Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune. Sundhedsudvalg Fagudvalgs prioritering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune. Sundhedsudvalg Fagudvalgs prioritering:"

Transkript

1 Nr. 6 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Fagligt indsatsområde Den Børnevenlige Kommune Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: KL har udarbejdet en rækker anbefalinger til forebyggende og sundhedsfremmende tiltag der på baggrund af evidens er virksomme. Gennemgående anbefales det at der er en kontaktlærer for hvert af områderne Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Mental Sundhed (KRAMM). Kontaktlærerne på skolerne skal have fokus på faglig rådgivning, relevant undervisningsmateriale, og ajourføring nationalt og lokalt til de kommunale sundhedsfagpersoner. Anbefalinger vil formentlig komme til at indgå i kommunens sundhedspolitik. Denne funktion fra skolerne kobles op i et sundhedsnetværk mellem skolerne i projekt Den Børnevenlige Kommune. I dette netværk indgår et samarbejde med UCL omkring opkvalificering og styrkelse af det sundhedsfremmende fokus i forhold til KRAMM. Samtidig indgår genetableringen af en mindre sundhedspulje i skoleregi, som kan støtte opstart af sundhedsfremmende tiltag på skolerne. Den Børnevenlige Kommune blev etableret under den første Udviklingsstrategi.Der blev etableret et partnerskab med UCL der understøttede skolernes indsatser for sundhedsfremme, implementering af sundhedspolitikker og andre sundhedstiltag. I projektet blev der udarbejdet en læseplan/manual for hvordan man kunne: a) arbejde med og koordinere sundhedsfremme i fagene idræt og hjemkundskab samt i forhold til skolesundhedstjenesten b) gennem involvering af forældre, styrke skole-hjem samarbejdet på sundhedsområdet. Der bliver etableret et sundhedsnetværk mellem i skole regi, hvor alle skoler var repræsenteret, og hvor UCL deltog og kompetenceudviklede. Netværket arbejdede med temaer som: Hvordan man styrker det sundhedsfremmende arbejde i skolen gennem sundhedsundervisning og sundhedspædagogisk arbejde i SFO samt ved at etablere understøttende sundhedsfremmende rammer for børns hverdag i skolen Udvikling af de professionelle roller i skolernes sundhedsundervisning og sundhedsfremmende arbejde Hvordan man fremmer børns læring gennem involvering, sundhedsfremmende undervisning og aktiviteter Hvordan man involverer forældre og afklarer og formidler gensidige forventninger i skole-hjemsamarbejdet Etablering af lokale sundhedspolitikker der kan sikre forankring og fortsat dialog og erfaringsudveksling Der blev etableret en mindre sundhedspulje, hvor der kunne søges om støtte til opstart af sundhedsfremmende initiativer på skolerne. Der blev gennemført et pilotprojekt på skolerne i Horne og Svanninge, hvor der blev arbejdet med undervisningsforløb i fagene idræt og hjemmekundskab, samt snitfladerne i samarbejdet med sundhedsplejerskerne. De gennemførte indsatser i projektet havde fokus på etablering af rammer og strukturer der har kunnet understøtte den sundhedsfremmende indsats og opstartet kompetenceudviklingen af personalet. Projektet afsluttes i 2010 som led i besparelserne. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt

2 Forudsætninger for økonomisk overslag: Succeskriterier for mål og delmål: Der er etableret sundhedsnetværk på skoleområdet Alle skoler har repræsentation i netværket Skolerne har udarbejdet lokale politikker for KRAMM faktorerne Der er igangsat kompetenceudviklende tiltag for de lærer der deltager i sundhedsnetværket Der er igangsat mindst ti sundhedsfremmende projekter på skolerne i kommunen Overordnet handleplan: Ultimo 2011: Samarbejdsaftale med UCL indgås Der udarbejdes kommissorium for skolesundhedsnetværket Der udpeges en administrativ medarbejder fra skoleområdet og en fra sundhedsopmrådet til at kooridnere indsatserne i netværket og administrere møder og pulje. primo 2012: Skole sundhedsnetværket er etableret Medio : Pulje udbydes til skolerne Ultimo : Årberetning fra netværket udarbejdes og fremsendes til udvalget til orientering Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Årsberetningerne behandles politisk og der aflægges regnskab for fordelingen af midler i puljen. Årberetningen indeholder desuden en status på udviklingen af politikker på skolerne Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Børn bliver federe, rør sig mindre, spiser dårligere og begynder at ryge og drikke for tidligt og for meget. Samtidig har flere og flere skole børn det psykisk skidt og føler sig angste og ensomme. Den udvikling skal vendes. Skolen er et meget vigtigt område, for indsatser der fremmer sundheden blandt de opvoksende generationer af borgere i kommunen. Skolerne har en lang række andre fokusområder og hvis sundheds skal integreres i skolernes hverdag er det nødvendigt med en opkvalificering af personalet og en stadig ajourføring på vidensområdet. Der kommer til stadighed ny viden om sundhedsfremmende tiltag for børn. Senest har en stor undersøgelse på skolerne i Svendborg vist effekt af 6 timers idræt ugentlig, både i forhold til overvægt og risiko for udvikling af diabetes. En del af effekten er endvidere opnået ved at tilbyde målrettet alderssvarende idrætstilbud. Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. 7 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Fagligt indsatsområde Kompetenceudvikling i sundhedsfremme Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: For at understøtte sundhed på tværs i organisation, og sundhedsfremme som en integreret del af det daglige arbejde er de nationale anbefalinger at der sker en kompetenceudvikling af lederne og medarbejderne. De skal kunne sætte særligt fokus på Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Mental sundhed (KRAMM) og til at kunne håndtere de udfordringer der kan komme når der arbejdes med forandringer af livsstil og styrkelse af sundhed hos borgere. Der skal etableres en generel kompetenceudvikling af lederne på temadage, med fokus på at sikre viden om sundhedsfremme i forhold til KRAMM. Nøglepersonerne blandt medarbejderne skal uddannes i positivt at udfordre borgere og kolleger i at skabe sunde levevaner. Kommunens sundhedspolitik skal markedsføres og ud i organisationen. Undervisningsforløbene skal tilrettelægges, så medarbejdere opnår kompetencer til at rådgive om sunde levevaner. Indholdet i undervisningen kan på baggrund af anbefalingerne fra KL's publikation "Forebyggelse der rykker" blandt andet være: Kompetenceudvikling af medarbejder der arbejder med børn, unge og ældre inden for ernæring, madlavning, adfærdsændringer og måltidskultur Kompetenceudvikling af medarbejdere, der henviser til rygestoptilbud. Et basalt tre timers kursus om, hvorledes man taler med borgere om rygestop, rygestoppets biologi, rygestop-kursets mål, indhold og form. Kompetenceudvikling af medarbejdere, der har kontakt til kommunens borgere, i at tage spørgsmål om alkoholforbrug op Kompetenceudvikling omkring fysisk aktivitet til pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker, skolelærere, SFO- og klub-personale samt andre, der arbejder med børn, medarbejdere, der har kontakt til ældre, og medarbejdere, der arbejder på institutioner for handicappede og andre Kompetenceudvikling omkring mental sundhed til medarbejdere der har kontakt til borgere. Det kan være lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, sagsbehandlere på det sociale område og på beskæftigelsesområdet. Kompetenceudvikling tilbydes til personalet i moduler indenfor KRAMM faktorerne og i Den Motiverende Samtale som evidensbaseret redskab til støtte af livsstilsforandringer. Personalegrupper der arbejder med de to målgrupper, unge og grupper af borgere med særlige behov, prioriteres, da disse er prioriterede i kommunens sundhedspolitik. Personalegrupperne kan slås sammen i fem grupper: 1. Børne- og skoleområdet 2. Det sociale område 3. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet 4. Teknik- og miljøområdet 5. Administration Kompetenceudvikling af ledere og personale forventes at kunne gennemføres ved at ledere og medarbejdere deltager i arbejdstiden og undervisningen som udgangspunkt forestås af personale i Det Mobile Sundhedscenter og andre relevante medarbejdere i kommunen. Udgiften til kompetenceudviklingen dækker nogle få eksterne undervisere, administration, forplejning og materialer.

4 Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Succeskriterier for mål og delmål: Målet er, at deltagerne opnår kompetencer til at arbejde med rammer og muligheder for sundhedsfremme, som en integreret del af egen praksis såvel internt som eksternt i organisationen. Den lokale sundhedsfremme nøgleperson har blandt andet særlige opgaver i forbindelse med: omsætte sundhedspolitikken i praksis udbrede viden om folkesundhed til borgere og øvrige medarbejdere motivere kolleger til at tænke sundhed ind i alle opgaver opspore behov for og tage initiativ til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser indenfor eget område/dagligdag Det forventes at: - alle ledere har deltaget i temdag inden udgangen af der er udpeget nøglepersoner på sundhedsområdet i alle afdelinger af organisationen inden udgangen af der lokalt i hver afdeling er igangsat et sundhedsfremmende initiativ årligt. - der er etableret et netværk af nøglepersoner på sundhedsområdet inden udgangen af 2012 Overordnet handleplan: Ultimo 2011: Beskrivelse af kompetenceudvikling Udsendelse af invitationer og program for : Afholdelse af temadage for ledere Afholdelse af kompetenceudvikling for de første grupper af medarbejdere Etablering af netværk Evaluering af de første forløb : Kompetenceudvikling af medarbejdere i moduler Temadag for nye ledere 2015: Evaluering af kompetenceudvikling og effekt i organisationen Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der følges op via kontrakterne med aftaleholdere i forhold til igangsættelse af nye sundhedsfremmende initiativer. Der evalueres løbende på kompetenceudviklingsmodulerne og temadagene Den kommunale sundhedsprofil bruges til at følge udviklingen i befolkningens sundhedstilstand

5 Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: For at understøtte at sundhedsfremme bliver en del af hverdagen og ikke afgrænsede projekter med afgrænset effekt er det afgørende at der sker en bred kompetenceudvikling af medarbejderne til at styrke de sundhedsfremmende inititativer som en del af det kommunale opgavefelt. At usund adfærd koster kommunen penge er en kendt og veldokumenteret sag. Fremme af sundhed til de grupper af borger kommunen har kontakt med er både godt for den kommunale økonomi og samtidig godt for det kommunale image. At have en stærk sundhedsprofil er en posistiv tiltrækningsfaktor for kommunen. Det at ændre adfærd er vanskeligt og dem der har mest brug for en forbedret sundhed er ofte dem der har færrest ressourcer og derfor har sværest ved det. Det er nemmest at ændre adfærd hvis den forbedrede sundhed kan indgå i de rammer man er i og være en naturlig del af det man ellers gør. Hvis personalet i kommunen ikke bliver klædt på til at kunne styrke de sundhedsfremmende rammer, vil en sundhedsfremmende indsats til stadighed være præget af projekter der kommer og går og har fokus på det som nationale puljer bestemmer at der skal være fokus på. Fagudvalgets bemærkninger:

6 Nr. 8 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: Fagligt indsatsområde Kroniker skoler Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg ØVRIG DRIFT Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: I arbejdet med koordinering af forløb for folk med kronisk sygdom er lægerne i almen praksis meget vigtige aktører/tovholdere. De er centrale aktører med ansvar for livslang forløbskoordination. Med stigningen i antallet af ambulante og accelererede patientforløb på sygehusene stiger behovet for indsatser rettede mod disse grupper i kommunen. Faaborg-Midtfyn Kommune står derfor indenfor en model der sikrer samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger om patientforløb herunder patientuddannelse, hvor undervisningen kan foregå i praksis i et samarbejde mellem Det Mobile Sundhedscenter, pleje og omsorg og almen praksis. Undervisningen kan også foregå i andre regier i lokalområderne. Modellen skal især være rettet mod dels, en generel patientuddannelse til borgere med kronisk sygdom, dels en specifik rettet mod grupper af borgere med konkret kroniske lidelser. Indsatsen indenfor dette området baserer sig i øvrigt på Faaborg-Midtfyn Kommunes kronikerstrategi. Fokus for indsatsen er en styrkelse af borgerne egne handlekompetencer i forhold til deres kroniske sygdom og deres muligheder for at forbedre deres sundhed, mindske deres risiko for forværring og for udvikling af andre kroniske lidelser. Kursus forløbende skal omhandle livet med kronisk sygdom, herunder handlekompetence og egenomsorg, sorg og angst og complience i forhold til medicin. Det forventes at forløbet vil være 4 gange af 1½ time og der forventes at kunne blive afholdt 4-6 forløb årligt med 12 deltagere. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter 50 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Succeskriterier for mål og delmål: Formålet er at styrke borgere med kronisk sygdoms sundhed og handlekometencer Målet er at etablere et samarbejde med de praktiserende læger omkring borgere med kronisk sygdom deltagerne har et mindre forbrug af sundhedsydelser deltagerne oplever at have fået redskaber til at håndtere deres sygdom at 25% af deltagerne efter kurset fortsætter i et andet tilbud med en sundhedsfremmende og/eller social aktivitet.

7 Overordnet handleplan: Primo 2012: Der etableres samarbejde med de praktiserende læger omkring kursusforløb Kurusindhold og mål beskrives og materiale udarbejdes Henvisningsveje etableres Ultiomo 2012: De første kurser afholdes Primo 2013: Evaluering og tilretning af kurser Afholdelse af kurser Medio 2015: Evaluering af kurser med sundhedsøkonomisk vurdering og kvalitativ interview Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der følges op via KØS på de økonomiske konsekvenser I samarbejde med de praktiserende læger benyttes datafangst til at se på patientforløb og forbrug af sundhedsyddelser, samt sygdomsforløb. Deltagerne egenvurdering af handlekompetencer og selvvurderet helbred følges op gennem kvalitative undersøgelser Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Antallet af borgere med kroniske sygdomme er stigende og udgifterne til området er også stigende. Hvis borgerne i højere grad kan håndtere deres sygdom og bevare deres sundhed, forventes det at få posistiv indflydelse på sundhedsudgifterne. Der skal igangsættes indsatser på mange områder for at fremme borgernes sundhed og forebygge en forværring af deres sygdom. Dette er en af måderne, som også anbefales fra Sundhedsstyrelsen. Fagudvalgets bemærkninger:

8 Nr. 9 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: Fagligt indsatsområde Rygestop til unge Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg ØVRIG DRIFT Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: Sundhedsudvalget har prioriteret unge som en af målgrupperne i kommunens sundhedspolitik. En af de sundhedsudfordringer målgruppen har er rygning. Der igangsættes rygestoptilbud målrettet de unge, hvor fleksisbilitet i kursusafholdelse og brug af SMS inddrages. Der tages udgangspunkt i nationale anbefalinger for rygestop til unge udviklet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Rygestopkurserne afholdes på skolen eller den kommunale institution hvor de unge er og indgår i skoletiden eller i forlængelse af skoledagen. Rekrutering til rygestopholdene sker i tæt samarbejde med skolens personale. Indsatsen er afprøvet i et pilotprojekt på tre skoler i kommunen med succes. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter 50 Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Succeskriterier for mål og delmål: Formålet er at nedbringe antallet af unge der ryger Alle unge der ryger skal tilbydes rygestop Halvdelen af de unge der tilbydes rygestop skal deltage i et kursusforløb Andelen af unge der ryger skal nedbringes med 5 procentpoint Overordnet handleplan: Efteråret 2011: Der udarbejdes informationsmateriale om rygestoptilbudet til de unge. Kommunen tilmeldes rygestopindsatsen Exit's sms tjeneste Skolerne, ungdomsskolen, produktionsskolen og jobcentret informeres om tilbudet og personalet opfordres til aktiv rekrutering : Kurserne afholdes på de enkelte skoler eller institutioner i kommunen. Der følges op på alle deltagerne efter 3 mdr. og 6 mdr. med henblik på at styrke fastholdelse af eventuelt rygestop. Samtidig sikres registrering af rygestatus til database. Medio 2012: Indsatsen evalueres og tilrettes.

9 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der følges op på målene gennem den løbende evaluering fra deltagerne på kursusforløbene. Data fra rygestopforløbene indberettes til den nationale database, der leverer statestik på succes af rygestopkurserne. Data fra skolebørnsundersøgelserne sammen med data fra den regionale sundhedsprofile bruges til opfølgning på andelen af rygere blandt unge Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Rygningens sundhedsskadelige konsekvenser er velbeskrevne og dokumenteret. Faaborg-Midtfyn Kommune er blandt de kommuner i regionen der har den største andel af rygere og nedbringelsen af antallet af rygere har en stor sundhedsmæssig effekt. Rygerne har en betydelig øget sygelighed, med stort sygefravær og stort træk på sundhedsydelser. Danskernes rygning medfører hvert år 2,5 millioner fraværsdage fra arbejdet, 2,5 millioner kontakter til den praktiserende læge og hospitalsindlæggelser. De samfundsmæssige omkostninger løber op i mere end 20 milliarder kroner om året. Fagudvalgets bemærkninger:

10 Nr. 10 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: Fagligt indsatsområde Sund By Netværket Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg ØVRIG DRIFT Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: Sund By Netværk understøtter kommunens mulighed for at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme på baggrund af den bedste tilgængelige viden. Medlemskab giver samtidig kommunen mulighed for at være med til at påvirke udviklingen indenfor området og giver medarbejderne i sundhedscenteret adgang til udvikling og ajourføring af deres viden indenfor KRAMM området. Et medlemskab vil være en styrkelse af den evidensbaserede tilgang til indsatserne i kommunen. Medlemskab koster kr./år. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Succeskriterier for mål og delmål: Kommunen er indmeldt i Sund By Netværket Kommunen deltager i mindst tre underarbejdsgrupper i Netværket Kommunen er med til at præge udviklingen af gode kommunale modeller indenfor de områder hvor der er deltagelse i undergruppe. Mindst tre af de udviklede modeller for god kommunal praksis på områder omkring forebyggelse og sundhedsfremme indgår i de kommunale sundhedsindsatser, så kommunen arbejder evidensbaseret. Overordnet handleplan: 2011: Kommunen indmeldes i Sund By Netværket Deltagerne i underarbejdsgrupperne formidler deres viden og erfaringer til medarbejdere på sundhedssområdet i kommunen. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Se succeskriterier Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres:

11 Kommunens muligheder for at markerer sig nationalt og regionalt på sundhedsområdet reduceres. De sundhedsfaglige medarbejdere vil få mindsket adgang til at holde sig ajour og på forkant i forhold til national praksis og nye fokusområder i forhold til sundhed. der er skabt mange netværksrelationer i Sund By Netværket som styrker Faaborg-Midtfyn Kommunes muligheder for ved hjælp af vidensdeling og erfaringsudveksling at undgå at skulle starte forfra hver gang sundheden blandt borgerne skal styrkes. Som en del af kommunens internationale strategi er der indskrevet et øget internationalt arbejde i relationen Healthy Cities, som er den internationale moder organisation til Sund By Netværket. Hvis kommunen ikke er medlem af Sund By netværket, vil et internationalt samarbejde på området ikke kunne igangsættes Fagudvalgets bemærkninger:

12 Nr. 11 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Fagligt indsatsområde Individuel sundhedsvejledning Sundhed og Handicap Sundhedsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Beskrivelse af forslag: Andelen af borgere med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd er stigende og udfordringen i forhold til at vende udviklingen er stor. Den nyeligt gennemførte sundhedsprofil viste at der er en række udfordringer for kommunen i forhold til at støtte borgerne til en forbedret sundhedsadfærd. Der er i Det Mobile Sundhedscenter gennem de seneste 4 år gjort erfaringer med individuel kost- og motionsvejledning til borgere der henvises fra deres egen læge fordi de er i risiko for eller har udviklet en eller flere kroniske sygdomme. Efterspørgslen efter disse tilbud er stor og effekten af den individuelle vejledning er god. Der tages i vejledningen udgangspunkt i Den Motiverende Samtale som et evidensbaseret redskab til at støtte folk til en ændring i sundhedsadfærd. For at kunne imødekomme den store efterspørgsel og for at kunne udbygge den med nogle gruppebaserede tiltag, ønskes tilbudet udbygget med en medarbejder mere. Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forudsætninger for økonomisk overslag: Succeskriterier for mål og delmål: Målet er at støtte ressourcesvage borgere med en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd til selv at kune ændre og forbedre deres sundhed Målet er igennem dette at mindske de skadelige effekter deres kroniske sygdom kan have og mindske risikoen for at få flere sygdomme Der gennemføres 75 individuelle sundhedsvejeldninger årligt, på borgere henvist fra egen læge. Der afholdes mindst 4 årlige kurser for grupper af borgere med fokus på sundhedsfremme Andelen af overvægtige/inaktive borgere med kronisk sygdom i kommunen er faldet Overordnet handleplan: 2011: Indhold i indsatsen beskrives stilling opslås Primo 2012: Medarbejder ansættes Kursus aktivtet beskrives og udbydes Medio : Individuel vejledning og kurser gennemføres Primo 2015: Evaluering af indsatsen, sammen med den eksisterende kost- og motionsvejledning gennemføres og fremlægges for udvalget

13 Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Der følges op gennem statetik på vejledningsforløb Endvidere følges op i sundhedsprofilen. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres: Fysisik inaktivitet og forkerte kostvaner, er nogle af de store sundhedsudfordringer der fører til overvægt og øget risiko for kronisk sygdom m.m.de borger der har ressourcerne kan selv have ansvaret for deres sundhedsadfærd og dermed og så selv muligheden for at ændre på den. Gruppen af borgere der modtager individuel vejledning er ressourcesvage borgere, med komplekse problemstillinger. De har, for at kunne ændre på deres sundhedsadfærd, behov for at hjælpende og støttende tiltag. Det er samtidig en gruppe af borgere der trækker på ydelser i sundhedsvæsnet og hvor en forbedret sundhed kan betyde sparede udgifter. Fagudvalgets bemærkninger:

Indsatserne afgrænses til at være indenfor Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Mental sundhed, forkortet KRAMM.

Indsatserne afgrænses til at være indenfor Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Mental sundhed, forkortet KRAMM. Det Mobile Sundhedscenter 6. maj 2011 AHJ Oplæg til prioritering af indsatser Sundhedsområdet er bredt og der er mange muligheder at tage fat på. Det er ikke muligt at sætte lige stort fokus på alle områder,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Udkast. Sundhedspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015

Udkast. Sundhedspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Udkast Sundhedspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 1 Indledning Forord ved formanden for sundhedsudvalget og sundheds og handicapchefen. Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn Kommune I 2010 gennemførtes

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet

Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Forvaltning/område: Sygedagengeområdet Motivationsfiguren 3.1.3. - der er ca. lige stor motivation for livsforandringer blandt langvarigt syge og ikke langvarigt syge. Sygefravær ift. Sundhedsadfærd og

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse

Sundhed i Gentofte. - Borgerrettet forebyggelse Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024 2 Indholdsfortegnelse Nye veje til borgerrettet forebyggelse 3 Borgerrettet forebyggelse 4 Vision 5 Sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune 6 Fra

Læs mere

Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2

Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2 Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2 01. november 2007 Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune 1 Introduktion Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 3. juli 2007 en overordnet sundhedspolitisk

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Hvorfor en vision om fælles sundhed?

Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt for når det gælder borgernes sundhed? Hvordan skal borgerne opleve behandling og omsorg i kommuner,

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Sund By Mariagerfjord

Sund By Mariagerfjord Sund By Mariagerfjord 2009-2011 Baggrund Sund By Mariagerfjord har efter temadage medio januar 2009 bestemt at synliggøre afdelingens fremtidige arbejde konkretiseret ud fra politisk vedtagne mål. I Sund

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning

Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning 1 Forebyggende Hjemmebesøg Notat til Sundheds- og omsorgsudvalget vedrørende ny retning, mål og fremadrettet indsats. Ny retning Baggrund Forebyggende hjemmebesøg har været en del af MSO s indsats, siden

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012.

Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indsats for patienter med kronisk sygdom 2010 2012 Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Side 2 2. Indsats Diabetes 2 3 2.1

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Høringsskema. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4. - Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant?

Høringsskema. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4. - Er ambitionsniveauet i forebyggelsespakkerne relevant? Høringsskema Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-104/4 Ambitionsniveau i forebyggelsespakkerne - I hvor høj grad kan forebyggelsespakkerne bidrage til en ledelsesmæssig prioritering af sundhedsfremme- og

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 03/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 17. april 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12

April 2012. Sundhedsstrategi 2012-2014. Endelig version, doknr. 117996-12 April 2012 Sundhedsstrategi 2012-2014 Endelig version, doknr. 117996-12 Indledning I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi sunde, engagerede borgere med god livskvalitet. For at sikre, at alle arbejder i samme

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner

Debatoplæg. Vision om fælles sundhed. Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Debatoplæg Vision om fælles sundhed Sundhedskoordinationsudvalget Region Syddanmark og de 22 kommuner Hvorfor en vision om fælles sundhed? Hvad skal Region Syddanmark og kommunerne i regionen være kendt

Læs mere