Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland"

Transkript

1 Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll

2 PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl Ul / Syky N Opl Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk Syky Sy & N) 10,80 k. Sc Sy & N 10,80 k. Fllæ P ,00 k. P2Wb Ac ø l k. Sc 50% 50% cb R Wk, Kø O, Syky, Ubl Næ Ubl Syjæll, Lklbl R, Sø A, Glø Ubl, Flbj P. Sc 25% V c ll l Sjællk M bl y 25% c b på pk p. Rb b bll k, yk. F Ac på æl k l. Fl A 2 x 75 cl ,00 k. Fl B 2 x 155 cl ,00 k. Il Hl kk kl Øk llykk k kl Ø bkc kl Fæ l kl Tkk ply F: Tbl høj 365 1/2 b l /1 l l DAGBLADE: Dbl Rkl/Kø/R, Fkb A A, Sjællk Næ/Vb/Sll UGEAVISER: Mjæll Fllkbl, Mjæll A/H, Njæll Bl, Rkl A O /Rkl A lø, Næ-Bl T, Næ-Bl Wk, Hl P, Fx B, S Bl, Ubl Mø, U Ny, Fy /Mly P / Syl Ny Acl V pæ l p-l (p l yk) V øk l, kk Lkl Syky. Al Acl k l.l FTP yl l k, yk. V øk l, kk Lkl Syky All p xcl.. D bhl jl p.

3 G: D læ bl b y Gpæc N på Hkl. S 4593 Ekbj 4400 Klb 4450 Jyp Sbøll Jl Sj S Fl 4220 Kø 4281 Gøl 4534 Hø 4591 Følll S S 4270 Hø 4241 Vl 4242 Bl 4560 Ap V Aæ 4571 Fåjl G 4291 R Vby 4200 Sll 4230 Skælkø 4532 Gl 4300 Hlbæk 4440 Møkø 4293 Dl 4420 Rp 4295 Slll 4190 Mk Bjby 4261 Dl 4243 R 4180 Sø 4250 Flbj 4262 S 4350 Ulø 4296 Nyp 4050 Skbby 4070 Kk Hyll Vppø Kk Såby 4340 Tøllø 4330 Hlø Kk S Eklp Mlø 4173 Fjl 4171 Glø 4100 R 4160 Hll 4700 Næ 4736 Kbæk 4320 Lj 4174 Jyp Mj Bp Slp Ly Bkø Fk F 3650 Slø 3500 Ølykk Vælø Jyll Vkø Sj Rkl 4130 Vby Sj Hl Tåp 2625 Hh Vllbæk 2635 Ihøj 2670 G Gp 4622 Hp 4623 Lll Sk 4632 Bjæk 4681 Kll 2680 Slø S Høl 4671 Søby 4682 Tby 4600 Kø 4652 Hål 4653 K 4672 Klpp Rø Fx Hl-Olp 4654 Fx Lpl 4733 Tppøj 2660 Bøby S 4660 S H 4673 Rø S 4750 Lby 4720 Pæø Hl 4943 T L Vb 4840 Nø All 4735 M Klh Lbæk 4773 S 4793 Bø by 4792 Akby 4780 S 4791 B Pæk: 2670 G 2680 Slø 4622 Hp 4600 Kø N 4030 T 4623 Lll Sk 2635 Ihøj 2660 Bøby S 2625 Vllbæk 2690 Kll Dl Aø - l l LOKALAVISEN å NORD S bø Ihøj Ny æ æpcpp kl lø h Ihøj: D hy b clk bø på b, Ihøj K pæ y æ æpcpp. D hl øklk, ælk ykælk å. Iøl Ihøj K y æpcpp bø p l 16 å kl ål, k ll æl kl, l æ øklk. O - ål kl å æ æ. G 60 p lyl på k l bø ø p l k y æpcpp, h bl bø jl på p. U ålæ, ll ål k kl æ ææ øklk ø 2010, å ålæ, bø, å l, kl æ l l. E ålæ, ll ål kl p hyl l, bø kl p læ b å ækk bh. E ålæ c kkb bl bø. Ihøj K h pæ y æpcpp, kl lø h. F: Mkl B. Fl l læ Vllbæk: Jø Vjlby h æ læ Vllbæk 1970 å på p. D b å læ læh på Gl Kø Lj h æ kk p, æll Jø Vjlby. D 72-å læ l å l,, j. S 6 F: Mkl B. Kl Ihøj: K h bj klpp p l pp lkkl. - D pp, h h k by, bø- kø Ihøj K, Lbh Lz. S 9 LOKALAVISEN å SYD G pæ All G-b l pæ l k Oå h cl Pl G, å p 17 p pl k c. - V h pæ bl på k pljc, kpcl 44 bl - l l Sp Opll ø 56-å K Tlp, j 2008 bl blpp hjhll k læl læ æ, ø yk b kl k. F: El M. pæc h j, k bj hl, h å b lh pl pæ, h. Syky h bø åkl hl på pæc. Hl bå G-b, h æ blpp ll hjblø. D ll y l y c. jh S 68 V Kø B kk lkblkl ( l bhl) - l l L Db S Kjl P Mlk l b h på Slø. O hk l p l h lkb. F: Vc Bykk. Hl Slø Vj, ly hkk, kk j j Slø: Pbl hlkb, kk bl l p h j, bl æ æ. O kl k kk hhl: D hj l, æ kl, æ å j Slø S. - Al på Ø Sj h j l l 20. J y,. D b, Kjl P Slø, l hl h. Fkk k k hj k b p, j k bø Slø C bl l l Opll 70,71, hl ø kk j l, h h lkb, l j j. by 10 G Sj G Tl Fx Ac: Tl Rk: Tl H kl ( kk hll) ll l på:

4 PRISLISTE 12 Syky Wk Opl Ul /lø P Tkc Sæplc 3,5 ll 7 Fllæ P. SYDKYSTEN WEEKEND p. 7,40 k. 9,50 k ,00 k. P2Wb Ac ø l k. Sc 50% 50% cb R Wk, Kø O, Syky, Ubl Næ Ubl Syjæll, Lklbl R, Sø A, Glø Ubl, Flbj P. F Ac på æl k l. Fl A 2 x 75 cl ,00 k. Fl B 2 x 155 cl ,00 k. Il Hl kk kl Øk llykk wkk kl Ø bkc kl Fæ l kl (bll kl ) Tkk ply F: Tbl høj 365 1/2 b l /1 l l Sc 25% V c ll l Sjællk M bl y 25% c b på pk p. Rb b bll k, yk. DAGBLADE: Dbl Rkl/Kø/R, Fkb A A, Sjællk Næ/Vb/Sll UGEAVISER: Mjæll Fllkbl, Mjæll A/H, Njæll Bl, Rkl A O /Rkl A lø, Næ-Bl T, Næ-Bl Wk, Hl P, Fx B, S Bl, Ubl Mø, U Ny, Fy /Mly P / Syl Ny Acl V pæ l p-l (p l yk) V øk l, kk Lkl Syky. Al Acl k l.l FTP yl l k, yk. V øk l, kk Lkl Syky D bhl jl p.

5 by jøb S 4593 Ekbj 4400 Klb 4450 Jyp Sbøll Jl Sj S Fl 4220 Kø 4281 Gøl 4534 Hø 4591 Følll S S 4270 Hø 4241 Vl 4242 Bl 4560 Ap V Aæ 4571 Fåjl G 4291 R Vby 4200 Sll 4230 Skælkø 4532 Gl 4300 Hlbæk 4440 Møkø 4293 Dl 4420 Rp 4295 Slll 4190 Mk Bjby 4261 Dl 4243 R 4180 Sø 4250 Flbj 4262 S 4350 Ulø 4296 Nyp 4340 Tøllø 4050 Skbby 4070 Kk Hyll Vppø Kk Såby 4330 Hlø Kk S Eklp Mlø 4173 Fjl 4171 Glø 4100 R 4160 Hll 4700 Næ 4736 Kbæk 4320 Lj 4174 Jyp Mj Bp Slp Ly Bkø Fk F 3650 Slø 3500 Ølykk Vælø Jyll Vkø Sj Rkl 4130 Vby Sj Hl Tåp 2625 Hh Vllbæk 2635 Ihøj 2670 G Gp 4622 Hp 4623 Lll Sk 4632 Bjæk 4681 Kll 2680 Slø S Høl 4671 Søby 4682 Tby 4600 Kø 4652 Hål 4653 K 4672 Klpp Rø Fx Hl-Olp 4654 Fx Lpl 4733 Tppøj 2660 Bøby S 4660 S H 4673 Rø S 4750 Lby 4720 Pæø Hl 4943 T L Vb 4840 Nø All 4735 M Klh Lbæk 4773 S 4793 Bø by 4792 Akby 4780 S 4791 B Pæk: 2635 Ihøj 2680 Slø 2625 Vllbæk 2670 G 2690 Kll 4622 Hp 4030 T - l l LOKALAVISEN å 27. b 2009 WEEKEND Scc-kppl på G Gy G: E cc-kppl hl h, kl k b l bl by på G Gy. - N æ kk k på kb, h by bø å l l kp, by. I l l, h l by l kp, k Kl- Hk Jø. H håb, kpl, bl høj, l lø kk bl l y kbl, l hl lklå,, lklblk k bl l kpl b. H æll, by- l h k pjk k p, k l k. D bj b l l lc ø lll h k. Scc-kpl ø l Dk. D l å. O høj kppl by på y S k-ly Slø Flk Slø l y hø pl Slø: Gplk Jyl N pl ø ly l y k. Byl k, Jcb Bck, pæ,, lk kp, kø på k jy. - D hl kl l, h øk bl p k. O æ hl, l på b, h. S 16 K, æll 65 æ k, æk å kæp kc, h ll bll k. S 8 E H-B bl øk llykk 60 å bl b Ihøj, Ol Bjøp (.), klkø Ol Ol. F: K R. Cph W Føl kø hl Ihøj: Dkø l Cph W Ihøj, E H-B, j 60 å øl b. Rcp på Cph W på Vjlbj, h ø kl l yk ly y på æ klå. S 6 B Bl Bl Opll 48,50, hl ø G Sj G Tl Fx Ac: Tl Rk: Tl

6 DN SjÆ ll ERHVERV UkR hr 14. Uy lh k kk læ.. R llr G Sj G Tl

7 RHVRV SJÆllND Acp 1/1 1/2 1/4 P p k k k. Pæ Ø P p.. 1/1 k. Ø 16,50 k p.. Opl k. 2x100 / 10 yk. p. yk k. Rbk / 10 yk p.. 5,50 k. Ø P p.. Rbk / 20 yk p.. 4,95 k. Ø 16,50 k. p.. All p kl. 4 kl. 2x100 / 10 yk. p. yk k. Rbk / 10 yk p.. 5,50 k. Acbll Rbk / 20 ø yk p.. 4,95 k. 10 h All p kl. 4 kkl. kl. Acbll 13. j 10 h 27. j ø 10. b Ul b 13. j 12. j j pl b pl b j j j j pl j pb j pb j kb j kb j b b cb pb pb 4. kb 18. kb 1. b 15. b 29. b 13. cb V h k RV VE H ER 14 by Sjæll å, l k l 27 ykk kl l k c Målpp Lø å å ll ll Lø kh40+ læ 40+ læ I bj: Abjk, bjljø, k, pøk, lclæl, æk, lhl, cl l - lxjb, l.., -bch/ hl, l l. I l: Øk, bk, ll, llll, l/ bjk. I b pp: S på jbb, k, b - på bjpl - y på jbb, ø,, k cc, ll h æl l. Pæk: k l DAGBLADET Sjællk pl l hkh bkk k lå: Rkl Tp G Slø Kø høj Lj S Næ R Sø Sll Vb Klb Fx Ikk Syky Wk kpl Ulå: Slø, Hp, G, Kll, T, Ihøj Vllbæk Tæk TÆNK l Tæk TAL D bhl jl p.

8 V Aæ 4571 Fåjl G Fk 3520 F Slø 3500 Ølykk Vælø 4040 Jyll Vkø Sj. Skbby Hø Gl Følll S 4460 Hlbæk Ekbj Kk Hyll 2630 S Tåp Klb 4000 Hh Vllbæk Rp Vppø Kk Såby Jyp Rkl 2635 Ihøj Møkø Bøby 2670 Tøllø Sbøll 4350 S G Jl Sj. Ulø 4360 Hlø Lj Gp Kll 4370 Kk S Fl 4130 Eklp R 4293 Slll S Vby Sj. Hp Mlø 4174 Slø S Vby Dl Jyp Mj Nyp Gøl 4270 Lll Sk Bp Hø Mk Bjby Kø Bjæk 4100 R Sø Fjl Høl Søby 4200 Tby Sll Glø Hål Klpp Vl Hl K Kø S H Hll Flbj 4242 Bl Fx Dl Rø S 4700 HlRø S Næ Fx Lpl Skælkø R Kbæk Tppøj 4720 Pæø 4750 Lby Opl: Vb 4943 T L T L 4862 Glb KØGE Lølp Nyhæ Nyh J Dph P k k, å bl pæ å l cyklløb Ml, lykk Clc, R h bølkæ ål Tp. på G D kø å k 11 l l h å, h M, løb, 15 kl B R- h h kl D l. æ Kk høj p bl L B å b l M Bchl, å. L Mchl Zl khøj-t ææ lå på p 2.j k 6 læ, å å æ. F: L Jø h P py Wll Hy b kæl lh- Wll ROSKILD E I wk Nw l på F Fl Dykpl M Rkl. pljælp ål å pyc F: P Vø b Må- K. M æll Skll K. L F: A V k M ll Gy,ply é. H ll I h hæl hlæ Kkc l p ll Dk l l Lk k. Fch kb h, pll, D DANVA. æl på cykl hæ NOVEMBER D, NO TIRSDAG 30. NOVEMBER l, h p å pæ Kø, 2 N. 51 j h h 140. å kb -å l hlp.hl h æk Hl M. 2. k Kk Jh pll c.såby, l på Kækby H å 2. Lølp: K H l kkkl Skl S kl, h lk h R S kl h b cykl 5 l Fy l Lj A/S, l 1. k kl. l bøhrcb CJh (S). Flk æ klkp yl å l kl kl l på, hl kkc byl bø b, Rkl F: S Søh på SæF: Scpx cykl h 4. pb. l Lj 5 l h k 2. k,, G 2. 4 kl æ k l pc D -.. på hå. l - D l ppp å kl, (S), kk plk l- Sæk Skl å å æl M Ekl Ebb å Dk Flkp Pl pp- kkf j DF, klby 1. k hbblk (bll) SF y, l lkk kk kll Fx cbck, 3 Nø Dl ll løj,, T Kp- pc. Oå æl: k kl l,ppl. Ol Nøh l - b- på Hpklbl kp kæ20 Sjæll kl bpl l bl p - D l DF, å k ppp p på Søhlkl Kø - I pk æl M K 2011 ø p. Lll-F k læ h kl. ccpåb l,, b plk. l Ul Jyp læ, ll, æ å bblk - l høp l ll ø bpl kl k h b klp hå bå å- læ l bpl, p H bl løj, p Rkl- D K b ø. kk p l k,.k Sk (SF) øk, hl k kk KV, k l æ - ø bbk Fx æ. D lpå plk l å l ø 760 l- l kk:, Bl Jh kk på lhpkl å.kl DAGBLADET E bå bj bj b Ebb, ælpå. p hø l y l kl Dk, kl, 7. hø l byl b l på å, lbyl h hjæll, h h lå bc-kk pøl klk SF l, hpå kl å ll Skl. M h V»Fålpøl løb løbk. D h - O Kø b l, kp kk, kk l Kø: b Ol. ål å l D l bl kk. bh l, k é æk A æl kpl æ,, hø- kk c 2, l pl»sklby kk plh l k påpåklå å l, k hjælp l læ l kl k l kl pl.. kll Pl plå, l kllk HB Kø (DF) pc, p plk, lkæp h bjå l ål y bpl 760 ll 2.b, p OlM bø. Kø h l å kk hløb D Pbl lpl æ ll bl l, kpl l. l kk Nø. p på, kl yl æl ppl lø k. Bløb pklp DFpcl bl, l på l å å l j Kp. åbb y lldbu- bl Tø, k. k l y T k kb- kjl j D øl k b O å l b, bhl b å, k k b,«h hm pl. DAGBLADE K y bl å ljøbky yl Nkk. kl - Il å k, la All 5-0 Fx D K-k, Rbch Iøl pøl P Bø b R lt Dl å kl Sp ø D å. Kø K, V kk U å l. p lhb Kø O Hlø Sk OlJ., k læ, k lb.,«l 1. k b, 5 2. k -EM la Ch l på, kk l, b p kl 70 bpl kk kp la Th b på kl SJÆLLAND: å kllk Mz, æ k 98 k ksø Nl k- b l k k - ll 2011 bløb k j-d K k Pl l, k. D på p l k. O.p på Syk Sø, k V, Iøl pøl Ek p bpl p l Pl Sjæll O KØGE: U-, Ek Mz, O k å bl kk H, Fbh, Ol lykk Dkl l A økk høj, k æ kli 14 Lll-Fl åb- på bjløhkyl k p kl 70 l pll Tpp20 k l 98 D l æ ø ælå- ø. l. D wk l l p. H ll 2011 bløb hl, A 1.. bl løb på p kll- p G l å k. ko h Ol kp l j-sp k,. H y l l k? kl- bpl 9 h ø l kl k p, l 1. k 100 på - D jbb. k. 50,87 S, h kl l D lø ø Dl Sk h - plj - lå kk k plj l kl k, h h ly l jpø på yk.k/qz kll bk å, k l 50 å, Sl jk k,pk,. på. M lk, Sjæll l k. EM h bl Bp, R - D æl l, - 1. k, b bj bj h - M kk j, bj lykk ø- y kj l 5 ø. 43-å L å h h læ h æ l kk h F Sk Tpc ø, Dk. V -,. V. bpl b y øl hø. å -M F: El M J- å kyl æl, ll ø k- h ø A kk, æll kl MM k- k k h l, p l Næ Fk Bø- k, ø,, l øj løj, k ø j b p ll k-, kl h å Kll. A D Ahl æl lpl køkk l ll k p H løj, l å kk på p læ l æl æl. h. S h, h j på p, på 575. læ.lh - D h kb, H - hø p øl RINGSTED: Nj, j j! Ikk k å. M -, æl kk l æl, Bø-. Bø l R - kyl l æl kk lj,, k på, - Ié k, 575 k l, Sk Zk å, l by lb l é, bø k Ul, h h. h lll, p, k Tpc (S), æ k l bø. D å. pp k. ll ækk ø,. bløb løj, bløb p - l k - D kk lh kk b å kl, kø y yk, ly,. D V bø Kk på Såby Næh Fk I l kk ERHVER V Sjællk.. TORSD AG 9. SEPTE MBER 2010 Sk k - K TEM A: Fx Ul H pl på Kø l l l k j All klæ Bl Tj D l l k 196. å. 181 MBER 2010 kk T SJÆLL ANDS KE F: H-Jø M Jh Bl læ på Skyp 43-å M JM Næ p k å læ l læ. H l, å h pp k ø, É l på Skyp. l på Bw,, k. S 8,VO TFLT UJNFS UJM TLBEFSOF 45&(& I ShC S h l å æ kklk. L - kk åb- Ukl l bpå By pp By pp M l l h Ac: Tl: %"( " A L Sll D. l.: ( b- l 2. p h lå. b 5 l lkyl O SIDE æ l F ø, ææ.buuj G¾S MFEFSSPMM.,SFBUVSWPHOF.VTMJNFS å l Q¾ IPMMBOETL IPME Q¾ QFOTJPO l bl H k GBTUFS O SEKTION 2 SIDE 11 2 SIDE 3 MFU GPS G OHT ÑTMBEU NBOE M k ¾SJH ME ¾SJHØ yl p P EÑETW H&p 'PMLFTLPMF PQSFUUFS T SMJH LMBTTF GPS TLPMFUS UUF FMFWFS SEKTION.5 & 8 O 2 SIDE SEK løl j Tll h bl Hl, ERHVERV å LOKALAVISEN Pl l VllVllbæk: bæk h å fl, kl på l lb. bjk S 31 Åb h WEEKEND FM Q¾.JSBLFM Q O KFO WFKF p l p hklnpupswf æp Flbj Skl p kk lp TORSDAG p by 62 å 9. SEPTEMBER 2010på 65 l hl. O å ll. l l på å påkø l b. V. j ll p H pæ hl TEMA: hæ Iæcl bl bl Ul k l Bl lkl- P Ihøj: L blø bl lkl h bl, p blø Ihøj Ehp S 8 G: Byåø pg å l, bl plk, b h k. S 9 pl *34%"( "6( k å. 181 Løl: Lkl blø B b 29. h I Hp øk Bl Slø: læ læ æ æ å øk på Skyp. D cl Sl l. plk Slø byåø på, bj bl, l Hpå j l O SIDEæcl 8 43-åM J. Spcl pyl. bl Mp l p kl yhk h Hpl Næ Dk, Hp 'PUP +BO +FOTFO l Slø, æ ll - læ l l å yk bl lkk, l læ l læ. k l H kl cl - ø b c hl kk, l by Vc Bykk kl på pp på H Hpl El 9.. F:, æ. l. åfh b Slø bl kk kl æ håb, åø pp æ ø, bl, cl k k l på Skyp. H- lækk æ l l æcl É l på Hll k Hp Bhll. l p. l byå, l bl H å w, Hp å k, hll k, Ulk bl. klbyl bl kl læ hl kl l b Bø- kks yk æ. F Bjø Nl, - 8 j Sl å Skllk lk Ihøj Skl y El æl på l Skl l plk ø ælpæ U Ihøj: Ihøj l b- å å æ, k kl æ ø, å kl cl l- Ihøj, ø»kp Ihøj Kå, k p p l l bl æ, Skl.«bæ bl Ihøj lkk ll kkl. D by k b. å kl kl k. kl S 7 å hll Scl- ll l bkyukl kd Allll l l kl hl æl k Hjøll, æ, l k" byå Jø - "yky. S 3 Ukl på l b 30 Tjk Pl Hl ø b F på Fcbk l. D hk b ø klp 80 kl l ch, R #!! K ø yl. S By pp M l h l www. : 14 k. D lkl kk: M P Blch D. l.: Rk: Tl: k #03( 703 %* /( k. jll 'PUP +BO +FOTFO Ukl kkl hl æ b, l l. k D hkl b ø p 80 k l l R ch, ø K yl. S M l l h Løl O SIDE 8 Ukl l bpå Ukl kkl hl æ b, l l. k D hkl b ø p 80 k l l R ch, ø K yl. S å lp på hl ll på påkøl å j Vl Sl. ll hl TEMA: Ul GBOT W L É l på Skyp. l på Bw,, k. S å ERHVER V 5*34%"( "6( 3FHO IPMEFS JLLF LPODFSU DAGBLADE på b Skyp hj Løl: 14 k. SEKTION 2 SIDE 11 '6(-&#+&3( U 645 h l, kø Flbj Skl æ ll p p l p Q¾ FM Q¾.JSBLFM bl ø,. hkl. O å KFO ø lb. WFKFO TORSD p NPUPSWF AGby 9. SEPTE æp HB Kø k kk»pkl«s G OHTMFU GP ¾SJH NBOE SJH MÑTMBEU ¾ EÑETWPME & 'PMLFTLPMF PQSFUUFS T LMBTTF GPS TLPMFUS UU SMJH F FMFWFS h hjl, 53-å å E 32-å Fæll kk lbj lb lbj Hå kp pl SIDE 11 "6(645 Jh: D RINGSTED l h l K k k Skp k kl p 760 DF k l O SEKTION %"( / 45 7&% '" 9& 703 %* /( #03( h lå k.k 7BHU Q¾HSFC 14 k. b. 2. pb UP QJHFS Løl:.VTMJNFS æl l å. 183 æ kyl O SIDE QPMJUJFU LPN,SFBUVSWPHO ø, BMESJH Sll bl å æl F.BUUJ G¾S MFE O SIDE 11 FSSPMMF GBTUFS Q¾ QFOTJPO k. O SEK. E 37-å 2 SIDE 5 &H Q¾ IPMMBOETL 8 O SEKTION IPME 4-"(&-4& 2 SIDE 3 bl løl på Hl Tllj O Wll BOE FTUTK MMBOE 4UPSTFKS UJM '$ 7 J QPLBMUVSOFSJOH O SEKTION å 2010 N. 301 Lølp : K. K F: J kl l F: J Wll W DAGBLADET SJÆLLANDSKE F: H-Jø Jh P M Løh Rklkl D. l.: F: J M. Nw %#03( /%, "-6 EFS 403 ± TFO WFOEFS 4- "( &-4& $BNJMMB,SJTUFO MTF ') IK MQ UJM UJMCBHF UJM 4MBHF #ÑSO TLBM IBWF LPMFUJE SIDE 10 O SEKTION 2 MFLUJFSO2F FGUFS T FORSIDEN N 301 N å : K M Næh Fk 4791 B ETD D GB DLA ET DAGBALA DAGBLADET Fk Næh F: J 4840 Nø All Klh 4773 Lbæk 4780 S S 4793 Bø by 4792 Akby 4913 Hl Hpl 4735 M DAGBLADE T SJÆLL ANDSKE F: H-Jø Jh

9 ERHVERV V 0504 ybbks 0034 kæblh 0554 æa 0454 ljåf 4354 øh lg 0254 llløf 3954 S 0644 jbke SjÆ 0404 llyj 0763.jS økv 1754 G ll kf 0253 F øls kkylø ølæv 0704 llyh kk 0362 S påt blk 0004 ybås kk øppv pr kæbllv hh pyj lkr jøhi økøm ybøb 0762 lløbs ølløt 0534 S G jl ølh 0634 ølu.js lj kk 0734 llk pg lf S 0314 plke S llls p226h R.jS ybv 3924 ølm 4714 S øls 6924 ld ybv 1824.jM pyj 3264 pyn ks lll løg 0914 pb øh ybjb km øk kæjb R 1864 ljf øs løh 1764 ybøs ybt lls ølg pplk låh lv 0224 lh K øk H S llh jblf lb 3764 xf ld S ør lh ør S æn R øklæks lpl xf kæbk jøppt UbR kkb l kh/bk. Få F y RkRåR. bl Rk bj øæp 0574 ybl FRæl hr M bv 1774 hlk 2774 kæbl S S yb ø397b 0484 ybka 1974 B på R ylh k lø. lla øn 0584 EOBMM KTUT F7 $' MJU SKF TSP HOJSFOSVUMB U4 LPQ J 11 EDIS 2 NOITKES O 3194 lh 3494 L T blg TEDALAD TEDALBG BGAD TEDALBGAD hæn N M å K :pl øl k..ww w R EDLIKSO M å.631 ål ( / * % 3 07 k.3 ( k0 h # llj.www bp.k 41 :l.b lyk øl C FSH¾Q UHB7.2 l læ æ æ SFNJMTV. SFHJQ PU 381. å.691,ø FS,. FOHPWSVUB å lb SFlUTBGlS HJSE MB NPL UFJ1U1JMEPDIQS O FMMPSSFE.FM S¾G JUUB OPJTlOFQ å-73 E ¾Qk &4-&("-4 ES O 8H&.5EDIS2KjESOllT løl lb lh åp lj EMPI LTEOBMMOPITIK E¾S QO 3 EDIS 2 NOITK h, h å 11 EDIS 2 N å -35 å-23 E w k..ww SPG UFMTHO G EOBN HJS¾ ¾ EMPWT EÑE & LTFLMP' HJMS T SFUUFSQP FMP TTBML G F P S T L P SFWFMF FUU SUFM ("%43*5 546(6" 8 EDIS O OFTOF+ OB+ PUP' :AMET U l lb æl åp pyks å- 3 4 M -J M p æn k å.æl l æl - H l, å h pp,ø åp k.pyks åp l É -B l,,w -k. SFEMPI OH USFDOPL F F3 LLJ L W TOBG BGAD REB METPES.9 pæ k k pl å åp0102 lh ll - åp løkåp å l V j ls. ll lh J :F AD DALBG S TE ALLÆJ EKSDN h F H : J øj- SFNJU TLFT OV, FOSFEBLT MJU &(&54 -ChS I S - h æ å l k L.klk -bå kk b y H læk U åp lk l b lku -k lk lh,æ l b - D.l -h b k ø plk 08 k -l l hc, K R ly ø. S B ypp M l -h l Uy lh k kk læ.. R llr J :F M k wn. l l øk l I kf N kkhy æ lk k kkpks p lk. 067 pk åh lp l k FD DSROT S.9 GA - K x:f AM ETU lp l l lk æ lb l b yks åp H ø K åp k l j j lla D T p M k jh, åp.pyks åp l É -B l,,w -k. 8 S U åp lk l b lku -k lk lh,æ l b - D.l -h b k ø plk 08 k -l l hc, K R ly ø. S B ypp M l -h l øk B kk k H «lkp» ks k E BMETP 0102 RE RkFøR Rkh på hl jæll. åb lh kk l y bjp. 8 S llw V åp øb ybås kk kk llæf jbl 6' U (3&+#&-(,l h F H : J øj- S jblf 181. å.691.k 41 :løl ¾Q MFLBSJ. p lk æ øk p l p ll lb O. OFKFWSPUPNlkh ø,ø å OT.bl ybgadpsr DAL S TE ALLÆJ EKSDN h k.kllj.www llw DETSGNIR J D :h l h 5 EDIS O UEBMTÑM HJS P yp kw I wn l åp l lp F F M. k yd -p lkr -lå plæjl å c yp :F øv P -åm b. K -h J :F l llw llæ ll hyn L. ks J æ pd :F k KVM A P h llw. é ll, k J :F - - H ylp ll yg,k lb å æp.læh h I -l å,ky æl h bøllkyc D.kk,yl, K p kll y l c l R,clC -b l æk M l D k,l lø k b h T lå k Lllp, G åp k.p. hlc Fh. D D D å øk l l - AV N Aæ h, 11 k å - D REBMEVON.0 kyc åp æh h, 3 øgkadsrit, l l. æp h -R M å 15.N 2 j p b, l 41k.2 å.0 1 -h l å-, lh h h h lh pklk l k,bø h h D. lb lkæ5 k lp hj H.M p K :pløl k kæ l,ybås c l K å jøh -lk.2 lks ybkæk å p M llbå -kk h l H. BåL, b l S -R b h h,lhcb hcm-k00 L.æ - l k5y Fk.1..www 01 l lkyc l lk lkk jl bc,s/ A jøhæ.lz l j åptå-l R -høb hj. æ -C lf.)s( ly kå.2p,æl k å 6 å lpklk lk lk.æ -h,åp øb l b ckk l høs S :F L :F b xpcs :F åp øj h, lkyc ly l -æs.4 lkr 5 jl k.2 h.bp l c 2. h G p. k, æ lk D. l -p l k åh åp l pp 4 D,. lk kl å kk,)s( kæ p læ S -l -pp S,F D E ylkbelkm,y å bb lp pklf kd lk l jåhåkkfkk FS å -p k.1 : T l l,b( kk ld øn lxf, ll lk læ O.ckpcbcK) l ll,kk,ljbøb 3 lo D l.lp p l -æk pk lb lkph åp k -b - l høn lpå,fl K b l - p k k js 02 øh pd l ø 11 2 p k M p pp k -- KøSåpllæ lpb l.p lkk lll cc, æ, I-h, æ L.k l-0 l-k lbbb æ l åå b p ly p l.k,jø ll - pøh l lj -klf ø U pk l,låbæ k b b K D, k Rpbl l, lb k H ø. l.åhp, l )FS( ks æhl - lå lkp ø bk l p k V l:.kp k lk -k p D -K x b.b - h - æk p klålb, æ kø l l H l ø kk hkjlpål.å kl D 067 åp lkd bl E øh l lk åb jb,b -bbe p p øe GA y ylb --l l hd yl l kk.l,å k.7 h l åp A L B læj F h ll l,l lkk,kk pk llhkt S -læ,l lk D k- cb ål h,å, -øk l M.lø ks p : øp låf»o k hh økv åp h-, -b.bøl å D y ll æb,åp -lp l. kk blk l ka l klæ O 2 llk ø kk.k bølåk æåp k, k Sblå- kll,l å hlkl lb- c é pl, lk, h» k h l øk BH æ k l lpp -jb lhl k. 2 lk.lp æjh kll p lp æl)fd p P pk,c p, lh y,å å øk l,b l lhlll k (åp.løob åd k l æ b l -lkp l kp b P. kkm å-, ll 067 pp l øn l lb FD,låp p bøl.l løll. lb ly lk p lpk,l Kk lbbå l - p å.1102 åp j -UBD.p ljkk b- l å læ lø. l ølb p b lc b,ø Tk -ll O.k y y j k b TED A LBGAD D.l «, -k hb, b l b K. p - M,h håkå lb å k k, l kkn 0-5 y ll A k K D å, -l K A ly Tl xlf bøjl li å øk R R, k k p S øb P l øp løi øk.å. yk å b D,k p lk ølh BH æl, hcbv hc ks ld-l,.j lo l O 1 3 kk.2 ht bl.2 l p b k.1 l U «,k llk 5l.k -l A k pk,å A l 07 lk p k b, MELLÆ å JS k kk l b åp b k pb K D, j k æ- ln øs, k DN A -k 89 p bølb 1102 ll -k l klk p,zm øs k k l D : - k, l -V :EG..k p løi, åp E lp l p p å ø p ke lp k U kys H.Olb å k lpb llæjs lkd ØyK Ollp hbf l O,, kk l lo 07 lk,zm -lk æ k, - p kkø lyk kk b åp 2 lf-lll 41 I A jøh -bå k l - læ.110 w k D.l hølj p k 02.1 l -å l ø æ l D -pt H.ø. l -k 89 p bølb 1102 ll p p kg.p h O A k, lh lb -ll - å l.k ps p å - k l lo y H. lpb --j h,9k?k l l -l p k, l k lk l ø bbj D - 78,05 åp D.k l lk h,s D zq/k.ky åp ølyløl h h, k,å kb llk - lk kk ål - jlp l k h j ø p l S k. S k l -, å - j p,05 k., kl M.åp.k l k B lb h E R llæjs -,l læ D M, jb,j kk M h,p l k.1 -k y -lø j kky. ø 3 kk l æ h æl h h å 5 L h å- 4.F, ø cpt ks M kd M le :F -,åll,-øv.h -.k øhløa y-mlbk lpb -lyk å - J læ l læ,k M-k - l k l h k,k - øb k F N,,jæ j øp.l lk k pølkålhlllk, -klkl p b lha D A læ lpl køk p åp kk å l,jø l H -læ h,æ. læ h l l h S. 575 åp,p åp j æl l, bk h DH -. p øh - lø M.å k kki!j j,jn :DETSGNIR l kk læ,- l. - øb, jl kk læ l lyk - R -,åp k, k 5,75,k éi - kz ks,lu k øb, é l bl yb l h k,p, l.hh å pk kp ll bølb,jøl - lpl bæ,k)sk( cpt h.lkk D-å D.øbl,klk å æ k ø 103.N øl :pl K 7 54 / & 9 "' % & F k hæn k F prflr Rkh k bj.evhre E VREVHR VR 2 NOITKES O 546( 6" ("% lph EGØK (30#%/ 6 - ", ± 304 SFEOFW OFT &4-& (" OFUTJS, 4 )' FTMFHBM4 BMMJNB$ MJU QM KI FW MJU FHBCMJU BI 01 EDIS 2 N EJUFMPLT SFU MBLT OSÑ# OITKES O GF FOSFJULFM NEDISROF l l kll æjs

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Pædagogisk Dag. giv fremtiden mening. Aarhus Universitet. Torsdag den 7. februar 2013

Pædagogisk Dag. giv fremtiden mening. Aarhus Universitet. Torsdag den 7. februar 2013 Pædagogisk g Aarhus Universitet Torsdag den 7. februar 2013 giv fremtiden mening 1 Program for pædagogisk dag, torsdag d 7.2.2013 på Århus Universitet Giv fremtiden mening Hvordan skal vi forstå skolens

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN

VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN VELKOMMEN TIL ROSENGÅRDSKOLEN PERSONALE 2013-2014 LÆRERNE PÅ ROSENGÅRDSKOLEN Anette Djurhuus AD Anette Kjær AJ Orlov Lis Andersen AN Annette Pedersen AP Allan Pedersen AT Birgitte Geertsen BG Birgitte

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg

Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Page 1 of 40 Tilbage til oversigten Udskriv Referat til mødet i Vækstforum den 12. december 2011 kl. 10:00 i Regionshuset i Viborg Pkt. Tekst 1 Godkendelse af referat * 2 Gensidig orientering * 3 Opfølgning

Læs mere

Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle

Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 282 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE LOKALPLAN for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDOVRE PARKVEJ RØDOVREVEJ HØJNÆSVEJ TÅRNVEJ RØDAGER ALLE RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at

Læs mere

A U G U S T VEJBY SENIOR CUP 2015 25 ÅRS JUBILÆUM FREDAG D. 7. LØRDAG D. 8. SØNDAG D. 9. AUGUST. Jydsk Billard Montering. Vejby Billard Klub

A U G U S T VEJBY SENIOR CUP 2015 25 ÅRS JUBILÆUM FREDAG D. 7. LØRDAG D. 8. SØNDAG D. 9. AUGUST. Jydsk Billard Montering. Vejby Billard Klub EJBY SENIOR CUP 2014 VEJBY SENIOR CUP 2015 PROGRAM PROGRAM 8 9 10 A U G U S T 25 ÅRS JUBILÆUM FREDAG D. 7. LØRDAG D. 8. SØNDAG D. 9. AUGUST Vejby Billard Klub Vejby Billard Klub Sportsvej Sportsvej 4 4

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1

28 Fr Proj. 2 - Forældresamtaler 16.00 20.00 28 Sø 29 Lø AG + BH 29 Ma 30 Sø ES + LP 30 Ti 31 On 1 Juli August 1 Ti Håndboldcamp 1 Fr LEGO-fonden 31 2 On Håndboldcamp 27 2 Lø RH låner skolen 3 To 3 Sø 4 Fr 4 Ma 5 Lø 5 Ti 6 Sø 6 On Opstartsmøder 32 7 Ma Hundekursus 7 To Opstartsmøder 8 Ti Hundekursus

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk - 2 - HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et sommerhusområde ved Falen.

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere