7. februar 2011 FM 2011/87. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. februar 2011 FM 2011/87. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 7. februar 2011 FM 2011/87 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Da den første lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige blev vedtaget i 1996 var formålet dels at skabe hjemmel til umiddelbart at kunne inddrive en række offentlige krav, der ikke var nævnt i Retsplejelov for Grønland (tidligere Lov om rettens pleje i Grønland), og dels at etablere værktøjer, der kunne forebygge at restancer til det offentlige opstod. Det offentlige leverer og opkræver betaling for en lang række ydelser og services til borgere og virksomheder (el, vand, varme, husleje, renovation, skorstensfejning, daginstitutionsbetaling mv.), ligesom det offentlige opkræver en række periodiske afgifter (motorafgift, automatspilsafgift mv.). Der er tale om et meget stort antal enkeltfordringer, som enkeltvis kan være af begrænset størrelse. Da mange af disse krav ikke betales rettidigt, og da en række af kravene er betaling for ydelser, der ikke umiddelbart kan nægtes, herunder for eksempel renovation og skorstensfejning, resulterer dette i et stort antal enkeltfordringer af beskeden størrelse, som skal tvangsinddrives. Tvangsinddrivelse er, blandt andet af hensyn til borgernes retssikkerhed, en relativt omstændig proces som er meget ressourcekrævende såvel for borgeren, (arbejdsgiveren) som det offentlige. En tvangsinddrivelsesproces kan eksempelvis indebære tilbageholdelse i borgerens løn. Det ressourcemæssige omfang af en tvangsinddrivelsesproces er omfattende og nødvendiggør omkring 18 foranstaltninger, herunder gentagne udsendelser af opkrævninger, bogføringer mv. Ud over den omfattende sagsbehandlingstid kommer endvidere udgifter i forbindelse med udsendelse af påkrav m.v. Lovforslaget tilsigter at mindske antallet af ressourcekrævende tvangsinddrivelsesprocesser. Det sker dels ved at udvide bestemmelsen om indtræden til ydermere at gælde for kommunale fordringer på betaling af daginstitutions- og dagplejepladser, renovation, skorstensfejning og fordringer i forbindelse med kommunernes mulighed for bidrag til erhvervsudvikling gennem FM 2011/87 ANAN sagsnr

2 investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v., dels ved at stille krav om tilmelding til et system med automatiske betalinger. Udvidelsen af bestemmelsen om indtræden indebærer, at kommunerne ved tilbagebetaling af for meget indbetalt skat yderligere kan indtræde for et beløb der svarer til den berettigedes ubetalte forfaldne gæld vedrørende daginstitutions- og dagplejepladser, renovation, skorstensfejning samt fordringer i forbindelse med kommunernes investering eller garantistillelse i erhvervsmæssig virksomhed i forsøget på at fremme erhvervslivet. Bestemmelsen udvides endvidere til at gælde for privates krav på ubetalt, forfalden gæld i forbindelse med betaling af underholdsbidrag (forhøjet børnebidrag og ægtefællebidrag). Et krav om tilmelding til automatiske betalinger udgør for rettidige betalere en indskrænkelse af deres valgfrihed med hensyn til betalingsmåde. Kravet må dog ses som et nødvendigt retsskridt i forhold til et stigende antal restancer til det offentlige, og må for personer der ikke betaler rettidigt anses for mindre indgribende end en eventuel tvangsinddrivelse. Samtidig forventes kravet at mindske ressourceforbruget i det offentlige mærkbart. En lukning af det offentliges kontantkasser vil ligeledes udgøre et værktøj til at spare ressourcer i det offentlige. Kontantkasser har historisk været en udbredt måde, hvorpå borgere har kunnet afvikle deres betalinger til det offentlige, og hver enkelt myndighed har således haft egne kontantkasser til ind og udbetalinger. En begrænsning af antallet af kontantkasser kan være med til at fremme en effektiv administration. Flere offentlige myndigheder har eller planlægger at nedlægge nogle af deres kontantkasser. 2. Lovforslagets indhold Formålet med de foreslåede regler er, at forebygge restancer til det offentlige. Det foreslås, at bestemmelsen om indtræden udvides til at omfatte kommunens fordringer på betaling af daginstitutions- og dagplejepladser, renovation samt skorstensfejning. Hensigten er at en kommune ligeledes kan indtræde i den berettigedes krav på tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, såfremt den berettigede er i restance med betaling af daginstitutions - og dagplejepladser, renovation, skorstensfejning samt fordringer i forbindelse med kommunernes investering i erhvervsmæssig virksomhed i forsøget på at fremme erhvervslivet. Bestemmelsen udvides til ligeledes til at indeholde privates krav på ubetalt, forfalden gæld i forbindelse med betaling af underholdsbidrag. Det foreslås endvidere, at der tilføjes en ny bestemmelse i lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, hvorefter en offentlig myndighed kan stille krav om tilmelding 2

3 til et system med automatiske betalinger, i forbindelse med betaling for en række offentlige ydelser og services, samt en række periodiske afgifter. Hensigten er, at begrænse antallet af restancer og dermed de ressourcer der skal anvendes til at inddrive disse. Forslaget skønnes ikke at influere på den enkelte borgers retssikkerhed. På nuværende tidspunkt kendes forskellige betalingstjenester som elektroniske bankoverførsler samt direkte debiteringer, eksempelvis betalingsservice. Ved tilmelding til automatiske betalinger via bankoverførsel, har borgeren mulighed for at tilbagekalde eller afvise en betaling inden betalingsdatoen er nået, hvis personen har indsigelser imod kravet. Dette kan personen i udgangspunktet selv administrere ved at følge betalingerne, eksempelvis via netbank. Ved tilmelding til betalingsservice kan en borger som ved ovenstående model følge sine betalinger via netbank eller på anden vis og tilbagekalde disse inden gennemførslen. Ydermere giver betalingsservice mulighed for, at borgeren kan få en betaling tilbageført. Ønsker borgeren ikke at en betaling skal gennemføres eller ønskes en betaling tilbageført, kan dette foretages via borgerens netbank eller ved meddelelse herom til borgerens pengeinstitut inden en given frist. På nuværende tidspunkt er Nets betalingsservice eneste betalingsformidler af denne art. Pengeinstitutter kan afvise at oprette en konto eller en betalingsaftale med en person eller virksomhed. Af hensyn til de personer som ikke råder over en bankkonto, eller som ikke kan opnå en betalingsaftale med en bank, er bestemmelsen udformet således, at der gives mulighed for alternative betalingsmetoder med frigørende virkning. En alternativ betalingsmetode vil typisk være muligheden for at betale via girokort. Det foreslås, at de nærmere regler vedrørende fysiske eller juridiske personers betalinger til offentlige myndigheder kan fastsættes af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan blandt andet tage højde for særlige personers eller samfundsgruppers betalingsbehov og muligheder. Bemyndigelsen kan således bidrage til at sikre fleksibilitet og en større grad af individuelle løsninger. Det foreslås, at en offentlig myndighed kan nægte kontant betaling som frigørende betalingsform, hvis myndigheden har truffet beslutning om anvendelse af et system med automatiske betalinger. Opretholdelsen af kontantkasser er omkostningstungt. Administrativt udgør kontantkasser en økonomisk belastning for det offentlige, herunder i forbindelse med kontrol og sikring mod kriminalitet. Ydermere vil betalinger via et system med automatiske betalinger ofte kunne klares langt nemmere og hurtigere end ved personligt fremmøde ved kontantkasser. Forslaget skal således fremme en mere effektiv og enkel betalingsafvikling ved at minimere antallet af kontantbetalinger. 3

4 Forslaget indeholder ikke bestemmelser vedrørende sanktioner i forbindelse med manglende efterlevelse af den pålagte forpligtigelse. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: Udvidelsen af bestemmelsen om indtræden ventes at nedbringe restancemassen til det offentlige og dermed forbedre likviditeten. Desuden ventes udvidelsen, at lette administrationen i forbindelse med en eventuel inddrivelsesproces. Det er ikke muligt at vurdere den nøjagtige gevinst ved krav om tilmelding til et system med automatiske betalinger, men forslaget forventes at nedbringe antallet af manglende indbetalinger. Det ventes, at kravet vil resultere i færre udeståender og tab. Som eksempel kan nævnes, at den centrale inddrivelsesmyndighed i perioden 1. januar 2009 til oktober 2010 har håndteret sager vedrørende manglende betaling for renovation. Såfremt kravet om tilmelding til et system med automatiske betalinger resulterer i en halvering af antallet af restancesager, vil besparelsen alene i porto udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt. Ydermere vil en nedgang i antallet af restancesager frigøre personale, som i stedet kan anvendes til andre inddrivelsesopgaver. Det vurderes at alene portobesparelsen på årsbasis vil udgøre ca. 0,5 mio. kr. årligt for Selvstyret. For kommunerne ventes ligeledes besparelser i form af færre portoudgifter til udsendelse af fakturaer i samme størrelsesorden som hos Selvstyret. Et faldende antal inddrivelsessager ventes ligeledes, at medføre færre realiserede tab for såvel kommunerne som Selvstyret. Det er dog ikke muligt at kvantificere dette beløb. Tilmelding til automatiske betalinger vil derfor have positive effekter for det offentlige, idet antallet af ressourcekrævende og omkostningstunge tvangsinddrivelsesprocesser mindskes. For det offentlige, kan der dog forekomme en udgift i form af en betaling til udbyderen af et automatisk betalingssystem. Det ses eksempelvis ved tilmelding af betalinger til direkte automatisk betaling (betalingsservice) hos Nets. Omkostningerne i forbindelse hermed må dog skønnes at blive opvejet af de sparede administrationsomkostninger og den øgede sikkerhed for at få kravene betalt rettidigt. 4

5 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: Forlaget ventes ikke at have aktuelle økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet de offentlige betalingsaftaler ikke har forrang for andre betalingsaftaler. Forslaget indebærer dog mindre administrative lettelser for arbejdsgivere, idet forslaget ventes at reducere antallet af løntilbageholdelser i forbindelse med tvangsinddrivelse. 5. Miljø og naturmæssige konsekvenser: Forslaget ventes ikke at have miljø- eller naturmæssige konsekvenser. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: Lovforslaget om udvidelse af bestemmelsen vedrørende indtrædelse vil ikke have konsekvenser for borgeren. Dog vil en lettelse af det administrative lette en eventuel inddrivelsesproces for såvel det offentlige som for den berørte borger. Lovforslaget om krav om tilmelding til automatiske betalinger ventes at medføre administrative og økonomiske lettelser for borgerne, idet borgeren kan undgå at betale eventuelle administrations samt betalingsgebyrer, ligesom borgerne i stigende omfang vil undgå tids - og ressourcekrævende tvangsinddrivelsesprocesser eller løntilbageholdelser. Muligheden for lukning af offentlige kontantkasser vurderes ikke at indebære en serviceforringelse for borgerne. Borgere som ikke har mulighed for at oprette en betalingsaftale med deres pengeinstitut eller som ikke besidder en bankkonto kan betale med frigørende virkning på anden vis, eksempelvis ved indbetaling via girokort. 7. Forholdet til Rigsfællesskabet og Selvstyre: Lovforslaget har ikke konsekvenser for rigsfællesskabet. 8. Høring af myndigheder og organisationer Forslaget har været i høring hos KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), GrønlandsBANKEN, Bank Nordic, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og Departementet for boliger, Infrastruktur og Trafik. Der er modtaget høringssvar fra KANUKOKA, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN), GrønlandsBANKEN, Grønlands Arbejdsgiverforening, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked samt Departementet for Sociale anliggender. Kanukoka bemærker i deres høringssvar, at forslaget er ensstemmende med deres hensigter og planer for fremtidige strukturændringer med hensyn til restanceforebyggelser. Kanukoka imødekommer derfor forslaget. 5

6 GrønlandsBANKEN bemærker i deres høringssvar, at forslaget har stor indvirkning på banken. GrønlandsBANKEN understreger, at den i udgangspunktet er positiv overfor rationaliseringsgevinster i det offentlige, men at disse tiltag ikke må have uhensigtsmæssige konsekvenser for bankerne. GrønlandsBANKEN bemærker hertil, at forslaget pålægger bankerne en uhensigtsmæssig byrde, i forbindelse med krav om tilmelding til betalingsservice, hvor bankerne bliver ansvarlige for kreditrisikoen, for beløb under kr. GrønlandsBANKEN bemærker endvidere, at det offentlige bør indgå aftale med bankerne om dækning af overtræk som skyldes betalinger til det offentlige, hvilket vil lette implementeringen af forslaget. Lovforslaget udspringer ikke af besparelseshensyn i det offentlige, men i ønsket om at lette proceduren for borgernes betalinger til det offentlige, således at færre borgere får unødvendige og bebyrdende restancer til det offentlige. En mindskelse af restancerne til det offentlige vil dog have gavnlige effekter for såvel borgerne som det offentlige idet færre restancer vil betyde færre tvangsinddrivelsesprocesser som både er omkostningstunge og ressourcemæssigt belastende for borgeren såvel som det offentlige. Der er forståelse for GrønlandsBANKENs bekymring i forhold til kreditrisikoen ved et stigende antal tilmeldinger til betalingsservice. Af forslaget samt dets bemærkninger fremgår dog, at forslaget tilsigter et krav om tilmelding til et system med automatiske betalinger. Der er således ikke alene tale om muligheden for tilmelding til Nets betalingsserviceordning, men ligeledes muligheden for tilmelding til automatiske betalinger via bankoverførsel. Forslaget pålægger ikke bankerne at indgå betalingsaftaler, hvor banken vil blive udsat for særlige risici. Af bemærkningerne fremgår således, at pengeinstitutter kan afvise at oprette en konto eller betalingsaftale, hvorved bankerne således ikke vil blive stillet anderledes end på nuværende tidspunkt. GrønlandsBANKEN bemærker ydermere, at et stigende antal henvendelser til banken om tilmelding til betalingsserviceaftaler vil være arbejdskrævende for banken. Forslaget vil givetvis resultere i et stigende antal henvendelser om tilmelding til et system med automatiske betalinger fra bankens kunder. Der findes dog ikke, at banken vil blive pålagt ekstra arbejdsbyrder, idet et stort antal af de henvendende i forvejen er kunder i banken og formentlig på et senere tidspunkt alligevel ville benytte sig af muligheden for at foretage betalinger via et system med automatiske betalinger. Et stigende antal tilmeldte vil desuden fremtidigt spare banken for unødige personlige henvendelser. GrønlandsBANKEN har ønske om at det bliver pointeret i bemærkningerne, at det offentlige er indforstået med, at GrønlandsBANKEN samt andre banker, ikke kan pålægges at oprette en 6

7 betalingserviceaftale, såfremt banken har vurderet at kundeforholdet ikke skal omfatte en betalingsserviceaftale. Af bemærkningerne fremgår som ovenfor nævnt, at pengeinstitutter kan afvise at oprette en konto eller betalingsaftale, hvorefter borgeren vil få mulighed for betaling med frigørende virkning på anden vis. Det findes ikke nødvendigt at pointere dette yderlige, idet det allerede findes at fremgå klart af bemærkningerne. Endelig bemærker GrønlandsBANKEN, at pengeinstitutter ikke kan udlevere oplysninger om deres kunder, herunder oplysninger om hvorvidt kunderne er tilmeldt et system med automatiske betalinger eller ej. Der vil i forbindelse med et eventuelt krav om tilmelding til et system med automatiske betalinger ikke blive ført kontrol med enkelte borgers muligheder herfor. Såfremt enkelte borgere ikke har mulighed for tilmelding til et system med automatiske betalinger, giver forslaget mulighed for betaling med frigørende virkning på anden vis, eksempelvis ved giroindbetaling. Grønlands Arbejdsgiverforening anbefaler i deres høringssvar, at departementet for finanser undersøger muligheden for implementering af en afregningsmodel lignende den færøske, hvor virksomhederne indbetaler deres skatter og andre offentlige forpligtigelser via et specielt system. En udvikling samt implementering af en betalingsmodel lignende den færøske vil kræve længere tidshorisonter og allerede på nuværende tidspunkt er der behov for tiltag i forhold til et stigende antal restancer, hvilket forslaget tilsigter. Departementer er dog opmærksom på den færøske model og vil fremtidigt overveje behovet for en lignende løsning. Grønlands arbejdsgiverforening har ikke øvrige bemærkninger, foruden undren over at det offentlige kan nægte betaling med kongens mønt med frigørende virkning. Der ses generelt en tendens til at offentlige myndigheder og erhvervslivet lukker deres kontantkasser, idet disse er omkostningstunge at opretholde. Ligesom disse administrativt kræver stor opmærksomhed i forbindelse med kontrol og sikring mod kriminalitet. Nedlukningen af kontantkasser er desuden medvirkende til at fremme en mere effektiv og enkel betalingsafvikling, til gavn for såvel borgerne som det offentlige. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked bemærker, at departementet ikke fremgår af opremsningen i punkt 8, under de almindelige bemærkninger. 7

8 Manglen er rettet og departementet fremgår nu af opremsningen. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har ikke øvrige kommentarer til forslaget. Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har ingen bemærkninger til forslaget. Dette gælder ligeledes for Departementet for Sociale Anliggender. 8

9 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen sikrer, at kommunerne ved tilbagebetaling af for meget indbetalte skatter, såvel indkomstskatter som afgifter, kan indtræde for et beløb, der svarer til den berettigedes ubetalte, forfaldne gæld vedrørende hjælp mod tilbagebetalingspligt, forskudsvis udbetalte underholdsbidrag, kommunernes lån til erhvervsmæssig virksomhed samt kommunernes fordringer på betaling af daginstitutions- og dagplejepladser, renovation, skorstensfejning samt fordringer i forbindelse med kommunernes investering i erhvervsmæssig virksomhed, i forsøget på at fremme erhvervslivet. Det foreslås, at bestemmelsen om indtræden udvides til at omfatte kommunens fordringer på betaling af daginstitutions- og dagplejepladser, renovation samt skorstensfejning. Efter tilføjelsen kan en kommune indtræde i den berettigedes krav på tilbagebetaling af for meget indbetalt skat, såfremt den berettigede er i restance med betaling af daginstitutions- og dagplejepladser, renovation, skorstensfejning samt fordringer i forbindelse med kommunernes investering i erhvervsvirksomhed, i forsøget på at fremme erhvervslivet. Indtrædelsen finder sted på det tidspunkt, hvor den berettigede modtager meddelelse herom. Ved indtrædelse succederes i den berettigedes retsstilling på det pågældende tidspunkt, hvilket bevirker, at den, der indtræder, får samme retsstilling, som den berettigede ville have haft i forhold til kravet på tilbagebetaling af pågældende fordring. Til nr. 2 Bestemmelsen udvides til ligeledes at omfatte privates fordringer på ubetalt, forfalden gæld i forbindelse med underholdsbidrag (børnebidrag samt ægtefællebidrag). Til nr. 3 Det foreslås, at der efter 6 indsættes som ny overskrift: Forebyggelse af restancer. Til nr. 4. Til 6 a, stk. 1. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at offentlige myndigheder kan stille krav til fysiske og juridiske personer som modtager leverancer og serviceydelser fra det offentlige, i form af 9

10 eksempelvis el, vand, varme, husleje, skorstensfejning, renovation eller daginstitution, om at tilmelde betalingerne til et system med automatiske betalinger. Med forslaget gives der mulighed for, at pågældende offentlige myndigheder, nettostyrede virksomheder eller administrationsselskaber der administrerer serviceydelsen eller varen på vegne af det offentlige kan kræve at betalingen tilmeldes et system med automatisk betalingsformidling. Fysiske og juridiske personer som har mulighed for at opfylde forpligtigelsen kan af en offentlig myndighed kræves tilmeldt et system med automatiske betalinger forud for erhvervelsen af varer eller serviceydelser, som eksempelvis daginstitution mv. Borgere som ikke har mulighed for at opnå en aftale om automatisk betaling med deres pengeinstitut kan ikke nægtes modtagelsen af varer og serviceydelser fra det offentlige, såfremt disse i stedet anvender anden betalingsmåde, som eksempelvis giroindbetaling. Personer som ikke opfylder det offentliges krav vil således i stedet modtage et giroindbetalingskort. Manglende opfyldelse af kravet om tilmelding til et system med automatiske betalinger eller afvisning heraf vil ikke udløse retsvirkninger i form af sanktioner. Mangelfuld betaling kan dog stadig resultere i en afbrydelse af leveringen af den pågældende vare eller serviceydelse. Ligesom sagerne kan overgives til Inddrivelsesmyndigheden med henblik på tvangsinddrivelse. Med forslaget gives endvidere mulighed for, at en offentlig myndighed kan afvise kontantbetaling som frigørende betalingsform under forudsætning af, at myndigheden har stillet krav om tilmelding til et system med automatiske betalinger. Til stk. 2. Bestemmelsen vedrører alle former for løbende betalinger, herunder eksempelvis el, vand, varme, husleje, renovation, skorstensfejning, daginstitutionsbetaling, samt skatter og afgifter, herunder eksempelvis motorafgift og automatspilsafgift. Til stk. 3. Fysiske og juridiske personer som ikke kan opnå aftale om automatisk betaling med deres pengeinstitut er undtaget fra kravet om tilmelding til automatiske betalinger. Det samme gælder fysiske personer uden mulighed for oprettelse af en pengeinstitutkonto. Personer uden mulighed for pengeinstitutaftale, eller aftale om tilmelding til et system med automatiske betalinger kan betale med frigørende virkning på anden vis, eksempelvis ved giroindbetaling. 10

11 Til stk. 4. Bestemmelsen giver mulighed for, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om fysiske og juridiske personers betalinger til offentlige myndigheder. Bestemmelsen bevirker således, at Naalakkersuisut kan opstille regler vedrørende alternative betalingsmuligheder for personer som omfattes af stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om at personer omfattet af stk. 3 skal betale ved giroindbetaling eller på anden vis, såfremt det findes hensigtsmæssig i forhold til de pågældende. Til 2 Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft 1. juli

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Da den første lov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige blev vedtaget i 1996 var formålet dels at

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Skatte- og Afgiftsudvalget. vedmrende

BETÆNKNING. Afgivet af Skatte- og Afgiftsudvalget. vedmrende I. april 20 II FM2011l87 BETÆNKNING Afgivet af Skatte- og Afgiftsudvalget vedmrende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede BEK nr 984 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-3316 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender

Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender Retningslinjer for opkrævning af kommunens tilgodehavender 1 Indholdsfortegnelse Hjemmel...3 Formål...3 Udsendelse af opkrævninger...3 Frister for indbetaling...4 Påmindelse...4 Rykkergebyr, renter og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. marts 2014 FM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette lovforslag indeholder initiativer som skal ruste skattelovgivningen i forhold til udviklingen indenfor

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Forslagets baggrund For motorkøretøjer, der er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland skal der som udgangspunkt svares

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger.

Rettelsesblad. (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. 23. april 2004 FM 2004/23 Rettelsesblad (erstatter s. 1 5 i forslag dateret den 11. marts 2004) Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på Finansloven for

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016.

Nedenfor sammenfattes resultaterne af betalingskontorets styrkede opkrævningssindsats i 2016. Vedrørende: Betalingskontoret resultater i 2016 Sagsnavn: Øget indsats på betalingskontoret Sagsnummer: 00.01.00-A00-22-15 Skrevet af: Betina Dichmann og Birgitte Wendelboe Stobberup Forvaltning: Økonomi

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

15. marts 2011 FM 2011/25. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. marts 2011 FM 2011/25 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling trådte i kraft den 1. januar

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013

, FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 FREDERICIA KOMMUNE 17. maj 2013 Orienteringssag til økonomiudvalget - opfølgning Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2013 orienteret om resultatet af arbejdet med socialt bedrageri i 2012. I forbindelse

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20141110226 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 18. december 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik)

J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK. Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) J.nr. 20110210101 BETALINGSPOLITIK Hvordan betaler borgere, virksomheder og ejere til Kommunen (debitorpolitik) Godkendt af kommunalbestyrelsen d. 24. september 2012 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL

DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Projektkommissorium Projekttitel: Mindre gæld til det offentlige - Ilanngaassivik Projektejer Skattestyrelsen Formålet med projektet: Der skal gennemføres en analyse af de lovgivningsmæssige og tekniske

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om Ilanngaassivik opkrævning af offentlige fordringer i Grønland. Kapitel 1 Formål og definition

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om Ilanngaassivik opkrævning af offentlige fordringer i Grønland. Kapitel 1 Formål og definition XX. [måned] 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om Ilanngaassivik opkrævning af offentlige fordringer i Grønland Kapitel 1 Formål og definition 1. Ved denne inatsisartutlov

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige I medfør af 11, 11 a, stk. 8, 11 b, stk. 1 og 5, 11 c, stk. 3, og 12 b i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret

Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Fremtidens kommune Årsrapport 2016 Opkrævningskontoret Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Formål...3 Opsummering...3 UDVIKLINGEN

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 5, 4, stk. 8, 5, stk. 3, 10 og 14, stk. 2, jf. 2, stk. 4, i lov nr. xx af xx om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede,

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Dansk Energi 11. december 2003 02/36, dok. 5 FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Opmærksomheden henledes på, at forsyningsvirksomhederne ikke har adgang til at afbryde for nettilslutningen. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Forslag. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere