DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt om at deltage i et møde samme dag med byggematador Ejnar Eeg vedrørende»en lille privat sag«, som Boe udtrykte det. Boe var interesseret i»i privat regi«at købe Eegs ejendom»perlen«, der var en mindre erhvervsejendom på 1500 m² med 4 lejemål. Under mødet den 1. august tilkendegav Eeg, at han var parat til at sælge ejendommen, hvis prisen var rigtig. Boe meddelte, at prisen var afhængig af ejendommens lejeindtægter og lejersammensætning, og bad om nærmere oplysning herom. Eeg udleverede kopi af lejekontrakter, der viste, at samtlige lejemål var udlejet til økonomisk solide lejere, og at den samlede årlige lejeindtægt udgjorde 2,5 mio. kr. Eeg havde to måneder tidligere fra 3 af de 4 lejere i»perlen«modtaget opsigelser af lejemålene til fraflytning den 30. august, men undlod at oplyse dette, idet han tænkte, at»det er jeg jo ikke blevet spurgt om, og i øvrigt er lejerne ikke flyttet endnu«. Eeg havde ikke foretaget sig noget for at genudleje lejemålene. Som afslutning på mødet blev det aftalt, at Boe skulle have adgang til at lade foretage en byggeteknisk undersøgelse af ejendommen, og at Boe herefter skulle fremkomme med et købstilbud på ejendommen. Boe lod ingeniør Finn Fiil foretage undersøgelsen af»perlen«. På baggrund af undersøgelsen der kostede Boe kr. og viste, at ejendommen var i perfekt stand og oplysningerne om ejendommens lejeforhold bad Boe herefter Ask om at afgive tilbud om køb af ejendommen for 28 mio. kr. på nærmere angivne vilkår. Ask havde i forbindelse med sin ansættelse fået at vide, at han kun måtte indgå aftaler om køb og salg af ejendomme for et beløb op til 25 mio. kr., selv om det i branchen var sædvanligt, at en ejendomschef kunne indgå aftaler uden beløbsbegrænsning. Ask skænkede dog ikke dette en tanke og sendte den 10. august pr. telefax følgende tilbud til Eeg:

2 »Hermed skal jeg på vegne af Bent Boe tilbyde at købe»perlen«, beliggende Fjordvej 1, 8000 Århus på følgende vilkår: Købesum: 28 mio. kr., Overtagelse: 1. september Udkast til skøde vedlægges. Svar skal være mig i hænde senest den 17. august Venlig hilsen Anders Ask«. Ved modtagelsen af tilbuddet undrede Eeg sig lidt over, at Ask afgav et sådant tilbud, idet Eeg adskillige gange tidligere havde handlet ejendomme med Høi Huse A/S og vidste, at en ejendomschef i Høi Huse A/S maksimalt måtte indgå aftale om køb af ejendomme for et beløb op til 25 mio. kr. Han tænkte imidlertid, at»det må være et internt anliggende i Høi Huse A/S, som ikke kommer mig ved«. Den 17. august kl fremsendte Eeg accept af købstilbuddet pr. telefax. Telefaxmaskinen hos Høi Huse A/S var imidlertid løbet tør for papir, hvorfor Ask først så accepten næste dags morgen, dvs. den 18. august, da der blev fyldt papir i telefaxmaskinen, og de indkomne faxer blev udskrevet fra maskinens hukommelse. Ask afleverede accepten til Boe, der imidlertid var rasende på Eeg, idet han netop fra anden side havde hørt om opsigelserne af lejemålene i»perlen«. Boe var ikke længere interesseret i at erhverve ejendommen og nægtede derfor at medvirke til handlens opfyldelse. Eeg anlagde herefter sag mod Boe med påstand om, at Boe skulle tilpligtes at betale købesummen på 28 mio. kr. mod at få ejendommen overdraget. Boes advokat, Georg Gold, påstod frifindelse. Til støtte herfor gjorde Gold gældende, at der ikke var indgået en bindende aftale om Boes køb af»perlen«, idet (1) Ask ved afgivelsen af tilbuddet havde overskredet sin bemyndigelse, hvilket Eeg var i ond tro om, (2) Eegs accept var for sen, og (3) aftalen som følge af Eegs adfærd i øvrigt var ugyldig. Herudover nedlagde Gold påstand om»erstatning på kr. eller et mindre beløb«. Til støtte herfor gjorde Gold gældende, at Eeg havde handlet ansvarspådragende og derfor skulle erstatte dels udgifterne til den byggetekniske undersøgelse, dels et beløb på 1 mio. kr. i tabt fortjeneste. Der ønskes en stillingtagen til de nedlagte påstande og anbringender, idet det ved besvarelsen lægges til grund, at»perlen«ville have haft en værdi på 29 mio. kr., såfremt de tre lejere ikke havde opsagt lejemålene. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Asks fuldmagt Boe har mundtligt givet Ask en bemyndigelse til at afgive tilbud om køb af»perlen«for en købesum på 28 mio. kr. Der er tale om en 18-fuldmagt, som intet har at gøre med Asks stillingsfuldmagt som ejendomschef i Høi Huse A/S, idet tilbuddet ikke afgives som led i Høi Huse A/S virksomhed, men derimod på vegne af Boe som privatperson. Det er derfor irrelevant for besvarelsen, at Ask ved afgivelsen af tilbuddet overskrider den til stillingsfuldmagten knyttede bemyndigelse, ligesom Eegs onde tro herom er uden betydning. Da der er tale om en 18-fuldmagt, er fuldmagt og bemyndigelse sammenfaldende, og Ask handler ved afgivelsen af tilbuddet inden for såvel bemyndigelse som fuldmagt. Boe kan derfor ikke på denne baggrund få medhold i, at der ikke skulle være indgået en bindende aftale. 2. Acceptens rettidighed Afgørende for, om en accept er rettidig, er, om accepten er kommet frem inden acceptfristens udløb, jf. AFTL 2, stk. 1. Det oplyses i opgaveteksten, at accepten ved modtagelsen er lagret i telefaxmaskinens hukommelse, og Ask/Boe har derfor haft mulighed for at gøre sig bekendt med accepten inden udløbet af acceptfristen. Eegs accept er således rettidig, og det er uden betydning, at Ask først ser accepten næste morgen. 3. Aftalens gyldighed Det forhold, at 3/4 af lejerne i»perlen«har opsagt deres lejemål, er klart en omstændighed, der ville have haft afgørende betydning for Boes vurdering af, hvorvidt han overhovedet ønskede at afgive tilbud om køb af ejendommen og i givet fald til hvilken pris, jf. Boes udtrykkelige tilkendegivelse herom på mødet den 1. august. Eegs udlevering af kopi af lejekontrakterne og samtidige fortielse af oplysningen om de modtagne opsigelser må på denne baggrund utvivlsomt antages at være sket med det formål at formå Boe til at afgive tilbud, og Eegs adfærd er således svigagtig. Oplysningen om opsigelserne er klart at betragte som»omstændigheder, der kan antages at være af betydning for erklæringen«, dvs. tilbuddet, jf. AFTL 30, stk. 2. Tilbuddet må derfor anses for fremkaldt ved svig fra Eegs side, og tilbuddet er som følge heraf ikke bindende for Boe, jf. AFTL 30, stk. 1. Boe skal således have medhold i den nedlagte frifindelsespåstand, idet der ikke er indgået en bindende aftale om køb af»perlen«4. Erstatningskravet Eegs svigagtige adfærd må utvivlsomt karakteriseres som culpøs, og der foreligger derfor et ansvarsgrundlag, der berettiger Boe til erstatning. Idet den indgåede aftale er ugyldig, kan Boes erstatningskrav maksimalt opgøres til den negative kontraktsinteresse, der ikke omfatter Boes tabte fortjeneste (1 mio. kr.). (Det bemærkes i denne forbindelse, at Boes advokat har valgt at gøre ugyldighed og ikke 3

4 ophævelse gældende, hvorfor Boe ikke er berettiget til at kræve den positive opfyldelsesinteresse og dermed den tabte fortjeneste erstattet). Hvad angår udgifterne til den byggetekniske undersøgelse ( kr.) må det lægges til grund, at Boe ikke ville have foranlediget den byggetekniske undersøgelse gennemført, såfremt Eeg havde givet meddelelse om opsigelserne, idet det fremgår af opgaveteksten, at Boe som følge af opsigelserne ikke har interesse i at erhverve ejendommen til den tilbudte pris. Der er således årsagsforbindelse mellem den culpøse adfærd og Boes afholdelse af udgifter til undersøgelsen. Boe har derfor krav på erstatning for udgifterne til den byggetekniske undersøgelse, dvs kr. Hvad angår den nedlagte erstatningspåstand skal Boe således kun have medhold for så vidt angår et beløb på kr. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 41 f., s. 58 f., s. 62 f., s. 107 f., s. 111, s. 113, s. 153 ff., s. 289 f., s. 305 f. 4

5 Opgave 2 I sensommeren 2005 blev det konstateret, at taget på gymnastiksalen på den statsejede efterskole Damgården var utæt, og at en reparation derfor var nødvendig. Med henblik på en delvis omlægning af taget kontraherede Damgården med det personligt ejede firma Århus Taglægning v/aksel Andersen, som havde speciel kompetence inden for omlægning af tegltage. Mandag den 3. oktober 2005 mødte Aksel Andersen op på Damgården sammen med sin ansatte, Bent Basse. De medbragte bl.a. en lift, som skulle bruges til at løfte værktøj, materialer samt personer op på taget med henblik på at udføre arbejdet. Det viste sig hurtigt, at den medbragte lift ikke fungerede, som den skulle. Aksel henvendte sig derfor til Damgårdens tekniske afdeling for at søge hjælp. Damgården ejede selv en lift, som kunne bruges i forbindelse med udførelsen af tagreparationen, og Aksel måtte gerne låne liften. Damgårdens ansatte gartner, Georg Ganderup, der var vant til at betjene Damgårdens lift i forbindelse med nedklipning af grene m.v., fulgte Aksel tilbage til Bent sammen med liften,»hvis der nu skulle blive noget«, som Georg sagde. Bent stillede sig sammen med sin værktøjskasse op i liftens kurv og begyndte med liftens fjernbetjening at hejse sig op på taget, mens Aksel og Georg stod nedenunder og så til. Straks Bent var kommet op på taget, tog han et koben frem for at løfte nogle tagsten af. Tagstenene sad imidlertid bedre fast, end Bent havde regnet med. Kobenet smuttede derfor ud af hænderne på ham og faldt ned ad taget. I faldet knuste kobenet et vindue i bygningen. I det samme kom Kent Karlsen kørende forbi på sin cykel. Han blev så forskrækket over lyden af det smadrede glas, at han helt glemte at se sig for. Kent kom derfor til at køre op på fortovet, hvor han påkørte Damgårdens forsvarligt parkerede lift. Ved påkørslen skete der skade på liftens elektriske ledninger. Det kostede kr. at reparere liften. Georg, der var kendt som en mand med et heftigt temperament, råbte»så se dig for«til Kent. Da Kent bad Georg om at holde mund, blev Georg så rasende, at han gav 5

6 Kent en knytnæve i ansigtet. Herved blev Kents briller ødelagt, og han fik to fortænder slået ud. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling, når det lægges til grund, at: C Damgården er selvforsikrer i erstatningsansvarslovens 20 s forstand. C Det kostede kr. at udbedre Kents tandskade. Kent havde tegnet en ulykkesforsikring i forsikringsselskabet Femte Sø, som dækkede tandlægeudgifter, dog med en selvrisiko på kr. pr. tandskade. C Kent havde ligeledes i forsikringsselskabet Femte Sø tegnet en tingsforsikring, som dækkede brilleskaden fuldt ud. C Kent havde p.g.a. travlhed med andre ting ikke uden unødigt ophold anmeldt Georgs voldelige overfald til politiet. Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatningskrav. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på D s vindue B handler simpelt uagtsomt ved at tabe kobenet, som rammer vinduet. D har overladt arbejdet med tagreparationen til en selvstændigt virkende tredjemand, nemlig A, som har»speciel kompetence inden for omlægning af tegltage«. A bærer principalansvaret og hæfter dermed i medfør af DL for de skader, som B forvolder i forbindelse med udførelsen af sit arbejde: B aflønnes af A, og det er A, der har tilsyns- og instruktionsmyndigheden i forhold til B. Det gør i den forbindelse ingen forskel, at B bruger D s egen lift (og ikke den af A og B medbragte lift). Det gør heller ingen forskel, at D s ansatte, G, står og ser på,»hvis der nu skulle blive noget«; det er stadig A/B der har den specielle kompetence inden for tagreparation m.v., mens G alene har forstand på betjening af liften (og den skade, som B forvolder, har ingen forbindelse hermed) (Lærebogen s. 106 ff.). D er selvforsikrer, jf. EAL 20. De relevante skadevoldere skal derfor stilles, som om D/skadelidte har tegnet en tingsforsikring, der dækker skaden. A bærer som nævnt et ansvar for B s culpøse skadeforvoldelse. A s ansvar fastholdes på trods af, at D er selvforsikrer, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, jf. 20 (Lærebogen s. 349 f. og 355 ff.). B s ansvar bortfalder derimod, da B som nævnt må antages at have handlet simpelt uagtsomt, og da D er selvforsikrer, jf. EAL 19, stk. 3, jf. 20 (Lærebogen s. 117, 349 f. og 360 f.). 2. Skaden på D s lift A bærer ikke et objektivt ansvar for skaden på liften, sml. DL 5-8-1, idet lånet ikke udelukkende er i A s interesse (Lærebogen s. 111 f.). Der er heller ikke grundlag for at pålægge A et culpaansvar, idet liften er forsvarligt parkeret på fortovet. K handler simpelt uagtsomt ved at»[glemme] at se sig for«p.g.a. den forskrækkelse, han får ved lyden af glasset, der smadres. K bliver dog ansvarsfri, jf. EAL 19, stk. 1, jf. 20, da D er selvforsikrer, jf. også ovenfor under pkt. 1 (Lærebogen s. 347 ff.). 3. K s tandskade ( kr.) K har lidt et tab på kr., som det koster at udbedre tandskaden. K har tegnet en ulykkesforsikring, som delvist nemlig for så vidt angår kr. dækker tandskaden. Forsikringen har karakter af en skadesforsikring. K kan derfor ikke kumulere sit krav mod forsikringsselskabet Femte Sø med kravet mod G (jf. om G s ansvar nedenfor). Femte Sø har ikke regres mod G, jf. EAL 22, stk. 2, og G er ansvarsfri for så vidt angår den forsikringsdækkede del af tandskaden. (Det gør ingen forskel, at G forsætligt har forvoldt skaden). (Lærebogen s. 13 f., 18 og 359 f.). For så vidt angår den ikke-forsikringsdækkede del af tandskaden (5.000 kr.) er G ansvarlig i fuldt omfang, idet G forsætligt har forvoldt skaden. (Der er selvsagt ikke grundlag for at antage, at K har udvist egen skyld ved at bede G om at»holde mund«). G s arbejdsgiver, D, hæfter ikke over for K i medfør af DL , da G s handling er 7

8 abnorm (Lærebogen s. 109 f.). (Der er allerede af den grund ikke anledning til at diskutere ansvarsbortfald i medfør af EAL 19, stk. 3). (Det oplyses i opgaveteksten, at K ikke har politianmeldt overfaldet uden unødigt ophold, og han har derfor mistet adgangen til at oppebære erstatning fra staten i medfør af voldsofferloven (Lærebogen s. 315). I øvrigt ville staten, hvis der var ydet erstatning, indtræde i skadelidtes krav mod skadevolderen (Lærebogen s. 285)). 4. K s brilleskade Som anført ovenfor under pkt. 3 er G ansvarlig skadevolder, hvorimod G s arbejdsgiver, D, ikke hæfter i medfør af DL (G s ansvar bortfalder dermed ikke i medfør af EAL 19, stk. 3). G er erstatningsansvarlig på trods af, at K har tegnet en tingsforsikring, da G har forvoldt skaden med forsæt, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 1. K s forsikringsselskab, Femte Sø, har derfor fuld regres mod G, jf. 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 1 (Lærebogen s. 351 ff. og 358 f.). (Se også ovenfor under pkt. 3 om anvendelse af voldsofferloven).»lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 8

9 Opgave 3 Grosserer i frugt og grønt, Knud Kold, modtog den 11. juli 2005 fra den landsdækkende supermarkedskæde Little en forespørgsel om Littles køb af kg avocadoer af»prima kvalitet«til en pris af 12 kr. pr. kg. Parterne indgik en købeaftale herom, således at Kold skulle levere snarest muligt, men under ingen omstændigheder senere end den 18. juli kl præcis. I de følgende dage forsøgte Kold uden held at opkøbe avocadoer til opfyldelse af aftalen med Little. Han erfarede i den forbindelse, at den aftalte pris på 12 kr. pr. kg var sat alt for lavt, idet markedsprisen for avocadoer af»prima kvalitet«var 20 kr. pr. kg. Den 18. juli kom Kold i kontakt med Søren Sejr, der drev virksomhed med import og videresalg af frugt og grønt. Salget af avocadoer gik strygende for Sejr, der på sit lager havde lige præcis 300 kasser med 10 kg i hver tilbage. Kold fortalte Sejr alt om aftalen med Little, og parterne enedes herefter om Kolds køb af»samtlige 300 kasser«for kr., dvs. for 20 kr. pr. kg. Det aftaltes, at Kold kunne hente avocadoerne i løbet af den følgende dag i tidsrummet mellem kl og ved Sejrs lagerlokale, som lå ud til en offentligt tilgængelig parkeringsplads. Sejr fik fra morgenstunden den 19. juli sine to ansatte til at anbringe de 300 kasser med avocadoer på parkeringspladsen foran lagerlokalet. Her henstod kasserne også ved middagstid, hvor Sejr havde givet de ansatte fri som følge af sommervarmen. Selv tog Sejr til stranden for at bade. Inden han gik, sendte Sejr en telefax til Kold, hvori han meddelte, at avocadoerne stod klar på pladsen foran lagerlokalet, og at Kold hellere måtte skynde sig at hente dem. Kold læste telefaxen, men han mente, at det måtte være Sejrs problem, hvis der skete noget med varerne, så han fremskyndede ikke afhentningen. Kl blev 60 af kasserne stjålet af professionelle tyve, der kørte bort med byttet i en varevogn. Tyveriet blev aldrig opklaret. Den 19. juli kl hentede to af Kolds ansatte de resterende kasser med avocadoer. De to ansatte vidste ikke, at der skulle være 300 kasser, og de undrede sig derfor ikke over, at kun 240 kasser stod klar til afhentning. Den aftalte købesum på kr. blev efter Kolds instruks betalt kontant af en af de ansatte med pengesedler, 9

10 som var lagt i en kuvert, der blev kastet ind gennem brevsprækken på Sejrs forretningsadresse. Efter at have modtaget avocadoerne konstaterede Kold ved en nærmere undersøgelse, at der manglede 60 kasser, at indholdet af 200 kasser var af»prima kvalitet«, men at 40 kasser indeholdt avocadoer af»almindelig god kvalitet«. Endvidere fandt Kold ved en gennemgang af de 200 kasser af»prima kvalitet«enkelte eksemplarer af»dårlig kvalitet«, som han frasorterede og samlede i 2 kasser for sig. Den 20. juli rettede Kold telefonisk henvendelse til Sejr og reklamerede dels over de manglende 60 kasser med avocadoer, dels over kvaliteten af avocadoerne i 42 andre kasser. Kold ønskede ikke at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for så vidt angik de 198 kasser af»prima kvalitet«. For så vidt angik de resterende 102 kasser hævede Kold købet og krævede erstatning i videst muligt omfang. Sejr bestred, at Kold kunne gøre noget krav gældende. Den 21. juli leverede Kold de 198 kasser avocadoer af»prima kvalitet«til Little. I forbindelse med modtagelsen af varen meddelte Little, at man ikke ønskede at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for så vidt angik de 198 kasser. For så vidt angik de manglende 102 kasser hævede Little købet og krævede erstatning. Erstatningskravet blev opgjort til differencen mellem den aftalte købesum på 12 kr. pr. kg og markedsprisen på 20 kr. pr. kg, dvs. til 8 kr. pr. kg eller i alt kr. for de manglende 102 kasser med i alt kg. Kold bestred, at Little kunne gøre noget krav gældende. Kold forlangte den følgende dag, at Sejr skulle refundere ethvert beløb, som Kold måtte være pligtig at erstatte Little. Dette krav blev pure afvist af Sejr. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb i forholdet mellem Kold og Sejr, jf. KBL 4. Selv om aftalen vedrører en fungibel vare avocadoer foreligger der et specieskøb, idet Kold køber»samtlige 300 kasser«, som står på Sejrs lager. Mellem Kold og Little er der ligeledes tale om et handelskøb. Her foreligger der imidlertid et genuskøb, idet det blot er aftalt, at Kold skal levere»3.000 kg avocadoer af prima kvalitet«. Kold kan således opfylde købeaftalen med hvilke som helst kg, som lever op til kvalitetskravet. Se Lærebogen s Købeaftalen mellem Kold og Sejr 1.1. De manglende 60 kasser De manglende 60 kasser udgør forsinkelse (med en del). Der foreligger således ikke en kvantitetsmangel, jf. KBL 50, idet Kold ikke må gå ud fra, at de leverede 240 kasser er ment at skulle tjene som fuldstændig opfyldelse af aftalen, der lyder på 300 kasser. Se Lærebogen s. 76 f. Der må i første række tages stilling til, hvem der bærer risikoen for tyveriet af de 60 kasser. Der er tale om et afhentningskøb, jf. KBL 9, idet Kold efter aftalen selv skal afhente varen ved Sejrs lagerlokale. Se Lærebogen s. 42. Udgangspunktet er herefter, at Sejr bærer risikoen indtil afhentning og dermed levering er sket. Se Lærebogen s. 62. Da der som nævnt er tale om et specieskøb, er spørgsmålet imidlertid, om KBL 17, stk. 2, fører til, at risikoen er gået over på et tidligere tidspunkt, idet varen som aftalt var rede til afhentning den 18. juli kl. 8.00, mens tyveriet skete den samme dag kl Se Lærebogen s. 65 f. Risikoreglerne gælder dog kun for hændelige begivenheder, og i den foreliggende situation kan tyveriet ikke anses for hændeligt, idet Sejr har handlet culpøst ved at anbringe kasserne på en offentligt tilgængelig plads (endog uden opsyn efter kl , hvor de ansatte fik fri). Se Lærebogen s. 69. Det kan heroverfor ikke tillægges nogen betydning, at parterne har aftalt, at levering skulle ske»ved«sejrs lagerlokale. Det kan heller ikke tillægges betydning, at Sejr sender en telefax til Kold om varens anbringelse på pladsen. Se Lærebogen s. 69. Da Sejr er ansvarlig, kan Kold gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for så vidt angår de 60 manglende kasser. Se Lærebogen s. 61. Kold er berettiget til at hæve købet af de 60 kasser, jf. KBL 21, stk. 1, jf. stk. 3, hvorefter enhver forsinkelse er væsentlig i handelskøb. Se Lærebogen s. 85. (Sejr vidste endda, at Kold skulle levere 300 kasser af»prima kvalitet«til Little allersenest den 18. juli kl ). Som følge af ophævelsen må Sejr tilbagebetale købesummen for de 60 kasser, i alt kr. Se Lærebogen s. 146 f. Selv om Sejr har handlet culpøst, kan Kold ikke kræve erstatning, jf. herved KBL 23, idet han ikke har lidt noget tab som følge af Sejrs misligholdelse: Markedsprisen er 20 kr. pr. kg, og til denne pris har Kold selv købt avocadoerne hos Sejr, mens videresalgsprisen til Little er 12 kr. pr. kg. Kold har således hverken lidt et prisdifferencetab, jf. KBL 25, eller et avancetab De 40 kasser af»almindelig god kvalitet«11

12 Hvad angår de 40 kasser må der tages stilling til, om Kold har krav på en vare af»prima kvalitet«eller blot en vare af»almindelig god kvalitet«. Ved mangelsbedømmelsen tages der udgangspunkt i aftalen mellem køberen og sælgeren. Hvor aftalen ikke giver holdepunkter for andet, kan køberen kræve en vare, som har den brugbarhed og værdi, som er almindelig for genstande af den solgte art, dvs. at køberen har krav på en»almindelig, god handelsvare«. Se Lærebogen s I den foreliggende situation må Kold dog have krav på avocadoer af»prima kvalitet«. Han har fortalt Sejr»alt om aftalen med Little«, dvs. at Sejr er gjort opmærksom på, at avocadoerne skulle bruges til opfyldelse af en aftale om levering af»prima kvalitet«. Denne kvalitet må efter almindelige aftaleretlige synspunkter anses for accepteret af Sejr, der ikke tager afstand herfra, men forlanger en pris, der netop svarer til markedsprisen for avocadoer af»prima kvalitet«. Se Lærebogen s. 112 og s Da de 40 kasser er af en ringere kvalitet end aftalt, kan Kold mod tilbagelevering af varen kræve købesummen herfor tilbagebetalt i forbindelse med en delvis ophævelse af købet, jf. KBL 42. Se Lærebogen s En delvis ophævelse giver Kold et tilbagebetalingskrav på kr. Kold kan ikke kræve erstatning, jf. KBL 45, jf. 25, idet han ikke har lidt noget tab som følge af Sejrs misligholdelse, jf. tilsvarende ovenfor under pkt De 2 kasser af»dårlig kvalitet«isoleret set er de to kasser nok mangelfulde, men det skyldes alene, at Kold har»skummet varen«. Kold har således fra de 200 kasser af»prima kvalitet«frasorteret (nogle af) de enkelteksemplarer af dårlig kvalitet, som kan forekomme, navnlig ved handel med frugt og grønt. Se Lærebogen s. 126 f. Kold kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af de to kasser, som udgør mindre end 1 % af leverancen. Han kan således hverken hæve købet heraf eller få erstatning eller afslag i købesummen. 2. Købeaftalen mellem Kold og Little Little vælger at hæve købet for så vidt angår de 102 kasser, som man ikke har modtaget i rette tid, jf. KBL 21. Littles ophævelse er berettiget: Dels er som udgangspunkt enhver forsinkelse væsentlig i handelskøb, jf. KBL 21, stk. 3, dels har Little forlangt opfyldelse af aftalen nøjagtig til bestemt tid, jf. KBL 21, stk. 2. Little opgør sit erstatningskrav til prisdifferencen, jf. KBL 25, hvilket er berettiget, idet Kold er ansvarlig, jf. KBL 24. Little kan således rette et erstatningskrav mod Kold på kr. (1.020 kg à 8 kr. pr. kg). Kold kan ikke rette noget erstatningskrav mod Sejr i anledning af købeaftalen med Little. Ganske vist er det Sejrs misligholdelse, som bevirker, at Kold også kommer til at misligholde over for Little. Det er imidlertid ikke Sejrs misligholdelse, som påfører Kold tabet på de kr.: Dette tab er en følge af, at Kold har indgået en aftale med Little om levering til 8 kr. under markedsprisen. Selv om Sejr havde leveret, havde Kold lidt det tab, han nu kræver erstatning for. Kold måtte i så fald have betalt Sejr 20 kr. pr. kg, men han havde kun fået 12 kr. pr. kg ved videresalget til Little.»Lærebogen«er Lars H. Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 12

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm) DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS 13-787/2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet

Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet Cand.Merc.Jur Juridiske Institut Forfatter: Mads Neumann Erhvervsmæglers erstatningsansvar i prospektet i relation til prisfastsættelse, undersøgelse af faktiske forhold og andre urigtige oplysninger Handelshøjskolen

Læs mere

NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!!

NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som en vejledende løsning, men som retningsgivende i forhold til retning af opgaverne!! BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2012-2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle NB! Det bemærkes, at rettevejledningen ikke er udarbejdet som

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM -CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere