Rapport om Ligestillingsredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Ligestillingsredegørelse"

Transkript

1 Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skive Kommune 1

2 Indhold Status om ligestilling fra Skive Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Skive Kommune Vores gode eksempler for Skive Kommune 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad kan vi få ud af at arbejde med ligestilling? 7 Vores politikker 8 Vores handlinger 9 Vores resultater 12 Status 16 K E R N E Y D E L S E R Hvad kan vi få ud af at arbejde med ligestilling? 18 Vores politikker 19 Vores handlinger 20 Vores resultater 26 Kønsfordeling i råd, nævn og udvalg 28 Vores afsluttende vurdering af ligestillingsindsatsen i organisationen 30 Vil du vide mere? 32 2

3 I N T R O Status om ligestilling fra Skive Kommune Hvordan arbejder vi med at skabe ligestilling på personaleområdet og i vores kerneydelser? Og hvordan klarer vi os i forhold til andre kommuner? Denne redegørelse indeholder en status over vores ligestillingsindsats i kommunen. Den er baseret på den indberetning, der er indsendt til Ministeriet for Ligestilling og Kirke i efteråret 2013 og sammenligner blandt andet vores resultater med de øvrige kommuners indberetninger. I redegørelsen sættes der fokus på 2 hovedområder: Ligestilling på personaleområdet og ligestilling af ressortområde/kerneydelser. Indenfor hvert af de 2 hovedområder ses der nærmere på vores ligestillingsindsats i relation til 3 emner/temaer: Politikker (det vil vi) Handlinger (det gør vi) Resultater (det har vi opnået) FAKTA Redegørelsen følger op på den forpligtelse hver myndighed har til at ligestillingsvurdere og medtænke køn på sit område både i forhold til personalepolitik og i forhold til kerneopgaverne. 3

4 Ligestillingsindekset Der er udarbejdet et ligestillingsindeks for staten, kommuner og regioner på baggrund af ligestillingsredegørelserne. Ligestillingsindekset giver en vurdering af arbejdet med ligestilling i det offentlige. Der er både udarbejdet et indeks for kommunens samlede arbejde med ligestilling og et indeks for kommunens arbejde med ligestilling på henholdsvis personaleområdet og i forhold til kerneydelser. Resultaterne er sammenlignet med det samlede resultat for kommunerne. Kommunen får derved et overblik over sin egen ligestillingsindsats sammenlignet med indsatsen i kommunerne som helhed. Ligestillingsindekset består af nedenstående niveauer med pointgivning fra 0-100: LIGESTILLINGSINDEKS Point Vurdering Kommunen arbejder i meget høj grad med ligestilling Kommunen arbejder i høj grad med ligestilling Kommunen arbejder i nogen grad med ligestilling Kommunen arbejder i begrænset omfang med ligestilling Kommunen arbejder i ringe grad eller slet ikke med ligestilling. 4

5 Konklusion for Skive Kommune Samlet resultat Ligestillingsindekset er på Det betyder, at kommunen i høj grad arbejder med ligestilling. 28 Skive Kommune Kommunerne som helhed Resultat på personaleområdet Ligestillingsindekset er på 60. Det betyder, at kommunen i nogen grad arbejder med ligestilling Skive Kommune Kommunerne som helhed Resultat for kerneydelser 8 Ligestillingsindekset er på 8. Det betyder, at kommunen i meget høj grad arbejder med ligestilling. 24 Skive Kommune Kommunerne som helhed

6 Vores gode eksempler P E R S O N A L E O M R Å D E T Aktivitet i forhold til rekruttering af personale Der ses på sammensætningen af den medarbejderskare der søges til, således at der tages hensyn til det underrepræsenterede køn, endvidere tilstræbes det, at der er lige antal mænd og kvinder i bedømmelsesudvalget samt at sprogbrug ved annoncering holdes forholdsvis kønsneutralt K E R N E Y D E L S E R Aktivitet i forhold til fordeling af midler til aktiviteter på vores ressortområde Skive Kommune mainstreamer altid således at der bliver taget hensyn til mangfoldigheden herunder også den kønsmæssige ligestilling. FAKTA De offentlige myndigheders bedste eksempler kan findes på 6

7 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad kan vi få ud af at arbejde med ligestilling? Generelt har vi i kommunen en forventning om, at der kan komme følgende effekter ud af at indtænke kønsaspektet på personaleområdet: Flere talenter i spil Mere kvalitet i opgaveløsningen Bedre spejling af det omgivende samfund FAKTA Kommunerne som helhed har forventet, at der kan komme følgende effekter ud af arbejdet med at indtænke kønsaspektet på personaleområdet: 41% Bedre arbejdsmiljø 28% Et bredere rekrutteringsgrundlag 27% Mere ligestilling 27% Bedre spejling af det omgivende samfund 2% Flere talenter i spil 24% Mere kvalitet i opgaveløsningen 21% Ingen effekter 7% Andet 4% Øget innovation 3% Større effektivitet/produktivitet 2% Bedre branding af kommunen 7

8 P E R S O N A L E O M R Å D E T Vores politikker Vores indberetning viser: At vi har en politik for arbejdet med ligestilling af mænd og kvinder på personaleområdet. At vi har målsætninger på området. At vi ikke har måltal på området. Vores vigtigste målsætninger/måltal for medarbejdersammensætningen i forhold til køn: Skive Kommune ønsker at tiltrækkke, ansætte og fastholde personale af begge køn. Vores vigtigste målsætninger/måltal for ledersammensætningen i forhold til køn: Skive Kommune ønsker at tiltrækkke, ansætte og fastholde ledere af begge køn. I 2011 var 1,8% af Skive Kommunes ledere kvinder i 2013 udgør kvinderne 8,4% Vores vigtigste målsætninger/måltal - andet: Skive Kommune har indarbejdet ligestilling mellem kønnene i en Mangfoldighedspolitik INSPIRATION Ligestilling kan bidrage til, at alles ressourcer bringes i spil. Mangfoldighed kan give en bedre arbejdskultur, alsidige diskussioner og løsningsforslag. FAKTA Blandt de indberettende kommuner har: 60% har en politik på området % har målsætninger på området 7% har måltal på området 28% har hverken en politik, målsætninger eller måltal på området 8

9 P E R S O N A L E O M R Å D E T Vores handlinger Indberetningen viser følgende om vores initiativer for at fremme ligestilling af mænd og kvinder på personaleområdet: At vi i nogen grad overvejer fordelingen af mænd og kvinder i vores personalegrupper, når vi rekrutterer. Eksempler på vores aktiviteter: Kommunerne som helhed 2% 12% 19% Der ses på sammensætningen af den medarbejderskare der søges til, således at der tages hensyn til det underrepræsenterede køn, endvidere tilstræbes det, at der er lige antal mænd og kvinder i bedømmelsesudvalget samt at sprogbrug ved annoncering holdes forholdsvis kønsneutralt 1% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 16% 9

10 P E R S O N A L E O M R Å D E T At vi i nogen grad overvejer kønsfordelingen ved rekruttering til lederstillinger. Kommunerne som helhed Eksempler på vores aktiviteter: 2% 12% 2% Der ses på sammensætningen af den ledergruppe der søges til således at der tages hensyn til det underrepræsenterede køn, det tilstræbes at der er lige antal mænd og kvinder i bedømmelsesudvalget og endvidere tilstræbes det, at sprogbrug ved annoncering holdes forholdsvis kønsneutralt 43% 18% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad At vi i nogen grad bruger kønsopdelte data i forhold til løn, tillæg og orlovsordninger. Eksempler på vores aktiviteter: Kommunerne som helhed 7% 2% Der forefindes køns opdelte statistiker 20% 4% 17% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 10

11 P E R S O N A L E O M R Å D E T At vi i nogen grad tager højde for ligestilling af mænd og kvinder, når vi bevilger kursus- og uddannelsestilbud. Eksempler på vores aktiviteter: Hensynet til det enkelte individ er udlagt decentralt men med ligestilling som mainstream Kommunerne som helhed 12% 2% 3% 9% 74% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad At vi i nogen grad inddrager kønsaspektet, når vi udarbejder interne evalueringer og medarbejderundersøgelser. Eksempler på vores aktiviteter: Hensynet til det enkelte individ er udlagt decentralt men med ligestilling som mainstream Kommunerne som helhed 7% 3% 20% % 1% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 11

12 P E R S O N A L E O M R Å D E T Vores resultater Indberetningen viser følgende om vores initiativer til at fremme ligestilling af mænd og kvinder på personaleområdet: At vi af og til drøfter vores politikker, konkrete mål, handlinger og initiativer for ligestillingsarbejdet i formelle fora. Kommunerne som helhed 4% 9% 11% 36% 40% Slet ikke Sjældent Af og til Ofte Altid At vi af og til indsamler information og kønsopdelte statistikker på personaleområdet - om eksempelvis personalegrupper, ledelsessammensætning, tildeling af tillæg, orlov, uddannelse mm. Kommunerne som helhed 10% 1% 2% 28% 36% Slet ikke Sjældent Af og til Ofte Altid 12

13 P E R S O N A L E O M R Å D E T At vi af og til formidler information om ligestilling på personaleområdet på møder, i nyhedsbreve, på intranet eller lignede. Det kan fx omhandle fordelingen af mænd og kvinders barselsorlov, oplevelse af sammenhængen mellem fritids- og arbejdsliv, oplevelsen af karrieremuligheder mm. Kommunerne som helhed 16% 1% 3% 41% 39% Slet ikke Sjældent Af og til Ofte Altid 13

14 P E R S O N A L E O M R Å D E T Vores vurdering af de samlede resultater er: At vi i nogen grad har oplevet synlige resultater af vores indsats for kønsligestilling på personaleområdet. Kommunerne som helhed 0% 6% 21% 41% 32% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 14

15 P E R S O N A L E O M R Å D E T Ligestillingsindekset på personaleområdet: For den samlede ligestillingsindsats af politikker, handlinger og resultater på personaleområdet scorer vi i alt 60 på ligestillingsindekset. Det betyder, at kommunen i nogen grad arbejder med ligestilling Skive Kommune Kommunerne som helhed 1

16 P E R S O N A L E O M R Å D E T Status KØNSFORDELING PÅ LEDERE Stilling M K Total M % K % Alle M % Alle K % Topchefer,0 0,0,0 100,0 0,0 7,6 24,4 Chefer 12,0 4,0 16,0 7,0 2,0 6,1 43,9 Ledere 113,4 132,4 24,8 46,1 3,9 39,7 60,3 I alt 130,4 136,4 266,8 48,9 1,1 41,6 8,4 Ledertallene er opgjort april 2013 af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Tallene er angivet i årsværk. Ledere er inddelt i 3 niveauer: 1. Topchefer - for eksempel regionsdirektører, administrerende direktører og direktionsmedlemmer, 2. Chefer - for eksempel afdelingschefer, vicedirektører, kontorchefer og ledere af større enheder såsom distriktsledere, 3. Ledere - for eksempel institutions- og gruppeledere, formænd og daglige ledere. KØNSFORDELING PÅ PERSONALE Stilling M K Total M % K % Akademikere 49, 64,0 113,6 43,6 6,3 Dagplejere 2,0 221,0 223,0 0,9 99,1 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 36,2 196, 232,7 1,6 84,4 Husassistenter 4,1 1,3,3 7,4 92,8 Kontor- og It-personale 61,3 308,6 369,9 16,6 83,4 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 1,8 133,1 18,0 28,0 71,9 Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 27, 60,2 87,7 31,4 68,6 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 49, 141,6 191,1 2,9 74,1 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 21,8 233,8 2,6 8, 91, Social- og sundhedspersonale 0,1 783,9 834,1 6,0 94,0 Socialrådg./socialformidlere 3,0 9,8 62,8 4,8 9,2 (tabellen forsættes på næste side) 16

17 P E R S O N A L E O M R Å D E T KØNSFORDELING PÅ PERSONALE (fortsat) Stilling M K Total M % K % Specialarbejdere mv. 10,6 6, 112,2 94,1,8 Syge- og sundhedspersonale - basis 9, 183,8 193,3 4,9 9,1 Teknisk Service 60,8 3,3 64,1 94,9,1 Øvrige under 0 total 118,6 167,8 286,4 41,4 8,6 I alt 61,4 261,4 3266,7 19,9 80,1 Personaletallene er opgjort april 2013 af Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Tallene er angivet i årsværk. Opdelingen er foretaget på overenskomstniveau. Alle ansættelsestyper excl. ledere er medtaget, herunder månedslønnede, timelønnede, ansatte på ordinære vilkår, elever, ansatte i fleksjob og i andre arbejdsmarkedsordninger. Kategorier med personer under 0 ansatte er slået sammen i kategorien Øvrige under 0 total. Det skal bemærkes, at tallene er trukket under lærerkonflikten i april Tallene for lærere kan derfor afvige fra det forventede. Hvis kommunen/regionen har anført bemærkninger til personaletallene, vil disse fremgå bagerst i indberetningen og i statusredegørelsen eller være tilgængeligt i et selvstændigt bilag, der vil kunne findes på hjemmesiden om ligestillingsredegørelserne. 17

18 K E R N E Y D E L S E R Hvad kan vi få ud af at arbejde med ligestilling? Generelt har vi i kommunen en forventning om, at der kan komme følgende effekter ud af at indtænke kønsaspektet i kerneopgaverne: Større brugertilfredshed Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne FAKTA Kommunerne som helhed forventer, at der kan komme følgende effekter ud af arbejdet med at indtænke kønsaspektet i kerneopgaverne 4% Mere målrettede og borgernære kerneydelser 3% Større brugertilfredshed 33% Ingen effekter 29% Øget reel ligestilling og lige muligheder for borgerne 28% Højere oplevet kvalitet i kerneydelserne % Et bedre oplyst beslutningsgrundlag 4% Øget innovation 4% Andet 3% Øget effektivitet/produktivitet 18

19 K E R N E Y D E L S E R Vores politikker Vores indberetning viser: At vi har en politik for kønsligestilling af vores ressortområde/kerneydelser. Vi har politikker eller målsætninger på følgende områder (Kryds i felter): T T T T T T T T T Beskæftigelse og Integration Børn og Unge Uddannelse, herunder folkeskole Kultur, fritid og turisme Social Sundhed, forebyggelse Ældreområdet Teknik og miljø Administration og digitalisering INSPIRATION Ligestillingsvurdering kan bidrage til effektivitet og kvalitet i offentlige myndigheders arbejde og målrette servicetilbuddene til alle borgere uanset køn. FAKTA 11% af kommunerne har en politik vedr. kønsligestilling for kerneydelser, mens 13% har en politik på udvalgte områder. 7% af kommunerne har målsætninger vedr. kønsligestilling for kerneydelser, mens 17% har målsætninger på udvalgte områder. 6% af kommunerne har hverken en politik eller målsætninger vedr. kønsligestilling for kerneydelser. 19

20 K E R N E Y D E L S E R Vores handlinger Indberetningen viser følgende om vores aktiviteter/initiativer for at indtænke kønsligestilling i vores kerneydelser: Vi medtager altid overvejelser om målgruppens køn i vores vurdering af kommunikationsmaterialer. Eksempler på vores aktiviteter: Kommunerne som helhed 9% 2% 32% Skive Kommune mainstreamer altid således at der bliver taget hensyn til mangfoldigheden herunder også den kønsmæssige ligestilling. Skive Kommunes decentrale organisations opbygning betyder at at en overvejene del foregår som en direkte kommunikation mellem borger og det decentrale led, kommunen opfordrer og rådgiver centralt at mainstreamen af ligestilling også sker i kommunikation 31% Slet ikke Sjældent Af og til Ofte Altid 26% 20

21 K E R N E Y D E L S E R Vi medtager altid overvejelser om målgruppens køn, når der fordeles midler til aktiviteter på vores ressortområde. Eksempler på vores aktiviteter: Skive Kommune mainstreamer altid således at der bliver taget hensyn til mangfoldigheden herunder også den kønsmæssige ligestilling. Kommunerne som helhed 19% 3% 1% 3% 42% Slet ikke Sjældent Af og til Ofte Altid Vi medtager altid overvejelser om målgruppens køn i forbindelse med andre faglige initiativer. Kommunerne som helhed Eksempler på vores aktiviteter: 9% 1% 27% Skive Kommune mainstreamer altid således at der bliver taget hensyn til mangfoldigheden herunder også den kønsmæssige ligestilling. 32% 31% Slet ikke Sjældent Af og til Ofte Altid 21

22 K E R N E Y D E L S E R Indberetningen nævner følgende eksempel på vores arbejde med ligestillingsvurdering: Jobformidling og rekrutering, individuel vejledning utrationel i forhold til køn Udvidelse af mulighederne for den enkelte borger, større grad af fastholdelse på arbejdsmarkedet, samt understøtning af det underrepræsenterede køn i stillingskategorier Anerkendelse positiv tilgang til arbejdet, ret til egen oplevelse af tingene, accept af forskellig At børn vil opleve, at der er brug for dem, at de er respekterede, at de er værdsatte, at der gives muligheder, at der bygges på deres ressourcer, at være i et anerkendende miljø at der er plads til alle, men ikke til alt og ikke mindst at der arbejdes med det hele menneske og at alle børn får mulighed for et højt fagligt niveau, der bygger på og går hånd i hånd med personlig udvikling Brobygningsfoløb mellem folkeskole og erhvervsskoler, støtte elevernes faglige og sociale udvikling Dette medføre en positiv udvikling af de underrepræsenterede køn på den enkelte erhvervsskole samt at uddannelsen gennemføres. Udvikler deres forudsætninger for et leve et aktivt og indholdsrigt liv i et globaliseret samfund, samt ikke mindst de samme konsekvenser som det øvrige arbejde med børn og unge. Der er mainstream af ligestilling i Skive Kommune. Dvs. at ligestilling indgår som et natulig led At vores kultur, kreativitet og oplevelser tiltrækker og fastholder borgere takket være mangfoldighed. Mangfoldighed i kultur bliver også afgørende i den regionale konkurrence om turisternes jagt på kultur og oplevelser, der matcher deres livsstil og identitet, Med andre ord man søger Rent Liv 22

23 K E R N E Y D E L S E R Der tilbydes en helhedsorienteret indsats, der er afpasset den enkeltes særlige behov (mainstream) Indsatsen medvirker til at forbedre den enkeltes sociale situation, udviklingsmuligheder, livskvalitet og evnen til at klare sig selv gennem tilbud om samvær, aktiviteter, støtte i hjemmet, behandling, undervisning og uddannelse. Vi tager udgangspunkt i: Borgernes egne værdier og ressourcer Borgernes ansvar for eget liv At vi støtter og hjælpe borgerne til at leve så normalt som muligt trods et eventuelt handicap,deres køn, deres etniske bagrund samt eventuelle religiøse retninger. Der er mainstream af ligestilling i Skive Kommune. Dvs. at ligestilling indgår som et natulig led At kommunens serviceydelser inden for det tekniske område appelerer til alle Hjælpekurser til borgerne i forbindelse med digitalisering At alle uanset et eventuelt handicap,deres køn, deres etniske bagrund samt eventuelle religiøse retninger lærer at håndtere de digitale medier, i takt med digitaliseringen inden for det offentlige område er der grupper som kan komme i klemme pga manglende kompetencer og dette søges afhjulpet 23

24 K E R N E Y D E L S E R Indberetningen viser følgende om vores interne rutiner og metoder for at indtænke kønsligestilling i vores kerneydelser: Vi indtænker i nogen grad kønsperspektivet i vores kerneydelser, når der udarbejdes evalueringer, brugerundersøgelser og lignende. Kommunerne som helhed 1% 3% 28% 36% 32% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Vi bruger i nogen grad kønsopdelte data på relevante områder. Kommunerne som helhed 10% 1% 28% 37% 24% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 24

25 K E R N E Y D E L S E R Vi giver i nogen grad medarbejdere og ledere indsigt og viden til at ligestillingsvurdere kerneydelser. Kommunerne som helhed 12% 1% % 23% 9% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 2

26 K E R N E Y D E L S E R Vores resultater I vores indberetning er vi blevet bedt om at foretage en samlet vurdering af regionens indsats for at indtænke kønsaspektet i kerneopgaverne. Vores vurdering er, at vi i nogen grad har opnået resultater med ligestillingsvurdering af vores initiativer. Kommunerne som helhed 0% % 26% 37% 32% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad 26

27 K E R N E Y D E L S E R Ligestillingsindeks kerneydelser 8 For den samlede ligestillingsindsats af politikker, handlinger og resultater på kerneydelser scorer vi i alt 8 på ligestillingsindekset. Det betyder, at vi i meget høj grad arbejder med ligestilling. 24 Skive Kommune Kommunerne som helhed 27

28 K E R N E Y D E L S E R Kønsfordeling i råd, nævn og udvalg I henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 1 har vi nedsat følgende råd, nævn og udvalg i perioden 1. september 2011 til 31. august 2013: KØNSFORDELING I RÅD, NÆVN OG UDVALG Navn K K % M M % Økonomiudvalg 2 22,2 7 77,8 Udvalget for børn og familier 3 42,9 4 7,1 Udvalget for kultur og fritid 1 20,0 4 80,0 Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi 2 40,0 3 60,0 Udvalget for Social og Ældre 4 7,1 3 42,9 Sundhedudvalget 3 60,0 2 40,0 Arbejdsmarkedsudvalget 3 42,9 4 7,1 Landsbyudvalget 1 20,0 4 80,0 Børne- og ungeudvalget 1 2,0 3 7,0 Grundlisteudvalget 1 20,0 4 80,0 Valgbestyrelse ved kommunale valg 2 40,0 3 60,0 Valgbestyrelse ved folketings valg m.m. 1 20,0 4 80,0 Handicapråd 3,7 9 64,3 Huslejenævn 0 0, ,0 Beboerklagenævn 3 7,0 1 2,0 Udvalget for Teknik og Miljø 2 28,6 71,4 Ø udvalget 2 66,7 1 33,3 28

29 K E R N E Y D E L S E R Kønsfordeling i råd, nævn og udvalg I henhold til ligestillingslovens paragraf 10a, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen beslutte at lade pladser stå tomme i råd, nævn og udvalg. Vi har ikke ladet pladser stå tomme. 29

30 Vores afsluttende vurdering af ligestillingsindsatsen i organisationen Mangfoldighed, mainstream, handler om respekt for og anerkendelse af forskelligheder Mangfoldighedsledelse handler om respekt for og anerkendelse af forskelligheder i Skive Kommune som arbejdsplads. Mangfoldighedsledelse handler ikke om at hjælpe en bestemt minoritet, men om at gøre Skive Kommune til en mere attraktiv arbejdsplads som afspejler det omliggende samfund. Vi vil skabe en kultur og praksis på arbejdspladsen, som tager udgangspunkt i vores værdier udvikling, trivsel og ordentlighed og på den måde bruger medarbejdernes mangfoldige kompetencer, hvad enten det er de kulturelle eller faglige, således at de er til gavn ikke alene for det enkelte individ men også for organisationen. Etnisk ligestilling, kønsmæssig ligestilling samt de sociale kapitler retter sig i stigende grad mod mangfoldighed, derfor rummer Skive Kommunes traditionelle fokusområder, så som etnicitet, køn, alder, handicap, o.a., mod dette som vi vil vi udnytte på områder som rekruttering, kompetenceudvikling, værdier, kultur og værdibaseret ledelse. Skive Kommune står med et større problem, end det øvrige danske arbejdsmarked, på grund af at befolkningens alderssammensætning, da kommunens borgere er ældre en det landsdækkende. Vi ved, at befolkningens alderssammensætning vil ændre sig gradvist i løbet af de næste år, og at konsekvenserne er, at konkurrencen efter arbejdskraft bliver stærkere. Mangfoldighedsstrategien skal bidrage til at gøre Skive Kommune til en mere attraktiv og rummelig arbejdsplads. 30

31 Derudover ønsker Skive Kommune, som offentlig servicevirksomhed, at udvikle kvalitet og effektivitet i ydelserne og møde borgere med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid uanset deres baggrund og de ansattes mangfoldige kompetencer er med til at sikre, at dette mål kan opfyldes. Endelig ønsker Skive Kommune, som arbejdsplads, at afspejle befolknings sammensætningen i Kommunen for mangfoldigheden på arbejdspladserne er med til at skabe udvikling og nytænkning idet personer der ikke er fasttømret i den danske kultur kan hjælpe med til at se nye løsningsmuligheder, og dette medfører udvikling og opkvalificering af medarbejderne. Arbejdet med mangfoldighed handler derfor ikke kun om at Skive Kommune opfylder lovkrav om at styrke integration af etniske minoriteter, sikre ligestilling mellem mænd og kvinder, tiltrække unge, fastholde seniorer, arbejde med Det Sociale Kapitel og så videre.det handler om at kunne udvikle en arbejdsstyrke, der med åbenhed og imødekommenhed kan levere en stadigt mere målrettet service, der passer til en mangfoldig sammensat befolkning og dens forskelligartede behov. Skive Kommune tror på, at arbejdspladser, der arbejder med mangfoldighedsprincippet, har et bredere rekrutteringsgrundlag og dermed bedre stillet i konkurrencen om arbejdskraften, skaber loyalitet og rum til, at den enkelte medarbejder kan bruge sit unikke talent og dermed får arbejdspladsen mere loyale og motiverede medarbejdere og dermed grundlag for en bedre borgerbetjening Vi ser forskelligheder som noget værdifuldt, og som en ressource for kommunen, vi sikrer, at alle medarbejdere har ligeværdige arbejds- trivsels og udviklingsbetingelser, vi betragter hver enkelt medarbejder som et værdifuldt aktiv og konstant at inspirere til proaktivt at arbejde for opfyldelse af vores fælles vision og vi fremmer mangfoldighed på alle organisatoriske niveauer. 31

32 Vil du vide mere? Ligestillingsredegørelser Efter ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner og statslige institutioner med mere end 0 ansatte indberette en ligestillingsredegørelse til ligestillingsministeren i ulige år. I ligestillingsredegørelserne skal der blandt andet redegøres for: Ligestillingsindsatsen på personaleområdet, ligestillingsindsatsen på kerneydelser og serviceområder for borgerne og den kønsmæssige fordeling i beslutningsorganer. Desuden skal hver ressortminister på baggrund af de indberettede ligestillingsredegørelser udarbejde en ligestillingsrapport, som skal sendes til ligestillingsministeren. Formålet med ligestillingsredegørelserne og ligestillingsrapporterne er, at de offentlige myndigheder skal informere borgere, interesseorganisationer, lokale/nationale politikere og ligestillingsministeren om, hvordan myndighederne lever op til deres forpligtigelser i ligestillingsloven. Formålet er også at sikre videndeling om, hvordan man arbejder med ligestilling. På kan du se de nyeste resultater af indsatsen på lige stillingsområdet i kommuner, regioner, ministerier og statslige organisationer. På hjemmesiden kan myndighederne også finde inspiration blandt de gode ligestillingseksempler, som andre myndigheder har indberettet om. 32

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af lsu@ens.dk for Energistyrelsen 2013-11-05 11:11 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag Alle

Læs mere

Start på indberetning

Start på indberetning Start på indberetning Godkendt indberetning. Indsendt af eri@kulturstyrelsen.dk for Kulturstyrelsen 2013-11-08 14:27 Indberetning vedrørende ligestilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Lovgrundlag

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Silkeborg Kommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse,

Læs mere

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune

Deloitte. Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte Skema til indberetning af ligestillingsredegørelse 2011 for Bornholms Regionskommune Deloitte 2 Indledning Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Personalepolitisk redegørelse

Personalepolitisk redegørelse Personalepolitisk redegørelse Udarbejdet af Intern Udvikling og Personale August 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Metode... 4 3. Organisation og styring... 5 3.1 Plakaten Sådan

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015

REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015 REDEGØRELSE / PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPLAN 2015 Afgivet til Folketinget af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold den 26. februar 2015 KOLOFON Redegørelse / Perspektiv- og handlingsplan

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012

Forord. Personalepolitisk Redegørelse 2012 1 Forord Første udgave af Favrskov Kommunes personalepolitiske redegørelse blev til i 2011. Her blev der gjort status på de første fem års MED- og arbejdsmiljøindsats. Nu foreligger anden udgave af Favrskov

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008

Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Redegørelse 2007 / Perspektiv- og handlingsplan 2008 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Karen Jespersen den 29. februar 2008 Udgivelsesdato: 29. februar 2008 Udgave, oplag: 1. udgave,

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere