side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

2 side 2 Indholdsfortegnelse: 399. Sager og skrivelser til orientering Fokusområder opfølgning pr. 30. juni 2010 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde Budgetopfølging på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde Fokusområder opfølgning pr. 31. juli 2010 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 2. kvartal Budget Spareforslag Revisionsberetning nr Madservice i Kerteminde Kommune Utilsigtede hændelser - sundhedsområdet Orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v Årlig revision af kvalitetsstandarder på ældreområdet Retningslinier for Kerteminde Kommunes tildeling af støtte det til frivillige sociale arbejde, jf. servicelovens Eventuelt Punkter på lukket møde: 412. Sager og skrivelser til orientering

3 side Sager og skrivelser til orientering A50 sagsnr Følgende forelægges til orientering for Ældre- og Handicapudvalget: a) Region Midtjylland inviterer til konferencen Tilsyn på socialområdet den 27. oktober 2010 kl til på Koldkærgårds Konferencecenter i Århus. b) KL indbyder til KL`s Ældrekonference 2010 med temaet Den ældre medicinske patient den 27. september 2010 på Hotel Nyborg Strand. c) Referat af Ældrerådets møde hhv. den 28. juni og 12. juli d) Referat af Bruger- og Pårørenderådet på Birkelund Plejecenters møde den 1. juni e) Klagerådets virke fra 1. januar 30. juni f) Rapport af 12. juni 2010 for eksterne audit af arbejdsmiljøledelsessystemet på Birkelund og Dalsbo Plejecentre. g) Region Syddanmark har fremsendt Høring vedrørende Justering af psykiatriplanen Fremtidens psykiatri. h) Region Syddanmark har fremsendt Høring om strålebehandling og plastigkirurgi i Region Syddanmark. i) Indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser. Orientering fra formanden. Liste over indkomne love, cirkulærer og bekendtgørelser Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 399: Formanden orienterde om: - Sygefravær (blev udleveret på mødet) - Udstilling af handicapbiler torsdag den 19/ Sager og skrivelser blev taget til orientering.

4 side Fokusområder opfølgning pr. 30. juni 2010 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde P07 sagsnr Opfølgning pr. 30. juni 2010 på fokusområder forelægges Ældre- og Handicapudvalget: Forventninger i tal: Fokusområde: Forbrug pr i netto kr.: Forventet regnskab 2010 netto kr. Forventet afvigelse 2010 netto kr.: 5.32 Pleje og omsorg for ældre Hjælpemidler mv Botilbud (forsorgshjem) og 5.52 Botilbud Førtidspensioner I alt Der kan i øvrigt henvises til udarbejdede notat Bemærkninger til fokusopfølgning pr. 30. juni 2010 på Ældre- og Handicapudvalgets område. Det skal bemærkes, at forventet merforbrug på kontoområde 5.42 Botilbud kan finansieres fra kontoområde 5.72 Sociale formål (se e-doc. nr bemærkninger til budgetopfølgning på Ældre- og handicapudvalgets område). Fokusopfølgning pr. 30. juni 2010 indstilles til Ældre- og handicapudvalgets godkendelse og videre anbefaling til økonomiudvalg. Bemærkninger til fokusopfølgning pr. 30. juni 2010 Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 400: Udvalget ønsker en status på samarbejdet mellem Børn og Skole og Ældre og Handicap vedrørende overlevering af sager. Udvalget oversendte fokusopfølgningen med anbefaling.

5 side Budgetopfølging på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde P07 sagsnr Der er udarbejdet regnskabsvurdering pr. 30. juni 2010, og forbrugsprocenten udgør netto 50,3 % (må være 50,0 %). Fokusområder er gennemgået under særskilt sag og øvrige områder under Ældre- og handicapudvalget er herefter gennemgået på baggrund af det udarbejdede notat af 8. juli Som det er beskrevet i fokusopfølgningen pr. 30. juni 2010 og udarbejdede notat af 8. juli 2010 for øvrige områder, er der et fortsat pres på ældreområdet, botilbud (forsorgshjem) og sager vedrørende socialt bedrageri. Herudover er der en mindreudgift på kontoområde 5.72 sociale formål, som vil dække merudgift på botilbud (forsorgshjem). Dette betyder, at der ikke skal ansøges om tillægsbevilling på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde pr. 30. juni Der vil til udvalgsmødet blive udleveret en opgørelse af afsluttede sager vedrørende socialt bedrageri. Herudover anmoder Voksenforvaltningen om, at der budgetomplaceres fra kontoområder på bl.a. sager vedrørende socialt bedrageri, ældreområdet, det specialiserede socialområde. Budgetopfølgning indstilles til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalg. Samtidig anmodes Ældre- og Handicapudvalget om godkendelse af budgetomplaceringer, som ovenfor beskrevet. Bemærkninger til budgetopfølgning på Ældre- og Handicapudvalgets område. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 401: Udvalget anbefaler, at kr. omplaceres til kultur- og fritidsområdet til varetagelse af aktivitetscentrene: Aktiv-Huset, Fælleshuset i Munkebo og Hans Tausen Centret. Budgetopfølgningen oversendes med anbefaling.

6 side Fokusområder opfølgning pr. 31. juli 2010 på Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde P07 sagsnr Opfølgning pr. 31. juli 2010 på fokusområder forelægges Ældre- og Handicapudvalget: Forventninger i tal: Fokusområde: Forbrug pr i netto kr.: Forventet regnskab 2010 netto kr.: Forventet afvigelse 2010 netto kr.: 5.32 Pleje og omsorg for ældre Hjælpemidler mv Botilbud (forsorgshjem) og 5.52 botilbud Førtidspensioner I alt Der kan i øvrigt henvises til udarbejdede notat Bemærkninger til fokusopfølgning pr. 31. juli 2010 på Ældre- og Handicapudvalgets område, samt notat vedrørende budgetopfølgning på madservice. Madservice området forventes at ville give et samlet merforbrug på netto kr , som forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, der ikke kan findes finansiering til fra andre kontoområder under Ældre- og Handicapudvalgets budgetområde. Fokusopfølgning pr. 31. juli 2010 indstilles til Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse og videre anbefaling til Økonomiudvalg. Bemærkninger til fokusopfølgning pr. 31. juli 2010 på Ældre- og handicapudvalgets budgetområde. Notat af 3. august vedr budgetopfølgning på madservice

7 side 7 Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 402: Der blev omdelt et notat vedrørende et reduceret merforbrug på madservice. Marianne Machon og Jørgen Schou stemte for at ansøge Byrådet om kr. Jan Johansen og Ali Vurel stemte for at ansøge Byrådet om det samlede beløb på kr. Karl Krapalis stemte for, at hele beløbet skulle findes inden for Ældre- og Handicapudvalgets område Indberetning af kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 2. kvartal G12 sagsnr Indberetning af kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde for 2. kvartal I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og Kommunernes Landsforening er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde for 2. kvartal Budget 2010 Evt. korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Udsatte børn og unge Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) Særlige dagtilbud og særlige klubber (hele kr.) (hele kr.) (hele kr.) Plejefamilier og

8 side 8 opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge *) Indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Budget 2010 Evt. korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp , 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

9 side Aktivitets- og samværstilbud *) Indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Budget 2010 Evt. korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Pleje og omsorg Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) Nettodriftsudgifter, ekskl. dr 2, grp 001 *) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp , 008 og Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (hele kr.) (hele kr.) (hele kr.) *) Indberetningen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Det indstilles, at udgiftsudviklingen i 2. kvartal 2010 på Voksenforvaltningens andel af det specialiserede socialområde forelægges til orientering og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 403: Oversendes med anbefaling.

10 side Budget Spareforslag Ø02 sagsnr Økonomiudvalget har den 3. august 2010 vedtaget at oversende det samlede sparekatalog til fagudvalgene med anmodning om, at fagudvalgene prioriterer de spareforslag som vedr. fagudvalget. Politisk proces: 1. Fagudvalget prioriterer de forslag, der nu foreligger og som vedrører fagudvalget, jf. det samlede sparekatalog. Når man har prioriteret ét forslag skal udvalget være opmærksom på, om provenuet af efterfølgende forslag påvirkes, så man ikke risikerer, at det samme beløb indregnes flere gange. Herudover kan udvalgene fremsætte yderligere forslag indenfor eget område også forslag, der er inspireret at de indsendte forslag fra borgerne. Alle forslag skal prioriteres og fremsendes til Økonomiudvalget. På sparekataloget skal fagudvalgets prioritering påføres. Prioritering: Værdien 1 viser det reduktionsforslag, som udvalget helst vil gennemføre og omvendt viser den største værdi det forslag man har sværest ved at gennemføre. 2. Økonomiudvalgets møde den 17. august 2010: Her behandler Økonomiudvalget de prioriteringer, som fagudvalgene har foretaget på DRIFT. ENTEN laver Økonomiudvalget en prioritering som oplæg til drøftelse på budgetseminaret ELLER Økonomiudvalget fastlægger en økonomisk ramme for prioriteringen af reduktioner og selve prioriteringen foregår på budgetseminaret. Høring: Det samlede sparekatalog udsendes af Økonomiforvaltningen til høring hos respektive brugerfora, brugerbestyrelsen, MED-udvalg m.v. På dialogmøderne den 23. og 24. august 2010 vil fagudvalgenes prioriteringsresultat blive forelagt. Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalgene prioriterer spareforslag på eget fagområde.

11 side 11 Det samlede sparekatalog (dok.id ) P.t. indkomne spareforslag fra borgerne. Ovennævnte bilag eftersendes. Notat vedrørende besparelsesforslag kølemad Sparekatalog til fagudvalgsprioritering - Dok. id Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 404: Ældre- og Handicapudvalget oversender notat vedrørende madservice og anbefaler, at forslaget udgår. Enighed om prioritering fra punkt 1-6. Ali Vurel og Jan Johansen vil ikke prioritere aktiviteter og rengøring, da de finder de bør bortfalde. Prioriteringen oversendes til videre behandling. Udvalget gennemgik borgerhenvendelser med henblik på mulige besparelser og finder, at flere initiativer er igangsat eller under analyse. Prognosen for plejehjemsbehov indikerer ikke behov for yderligere plejehjemsbyggeri i nærmeste periode Revisionsberetning nr K01 sagsnr BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 6 temarevision omhandlende kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser delberetning for regnskabsåret Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsberetningen er elektronisk udsendt til Byrådets medlemmer den 11. juni Voksenforvaltningen anbefaler at revisionsberetning nr. 6 tages til efterretning.

12 side 12 Sundhed/forebyggelse: Ej relevant. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 405: Oversendes med anbefalling Madservice i Kerteminde Kommune P22 sagsnr Folketinget har den 20. maj 2010 vedtaget Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice m.v.), L165 B, vedtaget ved lov nr. 548 af 26. maj Loven træder i kraft den 1. juli Loven regulerer, at der til Servicelovens 83, stk. 1 er tilføjet nummer 3 om madservice som en selvstændig ydelse på linie med de allerede eksisterende ydelser i form af personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet: «Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og 3) madservice.«bekendtgørelse 668 af 16. juni 2010 regulerer den maksimale betaling for madservice: 1 stk. 3 (max kr. pr. måned for fuld forplejning på plejecentre) og stk. 4 (max. 45 kr. for et dagligt måltid mad i form af en hovedret). Kerteminde Kommune kompenseres med en andel af DUT-midlerne, som udgør kr. i 2010 og i 2011 og i overslagsårene for den del af madservice, der leveres til madudbringning. Andelen dækker ikke tabet af indtægter ved prisloft på en hovedret. En hovedret, der udbringes, koster 54,00 kr. Forskel i forhold til prisloft er 9 kr. Der leveres aktuelt ca. 189 hovedretter pr. dag. Mindreindtægt svarer til kr. pr. år. Periode: Mindreintægt: kr og i overslagsårene kr.

13 side 13 Disse midler skulle Kerteminde Kommune have været kompenseret for via DUT-midler. Den samlede DUT-kompensation vedr. prisloft på hovedret, hvor Kerteminde Kommune indgår med kr., bliver fordelt med en andel til kommunerne, efter indbyggerantal (DUTnøgle). Konsekvensen af manglende kompensation via DUT-midler betyder, at der fremlægges forslag til nye taktster for madservice. Sundhed/forebyggelse: Ej relevant Voksenforvaltningen anbefaler, at Ældre- og Handicapudvalget anmoder Økonomiudvalget om overførsel af DUT-midler til Hjemmeplejen, med baggrund i beregning foretaget i Voksenforvaltningen. Voksenforvaltningen indstiller, at forslagene til takststigning anbefales godkendt. Notat af 3. august 2010 vedrørende ny lov for loft over egenbetaling.doc Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 406: Udvalget godkender takstændringer for forslag 2 samt anbefaler overføresel af DUT-midler kr. i år 2010 og i år 2011 til dækning af lovforslaget. Ældrerådet orienteres om de nye regler Utilsigtede hændelser - sundhedsområdet K09 sagsnr Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 925 af 14. juli 2010 om rapportering af utilsigtede hændelser træder i kraft 1. september Efter denne er kommunerne forpligtede til at rapportere om utilsigtede hændelser i primærsektoren. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, uanset om det forekommer i borgerens eget hjem, på plejecenter eller en social institution. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendt og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes borgerens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder.

14 side 14 Baggrunden for reglerne om utilsigtede hændelser er, at fejl i højere grad end i dag skal bidrage til at skabe læring internt i kommunen og på tværs af kommuner og sektorer. Fejl og utilsigtede hændelser skal derfor rapporteres til en fælles database, og indberettede fejl og utilsigtede hændelser skal kortlægges og analyseres af kommunen, forbedre systemet, minimere fejl og højne læring i praksis. Rapporteringssystemet består således af 2 dele: de lokale rapporteringssystemer og en national (central) database. I den kommunale sundhedssektor er alle utilsigtede hændelser, som opstår i forbindelse med medicinering og sektorovergange rapporteringspligtige, uanset den faktuelle konsekvens for borgeren. Derudover er borgeruheld og infektioner rapporteringspligtige, uanset den faktuelle konsekvens for borgeren. Som et resultat af DUT forhandlingerne kompenseres kommunerne med 27,5 mio. kr. over bloktilskuddet i 2010 og 10 mio. kr. årligt fra 2011 og frem. Kerteminde Kommunes andel af DUT midlerne andrager kr. i 2010 og kr. årligt fra 2011 og frem. Der udpeges en sygeplejerske til at varetage funktionen som riskomanager med opstart pr. 1. august Periode: Udgifter Frikøb af medarbejder 20 timer pr. uge til udarbejdelse af procedure for arbejdet med rapporteringer og implementering af arbejdsgange: Uddannelse af risikomanager: I alt Frikøb af medarbejder 4 timer pr. uge til daglig drift: Sundhed/forebyggelse: Ej relevant. Voksenforvaltningen anbefaler, at Ældre- og Handicapudvalget anmoder Økonomiudvalget om overførsel af DUT midler til Hjemmeplejen. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 407: Udvalget oversender forslaget med anbefaling om tilførsel af DUT-midler til indsatsen. Indsatsen oversendes til Ældrerådet.

15 side Orientering om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v P21 sagsnr Som led i Regeringens afbureaukratiseringsprogram har Folketinget d. 4. juni 2010 vedtaget lovforslag L om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. Loven er trådt i kraft den 1. juli 2010, dog træder lovændringen om Tilbudsportalen, indeholdt i pkt. 1 i nedenstående liste, først i kraft den 1. januar Ældre- og Handicapudvalget er tidligere orienteret om lovforslaget på udvalgsmøde den 7. juni Lovændringen indeholder ni hovedelementer: 1) Enklere regler for godkendelse af private botilbud 2) Ændring af regler om hjemmetræning og særlige dagtilbud 3) Ændrede krav til forebyggende hjemmebesøg til ældre 4) Enklere regler for visitation til personlig hjælp og pleje m.v., og plejeplaner gøres frivillige 5) Enklere regler for tilsyn på ældreområdet 6) Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp 7) Frivilligt at oprette Bruger- og Pårørenderåd 8) Forenkling af reglerne om Ældrerådet 9) Nedlæggelse af Klageråd. Voksenforvaltningen vil på mødet orientere om de enkelte ændringspunkter. Sundhed/forebyggelse: Hensigten med lovændringen er at gøre arbejdet i kommunerne lettere og mere enkelt. Voksenforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen til efterretning og evt. tager specifikke punkter op til drøftelse og beslutning på et kommende udvalgsmøde. Notat af 4. august 2010 om ændring af lov om social service mv (2).doc Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 408: Forvaltningen sender lovændringen til relevante råd. Forvaltningen undersøger status for betaling for midlertidig hjemmehjælp til næste møde.

16 side Årlig revision af kvalitetsstandarder på ældreområdet P23 sagsnr Ifølge Socialministeriets Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde eller revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning efter Servicelovens 83 og 86. Kerteminde Kommune har valgt at udarbejde kvalitetsstandarder på områder ud over de lovbundne områder. Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen ønsker, skal danne baggrund for ressourcetildeling, afgørelser og levering af hjælp til ældre og handicappede for det kommende år. Det er et ønske fra politikere, Ældreråd og medarbejdere på ældreområdet, at kvalitetsstandarderne har et brugervenligt format, som kan udleveres til de borgere, som modtager de pågældende ydelser. Kvalitetsstandarderne er bilag til den mere overordnet Serviceinformation, som indeholder de generelle oplysninger og serviceinformationer for de enkelte ydelser. I de fremlagte reviderede standarder er der ændret på det godkendte serviceniveau fra 2009 i forhold til de for nuværende kendte besparelser. De kvalitetsstandarder, hvori der er sket ændringer er markeret med *: Serviceinformation * Personlig pleje (1) Praktisk bistand (2) * Tøjvask (3) Indkøb (4) Kropsbårne hjælpemidler (5) * Hjælpemidler og forbrugsgoder (6) Reparation af hjælpemidler (7) Kørsel af hjælpemidler (8) Tilberedning og anretning af mad (9) Madservice (10) * Omsorgstandpleje (11) Akut hjælp hele døgnet/nødkald (12) * Pasning af nærtstående (13) Plejevederlag / terminal pleje (14) Aflastning og gæsteophold (15) * Rehabiliterende indsats (16) * Genoptræning (17) * Vedligeholdende træning (18) * Vedligeholdende aktivitet (20) * SBH-kørsel (21)

17 side 17 Kørsel til træning og Aktivitet (22) * Plejebolig (23) Ældrebolig (24) * Have, hæk og snehjælp (25) * Forebyggende hjemmebesøg (26) Høring: Såfremt Ældre- og Handicapudvalget ønsker at ændre en eller flere af de fremlagte og nuværende gældende standarder vedr. ydelser efter 83 og 86 skal forslagene sendes til høring i Ældreråd og sagen skal genoptages i Ældre- og Handicapudvalgets planlagte møde den inden forelæggelse for Byrådet. Voksenforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at udvalget drøfter det nuværende serviceniveau, som udtrykkes ved vedlagte kvalitetsstandarder og beslutter om nuværende niveau Sundhed/forebyggelse: Sundhed og forebyggelse er beskrevet i de enkelte kvalitetsstandarder. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 392: Udvalget fjernede pris for at stå på venteliste til ældreboliger. Egenfinansiering af kørsel harmoniseres med teletaxikørsel. Udvalget oversender kvalitetsstandarderne med anbefaling. Sagen genoptages. Sundhed/forebyggelse: Sundhed og forebyggelse er beskrevet i de enkelte kvalitetsstandarder. Høring: Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, der foreslår at afbestilling af mad kan ske senest 4 dage før levering. Ældrerådet foreslår ligeledes, at der skal oplyses om, hvor og til hvem man afmelder maden samt telefonnummer. Ældre- og Handicapudvalget anmodes om genbehandling af Kvalitetsstandard vedrørende Madservice inden oversendelse af alle kvalitetsstandarder på ældre- og handicapområdet til Økonomiudvalg og Byråd. Høringssvar vedr kvalitetsstandarder på ældreområdet fra Ældrerådet

18 side 18 Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 409: Ældrerådets forslag vedrørende afbestilling af maden senest 4 dage før levering indarbejdes Retningslinier for Kerteminde Kommunes tildeling af støtte det til frivillige sociale arbejde, jf. servicelovens Ø40 sagsnr Ældre- og Handicapudvalget har på sit møde i april måned 2010 besluttet, at kommunens retningslinier for tildeling af støtte tages op på et kommende møde i udvalget med henblik på en præcisering af, at det er en betingelse for tildeling af støtte, at foreningen eller organisationen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune. Forelægges Ældre- og Handicapudvalget til drøftelse. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 382: Betingelse udskiftes med forudsætning. Ændring af retningslinierne oversendes til høring. Jan Johansen (A) Sagen genoptages. Høring: Der er nu indkommet høringssvar fra Ældrerådet, Frivilligrådet og Handicaprådet.

19 side 19 Forelægges Ældre- og Handicapudvalget til drøftelse efter indgåelse af høringssvar. Høringssvar fra Frivilligrådet af 8. juni 2010 Høringssvar fra Handicaprådet af 30. juni 2010 Høringssvar fra Ældrerådet af 28. juni 2010 Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 410: Udvalget godkendte retningslinierne Eventuelt A50 sagsnr Eventuelt. Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 411: - Orientering om dialogmøde den 23. august 2010 kl på MIC. - Orientering om henvendelse fra Lægehus. - Orientering vedrørende nedbrug på TDC. Mødet slut kl

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 05.03.2009 kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 194. Sager og skrivelser til orientering... 3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 07.05.2009 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Jan Johansen deltog ikke i punkt 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 10.10.2011 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou fraværende under punkt 546. Indholdsfortegnelse: 546.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 31.01.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 77. Sager og skrivelser til orientering... 3 78.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 12.04.2012 kl. 17:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 603. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale.

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale. 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 04.02.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 691. Organisationsændring i Sundhed og Pleje...

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2

Blad nr.: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets mandag den 11. januar 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 08.02.2010 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 08.02.2010 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 08.02.2010 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 335. Valg af næstformand for Ældre- og Handicapudvalget...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 23.04.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 1. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.12.2010 kl. 16:00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 445. Sager og skrivelser

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11.04.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 438. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 05.12.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 496. Sager og skrivelser til orientering

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Byrådssalen, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Byrådssalen, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 03.09.2012 kl. 16:00 Byrådssalen, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 641. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016 Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev i 2015 og 2016 Visitationen Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse Bilag 2 borger kan eksempelvis være manglende

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 08.10.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 ved Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 651. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere