Tid Dagsorden Ansvarlig Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid Dagsorden Ansvarlig 10.00 Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16,"

Transkript

1 REFERAT Styregruppemøde nummer 17 Tirsdag den 7. juni 2011, kl Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby. Referent: Thorkild Qvist Frandsen, AgroTech Deltagere Arne Grønkjær Hansen (AGH), TI Marianne Kyed Ørbæk (MKO), FORCE Trine Erdal (TRE), FORCE (Deltog frem til frokost) Bodil Mose Pedersen (BOP), DHI Ole Jørn Steensen (OJS), DELTA Thorkild Qvist Frandsen (), AgroTech Tid Dagsorden Ansvarlig Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16, gennemgang af aftalte aktiviteter og opdatering af dagsorden Nyt fra EU ETV og indtryk fra EU ETV-konferencen i Bruxelles Nyt fra samarbejdet med Dansk Standard om etablering af fælles verifikationsenhed Status på igangværende og kommende verifikationer. Alle Status på inddragelse af DELTA i aktuelle verifikationsopgaver Alle Oversigt over SMV-rådgivningen Alle partnere indsender inden mødet udfyldt Excel-ark med liste over SMVere, der er rådgivet i ETV-delegation fra Kina på besøg i september, BOP Frokost MKO Status på opdatering af DANETV-hjemmeside Gennemførte og planlagte ændringer Statistik for besøgende på DANETV-hjemmesiden Plan for opdatering af skabelonen for DANETV-kvalitetsmanualen. Tilpasning af skabeloner for protokol, plan, rapporter således, at de passer med EU-ETV GVPen (betragtes som endelig) Præsentation af fælles format for verification statements. rundsender inden mødet et udkast til format Markedsføringsaktiviteter siden sidste styregruppemøde Forslag til kommende markedsføringstiltag MKO Afrunding af styregruppemøde Side 1 af 5

2 Referat 1. Velkomst. Godkendelse af referat fra styregruppemøde 16, gennemgang af aftalte aktiviteter og opdatering af dagsorden. Vedr. udpegningen af DANETV-personer til at levere faglig bistand i en ny verifikationsenhed i samarbejde med Dansk Standard, så efterlyser MKO nogle kriterier og retningslinjer for udpegningen. laver et udkast hertil inden 15. juli rundsender den endelige udgave af 2010 RK-afrapporteringen for DANETV-projektet (uddrag af DHIs samlede RK-rapport). Vedr milepælen om præsentation af ETV i teknisk artikel fra hvert delcenter, så har endnu ikke udarbejdet forslag til den tekniske artikel til inspiration og til sikring af en nogenlunde enslydende præsentation af ETV. Øvrige opfølgningspunkter fra sidste mødes referat behandles under selvstændige punkter på dagens møde. Til dagsordnen for dagens møde tilføjes et punkt vedrørende ønske om besøg af ETVdelegation fra Kina. 2. Nyt fra EU ETV og indtryk fra EU ETV-konferencen i Bruxelles. I alt var der 72 deltagere fra 13 forskellige lande på Advance-ETV-konferencen. Størst tilslutning var der fra Belgien, Tyskland, Spanien, Holland og Frankrig. Deltagerne var primært repræsentanter fra EU Kommissionen, folk fra Advance-ETV-projektet og repræsentanter fra potentielle test- og verifikationsenheder. Der var kun én deltager fra en teknologileverandørvirksomhed. Fra Danmark deltog 7 personer: Preben Aagaard Nielsen, Jakob Wegener og Peter Engel fra Dansk Standard, Kristian Snorre Andersen fra Miljøstyrelsen og Christian Grøn, Mette Andersson og fra DANETV. Der var ingen officiel kick-off på EU ETV forprogrammet, men dog en klar udmelding fra EU Kommissionen om at forprogrammet er på vej med start i efteråret Siden 22. december 2010 har GVPen og EU ETV Reference Framework dokumenterne været til review forskellige steder i EU-systemet og nogle få mindre ændringer er foretaget. Næste styregruppemøde i EU ETV er fastsat til den 4. juli EU forventer pt. at tilskudsordningen til etablering og opstart af EU ETV verifikationsenheder kan annonceres i løbet af september oktober 2011 med ansøgningsfrist i novemberdecember EU forventer, at der kan underskrives kontrakter i februar-marts EU vil sandsynligvis lave 3-årige kontrakter med mulighed for justering af indhold efter år 1 og år 2 i kontraktperioden. EU forventer fortsat, at man er berettiget til at indsende ansøgninger, selvom akkrediteringen ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, men EU kan ikke underskrive de endelige kontrakter med verifikationsenheder, som ikke er akkrediterede. sender link til præsentationer og andet materiale fra Advance-ETV-konference og workshop. 3. Samarbejdet med Dansk Standard om etablering af fælles verifikationsenhed. TRE og havde koordineringsmøde med 3 repræsentanter (Preben Aagaard Nielsen, Jakob Wegener og Peter Engel) fra Dansk Standard den 13. maj. TRE har lavet referat fra mødet og dette er sendt til DANETV-styregruppen. På mødet blev bl.a. drøftet timepriser når DS køber faglig bistand fra DANETV-partnerne. Der var enighed om at arbejde ud fra en standardtimepris, hvilket giver størst gennemsigtighed for partnerne. Opgavens omfang (tidsforbrug) må så vurderes fra gang til gang. Fra DANETV forslog vi at timeprisen kunne fastlægges med baggrund i DANETV-partnernes erfaringer fra indkøb af eksterne eksperter i forbindelse med ISO Det besluttes, at vi fra DANETV skal presse på for snarest at få afklaring på timeprisen, idet uenighed i teorien er en barriere for samarbejdet. På DS-DANETV-mødet fremlagde første udkast af en hensigtserklæring for samarbejdet omkring etableringen af en fælles verifikationsenhed. Det besluttes: sender udkastet hensigtserklæringen til DANETV-styregruppen og beder om ønsker om ændringer inden 1. Side 2 af 5

