ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Jesper Eskelund Ansøgning om 1,4 mio. kr. fra Reserve til gennemførelse af Integrationspolitikken til projekt Unge-for-Unge - et normændrende projekt blandt unge i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang 1. Resume Familiecenter Vest har fået 1,4 mio. kr. fra Integrationsministeriet til projekt Unge-for-Unge. Projektet er en udvidelse af Ung-til-Ung projektet, som omfattede unge somaliere i Gellerup. Dette større Unge-for-Unge projekt retter sig mod alle unge i hele Urban-området (Gellerup-Bispehaven- Herredsvang). Unge-for-Unge er et to-årigt projekt med et budget på 2,8 mio. kr. Finansieringen består ud over de 1,4 mio. kr. fra Integrationsministeriet af egen medfinansiering. Denne medfinansiering er således en betingelse for at få de 1,4 mio. kr. fra Integrationsministeriet. Unge-for-Unge går ud på at skabe en slags stor-klub af unge, der arbejder for god opførsel og lovlydighed blandt deres jævnaldrende. De unge skal tilskyndes til at lave frivilligt arbejde, som satser på at ændre normen blandt unge til at det er den almindelige norm at være lovlydig og opføre sig ordentligt. Det skal gøres præstigefuldt at være medlem af klubben af lovlydige. Det skal sprede sig som ringe i vandet, at det er godt at opføre sig ordentligt. Såfremt det viser sig, at projektet - udover almengavnlige effekter - resulterer i store konkrete besparelser på boligforeningernes konti til udbedring af hærværk, er boligforeningerne indstillede på seriøst at overveje at medfinansiere den videre drift af projektet. I modsat fald vil projektet som udgangspunkt blive nedlagt efter de to år. 2. Tidligere beslutninger Reserven til gennemførelse af Integrationspolitikken har i 2003 og 2004 støttet Ung-til-Ung projektet med kr. I sammenhæng til det meget større Unge-for-Unge projekt tjener Ung-til-Ung som forprojekt.

2 3. Beskrivelse af indstillingen Familiecenter Vest har fået 1,4 mio. kr. fra Integrationsministeriet til projekt Unge-for-Unge. Projektet er en udvidelse af Ung-til-Ung projektet, som omfattede unge somaliere i Gellerup. Dette større Unge-for-Unge projekt retter sig mod alle unge i hele Urban-området (Gellerup-Bispehaven- Herredsvang). Selv om det geografiske område er Urban-området, søges Urban-programmet ikke. Hovedparten af midlerne i Urban-programmet er disponeret. Såfremt det viser sig, at projektet - udover almengavnlige effekter - resulterer i store konkrete besparelser på boligforeningernes konti til udbedring af hærværk, er boligforeningerne indstillede på seriøst at overveje at medfinansiere den videre drift af projektet. I modsat fald vil projektet som udgangspunkt blive nedlagt efter de to år. Her beskrives projekt Unge-for-Unge: 3.1. Projektets baggrund Den idémæssige baggrund Unge-for-Unge er et kriminalitetsforebyggende projekt, der sigter på at ændre normerne blandt især unge nydanskere. Normændringen skal ske gennem kontakt mellem unge indbyrdes. Det sker ud fra den iagttagelse, at normer opstår i samspillet mellem jævnaldrende fra samme miljø - og ikke mellem de unge og professionelle voksne socialarbejdere. Projektet bygger på, at den helt overvejende del af børn og unge i Urban-området er lovlydige og opfører sig ordentligt ligesom alle andre danske børn og unge. Noget der går igen i samtaler med børn og unge i Urban området er et ønske og håb om, at ballademagerne blandt deres jævnaldrende vil opføre sig ordentligt. Ønsket og håbet begrundes dels med, at kriminalitet og anden uorden i sig selv er noget skidt - men også fordi de relativt få småkriminelle medvirker til at stemple alle i de nydanske befolkningsgrupper i medier og en del danskeres bevidsthed, og generelt at stemple Urban området som en ghetto. Det er dette ønske og håb hos de velfungerende børn og unge som Ungefor-Unge bygger på. Herudover er det positive tilhørsforhold til klubben drivkraften i projektet. Det viser pilotprojektet, som har kørt i lille skala fra efteråret 2002 og et år frem. Pilotprojekt Pilotprojektet - Ung-til-Ung - rettede sig kun mod unge af somalisk oprindelse, men der er ingen tvivl om, at såvel metoderne som de positive erfaringer vil kunne overføres til en bredere målgruppe. Kort fortalt er erfaringerne fra det oprindelige projekt: Gruppen af unge somaliere, som deltog i projektet som udgangspunkt, betød at der var et alternativt netværk, som kunne støtte nye tilkomne unge i at holde sig ude af kriminalitet - fordi det kan hjælpe dem til at komme ud af deres småkriminelle kammeratskabsgruppe. 2

3 I og med at de unge har hinanden i en gruppe, kan de støtte hinanden og lære af hinanden. De står ikke alene om at få ændret normen og også gerne medierne og omverdenens billede af indvandre. Projektet hjælper de unge til at integrere sig i samfundet, da de unge gennem det frivillige arbejde danner sig erfaringer i forhold til det danske samfund. At arbejde frivilligt, har kontakt til samarbejdspartner i området, får kurser i rollemodeller og konflikthåndtering, samt de bliver støttet i job og uddannelse. Det spredes som ringe i vandet, flere og flere får kendskab til projektet gennem kontakt til de unge i projektet og flere og flere bliver påvirket af projektet og har lyst til at være med i det. Der har været megen positiv omtale fra lokalområdet samt politiet, der har haft gavn af de unge og som synes de har fået gavn af dem. Positiv omtale fra omverden der gennem TV har hørt om projektet og giver et positiv syn på indvandre. De unge kriminelle som de unge fra Ung-til-Ung taler med, har været positive over at blive kontaktet af jævnaldrene med samme nationalitet, frem for politi, socialrådgiver eller andre voksne professionelle Projektets formål Formålet med projektet er at nedbringe kriminaliteten blandt unge nydanskere ved simpelthen at skubbe til de unges normer for, hvad almindelig adfærd er: Nemlig ordentlig og lovlydig adfærd. Der skal arbejdes videre med erfaringerne fra pilotprojektet. Og formålet er at få det samme udbytte - men nu i stor skala: Alle unge mellem år som færdes i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang er i princippet omfattet. Der skal dannes en stor gruppe af Unge-for-Unge som er det netværk, som de enkelte unge kan knytte sig til - i stedet for at koble sig på småkriminelle kliker Projektets indhold Idéen bag projektet er en ung-til-ung kontakt mellem de velfungerende unge og de unge, der blandt andet har problemer med kriminalitet. Hele projektet er baseret på frivillighedsprincippet, hvor de unge ikke lønnes men belønnes for deres indsats. Det er vigtigt at skabe opmærksomhed om og belønne de unge der klarer sig godt, da det ofte er de unge, der skaber problemer som får opmærksomheden samt hjælp og støtte fra det offentlige. Det er de unge selv, der hovedsageligt sætter reglerne for nyerhvervelse til klubben af lovlydige unge nydanskere - eksempelvis kan en kriminel ikke blive optaget i gruppen og man skal have været kriminalitetsfri i minimum ½ år inden optagelse i projektet. Dette er med til at gøre de unge medansvarlige for hvem der kommer med i projektet og dermed gøre det prestigefyldt at være medlem. For at udvide målgruppen vil hvert medlem blive belønnet med to biografbilletter, hvis han eller hun får et nyt stabilt medlem med i projektet. 3

4 Metode til at realisere projektets formål - aktiviteter og sammenhæng mellem disse De unge bliver oplært i hvordan de kan skabe positiv kontakt, sige fra i belastede situationer samt lærer om konfliktløsning og om at være positive rollemodeller for andre. Projektledelsen mødes minimum med de unge hver 14. dag, hvor der følges op på de unges indsats. Der vil i forbindelse med opfølgning jævnligt blive serveret forplejning og også ofte afholdes en aktivitet, hvor der er fokus på fællesskabs- og tilhørsfølelsen. Ligeledes vil der blive afholdt seminar minimum en gang i kvartalet, hvor der vil blive undervist i aktuelle emner for de frivillige. Undervisningen skal forestås af en ekstern. Der vil blive afholdt sportsaktiviteter mellem unge-grupper - og derved få kontakt til nogle af de problematiske / potentielt problematiske unge. Det er vigtigt at give de unge en mulighed for at danne relationer til andre unge i projektet. Det kan være vanskeligt for en ung - der tidligere har identificeret sig med kriminalitet og de venner der var en del af dette - at bryde mønsteret hvis der ikke findes et sikkerhedsnet under, til at give den unge en følelse af tryghed. Det er vigtigt, at de unge føler, at de bliver taget alvorligt og de er med til at skabe en forandring, ligeledes er det vigtigt, at der konstant bliver sat perspektiv på projektet og de unge oplever, at det giver mening, således at det hele tiden skabes dynamik i gruppen og dermed udvikling. De unge skal ud og henvende sig til andre unge i området, det er projektets opfattelse at en ung-tilung kontakt skaber større respekt og prestige, end hvis det er voksen til ung kontakt. De unge - der er aktive deltager i projektet - skal være synlige rollemodeller i hverdagen, hvor de skal turde sige fra i en belastede situation og på den måde påvirke andre jævnaldrende til en holdningsændring. Det kræver stor mod og et højt selvværd at udføre den form for påvirkning på andre jævnaldrende. Netop derfor er det vigtigt, at de unge føler sig bakket op af de ansvarlige bag projektet og føler at de problematikker og udfordringer de støder på bliver bearbejdet ordentlig, dels ved møderne hver 14. dag men også ved de seminar der holdes kvartalsvis. Belønningen for at deltage i projektet Unge-for-Unge og herved arbejde frivilligt for at ændre normerne i en mere kriminalitetsfri retning kan være: Udflugter og aktiviteter. Om muligt: Guld-id-kort til diskoteker, som siger her er en ung som opfører sig ordentligt, som diskotekerne roligt kan lukke ind. Kan det lade sig gøre at få sådan en aftale med Byens diskoteker, vil det kunne hjælpe projektet meget. Projektledelsen yder hjælp og vejledning ved uddannelse og jobsøgning. Deltagerne i Unge-for- Unge kan også få reference (udtalelse). Billetter til sportsarrangementer og koncerter. Biografbilletter, pizzaer og sodavand m.v. m.m.. 4

5 3.4. Projektets målgruppe(r) Projektets målgruppe er primært unge nydanskere der er kriminalitetsfri. Det vil sige, at målgruppen sagtens kan omfatte unge der har været involveret i kriminalitet. Målgruppen kan også omfatte danske unge, men i praksis vil det primært være unge nydanskere - alene af den grund at den overvejende del af befolkningen i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang er nydanskere, og det gælder navnlig blandt børn og unge. Aldersmæssigt henvender projektet sig til unge mellem 15 år og 23 år. Det er de unge der skal henvende sig til andre unge i området og være en del af en normændrende adfærd. De unge der deltager i projektet skal færdes i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. For at illustrere demografi og befolkningssammensætning er her nogle tal fra 2002 om Urban-området (der er taget udgangspunkt i de fem skoledistrikter, som nogenlunde er sammenfaldende med Urban-området): 31,5% af Århus Kommunes nydanskere bor i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang men kun 8,7% af kommunens befolkning bor i området. Der bor i alt i området. Andelen af nydanskere er 50,0% i området. Der er børn i alderen 7-17 i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. Det svarer til 16,4% af befolkningen i området - tilsvarende tal for hele Århus Kommune er 11,9% af befolkningen. Der er unge i alderen i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. Det svarer til 13,4% af befolkningen i området - tilsvarende tal for hele Århus Kommune er 11,9% af befolkningen. Hvis man alene tager Nordgårdskolens distrikt Gellerup-planen er andelen af nydanskere 79,8% af befolkningen og 22,0% er børn i alderen 7-17 år og 16,9% er unge i alderen Projektets organisering Projektledelse og samarbejdsparter Projektledelse / styregruppe: Familiecenter Vest og Familiecenter Centrum Politiets Ungdomsgruppe Nærpolitiet Brabrand Daglig ledelse: Familiecenter Vest Partnerskabet består herudover af: Kontaktstederne i Bispehaven og Gellerup, (Kontaktsteder er åbne væresteder for børn og unge. Der påtænkes også startet et kontaktsted i Herredsvang.) SSP Århus Brabrand Boligforening Præstehaven Boligforening Århus Sporveje 5

6 Skolerne i området Ungdomsskolerne Klubber Der satses desuden på at skaffe støtter - protektorer - blandt kendte og erhvervsvirksomheder. Administrativ organisering Der skal ansættes en projektleder til at holde styr på projektet - både rent administrativt og det at holde samling på de unge. Der skal føres regnskab med smågaverne og i det hele taget skal der være ansat en voksen til at kunne assistere de unge i projektet. Projektlederen skal også være praktisk tovholder for forskellige arrangementer. Det regnes desuden med at blive ansat ca. 6-8 unge i deltidsjob til større praktiske opgaver - svarende til ca. 1½ årsværk pr. år. Projektets samspil med andre initiativer Unge-for-Unge bliver en integreret del af Familiecenter Vest s og Familiecenter Centrums ungeindsats. Herudover er samspillet først og fremmest med Kontaktstederne, som er et åbent værested for børn og unge i Gellerup og Bispehaven (der påtænkes også startet et kontaktsted i Herredsvang.) Der vil desuden blive et samarbejde med skolerne og ungdomsuddannelserne omkring rekruttering af unge til Unge-for-Unge projektet. I det hele taget vil der være et samspil til alle aktiviteter for børn og unge i Urban-området: Klubber, spejder og desuden nogle af Urban-projekterne: Ungdomsblad, Pigeliv, Point og View og Fritidsbutikken Projektets tidsplan Kort fortalt har Unge-for-Unge disse faser: 1. Projektstart forventes omkring 1. oktober 2004, hvor projektlederen forventes at blive ansat. 2. Herefter forventes en gradvis opstart med rekruttering af unge i vinterhalvåret En milepæl er 1. april 2005, hvor der forventes at være 100 unge tilknyttet projektet. 4. Herfra er projektet i fuld drift. 5. I 2. kvartal 2006 igangsættes en evaluering. 6. Denne evaluering skal danne grundlag for beslutning om projektet skal videreføres efter 1. oktober 2006 (primært med midler fra besparelser fra boligforeningernes hærværkskonti). eller om projektet skal afslutte samtidig med at midlerne fra Integrationsministeriet stopper. 6

7 Tidsplanen er illustreret således: Projektstart 1. oktober 2004 X 2. Opstart / rekrutering unge forventes tilknyttet, 1. april '05 X 4. Projekt i fuld drift 5. Evaluering, 2. kvartal Beslutning om stop eller videreførelse X 7. Eventuel videreførelse 3.7. Projektets innovative karakter Selv om projektet er enkelt, er det meget innovativt: Det søger at ændre normer blandt unge via kontakten mellem velfungerende unge og kriminalitetstruede unge. Projektet bygger på, at den helt overvejende del af børn og unge i Urban-området er lovlydige og opfører sig ordentligt ligesom alle andre danske børn og unge. De har et ønske og håb om, at ballademagerne blandt deres jævnaldrende vil opføre sig ordentligt. Det er dette ønske og håb hos de velfungerende børn og unge, som Unge-for-Unge bygger på. Det er selve kernen idéen i projektet, som er innovativ Projektets forankring på længere sigt Projektet skal på længere sigt kunne eksistere uden særlig støtte, men primært ved at det medfører så store besparelser på boligforeningernes konti til udbedring af hærværk, at en del af disse penge fremover vil kunne medfinansiere dets videreførelse. Denne udvikling vil ske som en længerevarende proces, hvor behovet for støtte er størst i starten og indkøringsfasen. Efter to år forventes det at projektet i hovedsagen vil kunne finansiere sig selv. I modsat fald vil projektet som udgangspunkt blive nedlagt efter de to år. Et projekt af denne karakter vil ikke kunne gennemføres uden støtte i opstarts- og indkøringsfasen Høring Nærværende indstilling er blevet behandlet på Integrationsstyregruppens møde d. 18. august Styregruppen besluttede at bakke op om indstillingen. Århus Kommunes Integrationsråd behandlede indstillingen på deres møde d. 23. august Integrationsrådet besluttede at bakke op om indstillingen. Høringsudtalelse vedlægges denne indstilling som bilag. Høringsudtalelsen har givet anledning til at præcisere budgettet på posten Aktiviteter, forplejning, udflugter, materialer - det er ikke kun smågaver og fortæring. I øvrigt er grunden til at posten bliver forholdsvis stor, at projektet forventes at komme til at omfatte så mange unge deltagere og at projektet - udover de unge frivilliges daglige virke - vil komme til at bestå af mange aktiviteter. Disse aktiviteter skal som udgangspunkt være gratis for de unge - fordi de jo bruger deres fritid på at arbejde gratis for projektet. Hvad angår den anden kommentar fra Integrationsrådet om økonomi - om det er rimeligt at anvende kr. til konsulentbistand - er der at sige, at Familiecenter Vest ikke selv har kapaciteten til at projektbeskrive, fundraise og siden evaluere, hvorfor der anvendes ekstern konsulentbistand. 7

8 4. Økonomiske konsekvenser Budgettet for projektet i den to-årige periode ser sådan ud: Aflønning (alt inkl.) til projektleder: 2 årsværk: kr. Aflønning (alt inkl.) til unge deltidsansatte: kr. Generalomkostninger: kr. Aktiviteter, forplejning, udflugter, materialer: kr. Undervisning, markedsføring information: kr. Lokaler: kr. Ekstern konsulentbistand: kr. Revision: kr. I alt: kr. Udgifterne finansieres med 50% fra Integrationsministeriet og med 50% fra Reserven til gennemførelse af Integrationspolitikken. 5. Konsekvenser i forhold til mål Antallet af tilknyttede unge til projektet Antallet af brugere forventes at blive 150 medlemmer af projektet og minimum 800 unge vil blive påvirket af projektet. Dette skal registreres: Der føres statistik over i hvilket omfang - og i hvordan - unge fra Unge-for-Unge har kontakt til andre unge. Fald i kriminalitet Unge-for-Unge forventes ikke at få væsentlig indflydelse på de hårde kriminelle. Derimod forventes projektet at få stor indflydelse på nytilkomne unge kriminelle i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. Der måles på nye dømte. Målet er et fald på minimum 40% ved projektafslutning. Udgangstal: De seneste opgørelser over kriminelle afgørelser - dømte - inden projektstart for børn og unge op til 18 år. Målgruppen for deltagerne i projekt Unge-for-Unge er årige, mens kriminalitetsfaldet måles blandt de op til 18 år. Det skyldes, at den kriminalitetsforebyggende effekt måles på projektdeltagernes påvirkning af andre unge - og disse kan meget vel være yngre end deltagerne i Unge-for-Unge. Projektet satser nemlig også på en storebror-til-lillebror opdragelse. Der måles på dømte - som er et mere præcist mål for kriminaliteten end sigtede. Men domme har den ulempe i forhold til evaluering, at de nuværende statistiske opgørelser har en tidsforsinkelse: Man får først opgørelserne for et år i det følgende år i oktober. Derfor vil der også blive skelet til sigtede, som er et mere upræcist mål - men hvor forsinkelsen kun er få uger. Fald i hærværk Boligforeningernes udgifter til udbedring af hærværksskader skal falde med minimum 35% ved projektafslutning. Boligforeningerne er indstillede på at overføre dele af disse besparelser til projektet, når de ser, at Unge-for-Unge indsatsen virker. De vil ikke gøre det allerede nu, fordi de vil være sikre på, at det 8

9 virker først. Men det forventes, at om 2 år når projektet har vist, at det virker så vil disse midler kunne blive hovedfinansieringskilde til projektets videreførelse. 9

10 6. Beslutningspunkter Det indstilles at projekt Unge-for-Unge støttes med kr. fra Reserven til gennemførelse af Integrationspolitikken. Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: 1. Høringsudtalelse vedrørende nærværende indstilling fra Århus Kommunes Integrationsråd. 10

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå - En boligsocial indsats for og med beboerne i VIBOs og KABs afdelinger i Nivå 2014-2017 INDHOLD 1 Forord 2 2 Resumé 2 3 Baggrund - boligområdet og perspektiverne

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse

Evaluering af det kriminal- præventive projekt. Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Evaluering af det kriminal- præventive projekt Et samarbejde mellem Hjørring og Frederikshavn politikredse Andreas Christensen, juni 2000 Indhold RESUMÉ 6 OM DIG & MIG 11 BAGGRUNDEN FOR DIG & MIG 11 PROCESSEN

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

EVALUERING 2012. High:five

EVALUERING 2012. High:five Januar 2013 EVALUERING 2012 High:five Et virksomhedsinitiativ for kriminalitetstruede unge Indhold Intro 3 1. Status på match i 2012 5 Jobmatch i 2012... 6 Uddannelsesmatch i 2012... 7 High:fives samarbejdsvirksomheder

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Lokalt Offentligt Privat Partnerskab

Lokalt Offentligt Privat Partnerskab LOPP-modellen I BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE Lokalt Offentligt Privat Partnerskab Et tværsektoriel, tværfagligt og tværkulturelt samarbejde med skole-, fritids-, daginstitutions-, beskæftigelses-,

Læs mere

Kringlebakken. - integrationsprojekt for piger og kvinder. Januar 2004. Marianne Malmgren CASA

Kringlebakken. - integrationsprojekt for piger og kvinder. Januar 2004. Marianne Malmgren CASA Kringlebakken - integrationsprojekt for piger og kvinder Januar 2004 Marianne Malmgren ASA ASA Kringlebakken - integrationsprojekt for piger og kvinder Januar 2004 Marianne Malmgren enter for Alternativ

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere