!"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-'"

Transkript

1 !"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-' Niels Halberg, ICROFS Økologikongres, 27. november 2013 Niels Halberg, ICROFS

2 Bæredygtigt landbrug

3 Energi-effektivitet i økologisk vs. konventionel æbleproduktion!! 1""*'#2*,,34"*5-*6'7"#$#%&4"'8'079*,*' :,&4'!! ;2*,,34"*5-*6'"#52*5/#5*$$*'(+$*,' 03,'*5'$&-)'<*,*'+(,*-.%/%':,#=$'!!!"#$#%&4"6'<&5-,*'4:&$-*235->'<&5-,*' :*4/B&-:,#-?"/#5'!! CDE'4)7,,*'*5*,%&F#,+,?%')#)3$)'4*)>' #%'G;H'?-$*-5&5%'#%'3,*3$F#,+,?%'*,' 4)7,,*'!! I,&2*,46'!!C*,*'?-+,*-)'+,?%'3F')*"5&"J <34"&5*,'KLMNOP'!!Q32*,*'?-+.R*KASNOP' '!!+(,*-.%/%0*-'"35'"235/=B*,*4'203T'!"#A*U*"/2&)*)4'353$.4*'K4&%*,'VWXYZ[P'

4 Beskriver bæredygtighed som:! Økonomisk bæredygtighed! Produktionsvilkår på linje med konkurrerende lande! Rimelighedsbegreb færre dyrkningsrestriktioner! Målrettet indsats, hvor virkningen er størst

5 Q35%4&%)*)':*,4:*"/2'

6 V(,*-.%/%'?-2&"$&5%''\' 3)'2*-$&%*0#$-*'#%'7%*'",&/4"'"3:&)3$' C]Q6'W)'2*$F(,-*5'&""*'42&5-*,'#2*,'/-'' 8'7%*'-*5'43<$*-*'"3:&)3$'' Natur kapital Fysisk/ økonomisk kapital human kapital Kan fysisk/økonomisk og menneskelig kapital erstatte nedgangen i naturlig kapital? Er der naturlig kapital som ikke kan erstattes af anden kapital? Barbier & Marcandia, 2013: A new Blueprint for a Green Economy

7 Y?5"/#5*$'&5)*%,&)*)' ^! 15)*%,&)*)6';:,*)0#$-*'4&)'435-*'9*%>'+*23,*' 4&5*'%,?5-$(%%*5-*'*%*54"3+*,' ^! Q32*'=%?,'&'

8 ;:F3R*$4*,'3F'+(,*-.%/%0*-6' ^!!"##$%&'"(&")*#+,-( ( ( ( ' ^!.%*+/$*"0(1*2")&12"2( ^! _&$%(5%*$&%0*-'#%'F#,5.*$4*'3F'",&/4"' "3:&)3$' ^! `#+?4)0*->'' h23-'"35'7"#$#%&4"' $35-+,?%'/$+.-*i' _0#<:4#5>'abbc>'3d*,'I#?%$34>'abef' ^! DU*"/2'F7-*23,*':,#-?"/#5' ^! V*,*%5&5%'3F',*44#?,B*F#,+,?%>'' ^! ;:F.$-*'5?2(,*5-*'#%'F,*</-&%*'+*0#2'6' g,#-?"/#54"3:3b&)*)' ^! E3)?,"3:&)3$'"35'*,4)3R*4'3F' <*55*4"*4"3+)*'2(,-&*,' ^! E3)?,*5'*,',#+?4)'\*5',*4#?,B*'F#,' <*55*4"*,' 3%,#A7"#4.4)*<*,' ^! 154/)?/#5*,>'-*,'?5-*,4)7R*,'*/4"*' F#,:$&%)*$4*,' ^! -*$'3F'-*5'

9 V&#-&2*,4&)*)'#%'7"#$#%&' (Bengtsson et al., 2005): Flere arter af fugle, planter og nytteinsekter på økologiske jorde. Flere regnorme og højere indhold af mikroorganismer i jorden

10 Økologisk landbrug og jordkvalitet Resultater fra langtidsforsøg: ^! I*'7"#$#%&4"'+*035-$*-*'9#,-:3,B*$$*,'23,6' \! C*,*'F.4&4"'4)3+&$*>'' \! +&#$#%&4"'<*,*'3"/2*'*5-'-*'"#52*5/#5*$$*'9#,-*' \! 15-*0#$-*,'F(,,*'$*)A#:$74*$&%*'5(,&5%44)#U*,'!"#$%&'()&*+,-./0&1234+&4*&-.50&67768& ^! X)7,,*'"?$4)#k3%,&5%'K,#-<344*P'#%'+&#$#%&4"'3"/2&)*)'F,3'423<:*' #%'<&",#+*,'A''&'-354"*'$35%/-4F#,47%'

11 `*",?R*,&5%'

12 'Et ressource-effektivt Europa! EU 2020 Flagship Initiativ Ressource effektivitet: At bruge jordens begrænsede ressourcer på en bæredygtig måde samtidig med, at miljøpåvirkningen minimeres. At skabe mere med mindre. At levere mere værdi med mindre input Hvor gode er vi til recirkulere fosfor?

13 Princip for livscyklus vurdering (LCA) af fødevarer CO 2 CO 2 Nitrous oxide Nitrate Nitrous oxide Soybean production (Argentina) gødnings produktion Foderkorn CO 2 Ammonia CO 2 CO 2 Methane Kvælstof dioxid slagteri Nitrate CO 2 Sulfur dioxide

14 W,*3$'+34*,*)'2?,-*,&5%>'' Svin Slagtekyllinger! Pr. HA giver det økologiske produkt mindre miljøpåvirkning end det konventionelle Men udbytterne per ha er lavere Hayo van der Werf (INRA),

15 Produkt baseret vurdering, Ressource forbrug og klimapåvirkning per kg levende vægt Svin Slagtekyllinger!! Per ton giver det økologiske produkt større påvirkning end det konventionelle Øko produkter er dyrere Hayo van der Werf (INRA),

16 g,#-?")'+34*,*)'2?,-*,&5%>'' :*,'annn'd?,#'kf#,+,?%*,:,&4p' Svin Slagtekyllinger! Pr.! giver det økologiske produkt ofte mindre miljøpåvirkning end det konventionelle Hayo van der Werf (INRA),

17 Miljøpåvirkning W,*3$+34*,*)' 2?,-*,&5%6' l(%)+34*,*)' 2?,-*,&5%6'!"#5#<&4"' +34*,*)' 2?,-*,&5%6'

18 ! 5 klynger Køber jævnligt/ofte øko n: 7606& Holdning til økologi Køber lejlighedsvist øko n: 27512& Denis Lairon 1, Fabien Szabo 2, Sandrine Péneau 2, Caroline Méjean 2, Pilar Galan 2, Serge Hercberg 2 and Emmanuelle Kesse- Guyot 2. 1 Aix-Marseille Université, Joint Research Unit NORT, Human nutrition; Inserm, UMR- S 1062; Inra, UMR ; 13005, Marseille, France 2 Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UREN (Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), Inserm, UMR-557; Inra UMR-1125), Cnam, F Bobigny, France For dyrt n: 4484& Undgår øko. n: 5700& Minus interesse for øko n: 9009&

19 Konklusion: kostsammensætning Klynge 5, der jævnligt/ofte køber økologisk, spiser større andel sund mad: + 20 % frugt + 27 % grøntsager + 49 % bælgfrugter + 38 % vegetabilsk olie % fuldkorn % nødder - 34 % sodavand og lign % alkohol - 34 % kød - 22 % fast food + 31 % frugt + 28 % grøntsager + 85 % bælgfrugter + 36 % vegetabilsk olie % fuldkorn % nødder - 46 % sodavand og lign. - 8 % alkohol - 32 % kød - 25 % fast food % mælk, -31 % forarbejdet kød : Denis Lairon 1, Fabien Szabo 2, Sandrine Péneau 2, Caroline Méjean 2, Pilar Galan 2, Serge Hercberg 2 and Emmanuelle Kesse-Guyot 2. 1 Aix-Marseille Université, Joint Research Unit NORT, Human nutrition; Inserm, UMR-S 1062; Inra, UMR ; 13005, Marseille, France 2 Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UREN (Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), Inserm, UMR-557; Inra UMR-1125), Cnam, F Bobigny, France

20 E#' "#$!%&'(&)&)!*+)&%,-.-!/ &(1+2(5(-!1046!! ^! m#4)43<<*54()5&5%>'-*,'+&-,3%*,'/$'f#,4.5&5%44&""*,0*-'<0)t' F7-*23,*,'#%'5(,&5%4+*0#2'' ^! #%'*,'4&""*,'#%'4?5-'3)'4:&4*' ^! D,'"?$)?,*$)'3BB*:)3+*$>'/$%(5%*$&%>'7"#5#<&4"',&<*$&%' ^! V*4".R*,'#%',*4:*")*,*,'+&#-&2*,4&)*)'#%'7"#A4.4)*<*,'' ^! Dd*,$3-*,'$&$$*'<&$97<(44&%)'nF#-3d,."o' ^! ;:/<*,*,'53)?,$&%*'#%'<*55*4"*$&%*',*4#?,B*,' ^! "0)!&/1512&)&(%&!0-!/044&(%&!-&(&)3.0(&)'

21 2&4*'(%)*'+(,*-.%/%0*-'i' F#,-*$*'&dT'' F?5"/#5*$'&5)*%,&)*)'#%'#:+.%5&5%'3F'"3:&)3$6'!!!!! q#,-'#%'+&#-&2*,4&)*)' C*55*4"*$&%*',*44#?,B*,' 1""*AF#,5.+3,*',*44#?,B*,' ;,%35&4*,&5%J&54/)?/#5*,' X*)'&'43<<*50(5%'<*-'35-,*'2(,-&*,6'7"#5#<&>'-.,*2*$F(,->'4?5-*'F7-*23,*,>'

22 De 4 grundprincipper for økologisk landbrug Vedtaget af IFOAM, September 2005 g,&5b&: ap ' >?-;&0)%! 0-! 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%!! Q35-+,?%'4)7R*,' Q35-+,?%'+34*,*,'4&%' X&",*'F3&,5*44' Y#,4&%/%'#%' #%'7%*,' 2*-,T'F($$*4' 35423,$&%' 4?5-0*-*5'&'9#,->' 7"#4.4)*<*,' <&$97'#%' 3-<&5&4),3/#5'<*-' :$35)*,'#%'-.,' $&24<?$&%0*-*,' 79*'F#,'F,*</-*54' %*5*,3/#5*,'#%' B448(52&2C! )0*8129&%C! D0)(,&;1&! Sund jord Sunde afgrøder Sunde dyr (Sunde mennesker?)! ' E&(3(F&(%&;1&C!! GH&/.F!*)8-!3D! ;3(%*) ! 3;15%5-9&%C!93*5232&)' :/0;0-51/!)5-.-! D0)*)8-!3D81&!0D! 0-!45;I?' <&$97' J&/(0;0-5F8)%&)5(-C! &)/&(%&!*&-)+(1&2! D0)12K&;1&!3D!?/01,12&4&)C!! )&1A&/2!D0)!A)3/.1/! &)D3)5(-!L9F5;&(%&MN! 5(%*,--&2!F5%&('

23 De 4 grund principper for økologisk landbrug Vedtaget af IFOAM, September 2005 Eksempel X?5-0*-'!"#$#%&' `*r(,-&%0*-' Y#,4&%/%0*-' Sædskifte, alsidighed Husdyr sundhed g',*b&,"?$*,&5%' V&#$#%&4"',*%?$*,&5%' `&4&"#353$.4*'3F'5.' )*"5#$#%&' Forbedret jordkvalitet Reduceret antibiotika forbrug P- balance Biodiversitet E*<<*,*',*",?R*,&5%'?5%*' t4&",*')*"5#$#%&*,'?5-$3-*4'

24 V&#-&2*,4&)*)'#%'7"#$#%&' Biodiversitet gavner økologisk landbrug og økologisk landbrug gavner biodiversitet. - rigtigt eller forkert?

25 h2#,-35'"35'<35'3,+*9-*'<*-' +(,*-.%/%0*-i' g#$&/4"' 5&2*3?' Per kg pig m?5-*,j <3,"*-' V*-,&d' Y#,4"5&5%' Eutrophication 200 Pesticide use Climate change 50 Land use 0 Acidification Energy use Terrestrial Toxicity

26 15)*,5)'?-2&"$&5%4A,*-4"3+'F#,' 7"#$#%&' ' Dokumentations -redskab til markedsbrug

27 4 Synsvinkler på bæredygtig udvikling Institutionelle vilkår & kapital Sociale vilkår & kapital Økonomiske vilkår & kapital Miljømæssige vilkår naturkapital

28 Hvem kontrollerer plantesorterne og frøbranchen?

29 u%)*'+(,*-.%/%0*-' ^! Y?5"/#5*$'&5)*%,&)*)' ^! m,&/4"'"3:&)3$6'' 'E3)?,>'0?<35>'&54/)?/#5*,' ^! F#,0#$-'/$'-*5'$35%4&%)*-*' +(,*-.%/%0*-i' Institutionelle perspektiv Tak for ordet og god diskussionslyst! Socialt perspektiv Økonomisk perspektiv Valentin og Spangenberg, 2000 Miljømæssigt perspektiv

30 Bæredygtighedsindikatorer skal:! Beskrive vigtige aspekter af landbrugs- og fødevaresystemer ift langsigtet perspektiv! Give mening for landmanden og andre relevante parter! være videnskabeligt solide!være mulige at registrere og beregne for konsulenter og landmænd!kunne påvirkes af driftsledelsen og vise ændringer over tid!kunne understøtte planlægning og strategiske (multikriterielle) beslutningsprocesser!ikke drukne i et mængde af mindre relevante indikatorer!ikke sammenvejes på uigennemskuelige måder med subjektive vægte

31 Økologisk jordbrug bevarer naturværdier og fremmer biologisk mangfoldighed Agerlandets almindelige plante- og dyrearter har mange funktioner Fugle Bestøvere Skadedyr Planter Regnorme Naturlige fjender Titel Organic Agriculture March 31, 2008 Vibeke Langer 31

32 De 4 grund principper for økologisk landbrug Endorsed by IFOAM, September (%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%!! Principperne rummer de vigtigste bæredygtighedsaspekter vedr. jord, biodiversitet, ressourceforbrug/klima samt human kapital

33 De 4 grund principper for økologisk landbrug Endorsed by IFOAM, September (%9&%! Økologi Retfærdighed Forsigtighed Principperne kan rumme de vigtigste bæredygtighedsaspekter Herunder jord, biodiversitet, ressourceforbrug/ klima samt human kapital - men er vi på vej i den rigtige retning?!

34 34 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%! O+)&%,-. -9&%1P "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2'!"##$%&'"&")*#+,- 34! "8(/.0(&;!5(2&-)52&2' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' Q)3/151' +34*,*-*'' &5-&"3)#,*,' ' K*"4*<:$*P' ;:+.%5&5%'3F' 9#,-*54' F,?%)+3,0*-' '' X(-4"&d*>' *d*,3f%,7-*,>' 3F%,7-*-&2*,4&)* )' '' Y?5"/#5*$' -&2*,4&)*)' '' 9#,-),."5&5%' C353%*<*5)'3F' 4?5-0*-'&' B43+,E4;' '' I43I-+4;34&4;4+G,&' =3.43;,;G&-H& 3+,IJ=/G-//4+' '' g',*b&,"?$*,&5%' '' +,?%*'%3<$*'4#,)*,>' 3$4&-&%0*-'&',3B*,J 4#,)*,T' '' E3)?,:$*9*' s#-*' `*",?R*,&5%'' X)3$-F#,0#$-'#%' 3-%35%'/$'?-*3,*3$*,T' '' V,?%*,5(,' &55#23/#5'#%',&4&"#353$.4*'3F'5.' )*"5#$#%&' K+&#)*"5#$#%&>' <#$*".$(,'A#<&B4' #%'535#A)*"5#$#%&P' ''

35 O+)&%,-. -9&%1! <&18;232P *31&)&%&! 15-&"3)#,A *,' '' K*"4*<A :$*,P' 35 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%! "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' X?5-0*-'0#4'-.,' #%'-.,*2*$F(,-4A &5-&"3)#,*,' '' q#,-"23$&)*)' 15-&"3)#,*,6'!! Y#,35-,&5%'&' 9#,-*54' #,%35&4"*' <3)*,&3$*'!! V&#$#%&4"*' 9#,-' &5-&"3)#,*,''!! '' O'3,*3$' +*035-$*)'<*-'' :*4/B&-*,'KG?>' :.,*),?<'*)BTP''!"##$%&'"&")*#+,- 34!!! "8(/.0(&;!5(2&-)52&2!' K&,LC:+*4+4*&GA3;,;G0&' N ' &' MN 8' &' K&B+=G&-H&I43I-+4;34& 4;4+G,' &' g'#2*,4"?->&"%'03a a ' '' O'&""*A-.,"*-*' 3,*3$*,'3F')#)3$)'3,*3$' ''!"##$%&'"5 &")*#+,-!! "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2!' K4*'!"#$#%&P' '' G.:B-.& :CI-+L;,;G'!G&Q( 6 MN 8' &' 4L,//,:;' &'' W,+*9-4?$.""*, Aa ' '' '' '' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' 1<:$*<*5)*,&5%'3F' 5.')*"5#$#%&' #<0.%%*$&%*' 353$.4*,'3F'002T',&4&B&'#%'F#,-*$*T' ' l&44*')*"5#$#%&*,'?5-$3-*4':%3t' F#,4&%/%0*-4:,&5B& ::*)'

36 Fokus på ressourceforbrug Fokus på miljøpåvirkning >3.0(3;2! E;0*3;2! *&90F! R5;I?PAKF5)/(5(-! WF'53/#53$)',*44#?,B*AF#,+,?%' R5;I?PAKF5)/(5(-! 1dT's$#+3$)',*44#?,B*A+*0#2' C3)*,&*$)' F#,+,?%' D5*,%&A F#,+,?%>' "$&<3A F#,35-,&5%' E3/#53$)' <3)*,&*$)'F#,+,?%' E3/#53$)' *5*,%&F#,+,?%' K+,?R#P' D5*,%&A F#-3d,."' _*,,&)#,&3$'-*$'3F' $&24AB."$?4',*44#?,B*' &5-&"3)#,' _*,,&)#,&3$'?-$*-5&5%'3F' -,&20?4%344*,' 235-' 235-F#,+,?%' l35-af#-3d,."' 15-*v'F#,'235-A?-5.R*$4*' Q35-' W,*3$+*0#2' Y3"/4"' $35-+*0#2' h?<35' W::,#:&3/#5'#F' :,&<(,:,#-?"/#5' Q&24B."$?4',*44#?,B*' &5-&"3)#,' m?$4)#faf#-3d,."' s$#+3$)'&5-*v'f#,' 235-F#,+,?%' *hwegg>'qdwg'#%'35-,*' &5-&"3)#,*,'F#,'2?,-*,&5%'3F' 7"#4.4)*<*,'

37 La vision «Affichage environnemental: Impacts par t de poids vif à la sortie de l élevage Svin Slagtekyllinger ^! "#52*5/#5*$$*' ^! D)':,#+$*<'F#,'7"#$#%&*5i' ^! m35'$&24b."$?4353$.4*'/$:344*4'/$'3)',?<<*'7"#$#%&4"':,#-?"/#5i'

38 Valentin og Spangenberg, 2000 X?4)3&53+&$&).':,&4<6' f'34:*b)4j&<:*,3/2*4'w&)0'x'$&5"3%*4'

39 Forbrugsmønstre og holdning til økologi Mænd E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' HcN' HSx' Hae' HNN' aea' aex' acn' ann' xf' cn' fm' fx' fm' N' Y,?&)4'' l*%*)3+$*4'' X#?:' Y&40'35-'4*3F##-' *Values are mean consumption (g/d)

40 Forbrugsmønstre og holdning til økologi xn' Mænd E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' cn' fb' fn' SN' HN' an' N' af' af' aa' b' e' b' S' S' a' y0#$*'%,3&5' ;&$4'' Q*%?<*4''' E?)4'' l*%*)3+$*'9?&b*' *Values are mean consumption (g/d)

41 Forbrugsmønstre og holdning til økologi Mænd ahn' E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' ans' ann' en' xn' cb' ce' fn' Hb' SN' fa' SH' Se' HN' HH' aa' e' Ha' HS' ab' N' g#?$),.'' h3<' g,#b*44*-'<*3)'' C&$"'' Xw**)'35-'F3)' :,#-?B)4' Y34)'F##-'' C*3)' *Values are mean consumption (g/d)

42 Kulstofbinding i langtidsforsøg Gennemsnitlig forskel ml. den bedste økologiske behandling og konventionel behandling: : 590 kg carbon ( 2.2 t CO 2 ) per hektar og år. Jord regulerer økosystem ydelser Niggli et al., 2009, FAO brochure

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING Af Marie Trydeman Knudsen Foulum, 29. august 2012 Hvem er jeg? Post doc ved Århus Universitet, Foulum PhD studie: Miljøvurdering af importerede økologiske

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug Hugo Fjelsted Alrøe og Claus Bo Andreasen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug FØJO-rapport

Læs mere

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Foulum, Postboks 50, DK-8830 Tjele, Danmark Telefon: +45 8999

Læs mere

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens

Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens university of copenhagen Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer Saxe, Henrik; Adler-Nissen, Jens Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Energi i økologisk jordbrug

Energi i økologisk jordbrug Energi i økologisk jordbrug Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi Uffe Jørgensen & Tommy Dalgaard (red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Energi i økologisk jordbrug

Læs mere

Forside til eksamensopgaver

Forside til eksamensopgaver Forside til eksamensopgaver Denne forside skal benyttes til alle skriftlige eksamensopgaver på studiet, samt opgaver i forbindelse med undervisningen når din underviser beder om det. Modul / opgave: Bacheloropgave:

Læs mere

Miljøvurdering af landbrugsprodukter

Miljøvurdering af landbrugsprodukter Miljøvurdering af landbrugsprodukter Søren Kolind Hvid Landbrugets Rådgivningscenter Bo Weidema 2.-0 LCA consultants Ib Sillebak Kristensen, Randi Dalgaard og Anders Højlund Nielsen Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner.

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Fordelene ved økologisk biogasproduktion på økologiske bedrifter blev præsenteret på den afsluttende begivenhed af SUSTAINGAS projektet:»økologisk

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum

Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum Lærervejledning én jord Det miljømæssige råderum Indhold Side 2 Side 3 Side 3 Side 8 Side 11 Side 13 Side 21 Indledning: Om at arbejde med interessekonflikter i miljøundervisningen Idékatalog Om de generelle

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

Natur og landbrug en ny start!

Natur og landbrug en ny start! September 2012 Natur og landbrug en ny start! Danmark: Et land med store udfordringer for natur og landbrug Såvel landbruget som naturen i Danmark har brug for en ny start. Situationen i dag er uholdbar.

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL Katherine O'Doherty Jensen, Hanne Nygaard Larsen, Jens Peter Mølgaard, Jens-otto

Læs mere

Principper for økologisk jordbrug

Principper for økologisk jordbrug Principper for økologisk jordbrug Notat udarbejdet til FØJO s brugerudvalg November 2000 Forskningscenter for Økologisk Jordbrug FØJO Formålet med Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) er at koordinere

Læs mere

Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden

Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden Bioenergi, fødevarer og etik i en globaliseret verden Redegørelse Redegørelse om Bioenergi, fødevarer, og etik i en globaliseret verden Det Etiske

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden Lotte Ruegaard Petersen, Jonas Dannevang, Mette Buhr Olsen, Niklas Lynge Gruppe 20 2. semester, 2012 En langtidsholdbar løsning for Limfjorden A Long lasting solution for the Limfjord - Stop ploven og

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende

Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Ved offentlige goder forstår man ikke-rivaliserende nyt DECEMBER Nyhedsbrev fra Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer Økologiens samfundsmæssige værdi skal kortlægges På et kick-offmøde i Nyborg den 17. december indledte

Læs mere

gode grunde vælge til at

gode grunde vælge til at 10 gode grunde til at vælge 1. Du får mad uden rester af sprøjtegifte / 2. Du får mad med mere smag / 3. Du får rene varer uden sminke / 4. Økologiske dyr har bedre forhold / 5. Økologi er godt for vores

Læs mere

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997

Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jord b ru g 1993-1997 Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 En oversigtsrapport over resultaterne fra forskningsprogrammet Forskning i økologisk jordbrug 1993-1997 Forskning i

Læs mere

Oplæg til vidensyntesen "Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv"

Oplæg til vidensyntesen Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv Oplæg til vidensyntesen "Økologisk jordbrug i et globalt perspektiv" Hugo Fjelsted Alrøe og Erik Steen Kristensen, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO)

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Når ENDEN er god. Lærervejledning. Foreløbig udgave

Når ENDEN er god. Lærervejledning. Foreløbig udgave Når ENDEN er god Lærervejledning Foreløbig udgave 1. Indledning 2. Samarbejdende organisationer 2.1. FDB Skolekontakt 2.2. Grønt Flag Grøn Skole 2.3. Økologisk Landsforening 3. Formålet med Når enden er

Læs mere

Bæredygtig biogasproduktion. Håndbog for økologiske landmænd

Bæredygtig biogasproduktion. Håndbog for økologiske landmænd Bæredygtig biogasproduktion Håndbog for økologiske landmænd Forfattere Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) Med bidrag fra Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando García,

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO

Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO Er 2+2=5? Er økologi lig med bedre dyrevelfærd? En debatartikel 22 DVT 08 2014 FOTO THOMAS BORBERG/POLFOTO VELFÆRD FORNUFT ELLER FOR DYR? ØKOLOGI 1 1 2 3 1 2 3»At det vilde og naturlige liv er forbundet

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologisk svineproduktion Udfordringer, muligheder og begrænsninger John E. Hermansen (Red.) FØJO Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) Formålet med FØJO

Læs mere

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild

Fødevarernes klimaaftryk, sammenhæng mellem kostpyramiden og klimapyramiden, samt omfang og effekt af fødevarespild Lisbeth Mogensen 1, Ulla Kidmose 2, John E. Hermansen 1 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø og 2 Institut for Fødevarekvalitet 15. juni

Læs mere