3 august rundsender desuden formatet for CV, så snart det er modtaget, der skal bruges for de faglige eksperter, DANETV-partnerne melder ind til verifikationsenheden. 4. Status på igangværende og kommende verifikationer. Force har været nødt til at udskyde verifikationen af Dall Energis biomassekedel til efteråret for at kunne teste under fuld-last-drift. Force er i forhandlinger om ETV af en NOx-sensor fra virksomheden Green Instruments under marine forhold. Indtil videre er der ingen aftale om ETV af Clean-Ins luftrenser til indendørs brug (f.eks. plejehjem). DHI forventer at verifikationen for Microdrop (arsen-fjernelse) kommer i gang til efteråret og en testlokalitet på Lolland er identificeret. Pt. afventer DHI indbetalingen fra firmaet efter at protokollen er leveret. DHI er desuden i forhandlinger med Envoterm og ETV. Pt. afventes virksomhedens tilbagemelding på quick scan-rapporten. DHI håber, at have en underskrevet kontrakt på plads inden sommerferien eller kort tid derefter. DELTA markedsfører fortsat ETV-produktet overfor kunder, som vurderes at kunne få gavn af ETV. Teknologisk Institut har fået underskrevet kontrakt med AL-2/Cellwood vedrørende ETV af et anlæg til forbehandling af biomasse mhp. øget biogasudbytte. Desuden er TIs køleafdeling i dialog med Danfoss om opstart af ny ETV. AgroTech er i gang med test af Hyldgaard Staldservices gylleforsuringsanlæg til kvægstalde. AgroTech har desuden udsendt tilbud på verifikationer for firmaerne Azelis, MT Højgaard, Rotor, Inter Aqua og Skalatek. Om disse opgaver bliver til noget afhænger i høj grad af om de pågældende firmaer får positivt svar på ansøgninger under dels GUDP-ordningen og dels Fornyelsesfonden. 5. Status på inddragelse af DELTA i aktuelle verifikationsopgaver. Force har ingen konkrete cases, hvor DELTA er involveret, men der kunne blive en mulighed hvis ETV-opgaven for Green Instruments kommer hjem. DHI har ikke involveret DELTA i konkrete cases, men overvejer om det kunne være relevant, hvis opgaven for Envoterm kommer hjem. Teknologisk Institut har ingen konkrete cases, hvor DELTA er involveret, men der kunne blive en mulighed i kommende opgaver indenfor køleteknik. Desuden kunne det være relevant at tænke driftsrobusthed ind i den igangværende test for AL-2/Cellwood. AgroTech har lavet en aftale med Anders og Kim fra Force vedrørende et besøg i juli 2011 på et af de kvægbrug, hvor der laves test af Hyldgård Gylleforsuring. Det besluttes, at alle DANETV-partnerne overvejer DELTAs inddragelse hver gang der startes en ny ETV-opgave. Kontakt gerne Kim eller Anders for en indledende snak i telefonen; de er meget åbne overfor at drøfte robusthedstests i forbindelse med konkrete ETV-opgaver. 6. ETV-delegation fra Kina på besøg i september DHI har modtaget en forespørgsel fra en gruppe kinesere der planlægger en tur til efteråret for at lære mere om ETV-erfaringer i Europa. Gruppen ønsker bl.a. at besøge Danmark og høre om erfaringerne i DANETV. Det besluttes, at Bodil sender en invitation til kineserne med tilbud om et hel-dagsmøde hos DHI og at øvrige DANETV-partnere efterfølgende bidrager til planlægningen af dagen og gennemførsel af programmet. 7. Oversigt over SMV-rådgivningen har inden mødet rundsendt excel-arket med liste over SMVere, der er rådgivet i Alle partnere opdaterer listen og returnerer til senest Status på opdatering af DANETV-hjemmeside BOP og MKO har udviklet på DANETV-hjemmesiden ud fra drøftelserne på styregruppemødet 21. marts. MKO gennemgik de ændringer, der er lavet på DANETV-hjemmesiden og der var Side 3 af 5

4 enighed om at det var en klar forbedring. MKO har lavet nogle nye/opdaterede figurer, som Kenneth i DHI sørger for at lægge på hjemmesiden. Desuden skal ændringerne i hjemmesidens struktur overføres til den engelske version af hjemmesiden. I forlængelse af drøftelsen på mødet blev følgende ændringer foreslået: Under overskriften Generelt : De blå bokse i bunden af siden kunne flyttes op i toppen. Hvis styregruppemedlemmerne blev tildelt rettigheder til at oploade filer på den interne del af hjemmesiden, kunne opdatering af denne del ske nemmere og hurtigere. På forsiden: Vi kunne godt skrive, at DANETV tilbyder ETV indenfor alle teknologiområderne i EU ETV for at signalere koblingen til EU forprogrammet. Under overskriften Verifikationer : foretrækker, at der laves en ny selvstændig kasse med overskriften Landbrug. Dette vil give bedre overensstemmelse med forsiden, hvor landbrug er nævnt som et af fire teknologiområder og det vil ligeledes give bedre overensstemmelse med EU's definition af teknologiområder. Overskriften Verifikationer kunne eventuelt ændres for at give en bedre beskrivelse af indholdet under denne overskrift. Der var ikke enighed om et bedre navn men bl.a. blev følgende foreslået: Resultater, Referencer, ETV Cases. MKO oplyste, at hun/force i den kommende tid ikke har ledige ressourcer til at fortsætte et større udviklingsarbejde med DANETV-hjemmesiden. Desuden vil etablering af en ny EU ETV verifikationsenhed sammen med Dansk Standard nødvendiggøre en større ændring af hjemmesiden. Det besluttes derfor, at der pt. ikke er behov for flere større ændringer af DANETV-hjemmesiden. Kræfterne bruges på at få lavet de sidste ting (se ovenfor) og den løbende opdatering. og BOP taler sammen om de konkrete ting, der skal laves på hjemmesiden. sørger for almindelig opdatering af hjemmesiden med input fra alle DANETV-partnerne. 9. Plan for opdatering af skabelonen for DANETV-kvalitetsmanualen. Punktet udskydes til næste møde pga. tidsmangel. 10. Præsentation af fælles format for verification statements. gennemgik sit oplæg til format for verification statements (se bilag til dagsordnen) og oplægget blev drøftet. Det besluttes at laver skabelonen færdig og rundsender inden næste styregruppemøde på baggrund af drøftelsen. 11. Markedsføringsaktiviteter siden sidste styregruppemøde har samlet resultaterne fra hjerne-stormen på sidste styregruppemøde i et katalog med mulige markedsføringstiltag. rundsender kataloget igen, da nogle partnere mente de ikke havde fået det. Det besluttes, at alle DANETV-partnere udvælger mindst et af de foreslåede markedsføringstiltag og gør en indsats inden næste styregruppemøde BOP har udarbejdet et produktblad med kort og præcis beskrivelse af ETV til brug for potentielle danske ETV-kunder. BOP rundsender til alle DANETV-partnere produktbladet i word-format, således at partnerne hver især kan tilpasse, herunder indsætte eget logo. AGH fortæller, at Teknologisk Institut har haft en artikel i Ingeniøren i forlængelse af ETVopgave for Danfoss. 12. Afrunding af styregruppemøde Næste styregruppemøde holdes torsdag d. 25. august kl hos Teknologisk Institut i Aarhus. Mette Andersson er tilbage fra barsel mandag d. 8/8 og overtager derefter projektledelsen i DANETV. og MTA har aftalt et overdragelsesmøde d. 15. august Side 4 af 5

5 Opsamling på opgaver Opgave Ansvarlig Deadline Rundsending af den endelige udgave af 2010 RKafrapporteringen for DANETV-projektet (uddrag af DHIs samlede RK-rapport). Link til præsentationer og andet materiale fra Advance ETV-konference og workshop sendes. Udkastet til hensigtserklæringen for DS-DANETVsamarbejdet sendes til DANETV-styregruppen og ønsker om ændringer returneres til inden 1. august Invitation sendes til repræsentanten for ETVdelegationen BOP fra Kina. Beskrivelse af kriterier og retningslinjer for udpegningen af faglige eksperter til fælles verifikationsenhed. Alle partnere opdaterer excel-arket med liste over BOP, AGH, SMVere, der er rådgivet i 2011 og returnerer til. MKO, OJS, BOP rundsender til alle DANETV-partnere produktbladet BOP i word-format, således at partnerne hver især kan tilpasse, herunder indsætte eget logo. Almindelig opdatering af hjemmesiden med input fra alle DANETV-partnerne. Rundsending af ETV-markedsføringskatalog, da nogle partnere mente de ikke havde fået det Alle DANETV-partnere udvælger mindst et af tiltagene i markedsføringskataloget og gør en indsats inden næste styregruppemøde. Færdiggørelse og rundsendelse af skabelon til verification statement. Kopi af artiklen om ETV-opgaven for Danfoss i Ingeniøren rundsendes til DANETV-styregruppen. sender til styregruppen forslag til den tekniske artikel til inspiration og til sikring af en nogenlunde enslydende præsentation af ETV. BOP, AGH, MKO, OJS, AGH Side 5 af 5

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Møde 16 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 22. august 2007 hos Biblioteksstyrelsen Deltagere: Arne Sørensen (AS), Mogens Sandfær (MS), Anders Christensen (AC), Peder Lærke

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

Deltagere: Referat af 3. møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 8. november 2005. Referat. November 2005. IT- og Telestyrelsen

Deltagere: Referat af 3. møde i Sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 8. november 2005. Referat. November 2005. IT- og Telestyrelsen Referat Deltagere: Christian Christiansen, ITST (formand) Peter Larsen Borresen, ITST Helle Schade-Sørensen, VTU Stig Korsgaard, Finansrådet Carsten Pedersen, Finansrådet Carsten Balling, Økonomistyrelsen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere