ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Jesper Eskelund Ansøgning om 1,4 mio. kr. fra Reserve til gennemførelse af Integrationspolitikken til projekt Unge-for-Unge - et normændrende projekt blandt unge i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang 1. Resume Familiecenter Vest har fået 1,4 mio. kr. fra Integrationsministeriet til projekt Unge-for-Unge. Projektet er en udvidelse af Ung-til-Ung projektet, som omfattede unge somaliere i Gellerup. Dette større Unge-for-Unge projekt retter sig mod alle unge i hele Urban-området (Gellerup-Bispehaven- Herredsvang). Unge-for-Unge er et to-årigt projekt med et budget på 2,8 mio. kr. Finansieringen består ud over de 1,4 mio. kr. fra Integrationsministeriet af egen medfinansiering. Denne medfinansiering er således en betingelse for at få de 1,4 mio. kr. fra Integrationsministeriet. Unge-for-Unge går ud på at skabe en slags stor-klub af unge, der arbejder for god opførsel og lovlydighed blandt deres jævnaldrende. De unge skal tilskyndes til at lave frivilligt arbejde, som satser på at ændre normen blandt unge til at det er den almindelige norm at være lovlydig og opføre sig ordentligt. Det skal gøres præstigefuldt at være medlem af klubben af lovlydige. Det skal sprede sig som ringe i vandet, at det er godt at opføre sig ordentligt. Såfremt det viser sig, at projektet - udover almengavnlige effekter - resulterer i store konkrete besparelser på boligforeningernes konti til udbedring af hærværk, er boligforeningerne indstillede på seriøst at overveje at medfinansiere den videre drift af projektet. I modsat fald vil projektet som udgangspunkt blive nedlagt efter de to år. 2. Tidligere beslutninger Reserven til gennemførelse af Integrationspolitikken har i 2003 og 2004 støttet Ung-til-Ung projektet med kr. I sammenhæng til det meget større Unge-for-Unge projekt tjener Ung-til-Ung som forprojekt.

2 3. Beskrivelse af indstillingen Familiecenter Vest har fået 1,4 mio. kr. fra Integrationsministeriet til projekt Unge-for-Unge. Projektet er en udvidelse af Ung-til-Ung projektet, som omfattede unge somaliere i Gellerup. Dette større Unge-for-Unge projekt retter sig mod alle unge i hele Urban-området (Gellerup-Bispehaven- Herredsvang). Selv om det geografiske område er Urban-området, søges Urban-programmet ikke. Hovedparten af midlerne i Urban-programmet er disponeret. Såfremt det viser sig, at projektet - udover almengavnlige effekter - resulterer i store konkrete besparelser på boligforeningernes konti til udbedring af hærværk, er boligforeningerne indstillede på seriøst at overveje at medfinansiere den videre drift af projektet. I modsat fald vil projektet som udgangspunkt blive nedlagt efter de to år. Her beskrives projekt Unge-for-Unge: 3.1. Projektets baggrund Den idémæssige baggrund Unge-for-Unge er et kriminalitetsforebyggende projekt, der sigter på at ændre normerne blandt især unge nydanskere. Normændringen skal ske gennem kontakt mellem unge indbyrdes. Det sker ud fra den iagttagelse, at normer opstår i samspillet mellem jævnaldrende fra samme miljø - og ikke mellem de unge og professionelle voksne socialarbejdere. Projektet bygger på, at den helt overvejende del af børn og unge i Urban-området er lovlydige og opfører sig ordentligt ligesom alle andre danske børn og unge. Noget der går igen i samtaler med børn og unge i Urban området er et ønske og håb om, at ballademagerne blandt deres jævnaldrende vil opføre sig ordentligt. Ønsket og håbet begrundes dels med, at kriminalitet og anden uorden i sig selv er noget skidt - men også fordi de relativt få småkriminelle medvirker til at stemple alle i de nydanske befolkningsgrupper i medier og en del danskeres bevidsthed, og generelt at stemple Urban området som en ghetto. Det er dette ønske og håb hos de velfungerende børn og unge som Ungefor-Unge bygger på. Herudover er det positive tilhørsforhold til klubben drivkraften i projektet. Det viser pilotprojektet, som har kørt i lille skala fra efteråret 2002 og et år frem. Pilotprojekt Pilotprojektet - Ung-til-Ung - rettede sig kun mod unge af somalisk oprindelse, men der er ingen tvivl om, at såvel metoderne som de positive erfaringer vil kunne overføres til en bredere målgruppe. Kort fortalt er erfaringerne fra det oprindelige projekt: Gruppen af unge somaliere, som deltog i projektet som udgangspunkt, betød at der var et alternativt netværk, som kunne støtte nye tilkomne unge i at holde sig ude af kriminalitet - fordi det kan hjælpe dem til at komme ud af deres småkriminelle kammeratskabsgruppe. 2

3 I og med at de unge har hinanden i en gruppe, kan de støtte hinanden og lære af hinanden. De står ikke alene om at få ændret normen og også gerne medierne og omverdenens billede af indvandre. Projektet hjælper de unge til at integrere sig i samfundet, da de unge gennem det frivillige arbejde danner sig erfaringer i forhold til det danske samfund. At arbejde frivilligt, har kontakt til samarbejdspartner i området, får kurser i rollemodeller og konflikthåndtering, samt de bliver støttet i job og uddannelse. Det spredes som ringe i vandet, flere og flere får kendskab til projektet gennem kontakt til de unge i projektet og flere og flere bliver påvirket af projektet og har lyst til at være med i det. Der har været megen positiv omtale fra lokalområdet samt politiet, der har haft gavn af de unge og som synes de har fået gavn af dem. Positiv omtale fra omverden der gennem TV har hørt om projektet og giver et positiv syn på indvandre. De unge kriminelle som de unge fra Ung-til-Ung taler med, har været positive over at blive kontaktet af jævnaldrene med samme nationalitet, frem for politi, socialrådgiver eller andre voksne professionelle Projektets formål Formålet med projektet er at nedbringe kriminaliteten blandt unge nydanskere ved simpelthen at skubbe til de unges normer for, hvad almindelig adfærd er: Nemlig ordentlig og lovlydig adfærd. Der skal arbejdes videre med erfaringerne fra pilotprojektet. Og formålet er at få det samme udbytte - men nu i stor skala: Alle unge mellem år som færdes i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang er i princippet omfattet. Der skal dannes en stor gruppe af Unge-for-Unge som er det netværk, som de enkelte unge kan knytte sig til - i stedet for at koble sig på småkriminelle kliker Projektets indhold Idéen bag projektet er en ung-til-ung kontakt mellem de velfungerende unge og de unge, der blandt andet har problemer med kriminalitet. Hele projektet er baseret på frivillighedsprincippet, hvor de unge ikke lønnes men belønnes for deres indsats. Det er vigtigt at skabe opmærksomhed om og belønne de unge der klarer sig godt, da det ofte er de unge, der skaber problemer som får opmærksomheden samt hjælp og støtte fra det offentlige. Det er de unge selv, der hovedsageligt sætter reglerne for nyerhvervelse til klubben af lovlydige unge nydanskere - eksempelvis kan en kriminel ikke blive optaget i gruppen og man skal have været kriminalitetsfri i minimum ½ år inden optagelse i projektet. Dette er med til at gøre de unge medansvarlige for hvem der kommer med i projektet og dermed gøre det prestigefyldt at være medlem. For at udvide målgruppen vil hvert medlem blive belønnet med to biografbilletter, hvis han eller hun får et nyt stabilt medlem med i projektet. 3

4 Metode til at realisere projektets formål - aktiviteter og sammenhæng mellem disse De unge bliver oplært i hvordan de kan skabe positiv kontakt, sige fra i belastede situationer samt lærer om konfliktløsning og om at være positive rollemodeller for andre. Projektledelsen mødes minimum med de unge hver 14. dag, hvor der følges op på de unges indsats. Der vil i forbindelse med opfølgning jævnligt blive serveret forplejning og også ofte afholdes en aktivitet, hvor der er fokus på fællesskabs- og tilhørsfølelsen. Ligeledes vil der blive afholdt seminar minimum en gang i kvartalet, hvor der vil blive undervist i aktuelle emner for de frivillige. Undervisningen skal forestås af en ekstern. Der vil blive afholdt sportsaktiviteter mellem unge-grupper - og derved få kontakt til nogle af de problematiske / potentielt problematiske unge. Det er vigtigt at give de unge en mulighed for at danne relationer til andre unge i projektet. Det kan være vanskeligt for en ung - der tidligere har identificeret sig med kriminalitet og de venner der var en del af dette - at bryde mønsteret hvis der ikke findes et sikkerhedsnet under, til at give den unge en følelse af tryghed. Det er vigtigt, at de unge føler, at de bliver taget alvorligt og de er med til at skabe en forandring, ligeledes er det vigtigt, at der konstant bliver sat perspektiv på projektet og de unge oplever, at det giver mening, således at det hele tiden skabes dynamik i gruppen og dermed udvikling. De unge skal ud og henvende sig til andre unge i området, det er projektets opfattelse at en ung-tilung kontakt skaber større respekt og prestige, end hvis det er voksen til ung kontakt. De unge - der er aktive deltager i projektet - skal være synlige rollemodeller i hverdagen, hvor de skal turde sige fra i en belastede situation og på den måde påvirke andre jævnaldrende til en holdningsændring. Det kræver stor mod og et højt selvværd at udføre den form for påvirkning på andre jævnaldrende. Netop derfor er det vigtigt, at de unge føler sig bakket op af de ansvarlige bag projektet og føler at de problematikker og udfordringer de støder på bliver bearbejdet ordentlig, dels ved møderne hver 14. dag men også ved de seminar der holdes kvartalsvis. Belønningen for at deltage i projektet Unge-for-Unge og herved arbejde frivilligt for at ændre normerne i en mere kriminalitetsfri retning kan være: Udflugter og aktiviteter. Om muligt: Guld-id-kort til diskoteker, som siger her er en ung som opfører sig ordentligt, som diskotekerne roligt kan lukke ind. Kan det lade sig gøre at få sådan en aftale med Byens diskoteker, vil det kunne hjælpe projektet meget. Projektledelsen yder hjælp og vejledning ved uddannelse og jobsøgning. Deltagerne i Unge-for- Unge kan også få reference (udtalelse). Billetter til sportsarrangementer og koncerter. Biografbilletter, pizzaer og sodavand m.v. m.m.. 4

5 3.4. Projektets målgruppe(r) Projektets målgruppe er primært unge nydanskere der er kriminalitetsfri. Det vil sige, at målgruppen sagtens kan omfatte unge der har været involveret i kriminalitet. Målgruppen kan også omfatte danske unge, men i praksis vil det primært være unge nydanskere - alene af den grund at den overvejende del af befolkningen i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang er nydanskere, og det gælder navnlig blandt børn og unge. Aldersmæssigt henvender projektet sig til unge mellem 15 år og 23 år. Det er de unge der skal henvende sig til andre unge i området og være en del af en normændrende adfærd. De unge der deltager i projektet skal færdes i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. For at illustrere demografi og befolkningssammensætning er her nogle tal fra 2002 om Urban-området (der er taget udgangspunkt i de fem skoledistrikter, som nogenlunde er sammenfaldende med Urban-området): 31,5% af Århus Kommunes nydanskere bor i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang men kun 8,7% af kommunens befolkning bor i området. Der bor i alt i området. Andelen af nydanskere er 50,0% i området. Der er børn i alderen 7-17 i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. Det svarer til 16,4% af befolkningen i området - tilsvarende tal for hele Århus Kommune er 11,9% af befolkningen. Der er unge i alderen i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. Det svarer til 13,4% af befolkningen i området - tilsvarende tal for hele Århus Kommune er 11,9% af befolkningen. Hvis man alene tager Nordgårdskolens distrikt Gellerup-planen er andelen af nydanskere 79,8% af befolkningen og 22,0% er børn i alderen 7-17 år og 16,9% er unge i alderen Projektets organisering Projektledelse og samarbejdsparter Projektledelse / styregruppe: Familiecenter Vest og Familiecenter Centrum Politiets Ungdomsgruppe Nærpolitiet Brabrand Daglig ledelse: Familiecenter Vest Partnerskabet består herudover af: Kontaktstederne i Bispehaven og Gellerup, (Kontaktsteder er åbne væresteder for børn og unge. Der påtænkes også startet et kontaktsted i Herredsvang.) SSP Århus Brabrand Boligforening Præstehaven Boligforening Århus Sporveje 5

6 Skolerne i området Ungdomsskolerne Klubber Der satses desuden på at skaffe støtter - protektorer - blandt kendte og erhvervsvirksomheder. Administrativ organisering Der skal ansættes en projektleder til at holde styr på projektet - både rent administrativt og det at holde samling på de unge. Der skal føres regnskab med smågaverne og i det hele taget skal der være ansat en voksen til at kunne assistere de unge i projektet. Projektlederen skal også være praktisk tovholder for forskellige arrangementer. Det regnes desuden med at blive ansat ca. 6-8 unge i deltidsjob til større praktiske opgaver - svarende til ca. 1½ årsværk pr. år. Projektets samspil med andre initiativer Unge-for-Unge bliver en integreret del af Familiecenter Vest s og Familiecenter Centrums ungeindsats. Herudover er samspillet først og fremmest med Kontaktstederne, som er et åbent værested for børn og unge i Gellerup og Bispehaven (der påtænkes også startet et kontaktsted i Herredsvang.) Der vil desuden blive et samarbejde med skolerne og ungdomsuddannelserne omkring rekruttering af unge til Unge-for-Unge projektet. I det hele taget vil der være et samspil til alle aktiviteter for børn og unge i Urban-området: Klubber, spejder og desuden nogle af Urban-projekterne: Ungdomsblad, Pigeliv, Point og View og Fritidsbutikken Projektets tidsplan Kort fortalt har Unge-for-Unge disse faser: 1. Projektstart forventes omkring 1. oktober 2004, hvor projektlederen forventes at blive ansat. 2. Herefter forventes en gradvis opstart med rekruttering af unge i vinterhalvåret En milepæl er 1. april 2005, hvor der forventes at være 100 unge tilknyttet projektet. 4. Herfra er projektet i fuld drift. 5. I 2. kvartal 2006 igangsættes en evaluering. 6. Denne evaluering skal danne grundlag for beslutning om projektet skal videreføres efter 1. oktober 2006 (primært med midler fra besparelser fra boligforeningernes hærværkskonti). eller om projektet skal afslutte samtidig med at midlerne fra Integrationsministeriet stopper. 6

7 Tidsplanen er illustreret således: Projektstart 1. oktober 2004 X 2. Opstart / rekrutering unge forventes tilknyttet, 1. april '05 X 4. Projekt i fuld drift 5. Evaluering, 2. kvartal Beslutning om stop eller videreførelse X 7. Eventuel videreførelse 3.7. Projektets innovative karakter Selv om projektet er enkelt, er det meget innovativt: Det søger at ændre normer blandt unge via kontakten mellem velfungerende unge og kriminalitetstruede unge. Projektet bygger på, at den helt overvejende del af børn og unge i Urban-området er lovlydige og opfører sig ordentligt ligesom alle andre danske børn og unge. De har et ønske og håb om, at ballademagerne blandt deres jævnaldrende vil opføre sig ordentligt. Det er dette ønske og håb hos de velfungerende børn og unge, som Unge-for-Unge bygger på. Det er selve kernen idéen i projektet, som er innovativ Projektets forankring på længere sigt Projektet skal på længere sigt kunne eksistere uden særlig støtte, men primært ved at det medfører så store besparelser på boligforeningernes konti til udbedring af hærværk, at en del af disse penge fremover vil kunne medfinansiere dets videreførelse. Denne udvikling vil ske som en længerevarende proces, hvor behovet for støtte er størst i starten og indkøringsfasen. Efter to år forventes det at projektet i hovedsagen vil kunne finansiere sig selv. I modsat fald vil projektet som udgangspunkt blive nedlagt efter de to år. Et projekt af denne karakter vil ikke kunne gennemføres uden støtte i opstarts- og indkøringsfasen Høring Nærværende indstilling er blevet behandlet på Integrationsstyregruppens møde d. 18. august Styregruppen besluttede at bakke op om indstillingen. Århus Kommunes Integrationsråd behandlede indstillingen på deres møde d. 23. august Integrationsrådet besluttede at bakke op om indstillingen. Høringsudtalelse vedlægges denne indstilling som bilag. Høringsudtalelsen har givet anledning til at præcisere budgettet på posten Aktiviteter, forplejning, udflugter, materialer - det er ikke kun smågaver og fortæring. I øvrigt er grunden til at posten bliver forholdsvis stor, at projektet forventes at komme til at omfatte så mange unge deltagere og at projektet - udover de unge frivilliges daglige virke - vil komme til at bestå af mange aktiviteter. Disse aktiviteter skal som udgangspunkt være gratis for de unge - fordi de jo bruger deres fritid på at arbejde gratis for projektet. Hvad angår den anden kommentar fra Integrationsrådet om økonomi - om det er rimeligt at anvende kr. til konsulentbistand - er der at sige, at Familiecenter Vest ikke selv har kapaciteten til at projektbeskrive, fundraise og siden evaluere, hvorfor der anvendes ekstern konsulentbistand. 7

8 4. Økonomiske konsekvenser Budgettet for projektet i den to-årige periode ser sådan ud: Aflønning (alt inkl.) til projektleder: 2 årsværk: kr. Aflønning (alt inkl.) til unge deltidsansatte: kr. Generalomkostninger: kr. Aktiviteter, forplejning, udflugter, materialer: kr. Undervisning, markedsføring information: kr. Lokaler: kr. Ekstern konsulentbistand: kr. Revision: kr. I alt: kr. Udgifterne finansieres med 50% fra Integrationsministeriet og med 50% fra Reserven til gennemførelse af Integrationspolitikken. 5. Konsekvenser i forhold til mål Antallet af tilknyttede unge til projektet Antallet af brugere forventes at blive 150 medlemmer af projektet og minimum 800 unge vil blive påvirket af projektet. Dette skal registreres: Der føres statistik over i hvilket omfang - og i hvordan - unge fra Unge-for-Unge har kontakt til andre unge. Fald i kriminalitet Unge-for-Unge forventes ikke at få væsentlig indflydelse på de hårde kriminelle. Derimod forventes projektet at få stor indflydelse på nytilkomne unge kriminelle i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang. Der måles på nye dømte. Målet er et fald på minimum 40% ved projektafslutning. Udgangstal: De seneste opgørelser over kriminelle afgørelser - dømte - inden projektstart for børn og unge op til 18 år. Målgruppen for deltagerne i projekt Unge-for-Unge er årige, mens kriminalitetsfaldet måles blandt de op til 18 år. Det skyldes, at den kriminalitetsforebyggende effekt måles på projektdeltagernes påvirkning af andre unge - og disse kan meget vel være yngre end deltagerne i Unge-for-Unge. Projektet satser nemlig også på en storebror-til-lillebror opdragelse. Der måles på dømte - som er et mere præcist mål for kriminaliteten end sigtede. Men domme har den ulempe i forhold til evaluering, at de nuværende statistiske opgørelser har en tidsforsinkelse: Man får først opgørelserne for et år i det følgende år i oktober. Derfor vil der også blive skelet til sigtede, som er et mere upræcist mål - men hvor forsinkelsen kun er få uger. Fald i hærværk Boligforeningernes udgifter til udbedring af hærværksskader skal falde med minimum 35% ved projektafslutning. Boligforeningerne er indstillede på at overføre dele af disse besparelser til projektet, når de ser, at Unge-for-Unge indsatsen virker. De vil ikke gøre det allerede nu, fordi de vil være sikre på, at det 8

9 virker først. Men det forventes, at om 2 år når projektet har vist, at det virker så vil disse midler kunne blive hovedfinansieringskilde til projektets videreførelse. 9

10 6. Beslutningspunkter Det indstilles at projekt Unge-for-Unge støttes med kr. fra Reserven til gennemførelse af Integrationspolitikken. Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: 1. Høringsudtalelse vedrørende nærværende indstilling fra Århus Kommunes Integrationsråd. 10

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Jesper Eskelund

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Jesper Eskelund ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403006 Jour. nr.: Ref.: Jesper Eskelund Ansøgning om 1,4 mio. kr. fra Reserve til

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling - Borgmesterens Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 10-08-04 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3110 Jour. nr.: Ref.: Anne Marie Frederiksen Undersøgelse af LO medlemmers

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

0 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling og 4. Afdeling

0 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling og 4. Afdeling 0 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling og 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 16. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.:89403098/89403962 Jour. nr.: M1/2003/00031 16.03.00P00 Ref.: BEH/KAB Videreførsel

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89403025 Jour. nr.: Ref.: Poul Krogsgård Overtagelse fra amtet og udbygning af boliger

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: Ref.: LGC/PK 115-tilskud til Gallo Kriserådgivning i 2005 1. Resume

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. september 2004 via Magistraten Tlf. Nr.: 89403541 Jour. nr.: Ref.: MBV Styrkelse af den forebyggende

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Gadeplansindsatser og antiradikalisering En proaktiv indsats for udsatte børn, unge

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3764 Jour. nr.: Ref.: HHH Etablering af erstatningslokaler til fritidshjemmet Højvang,

Læs mere

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: 2003/00078 Ref.: JLJ/PK/LH Videreførelse af den samlede boligsociale

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" Høring.

Udkast til strategien Tryg Aalborg - en mere tryg kommune Høring. Punkt 5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014-2017. Høring. 2014-1516. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at at strategien

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3096 Jour. nr.: Ref.: LNT/KØ Ophør af projekt Undervisning og Legestue i Herredsvang.

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Baggrund Byrådet vedtog den 28. april 2010 i indstilling om Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Aarhus kommune.

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Omsorgspolitik for Sundhed og Omsorg. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. maj 2009 Århus Kommune Personale & Organisation Sundhed og Omsorg 1. Resume Århus Kommunes første omsorgspolitik sendes med denne indstilling

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: 2000/08446 Ref.:

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. december 2012 Aarhus Kommune Omlægning til økologi i offentlige køkkener i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Fødevareministeriet

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 11. april 2011 kl Rådhuset Mødelokale 6-7. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 11. april 2011 kl Rådhuset Mødelokale 6-7. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-11.00 Rådhuset Mødelokale 6-7 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson (F) Afbud: Morten Dahlin (V) Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Udtalelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. februar 2008

Udtalelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. februar 2008 Udtalelse Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. februar 2008 Udtalelse til Det Radikales Venstres forslag til byrådsbeslutning om indførelse af førstehjælp i folkeskolens ældste klasser Århus Kommune

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 14. december 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280 Jour. nr.: MO/2004/01289

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år. Politisk målsætning for: afdækning

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Udvalget beskæftiger sig med en række overordnede politiske og strategiske opgaver i relation til integration og

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Gadeplansindsatser og antiradikalisering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Gadeplansindsatser og antiradikalisering 1. Resume MSB ser et behov for en styrket kriminalitetsforebyggelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2300 Jour. nr.: M0/2002/00901 Ref.:

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Byudvikling baseret på borgerinddragelse

Byudvikling baseret på borgerinddragelse Byudvikling baseret på borgerinddragelse Det flerkulturelle rom byutvikling som integrering Oslo d. 21. september 2006 1 EU s URBAN II program i regionalfonden 2001-2006 Fremme en bæredygtig byudvikling

Læs mere

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt

Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt Svendborg den 9. februar 2009 Udkast til uddybning af LBR ansøgning vedr. projekt 360 - En helhedsorienteret indsats. Anja Jørgensen Jobcenter Svendborg har på vegne af LBR kontaktet Jobressourcer.dk med

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune.

At 1) byrådet tiltræder den fremsendte plan for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om plan for fritids- og ungdoms- skoleområdetområdet Byrådets beslutning om

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Projektansøgning til Integrationsrådet

Projektansøgning til Integrationsrådet Projektansøgning til Integrationsrådet Før du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig læse den vedlagte vejledning. Vedlagt finder du også en beskrivelse af vilkårene for at modtage økonomisk støtte fra

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Om FISKEN. FISKENs målgruppe

Om FISKEN. FISKENs målgruppe Ansøgning om en fuldtids socialrådgiverstilling til FISKEN Værested og FritidsjobFormidling med henblik på en skærpet kriminalitetsforebyggende indsats over for udsatte unge med anden etnisk baggrund på

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere