!"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-'"

Transkript

1 !"#$#%&'#%'(%)*'+(,*-.%/%0*-' Niels Halberg, ICROFS Økologikongres, 27. november 2013 Niels Halberg, ICROFS

2 Bæredygtigt landbrug

3 Energi-effektivitet i økologisk vs. konventionel æbleproduktion!! 1""*'#2*,,34"*5-*6'7"#$#%&4"'8'079*,*' :,&4'!! ;2*,,34"*5-*6'"#52*5/#5*$$*'(+$*,' 03,'*5'$&-)'<*,*'+(,*-.%/%':,#=$'!!!"#$#%&4"6'<&5-,*'4:&$-*235->'<&5-,*' :*4/B&-:,#-?"/#5'!! CDE'4)7,,*'*5*,%&F#,+,?%')#)3$)'4*)>' #%'G;H'?-$*-5&5%'#%'3,*3$F#,+,?%'*,' 4)7,,*'!! I,&2*,46'!!C*,*'?-+,*-)'+,?%'3F')*"5&"J <34"&5*,'KLMNOP'!!Q32*,*'?-+.R*KASNOP' '!!+(,*-.%/%0*-'"35'"235/=B*,*4'203T'!"#A*U*"/2&)*)4'353$.4*'K4&%*,'VWXYZ[P'

4 Beskriver bæredygtighed som:! Økonomisk bæredygtighed! Produktionsvilkår på linje med konkurrerende lande! Rimelighedsbegreb færre dyrkningsrestriktioner! Målrettet indsats, hvor virkningen er størst

5 Q35%4&%)*)':*,4:*"/2'

6 V(,*-.%/%'?-2&"$&5%''\' 3)'2*-$&%*0#$-*'#%'7%*'",&/4"'"3:&)3$' C]Q6'W)'2*$F(,-*5'&""*'42&5-*,'#2*,'/-'' 8'7%*'-*5'43<$*-*'"3:&)3$'' Natur kapital Fysisk/ økonomisk kapital human kapital Kan fysisk/økonomisk og menneskelig kapital erstatte nedgangen i naturlig kapital? Er der naturlig kapital som ikke kan erstattes af anden kapital? Barbier & Marcandia, 2013: A new Blueprint for a Green Economy

7 Y?5"/#5*$'&5)*%,&)*)' ^! 15)*%,&)*)6';:,*)0#$-*'4&)'435-*'9*%>'+*23,*' 4&5*'%,?5-$(%%*5-*'*%*54"3+*,' ^! Q32*'=%?,'&'

8 ;:F3R*$4*,'3F'+(,*-.%/%0*-6' ^!!"##$%&'"(&")*#+,-( ( ( ( ' ^!.%*+/$*"0(1*2")&12"2( ^! _&$%(5%*$&%0*-'#%'F#,5.*$4*'3F'",&/4"' "3:&)3$' ^! `#+?4)0*->'' h23-'"35'7"#$#%&4"' $35-+,?%'/$+.-*i' _0#<:4#5>'abbc>'3d*,'I#?%$34>'abef' ^! DU*"/2'F7-*23,*':,#-?"/#5' ^! V*,*%5&5%'3F',*44#?,B*F#,+,?%>'' ^! ;:F.$-*'5?2(,*5-*'#%'F,*</-&%*'+*0#2'6' g,#-?"/#54"3:3b&)*)' ^! E3)?,"3:&)3$'"35'*,4)3R*4'3F' <*55*4"*4"3+)*'2(,-&*,' ^! E3)?,*5'*,',#+?4)'\*5',*4#?,B*'F#,' <*55*4"*,' 3%,#A7"#4.4)*<*,' ^! 154/)?/#5*,>'-*,'?5-*,4)7R*,'*/4"*' F#,:$&%)*$4*,' ^! -*$'3F'-*5'

9 V&#-&2*,4&)*)'#%'7"#$#%&' (Bengtsson et al., 2005): Flere arter af fugle, planter og nytteinsekter på økologiske jorde. Flere regnorme og højere indhold af mikroorganismer i jorden

10 Økologisk landbrug og jordkvalitet Resultater fra langtidsforsøg: ^! I*'7"#$#%&4"'+*035-$*-*'9#,-:3,B*$$*,'23,6' \! C*,*'F.4&4"'4)3+&$*>'' \! +&#$#%&4"'<*,*'3"/2*'*5-'-*'"#52*5/#5*$$*'9#,-*' \! 15-*0#$-*,'F(,,*'$*)A#:$74*$&%*'5(,&5%44)#U*,'!"#$%&'()&*+,-./0&1234+&4*&-.50&67768& ^! X)7,,*'"?$4)#k3%,&5%'K,#-<344*P'#%'+&#$#%&4"'3"/2&)*)'F,3'423<:*' #%'<&",#+*,'A''&'-354"*'$35%/-4F#,47%'

11 `*",?R*,&5%'

12 'Et ressource-effektivt Europa! EU 2020 Flagship Initiativ Ressource effektivitet: At bruge jordens begrænsede ressourcer på en bæredygtig måde samtidig med, at miljøpåvirkningen minimeres. At skabe mere med mindre. At levere mere værdi med mindre input Hvor gode er vi til recirkulere fosfor?

13 Princip for livscyklus vurdering (LCA) af fødevarer CO 2 CO 2 Nitrous oxide Nitrate Nitrous oxide Soybean production (Argentina) gødnings produktion Foderkorn CO 2 Ammonia CO 2 CO 2 Methane Kvælstof dioxid slagteri Nitrate CO 2 Sulfur dioxide

14 W,*3$'+34*,*)'2?,-*,&5%>'' Svin Slagtekyllinger! Pr. HA giver det økologiske produkt mindre miljøpåvirkning end det konventionelle Men udbytterne per ha er lavere Hayo van der Werf (INRA),

15 Produkt baseret vurdering, Ressource forbrug og klimapåvirkning per kg levende vægt Svin Slagtekyllinger!! Per ton giver det økologiske produkt større påvirkning end det konventionelle Øko produkter er dyrere Hayo van der Werf (INRA),

16 g,#-?")'+34*,*)'2?,-*,&5%>'' :*,'annn'd?,#'kf#,+,?%*,:,&4p' Svin Slagtekyllinger! Pr.! giver det økologiske produkt ofte mindre miljøpåvirkning end det konventionelle Hayo van der Werf (INRA),

17 Miljøpåvirkning W,*3$+34*,*)' 2?,-*,&5%6' l(%)+34*,*)' 2?,-*,&5%6'!"#5#<&4"' +34*,*)' 2?,-*,&5%6'

18 ! 5 klynger Køber jævnligt/ofte øko n: 7606& Holdning til økologi Køber lejlighedsvist øko n: 27512& Denis Lairon 1, Fabien Szabo 2, Sandrine Péneau 2, Caroline Méjean 2, Pilar Galan 2, Serge Hercberg 2 and Emmanuelle Kesse- Guyot 2. 1 Aix-Marseille Université, Joint Research Unit NORT, Human nutrition; Inserm, UMR- S 1062; Inra, UMR ; 13005, Marseille, France 2 Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UREN (Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), Inserm, UMR-557; Inra UMR-1125), Cnam, F Bobigny, France For dyrt n: 4484& Undgår øko. n: 5700& Minus interesse for øko n: 9009&

19 Konklusion: kostsammensætning Klynge 5, der jævnligt/ofte køber økologisk, spiser større andel sund mad: + 20 % frugt + 27 % grøntsager + 49 % bælgfrugter + 38 % vegetabilsk olie % fuldkorn % nødder - 34 % sodavand og lign % alkohol - 34 % kød - 22 % fast food + 31 % frugt + 28 % grøntsager + 85 % bælgfrugter + 36 % vegetabilsk olie % fuldkorn % nødder - 46 % sodavand og lign. - 8 % alkohol - 32 % kød - 25 % fast food % mælk, -31 % forarbejdet kød : Denis Lairon 1, Fabien Szabo 2, Sandrine Péneau 2, Caroline Méjean 2, Pilar Galan 2, Serge Hercberg 2 and Emmanuelle Kesse-Guyot 2. 1 Aix-Marseille Université, Joint Research Unit NORT, Human nutrition; Inserm, UMR-S 1062; Inra, UMR ; 13005, Marseille, France 2 Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UREN (Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle), Inserm, UMR-557; Inra UMR-1125), Cnam, F Bobigny, France

20 E#' "#$!%&'(&)&)!*+)&%,-.-!/ &(1+2(5(-!1046!! ^! m#4)43<<*54()5&5%>'-*,'+&-,3%*,'/$'f#,4.5&5%44&""*,0*-'<0)t' F7-*23,*,'#%'5(,&5%4+*0#2'' ^! #%'*,'4&""*,'#%'4?5-'3)'4:&4*' ^! D,'"?$)?,*$)'3BB*:)3+*$>'/$%(5%*$&%>'7"#5#<&4"',&<*$&%' ^! V*4".R*,'#%',*4:*")*,*,'+&#-&2*,4&)*)'#%'7"#A4.4)*<*,'' ^! Dd*,$3-*,'$&$$*'<&$97<(44&%)'nF#-3d,."o' ^! ;:/<*,*,'53)?,$&%*'#%'<*55*4"*$&%*',*4#?,B*,' ^! "0)!&/1512&)&(%&!0-!/044&(%&!-&(&)3.0(&)'

21 2&4*'(%)*'+(,*-.%/%0*-'i' F#,-*$*'&dT'' F?5"/#5*$'&5)*%,&)*)'#%'#:+.%5&5%'3F'"3:&)3$6'!!!!! q#,-'#%'+&#-&2*,4&)*)' C*55*4"*$&%*',*44#?,B*,' 1""*AF#,5.+3,*',*44#?,B*,' ;,%35&4*,&5%J&54/)?/#5*,' X*)'&'43<<*50(5%'<*-'35-,*'2(,-&*,6'7"#5#<&>'-.,*2*$F(,->'4?5-*'F7-*23,*,>'

22 De 4 grundprincipper for økologisk landbrug Vedtaget af IFOAM, September 2005 g,&5b&: ap ' >?-;&0)%! 0-! 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%!! Q35-+,?%'4)7R*,' Q35-+,?%'+34*,*,'4&%' X&",*'F3&,5*44' Y#,4&%/%'#%' #%'7%*,' 2*-,T'F($$*4' 35423,$&%' 4?5-0*-*5'&'9#,->' 7"#4.4)*<*,' <&$97'#%' 3-<&5&4),3/#5'<*-' :$35)*,'#%'-.,' $&24<?$&%0*-*,' 79*'F#,'F,*</-*54' %*5*,3/#5*,'#%' B448(52&2C! )0*8129&%C! D0)(,&;1&! Sund jord Sunde afgrøder Sunde dyr (Sunde mennesker?)! ' E&(3(F&(%&;1&C!! GH&/.F!*)8-!3D! ;3(%*) ! 3;15%5-9&%C!93*5232&)' :/0;0-51/!)5-.-! D0)*)8-!3D81&!0D! 0-!45;I?' <&$97' J&/(0;0-5F8)%&)5(-C! &)/&(%&!*&-)+(1&2! D0)12K&;1&!3D!?/01,12&4&)C!! )&1A&/2!D0)!A)3/.1/! &)D3)5(-!L9F5;&(%&MN! 5(%*,--&2!F5%&('

23 De 4 grund principper for økologisk landbrug Vedtaget af IFOAM, September 2005 Eksempel X?5-0*-'!"#$#%&' `*r(,-&%0*-' Y#,4&%/%0*-' Sædskifte, alsidighed Husdyr sundhed g',*b&,"?$*,&5%' V&#$#%&4"',*%?$*,&5%' `&4&"#353$.4*'3F'5.' )*"5#$#%&' Forbedret jordkvalitet Reduceret antibiotika forbrug P- balance Biodiversitet E*<<*,*',*",?R*,&5%'?5%*' t4&",*')*"5#$#%&*,'?5-$3-*4'

24 V&#-&2*,4&)*)'#%'7"#$#%&' Biodiversitet gavner økologisk landbrug og økologisk landbrug gavner biodiversitet. - rigtigt eller forkert?

25 h2#,-35'"35'<35'3,+*9-*'<*-' +(,*-.%/%0*-i' g#$&/4"' 5&2*3?' Per kg pig m?5-*,j <3,"*-' V*-,&d' Y#,4"5&5%' Eutrophication 200 Pesticide use Climate change 50 Land use 0 Acidification Energy use Terrestrial Toxicity

26 15)*,5)'?-2&"$&5%4A,*-4"3+'F#,' 7"#$#%&' ' Dokumentations -redskab til markedsbrug

27 4 Synsvinkler på bæredygtig udvikling Institutionelle vilkår & kapital Sociale vilkår & kapital Økonomiske vilkår & kapital Miljømæssige vilkår naturkapital

28 Hvem kontrollerer plantesorterne og frøbranchen?

29 u%)*'+(,*-.%/%0*-' ^! Y?5"/#5*$'&5)*%,&)*)' ^! m,&/4"'"3:&)3$6'' 'E3)?,>'0?<35>'&54/)?/#5*,' ^! F#,0#$-'/$'-*5'$35%4&%)*-*' +(,*-.%/%0*-i' Institutionelle perspektiv Tak for ordet og god diskussionslyst! Socialt perspektiv Økonomisk perspektiv Valentin og Spangenberg, 2000 Miljømæssigt perspektiv

30 Bæredygtighedsindikatorer skal:! Beskrive vigtige aspekter af landbrugs- og fødevaresystemer ift langsigtet perspektiv! Give mening for landmanden og andre relevante parter! være videnskabeligt solide!være mulige at registrere og beregne for konsulenter og landmænd!kunne påvirkes af driftsledelsen og vise ændringer over tid!kunne understøtte planlægning og strategiske (multikriterielle) beslutningsprocesser!ikke drukne i et mængde af mindre relevante indikatorer!ikke sammenvejes på uigennemskuelige måder med subjektive vægte

31 Økologisk jordbrug bevarer naturværdier og fremmer biologisk mangfoldighed Agerlandets almindelige plante- og dyrearter har mange funktioner Fugle Bestøvere Skadedyr Planter Regnorme Naturlige fjender Titel Organic Agriculture March 31, 2008 Vibeke Langer 31

32 De 4 grund principper for økologisk landbrug Endorsed by IFOAM, September (%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%!! Principperne rummer de vigtigste bæredygtighedsaspekter vedr. jord, biodiversitet, ressourceforbrug/klima samt human kapital

33 De 4 grund principper for økologisk landbrug Endorsed by IFOAM, September (%9&%! Økologi Retfærdighed Forsigtighed Principperne kan rumme de vigtigste bæredygtighedsaspekter Herunder jord, biodiversitet, ressourceforbrug/ klima samt human kapital - men er vi på vej i den rigtige retning?!

34 34 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%! O+)&%,-. -9&%1P "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2'!"##$%&'"&")*#+,- 34! "8(/.0(&;!5(2&-)52&2' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' Q)3/151' +34*,*-*'' &5-&"3)#,*,' ' K*"4*<:$*P' ;:+.%5&5%'3F' 9#,-*54' F,?%)+3,0*-' '' X(-4"&d*>' *d*,3f%,7-*,>' 3F%,7-*-&2*,4&)* )' '' Y?5"/#5*$' -&2*,4&)*)' '' 9#,-),."5&5%' C353%*<*5)'3F' 4?5-0*-'&' B43+,E4;' '' I43I-+4;34&4;4+G,&' =3.43;,;G&-H& 3+,IJ=/G-//4+' '' g',*b&,"?$*,&5%' '' +,?%*'%3<$*'4#,)*,>' 3$4&-&%0*-'&',3B*,J 4#,)*,T' '' E3)?,:$*9*' s#-*' `*",?R*,&5%'' X)3$-F#,0#$-'#%' 3-%35%'/$'?-*3,*3$*,T' '' V,?%*,5(,' &55#23/#5'#%',&4&"#353$.4*'3F'5.' )*"5#$#%&' K+&#)*"5#$#%&>' <#$*".$(,'A#<&B4' #%'535#A)*"5#$#%&P' ''

35 O+)&%,-. -9&%1! <&18;232P *31&)&%&! 15-&"3)#,A *,' '' K*"4*<A :$*,P' 35 78(%9&%! :/0;0-5! <&=+)%5-9&%! "0)15-.-9&%! "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' X?5-0*-'0#4'-.,' #%'-.,*2*$F(,-4A &5-&"3)#,*,' '' q#,-"23$&)*)' 15-&"3)#,*,6'!! Y#,35-,&5%'&' 9#,-*54' #,%35&4"*' <3)*,&3$*'!! V&#$#%&4"*' 9#,-' &5-&"3)#,*,''!! '' O'3,*3$' +*035-$*)'<*-'' :*4/B&-*,'KG?>' :.,*),?<'*)BTP''!"##$%&'"&")*#+,- 34!!! "8(/.0(&;!5(2&-)52&2!' K&,LC:+*4+4*&GA3;,;G0&' N ' &' MN 8' &' K&B+=G&-H&I43I-+4;34& 4;4+G,' &' g'#2*,4"?->&"%'03a a ' '' O'&""*A-.,"*-*' 3,*3$*,'3F')#)3$)'3,*3$' ''!"##$%&'"5 &")*#+,-!! "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2!' K4*'!"#$#%&P' '' G.:B-.& :CI-+L;,;G'!G&Q( 6 MN 8' &' 4L,//,:;' &'' W,+*9-4?$.""*, Aa ' '' '' '' "8(/.0(&;! 5(2&-)52&2' 1<:$*<*5)*,&5%'3F' 5.')*"5#$#%&' #<0.%%*$&%*' 353$.4*,'3F'002T',&4&B&'#%'F#,-*$*T' ' l&44*')*"5#$#%&*,'?5-$3-*4':%3t' F#,4&%/%0*-4:,&5B& ::*)'

36 Fokus på ressourceforbrug Fokus på miljøpåvirkning >3.0(3;2! E;0*3;2! *&90F! R5;I?PAKF5)/(5(-! WF'53/#53$)',*44#?,B*AF#,+,?%' R5;I?PAKF5)/(5(-! 1dT's$#+3$)',*44#?,B*A+*0#2' C3)*,&*$)' F#,+,?%' D5*,%&A F#,+,?%>' "$&<3A F#,35-,&5%' E3/#53$)' <3)*,&*$)'F#,+,?%' E3/#53$)' *5*,%&F#,+,?%' K+,?R#P' D5*,%&A F#-3d,."' _*,,&)#,&3$'-*$'3F' $&24AB."$?4',*44#?,B*' &5-&"3)#,' _*,,&)#,&3$'?-$*-5&5%'3F' -,&20?4%344*,' 235-' 235-F#,+,?%' l35-af#-3d,."' 15-*v'F#,'235-A?-5.R*$4*' Q35-' W,*3$+*0#2' Y3"/4"' $35-+*0#2' h?<35' W::,#:&3/#5'#F' :,&<(,:,#-?"/#5' Q&24B."$?4',*44#?,B*' &5-&"3)#,' m?$4)#faf#-3d,."' s$#+3$)'&5-*v'f#,' 235-F#,+,?%' *hwegg>'qdwg'#%'35-,*' &5-&"3)#,*,'F#,'2?,-*,&5%'3F' 7"#4.4)*<*,'

37 La vision «Affichage environnemental: Impacts par t de poids vif à la sortie de l élevage Svin Slagtekyllinger ^! "#52*5/#5*$$*' ^! D)':,#+$*<'F#,'7"#$#%&*5i' ^! m35'$&24b."$?4353$.4*'/$:344*4'/$'3)',?<<*'7"#$#%&4"':,#-?"/#5i'

38 Valentin og Spangenberg, 2000 X?4)3&53+&$&).':,&4<6' f'34:*b)4j&<:*,3/2*4'w&)0'x'$&5"3%*4'

39 Forbrugsmønstre og holdning til økologi Mænd E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' HcN' HSx' Hae' HNN' aea' aex' acn' ann' xf' cn' fm' fx' fm' N' Y,?&)4'' l*%*)3+$*4'' X#?:' Y&40'35-'4*3F##-' *Values are mean consumption (g/d)

40 Forbrugsmønstre og holdning til økologi xn' Mænd E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' cn' fb' fn' SN' HN' an' N' af' af' aa' b' e' b' S' S' a' y0#$*'%,3&5' ;&$4'' Q*%?<*4''' E?)4'' l*%*)3+$*'9?&b*' *Values are mean consumption (g/d)

41 Forbrugsmønstre og holdning til økologi Mænd ahn' E#)'&5)*,*4)' W2#&-35B*' _##'*v:*54&2*' ;BB34&#53$' `*%?$3,' ans' ann' en' xn' cb' ce' fn' Hb' SN' fa' SH' Se' HN' HH' aa' e' Ha' HS' ab' N' g#?$),.'' h3<' g,#b*44*-'<*3)'' C&$"'' Xw**)'35-'F3)' :,#-?B)4' Y34)'F##-'' C*3)' *Values are mean consumption (g/d)

42 Kulstofbinding i langtidsforsøg Gennemsnitlig forskel ml. den bedste økologiske behandling og konventionel behandling: : 590 kg carbon ( 2.2 t CO 2 ) per hektar og år. Jord regulerer økosystem ydelser Niggli et al., 2009, FAO brochure

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Niels Halberg Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af

Læs mere

Økologisk jordbrug og klimaet. Erik Fog Landscentret, Økologi

Økologisk jordbrug og klimaet. Erik Fog Landscentret, Økologi Økologisk jordbrug og klimaet Erik Fog, Økologi Er der ikke allerede sagt nok om klimaet? Selv om en fjerdedel af CO 2 udledningen stammer fra fødevareproduktion, har danskerne svært ved at se en sammenhæng

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING

LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING LIVSCYKLUSVURDERING AF FØDEVARERS MILJØPÅVIRKNING Af Marie Trydeman Knudsen Foulum, 29. august 2012 Hvem er jeg? Post doc ved Århus Universitet, Foulum PhD studie: Miljøvurdering af importerede økologiske

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Bæredygtighed i Økologisk produktion V/ Økologikonsulent Malene Kræfting Projektet har modtaget tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug?

Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Hvordan kan produktion af bioenergi bidrage i økologisk jordbrug? Af Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen & Inge T. Kristensen, Afdeling for JordbrugsProduktion og Miljø Temadag: Kan høj produktion og lav miljøbelastning

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne

Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne AARHUS UNIVERSITET Udfordringer og potentiale i jordbruget under hensyn til miljø og klimaændringerne Indlæg ved NJF seminar Kringler Maura Norge, den 18 oktober 2010 af Institutleder Erik Steen Kristensen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

Bæredygtig udvikling i agrosystemet

Bæredygtig udvikling i agrosystemet Bæredygtig udvikling i agrosystemet, John E Hermansen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet (AU) Rebildcentret 5 april 2017 Dansk landbrugs- og fødevareproduktion kan ikke ses isoleret Dansk fødevareproduktion

Læs mere

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014

Bæredygtig bioenergi og gødning. Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Bæredygtig bioenergi og gødning Erik Fog Videncentret for Landbrug, Økologi Økologisk Akademi 28. januar 2014 Disposition Bæredygtighed: Udfordring fordring? Bioenergien Gødningen Handlemuligheder Foto:

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Niels Halberg Icrofs. Merkur 1. April 2017

Niels Halberg Icrofs. Merkur 1. April 2017 Niels Halberg Icrofs Merkur 1. April 2017 MAFFRA Multicomponent antibaterial feed addivtive for weaning piglets against intestinal diseases Grises mavelidelser går ud over velfærd, øger dødeligheden og

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu?

Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? Hvor er økologisk produktion udfordret af forbrugernes forventninger og hvor skal vi sætte ind nu? ved Sybille Kyed Landbrugspolitisk Chef Økologisk Landsforening December 2016 Reglernes forankring og

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer

Det økologiske marked. Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Det økologiske marked support - Produktion - Forbrug - Eksport / Import Det Økologiske Akademi, Sabro d. 28. januar 2015 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention!

Læs mere

Konsekvenser af økologisk omlægning - fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Konsekvenser af økologisk omlægning - fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Konsekvenser af økologisk omlægning - fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug FØJO Postboks 50 DK-8830 Tjele OVERBLIK OVER

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

MILJØGEVINSTER. SÅDAN giver dansk landbrugsjord store. uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform SÅDAN giver dansk landbrugsjord store MILJØGEVINSTER uden at give køb på en høj produktion Conservation Agriculture er fremtidens driftsform Det bedste fra økologisk og konventionelt landbrug Lagring af

Læs mere

-kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

-kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Bæredygtighed og Bioenergi -kan landbruget lave både mad og energi samtidig? Claus Felby Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Planter kan alt! Planter er grundlaget for vores

Læs mere

Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl

Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl Respons-Inducing Sustainability Evaluation ( RISE ) Holistisk vurdering af bæredygtigheden af landbrugsproduktionen

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Bioenergi kan støtte bæredygtig landbrugsproduktion

Bioenergi kan støtte bæredygtig landbrugsproduktion Bioenergi kan støtte bæredygtig landbrugsproduktion Seniorforsker Henrik Hauggaard-Nielsen og Forskningsspecialist Hanne Østergård Hvilke energibærere har vi/samfundet behov for? Bioenergi-produktion er

Læs mere

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Økologikongres 2011, Vingsted den 23. 24. november 2011 Niels Finn Johansen, Cand. Agro Videncentret for Landbrug, Fjerkræ Agro Food Park 15 Dk-8200 Aarhus Tlf +45-87405372 nfj@vfl.dk ! EU-regler Indhold!

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk

Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk FØJO Indlæg den 30 november 2006 Hvor skal der sættes ind for at udvikle økologisk fødevareproduktion? ved centerleder Erik Steen Kristensen FØJO, www.foejo.dk Disposition Generelle udfordringer Udfordringer

Læs mere

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof

Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Muligheder for næringsstofforsyning med kalium, fosfor, svovl og kvælstof Margrethe Askegaard Et økologisk landbrug på egne ben uden konventionel gødning og halm Hovborg Kro, 5. december, 2007 Næringsstofstrømme

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

BioConcens: Biogas Socio-economy

BioConcens: Biogas Socio-economy NaturErhvervstyrelsen Seminar 31.10.2011 København BioConcens: Biogas Socio-economy Biomass and bioenergy production in organic agriculture consequences for soil fertility, environment, spread of animal

Læs mere

Biogas som økologisk columbusæg

Biogas som økologisk columbusæg Biogas som økologisk columbusæg Økologisk Jordbrug og klimaet 5. maj 2009 - DLBR - Akademiet Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening www.okologi.dk Kulstofpyromani eller Columbusæg

Læs mere

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH Spis bæredygtigt mad til eftertanke NOAH INDLEDNING På vej mod bæredygtighed Denne guide handler om mad og miljø, men også om penge og politik. Guiden giver gode råd om, hvordan du ved at gøre en lille

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020 Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 22 12 (Procent) U-lande Verden I-lande 1 8 6 4 2 Korn Kød Kilde: IFPRI IMPACT simulations (July 1999) Regionalfordeling af den samlede stigning

Læs mere

Vand, miljø, klima, natur

Vand, miljø, klima, natur Kampen om EU-støtten rækker pengene i Landdistriktsprogrammet? Christiansborg, den 15. december 216 Vand, miljø, klima, natur hvad er det fremtidige behov for støtte? Landbrugsfaglig medarbejder Mio. kr.

Læs mere

Kvægbedriftens klimaregnskab

Kvægbedriftens klimaregnskab Kvægbedriftens klimaregnskab Hvorfor udleder kvægproduktionen klimagasser? Hvor stor er udledningen af klimagasser fra en kvægbedrift? Hvor sker udledningen i produktionskæden? Hvad er årsag til variationen

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan gøre rede for hvilke

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan gøre rede for hvilke FYSIK/KEMI Stof og stofkredsløb Eleverne kan gøre rede for hvilke faktorer, der har indflydelse på problemstilling fra en af fagteksterne Eleven kan vurdere miljøpåvirkninger af bæredygtighed med særligt

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk

Permakultur. v/ Carsten Agger, www.modspil.dk Permakultur Hvad er permakultur? Problem: Almindeligt landbrug er ikke ret effektivt og udnytter ikke jordens egne ressourcer¹ Fungerer kun med kolossal tilførsel af ressourcer i form af kunstgødning,

Læs mere

Future food. www.fremtidsforskeren.dk. - Ingredienser. V. Sociolog og Fremtidsforsker

Future food. www.fremtidsforskeren.dk. - Ingredienser. V. Sociolog og Fremtidsforsker Future food - Ingredienser V. Sociolog og Fremtidsforsker V. Sociolog og Birthe fremtidsforsker Linddal Jeppesen Birthe Linddal www.fremtidsforskeren.dk Agenda - Fremtid - Fødevarer, forandring og fremtid

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere

Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten

Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten Økologisk og konventionelt landbrug i Egypten Eksportsamarbejdsmuligheder for danske frugt- og grønsagsproducenter Af Dr. Paul Rye Kledal Slide 1 Globalisering af økologisk jordbrug: WWW.GLOBALORG.DK (2006-2010)

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

Danmark nuværende og tidligere økologiforskning. Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim

Danmark nuværende og tidligere økologiforskning. Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim Danmark nuværende og tidligere økologiforskning Nasjonal økologisk kongress 9. januar 2013, Trondheim Ilse A. Rasmussen Sekretær for ICROFS programkomite www.icrofs.org 92 mio. DKK 2011-2013 Et par eksempler

Læs mere

Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F

Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F Næringsstofforsyningen skal forbedres Økologerne vil have flere recirkulerede næringsstoffer og mindre traditionel brug af konventionel

Læs mere

Økologisk planteproduktion

Økologisk planteproduktion Økologisk planteproduktion Christian Heslet Jørgensen Arnakke og Vibygård Kalø landbrugsskole den 2. okt. 2012 Program Christian Heslet Jørgensen Landbruget Hvad er økologi? Hvorfor økologi? Mit syn på

Læs mere

Matrixbrug en ny samarbejdsform for landmænd. Niels Nørskov, Markedschef, Økologi

Matrixbrug en ny samarbejdsform for landmænd. Niels Nørskov, Markedschef, Økologi Matrixbrug en ny samarbejdsform for landmænd Niels Nørskov, Markedschef, Økologi De 2 Lag Helikopter: En ny samfundsmodel, der kan genrejse landdistrikterne og skabe en klimaansvarlig fødevareproduktion

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer

Økologi for fremtiden. Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Økologi for fremtiden Det, du ved, du burde vide om natur og fødevarer Uden disse mennesker havde denne bog ikke været mulig: Klaus Loehr- Petersen Christina Jacobsen Fie Graugaard Bodil Søgaard Bertel

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

fdb.dk Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011

fdb.dk Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011 Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011 Kære FDB vært, Du har modtaget 2 plakater, som du bruger, når du præsentere tema Ny Nordisk Hverdagsmad for kursisterne! Plakat nr.

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

De økologiske principper i forhold til sygdomsbehandling af dyr

De økologiske principper i forhold til sygdomsbehandling af dyr AARHUS UNIVERSITET 15. DECEMBER 2009 De økologiske principper i forhold til sygdomsbehandling af dyr Hugo F. Alrøe, seniorforsker Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

Læs mere

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege

Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Hvad har klima med mad at gøre? Christian Ege Gå på tre ben Vi skal 1) Forbedre jordbruget, så drivhusgasudslippet sænkes 2) Ændre vores kostvaner over mod fødevarer med lavt udslip af CO2: 3) Reducere

Læs mere

Større biodiversitet og højere udbytter

Større biodiversitet og højere udbytter Større biodiversitet og højere udbytter Økologisk landbrug er ofte bedre for biodiversiteten end konventionelt landbrug både i selve marken og i småbiotoper som f.eks. levende hegn på bedriften. Dette

Læs mere

Vil øget forbrug af økologiske fødevarer føre til en sundere kostsammensætning?

Vil øget forbrug af økologiske fødevarer føre til en sundere kostsammensætning? Vil øget forbrug af økologiske fødevarer føre til en sundere kostsammensætning? Peter Sandøe, Kia Ditlevsen, Sigrid Denver, Jonas Nordström, Jesper Lassen og Tove Christensen Institut for Fødevare- og

Læs mere

Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet

Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet Gør økologisk mad dig sundere? Den ernæringsmæssige kvalitet QLIF projektet Kirsten Brandt Food Quality & Health Research Group Human Nutrition Research Centre Newcastle University Carlo Leifert Nafferton

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter

Går jorden under? Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kvælstofforsyningen på økologiske plantebedrifter Professor Jørgen E. Olesen Kilder til kvælstofforsyningen i økologisk planteavl Deposition

Læs mere

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007

Bæredygtig udvikling i Novozymes. Marts 2007 Bæredygtig udvikling i Novozymes Marts 2007 Novozymes vision Vi arbejder for en fremtid, hvor vores biologiske løsninger skaber den nødvendige balance mellem forretningsmæssig vækst, et renere miljø og

Læs mere

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT

ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT ØKOLOGI HVAD ER ØKOLOGISK PRODUKTION? HVORFOR LÆGGER LANDMÆND OM? BIRGITTE POPP ANDERSEN, PLANTEAVLSKONSULENT DEN ØKOLOGISKE TANKEGANG Ordet økologi stammer oprindelig fra græsk og betyder frit oversat

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Økologi Indledning...3 Opgørelse...4 Samlet opgørelse...4 Skolemad...6 Plejehjem...8 Integrerede institutioner...5 Børnehaver...5 Vuggestuer...6 Fritidsklubber...6

Læs mere

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb

FYSIK/KEMI. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Stof og stofkredsløb FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleven kan analysere dele af stofkredsløb Eleven kan med modeller forklare stofkredsløb i naturen Eleven kan

Læs mere

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen GMO Status Europa / USA Hvorfor / hvorfor ikke? Forskellige holdninger og konklusioner Andre forskelle mellem kontinenterne Lille gødnings-

Læs mere

Hvilke sorter skal der vokse på marken?

Hvilke sorter skal der vokse på marken? Hvilke sorter skal der vokse på marken? En temadag om EU-sortslovgivningens betydning for det økologiske og konventionelle jordbrug Tirsdag den 6. november 2012 kl. 10-15 i NaturErhvervstyrelsen Moderator:

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme

Landbruget. Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen. Landbrugets stemme Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Spørgsmål 158 Offentligt Landbruget Ikke som et problem, -Men som en del af løsningen Det kommer til at knibe med bæredygtigheden i fremtiden!

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Eleverne kan formulere en FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan formulere en 1. Eleven formulerer og belyser en problemstilling, der tager udgangspunkt problemstilling

Læs mere

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand

Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Livet i jorden skal plejes for at øge frugtbarhed og binding af CO2 samt evnen til at filtrere vand Med en større planteproduktionen øger vi inputtet af organisk stof i jorden? Mere CO2 bliver dermed bundet

Læs mere

Æg og økologi. Trends, forventninger og en forsigtig prognose. Thomas Roland, CSR-chef, Coop. Kolding, 11. december

Æg og økologi. Trends, forventninger og en forsigtig prognose. Thomas Roland, CSR-chef, Coop. Kolding, 11. december Æg og økologi Trends, forventninger og en forsigtig prognose Kolding, 11. december 2017 Thomas Roland, CSR-chef, Coop Thomas.roland@coop.dk Hvad vil jeg fokusere på? 1. Lidt om det økologiske marked lige

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere

Muligheder for et drivhusgasneutralt

Muligheder for et drivhusgasneutralt Muligheder for et drivhusgasneutralt landbrug og biomasseproduktion i 2050 Tommy Dalgaard, Uffe Jørgensen, Søren O. Petersen, Bjørn Molt Petersen, Nick Hutchings, Troels Kristensen, John Hermansen & Jørgen

Læs mere

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer

Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi. Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer Vigtige fødevaretrends og deres samspil med økologi Nina Preus Seniorkonsulent, sociolog Landbrug & Fødevarer En analyse af en masse analyser Kvalitative Egne analyser GfK ConsumerScan 3000 panelister

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d

Går jorden under? Vandforbruget i landbruget i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Vandforbruget i landbruget 2010-2050 i region Midtjylland GrundvandsERFAmøde d 28.2.2013 Christen D Børgesen Finn Plauborg Inge T Kristensen

Læs mere

Værdien af urter i græsmarker for natur, dyr og mennesker

Værdien af urter i græsmarker for natur, dyr og mennesker EcoServe: Fokusgruppe med forbrugere Værdien af urter i græsmarker for natur, dyr og mennesker V. Cathrine Esmann, Økologisk Landsforening. Januar 2014 Projektet EcoServe er en del af Organic RDD programmet,

Læs mere

Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer. Poul Erik Lærke

Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer. Poul Erik Lærke Naturpleje til bioenergi? Miljø- og klimaeffekter ved høst af engarealer Poul Erik Lærke Agenda Hvordan sikres de åbne ådale der tidligere er blevet afgræsset af kreaturer? Er det muligt at kombinere naturpleje

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København

Behovet for politisk handlekraft. Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Behovet for politisk handlekraft Theresa Scavenius, PhD, Lektor Institut for Planlægning, AAU København Klimapolitik: hvad er det? Montreal Protokol (1989): Ozone regulering and Freon (CFCs) udfasningsplan.

Læs mere

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI

59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI 59 INSPIRERENDE OPLÆG OM ØKOLOGI Efterår/vinter 2015/16 Økologi 59 SPÆNDENDE OPLÆG OM ØKOLOGI SEGES Økologi tilbyder i efteråret/vinteren 2015/16 aktuelle oplæg om de økologiske emner, hvor der er ny og

Læs mere