Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006"

Transkript

1 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg Centralsygehus. Undersøgelserne er gennemført med cirka to års mellemrum i 2000, 2002, 2004 og I 2006 har 6 afdelinger deltaget i undersøgelsen, og der er udarbejdet i alt 10 forskellige rapporter til de medvirkende afdelingers forskellige patientgrupper. Rapporterne rummer afdelingernes detaljerede resultater, herunder mange kommentarer fra patienterne til de enkelte delambulatorier og sengeafsnit. Disse rapporter danner grundlag for afdelingernes løbende kvalitetsarbejde. I alt er der i 2006 udsendt spørgeskemaer til patienterne på Silkeborg Centralsygehus. Og der er kommet skemaer retur. Det giver en samlet svarprocent på 55,1 %. For de indlagte patienter var svarprocenten 55,9 %, for de ambulante var den 53,8 % og for de kirurgiske dagpatienter var den 57,2 %. I forhold til dagkirurgiske og ambulante patienter har svarprocenten denne gang været vigende sammenlignet med tidligere undersøgelsesrunder. Derimod har svarprocenten for de indlagte været stigende. I undersøgelsen er det stort set de samme spørgsmål som er stillet til patienterne som i de tidligere undersøgelsesrunder. Som noget nyt er patienterne dog denne gang blevet spurgt om de i deres kontakt med afdelingen fik udleveret et kort med navn på en person de kunne kontakte. Og til de indlagte er der er stillet et spørgsmål om de pårørendes kontakt til afdelingen. Udover dette notat og de 10 afdelingsrapporter er der udarbejdet 2 tværgående rapporter for henholdsvis indlagte patienter og ambulante patienter for hele Silkeborg Centralsygehus. Her kan man se alle afdelingernes resultater for 2002 til 2006 på alle spørgsmål specificeret på de mindste organisatoriske enheder, sengeafsnittene og delambulatorierne. Endelig kan resultaterne fra alle 4 undersøgelsesrunder 2000, 2002, 2004 og 2006 ses på sundhed.dk på det detaljeringsniveau man ønsker. Her kan man også se patienternes mange kommentarer til de enkelte afdelinger. I dette notat skal der gives et overblik over hovedtendenserne i det meget omfattende materiale. Patienterne er i 2006 i lighed med de tidligere undersøgelser blevet bedt om at foretage en samlet vurdering af deres kontakt til den enkelte sygehusafdeling. 5 stjerner betyder enestående, 4 betyder godt, 3 betyder godt og dårligt, 2 betyder dårligt og 1 stjerne betyder uacceptabelt. En oversigt over variationen på dette helhedsspørgsmål mellem afdelinger, afsnit og undersøgelsesrunder kan ses i Bilag 1. Her ses der både på de indlagte og de ambulante patienter. Tallene angiver den andel af patienterne, der har krydset Enestående eller Godt. I kolonnen Eventuel afsnitsvariation er angivet resultaterne for henholdsvis det bedste og det dårligste underafsnit under den pågældende afdeling. En tabel der rummer megen information fra patienter. 1

2 Overordnet for det samlede Silkeborg Centralsygehus er der tale om en klar fremgang i 2006 sammenlignet med sidste måling i Man har i år opnået de bedste resultater for Silkeborg Centralsygehus nogensinde hvad angår indlagte og ambulante patienter. Resultatet ligger dog ikke væsentligt over de to målinger i 2002 og 2000, hvorfor målingen for 2006, set i det store perspektiv, er udtryk for en genetablering af det tidligere niveau. Helhedsvurdering for Silkeborg Centralsygehus indlagte Blandt de indlagte patienter på Silkeborg Centralsygehus mener 85,3 % af patienterne, at deres oplevelse kan karakteriseres som enestående eller god. Det er det hidtil bedste resultat for indlagte på Silkeborg Centralsygehus og en markant forbedring set i forhold til sidste måling fra 2004, hvor 80,6 % gav denne karakter. Resultat ligger dog ikke meget over de to målinger fra 2002 og 2000, hvor henholdsvis 83, 1 % og 84,6 % gav denne karakter. Helhedsvurdering for Silkeborg Centralsygehus ambulante Også på det ambulante område opnår Silkeborg Centralsygehus sit hidtil bedste resultat. Her mener 86,9 % at deres oplevelse kan karakteriseres som enestående eller god. Ved sidste måling i 2004 var tallet 81,7 %. Men, ligesom tilfældet var med de indlagte, er der i det store perspektiv tale om en tilbagevenden til tidligere resultater. I 2002 var resultatet nemlig 85,6 % og i 2000 var det 86,1 %. Afdelingsbevægelser Det er positivt, at sygehuset samlet set har formået at genetablere samme niveau som i 2000 og Dog er det interessante i et kvalitetsperspektiv, at se hvad der er sket på de forskellige afdelinger. Ses der på udviklingen i helhedsvurderingen for sygehusets afdelinger, varierer tallenes bevægelse fra år til år. Nedenfor fremhæves de vigtigste udviklingstræk. Det talmæssige grundlag for konklusionerne fremgår af notatets Bilag 1: - Selvom resultatet for Dagkirurgisk afsnit ND er på 91,3 %, er det ikke højt nok til at opretholde niveauet fra 2004 hvor hele 94,3 % karakteriserede deres oplevelse som enestående eller god. Begge bedømmelser ligger på et meget højt niveau sammenlignet med de tidligere målinger i 2000 og 2002 hvor tallene var henholdsvis 86,8 % og 88,7 %. Gennemsnittet for dagkirurgiske patienter i Århus Amt var 92,0 % i På Gynækologisk Afdeling er ambulatoriet gået markant frem godt 16 procentpoint fra 76,4 % i 2004 til 92,8 % i Resultatet ligger dog ikke meget over målingen i 2000 hvor tallet var 89,8 %. Det skal i øvrigt bemærkes at respondent-grundlaget er ændret lidt i 2006, idet det er udvidet til også at omfatte gravide. Sengeafdelingen har ikke opretholdt sin markant høje score fra 2004 på 93,5 % (den højeste det år). I år svarer 89,4 % godt eller enestående hvilket stort set svarer til målingen i Til gengæld er resultatet langt bedre end målingen i år 2000 hvor tallet var 81,8 %. - På Medicinsk afdeling har der været fremgang på sengeafdeling fra 2004 til 2006, fra 72,3 % til 78,4 %. Tallene for ambulatorium er stort set uændrede fra 2004 til 2006 (fra 82,4 % til 82,9 %). Set i det store perspektiv er Medicinsk Afdeling dog gået tilbage. Sammenlignet med år 2000 er de indlagte patienter gået fra 88,1 % 2

3 enestående eller godt til 78,4 %, og de ambulante er gået fra 86,2 % til 82,9 %. - Ortopædkirurgisk Afdeling er gået frem både på det korte og det lange sigt. Sammenlignet med 2004 er sengeafdelingen gået frem fra 80,4 % til 87,1 % enestående eller godt og ambulatoriet er gået frem fra 81,2 % til 85,5 %. Sammenlignet med år 2000 er fremgangen mindre markant på sengeafdelingen og mere markant på ambulatoriet. Da var tallene henholdsvis 85,5 % og 79,4 %. På Ortopædkirurgisk sengeafdeling har man denne gang målt på tilfredsheden blandt Joint Care patienter og ikke Joint Care patienter. Her viser det sig, at der er betydelig flere Joint Care patienter der mener, at deres oplevelse kan karakteriseres som enestående eller god. Blandt hofte-patienterne er der 95,7 % Joint Care patienter der giver denne vurdering, mod 86,8 % af de almindelige hofte-patienter. Blandt knæ-patienterne er der 92,3 % Joint Care patienter der karakteriser deres oplevelse som enestående eller god, mod 85,3 % af de almindelige knæ-patienter. - Parenkymkirurgisk Afdeling er gået lidt frem sammenlignet med Sengeafdelingen er gået fra 84,4 % til 88,6 % og ambulatoriet er gået fra 85,3 % til 89,4 %. På sengeafdelingen er der tale om en støt fremgang siden 2000 hvor tallet var 82,6 %, medens der på ambulatoriet er tale om en genetablering af det niveau man havde i år 2000 (90,0 %.) - På Akutmedicinsk sengeafdeling er der ikke de store forandringer at spore. Der har været lidt fremgang sammenlignet med 2004, fra 80,6 % til 83,3 %, men sammenlignet med år 2000 er der ikke sket ændringer. Da var tallet 84,7 %. I bilag 1 kan man iagttage variationen i patienttilfredsheden imellem de mindre organisatoriske enheder. Kun enheder med mindst 20 svar er nævnt i oversigten. På afsnitsniveau er der i hele måleperioden fra 2000 til 2006 på Silkeborg Centralsygehus målt variationer i helhedsvurderingen fra 53,1 % og op til 93,9 %. Udviklinger i undersøgelsens detaljerede spørgsmål Når den overordnede, samlede vurdering over tid er positiv, er det selvfølgelig af interesse at se, hvordan dette måtte afspejle sig i de mange forskellige detaljerede spørgsmål til de forskellige patienter. I Bilag 2 og 3 kan man se svarene for de stillede spørgsmål til henholdsvis indlagte og ambulante patienter for Silkeborg Centralsygehus. Der er sat fokus på andelen af ubetinget positive svar, eller om man vil de optimale svar. Svarene for de stillede spørgsmål er vist for år 2000, 2002, 2004 og den nyeste måling i Også her sættes der fokus på både det lange og det korte sigt. Først og fremmest viser Bilag 2 og 3, at når der ses på resultatet på sygehusniveau er der en positiv udvikling i materialet, hvad enten man sammenholder med sidste måling i 2004 eller udgangspunktet i Blandt de indlagte patienter er der fremgang på samtlige spørgsmål på nær ét når man sammenligner med år Disse fremgange svinger mellem 1,0 og 6,4 procentpoint, men det skal bemærkes, at der på 7 spørgsmål er tale om betydelige fremgange på mere end 3,5 procent point. Det drejer sig om følgende: patienternes tilfredshed med 3

4 afdelingens behandling af deres sygdom, kontakten mellem praktiserende læge og afdelingen, hvor mange læger de havde kontakt med, om undersøgelser og behandlinger var godt tilrettelagt, om der var en sammenhæng i det de fik at vide, om de fik de informationer de havde brug for under indlæggelsen og om de fik lov at blive på afdelingen til de var klar til at blive udskrevet. Også når man sammenligner med år 2000, er der blandt de indlagte patienter fremgang på næsten alle spørgsmål. På 2 spørgsmål er der ingen forandring at spore og på 1 er der en lille tilbagegang. Men på de resterende 11 spørgsmål er der fremgang på mellem 0,5 og 5,4 procentpoint. Heraf betydelig fremgang på 6 spørgsmål (3,5 procent point eller mere) og det drejer det sig om følgende: patienternes tilfredshed med afdelingens behandling af deres sygdom, kontakten mellem praktiserende læge og afdelingen, hvor mange læger de havde kontakt med, om lægerne lyttede med interesse, om undersøgelser og behandlinger var godt tilrettelagt og om der var en sammenhæng i det de fik at vide. Blandt de ambulante patienter er der ligeledes en positiv udvikling på samtlige spørgsmål på nær ét, når man sammenligner med år 2004 (mellem 1,1 og 7,5 procentpoint). På 5 af spørgsmålene er der tale om betydelige fremgange på mere end 3,5 procent point. Det omhandler følgende spørgsmål: patienternes tilfredshed med hvor mange læger de havde kontakt med, om lægerne lyttede med interesse, om lægerne var velforberedte, om der var sammenhæng i det de fik at vide og om de fik den information de havde brug for i deres kontakt man ambulatoriet. Når man sammenligner med år 2000 ser det lidt anderledes ud for de ambulante patienter. Her er der 6 fremgange og 4 tilbagegange, og kun en enkelt af disse forandringer er værd at bemærke. De øvrige svinger mellem en tilbagegang på 2,7 procentpoint og en fremgang på 3,5 procentpoint. Det eneste spørgsmål i hele materialet hvor man kan spore en væsentlig negativ udvikling, er spørgsmålet om patientens tilfredshed med kontakten mellem den praktiserende læge og afdelingen. På dette spørgsmål har tilfredsheden blandt de ambulante patienter været støt faldende alle fire gange der er blevet målt på det. Den er faldet fra 79,8 % i 2000 til 73,5 % i Tilsammen viser de nævnte ændringer, at kvalitetsudviklingen ifølge patienterne går i den rigtige retning. Kontaktkort Århus Amt indførte i 2005, at alle patienter skal have udleveret et kort med navn på en kontaktperson. Kontaktkortet skal sikre, at patienten eller den pårørende ved, hvem de skal henvende sig til under indlæggelsen og efter afsluttet behandling på sygehuset. I denne forbindelse er det valgt i 2006-undersøgelsen at spørge patienterne, om de har fået sådan et kort. På Silkeborg Centralsygehus oplyser 49,1 % af de indlagte patienter, at de har fået udleveret et kort. Det er det hidtil bedste resultat i Århus Amt. På Skejby Sygehus og Århus Sygehus (2006) var tallene henholdsvis 44,7 % og 46,6 %. Blandt de ambulante patienter på Silkeborg Centralsygehus oplyser 34,6 % at de har fået udleveret et kort, hvilket er en mindre andel end på Skejby Sygehus og Århus Sygehus 4

5 hvor tallene var henholdsvis 37,4 % og 45,9 %. Generelt må man dog sige, at tallene peger i retning af, at der endnu ikke har indfundet sig en fast rutine i forhold til uddeling af kontaktkort på de forskellige afdelinger. Der er meget store variationer i den grad patienter oplever at have fået udleveret kortet. For eksempel er der på Gynækologisk Ambulatoriums obstetriske delafsnit kun 9,5 % af patienterne, der oplever at de har fået et kontaktkort, mod 64,8 % af de ortopædkirurgiske patienter på afsnit K1. For en samlet oversigt over de enkelte afdelingers evne til at udlevere kortet henvises til hvor der nu ligger patientsvar om kortudleveringen for Århus Sygehus, Skejby Sygehus, Randers Centralsygehus og Silkeborg Centralsygehus. Kvalitetsafdelingen September

6 Bilag 1. Helhedsvurdering på Silkeborg Centralsygehus 2000, 2002, 2004 og (N = 7.401) Andel svar enestående eller godt i % Gynækologisk Afdeling Medicinsk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling Parenkymkirurgisk Afdeling Akutmedicinsk Modtageafsnit Silkeborg Centralsygehus 4 og 5 stjerner Indlagte patienter Evt. afsnitsvariation 4 og 5 stjerner Ambulante Patienter Evt. Afsnitsvariation ,4-92,8 (91,6-93,9) ,5-76, ,1-83, ,8-89, ,4 (71,0-85,0) 82,9 (81,0-92,6) ,3 (53,1-83,7) 82,4 (81,0-90,2) ,7 (72,7-90,8) 92, ,1 (82,6-92,3) 86, ,1 (85,2-88,6) 85, ,4 (79,2-81,6) 81, ,0 (84,7-85,3) 78, ,5 (84,6-86,3) 79, ,6-89, ,4 (79,4-88,7) 85, ,2 (81,6-82,6) 87, ,6-90, , , , , ,3 (71,0-89,4) 86,9 (81,0-93,9) ,6 (53,1-93,5) 81,7 (76,4-90,2) ,1 (72,7-90,8) 85,6 (63,2-92,2) ,6 (81,3-92,3) 86,1 (79,4-90,0) Århus Amt ,8 (53,1-99,1) 86,5 (63,8-98,5) * Undersøgelsen omfatter endvidere én dagkirurgisk afdeling. Den er ikke medtaget i tabellen ovenfor da den falder ind under en kategori for sig (dagpatienter). Den behandles særskilt (i tekstafsnittet om afdelingsbevægelser). 6

7 Bilag tilfredshedsspørgsmål for indlagte patienter på Silkeborg Centralsygehus Andel optimale svar i % (Ja-svar) 2000 (N=976) 2002 (N=1.016) 2004 (N=955) 2006 (N=1.133) Forløb din modtagelse på afdelingen tilfredsstillende? Er du tilfreds med afdelingens behandling af din sygdom? Lyttede lægerne med interesse, når du sagde noget? Fik du den menneskelige støtte, du havde brug for fra personalet under indlæggelsen? Modtog du en omhyggelig sygepleje under din indlæggelse? (af alle plejepersoner du havde med at gøre) Var dine undersøgelser og behandlinger i hele din kontakt med sygehuset godt tilrettelagt? (var der en rød tråd ) Fik du de informationer, du havde brug for under din indlæggelse? (om sygdommen, undersøgelser, behandlinger, bivirkninger) Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på afdelingen? 85,7 86,1 86,5 89,0 81,3 83,1 80,8 86,7 78,5 79,8 80,7 83,2 86,3 86,1 85,7 86,8 88,3 86,9 86,6 87,6 74,7 71,5 75,0 79,7 75,9 73,3 74,2 79,1 74,6 73,7 76,8 80,6 Var sengeafdelingens lokaleforhold tilfredsstillende? (patientstue, bad, toilet mv.) 77,1 75,1 77,9 77,1 Fik du lov at blive på afdelingen, til du følte dig klar til at blive udskrevet? Fik du den information, du havde brug for, inden du blev udskrevet? (medicin, gode råd mv.) Har kontakten mellem dine pårørende og afdelingen fungeret tilfredsstillende? (Information, støtte mv.) Har kontakten mellem din egen praktiserende læge og afdelingen fungeret til din tilfredshed? (henvisning, opfølgning mv.) 86,1 88,0 84,0 88,4 80,0 77,4 77,1 80, ,4 75,6 75,0 75,3 79,2 Andel optimale svar i % (Nej-svar) Havde du kontakt med for mange forskellige læger under din indlæggelse? 81,9 83,9 82,2 85,5 Havde du kontakt med for mange forskellige plejepersoner under din indlæggelse? 87,1 86,4 85,6 87,1 7

8 Bilag tilfredshedsspørgsmål for ambulante patienter på Silkeborg Centralsygehus Andel optimale svar i % (Ja-svar) 2000 (N=784) 2002 (N=798) 2004 (N=817) 2006 (N=922) Forløb dine ambulatoriebesøg uden generende ventetid i venteværelset? Var lægerne velforberedte, når du mødte dem i ambulatoriet? Lyttede lægerne i ambulatoriet med interesse, når du sagde noget? 72,0 72,0 70,4 72,8 79,8 78,9 75,4 82,9 86,2 86,1 80,3 84,6 Fik du indtrykket af, at plejepersonalet var gode til deres fag? Forløb dine ambulatoriebesøg uden generende ventetid under besøget?(røntgen eller prøvetagning) Fik du den information, du havde brug for i din kontakt med ambulatoriet? (om sygdommen, undersøgelser, behandlinger, bivirkninger mv.) Var der sammenhæng i det du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte i ambulatoriet? Er du tilfreds med ambulatoriets hidtidige behandling af din sygdom? Har kontakten til din praktiserende læge og afdelingen fungeret til din tilfredshed? (henvisning, opfølgning mv.) 94,8 94,6 92,1 93,2 83,6 80,1 78,3 81,2 77,1 80,2 75,1 80,2 83,2 82,6 80,3 84,1 79,8 84,4 80,6 83,3 79,8 78,8 76,2 73,5 Andel optimale svar i % (Nej-svar) Har du i din kontakt med ambulatoriet skullet tale med for mange forskellige læger? 85,8 84,7 81,1 87,0 8

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Tværgående rapport. Randers Centralsygehus - ambulante på delambulatorieniveau

Tværgående rapport. Randers Centralsygehus - ambulante på delambulatorieniveau Tværgående rapport Centralsygehus - ambulante - 2002-2006 - på delambulatorieniveau Tværgående rapport Centralsygehus - ambulante - 2002-2006 - på delambulatorieniveau Læsevejledning Oversigten viser

Læs mere

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau

Tværgående rapport. Hospitalsenheden Vest - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Tværgående rapport - indlagte - 2006 - på afsnitsniveau Læsevejledning Oversigten viser resultatet af patienttilfredshedsundersøgelsen på sengeafdelinger

Læs mere

Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne?

Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne? Hvad betyder mest for patienternes tilfredshed med hospitalerne? Sammenhæng i forløbet God sygepleje Tilfredsstillende behandling Ventetid Information Center for Kvalitetsudvikling 2008 Om Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Århus Amts sygehusvæsen. - set med patientens øjne 3. måling

Århus Amts sygehusvæsen. - set med patientens øjne 3. måling Århus Amts sygehusvæsen - set med patientens øjne 3. måling Kvalitetsafdelingen Februar 2005 Konceptet er udviklet af: Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Allé 8270 Højbjerg E-mail: Erik Riiskjær: eri@ag.aaa.dk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Tværgående rapport. Århus Sygehus (2001). Ambulante patienter på ambulatorie- og delambulatorieniveau. Kvalitetsafdelingen

Tværgående rapport. Århus Sygehus (2001). Ambulante patienter på ambulatorie- og delambulatorieniveau. Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Ambulante patienter på ambulatorie- og delambulatorieniveau Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Ambulante patienter på ambulatorie-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Tværgående rapport. Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau. Kvalitetsafdelingen

Tværgående rapport. Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau. Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og afsnitsniveau Kvalitetsafdelingen Tværgående rapport Århus Sygehus 2004 - (2001). Indlagte patienter på afdelings- og

Læs mere

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling 2007 Om Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling arbejder med opgaver inden for sundhedsområdet,

Læs mere

Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus

Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus Indlæggelse på Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Akutmedicinsk Modtageafsnit AMA Silkeborg Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus

Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus Indlæggelse på Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Dermato-Venerologisk Afdeling S Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus

Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling O Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Afdeling S Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus

Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Center i Århus Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus Indlæggelse på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling G Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dagkirurgisk Afdeling ND Silkeborg Centralsygehus

Dagkirurgisk Afdeling ND Silkeborg Centralsygehus Dagpatient på Dagkirurgisk Afdeling ND Silkeborg Centralsygehus 4. runde Dagpatient på Dagkirurgisk Afdeling ND Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus

Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Indlæggelse på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sydjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Børneafdelingen Randers Centralsygehus

Børneafdelingen Randers Centralsygehus Indlæggelse på Børneafdelingen Randers Centralsygehus 4. Runde Indlæggelse på Børneafdelingen Randers Centralsygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

L-Ambulatoriet Århus Sygehus

L-Ambulatoriet Århus Sygehus L-Ambulatoriet Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen L-Ambulatoriet Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk

Læs mere

Respirationscenter Vest Århus Sygehus

Respirationscenter Vest Århus Sygehus Indlæggelse på Respirationscenter Vest Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Respirationscenter Vest Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt

Læs mere

Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus

Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus Indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Infektionsmedicinsk Afdeling Q Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Hjerteklinikken Randers Centralsygehus. 4. runde

Hjerteklinikken Randers Centralsygehus. 4. runde Hjerteklinikken Randers Centralsygehus 4. runde Hjerteklinikken Randers Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: ljn@ag.aaa.dk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus

Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus Indlæggelse på Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 4. runde Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus

Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus Indlæggelse på Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Respirationscenter Vest, Anæst. Afd. Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus

Læs mere

Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus. 4. runde

Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus. 4. runde Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus 4. runde Ambulatorier på Lungemed. Afd. B Århus Sygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus

Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus Indlæggelse på Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus 4. Runde Indlæggelse på Sengeafdelinger Samsø Sygehus Århus Sygehus 4. Runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Kirurgisk Ambulatorium, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus

Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Plastikkirurgisk Afdeling Z Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus

Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus Indlæggelse på Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Medicinsk Afdeling M Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus

Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus Indlæggelse på Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 3. måling Kvalitetsafdelingen Indlæggelse på Medicinsk-Kardiologisk Afdeling A Århus Sygehus 3. måling Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere