DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Mandag den 1. august 2005 blev Anders Ask, der var ansat som ejendomschef i ejendomsselskabet»høi Huse A/S«, af selskabets direktør, Bent Boe, bedt om at deltage i et møde samme dag med byggematador Ejnar Eeg vedrørende»en lille privat sag«, som Boe udtrykte det. Boe var interesseret i»i privat regi«at købe Eegs ejendom»perlen«, der var en mindre erhvervsejendom på 1500 m² med 4 lejemål. Under mødet den 1. august tilkendegav Eeg, at han var parat til at sælge ejendommen, hvis prisen var rigtig. Boe meddelte, at prisen var afhængig af ejendommens lejeindtægter og lejersammensætning, og bad om nærmere oplysning herom. Eeg udleverede kopi af lejekontrakter, der viste, at samtlige lejemål var udlejet til økonomisk solide lejere, og at den samlede årlige lejeindtægt udgjorde 2,5 mio. kr. Eeg havde to måneder tidligere fra 3 af de 4 lejere i»perlen«modtaget opsigelser af lejemålene til fraflytning den 30. august, men undlod at oplyse dette, idet han tænkte, at»det er jeg jo ikke blevet spurgt om, og i øvrigt er lejerne ikke flyttet endnu«. Eeg havde ikke foretaget sig noget for at genudleje lejemålene. Som afslutning på mødet blev det aftalt, at Boe skulle have adgang til at lade foretage en byggeteknisk undersøgelse af ejendommen, og at Boe herefter skulle fremkomme med et købstilbud på ejendommen. Boe lod ingeniør Finn Fiil foretage undersøgelsen af»perlen«. På baggrund af undersøgelsen der kostede Boe kr. og viste, at ejendommen var i perfekt stand og oplysningerne om ejendommens lejeforhold bad Boe herefter Ask om at afgive tilbud om køb af ejendommen for 28 mio. kr. på nærmere angivne vilkår. Ask havde i forbindelse med sin ansættelse fået at vide, at han kun måtte indgå aftaler om køb og salg af ejendomme for et beløb op til 25 mio. kr., selv om det i branchen var sædvanligt, at en ejendomschef kunne indgå aftaler uden beløbsbegrænsning. Ask skænkede dog ikke dette en tanke og sendte den 10. august pr. telefax følgende tilbud til Eeg:

2 »Hermed skal jeg på vegne af Bent Boe tilbyde at købe»perlen«, beliggende Fjordvej 1, 8000 Århus på følgende vilkår: Købesum: 28 mio. kr., Overtagelse: 1. september Udkast til skøde vedlægges. Svar skal være mig i hænde senest den 17. august Venlig hilsen Anders Ask«. Ved modtagelsen af tilbuddet undrede Eeg sig lidt over, at Ask afgav et sådant tilbud, idet Eeg adskillige gange tidligere havde handlet ejendomme med Høi Huse A/S og vidste, at en ejendomschef i Høi Huse A/S maksimalt måtte indgå aftale om køb af ejendomme for et beløb op til 25 mio. kr. Han tænkte imidlertid, at»det må være et internt anliggende i Høi Huse A/S, som ikke kommer mig ved«. Den 17. august kl fremsendte Eeg accept af købstilbuddet pr. telefax. Telefaxmaskinen hos Høi Huse A/S var imidlertid løbet tør for papir, hvorfor Ask først så accepten næste dags morgen, dvs. den 18. august, da der blev fyldt papir i telefaxmaskinen, og de indkomne faxer blev udskrevet fra maskinens hukommelse. Ask afleverede accepten til Boe, der imidlertid var rasende på Eeg, idet han netop fra anden side havde hørt om opsigelserne af lejemålene i»perlen«. Boe var ikke længere interesseret i at erhverve ejendommen og nægtede derfor at medvirke til handlens opfyldelse. Eeg anlagde herefter sag mod Boe med påstand om, at Boe skulle tilpligtes at betale købesummen på 28 mio. kr. mod at få ejendommen overdraget. Boes advokat, Georg Gold, påstod frifindelse. Til støtte herfor gjorde Gold gældende, at der ikke var indgået en bindende aftale om Boes køb af»perlen«, idet (1) Ask ved afgivelsen af tilbuddet havde overskredet sin bemyndigelse, hvilket Eeg var i ond tro om, (2) Eegs accept var for sen, og (3) aftalen som følge af Eegs adfærd i øvrigt var ugyldig. Herudover nedlagde Gold påstand om»erstatning på kr. eller et mindre beløb«. Til støtte herfor gjorde Gold gældende, at Eeg havde handlet ansvarspådragende og derfor skulle erstatte dels udgifterne til den byggetekniske undersøgelse, dels et beløb på 1 mio. kr. i tabt fortjeneste. Der ønskes en stillingtagen til de nedlagte påstande og anbringender, idet det ved besvarelsen lægges til grund, at»perlen«ville have haft en værdi på 29 mio. kr., såfremt de tre lejere ikke havde opsagt lejemålene. 2

3 Løsningseksempel til opgave 1 1. Asks fuldmagt Boe har mundtligt givet Ask en bemyndigelse til at afgive tilbud om køb af»perlen«for en købesum på 28 mio. kr. Der er tale om en 18-fuldmagt, som intet har at gøre med Asks stillingsfuldmagt som ejendomschef i Høi Huse A/S, idet tilbuddet ikke afgives som led i Høi Huse A/S virksomhed, men derimod på vegne af Boe som privatperson. Det er derfor irrelevant for besvarelsen, at Ask ved afgivelsen af tilbuddet overskrider den til stillingsfuldmagten knyttede bemyndigelse, ligesom Eegs onde tro herom er uden betydning. Da der er tale om en 18-fuldmagt, er fuldmagt og bemyndigelse sammenfaldende, og Ask handler ved afgivelsen af tilbuddet inden for såvel bemyndigelse som fuldmagt. Boe kan derfor ikke på denne baggrund få medhold i, at der ikke skulle være indgået en bindende aftale. 2. Acceptens rettidighed Afgørende for, om en accept er rettidig, er, om accepten er kommet frem inden acceptfristens udløb, jf. AFTL 2, stk. 1. Det oplyses i opgaveteksten, at accepten ved modtagelsen er lagret i telefaxmaskinens hukommelse, og Ask/Boe har derfor haft mulighed for at gøre sig bekendt med accepten inden udløbet af acceptfristen. Eegs accept er således rettidig, og det er uden betydning, at Ask først ser accepten næste morgen. 3. Aftalens gyldighed Det forhold, at 3/4 af lejerne i»perlen«har opsagt deres lejemål, er klart en omstændighed, der ville have haft afgørende betydning for Boes vurdering af, hvorvidt han overhovedet ønskede at afgive tilbud om køb af ejendommen og i givet fald til hvilken pris, jf. Boes udtrykkelige tilkendegivelse herom på mødet den 1. august. Eegs udlevering af kopi af lejekontrakterne og samtidige fortielse af oplysningen om de modtagne opsigelser må på denne baggrund utvivlsomt antages at være sket med det formål at formå Boe til at afgive tilbud, og Eegs adfærd er således svigagtig. Oplysningen om opsigelserne er klart at betragte som»omstændigheder, der kan antages at være af betydning for erklæringen«, dvs. tilbuddet, jf. AFTL 30, stk. 2. Tilbuddet må derfor anses for fremkaldt ved svig fra Eegs side, og tilbuddet er som følge heraf ikke bindende for Boe, jf. AFTL 30, stk. 1. Boe skal således have medhold i den nedlagte frifindelsespåstand, idet der ikke er indgået en bindende aftale om køb af»perlen«4. Erstatningskravet Eegs svigagtige adfærd må utvivlsomt karakteriseres som culpøs, og der foreligger derfor et ansvarsgrundlag, der berettiger Boe til erstatning. Idet den indgåede aftale er ugyldig, kan Boes erstatningskrav maksimalt opgøres til den negative kontraktsinteresse, der ikke omfatter Boes tabte fortjeneste (1 mio. kr.). (Det bemærkes i denne forbindelse, at Boes advokat har valgt at gøre ugyldighed og ikke 3

4 ophævelse gældende, hvorfor Boe ikke er berettiget til at kræve den positive opfyldelsesinteresse og dermed den tabte fortjeneste erstattet). Hvad angår udgifterne til den byggetekniske undersøgelse ( kr.) må det lægges til grund, at Boe ikke ville have foranlediget den byggetekniske undersøgelse gennemført, såfremt Eeg havde givet meddelelse om opsigelserne, idet det fremgår af opgaveteksten, at Boe som følge af opsigelserne ikke har interesse i at erhverve ejendommen til den tilbudte pris. Der er således årsagsforbindelse mellem den culpøse adfærd og Boes afholdelse af udgifter til undersøgelsen. Boe har derfor krav på erstatning for udgifterne til den byggetekniske undersøgelse, dvs kr. Hvad angår den nedlagte erstatningspåstand skal Boe således kun have medhold for så vidt angår et beløb på kr. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 4. udg. (2001) s. 41 f., s. 58 f., s. 62 f., s. 107 f., s. 111, s. 113, s. 153 ff., s. 289 f., s. 305 f. 4

5 Opgave 2 I sensommeren 2005 blev det konstateret, at taget på gymnastiksalen på den statsejede efterskole Damgården var utæt, og at en reparation derfor var nødvendig. Med henblik på en delvis omlægning af taget kontraherede Damgården med det personligt ejede firma Århus Taglægning v/aksel Andersen, som havde speciel kompetence inden for omlægning af tegltage. Mandag den 3. oktober 2005 mødte Aksel Andersen op på Damgården sammen med sin ansatte, Bent Basse. De medbragte bl.a. en lift, som skulle bruges til at løfte værktøj, materialer samt personer op på taget med henblik på at udføre arbejdet. Det viste sig hurtigt, at den medbragte lift ikke fungerede, som den skulle. Aksel henvendte sig derfor til Damgårdens tekniske afdeling for at søge hjælp. Damgården ejede selv en lift, som kunne bruges i forbindelse med udførelsen af tagreparationen, og Aksel måtte gerne låne liften. Damgårdens ansatte gartner, Georg Ganderup, der var vant til at betjene Damgårdens lift i forbindelse med nedklipning af grene m.v., fulgte Aksel tilbage til Bent sammen med liften,»hvis der nu skulle blive noget«, som Georg sagde. Bent stillede sig sammen med sin værktøjskasse op i liftens kurv og begyndte med liftens fjernbetjening at hejse sig op på taget, mens Aksel og Georg stod nedenunder og så til. Straks Bent var kommet op på taget, tog han et koben frem for at løfte nogle tagsten af. Tagstenene sad imidlertid bedre fast, end Bent havde regnet med. Kobenet smuttede derfor ud af hænderne på ham og faldt ned ad taget. I faldet knuste kobenet et vindue i bygningen. I det samme kom Kent Karlsen kørende forbi på sin cykel. Han blev så forskrækket over lyden af det smadrede glas, at han helt glemte at se sig for. Kent kom derfor til at køre op på fortovet, hvor han påkørte Damgårdens forsvarligt parkerede lift. Ved påkørslen skete der skade på liftens elektriske ledninger. Det kostede kr. at reparere liften. Georg, der var kendt som en mand med et heftigt temperament, råbte»så se dig for«til Kent. Da Kent bad Georg om at holde mund, blev Georg så rasende, at han gav 5

6 Kent en knytnæve i ansigtet. Herved blev Kents briller ødelagt, og han fik to fortænder slået ud. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling, når det lægges til grund, at: C Damgården er selvforsikrer i erstatningsansvarslovens 20 s forstand. C Det kostede kr. at udbedre Kents tandskade. Kent havde tegnet en ulykkesforsikring i forsikringsselskabet Femte Sø, som dækkede tandlægeudgifter, dog med en selvrisiko på kr. pr. tandskade. C Kent havde ligeledes i forsikringsselskabet Femte Sø tegnet en tingsforsikring, som dækkede brilleskaden fuldt ud. C Kent havde p.g.a. travlhed med andre ting ikke uden unødigt ophold anmeldt Georgs voldelige overfald til politiet. Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatningskrav. 6

7 Løsningseksempel til opgave 2 1. Skaden på D s vindue B handler simpelt uagtsomt ved at tabe kobenet, som rammer vinduet. D har overladt arbejdet med tagreparationen til en selvstændigt virkende tredjemand, nemlig A, som har»speciel kompetence inden for omlægning af tegltage«. A bærer principalansvaret og hæfter dermed i medfør af DL for de skader, som B forvolder i forbindelse med udførelsen af sit arbejde: B aflønnes af A, og det er A, der har tilsyns- og instruktionsmyndigheden i forhold til B. Det gør i den forbindelse ingen forskel, at B bruger D s egen lift (og ikke den af A og B medbragte lift). Det gør heller ingen forskel, at D s ansatte, G, står og ser på,»hvis der nu skulle blive noget«; det er stadig A/B der har den specielle kompetence inden for tagreparation m.v., mens G alene har forstand på betjening af liften (og den skade, som B forvolder, har ingen forbindelse hermed) (Lærebogen s. 106 ff.). D er selvforsikrer, jf. EAL 20. De relevante skadevoldere skal derfor stilles, som om D/skadelidte har tegnet en tingsforsikring, der dækker skaden. A bærer som nævnt et ansvar for B s culpøse skadeforvoldelse. A s ansvar fastholdes på trods af, at D er selvforsikrer, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 2, jf. 20 (Lærebogen s. 349 f. og 355 ff.). B s ansvar bortfalder derimod, da B som nævnt må antages at have handlet simpelt uagtsomt, og da D er selvforsikrer, jf. EAL 19, stk. 3, jf. 20 (Lærebogen s. 117, 349 f. og 360 f.). 2. Skaden på D s lift A bærer ikke et objektivt ansvar for skaden på liften, sml. DL 5-8-1, idet lånet ikke udelukkende er i A s interesse (Lærebogen s. 111 f.). Der er heller ikke grundlag for at pålægge A et culpaansvar, idet liften er forsvarligt parkeret på fortovet. K handler simpelt uagtsomt ved at»[glemme] at se sig for«p.g.a. den forskrækkelse, han får ved lyden af glasset, der smadres. K bliver dog ansvarsfri, jf. EAL 19, stk. 1, jf. 20, da D er selvforsikrer, jf. også ovenfor under pkt. 1 (Lærebogen s. 347 ff.). 3. K s tandskade ( kr.) K har lidt et tab på kr., som det koster at udbedre tandskaden. K har tegnet en ulykkesforsikring, som delvist nemlig for så vidt angår kr. dækker tandskaden. Forsikringen har karakter af en skadesforsikring. K kan derfor ikke kumulere sit krav mod forsikringsselskabet Femte Sø med kravet mod G (jf. om G s ansvar nedenfor). Femte Sø har ikke regres mod G, jf. EAL 22, stk. 2, og G er ansvarsfri for så vidt angår den forsikringsdækkede del af tandskaden. (Det gør ingen forskel, at G forsætligt har forvoldt skaden). (Lærebogen s. 13 f., 18 og 359 f.). For så vidt angår den ikke-forsikringsdækkede del af tandskaden (5.000 kr.) er G ansvarlig i fuldt omfang, idet G forsætligt har forvoldt skaden. (Der er selvsagt ikke grundlag for at antage, at K har udvist egen skyld ved at bede G om at»holde mund«). G s arbejdsgiver, D, hæfter ikke over for K i medfør af DL , da G s handling er 7

8 abnorm (Lærebogen s. 109 f.). (Der er allerede af den grund ikke anledning til at diskutere ansvarsbortfald i medfør af EAL 19, stk. 3). (Det oplyses i opgaveteksten, at K ikke har politianmeldt overfaldet uden unødigt ophold, og han har derfor mistet adgangen til at oppebære erstatning fra staten i medfør af voldsofferloven (Lærebogen s. 315). I øvrigt ville staten, hvis der var ydet erstatning, indtræde i skadelidtes krav mod skadevolderen (Lærebogen s. 285)). 4. K s brilleskade Som anført ovenfor under pkt. 3 er G ansvarlig skadevolder, hvorimod G s arbejdsgiver, D, ikke hæfter i medfør af DL (G s ansvar bortfalder dermed ikke i medfør af EAL 19, stk. 3). G er erstatningsansvarlig på trods af, at K har tegnet en tingsforsikring, da G har forvoldt skaden med forsæt, jf. EAL 19, stk. 2, nr. 1. K s forsikringsselskab, Femte Sø, har derfor fuld regres mod G, jf. 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 1 (Lærebogen s. 351 ff. og 358 f.). (Se også ovenfor under pkt. 3 om anvendelse af voldsofferloven).»lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 5. udgave (2003). 8

9 Opgave 3 Grosserer i frugt og grønt, Knud Kold, modtog den 11. juli 2005 fra den landsdækkende supermarkedskæde Little en forespørgsel om Littles køb af kg avocadoer af»prima kvalitet«til en pris af 12 kr. pr. kg. Parterne indgik en købeaftale herom, således at Kold skulle levere snarest muligt, men under ingen omstændigheder senere end den 18. juli kl præcis. I de følgende dage forsøgte Kold uden held at opkøbe avocadoer til opfyldelse af aftalen med Little. Han erfarede i den forbindelse, at den aftalte pris på 12 kr. pr. kg var sat alt for lavt, idet markedsprisen for avocadoer af»prima kvalitet«var 20 kr. pr. kg. Den 18. juli kom Kold i kontakt med Søren Sejr, der drev virksomhed med import og videresalg af frugt og grønt. Salget af avocadoer gik strygende for Sejr, der på sit lager havde lige præcis 300 kasser med 10 kg i hver tilbage. Kold fortalte Sejr alt om aftalen med Little, og parterne enedes herefter om Kolds køb af»samtlige 300 kasser«for kr., dvs. for 20 kr. pr. kg. Det aftaltes, at Kold kunne hente avocadoerne i løbet af den følgende dag i tidsrummet mellem kl og ved Sejrs lagerlokale, som lå ud til en offentligt tilgængelig parkeringsplads. Sejr fik fra morgenstunden den 19. juli sine to ansatte til at anbringe de 300 kasser med avocadoer på parkeringspladsen foran lagerlokalet. Her henstod kasserne også ved middagstid, hvor Sejr havde givet de ansatte fri som følge af sommervarmen. Selv tog Sejr til stranden for at bade. Inden han gik, sendte Sejr en telefax til Kold, hvori han meddelte, at avocadoerne stod klar på pladsen foran lagerlokalet, og at Kold hellere måtte skynde sig at hente dem. Kold læste telefaxen, men han mente, at det måtte være Sejrs problem, hvis der skete noget med varerne, så han fremskyndede ikke afhentningen. Kl blev 60 af kasserne stjålet af professionelle tyve, der kørte bort med byttet i en varevogn. Tyveriet blev aldrig opklaret. Den 19. juli kl hentede to af Kolds ansatte de resterende kasser med avocadoer. De to ansatte vidste ikke, at der skulle være 300 kasser, og de undrede sig derfor ikke over, at kun 240 kasser stod klar til afhentning. Den aftalte købesum på kr. blev efter Kolds instruks betalt kontant af en af de ansatte med pengesedler, 9

10 som var lagt i en kuvert, der blev kastet ind gennem brevsprækken på Sejrs forretningsadresse. Efter at have modtaget avocadoerne konstaterede Kold ved en nærmere undersøgelse, at der manglede 60 kasser, at indholdet af 200 kasser var af»prima kvalitet«, men at 40 kasser indeholdt avocadoer af»almindelig god kvalitet«. Endvidere fandt Kold ved en gennemgang af de 200 kasser af»prima kvalitet«enkelte eksemplarer af»dårlig kvalitet«, som han frasorterede og samlede i 2 kasser for sig. Den 20. juli rettede Kold telefonisk henvendelse til Sejr og reklamerede dels over de manglende 60 kasser med avocadoer, dels over kvaliteten af avocadoerne i 42 andre kasser. Kold ønskede ikke at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for så vidt angik de 198 kasser af»prima kvalitet«. For så vidt angik de resterende 102 kasser hævede Kold købet og krævede erstatning i videst muligt omfang. Sejr bestred, at Kold kunne gøre noget krav gældende. Den 21. juli leverede Kold de 198 kasser avocadoer af»prima kvalitet«til Little. I forbindelse med modtagelsen af varen meddelte Little, at man ikke ønskede at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for så vidt angik de 198 kasser. For så vidt angik de manglende 102 kasser hævede Little købet og krævede erstatning. Erstatningskravet blev opgjort til differencen mellem den aftalte købesum på 12 kr. pr. kg og markedsprisen på 20 kr. pr. kg, dvs. til 8 kr. pr. kg eller i alt kr. for de manglende 102 kasser med i alt kg. Kold bestred, at Little kunne gøre noget krav gældende. Kold forlangte den følgende dag, at Sejr skulle refundere ethvert beløb, som Kold måtte være pligtig at erstatte Little. Dette krav blev pure afvist af Sejr. Der anmodes om en stillingtagen til de rejste krav. 10

11 Løsningseksempel til opgave 3 Der er tale om handelskøb i forholdet mellem Kold og Sejr, jf. KBL 4. Selv om aftalen vedrører en fungibel vare avocadoer foreligger der et specieskøb, idet Kold køber»samtlige 300 kasser«, som står på Sejrs lager. Mellem Kold og Little er der ligeledes tale om et handelskøb. Her foreligger der imidlertid et genuskøb, idet det blot er aftalt, at Kold skal levere»3.000 kg avocadoer af prima kvalitet«. Kold kan således opfylde købeaftalen med hvilke som helst kg, som lever op til kvalitetskravet. Se Lærebogen s Købeaftalen mellem Kold og Sejr 1.1. De manglende 60 kasser De manglende 60 kasser udgør forsinkelse (med en del). Der foreligger således ikke en kvantitetsmangel, jf. KBL 50, idet Kold ikke må gå ud fra, at de leverede 240 kasser er ment at skulle tjene som fuldstændig opfyldelse af aftalen, der lyder på 300 kasser. Se Lærebogen s. 76 f. Der må i første række tages stilling til, hvem der bærer risikoen for tyveriet af de 60 kasser. Der er tale om et afhentningskøb, jf. KBL 9, idet Kold efter aftalen selv skal afhente varen ved Sejrs lagerlokale. Se Lærebogen s. 42. Udgangspunktet er herefter, at Sejr bærer risikoen indtil afhentning og dermed levering er sket. Se Lærebogen s. 62. Da der som nævnt er tale om et specieskøb, er spørgsmålet imidlertid, om KBL 17, stk. 2, fører til, at risikoen er gået over på et tidligere tidspunkt, idet varen som aftalt var rede til afhentning den 18. juli kl. 8.00, mens tyveriet skete den samme dag kl Se Lærebogen s. 65 f. Risikoreglerne gælder dog kun for hændelige begivenheder, og i den foreliggende situation kan tyveriet ikke anses for hændeligt, idet Sejr har handlet culpøst ved at anbringe kasserne på en offentligt tilgængelig plads (endog uden opsyn efter kl , hvor de ansatte fik fri). Se Lærebogen s. 69. Det kan heroverfor ikke tillægges nogen betydning, at parterne har aftalt, at levering skulle ske»ved«sejrs lagerlokale. Det kan heller ikke tillægges betydning, at Sejr sender en telefax til Kold om varens anbringelse på pladsen. Se Lærebogen s. 69. Da Sejr er ansvarlig, kan Kold gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for så vidt angår de 60 manglende kasser. Se Lærebogen s. 61. Kold er berettiget til at hæve købet af de 60 kasser, jf. KBL 21, stk. 1, jf. stk. 3, hvorefter enhver forsinkelse er væsentlig i handelskøb. Se Lærebogen s. 85. (Sejr vidste endda, at Kold skulle levere 300 kasser af»prima kvalitet«til Little allersenest den 18. juli kl ). Som følge af ophævelsen må Sejr tilbagebetale købesummen for de 60 kasser, i alt kr. Se Lærebogen s. 146 f. Selv om Sejr har handlet culpøst, kan Kold ikke kræve erstatning, jf. herved KBL 23, idet han ikke har lidt noget tab som følge af Sejrs misligholdelse: Markedsprisen er 20 kr. pr. kg, og til denne pris har Kold selv købt avocadoerne hos Sejr, mens videresalgsprisen til Little er 12 kr. pr. kg. Kold har således hverken lidt et prisdifferencetab, jf. KBL 25, eller et avancetab De 40 kasser af»almindelig god kvalitet«11

12 Hvad angår de 40 kasser må der tages stilling til, om Kold har krav på en vare af»prima kvalitet«eller blot en vare af»almindelig god kvalitet«. Ved mangelsbedømmelsen tages der udgangspunkt i aftalen mellem køberen og sælgeren. Hvor aftalen ikke giver holdepunkter for andet, kan køberen kræve en vare, som har den brugbarhed og værdi, som er almindelig for genstande af den solgte art, dvs. at køberen har krav på en»almindelig, god handelsvare«. Se Lærebogen s I den foreliggende situation må Kold dog have krav på avocadoer af»prima kvalitet«. Han har fortalt Sejr»alt om aftalen med Little«, dvs. at Sejr er gjort opmærksom på, at avocadoerne skulle bruges til opfyldelse af en aftale om levering af»prima kvalitet«. Denne kvalitet må efter almindelige aftaleretlige synspunkter anses for accepteret af Sejr, der ikke tager afstand herfra, men forlanger en pris, der netop svarer til markedsprisen for avocadoer af»prima kvalitet«. Se Lærebogen s. 112 og s Da de 40 kasser er af en ringere kvalitet end aftalt, kan Kold mod tilbagelevering af varen kræve købesummen herfor tilbagebetalt i forbindelse med en delvis ophævelse af købet, jf. KBL 42. Se Lærebogen s En delvis ophævelse giver Kold et tilbagebetalingskrav på kr. Kold kan ikke kræve erstatning, jf. KBL 45, jf. 25, idet han ikke har lidt noget tab som følge af Sejrs misligholdelse, jf. tilsvarende ovenfor under pkt De 2 kasser af»dårlig kvalitet«isoleret set er de to kasser nok mangelfulde, men det skyldes alene, at Kold har»skummet varen«. Kold har således fra de 200 kasser af»prima kvalitet«frasorteret (nogle af) de enkelteksemplarer af dårlig kvalitet, som kan forekomme, navnlig ved handel med frugt og grønt. Se Lærebogen s. 126 f. Kold kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af de to kasser, som udgør mindre end 1 % af leverancen. Han kan således hverken hæve købet heraf eller få erstatning eller afslag i købesummen. 2. Købeaftalen mellem Kold og Little Little vælger at hæve købet for så vidt angår de 102 kasser, som man ikke har modtaget i rette tid, jf. KBL 21. Littles ophævelse er berettiget: Dels er som udgangspunkt enhver forsinkelse væsentlig i handelskøb, jf. KBL 21, stk. 3, dels har Little forlangt opfyldelse af aftalen nøjagtig til bestemt tid, jf. KBL 21, stk. 2. Little opgør sit erstatningskrav til prisdifferencen, jf. KBL 25, hvilket er berettiget, idet Kold er ansvarlig, jf. KBL 24. Little kan således rette et erstatningskrav mod Kold på kr. (1.020 kg à 8 kr. pr. kg). Kold kan ikke rette noget erstatningskrav mod Sejr i anledning af købeaftalen med Little. Ganske vist er det Sejrs misligholdelse, som bevirker, at Kold også kommer til at misligholde over for Little. Det er imidlertid ikke Sejrs misligholdelse, som påfører Kold tabet på de kr.: Dette tab er en følge af, at Kold har indgået en aftale med Little om levering til 8 kr. under markedsprisen. Selv om Sejr havde leveret, havde Kold lidt det tab, han nu kræver erstatning for. Kold måtte i så fald have betalt Sejr 20 kr. pr. kg, men han havde kun fået 12 kr. pr. kg ved videresalget til Little.»Lærebogen«er Lars H. Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 3. udgave (2004). 12

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«.

Opgave nr. 1. »Dette er mit absolut sidste tilbud. Jeg går ALDRIG under 60.000 kr. for dette pragtstykke, og det er mit sidste ord i dén sag«. DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2013 Opgave nr. 1 Astrid Ask drev på egen hånd sin forretning»astrids Antikviteter«med køb og salg. Blandt Astrids samhandelspartnere var Birger Boms forretning»birgers

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2012/13 Opgave nr. 1: Aftaleret Den 15-årige moderløse Ulf Ulriksen indfandt sig mandag den 27. februar 2012 i cykelsportsforretningen»cyclingsport«, hvor han indgik aftale

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave nr. 1 Ditte var ejer af forretningen Designmøbler og Ting, som forhandlede brugte designmøbler og brugte ting. Varerne til forretningen købte hun rundt omkring

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Anton Agn, der opholdt sig i udlandet det meste af året, lod ofte sine forretninger besørge af Bertil Borg, der var pensioneret advokat og bosiddende

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2014 Opgave nr. 1 Archibald Axis ejede en dyrepark, Axis Park, nær Aarhus. Axis havde igennem flere år hver fredag fået leverancer af foderegnet affald, dels fra Bent Blutaxts

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Asbjørn Ask, Århus, var en hovedrig opkøber af kunstmaleren Peter Vardes værker. Ask lod sin ven, Boris Bøgh, som var inspektør på kunstmuseet, foretage opkøbene,

Læs mere

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1

DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015. Opgave nr. 1 DELE AF FORMURET SOMMEREKSAMEN 2015 Opgave nr. 1 Arvid Ask var indehaver af rengøringsfirmaet»vask v/ Ask«med hovedsæde i Aarhus. Firmaet, der havde afdelinger i flere jyske byer og i 2015 rundede mere

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning

Læs mere

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff:

Opgave nr. 1. Den 2. marts 2007 modtog Archibald nedenstående svarbrev fra Bang og Orluff: DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Archibald Maskinfabrik A/S, der drev landsdækkende virksomhed med reparation og servicering af landbrugsmaskiner, havde igennem flere år indkøbt computerenheden

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Anton Aslak var indehaver af forretningen»aslaks Autoparts«, som drev engroshandel med automobiltilbehør. Forretningen blev til daglig drevet af bestyrer

Læs mere

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «.

Opgave nr. 1. [Fra Carl Cold:]»Kære A. Agn. Jeg tilbyder Dem hermed 90.000 kr. for skulpturen Svinedrengestreger «. DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave nr. 1 Galleriejer Arnulf Agn, Aarhus, afholdt i foråret 2013 udstillingen»dansk Superkunst«. Nogle af de udstillede værker ejede Agn selv, andre ejedes af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret Arne Alm drev et gartneri i Skødstrup, hvor han dyrkede grøntsager om sommeren og blomster om vinteren. Kunstgødning mv. til grøntsagsdyrkningen

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Bent Bentsen, der drev et lille kunstgalleri i det indre Århus, kom i december 2006 ud for et alvorligt trafikuheld på Grenåvej. Bent cyklede på cykelstien,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2006/2007 Opgave nr. 1 Anton Alm modtog i august 2006 en større arv, herunder en 1. udgave af Søren Kierkegaards»Enten-Eller«, som efter en sagkyndig vurdering var medtaget

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave nr. 1: Aftaleret Alf Ask ejede antikvitetsforretningen»antique«i København. I»Antique«, hvis årlige omsætning var på 2 mio. kr., var der kun én ansat:»vicesalgschef«bo

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Arnold Agn var indehaver af to autoværksteder i Aarhus-området, ét i Viby og ét i Brabrand, hvor der udførtes alle former for bilreparationer.

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2012 Opgave nr. 1: Aftaleret Den yderst velhavende greve, Arne Ask, ejede et stort, gammelt slot på Fyn fra 1700-tallet, som han var ved at indrette i rokokostil. Han indkøbte

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.«

Opgave nr. 1. »Kære Carl. Tak for dit tilbud, som jeg hermed accepterer. Levering medio juni intet problem. Venlig hilsen Asger.« DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2014 Opgave nr. 1 Fra lokaler i det centrale Aarhus drev Asger Asgaard en voksende butik med blandt andet køb og salg af kostumer til rollespil, med særlig vægt på nordisk

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Den 64-årige Asbjørn Asp fra Århus var en ivrig samler af danske krukker og vaser fra 1500-tallet. Asp, som døjede med hjerteproblemer, og som derfor ikke længere

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, University of Aarhus RETTEANVISNING Ordinær vintereksamen 2009-2010 31145 / 24028 Introduktion til Erhvervsret KORTSVARSOPGAVER 1. En aftalepart kan blive bundet ved passivitet i en række tilfælde. F.eks. hvis der ikke reklameres

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. De indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut.ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 20. august 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Lille model Dell Latitude E6230

Lille model Dell Latitude E6230 Lille model Dell Latitude E6230 Processor Intel Core i3-3130m 2.60GHz, 3MB cache Dual Core (3rd Gen Q1 2013) Skærm 12,5 HD 1366x768 LED-belyst LCD panel med HD kamera og mikrofon Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2006 Opgave nr. 1 Anton Arnesen, der ejede sommerhuset»kystens Perle«ved Ajstrup Strand, havde gennem længere tid gået med overvejelser om at sælge huset. Mandag den 27.

Læs mere

Auktioner ApS sælger sko for kunde

Auktioner ApS sælger sko for kunde 19. januar 2017 Auktioner ApS sælger sko for kunde IKKE under konkurs (1400 par damesko, største delen ballerina sko) Eftersyn: 1. februar 2017 fra kl. 12.00 til kl. 15.00 Grantoftestræde 11, 2750 Ballerup

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov

TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov 8. januar 2015 TA Holbæk Aps - del 20 - komplet butik i Nakskov IKKE under konkurs (Komplet butik i gågaden i Nakskov) Eftersyn: 20. januar 2015 fra kl. 13.00 til kl. 14.00 Søndergade 35, 4900 Nakskov

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2005 Opgave 1 Ari Ajstrup, Århus, var en ivrig samler af antikke tinsoldater. Da Ajstrup var forhindret i at deltage i en stor messe med antikt legetøj i februar 2005,

Læs mere

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning

HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017. Rettevejledning HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2016/2017 Rettevejledning Problemkatalog Fagets formål fremgår af fagbeskrivelsen og omfatter blandt andet, at de studerende vurderes på deres evne til: 1) at

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Arne Abel drev en trykkerivirksomhed, der havde behov for at udvide produktionskapaciteten. Abel ringede derfor den 14. marts 2005 til en leverandør af trykkerimaskiner,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Claus Emge Jensen ApS under konkurs v/andersen Partners Advokatpartnerselskab (Fordring stor kr ,83)

Claus Emge Jensen ApS under konkurs v/andersen Partners Advokatpartnerselskab (Fordring stor kr ,83) 28. december 2016 Claus Emge Jensen ApS under konkurs v/andersen Partners Advokatpartnerselskab (Fordring stor kr. 131.068,83) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 16. januar 2017 kl. 15.10 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Abel Ask drev en byggevirksomhed med 15 ansatte, deriblandt lærlingen Brian Busk. I foråret 2002 var Abels virksomhed i gang med opførelse af 34»klyngehuse«i

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Tistrup Murerforretning ApS under konkurs v/advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr )

Tistrup Murerforretning ApS under konkurs v/advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr ) 26. November 2014 Tistrup Murerforretning ApS under konkurs v/advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr. 110.124) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 1. december 2014 kl. 15.00 Se

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning

Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter Rettevejledning Reeksamen HA (jur.) Grundlæggende formueret, vinter 2017 Rettevejledning 1. Hvem kan Peter gøre erstatningsansvar for tingsskaden gældende overfor? P får ødelagt sin iphone, og han lider herved et tab

Læs mere

Auktioner ApS sælger cashmere varelager

Auktioner ApS sælger cashmere varelager 10. januar 2017 Auktioner ApS sælger cashmere varelager IKKE under konkurs (Cashmere varelager 184 enheder) Eftersyn: 9. januar 2017 fra kl. 11.00 til kl. 13.00 Godthåbsvej nr.7, 2.sal 2000 Frederiksberg

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80)

Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) 16. December 2014 Plus Forsikring A/S under konkurs v/kammeradvokaten (Fordring stor kr. 878.002,80) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 29. december 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2004/2005 Opgave 1»Arild Arnts Frimærke- og mønthandel«i Århus havde en stor kundekreds, som købte frimærker og mønter af forretningen eller solgte frimærker og mønter

Læs mere

Driftsselskabet Betualavej A/S v/advokaterne i Bødkergården

Driftsselskabet Betualavej A/S v/advokaterne i Bødkergården 24. april 2015 Driftsselskabet Betualavej A/S v/advokaterne i Bødkergården IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 215.025 iht Dom- Retten i Tønder) Eftersyn: Intet Eftersyn Budfrist: 6. maj 2015 kl. 15.00

Læs mere

Butik Mette Freyberg, Lyngby ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Flot butiksinventar fra modetøjforretning.)

Butik Mette Freyberg, Lyngby ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Flot butiksinventar fra modetøjforretning.) 29. januar 2017 Butik Mette Freyberg, Lyngby ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Flot butiksinventar fra modetøjforretning.) Eftersyn: 29. januar 2017 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Butik Mette

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

K/S Nistedvej 48, Odense under konkurs (4 frivillige forlig)

K/S Nistedvej 48, Odense under konkurs (4 frivillige forlig) 24. april 2014 K/S Nistedvej 48, Odense under konkurs (4 frivillige forlig) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. april 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om

Læs mere

Søren Skov Bjerrehuus

Søren Skov Bjerrehuus 7. januar 2015 Søren Skov Bjerrehuus IKKE under konkurs (Flot inventar fra Hotel "Romantik", Allinge) Eftersyn: 14. januar 2015 fra kl. 11.00 til kl. 12.00 Hotel Romantik, Strandvejen 68, Allinge Budfrist:

Læs mere

Auktioner sælger for en kunde

Auktioner sælger for en kunde 24. februar 2015 Auktioner sælger for en kunde IKKE under konkurs (Flot ny hjørnesofa i sort læder - 7 pers. ) Eftersyn: 12. februar 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00 Nordvej 45a, 6853 Vejers Strand Budfrist:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 1999 Opgave 1 Arthur Als ejede en sommerhusgrund, som han ønskede at sælge. Grunden, der var på ca. 1.000 m 2, kunne kun bebygges på midten, idet der gik et vandløb igennem

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 )

Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) 9. juni 2015 Tropiske Planter ApS under konkurs v/kromann Reumert (Lastbil, VOLVO FL 614-12.000 kg (N2) årg. 1988 ) Eftersyn: 11. juni 2016 fra kl. 12.00 til kl. 17.00 Hammervej 62, Næstved efter aftale

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Chuck & Cherry ApS under konkurs v/gammeljord Advokater (Dankort terminal, kassesystem, fladskærm mm. )

Chuck & Cherry ApS under konkurs v/gammeljord Advokater (Dankort terminal, kassesystem, fladskærm mm. ) 24. februar 2017 Chuck & Cherry ApS under konkurs v/gammeljord Advokater (Dankort terminal, kassesystem, fladskærm mm. ) Eftersyn: 1. marts 2017 fra kl. 16.30 til kl. 17.00 Strandvejen 60, Hellerup. Kun

Læs mere

PDA Butikken ApS under konkurs v/kromannreumert (14 ks tilbehør til mobiltelefoner, ProjektorCompaq)

PDA Butikken ApS under konkurs v/kromannreumert (14 ks tilbehør til mobiltelefoner, ProjektorCompaq) 5. januar 2016 PDA Butikken ApS under konkurs v/kromannreumert (14 ks tilbehør til mobiltelefoner, ProjektorCompaq) Eftersyn: 19. januar 2016 fra kl. 10.00 til kl. 12.30 Svanemøllevej 34, København Ø Budfrist:

Læs mere

18. december Auktioner ApS. IKKE under konkurs (B&O fjernsyn 22 tommer med stel på hjul)

18. december Auktioner ApS. IKKE under konkurs (B&O fjernsyn 22 tommer med stel på hjul) 18. december 2016 Auktioner ApS IKKE under konkurs (B&O fjernsyn 22 tommer med stel på hjul) Eftersyn: 15. december 2016 fra kl. 13.00 til kl. 13.30 Svanemøllevej 34, København Ø. Kun efter tilmelding

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave 1 Arne Als ejede to skulpturer. Den ene -»Narcissus«- var sandsynligvis udført af en af Bertel Thorvaldsens elever, men kunne dog være udført af mesteren

Læs mere

Auktioner ApS sælger for kunde

Auktioner ApS sælger for kunde 27. januar 2017 Auktioner ApS sælger for kunde IKKE under konkurs (PH Kogle Ø720 Hvid) Eftersyn: 20. januar 2017 fra kl. 12.00 til kl. 12.30 Strandvejen 60, 2900 Hellerup. Kun efter aftale dagen før inden

Læs mere

Grenaa 1 Co. Connla Administration ApS

Grenaa 1 Co. Connla Administration ApS 8. april 2015 Grenaa 1 Co. Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 568.658 iht dom af 14.5.2013) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 16. april 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550)

PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) 31. juli 2014 PA Træindustri ApS under tvangsopløsning (Fordring stor kr. 412.550) Eftersyn: Budfrist: 13. juni 2014 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de løbende bud - læs om aktiverne

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Butik 5 af 15/ ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Inventar og IT fra tøjbutik)

Butik 5 af 15/ ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Inventar og IT fra tøjbutik) 2. januar 2017 Butik 5 af 15/7 2010 ApS under konkurs v/advokat Ingrid Brix Jensen (Inventar og IT fra tøjbutik) Eftersyn: 3. januar 2017 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Lyngby Stor Center, Toftebæksvej 26,

Læs mere

KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel)

KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel) 1. september 2015 KH Kloak- og Entreprenørservice ApS under konkurs v/kromannreumert (Varevogn Peugeot Expert 2,0 HDi 2003 Diesel) Eftersyn: 7. september 2015 fra kl. 12.00 til kl. 12.30 Svanemøllevej

Læs mere

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2000 Opgave 1 Til det årlige loppemarked i Krejlerstorp medbragte Arne Als et større skuffedarium, et maleri og en kommode, som han havde arvet efter en tante, der ofte havde

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere