Udsigten for den danske velfærdspakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsigten for den danske velfærdspakke"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET Velfærdsstatens Udfordringer Udsigten for den danske velfærdspakke I lyset af Finanspagten, globalisering og stigende forsørgerbyrde Marc Harding Hansen (KMB247) Vejleder: Niels Ploug Opponent: Peter Mouritzen Dato for fremlæggelse: 18/12/13 0

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Langsigtet holdbarhed, men midlertidige udfordringer... 3 Vil velfærdsstaten forblive attraktiv... 5 Et generationsregnskab baseret på DREAM... 5 Konsekvenser og mulige løsninger... 7 Antagelser... 9 Globaliseringens betydning... 9 Kompensationshypotesen Efficienshypotesen Tiebout hypotesen Tegn på vigende opbakning? Konklusion Litteraturliste Bilag

3 1. Indledning Velfærdsstaten har været udfordret siden sin oprindelse, og i skrivende stund er det øjensynligt social dumping som udgør den største trussel. Trods udfordringerne er den danske velfærdsstat kun vokset i størrelse, og i 2012 nåede det offentlige udgiftstryk således knap 60 % af BNP. Samfundet har vist sig særdeles egnet til at løse tidens udfordringer, og det er svært at forestille sig at hverken individualisering, ændrede familiemønstre eller urbanisering vil ændre på det faktum. Det afgørende spørgsmål er hvorvidt opbakningen til velfærdsstaten kan bevares, og her er ovenstående, sammen med mange andre faktorer naturligvis af betydning. Først og fremmest er det dog er spørgsmål om hvorvidt forholdet mellem skatter og offentlig service, herefter "velfærdspakken", lever op til middelklassens forventninger. Den danske velfærdsstat finansieres løbende af de erhvervsaktive, og optjeningsprincipper anvendes kun i ringe omfang. Hermed udgør en implicit social kontrakt i mellem generationerne fundamentet for den fælles velfærd. Intet i det danske system sikrer at denne kontrakt er fordelagtig for alle generationer, og intet forhindrer i praksis at den brydes. Kun hvis opbakningen viger, da kan en massiv afmontering af den fælles velfærd blive en realitet. Den demografiske udfordring blev i vid udstrækning håndteret med velfærdsreformen fra 2006, og Tilbagetrækningsaftalen i Danmark er således i finanspolitisk balance på lang sigt, og er betydeligt bedre rustet end de fleste lande i OECD 1. Men der går længe inden vi når det lange sigt, og undervejs vil de offentlige finanser komme under pres. I 2012 forpligtede den danske regering sig til løbende at kontrollere det strukturelle budgetunderskud, med underskrivelsen af den europæiske Finanspagt. Dette stiller krav om økonomiske stramninger i de kommende år, med dertilhørende konsekvenser for en relativ lille, men veluddannet arbejdsstyrke. 1 DREAM (2013). 2

4 I det følgende vil jeg undersøge udsigten for danskernes fremtidige velfærd, og i hvor høj grad pakken må forventes at ændre sig. Formålet er at give et hint om, hvorvidt velfærdspakken også fremadrettet vil være attraktiv for den arbejdende middelklasse, eller om opbakningen kan tænkes at vige. Opbakningen afhænger ikke blot af kvaliteten i det danske "tilbud", men ligeledes ved omkostningen af alternativet. Derfor inkluderes et diskussionsoplæg om globaliseringens rolle, om end fokus er på udviklingen i den danske velfærdspakke. I afsnit 2 udpensles problemstillingen, hvorefter omfanget beregnes ved hjælp af et generationsregnskab. I den forbindelse opridses mulige løsninger, og resultatet sættes i perspektiv til globaliseringens betydning for velfærdsstaten. 2. Langsigtet holdbarhed, men midlertidige udfordringer Udsigten til en faldende arbejdsstyrke og en stigende forsørgerkvote, har igennem de seneste år dannet grundlag for meget politikudvikling, og endnu flere diskussioner. I 2003 blev Velfærdskommissionen således nedsat, for at belyse udfordringen, og give bud på mulige løsninger. Kommissionens anbefalinger blev ikke modtaget positivt på Christiansborg, men med tiden er vigtige reformer dog alligevel indført. Velfærdsreformen fra 2006 var den vigtigste, og her blev tilbagetrækningsalderen bl.a. indekseret med levetiden. Stigende levealder påvirker dermed ikke længere den langsigtede finanspolitiske holdbarhed 2, om end antallet af ældre stadig har betydning. Andre af kommissionens anbefalinger er siden blevet vedtaget, og yderligere politiske tiltag har bevirket at Danmark, i seneste fremskrivning fra DREAM opnår langsigtet finanspolitisk holdbarhed for første gang. Dette indebærer at den nuværende politik, i teorien, kan videreføres i det uendelige givet den antagne demografiske udvikling. I marts 2012 indgik Danmark, sammen med 24 andre lande, i EU's Finanspagt 3. Denne stiller krav til landenes løbende strukturelle underskud, som ikke må overstige 0,5 % af BNP. I Danmark er pagten 2 Givet at den forventede levetid udvikler sig ens for mænd og kvinder, da kønnenes nettobidrag til staten er forskellige. 3 Finanspagten er et element i "Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union". 3

5 ,med bred politisk opbakning, implementeret i form af "Budgetloven", gældende fra 1. januar Nuværende regering forsikrer at pagten skal overholdes i fremtiden, og har tidligere vist sig at tage EU henstillinger særdeles alvorligt 4. Hermed er langsigtet holdbarhed ikke tilstrækkeligt, og dette skaber midlertidige tilpasningsproblemer. Den demografiske forsørgerbyrde opsummerer situationen, som de seneste års reformer har søgt at tage hånd om, og tilpasningsudfordringen i de kommende år. Figur 1 0,85 Den demografiske forsørgerkvote 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0, Anm: De erhvervsaktive defineres som årige igennem hele perioden. Kilde: Danmark Statistik, FRDK113 og DREAM. Puklen der topper i år 2041, skyldes primært de store generationer fra efterkrigstiden, sammenholdt med de små generationer fra 80'erne 5. Fra 2013 til 2041 reduceres antallet af 20 64årige således med knap , mens den resterende del af befolkningen vokser med godt personer. Puklen på forsørgerkvoten, kombineret med Finanspagtens løbende budgetrestriktioner, udgør udfordringens kerne. Figur 1 indikerer allerede nu det midlertidige finansieringsproblem, og at danskerne kan se frem til ændringer i velfærdspakken. Nedenfor er omfanget af denne tilpasning beregnet. 4 Konvergensprogram Figur B1 viser de bagvedliggende årsager, med en illustration af udviklingen i antal levendefødte siden

6 3. Vil velfærdsstaten forblive attraktiv? Den danske velfærdsstat er kendetegnet ved universel tildeling af ydelser, hvor individuelle bidrag er adskilt fra forbrug, i omfang såvel som over tid. Individuelle nettobidrag afhænger således kraftigt af livsstadiet 6. Personer på arbejdsmarkedet udgør et positivt nettobidrag, til gavn for børn, unge og ældre. Systemet bygger således på en social kontrakt mellem generationerne, hvor nuværende bidragsydere forventer at andre sidenhen finansierer deres alderdom. Systemet er sårbart overfor demografiske forskydninger, og udfordringen skitseret foroven skyldes netop markant færre personer i aldersgruppen med positive nettobidrag Generationsregnskab baseret på DREAM Et generationsregnskab sammenholder den løbende offentlige saldo, med den underliggende demografiske udvikling. Dette indebærer bl.a. at regnskabet er robust overfor regnskabsmæssige teknikaliteter og omklassificeringer, giver mulighed for at studere omfordeling mellem generationer, samt finanspolitiske effekter på undergrupper i befolkningen. Her anvendes regnskaber til at analysere sparekravet til dansk økonomi, i lyset af Finanspagtens krav. Statens intertemporale budgetbetingelse danner grundlag for beregningerne. I udgangspunktet skal summen af statens nuværende og fremtidige nettoindtægter modsvare de fremtidige kollektive udgifter og nettoformuen:,,, k: Årgang, t: Basisåret, D:Den ældste nulevende generations alder, y: Indeks for år (fx, : offentligt forbrug i år y) I praksis udregnes repræsentative nettoskatteprofiler for samtlige generationer, hvor offentlige udgifter i videst muligt omfang er fordelt på individuelt niveau. Den nuværende finanspolitik kan hermed vurderes ud fra de demografiske forhold, og den langsigtede holdbarhed kan evalueres. Generations 6 Nettobidrag = Samlede skatter (individuel offentligt forbrug + andel af kollektiv offentligt forbrug). Se figur B2 for en illustration af nettobidrag fordelt på alder. 5

7 regnskabet kan sammenkobles med en generel ligevægtsmodel, hvorved man kan inddrage dynamiske effekter. Her anvendes data fra DREAM, hvor befolkningsfremskrivningen er kombineret med deres øvrige undermodeller. For en uddybning af befolkningsfremskrivningen henvises til DREAM's langsigtede fremskrivning I de seneste år er den verdensøkonomiske situation ændret drastisk. Dansk produktion er stadig under niveauet før 2008, og danskerne har stået model til mange reformer. Mest markant står Tilbagetrækningsaftalen, og senere kontanthjælp og SU reformerne. Disse tiltag indgår ikke i beregningen, da jeg først og fremmest ønsker at belyse hvordan velfærdspakken ændres fremadrettet. Forkortelsen af dagpengeperioden, og udskydelsen af SU reformen, viser desuden at danskerne ikke erkender betydningen af ført politik, før konsekvenserne står for døren. Inddragelse af vedtaget, men ikke implementeret politik, giver derfor kun begrænset mening. Resultatet i figur 2 indebærer således ikke strukturel balance i 2020, hvilket blot illustrerer at danskerne går besparelser i møde som allerede er vedtaget politisk. Nettorenteudgifter indgår heller ikke, da jeg antager at Danmark, uanset parlamentarisk flertal, vil overholde Finanspagten, hvorved underskuddet reduceres markant. Skattereformen fra 2009 (forårspakke 2.0) er den seneste politiske reform, som er inddraget i beregningerne. Denne er endnu ikke fuld indfaset, men de fleste tiltag er implementeret. Figur 2 Strukturelt underskud Behov for tilpasning 0,00% ,50% Procent af BNP 1,00% 1,50% Underskud Budgetkrav 2,00% 2,50% Kilde: Egne beregninger, data fra DREAM. 6

8 Konsekvenser og løsningsmuligheder Det er åbenlyst at danskerne kan se frem til forringelser i velfærdspakken, enten i form af besparelser eller stigende skatter og afgifter. Figur 2 er udtryk for den forventede tilpasning, både som resultat af allerede vedtagne reformer, og som resultat af dem der nødvendigvis må komme. Fra skal den strukturelle saldo i gennemsnit forbedres med 1,75 % af BNP, svarende til ca. 22,5 mia. kr. om året. Velfærdsaftalen hævede tilbagetrækningsalderen, og Tilbagetrækningsaftalen fremrykkede indfasningen. SU reformen indebærer kortere tid til uddannelse, og kontanthjælpsreformen reducerer ydelsen markant for personer under 30 år. Dagpengeperioden er halveret, og de seneste år har budt på afskedigelser i den offentlige sektor. Dette er tiltag danskerne først småt er begyndt at mærke konsekvenserne af, og nogle har endnu til gode at træde i kraft. Tiltagene er med til at sikre at Danmark overholder sit mellemfristede budgetmål om balance i 2020, men selv når alle disse tiltag indregnes, så stiller Finanspagten krav om yderligere stramninger efter Nedenfor opridses og evalueres de forskellige veje, hvorved Finanspagten kan overholdes. o Hævede skatter: Danmark kan overhold budgetloven med en gennemsnitlig stigning i samtlige skatter, inkl. moms, indkomst, grundskyld mv., på 1,5 % fra 2013 til Danmark har allerede verdens højeste skattetryk 8, og samtidig peger den politiske tendens i retning af andre løsninger. Hvis skatterne hæves, da bør man kigge i retning af de mest immobile beskatningskilder, hvor et oplagt område kunne være at droppe fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. Øgede skatter vil ramme selvsamme personer, som allerede er påvirket af vedtagne stramninger i de seneste år. o Øget arbejdsudbud: I mange år har det primære fokus i den økonomiske politik været at løfte arbejdsudbuddet, og DREAM's fremskrivning indeholder allerede positive antagelser om det 7 Figur B3 på s. 16 viser den strukturelle saldo, inkl. de nævnte reformer og balance i år Hvis tiltagene accepteres, er der stadig kun tale om en midlertidig løsning. 8 OECD. 7

9 fremtidige udbud. Man indregner således at erhvervsfrekvensen vil stige betydeligt for ældre over 60 år, hvilket sandsynliggøres ved en antagelse om "sund aldring". Den budgetmæssige ubalance kan løses hvis arbejdsudbuddet øges med knap personer 9, hvilket næppe er realistisk uden indvandring. Til sammenligning har Thorning regeringen, mens den er gået "reformamok", øget arbejdsudbuddet med fuldtidspersoner, og har ambitioner om yderligere Indvandring kan vise sig at være en mulig løsning, men dette kræver at indvandrernes nettobidrag forbedres. I flere år håbede mange, at indvandring kunne være en løsning på den demografiske udfordring, men dette har vist sig ikke at være tilfældet, nærmere tværtimod 11. o Reduktion i de offentlige udgifter: Knap halvdelen af de politiske establishment argumenterer for "nulvækst", eller regulære nedskæringer i det offentlige forbrug. Nulvækst fra 2014 til 2020 giver en besparelse på 22 mia. kr. 12., og svarer såedes til udfordringen. Alternativt kan der spares på overførslerne, og til sammenligning var de samlede udgifter til konstanthjælp og SU i 2012 på henholdsvis, 12 og 17 mia. kr. Fastholdelse af den tilbageholdne regulering af overførselsindkomsterne er en oplagt kilde til besparelser 13. Hermed vil produktivitetsstigninger betyde at den strukturelle saldo forbedres, hvilket ellers ikke er tilfældet. De offentlige udgifter kan kontrolleres politisk, men det er samtidig hovedkilden til vores fælles velfærd. Den folkelige opbakning kan i høj grad knyttes til den borgernære service, såsom sygehusvæsenet, folkeskolen og ældreplejen, og det er netop her man skulle skære hvis balancen skal opnås. o Kreativ bogføring: Danmark har tidligere vist sig kreativ, når de offentlige indtægter skulle pustes op. Senest har en omlægning af skatten på kapitalpensioner, sikret at Danmark med nød og næppe overholder en henstilling fra EU i Man kan uden tvivl komme langt med en 9 Finansministeriet regner som tommelfingerregel med en nettogevinst for staten på kr. ved én ledig persons overgang til fuldtidsbeskæftigelse. Med en strukturel ledighed på 4,5 %, kræves dermed et øget udbud på fuldtidsbeskæftigede. 10 Børsen, 6 december F.eks. Daniel Le Maire & Christian Scheuer "Indvandringen og den finanspolitiske holdbarhed" 2003, og Poul Schou "Immigration, Integration and Fiscal Sustainability" 12 Finansudvalgets spørgsmål nr. 338, 3. juni Skattereformen fra 2012 indebar at indkomsterstattende ydelser frem til 2023 reguleres mindre end lønudviklingen. 14 Økonomisk Redegørelse, August

10 general omlægning af beskatningen på pension, hvis den flyttes til indbetalingen frem for ved udbetaling. Det er dog uklart præcist hvad betydningen af dette ville være, og samtidig øger det risikoen for finanspolitisk ødselhed. Ovenstående sætter størrelsesordenen i perspektiv, og peger samtidig på mulige veje at løse udfordringen. En kombination af flere tiltag er naturligvis at foretrække, og ligeledes mest realistisk. Det åbne spørgsmål er om danskerne er villige til at acceptere denne tilpasning? Under alle omstændigheder er der tale om en betydelig forringelse i hver enkeltes "aftale" med staten og fællesskabet. Prisen, i form af skatter og afgifter, bliver altså højere for den enkelte dansker på arbejdsmarkedet, hvis det nuværende velfærdsniveau skal fastholdes Antagelser Ovenstående bygger på en lang række antagelser, hvoraf den vigtigste er befolkningsfremskrivningen 15. Man bør derfor opfatte de beregnede sparekrav som en approksimation. Her er det interessant at bemærke, at fremskrivningen ikke tager højde for budgettilpasningernes betydning for den enkelte borger. Vandringer er f.eks. antaget konstante fra 2015, og afhænger således ikke af hverken skatter eller offentlig service. Danmarks konkurrenceevne, samt danskernes arbejdsudbud og lønkrav kan næppe heller antages at være upåvirket af skattestigninger eller ringere socialsikring. 4. Globaliseringens rolle Globalisering indebærer at produktionsfaktorerne bliver mere mobile, og det samme gør dermed statens beskatningsgrundlag. Igennem mange år vi set liberaliseringer på både kapital og varemarkeder, ligesom at arbejdskraftens frie bevægelighed er blevet større. Dette er en tendens der vil fortsætte, hvilket observeres ved den forventede udvidelse af EU, og de igangværende forhandlinger om frihandelsaftaler Udførlig beskrivelse af usikkerheder findes i DREAM 2011, mens mere teoretiske indvending findes i Haveman. 16 Mellem Kina og EU, samt USA og EU. Derudover er aftaler allerede forhandlet færdig mellem f.eks. Canada og EU. 9

11 Øget mobilitet er kilden til globaliseringens gevinster, da produktionsfaktorerne kan finde sin mest produktive placering, samtidig med at øget produktvariation antages at gavne borgerne. Mobiliteten er samtidig årsag til en række udfordringer for en velfærdsstat med højt skattetryk. I offentlig finansieringsteori er det kendt at forvridningstabet ved en skat, bestemmes ved adfærdsændringerne. Når borgere, og særligt kapital frit kan vandre, så øges muligheden for at ændre adfærd, og efterspørgslen efter arbejdskraft bliver mere følsom, givet at den internationale konkurrence intensiveres. Dette begrænser statens evne til at inddrage den nødvendige finansiering til velfærdsydelserne, og omkostningen herved stiger. Finansiel integration, udtrykt ved frie kapitalstrømme, betyder yderligere at ubalancer i ét hjørne af verden kan sprede sig til resten, og beskæftigelsen kan derfor blive mere følsom overfor markedets luner. Velfærdsstaten står dermed overfor en dobbeltudfordring som følge af globaliseringen. Finansieringsmulighederne begrænses, samtidig med at øget usikkerhed og ulighed i befolkningen kan føre til øget efterspørgsel efter offentlig sikring og omfordeling. Disse to tendenser er i åbenlys modstrid, og danner ligeledes grundlag for de to dominerende, og modstridende teorier om globaliseringens indflydelse på velfærdsstatens størrelse. Hvis velfærdspakken ikke er tilfredsstillende, da anbefaler Tiebout hypotesen at man stemmer med fødderne, hvilket kan blive relevant i europæisk øjemed Kompensationshypotesen Skærpet international konkurrence er en naturlig følge af globalisering, og øget usikkerhed for arbejdstageren kan være en naturlig konsekvens. Blot opfattelsen af øget usikkerhed, og risiko for øget ulighed kan være nok til at øge efterspørgslen efter velfærd. Usikre borgere kan ganske enkelt presse politikere til at øge velfærdsstatens omfang, og sørge for bedre sikring mod arbejdsløshed og mindre lighed. Hypotesen ligger i umiddelbar forlængelse af økonomisk handelsteori. Stopler Samuelsen teoremet, tilsiger at relativt knappe ressourcer taber ved øget handel, mens rigelige produktionsfaktorer vinder. Danmark er relativ rig på kapital og uddannet arbejdskraft i forhold til verden som helhed. Stopler Samuelsen forudsiger dermed at kapitalejere og veluddannede har gavn af globaliseringen, mens at 10

12 de mindre uddannede taber. Hermed stiger uligheden, og presset vil vokse for at velfærdsstaten kompenserer de tabende, hvilket hypotesens fortalere antager er muligt Efficienshypotesen Det er en udbredt opfattelse at der eksisterer et tradeoff mellem lighed og effektivitet. I takt med stigende åbenhed, bliver dette tradeoff større, pga. øget faktormobilitet. Konkurrenceevnen svækkes af overførselsindkomsternes pres på lønningerne, og svækkelse af incitamentet til at arbejde. Kapitalen er dog fri til at bevæge sig, og vil søge højere afkast i mere konkurrencedygtige lande. Dette vil på sigt medføre at skatterne sænkes, hvis attraktive arbejdsplads skal fastholdes. Joachim Hirsch argumenterer for at nationalpolitik vil reduceres til en kamp om at tiltrække kapitalens gunst, og at en moderne "Konkurrencestat" vil erstatte velfærdsstaten som vi kender den 17. Begge hypoteser har rod i økonomisk teori, men har forskellige udgangspunkter. Kompensationshypotesen bygger på en politilogisk logik, hvor folkestyret indretter sig ud fra de økonomiske realiteter. Efficienshypotsen har en ren neoklassisk økonomisk logik, og antager at alt politisk og institutionel træghed før eller siden vil bukke under for økonomisk pres. De to hypoteser repræsenterer teoretiske yderpunkter for globaliseringen indflydelse på velfærdsstaten, og der ligger mange perspektiver midt i mellem. Alligevel peger hypoteserne på relevante dilemmaer, som knytter sig til alle løsningsmulighederne på finansieringsudfordringen i afsnit. 3.Skattestigninger forringer konkurrenceevnen, og risikerer at presse produktion udenlands. Reduktioner i de offentlige indkomsterstattende ydelser er i modstrid med borgernes stigende efterspørgsel af sikring og lighed. Reduktion i det offentlige forbrug svækker bl.a. uddannelsessystemet og sundhedsvæsenet, og har derfor betydning for konkurrenceevnen, ligesom at borgernes opbakning i høj grad knytter sig til disse ydelser Tiebout Hypotesen Forskellen på kollektive og individuelle præferencer bliver mindre, når mennesker opsøger den velfærdspakke de syntes bedst om. Dette skaber en velfærdsgevinst, og bidrager bl.a. til at argumentere for det kommunale selvstyre i Danmark. Med globalisering, eksemplificeret ved EU, bliver hvad før var 17 Hirsch (1998). Bjarne Corydon taler ligeledes for at Danmark bevæger sig i retning af en "konkurrencestat" (Politiken, ). 11

13 nationalt, i fremtiden regionalt. Herved står valget ikke nødvendigvis mellem Horsens og Viborg, men måske nærmere Danmark og Schweiz. Der eksisterer naturligvis barrierer for vandringer, som ofte er knyttet til store transaktionsomkostninger. Disse omkostninger er dog faldende, særligt for højtuddannet arbejdskraft. Økonomiske omkostninger reduceres ved billigere transport, og lukrative skatteordninger, tilsvarende eksempelvis "Forskerordningen" 18. Kulturelle omkostninger reduceres ved udbredelsen af internationale skoler, samfund og butikker i alle større byer. Hypotesen kan derfor ikke afvises at bliver relevant i en international kontekst, frem for i den regionale hvortil den først var tiltænkt. En gavmild velfærdsstat er udsat for negativ selektion i migrationsadfærden. De bedst kvalificerede har størst incitament til at udvandre, og mindst omkostning herved, mens det forholder sig modsat for de mindre kvalificerede. 5. Tegn på vigende opbakning Kapital og arbejdspladser har betydeligt bedre vilkår for at emigrere, da beslutningen overvejende er økonomisk, uden hæmninger som følge af kultur og sprog. Der eksisterer dog en udbredt "homebias", som dog bliver gradvist mindre 19. De sidste mange år har også budt på massive kapitalstrømme, mest ud af Danmark. Investeringsunderskuddet var således på mere end 500 mia. kr. i 2012, og tendensen har kun været stigende 20. Kapital kan i et vist omfang anses som en "first mover" ved manglende konkurrencedygtighed, og på sigt vil et mindre attraktivt arbejdsmarked øge incitamentet til udvandring. Vandringer afhænger af mange forskellige faktorer, i et yderst komplekst samspil. Der eksisterer således ingen kvalificerede bud på hvad forringelsen af velfærdspakken vil betyde, ligesom at globaliseringens effekt på velfærden stadig er et åbent spørgsmål. Der er ikke tegn på stigende udvandring fra Danmark, men meget tyder på at danskerne ser mere positivt på muligheden 21. Føromtalte risiko for negativ selektion virker 18 Kleven et.al. (2013) viser at forskerordningen har haft markant indflydelse på Danmarks evne til at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. 19 Bank of England (2011). 20 Se figur B4. s Se f.eks. Dansk Erhverv "Danskerne tager gerne på valsen",

14 dog aktuel. De udvandrende er typisk højtkvalificerede og teknisk uddannede, mens indvandringen i højere grad er lavt kvalificeret Konklusion Midlertidige, men langvarige ubalancer på de offentlige budgetter kræver stramninger. Overholdelse af dansk lov, og internationale forpligtelser kræver at udgifterne reduceres, eller at skatterne stiger. Uanset hvad man vælger, så kan danskerne se frem til en mindre attraktiv velfærdspakke, som enten bliver "dyrere" eller "dårligere". Den sociale kontrakt mellem generationerne, tegner således til at blive på de hidtil ringeste vilkår for de små 80'er generationer i mange år. Det er et åbent spørgsmål, om opbakningen kan bevares, trods de forringede vilkår. Udfordringen skærpes af globaliseringen. Skattestigninger forringer konkurrenceevnen, og i følge efficienshypotesen er dette ikke en gangbar løsning. Reduktion af de offentlige udgifter er ikke i overensstemmelse med kompensationshypotesen, som netop anslår at efterspørgslen efter velfærd vil stige. Den politiske realitet, kan altså være i konflikt med "nødvendighedens politik". Danske politikere står altså overfor en udfordring. Der skal skabes balance på den strukturelle saldo, svarende til stramninger for 22 mia. kr., samtidig med at der tages hensyn til globaliseringens restriktioner, og gives passende varsling af respekt for den sociale kontrakt. Dette indebærer at det naturligt bliver de unge som skal bære byrden, men dette er samtidig gruppen for hvem omkostningen ved exit er mindst. Sikring af velfærdsstaten kræver at politikere finder et kompromis, som sikrer budgetbalance og vedvarende opbakning. I et globalt samfund, med fri bevægelse og lokkende alternativer, så er dette ikke en udfordring man bør tage let. 22 SFI 2011, Kvalifikationsbalancen. 13

15 7. Litteraturliste Auerbach, A., J. Gokhale og L. Kotlikoff.: "Generational Accounting a Meaningful to Evaluate Fiscal Policy". Journal of Economic Perspectives, vol. 8, pp Bank of England: "The future of international capital flows". Financial stability paper no. 12 December Barr, N.: "Economics of the welfare state". Oxford University Press Bonin, Holger: "Generational Accounting Theory and Application". Springer Caramani, D.: "Comparative Politics". Oxford University Press De Økonomiske Råd: "Dansk økonomi. Efterår 2009". De Økonomiske Råd DREAM: "Langsigtet økonomisk fremskrivning 2009". DREAM, oktober DREAM: "Langsigtet økonomisk fremskrivning 2011". DREAM, September Europakomissionen: "Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union" Feenstra, Robert C.: " Advanced International Trade Theory and Evidence". Princeton university press Garett, G. & Mitchell, D.: "Globalization and the Welfare State" Hastrup, B.: " Social Welfare The Danish Model". Multivers Haveman, R.: "Should Generational Accounts Public Budgets and Deficits?" of Economic Perspectives, vol. 8, pp Hirsch, J.: "Vom Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat" Kaspersen, L. Bo (red.): Globalisering på vrangen. Frydenlund Kleven, H.L; Landais, C. Saez, E. Schultz, E.: "Migration and wage effects of taxing top earners: Evidence from the foreigners' tax scheme in Denmark". August Malchow Møller, Nikolaj; Munch, Jakob Roland; Skaksen, jan Rose.: "Danmarks Kvalifikationsbalance". Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal

16 Mishyra, R.: "Globalization and the welfare state". Edward Elgar Publishing Nyt fra Danmarks Statistik. Nr. 80, 18. februar 2013: "Udvandrernes uddannelse 2012".. Rasmussen, Frank & Andersen, Peder.: Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark. Magtudredningen Regeringen: Kovergensprogram SFI: "Rekrutering of fastholdelse af højtudannet arbejdskraft" Stykes, R.; Palier, B.; Prior, P. M.: Globalization and European Welfare States Challenges and Changes. Palgrave Velfærdskommissionen: "Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv". Velfærdskommissionen 2004 Økonomi og Indenrigsministeriet: "Økonomisk Redegørelse". August

17 8. Bilag Udviklingen i forsørgerkvoten er drevet at de store generationer i efterkrigstiden, toppende i 1946 med nyfødte. Dette sker samtidig med at de kun halvt så store generationer fra 80'erne træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil bemærkes det voksende antal nyfødte i starten af 90'erne, som i disse år er under uddannelse, uden dog at påvirke forsørgerkvoten i figur 1. Figur B Antal levendefødte Antal levendefødte Kilde: Danmarks Statistik, HISB3 Individuelle nettobidrag er i 2013 positive for aldersgrupperne fra og med 26 år til og med 62 år. Man prøver at udvide denne gruppe, bl.a. ved at få studerende hurtigere igennem uddannelse, og ved at få ældre til at blive længere på arbejdsmarkedet. Dette er antaget lykkes, hvilket forklarer forskydningen mod højre i Figur B kr Kilde: DREAM, egne beregninger. Nettobidrag, fordelt på alder

18 Forrige og nuværende regering har taget en lang række skridt, i retning af strukturel balance i år Disse tiltag er dog kun i ringe omfang indfaset, hvilket var tydeliggjort i figur 2. på s. 6. Nedenfor vises den forventede udvikling på den strukturelle balance, inkl. de seneste års politiske tiltag. Figur B3 0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,50% Strukturel Offentlig Saldo, Kilde: DREAM 2013 Off. Saldo Procent af BNP Budgetkrav Investeringer har i en betydelig årrække gået uden om Danmark. Figur B Investeringer går uden om Danmark Akkumuleret mia. kr. om året Danske investeringer i udlandet Udenlandske investeringer i Danmark Kilde: Danmarks Nationalbank,DNDIRA 17

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2012

Dansk Økonomi Efterår 2012 Dansk Økonomi Efterår 2012 Danish Economy Autumn 2012 English Summary Konjunkturvurdering Arbejdsmarkedspolitik i høj- og lavkonjunktur INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering 27 I.1 Indledning

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Dansk Økonomi $ Efterår 2007

Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Dansk Økonomi $ Efterår 2007 Danish Economy $ Autumn 2007 $ English Summary Konjunkturvurdering Langfristet fremskrivning Vandringers betydning for arbejdsstyrken Integration i Danmark Det Økonomiske Råd

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007 Langsigtet økonomisk fremskrivning 27 December 27 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...4 1.1 Hovedelementerne i analysen...5 Kapitel 2 Den demografiske udvikling...7 2.1 Indledning...7 2.2 Antal

Læs mere

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer

Debat og kommentarer. Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 201-217 Debat og kommentarer Arbejdsmarkedspensionerne efter 25 år: En succes med udfordringer Jan V. Hansen Forsikring & Pension, mail: jvh@forsikringogpension.dk

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Danmarks Konvergensprogram 2006

Danmarks Konvergensprogram 2006 Danmarks Konvergensprogram 2006 November 2006 Regeringen Danmarks Konvergensprogram for 2006 Opdatering for perioden 2005-2010 November 2006 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen

Langsigtet økonomisk fremskrivning 2006 - med vurdering af velfærdsreformen Langsigtet økonomisk fremskrivning 26 - med vurdering af velfærdsreformen November 26 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...4 1.1 Indledning...4 1.2 Hovedkonklusionerne...4 1.3 Hovedelementerne

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2009

Dansk Økonomi Efterår 2009 Dansk Økonomi Efterår 2009 Danish Economy Autumn 2009 English Summary Konjunkturvurdering Sundhed Dansk Økonomi, efterår 2009 Signaturforklaring: $ Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke Som følge

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2001. Dansk og international konjunkturvurdering. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi efterår 2001 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: - Dansk og international konjunkturvurdering, kapitel I - Aktuel økonomisk politik, kapitel I - Ulighed og omfordeling i Danmark,

Læs mere

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke

Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke Økonomiske Tendenser 211 økonomiske tendenser Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2005

Dansk Økonomi Efterår 2005 Dansk Økonomi Efterår 2005 Konjunkturvurdering Konkurrenceproblemer og konkurrencepolitik Danish Economy Autumn 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed Teknisk note nr. 9 Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed Noten er udarbejdet af Daniel le Maire Christian Scheuer Rockwool Fondens Forskningsenhed København 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2004. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

RESUME. Dansk Økonomi efterår 2004. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Resumeet er inddelt i følgende afsnit: Dansk Økonomi efterår 2004 RESUME Resumeet er inddelt i følgende afsnit: -Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik, kapitel I -Udflytning af arbejdspladser, kapitel II -Vand og natur, kapitel III

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 27. maj 2014.

Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 27. maj 2014. AE s kommentarer til Vismandsrapport maj 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 27. maj 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør Per

Læs mere

5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel

5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel 5. Arbejdsmarkedets tilpasning til reformer Nyt kapitel 5.1 Indledning Analyserne i kapitel 3 peger på, at strukturerne på arbejdsmarkedet har været robuste overfor det økonomiske tilbageslag, og at det

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Nofe. Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet

Nofe. Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Nye strukturer i den fremtidige velfærdsstat? Netværks betydning for integration på arbejdsmarkedet Hus 22.1, Gruppe 9 Milad Javadi Lærke Kamma Clausen Anders

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Det Økonomiske Råd Formandskabet Rådets øvrige medlemmer Sekretariatet

Det Økonomiske Råd Formandskabet Rådets øvrige medlemmer Sekretariatet Det Økonomiske Råd Det Økonomiske Råd blev oprettet i 1962 og har til opgave at følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver samt at bidrage til at samordne de forskellige

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2006

Dansk Økonomi Efterår 2006 Dansk Økonomi Efterår 2006 Konjunkturvurdering Finanspolitisk holdbarhed Fattigdom i Danmark Livsindkomster Danish Economy Autumn 2006 English Summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Det Økonomiske

Læs mere