ls 7 8 V. (Valders) L'.; VI. (Hallngdals) 7 7 / VII. (Chrstana). 9 bo 7 VIII. (Numedals).. 7 IX. (Telemarkens) X. (Nedenoes)... I XI. (Stavangers). 0 9 bo XII. (Chrstansands) I jo XIII. (Harclangers).. 8 I XIV. (Bergens) 0 9 Il 0 XV. (Sogns) 8 L" 9 XVI. (Fjordenes) XVII. (Sondmore).. (Nordmøre).. o XIX. (Trondhj ems). XX. (Indherreds)... Tlsammen ) ) De Artlleret og Kavalleret tlhørende Mandskaber ere ovenstaaende Tabel henferte under de enkelte Udskrvnngsdstrkter. ) T. o : Træn. U. o : Udygtge. Med Hensyn tl den tlsyneladende Uoverensstemmelse mellem det her og den foregaaende Tabel =forte Antal Træn og Udygtge henvses Tabel IX ) og ).

23 E. No. som have begrundet Mandskabets Henførelse tl Træn et eller fuldstændg U dygtghe d. b) I t%.: I rd ct <n.) v a) CI) v 7 r v c' r b g T. c8. E '0 PEI' 7' v.v T. O o cl) co ct 7 CID C.. CI) Cl) t t; ' `.) E.': z r E or :' v c7 C) ±_' a.) E d' v tn 0 zb.0 r' c. :7'; cf) rc ' k á t 0.&.; Fd T. U. T. U. T. U. T. U. T. U. U. T. U. T. U. T. U. T. U. U. T. U. T. U. T. U. rt Cl) a

24 E.. Tabel XI. Oversgt over Mandskabernes Mddelhøjde de forskjellge Udskrvnngsdstrkter Thnglag Kjasteder Ladesteder og Prestegjeld samt de enkelte Kredse (mltære Afdelnger). Samtlge ved Sessonerne undersøgte Mandskabers Mddelhøjde var 9 Centmeter (8 Tommer). Mddelhøden de enkelte Udskrvnngsdstrkter vl sees af folgende Sammenstllng : Iste Udskrvnngsdstrkt : 9 (9 Tommer.) I Ite Udskrvnngsdstrkt: 9 (8 Tommer.) det 89 ( ) te 9 (9 ) de 78 ( ) de 70 ( ) de 8 ( ) de 8 ( ) te 8 ( ) de 8 ( ) te 89 ( ) de 8 ( ) 7de 8 ( ) 7de 9 (8 ) 8de 9 (7 ) 8de 77 (7 ) 9de 70 ( ) 9de 99 (o ) ode. 709 ( ) 0de 70 ( ) Følgende Tabel gver en Oversgt over Mandskabernes Mddelhode de enkelte Thnglag etc. samt Kredse (: mltære Afdelnger) hvert Udskrvnngsdstrkt. Mddelhøjde Centmeter Mddelhade Centmeter de enkelte Thnglag Kjobsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. g') g.» de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. rel de enkelte mltære Afdelnger. I. Id Thnglag Berg. Fredrkshald Kjøbstad... Aremark Thnglag. Skjeberg Thnglag. Fredrkstad Kjøbstad Borge Thnglag I7o Iste Kompagn te Batters na I 70 tonale Afde 9 lng 99. Glemmnge Thnglag Onsø 7. Sarpsborg Kjobstad 8. Tune Thnglag Varteg 9 Raade Rygge Moss Kjøbstad 9/ det Kompagn. 9 de Kompagn.. 70

25 E.. Tabel XI (Forts.).. Mddelhøjde Centmeter Mddelhøjde Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. bo. Vaaler Thnglag Haabol I I. Skbtvedt Spydeberg ctntr te Batters natonale Afdelng 709. Tolgen. Kvkne Llleelvedalen Tonset. Rendalen Storelvedalen Thngla ctmtr Iste Kompagn 9. Askm Thnglag. Edsberg Rodenes Rakkestad de Kompagn Trysl Thnglag. Aamot Elverum o 8 8 det Kompagn. 78 Vestby Thnglag med Holen Hvdsten og Soon Ladesteder 7o Drøbak Kjobstad medl Fron Anneks 7. Aas Prestegjeld 7 Kraakstad Thnglag. 8 Iste Kompagn. 7. Løten Thnglag 7. Vang Hamar Kjobstad 8. Stange Thnglag o dekompagn 8 9. Romedal Thnglag 0. Hof 8 78 de Kompagn Enebak Thnglag 7;8 Holandske (Edsbergske) Eska I. Lesje Thnglag 8 ""Fá. Trygstad 8. droner 8 Lom 7 g;. Holand 8 Vaage Hovedsogn 709 a.) I ste Kompagn.. 8 E (.) 7. Urskog Thnglag 7. Vnger Kongsvnger Kjobstad det Kompagn. 8. Sel og Hedalen Annekser. Nordre Fron Thnglag.. Sondre 9 9 det Kompagn Næs Thnglag 9. Sondre Odalen Prestegj. 7 8 de Kompagn. 70. Rngebo Thnglag Øer. Gausdal de Kompagn.. 9 la Nordre Odalen Prestegj. 7 I. Grue Thnglag 7 de Kompagn Faaberg Thnglag Lllehammer Kjobstad 8. Rngsaker Thnglag 9. Næs de Kompagn.. 78

26 8 E.. Tabel XI (Forts.). Mddelhede Centmeter Mddelhede Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. I. Fet Thnglag Sørum 7 70 Iste Kompagn.. 8 Krstana Kjobstad 8 8. Ullensaker Thnglag. Gjerdrum Nannestad Næsske (Ullensakerske) Eskadroner. 78. Næsodden Thnglag.... Ostre Aker Prestegjeld.. Vestre Edsvold. Hurdalen. Ostre Toten 7. Vestre Toten Thnglag. 8. Vardal Bnd 9. Søndre Land Nordre Land Thnglag det Kompagn '7 de Kompagn I. Sandefjord Kjøbstad... Sandeherred Thnglag.. Noterø Tønsberg Kjobstad Saar Thnglag. Stokke Andebo Ramnws Laurdal ste Kompagn cd Pq 7. a 0. Søndre Aurdal Thnglag Nordre I I. Ostre Sldre Vestre Vang. Drammen Kjøbstad. Ler Thnglag. Asker Bærum. Hole Thnglag... Norderhov... Hønefos Kjobstad. Sgdal Thnglag 9 7 de Kompagn Iste Kompagn.. 78 det Kompagn.. 9. Borre Prestegjeld med Aasgaardstrand Ladested Horten med Karljohansværn Vaale Thnglacr. Holmestrand kjobstad Botne Thnglag Hof. Sande Strømmen og Svelvk Thnglag Skouger Thnglag. Røken Hurum Thnglag med Holmsbro Ladested r8 7 det Kompagn.. 9 "Tzl. Aadalen Thnglag Gran 8. Jævnaker 9. Ntedal Skedsmo 0. Næs Thnglag II. Gol I. Aal 79 : de Kompagn.. 9 de Kompagn Eker Thnglag 8. Modum 9. Kongsberg Kjøbstad Sandsver Thnglag Flesberg 0. Rollag og Vægl Thnglag Nore og Opdal de Kompagn.. 70 de Kompagn.. 8

27 E.. 9 Tabel XI (Forts.). NIIIIINIIM Mddelhede Centmeter Mddelhede Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger.. Aaseral Thnglag.. Hordnæs Vegusdal. Øvrebø Heddeland. Søgne Thnglag Odde 7. Krstansand Kjobstad. 8. Sand Thnglag med Llle I. Drangedal Thnglag. 8 Sandøkedal 7 Kragero Kjøbstad 7. Bamble Thnglag med Stathelle og Langesund Ladesteder. 7 Brevk Kjobstad 79 Edanger Thnglag 7 Iste Kompagn.. 9 Porsgrund Kjøbstad 7o. Brunlagnæs Thnglag med Staværn 97 : sand Laurvk Kjøbstad Ladested Tjødlng Thnglag.. 7;9 Hedrum 70 Landvk og Fjære Thngl. Grmstad Kjøbstad Øestad Thnglag altar IM... MIM Cfftr. det Kompagn.. 7 de Kompagn.. 9 rd. Gjerpen Thnglag 7 9. Sken Kjøbstad 7 Arendal Kjøbstad. Solum Thnglag 9 E Holden det Kompagn.. 99 G.). Lunde 709 H Bø Vnje Thnglag Rauland Mo 8. Laurdal Hvdesed 9. Slgjord 77 : Io. Saude Thnglag 70 Stavanger Kjøbstad Hterdal I I. Hjertdal de Kompagn. 7 Tnn : M Helvk Thnglag med Farsund Ladested Hegebostad Thnglag. Lyngdal. Bjelland Nordre Undal Søndre Lerkjær Thnglag med Mandal Ladested. Valle Thnglag Ose de Kompagn.. 77 P; r) 0) ft:)p.c78 I ste Kompagn.. 70 ( 7 78 det Kompagn.. 7 Ostre Moland Thnglag} o. Oml Thnglag Holt Thnglag med Tvedestrand Ladested. Dybvaag Thnglag. II. Sondeled Vegarsheen. Moland Thnglag Nssedal. Fnnø Thnglag Rennesø Strand. Hole Thnglag Hetland Haaland. Høland Thnglag med Sandnæs Ladested..... Klep Thnglag Tme Gj æs d al. Haa Ekersund Thnglag med Ekersund Ladested... Helleland og Brkrern Thnglag ste Kompagn det Kompagn de Kompagn.. I 7 de Kompagn.. 89

28 0 E.. Tabel X (Forts.). Mddelhøjde Centmeter Mddelhode Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. g ;8' ra de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. 7. Lunde Thnglag Sogndal Thnglag med Sogndal Ladested 8. Sredalen Thnglag Bakke 9. Flekkefjord Kjobstad.. Thnglag... Kvnesdal I. Fnnaas Thnglag 8 Fjære 709. Torvestad 77 Haugesund Kjobstad.. 8 Avaldsnas Thnglag med Kopervk Ladested de Kompagn.. 9 ste Kompagn.. 99 No. Kvndherred Thnglag.. Tysnæs Fuse Thnglag Os 7. Fane Thnglag.... Sund 8. Ftje Stordoen Otmtr Lndaas Thnglag 78. Manger 8 de Kompagn.. 8 de Kompagn. 70 ste Kompagn Vkedal Thnglag. Fjælberg Skonevk Etne det Kompagn.. 9. Hammer Thnglag 9 Hosanger 8. Haus 8 Aarstad Thnglag 7 Fjeld 8 det Kompagn.. 8 de Kompagn Tysvær Thnglag. Skjold de Kompagn.. 9. Bergen Kjobstad... 8 de Kompagn Suledal Thnglag 78 Sand og Saude Jælse 9 Hjelmeland 9 I. Evanger Vangen V ossestranden. Ulvk Thnglag de Kompagn.. 9 Iste Kompagn 70 PP ba 0 (). Bremanger Thnglag... Brandso Thnglag med Flom Ladested. Førde Thnglag. Askevold. Ytre Dale Indre. Utvær Gulen Thnglag Iste Kompagn.. 78 det Kompagn.. 8. Ullensvang Prestegjeld. Røldal. Vkør Thnglag.. Jondal Strandebarm det Kompagn Ladvk Thnglag Klævold 7. Vk Balestrand Prestegjeld. Lekanger. 8. Aurland Thnglag Sogndal de Kompagn.. 9

29 E. I Tabel XI (Forts.). Mddelhede Centmeter Mddelhede Centmeter de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. I de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. Jo. Solvorn Thnglag Marfjæren Lyster Thnglag II. Aardal Lærdal Borgund f de Kompagn 9 NO.. Norddalen Thnglag Sunelven Stranden frskog 7. Vestnæs QM% de Kompagn Harham. Thnglag.. Aalesund Kjobstad Skoue Thnglagf Borgund 9 I ste Kompagn Sund Thnglag... Vaago Kvernæs de Kompagn Hjørrendfjord Thnglag.. Ulfsten Hero Sandø det Kompagn.. 8. Bjørnor Thnglagt Aafjorden f. Bjugn Prestegjeld.... Orlandet Prestegjeld.... Hteren Thnglag ste Kompagn.. 7 det Kompagn.. 7. Vanelven. Stadt Davken. Ed Hornngdal Thnglag.. 8 '; Indvken Thnglag 99 Stryn 9 ) 8. Gloppen. 9 Bredem 0 Jolster 8 Gmnæs Thnglag.. Thngvold Oxendal Sundal. Næsset Thnglag. Romsdal Vold og Ed Veo. Bolso Molde Kjobstad de Kompagn.. 8 de Kompagn.. 8 I ste Komgagn 7 det Kompagn.. 9. Hevne Thnglag. Aure Edo 7. Surendal Thnglag Rndal Stangvk Halse 8. Krstansund Kjobstad I. Opdal Thnglag 8 Rennebo 70. Meldalen 9 Orkedal 77. Roros Thnglag med Bergstaden..... Aalen Thnglag... Holtaalen Sngsaas. Horg Støren Soknedalen de Kompagn.. 7 de Kompagn.. I 70 I ste Kompagn 70 det Kompagn.. 9

30 E.. Tabel XI (Forts.). Mddelhøjde Centmeter Mddelhøjde Centmeter de enkelte Thnglag Kjobsteder Ladesteder og Prestegjeld. de enkelte mltære Afdelnger. de enkelte Thnglag Kjebsteder de enkelte mltære Ladesteder og Prestegjeld. Afdelnger.. Holandet Thnglag.. Flaa Melhus Lenstranden. Børsen Borseskogn Budvken Bynæsset 7 (79) o Ctmr. 7de Batters natonale Afdelng 70 No I. Næro og Kolvered Thnglag Leko Thnglag. Fosnaes Namsos Thnglag med Namsos Ladested. Overhalden Thnglag... Grong Snaasen. Stod Betstaden 78 7 I Iste Kompagn.. 9 det Kompagn.. 7z 7. Trondhjem Kjobstad... 9 de Kompagn.. 9. Sparbo Thnglag med Stenkjær Ladested Inderoen Thnglag 7. Mosvken og Verran Thnglag 70 Ytterøen Thnglag 7 7. Værdal 7 8. Strnden Klæbo Thnglag Selbo 9 Levanger Thnglag 9. Øvre Stordalen 7 I de Kompagn. 99 Nedre 9 Jo. Aasen 7 7 Frosten 709 Kjobstad Skogn Thnglag.. Lexvken 9. Stadsbygden Rtsen I 70 9 de Kompagn. 709 de Kompagn.. 70

31 E.. Tabel XII. Fortegnelse over Læger som have tenstgjort ved Sessonerne 877. Lodtræknngsdstrkt. Lodtræknngsdstrkt. Thnglag. Kjebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Thnglag. Kj ebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. I I I I I I I k. cz I 0 I I ' Id Thnglag Berg Thnglag Fredrkshald Kjøbstad Aremark Thnglag. Skjeberg Thnglag. Hvaløerne Thnglag.. Fredrkstads Kjøbstad Borge Thnglag.... Glemmnge Thnglag. Onset Thnglag.... Sarpsborg Kjøbstad. Tune Thnglag.... Varteg Thnglag.. Raade Thnglag... Rygge Thnglag.. Moss Kjøbstad... Vaaler Thnglag.. Haabøl Thnglag... Skbtvet Thnglag... Spydeberg Thnglag. Askm Thnglag... Edsberg Thnglag.. Rødenæs Thnglag.. Rakkestad Thnglag. Vestby Thnglag med Hølen Hvdsten og Soon Ladesteder. Drøbak Kjobstad med Fron Annex Aas Prestegjeld Kraakstad Thnglag. Enebak Thnglag.. Trygstad Thnglag.. Hølands Thnglag.. Urskog Thnglag... Vnger Thnglag... Kongsvnger Kjøbstad Næs Thnglag Søndre Odalens Prestegjeld Nordre Odalens Prestegjeld Grue Thnglag konst Brgadelæge Wetlesen.» nat. Korpslæge Holst. Brgadelæge Vogt. (K «Brgadelæge Vogt. «««nat. Korpslæge Holst. Brgadelæge Vogt. rz) cd rd PC: Tolgen Thnglag Dstrktslæge Bull og Cand. med. Jensen. Kvkne Thnglag Brgadelæge Vogt. Llleelvedalen Thnglag Tønset Thnglag Rendalens Thnglag.. Storelvedalens Thnglag Trysl Thnglag Aamot Thnglag Elverum Thnglag. Loten Thnglag Vang Thnglag Hamar Kjøbstad Stange Thnglag Romedal Thnglag. Hof Thnglag Lesje Thnglag Lom Thnglag Vaage Hovedsogn.. Sel og Hedalen Annexer Nordre Fron Thnglag. Søndre Fron Thnglag Rngebo Thnglag.. Øer Thnglag Gausdal Thnglag.. Faaberg Thnglag... Lllehammer Kjøbstad Rngsaker Thnglag. Næs Thnglag Fet Thnglag Swum Thnglag Ullensaker Thnglag.. Gjerdrum Thnglag. Nannestad Thnglag. Edsvold Thnglag.. Hurdalen Thnglag.. Østre Toten Thnglag. Vestre Toten Thnglag Vardal Thnglag Gjøvk Kjøbstad garns. Korpslæge Wnther. konst. Brgadelæge Wetlesen. Brgadelæge Preus

32 E. I. Tabet XII. (Forts.) Lodtroeknngsdstrkt. Lodtrzeknngsdstrkt. Thnglag. Kjebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Thnglag. Kj ebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. 9 I0 I I I0 II Bnd Thnglag Sondre Land Thnglag Nordre Land Thnglag Søndre Aurdal Thnglag Nordre Aurdal Thnglag Ostre Sldre Thnglag.. Vestre Sldre Thnglag Vang Thnglag Drammen Kjøbstad. Ler Thnglag Asker Thngl a g Bærum Thnglag Hole Thnglag Norderhov Thnglag.. Hønefos Kjøbstad.. Sgdal Thnglag Aadalen Thnglag... Gran Thnglag Jevnaker Thnglag.. Ntedal Thnglag Skedsmo Thnglag Næs Thnglag Gol Thnglag Aal Thnglag Brgadelæge Preus ««konst. Brgadelæge Wetlesen. konst. Brgadelæge Wetlesen. Brgadelæge Schøtt. ««konst. Brgadelæge Wetlesen. Brgadelæge Schøtt. Chrstana Kjøbstad. konst. Brgadelæge Wetlesen. Næsodden Thnglag... Ostre Aker Prestegjeld. C.< Vestre Aker Prestegjeld (s< Sandefjord Kjobstad.. konst. Brgadelæge Wetlesen. Sandeherred Thnglag. Tj ømo Thnglag Notero Thnglag Tønsberg Kjobstad.. Swm Thnglag Stokke Thnglag Andebo Thnglag.. Ramnæs Thnglag.. Laurdal Thnglag... Borre Prestegjeld med Aasgaardstrand Ladested Horten med Karljohansværn Vaale Thn gl ag Holmestrand Kjøbstad. Botne Thnglag Hof Thnglag I I0 I I Sande Thnglag Strømmen og Svelvk Thnglag Skouger Thnglag.. Roken Thnglag Hurum Thnglag med Holmsbo Ladested Eker Thnglag.... Modum Thnglag.. Kongsberg Kj øbstad. Sandsvær Thnglag. Flesberg Thnglag.... Rollag og Vægl Thnglag Nore og Opdal Thnglag Drangedal Thnglag... Sandøkedal Thnglag. Kragero Kjøbstad... Bamble Thnglag med Stathelle og Langesund Ladesteder. Brevk Kjobstad Edanger Thnglag.. Porsgrund Kjobstad. Brunlagnæs Thnglag med Staværn Laurvk Kjobstad. Tjødlng Thnglag. Hedrum Thnglag. Gjerpen Thnglag. Sken Kjobstad Solum Thnglag Holden Thnglag. Lunde Thnglag. Bo Thnglag Vnje Thnglag Rauland Thnglag. Mo Thnglag Laurdal Thnglag. Hvdesed Thnglag. Slgjord Thnglag Saude Thnglag Hterdal Thnglag. Hjertdal Thnglag. Tnn Thnglag konst. Brgadelæge Wetlesen. Brgadelaege Schøtt. Brgadelæge Heyerdahl. «mat. Korpslæge Wallem. Helvk Thnglag med Farsund Ladested.. Brgadelæge Heyerdahl. Hegebostad Thnglag.

33 l E.. Tabel XII. (Forts.) Lodtrzeknngsdstrkt. Lodtræknngsdstrkt. r;.d TE Thnglag. Kjobstad. Ladested. Préstegjeld. Sessonslæge. Thnglag. Kjebstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. ILyngdal Thnglag.. Brgadelæge Heyerdahl. Bjelland Thnglag... Nordre Undal Thnglag. Søndre Undal Thnglag. Lerkjær Thnglag med Mandal Ladested.. Valle Thnglag. Ose Thnglag.. Aaseral Thnglag... Hordnas Thnglag.. Vegusdal Thnglag.. 0vrebe Thnglag.... Heddeland Thnglag. Søgne Thnglag Odde Thnglag 7 Chrstansand Kjøbstad 8 Sand Thnglag med Lllesand Ladested.. 9 I 0 II Landvk og Fjære Thnglag Grmstad Kjøbstad.. Øestad Thnglag... Arendal Kjøbstad.... Østre Moland Thnglag Oml Thnglag Holt Thnglag med Tvedestrand Ladested. Dybvaag Thnglag.. Søndeled Thnglag Rsør Kjøbstad... Gjerestad Thnglag.. Vegarsheen Thnglag Moland Thnglag Nssedal Thnglag.. nat. Korpslæge Wa lem. Fnno Thnglag Brgadelæge dahl Renneso Thnglag.. Strand Thnglag Stavanger Kjobstad.. 'Hole Thnglag Hetland Thnglag.. Haaland Thnglag... Høland Thnglag med Sandnæs Ladested Klep Thnglag Tme Thnglag Gjæsdal Thnglag.. Haa Thnglag Ekersund Thnglag med Ekersund Ladested. Heyer Helleland og Brkrem Thnglag Lunde Thnglag Sogndal Thnglag med Sogndal Ladested Sredalen Thnglag.. Bakke Thnglag Flekkefjord Kjøbstad. Flekkefjord Thnglag. Kvnesdal Thnglag.. Brgadelæge Heyerdahl. Fnnaas Thnglag. Brgadelæge Martens. Fjære Thnglag Torvestad Thnglag. Haugesund Kjobstad. Avaldsnæs Thnglag med Kopervk Ladested. Vkedal Thnglag.. Fjælberg Thnglag. Skonevk Thnglag.. Etne Thnglag Tysvær Thnglag... Skudesnæs Thnglag med Skudesnæshavn Ladested Skjold Thnglag Nerstrand Thnglag. Suledal Thnglag Sand og Saude Thngla Jælse Thnglag Hjelmeland Thnglag. Aardal Thnglag Evanger Thnglag... garn. KorpslægeBull. Vangen Thnglag... Vossestranden Thnglag Ulvk Thnglag Ullensvang Prestegjeld Røldals Prestegjeld.. Vkør Thnglag Jondal Thnglag Strandebarm Thnglag. Kvndherred Thnglag Tysnæs Thnglag Fuse Thnglag Os Thnglag 7 Fane Thnglag Brgadelæge Martens. Sund Thnglag 8 Ftje Thnglag.... Stordoen Thnglag. 7

34 E.. Tabel XII. (Forts.) 0. Lodtræknngsdstrkt. Thnglag. Kjobstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Lodtræknngsdstrkt. Thnglag. Kjobstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Lndaas Thnglag.. garn. Korpslæge Bull. Manger Thnglag. «Hammer Thnglag. Brgadelæge Martens. Hosanger Thnglag «Haus Thnglag «Aarstad Thnglag.. garn. Korpslæge Bull. Fjeld Thnglag Bergen Kjobstad I Bremanger Thnglag... Brgadelæge Martens. Brandsø Thnglag med Flom Ladested... IFørde Thnglag.... Askevold Thnglag.. lytre Dale Thnglag..!Indre Dale Thnglag.. lutvær Thnglag.. Gulen Thnglag!Ladvg Thnglag 'Klævold Thnglag. 7 Vk Thnglag Balestrand Prestegjeld. Lekanger Prestegjeld. 8!Aurland Thnglag... Nærø Thnglag 9 Sogndal Thnglag.. INorum Thnglag o Solvorn Thnglag... Marfjæren Thnglag. Jostedal Thnglag. Lyster Thnglag I I Aardal Thnglag Lærdal Thnglag Borgund Thnglag. 7 8 Harham Thnglag. Aalesund Kjøbstad Skoue Thnglag Borgund Thnglag.. Hjorrendfjord Thnglag Wden Thnglag Ulfsten Thnglag Hero Thnglag Sandø Thnglag... Vanelven Thnglag. Stadt Thnglag Davken Thnglag.. Ed Thnglag Hornndal Thnglag. Indvken Thnglag. Stryn Thnglag Gloppen Thnglag.. Bredem Thnglag.. Jølster Thnglag Brgadelæge Martens. Gmnæs Thnglag.... garnson. Korpslæge Poulsen. Thngvold Thnglag. Oxendal Thnglag... Sundal Thnglag.... Næsset Thnglag.... Romsdal Thnglag.. Vold og Ed Thnglag Veø Thnglag.. Bolsø Thnglag Molde Kjøbstad Norddalen Thnglag. Sunelven Thnglag.. Stranden Thnglag.. Ørskog Thnglag 7 Vestnæs Thnglag.. 8 Sund Thnglag Vaago Thnglag 9 Kværnæs Thnglag. Bjørnør Thnglag Aafjorden Thnglag.. Bjugn Prestegjeld... Orlandet Prestegjeld. Hteren Thnglag. Hevne Thnglag Aure Thnglag Edo Thnglag 7 Surendal Thnglag. Rndal Thnglag Stangvk Thnglag. Halse Thnglag 8 Chrstansund Kjobstad Opdal Thnglag Rennebo Thnglag Meldalen Thnglag. Orkedal Thnglag.... Røros Thoglag med Bergstaden Aalen Thnglag Holtaalen Thnglag Sngsaas Thnglag Horg Thnglag... Storen Thngla9 Soknedalen Thnglag Hølandet Thnglag. Flaa Thnglag Melhus Thnglag Lenstranden Thnglag Børsen Thnglag Igarnson. Korpslæge Poulsen. ««Brgadelæge Reymert. Brgadelæge Reymert. garnson. Korpslæge Poulsen. << Brgadel. Reymert.

35 E.. 7 Tabel XII. (Fort.). Lodtræknngsdstrkt. Lodtræknngsdstrkt. Thnglag. Kjobstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge. Thnglag. Kjobstad. Ladested. Prestegjeld. Sessonslæge I0 Borseskogn Thnglag. Budvken Thnglag.. Bynæsset Thnglag.. Trondhjem Kjobstad Strnden Thnglag Klæbo Thnglag Selbo Thnglag Øvre Stordalen Thngla Nedre StordalenThnglag Aasen Thnglag Frosten Thnglag Nwro ogkolvered Thnglag Leko Thnglag Fosnaes Thnglag... Namsos Thnglag med Namsos Ladested. Overhalden Thnglag.. Brgadel. Reymert. AMINO garnson. Korpslæge Poulsen. Brgadel. Reymert. C <.< 0 9 Grong Thnglag Brgadel. Reymert. Snaasen Thnglag. Stod Thnglag Betstaden Thnglag.. Sparbo Thnglag med Stenkjær Ladested. Inderøen Thnglag.. Mosvken og Verran Thnglag Ytterøen Thnglag.. Værdal Thnglag.. Levanger Thnglag. Levanger Kjobstad. Skogn Thnglag Lexvken Thnglag...< Stadsbygden Thnglag garnson. Korpslæge Poulsen. Rtsen Thnglag.

36 8 E.. Tabel XILL Rekrutskolernes Bedømmelseskommssoner Afdelng. Medlemmer af Rékrutskolens Bedømmelseskommsson vare: Iste ArtllerBataljon den de de Brgadelæge Preus Korpslæge Munch Kompagnchrurg Fnne. Preus Munch Fnne. Vogt C. Koren Mdelfart. Korpslæge Po ulsen Nssen Hoffmann te 'ode Batter. I I te Batter. Heberg Irgens Dahm. Brgadelæge Martens Bull Mohn. Akershusske rdende Jægerkorps. Oplandske Trondhjemske Smaalenenes Bataljon. Hedemarkens Osterdalens Gudbrandsdalens Valders.... Hallngdals Chrstana Konst. Brgadelæge Wetlesen Korpslæge Backer Korpslæge Gamborg. Wetlesen Backer Gamborg. Brgadelæge Reymert Korpslæge Schulz Kompagnchrurg Tufte. Vogt A. Holst Korpslæge C. Koren. Vogt C. Koren Arbo. Vogt C. F. Larsen C. Koren. Vogt C. Koren Poppe. Schøtt Bonneve Hørbye. SchøttBonneve Horbye. Konst. Brgadelæge Wetlesen Korpslæge Hedenrech Korpslæge Arb o. Numedals Wetlesen Hedenrech Rng. Telemarkens Nedenæs Stavangers Chrstansands Hardangers Bergens... Sogns Fjordenes Sondmøre Nordmøre Trondhjems Indherreds Brgadelæge Heyerdahl Korpslæge Gløersen Korpslæge G. Heberg. Heyerdahl G. Heberg Irgens. Heyerdahl Wallem Schmelck. Heyerdahl G. Heberg Schmelck. Martens Korpslæge Aug. Koren Cand. med. A. Paasche. Korpslæge Bull Korpslæge Lndholm Cand. med. F. St ab ell. Brgadelæge Martens Korpslæge Bull konst. Korpslæge Martens. Martens Lndholm Dstrktslæge J. Bugge. Reymert Smth Cand. med. Berner. Reymert Smth Cand. med. Borthen. Korpslæge Poulsen Korpslæge Nssen Cand. med. Boackmann. Brgadelæge Reymert Korpslæge Schulz Korpslæge Smth.

37 I (?)" o of 0.e *. r recro fo?d_

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN.

OVERSIGT OV ER AARET 1877. EFTER DE FRA ASYLERNE INDKOMNE AARSBERETNINGER SAMMENDRAGEN OG UDGIVEN AF DIREKTOREN FOR DET CIVILE MEDICINALUESEN. C ). OVERSGT OV ER 0000 AARET 8. EFTER DE FRA ASYLERNE NDKOMNE AARSBERETNNGER SAMMENDRAGEN OG UDGVEN AF DREKTOREN FOR DET CVLE MEDCNALUESEN. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 88. ndholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere