Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau"

Transkript

1 Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator Du kan ikke få SVU bagud. Sender du ansøgningen efter uddannelsen er begyndt kan du først få SVU fra mandagen efter din SVU-administrator har modtaget ansøgningen. Modtaget den Du kan tidligst aflevere ansøgningen om SVU din SVUadministrator 3 måneder før uddannelsen med SVU begynder. Afleverer du ansøgningen tidligere får du afslag. 2. Du skal udfylde felt 2-33 Navn (stempel) Kode for SVU-administrator Skal ansøgningen særbehandling (sæt kryds) Sling Telefon/privat Adresse Postnr. By/postdistrikt 3. Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning (sæt kryds) 14. Beskæftigelse Lønmodtager Selvstændig Medarbejdende ægtefælle Du arbejder som... Besvares af fuldtidsbeskæftigede: Har du inden for de sidste 5 år haft arbejde i hvad der svarer mindst 3 år på fuldtid? Arbejdet skal have været uden offentligt skud... Besvares af deltidsbeskæftigede: Har du inden for de sidste 5 år haft arbejde i hvad der svarer mindst 2 år på fuldtid? Arbejdet skal have været uden offentligt skud Orlov og arbejdstid (oplysningerne her skal bekræftes af din arbejdsplads i felt 44-45) Har du indgået en aftale med din arbejdsplads om orlov? Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for din bagevenden efter orlovens ophør eller afbrydelse. (Skal kun besvares hvis du er lønmodtager)... Hvor mange timer har du i gennemsnit arbejdet om ugen på din nuværende arbejdsplads de sidste 10 uger før du søger om SVU?... Timer om ugen Timer om ugen Hvor mange timer om ugen vil du være væk fra arbejdspladsen fordi du er under uddannelse? Anden offentlig støtte Får du i den periode du søger SVU anden offentlig støtte som skal dække dine leveomkostninger?... For eksempel SU ydelse efter lov om sygdom fødsel m.m. eller støtte udgifter aflønning af medhjælper. Hvis ja hvilken slags?... Hvilken periode får du anden offentlig støtte?... * SVU-administratorer for videregående uddannelse: - A-kasser - Københavns Universitet - Professionshøjskolen Lillebælt University College Professionshøjskolen VIA University College Professionshøjskolen Nordjylland University College og Professionshøjskolen Syd University College

2 29. Sådan udbetales din SVU Skal SVUen udbetales din arbejdspads fordi du får løn under uddannelsen?... Skal SVUen udbetales dig sættes pengene ind på din NemKonto. Du skal derfor ikke oplyse dit kontonummer. Du skal betale skat af den SVU du får udbetalt. Kryds af for det skattekort du ønsker at bruge SVU. Ønsker du at bruge frikort sæt kryds i Hovedkort... Hovedkort Bikort 55% 32. Ekstra oplysninger Sender du bilag med?... Hvis ja skriv antal bilag Mærk alle bilag med dit personnummer 33. Ansøgers underskrift Her bekræfter du under strafansvar at de oplysninger du har givet i felt 2-32 er rigtige og erklærer at du har læst vejledningen udfyldelse af skemaet Dato Ansøgers underskrift 44. Arbejdspladsen skal udfylde felt (Er du selvstændig erhvervsdrivende skal du også udfylde disse felter) Firmanavn CVR-/SE-nr. Telefon Adresse (skal udfyldes) Postnr. By/postdistrikt Refusion bliver anvist arbejdspladsen på grundlag af CVR-/SE-nummer medmindre virksomhedens P-nummer ønskes anvendt... P-nr. 45. Arbejdspladsens underskrift Arbejdspladsen bekræfter her oplysningerne om ansøgerens beskæftigelsesforhold afgivet under felt og felt Dato Arbejdspladsens underskrift og stempel 2

3 48. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Skolekode Uddannelsessted Adresse Telefon Postnr. By/postdistrikt 51. Uddannelse ansøger er optaget på Uddannelsens navn... Er der tale om heltidsuddannelse?... Angiv uddannelsesbekendtgørelsens navn nr. og dato Uddannelsens art omfang og varighed (sæt kryds) Sæt ikke kryds hvis uddannelsen er udbudt som indtægtsdækket virksomhed. A. Åben uddannelse: Uddannelse på videregående niveau som udbydes efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav hvor der er fastsat adgangskrav og som er udbudt efter 2 stk. 2 i lov om åben uddannelse. B. Universitetsuddannelser: Masteruddannelse der udbydes efter 5 stk. 1 nr. 1 i lov om universiteter og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Anden efter- og videreuddannelse der udbydes efter 5 stk. 1 nr. 2 i lov om universiteter og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse der udbydes efter 5 stk. 1 nr. 3 i lov om universiteter. Enkeltfag på deltid fra de uddannelser som universiteterne er godkendt at udbyde på heltid jf. 5 stk. 2 i lov om universiteter. C. Andre uddannelser: Biblioteksassistentuddannelsen ved Danmarks Biblioteksskole. Styrmandsuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter. Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse skibsmaskinist. Anden uddannelse på videregående niveau. Oplys nøjagtig i hvilke uddannelsesperioder der søges om SVU. Man kan fx ikke få SVU i sommerferien. 3

4 59. Ret løn under praktik Har ansøger ret at få løn fra et praktiksted i samme periode der søges SVU?... Hvis ja hvilken periode? Uddannelsesstedets underskrift Uddannelsesstedet skal her bekræfte at oplysningerne i felterne er rigtige. Dato Uddannelsesstedets stempel Navn og underskrift 4

5 Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau SVU er et bud personer i arbejde der er mellem 25 år og folkepensionsalderen. Er du ansat på fuldtid skal du have været ansat i hvad der svarer mindst 3 år på fuld tid inden for de sidste 5 år. Er du ansat på deltid skal du have været ansat i hvad der svarer mindst 2 år på fuld tid inden for de sidste 5 år. Du kan få delt SVU i højst 40 uger omregnet heltid. Flere oplysninger Du kan få mere at vide om SVU hos en SVU-administrator. Du kan finde oplysninger om SVU på Her kan du også finde adresser på SVU-administratorerne. Vigtige oplysninger - hvilke felter skal udfyldes og af hvem? Ansøgningen skal udfyldes i nævnte rækkefølge: Dig selv dit uddannelsessted og din arbejdsplads. Vi kan ikke behandle din ansøgning før alle relevante felter er udfyldt. Du skal udfylde felt Søger du din støtte ændret skal du udfylde de felter ændringen angår samt sætte kryds i felt 3. Dit uddannelsessted skal udfylde felt Husk at du ikke er berettiget SVU i længere ferieperioder f.eks. sommerferier. Din arbejdsplads skal udfylde felt Du skal have indgået en aftale med din arbejdsplads om fravær uddannelse (orlovsaftale). Læs om de enkelte felter på næste side. Hvor skal du aflevere skemaet? Når skemaet er udfyldt skal du aflevere det en SVU-administrator senest den dag uddannelsen starter. Vi gennemfører en række kontroller af at oplysningerne i skemaet er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give forkerte oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Frister Normalt må du regne med op fem ugers ekspeditionstid. Hvis du ønsker svar før uddannelsen begynder bør du sende ansøgningen i god tid. Vi kan kun dispensere fra ansøgningsfristen hvis den der skal have udbetalt SVUen kan godtgøre at vedkommende ikke er skyld i forsinkelsen. Oplysninger om dig Vi sler de oplysninger vi får om dig rådighed for den SVU-administrator som du har afleveret ansøgningen. Her administreres din SVU og her kan du få vejledning. Når vi henter oplysninger fra SKAT og CPR-registeret bruger vi dit personnummer. Det gør vi også når vi overfører penge din eller din arbejdsplads konto. Vi bruger også dit personnummer når vi giver oplysninger SKAT og det fælleskommunale kontrolsystem så kommunen kan se om du får SVU. Skal du betale SVU bage vil vi give de relevante oplysninger om dig SKAT. Vi er ansvarlige for behandling af oplysningerne. Er oplysningerne forkerte skal du straks give besked den SVU-administrator hvor du afleverede din ansøgning. Så bliver fejlen rettet. Indsigt Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger vi har om dig. Du skal henvende dig : Kontoret for særlig uddannelsesstøtte SVU Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Bredgade København K. Telefon: Mail:

6 Sådan udfylder du felterne i skemaet Du skal udfylde felt 2-33 Du kan få SVU hvis du er dansk statsborger eller meldt folkeregisteret i Danmark. Er du ikke det kan du søge om at blive ligeslet med danske statsborgere. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt 32. For at få SVU skal du normalt være fyldt 25 år. Sker uddannelsen som led i jobrotation kan du søge om fravigelse af alderskravet. Vedlæg et brev om det og aflever det sammen med ansøgningsskemaet. Husk at udfylde felt Du søger om at få ændret en tidligere ansøgning Sæt kun kryds hvis du allerede har sendt en ansøgning om SVU uddannelsen og nu ønsker din støtte ændret. 14. Beskæftigelse Du skal have været beskæftiget i en periode for at kunne få SVU. Perioden afhænger af om du er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget når du søger SVU. Arbejde på fuld tid eller deltid Du anses for fuldtidsbeskæftiget hvis du i de sidste 10 uger før du søger SVU har været ansat i 37 timer om ugen eller hvis du har været ansat på vilkår der efter overenskomst eller lignende aftale mellem arbejdsgivere og lønmodtagere kan sidesles med arbejde på fuld tid. I alle andre fælde anses du for at være deltidsbeskæftiget. Arbejde uden offentligt skud Din ansættelse skal være uden offentligt skud. Der gælder dog nogle undtagelser. Følgende perioder kan regnes med når kravet om forudgående beskæftigelse på 3 eller 2 år skal opgøres selvom der indgår offentligt skud: perioder med SVU perioder med VEU-godtgørelse perioder med orlovsydelse uddannelse og perioder hvor du har været i fleks- skåne- og servicejob. 16. Orlov og arbejdstid Aftalen med arbejdspladsen om orlov uddannelse kan være mundtlig eller skriftlig og skal indeholde vilkår for din bage-venden arbejdspladsen efter orlovens udløb eller afbrydelse. Vilkårene kan være at du vender bage dit arbejde men også at du ikke vender bage. Du skal være i en uopsagt sling og være startet på uddannelsen når du indgår orlovsaftalen hvis du skal have mulighed for at få SVU efter din fratrædelse. Hvis du er i en opsagt sling når du indgår orlovsaftale kan du kun få SVU frem du fratræder. Siger du selv dit arbejde op har du kun ret SVU frem du fratræder. SVU kan kun gives uddannelse der i alt giver ret mindst 1 uges støtte - 37 timer. Hvis du fx deltager i en uddannelse af en uges varighed og er væk fra din arbejdsplads i 32 timer i den pågældende uge har du ikke ret SVU. 29. Sådan udbetales din SVU Betaler din arbejdsplads løn dig under uddannelsen kan I aftale at SVU udbetales arbejdspladsen. SVU udbetales din NemKonto Udbetalinger fra det offentlige sker din NemKonto. Skal SVU udbetales dig sætter vi den derfor ind på din NemKonto. Du kan altid ændre din NemKonto i din bank eller ved at logge ind med digital signatur på Skat Der er trukket skat når du får SVU en udbetalt. Du skal derfor vælge om der skal trækkes 55 procent i skat af SVU en eller om vi skal bruge dit hoved- eller bikort ved udbetalingen. Ønsker du at bruge frikort skal du sætte kryds i Hovedkort. Styrelsen henter selv skatteoplysningerne elektronisk fra SKAT. 32. Ekstra oplysninger Vedlægger du nogen form for bilag skal du i felt 32 skrive hvor mange bilag du sender med og skrive dit personnummer på alle bilagene. Arbejdspladsen skal udfylde Er du selvstændig skal du her give oplysning om din virksomhed. Er du medarbejdende ægtefælle skal din ægtefælle her give oplysning om sin virksomhed. SVU udbetalt arbejdspladsen SVU kan kun udbetales arbejdspladsen hvis ansøgers løn mindst er af samme størrelse som SVUen. Refusion arbejdspladsens NemKonto Refusion udbetales automatisk virksomhedens NemKonto. Arbejdsgivere skal udfylde CVR/SE-nummer og kan vælge at påføre P-nummer hvis udbetalingen skal ske en NemKonto knyttet et sådant P-nummer. Uddannelsesstedet skal udfylde felt Ansøger kan søge SVU en hel eller en del af en uddannelse. Foregår uddannelsen på flere uddannelsessteder aftaler de indbyrdes hvem der skal udfylde skemaet. 51. Uddannelse ansøger er optaget på Ansøger skal være optaget eller have fået sagn om at blive optaget på en uddannelse. Der kan kun gives SVU et videregående uddannelsesforløb der er rettelagt som heltidsuddannelse. Heltidsuddannelse En uddannelse dele af en uddannelse eller et særligt rettelagt forløb som uddannelsesstedet udbyder og som er normeret efter European Credit Transfer System (ECTS). Der er tale om heltid hvis uddannelsen svarer 1154 ECTS-point pr. uge. Uddannelsen skal være omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau 2

7 55. Uddannelsens art omfang og varighed SVU gives kun de uddannelser der er nævnt i felt 55 punkt A-C. For at vi kan udbetale SVUen skal uddannelsesstedet nøjagtigt angive hvilken del af undervisningen der søges SVU og det nøjagtige antal uger. Ved ansøgning om SVU videregående uddannelse udfyldes felt 55. Det gælder fx også SVU afgangsprojektet på en uddannelse i videreuddannelsessystemet for voksne. SVU kan kun gives uddannelse der i alt giver ret mindst 1 uges støtte - 37 timer. Man kan få SVU de kortere ferieperioder og andre kortere afbrydelser i undervisningen der skyldes uddannelsesstedets for-hold. Man må ikke genoptage sit arbejde imens. Der kan ikke gives SVU længere ferieperioder som for eksempel sommerferie. 59. Ret løn under praktik Har ansøger ret at få løn fra et praktiksted i uddannelses-perioden kan der ikke ydes SVU. Vejledning skema om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau 3

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere