!"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-'"

Transkript

1 !"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-' Niels Halberg, ICROFS Økologikongres, 27. november 2013 Niels Halberg, ICROFS

2 Bæredygtigt landbrug

3 Energi-effektivitet i økologisk vs. konventionel æbleproduktion!! 1""*'#2*,,34"*5-*6'7"#$#%&4"'8'079*,*' :,&4'!! ;2*,,34"*5-*6'"#52*5/#5*$$*'(+$*,' 03,'*5'$&-)'<*,*'+(,*-.%/%':,#=$'!!!"#$#%&4"6'<&5-,*'4:&$-*235->'<&5-,*' :*4/B&-:,#-?"/#5'!! CDE'4)7,,*'*5*,%&F#,+,?%')#)3$)'4*)>' #%'G;H'?-$*-5&5%'#%'3,*3$F#,+,?%'*,' 4)7,,*'!! I,&2*,46'!!C*,*'?-+,*-)'+,?%'3F')*"5&"J <34"&5*,'KLMNOP'!!Q32*,*'?-+.R*KASNOP' '!!+(,*-.%/%0*-'"35'"235/=B*,*4'203T'!"#A*U*"/2&)*)4'353$.4*'K4&%*,'VWXYZ[P'

4 Beskriver bæredygtighed som:! Økonomisk bæredygtighed! Produktionsvilkår på linje med konkurrerende lande! Rimelighedsbegreb færre dyrkningsrestriktioner! Målrettet indsats, hvor virkningen er størst

5 Q35%4&%)*)':*,4:*"/2'

6 V(,*-.%/%'?-2&"$&5%''\' 3)'2*-$&%*0#$-*'#%'7%*'",&/4"'"3:&)3$' C]Q6'W)'2*$F(,-*5'&""*'42&5-*,'#2*,'/-'' 8'7%*'-*5'43<$*-*'"3:&)3$'' Natur kapital Fysisk/ økonomisk kapital human kapital Kan fysisk/økonomisk og menneskelig kapital erstatte nedgangen i naturlig kapital? Er der naturlig kapital som ikke kan erstattes af anden kapital? Barbier & Marcandia, 2013: A new Blueprint for a Green Economy

7 Y?5"/#5*$'&5)*%,&)*)' ^! 15)*%,&)*)6';:,*)0#$-*'4&)'435-*'9*%>'+*23,*' 4&5*'%,?5-$(%%*5-*'*%*54"3+*,' ^! Q32*'=%?,'&'

8 ;:F3R*$4*,'3F'+(,*-.%/%0*-6' ^!!"##$%&'"(&")*#+,-( ( ( ( ' ^!.%*+/$*"0(1*2")&12"2( ^! _&$%(5%*$&%0*-'#%'F#,5.*$4*'3F'",&/4"' "3:&)3$' ^! `#+?4)0*->'' h23-'"35'7"#$#%&4"' $35-+,?%'/$+.-*i' _0#<:4#5>'abbc>'3d*,'I#?%$34>'abef' ^! DU*"/2'F7-*23,*':,#-?"/#5' ^! V*,*%5&5%'3F',*44#?,B*F#,+,?%>'' ^! ;:F.$-*'5?2(,*5-*'#%'F,*</-&%*'+*0#2'6' g,#-?"/#54"3:3b&)*)' ^! E3)?,"3:&)3$'"35'*,4)3R*4'3F' <*55*4"*4"3+)*'2(,-&*,' ^! E3)?,*5'*,',#+?4)'\*5',*4#?,B*'F#,' <*55*4"*,' 3%,#A7"#4.4)*<*,' ^! 154/)?/#5*,>'-*,'?5-*,4)7R*,'*/4"*' F#,:$&%)*$4*,' ^! -*$'3F'-*5'

9 V&#-&2*,4&)*)'#%'7"#$#%&' (Bengtsson et al., 2005): Flere arter af fugle, planter og nytteinsekter på økologiske jorde. Flere regnorme og højere indhold af mikroorganismer i jorden

10 Økologisk landbrug og jordkvalitet Resultater fra langtidsforsøg: ^! I*'7"#$#%&4"'+*035-$*-*'9#,-:3,B*$$*,'23,6' \! C*,*'F.4&4"'4)3+&$*>'' \! +&#$#%&4"'<*,*'3"/2*'*5-'-*'"#52*5/#5*$$*'9#,-*' \! 15-*0#$-*,'F(,,*'$*)A#:$74*$&%*'5(,&5%44)#U*,'!"#$%&'()&*+,-./0&1234+&4*&-.50&67768& ^! X)7,,*'"?$4)#k3%,&5%'K,#-<344*P'#%'+&#$#%&4"'3"/2&)*)'F,3'423<:*' #%'<&",#+*,'A''&'-354"*'$35%/-4F#,47%'

11 `*",?R*,&5%'

12 'Et ressource-effektivt Europa! EU 2020 Flagship Initiativ Ressource effektivitet: At bruge jordens begrænsede ressourcer på en bæredygtig måde samtidig med, at miljøpåvirkningen minimeres. At skabe mere med mindre. At levere mere værdi med mindre input Hvor gode er vi til recirkulere fosfor?

13 Princip for livscyklus vurdering (LCA) af fødevarer CO 2 CO 2 Nitrous oxide Nitrate Nitrous oxide Soybean production (Argentina) gødnings produktion Foderkorn CO 2 Ammonia CO 2 CO 2 Methane Kvælstof dioxid slagteri Nitrate CO 2 Sulfur dioxide

14 W,*3$'+34*,*)'2?,-*,&5%>'' Svin Slagtekyllinger! Pr. HA giver det økologiske produkt mindre miljøpåvirkning end det konventionelle Men udbytterne per ha er lavere Hayo van der Werf (INRA),

15 Produkt baseret vurdering, Ressource forbrug og klimapåvirkning per kg levende vægt Svin Slagtekyllinger!! Per ton giver det økologiske produkt større påvirkning end det konventionelle Øko produkter er dyrere Hayo van der Werf (INRA),

16 g,#-?")'+34*,*)'2?,-*,&5%>'' :*,'annn'd?,#'kf#,+,?%*,:,&4p' Svin Slagtekyllinger! Pr.! giver det økologiske produkt ofte mindre miljøpåvirkning end det konventionelle Hayo van der Werf (INRA),

17 Miljøpåvirkning W,*3$+34*,*)' 2?,-*,&5%6' l(%)+34*,*)' 2?,-*,&5%6'!"#5#<&4"' +34*,*)' 2?,-*,&5%6'

18 ! 5 klynger Køber jævnligt/ofte øko n: 7606& Holdning til økologi Køber lejlighedsvist øko n: 27512& Denis Lairon 1, Fabien Szabo 2, Sandrine Péneau 2, Caroline Méjean 2, Pilar Galan 2, Serge Hercberg 2 and Emmanuelle Kesse- Guyot 2. 1 Aix-Marseille Université, Joint Research Unit NORT, Human nutrition; Inserm, UMR- S 1062; Inra, UMR ; 13005, Marseille, France 2 Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UREN (Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), Inserm, UMR-557; Inra UMR-1125), Cnam, F Bobigny, France For dyrt n: 4484& Undgår øko. n: 5700& Minus interesse for øko n: 9009&

19 Konklusion: kostsammensætning Klynge 5, der jævnligt/ofte køber økologisk, spiser større andel sund mad: + 20 % frugt + 27 % grøntsager + 49 % bælgfrugter + 38 % vegetabilsk olie % fuldkorn % nødder - 34 % sodavand og lign % alkohol - 34 % kød - 22 % fast food + 31 % frugt + 28 % grøntsager + 85 % bælgfrugter + 36 % vegetabilsk olie % fuldkorn % nødder - 46 % sodavand og lign. - 8 % alkohol - 32 % kød - 25 % fast food % mælk, -31 % forarbejdet kød : Denis Lairon 1, Fabien Szabo 2, Sandrine Péneau 2, Caroline Méjean 2, Pilar Galan 2, Serge Hercberg 2 and Emmanuelle Kesse-Guyot 2. 1 Aix-Marseille Université, Joint Research Unit NORT, Human nutrition; Inserm, UMR-S 1062; Inra, UMR ; 13005, Marseille, France 2 Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UREN (Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), Inserm, UMR-557; Inra UMR-1125), Cnam, F Bobigny, France

20 E#' "#$!%&'(&)&)!*+)&%,-.-!/ &(1+2(5(-!1046!! ^! m#4)43<<*54()5&5%>'-*,'+&-,3%*,'/$'f#,4.5&5%44&""*,0*-'<0)t' F7-*23,*,'#%'5(,&5%4+*0#2'' ^! #%'*,'4&""*,'#%'4?5-'3)'4:&4*' ^! D,'"?$)?,*$)'3BB*:)3+*$>'/$%(5%*$&%>'7"#5#<&4"',&<*$&%' ^! V*4".R*,'#%',*4:*")*,*,'+&#-&2*,4&)*)'#%'7"#A4.4)*<*,'' ^! Dd*,$3-*,'$&$$*'<&$97<(44&%)'nF#-3d,."o' ^! ;:/<*,*,'53)?,$&%*'#%'<*55*4"*$&%*',*4#?,B*,' ^! "0)!&/1512&)&(%&!0-!/044&(%&!-&(&)3.0(&)'

21 2&4*'(%)*'+(,*-.%/%0*-'i' F#,-*$*'&dT'' F?5"/#5*$'&5)*%,&)*)'#%'#:+.%5&5%'3F'"3:&)3$6'!!!!! q#,-'#%'+&#-&2*,4&)*)' C*55*4"*$&%*',*44#?,B*,' 1""*AF#,5.+3,*',*44#?,B*,' ;,%35&4*,&5%J&54/)?/#5*,' X*)'&'43<<*50(5%'<*-'35-,*'2(,-&*,6'7"#5#<&>'-.,*2*$F(,->'4?5-*'F7-*23,*,>'

22 De 4 grundprincipper for økologisk landbrug Vedtaget af IFOAM, September 2005 g,&5b&: ap ' >?-;&0)%! 0-! 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%!! Q35-+,?%'4)7R*,' Q35-+,?%'+34*,*,'4&%' X&",*'F3&,5*44' Y#,4&%/%'#%' #%'7%*,' 2*-,T'F($$*4' 35423,$&%' 4?5-0*-*5'&'9#,->' 7"#4.4)*<*,' <&$97'#%' 3-<&5&4),3/#5'<*-' :$35)*,'#%'-.,' $&24<?$&%0*-*,' 79*'F#,'F,*</-*54' %*5*,3/#5*,'#%' B448(52&2C! )0*8129&%C! D0)(,&;1&! Sund jord Sunde afgrøder Sunde dyr (Sunde mennesker?)! ' E&(3(F&(%&;1&C!! GH&/.F!*)8-!3D! ;3(%*) ! 3;15%5-9&%C!93*5232&)' :/0;0-51/!)5-.-! D0)*)8-!3D81&!0D! 0-!45;I?' <&$97' J&/(0;0-5F8)%&)5(-C! &)/&(%&!*&-)+(1&2! D0)12K&;1&!3D!?/01,12&4&)C!! )&1A&/2!D0)!A)3/.1/! &)D3)5(-!L9F5;&(%&MN! 5(%*,--&2!F5%&('

23 De 4 grund principper for økologisk landbrug Vedtaget af IFOAM, September 2005 Eksempel X?5-0*-'!"#$#%&' `*r(,-&%0*-' Y#,4&%/%0*-' Sædskifte, alsidighed Husdyr sundhed g',*b&,"?$*,&5%' V&#$#%&4"',*%?$*,&5%' `&4&"#353$.4*'3F'5.' )*"5#$#%&' Forbedret jordkvalitet Reduceret antibiotika forbrug P- balance Biodiversitet E*<<*,*',*",?R*,&5%'?5%*' t4&",*')*"5#$#%&*,'?5-$3-*4'

24 V&#-&2*,4&)*)'#%'7"#$#%&' Biodiversitet gavner økologisk landbrug og økologisk landbrug gavner biodiversitet. - rigtigt eller forkert?

25 h2#,-35'"35'<35'3,+*9-*'<*-' +(,*-.%/%0*-i' g#$&/4"' 5&2*3?' Per kg pig m?5-*,j <3,"*-' V*-,&d' Y#,4"5&5%' Eutrophication 200 Pesticide use Climate change 50 Land use 0 Acidification Energy use Terrestrial Toxicity

26 15)*,5)'?-2&"$&5%4A,*-4"3+'F#,' 7"#$#%&' ' Dokumentations -redskab til markedsbrug

27 4 Synsvinkler på bæredygtig udvikling Institutionelle vilkår & kapital Sociale vilkår & kapital Økonomiske vilkår & kapital Miljømæssige vilkår naturkapital

28 Hvem kontrollerer plantesorterne og frøbranchen?

29 u%)*'+(,*-.%/%0*-' ^! Y?5"/#5*$'&5)*%,&)*)' ^! m,&/4"'"3:&)3$6'' 'E3)?,>'0?<35>'&54/)?/#5*,' ^! F#,0#$-'/$'-*5'$35%4&%)*-*' +(,*-.%/%0*-i' Institutionelle perspektiv Tak for ordet og god diskussionslyst! Socialt perspektiv Økonomisk perspektiv Valentin og Spangenberg, 2000 Miljømæssigt perspektiv

30 Bæredygtighedsindikatorer skal:! Beskrive vigtige aspekter af landbrugs- og fødevaresystemer ift langsigtet perspektiv! Give mening for landmanden og andre relevante parter! være videnskabeligt solide!være mulige at registrere og beregne for konsulenter og landmænd!kunne påvirkes af driftsledelsen og vise ændringer over tid!kunne understøtte planlægning og strategiske (multikriterielle) beslutningsprocesser!ikke drukne i et mængde af mindre relevante indikatorer!ikke sammenvejes på uigennemskuelige måder med subjektive vægte

31 Økologisk jordbrug bevarer naturværdier og fremmer biologisk mangfoldighed Agerlandets almindelige plante- og dyrearter har mange funktioner Fugle Bestøvere Skadedyr Planter Regnorme Naturlige fjender Titel Organic Agriculture March 31, 2008 Vibeke Langer 31

32 De 4 grund principper for økologisk landbrug Endorsed by IFOAM, September (%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%!! Principperne rummer de vigtigste bæredygtighedsaspekter vedr. jord, biodiversitet, ressourceforbrug/klima samt human kapital

33 De 4 grund principper for økologisk landbrug Endorsed by IFOAM, September (%9&%! Økologi Retfærdighed Forsigtighed Principperne kan rumme de vigtigste bæredygtighedsaspekter Herunder jord, biodiversitet, ressourceforbrug/ klima samt human kapital - men er vi på vej i den rigtige retning?!

34 34 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%! O+)&%,-. -9&%1P "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2'!"##$%&'"&")*#+,- 34! "8(/.0(&;!5(2&-)52&2' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' Q)3/151' +34*,*-*'' &5-&"3)#,*,' ' K*"4*<:$*P' ;:+.%5&5%'3F' 9#,-*54' F,?%)+3,0*-' '' X(-4"&d*>' *d*,3f%,7-*,>' 3F%,7-*-&2*,4&)* )' '' Y?5"/#5*$' -&2*,4&)*)' '' 9#,-),."5&5%' C353%*<*5)'3F' 4?5-0*-'&' B43+,E4;' '' I43I-+4;34&4;4+G,&' =3.43;,;G&-H& 3+,IJ=/G-//4+' '' g',*b&,"?$*,&5%' '' +,?%*'%3<$*'4#,)*,>' 3$4&-&%0*-'&',3B*,J 4#,)*,T' '' E3)?,:$*9*' s#-*' `*",?R*,&5%'' X)3$-F#,0#$-'#%' 3-%35%'/$'?-*3,*3$*,T' '' V,?%*,5(,' &55#23/#5'#%',&4&"#353$.4*'3F'5.' )*"5#$#%&' K+&#)*"5#$#%&>' <#$*".$(,'A#<&B4' #%'535#A)*"5#$#%&P' ''

35 O+)&%,-. -9&%1! <&18;232P *31&)&%&! 15-&"3)#,A *,' '' K*"4*<A :$*,P' 35 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%! "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' X?5-0*-'0#4'-.,' #%'-.,*2*$F(,-4A &5-&"3)#,*,' '' q#,-"23$&)*)' 15-&"3)#,*,6'!! Y#,35-,&5%'&' 9#,-*54' #,%35&4"*' <3)*,&3$*'!! V&#$#%&4"*' 9#,-' &5-&"3)#,*,''!! '' O'3,*3$' +*035-$*)'<*-'' :*4/B&-*,'KG?>' :.,*),?<'*)BTP''!"##$%&'"&")*#+,- 34!!! "8(/.0(&;!5(2&-)52&2!' K&,LC:+*4+4*&GA3;,;G0&' N ' &' MN 8' &' K&B+=G&-H&I43I-+4;34& 4;4+G,' &' g'#2*,4"?->&"%'03a a ' '' O'&""*A-.,"*-*' 3,*3$*,'3F')#)3$)'3,*3$' ''!"##$%&'"5 &")*#+,-!! "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2!' K4*'!"#$#%&P' '' G.:B-.& :CI-+L;,;G'!G&Q( 6 MN 8' &' 4L,//,:;' &'' W,+*9-4?$.""*, Aa ' '' '' '' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' 1<:$*<*5)*,&5%'3F' 5.')*"5#$#%&' #<0.%%*$&%*' 353$.4*,'3F'002T',&4&B&'#%'F#,-*$*T' ' l&44*')*"5#$#%&*,'?5-$3-*4':%3t' F#,4&%/%0*-4:,&5B& ::*)'

36 Fokus på ressourceforbrug Fokus på miljøpåvirkning >3.0(3;2! E;0*3;2! *&90F! R5;I?PAKF5)/(5(-! WF'53/#53$)',*44#?,B*AF#,+,?%' R5;I?PAKF5)/(5(-! 1dT's$#+3$)',*44#?,B*A+*0#2' C3)*,&*$)' F#,+,?%' D5*,%&A F#,+,?%>' "$&<3A F#,35-,&5%' E3/#53$)' <3)*,&*$)'F#,+,?%' E3/#53$)' *5*,%&F#,+,?%' K+,?R#P' D5*,%&A F#-3d,."' _*,,&)#,&3$'-*$'3F' $&24AB."$?4',*44#?,B*' &5-&"3)#,' _*,,&)#,&3$'?-$*-5&5%'3F' -,&20?4%344*,' 235-' 235-F#,+,?%' l35-af#-3d,."' 15-*v'F#,'235-A?-5.R*$4*' Q35-' W,*3$+*0#2' Y3"/4"' $35-+*0#2' h?<35' W::,#:&3/#5'#F' :,&<(,:,#-?"/#5' Q&24B."$?4',*44#?,B*' &5-&"3)#,' m?$4)#faf#-3d,."' s$#+3$)'&5-*v'f#,' 235-F#,+,?%' *hwegg>'qdwg'#%'35-,*' &5-&"3)#,*,'F#,'2?,-*,&5%'3F' 7"#4.4)*<*,'

37 La vision «Affichage environnemental: Impacts par t de poids vif à la sortie de l élevage Svin Slagtekyllinger ^! "#52*5/#5*$$*' ^! D)':,#+$*<'F#,'7"#$#%&*5i' ^! m35'$&24b."$?4353$.4*'/$:344*4'/$'3)',?<<*'7"#$#%&4"':,#-?"/#5i'

38 Valentin og Spangenberg, 2000 X?4)3&53+&$&).':,&4<6' f'34:*b)4j&<:*,3/2*4'w&)0'x'$&5"3%*4'

39 Forbrugsmønstre og holdning til økologi Mænd E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' HcN' HSx' Hae' HNN' aea' aex' acn' ann' xf' cn' fm' fx' fm' N' Y,?&)4'' l*%*)3+$*4'' X#?:' Y&40'35-'4*3F##-' *Values are mean consumption (g/d)

40 Forbrugsmønstre og holdning til økologi xn' Mænd E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' cn' fb' fn' SN' HN' an' N' af' af' aa' b' e' b' S' S' a' y0#$*'%,3&5' ;&$4'' Q*%?<*4''' E?)4'' l*%*)3+$*'9?&b*' *Values are mean consumption (g/d)

41 Forbrugsmønstre og holdning til økologi Mænd ahn' E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' ans' ann' en' xn' cb' ce' fn' Hb' SN' fa' SH' Se' HN' HH' aa' e' Ha' HS' ab' N' g#?$),.'' h3<' g,#b*44*-'<*3)'' C&$"'' Xw**)'35-'F3)' :,#-?B)4' Y34)'F##-'' C*3)' *Values are mean consumption (g/d)

42 Kulstofbinding i langtidsforsøg Gennemsnitlig forskel ml. den bedste økologiske behandling og konventionel behandling: : 590 kg carbon ( 2.2 t CO 2 ) per hektar og år. Jord regulerer økosystem ydelser Niggli et al., 2009, FAO brochure

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING Af Marie Trydeman Knudsen Foulum, 29. august 2012 Hvem er jeg? Post doc ved Århus Universitet, Foulum PhD studie: Miljøvurdering af importerede økologiske

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug?

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen & Inge T. Kristensen, Afdeling for JordbrugsProduktion og Miljø Temadag: Kan høj produktion og lav miljøbelastning

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne AARHUS UNIVERSITET Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne Indlæg ved NJF seminar Kringler Maura Norge, den 18 oktober 2010 af Institutleder Erik Steen Kristensen,

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Margrethe Askegaard Et økologisk landbrug på egne ben uden konventionel gødning og halm Hovborg Kro, 5. december, 2007 Næringsstofstrømme

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH Spis bæredygtigt mad til eftertanke NOAH INDLEDNING På vej mod bæredygtighed Denne guide handler om mad og miljø, men også om penge og politik. Guiden giver gode råd om, hvordan du ved at gøre en lille

Læs mere

Større biodiversitet og højere udbytter

Større biodiversitet og højere udbytter Større biodiversitet og højere udbytter Økologisk landbrug er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt landbrug både i selve marken og i småbiotoper som f.eks. levende hegn på bedriften. Dette

Læs mere

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Niels Finn Johansen, Cand. Agro Videncentret for Landbrug, Fjerkræ Agro Food Park 15 Dk-8200 Aarhus Tlf +45-87405372 nfj@vfl.dk ! EU-regler Indhold!

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020 Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 22 12 (Procent) U-lande Verden I-lande 1 8 6 4 2 Korn Kød Kilde: IFPRI IMPACT simulations (July 1999) Regionalfordeling af den samlede stigning

Læs mere

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk Permakultur Hvad er permakultur? Problem: Almindeligt landbrug er ikke ret effektivt og udnytter ikke jordens egne ressourcer¹ Fungerer kun med kolossal tilførsel af ressourcer i form af kunstgødning,

Læs mere

Future food. www.fremtidsforskeren.dk. - Ingredienser. V. Sociolog og Fremtidsforsker

Future food. www.fremtidsforskeren.dk. - Ingredienser. V. Sociolog og Fremtidsforsker Future food - Ingredienser V. Sociolog og Fremtidsforsker V. Sociolog og Birthe fremtidsforsker Linddal Jeppesen Birthe Linddal www.fremtidsforskeren.dk Agenda - Fremtid - Fødevarer, forandring og fremtid

Læs mere

Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk

Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk FØJO Indlæg den 30 november 2006 Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk Disposition Generelle udfordringer Udfordringer

Læs mere

Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten

Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten Eksportsamarbejdsmuligheder for danske frugt- og grønsagsproducenter Af Dr. Paul Rye Kledal Slide 1 Globalisering af økologisk jordbrug: WWW.GLOBALORG.DK (2006-2010)

Læs mere

Danmark nuværende og tidligere økologiforskning. Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim

Danmark nuværende og tidligere økologiforskning. Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim Danmark nuværende og tidligere økologiforskning Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim Ilse A. Rasmussen Sekretær for ICROFS programkomite www.icrofs.org 92 mio. DKK 2011-2013 Et par eksempler

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Matrixbrug en ny samarbejdsform for landmænd. Niels Nørskov, Markedschef, Økologi

Matrixbrug en ny samarbejdsform for landmænd. Niels Nørskov, Markedschef, Økologi Matrixbrug en ny samarbejdsform for landmænd Niels Nørskov, Markedschef, Økologi De 2 Lag Helikopter: En ny samfundsmodel, der kan genrejse landdistrikterne og skabe en klimaansvarlig fødevareproduktion

Læs mere

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Økologi for fremtiden Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Uden disse mennesker havde denne bog ikke været mulig: Klaus Loehr- Petersen Christina Jacobsen Fie Graugaard Bodil Søgaard Bertel

Læs mere

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Gå på tre ben Vi skal 1) Forbedre jordbruget, så drivhusgasudslippet sænkes 2) Ændre vores kostvaner over mod fødevarer med lavt udslip af CO2: 3) Reducere

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT DEN ØKOLOGISKE TANKEGANG Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Indledning...3 Opgørelse...4 Samlet opgørelse...4 Skolemad...6 Plejehjem...8 Integrerede institutioner...5 Børnehaver...5 Vuggestuer...6 Fritidsklubber...6

Læs mere

Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet

Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet Kirsten Brandt Food Quality & Health Research Group Human Nutrition Research Centre Newcastle University Carlo Leifert Nafferton

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Spørgsmål 158 Offentligt Landbruget Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen Det kommer til at knibe med bæredygtigheden i fremtiden!

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Med en større planteproduktionen øger vi inputtet af organisk stof i jorden? Mere CO2 bliver dermed bundet

Læs mere

Værdien af urter i græsmarker for natur, dyr og mennesker

Værdien af urter i græsmarker for natur, dyr og mennesker EcoServe: Fokusgruppe med forbrugere Værdien af urter i græsmarker for natur, dyr og mennesker V. Cathrine Esmann, Økologisk Landsforening. Januar 2014 Projektet EcoServe er en del af Organic RDD programmet,

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Objectives for a sustainable food diet

Objectives for a sustainable food diet Objectives for a sustainable food diet Climate responsible (neutral,..) Environmentally friendly..(low in pollution, saving soil, water, biodiversity ) Socially just, Conserving rural societies, farmers

Læs mere

Bæredygtighed og vækst baseret på Vugge til Vugge konceptet

Bæredygtighed og vækst baseret på Vugge til Vugge konceptet Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer Cradle to Cradle Certified Consultant COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk

Læs mere

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Foulum, Postboks 50, DK-8830 Tjele, Danmark Telefon: +45 8999

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&"(. &*($".*#*(... 19 ,3*"%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6"... 26

Indholdsfortegnelse 3. AFSNIT. DE PÆDAGOGISKE PROCESSER 8... 19, 0&(. &*($.*#*(... 19 ,3*%2%... 24,4/!#$%/... 25 ,%.#$6... 26 1 Indholdsfortegnelse INHOLSFORTGNLS... 2 FOROR... 4 INLNING... 5 1. AFSNIT. SAMMNFATTN VURRING AF T FAGLIG NIVAU... 6 2. AFSNIT. SKOLVÆSNTS RAMMBTINGLSR... 6!"#$"%&#'()%(... 6!"##(*#*(+... 6,(&''-#$".(/(0!%&..$&(-1%0)%#$"#(*#*(/#...

Læs mere

Dansk landbrug, før nu og i fremtiden

Dansk landbrug, før nu og i fremtiden Dansk landbrug, før nu og i fremtiden Dansk landbrugs betydning for samfundsudviklingen og miljøet fra midten af sidste århundrede, nu og i fremtiden Fag: Biologi C og Geografi C Strukturudvikling med

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Landmænds erfaringer med omlægningstjek

Landmænds erfaringer med omlægningstjek Landmænds erfaringer med omlægningstjek I 2011 valgte 20 konventionelle landmænd at få deres bedrift undersøgt for muligheden for omlægning til økologisk drift. Efter omlægningstjekket fik hver landmand

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

ER AGROFORESTRY EN MULIG UDVIKLINGSVEJ I ØKOLOGISK SVINE- OG FJERKRÆPRODUKTION?

ER AGROFORESTRY EN MULIG UDVIKLINGSVEJ I ØKOLOGISK SVINE- OG FJERKRÆPRODUKTION? AARHUS ER AGROFORESTRY EN MULIG UDVIKLINGSVEJ I ØKOLOGISK SVINE- OG FJERKRÆPRODUKTION? AG Kongsted & JE Hermansen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Jo Smith, ORC, UK AARHUS DAGENS PROGRAM Hvad

Læs mere

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten.

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ LÆRINGSMÅL 1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. 2. Forberedelse fremstilling. I kan være med i en fælles idémylder

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

Offentligt debatmøde 20.02.2008

Offentligt debatmøde 20.02.2008 Offentligt debatmøde 20.02.2008 Foto Bioethanolanlæg 11/2007 i Tyrkiet I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Dagsorden 20. 02. 2008 1. Velkomst 2. Danish Biofuels vision v/ Svend

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

Hvad betyder kvælstofoverskuddet?

Hvad betyder kvælstofoverskuddet? Hvordan kan udvaskningen og belastningen af vandmiljøet yderligere reduceres? Det antages ofte, at kvælstofudvaskningen bestemmes af, hvor meget der gødes med, eller hvor stort overskuddet er. Langvarige

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Dansk Landbrugs Fremtid

Dansk Landbrugs Fremtid Dansk Landbrugs Fremtid Økologisk Rådgivning Inspirationsdag 10 nov. 2015 Søren Kjeldsen-Kragh Professor Københavns Universitet Nutid og Fremtid Har landbruget været på rette vej? 1. Hvad er landbrugets

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen GMO Status Europa / USA Hvorfor / hvorfor ikke? Forskellige holdninger og konklusioner Andre forskelle mellem kontinenterne Lille gødnings-

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Klimatopmødets konsekvenser for dansk jordbrug

Klimatopmødets konsekvenser for dansk jordbrug G1 Efter Klimatopmødet i København Klimatopmødets konsekvenser for dansk jordbrug Søren Korsholm Chef for plante- og energipolitik MILJØ & ENERGI sok@lf.dk 1 12. januar 2010 Klimatopmødets konsekvenser

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Bedre, men er det godt nok? -miljømæssig bæredygtighed af produkt og virksomhed

Bedre, men er det godt nok? -miljømæssig bæredygtighed af produkt og virksomhed Bedre, men er det godt nok? -miljømæssig bæredygtighed af produkt og virksomhed Michael Hauschild Technical University of Denmark DTU Management Engineering Division for Quantitative Sustainability Assessment

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

CO2 VENLIG MAD. -Et nyt kostråd? Lektor Anne Grete Rasmussen Ernæring og sundhed Ankerhus, University College Sjælland, agr@ucsj.

CO2 VENLIG MAD. -Et nyt kostråd? Lektor Anne Grete Rasmussen Ernæring og sundhed Ankerhus, University College Sjælland, agr@ucsj. 1 CO2 VENLIG MAD -Et nyt kostråd? Lektor Anne Grete Rasmussen Ernæring og sundhed Ankerhus, University College Sjælland, agr@ucsj.dk DISPOSITION Det brede sundhedsbegreb Livscyklusanalyser LCA Måling af

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve December 2013 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve 2013 Indledning Marked i Goa, Indien. Ditte

Læs mere

Forsknings- og udviklingsbehov for økologisk jordbrug 2011-2015

Forsknings- og udviklingsbehov for økologisk jordbrug 2011-2015 Forsknings- og udviklingsbehov for økologisk jordbrug 2011-2015 Økologien er i rivende udvikling, og den økologiske jordbrugsproduktion står over for at udfolde sit fulde potentiale. Markedet for økologi

Læs mere

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab

Jordbrug. Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier. Natur- og miljømæssige forbedringer. Ressource regnskab Af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald Et grønt regnskab giver et godt overblik over bedriftens ressourceforbrug i form af gødning, pesticider, energi og vand. Disse fire emner skal som minimum inddrages.

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening Benny D. Loft Koncerndirektør & CFO 16-11-2009 2 Introduktion til Novozymes AGENDA Dagens verden Gårsdagen eller fremtiden? Morgendagens løsninger Novozymes rolle og muligheder 3

Læs mere