Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland"

Transkript

1 Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll

2 PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl Ul / Syky N Opl Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk Syky Sy & N) 10,80 k. Sc Sy & N 10,80 k. Fllæ P ,00 k. P2Wb Ac ø l k. Sc 50% 50% cb R Wk, Kø O, Syky, Ubl Næ Ubl Syjæll, Lklbl R, Sø A, Glø Ubl, Flbj P. Sc 25% V c ll l Sjællk M bl y 25% c b på pk p. Rb b bll k, yk. F Ac på æl k l. Fl A 2 x 75 cl ,00 k. Fl B 2 x 155 cl ,00 k. Il Hl kk kl Øk llykk k kl Ø bkc kl Fæ l kl Tkk ply F: Tbl høj 365 1/2 b l /1 l l DAGBLADE: Dbl Rkl/Kø/R, Fkb A A, Sjællk Næ/Vb/Sll UGEAVISER: Mjæll Fllkbl, Mjæll A/H, Njæll Bl, Rkl A O /Rkl A lø, Næ-Bl T, Næ-Bl Wk, Hl P, Fx B, S Bl, Ubl Mø, U Ny, Fy /Mly P / Syl Ny Acl V pæ l p-l (p l yk) V øk l, kk Lkl Syky. Al Acl k l.l FTP yl l k, yk. V øk l, kk Lkl Syky All p xcl.. D bhl jl p.

3 G: D læ bl b y Gpæc N på Hkl. S 4593 Ekbj 4400 Klb 4450 Jyp Sbøll Jl Sj S Fl 4220 Kø 4281 Gøl 4534 Hø 4591 Følll S S 4270 Hø 4241 Vl 4242 Bl 4560 Ap V Aæ 4571 Fåjl G 4291 R Vby 4200 Sll 4230 Skælkø 4532 Gl 4300 Hlbæk 4440 Møkø 4293 Dl 4420 Rp 4295 Slll 4190 Mk Bjby 4261 Dl 4243 R 4180 Sø 4250 Flbj 4262 S 4350 Ulø 4296 Nyp 4050 Skbby 4070 Kk Hyll Vppø Kk Såby 4340 Tøllø 4330 Hlø Kk S Eklp Mlø 4173 Fjl 4171 Glø 4100 R 4160 Hll 4700 Næ 4736 Kbæk 4320 Lj 4174 Jyp Mj Bp Slp Ly Bkø Fk F 3650 Slø 3500 Ølykk Vælø Jyll Vkø Sj Rkl 4130 Vby Sj Hl Tåp 2625 Hh Vllbæk 2635 Ihøj 2670 G Gp 4622 Hp 4623 Lll Sk 4632 Bjæk 4681 Kll 2680 Slø S Høl 4671 Søby 4682 Tby 4600 Kø 4652 Hål 4653 K 4672 Klpp Rø Fx Hl-Olp 4654 Fx Lpl 4733 Tppøj 2660 Bøby S 4660 S H 4673 Rø S 4750 Lby 4720 Pæø Hl 4943 T L Vb 4840 Nø All 4735 M Klh Lbæk 4773 S 4793 Bø by 4792 Akby 4780 S 4791 B Pæk: 2670 G 2680 Slø 4622 Hp 4600 Kø N 4030 T 4623 Lll Sk 2635 Ihøj 2660 Bøby S 2625 Vllbæk 2690 Kll Dl Aø - l l LOKALAVISEN å NORD S bø Ihøj Ny æ æpcpp kl lø h Ihøj: D hy b clk bø på b, Ihøj K pæ y æ æpcpp. D hl øklk, ælk ykælk å. Iøl Ihøj K y æpcpp bø p l 16 å kl ål, k ll æl kl, l æ øklk. O - ål kl å æ æ. G 60 p lyl på k l bø ø p l k y æpcpp, h bl bø jl på p. U ålæ, ll ål k kl æ ææ øklk ø 2010, å ålæ, bø, å l, kl æ l l. E ålæ, ll ål kl p hyl l, bø kl p læ b å ækk bh. E ålæ c kkb bl bø. Ihøj K h pæ y æpcpp, kl lø h. F: Mkl B. Fl l læ Vllbæk: Jø Vjlby h æ læ Vllbæk 1970 å på p. D b å læ læh på Gl Kø Lj h æ kk p, æll Jø Vjlby. D 72-å læ l å l,, j. S 6 F: Mkl B. Kl Ihøj: K h bj klpp p l pp lkkl. - D pp, h h k by, bø- kø Ihøj K, Lbh Lz. S 9 LOKALAVISEN å SYD G pæ All G-b l pæ l k Oå h cl Pl G, å p 17 p pl k c. - V h pæ bl på k pljc, kpcl 44 bl - l l Sp Opll ø 56-å K Tlp, j 2008 bl blpp hjhll k læl læ æ, ø yk b kl k. F: El M. pæc h j, k bj hl, h å b lh pl pæ, h. Syky h bø åkl hl på pæc. Hl bå G-b, h æ blpp ll hjblø. D ll y l y c. jh S 68 V Kø B kk lkblkl ( l bhl) - l l L Db S Kjl P Mlk l b h på Slø. O hk l p l h lkb. F: Vc Bykk. Hl Slø Vj, ly hkk, kk j j Slø: Pbl hlkb, kk bl l p h j, bl æ æ. O kl k kk hhl: D hj l, æ kl, æ å j Slø S. - Al på Ø Sj h j l l 20. J y,. D b, Kjl P Slø, l hl h. Fkk k k hj k b p, j k bø Slø C bl l l Opll 70,71, hl ø kk j l, h h lkb, l j j. by 10 G Sj G Tl Fx Ac: Tl Rk: Tl H kl ( kk hll) ll l på:

4 PRISLISTE 12 Syky Wk Opl Ul /lø P Tkc Sæplc 3,5 ll 7 Fllæ P. SYDKYSTEN WEEKEND p. 7,40 k. 9,50 k ,00 k. P2Wb Ac ø l k. Sc 50% 50% cb R Wk, Kø O, Syky, Ubl Næ Ubl Syjæll, Lklbl R, Sø A, Glø Ubl, Flbj P. F Ac på æl k l. Fl A 2 x 75 cl ,00 k. Fl B 2 x 155 cl ,00 k. Il Hl kk kl Øk llykk wkk kl Ø bkc kl Fæ l kl (bll kl ) Tkk ply F: Tbl høj 365 1/2 b l /1 l l Sc 25% V c ll l Sjællk M bl y 25% c b på pk p. Rb b bll k, yk. DAGBLADE: Dbl Rkl/Kø/R, Fkb A A, Sjællk Næ/Vb/Sll UGEAVISER: Mjæll Fllkbl, Mjæll A/H, Njæll Bl, Rkl A O /Rkl A lø, Næ-Bl T, Næ-Bl Wk, Hl P, Fx B, S Bl, Ubl Mø, U Ny, Fy /Mly P / Syl Ny Acl V pæ l p-l (p l yk) V øk l, kk Lkl Syky. Al Acl k l.l FTP yl l k, yk. V øk l, kk Lkl Syky D bhl jl p.

5 by jøb S 4593 Ekbj 4400 Klb 4450 Jyp Sbøll Jl Sj S Fl 4220 Kø 4281 Gøl 4534 Hø 4591 Følll S S 4270 Hø 4241 Vl 4242 Bl 4560 Ap V Aæ 4571 Fåjl G 4291 R Vby 4200 Sll 4230 Skælkø 4532 Gl 4300 Hlbæk 4440 Møkø 4293 Dl 4420 Rp 4295 Slll 4190 Mk Bjby 4261 Dl 4243 R 4180 Sø 4250 Flbj 4262 S 4350 Ulø 4296 Nyp 4340 Tøllø 4050 Skbby 4070 Kk Hyll Vppø Kk Såby 4330 Hlø Kk S Eklp Mlø 4173 Fjl 4171 Glø 4100 R 4160 Hll 4700 Næ 4736 Kbæk 4320 Lj 4174 Jyp Mj Bp Slp Ly Bkø Fk F 3650 Slø 3500 Ølykk Vælø Jyll Vkø Sj Rkl 4130 Vby Sj Hl Tåp 2625 Hh Vllbæk 2635 Ihøj 2670 G Gp 4622 Hp 4623 Lll Sk 4632 Bjæk 4681 Kll 2680 Slø S Høl 4671 Søby 4682 Tby 4600 Kø 4652 Hål 4653 K 4672 Klpp Rø Fx Hl-Olp 4654 Fx Lpl 4733 Tppøj 2660 Bøby S 4660 S H 4673 Rø S 4750 Lby 4720 Pæø Hl 4943 T L Vb 4840 Nø All 4735 M Klh Lbæk 4773 S 4793 Bø by 4792 Akby 4780 S 4791 B Pæk: 2635 Ihøj 2680 Slø 2625 Vllbæk 2670 G 2690 Kll 4622 Hp 4030 T - l l LOKALAVISEN å 27. b 2009 WEEKEND Scc-kppl på G Gy G: E cc-kppl hl h, kl k b l bl by på G Gy. - N æ kk k på kb, h by bø å l l kp, by. I l l, h l by l kp, k Kl- Hk Jø. H håb, kpl, bl høj, l lø kk bl l y kbl, l hl lklå,, lklblk k bl l kpl b. H æll, by- l h k pjk k p, k l k. D bj b l l lc ø lll h k. Scc-kpl ø l Dk. D l å. O høj kppl by på y S k-ly Slø Flk Slø l y hø pl Slø: Gplk Jyl N pl ø ly l y k. Byl k, Jcb Bck, pæ,, lk kp, kø på k jy. - D hl kl l, h øk bl p k. O æ hl, l på b, h. S 16 K, æll 65 æ k, æk å kæp kc, h ll bll k. S 8 E H-B bl øk llykk 60 å bl b Ihøj, Ol Bjøp (.), klkø Ol Ol. F: K R. Cph W Føl kø hl Ihøj: Dkø l Cph W Ihøj, E H-B, j 60 å øl b. Rcp på Cph W på Vjlbj, h ø kl l yk ly y på æ klå. S 6 B Bl Bl Opll 48,50, hl ø G Sj G Tl Fx Ac: Tl Rk: Tl

6 DN SjÆ ll ERHVERV UkR hr 14. Uy lh k kk læ.. R llr G Sj G Tl

7 RHVRV SJÆllND Acp 1/1 1/2 1/4 P p k k k. Pæ Ø P p.. 1/1 k. Ø 16,50 k p.. Opl k. 2x100 / 10 yk. p. yk k. Rbk / 10 yk p.. 5,50 k. Ø P p.. Rbk / 20 yk p.. 4,95 k. Ø 16,50 k. p.. All p kl. 4 kl. 2x100 / 10 yk. p. yk k. Rbk / 10 yk p.. 5,50 k. Acbll Rbk / 20 ø yk p.. 4,95 k. 10 h All p kl. 4 kkl. kl. Acbll 13. j 10 h 27. j ø 10. b Ul b 13. j 12. j j pl b pl b j j j j pl j pb j pb j kb j kb j b b cb pb pb 4. kb 18. kb 1. b 15. b 29. b 13. cb V h k RV VE H ER 14 by Sjæll å, l k l 27 ykk kl l k c Målpp Lø å å ll ll Lø kh40+ læ 40+ læ I bj: Abjk, bjljø, k, pøk, lclæl, æk, lhl, cl l - lxjb, l.., -bch/ hl, l l. I l: Øk, bk, ll, llll, l/ bjk. I b pp: S på jbb, k, b - på bjpl - y på jbb, ø,, k cc, ll h æl l. Pæk: k l DAGBLADET Sjællk pl l hkh bkk k lå: Rkl Tp G Slø Kø høj Lj S Næ R Sø Sll Vb Klb Fx Ikk Syky Wk kpl Ulå: Slø, Hp, G, Kll, T, Ihøj Vllbæk Tæk TÆNK l Tæk TAL D bhl jl p.

8 V Aæ 4571 Fåjl G Fk 3520 F Slø 3500 Ølykk Vælø 4040 Jyll Vkø Sj. Skbby Hø Gl Følll S 4460 Hlbæk Ekbj Kk Hyll 2630 S Tåp Klb 4000 Hh Vllbæk Rp Vppø Kk Såby Jyp Rkl 2635 Ihøj Møkø Bøby 2670 Tøllø Sbøll 4350 S G Jl Sj. Ulø 4360 Hlø Lj Gp Kll 4370 Kk S Fl 4130 Eklp R 4293 Slll S Vby Sj. Hp Mlø 4174 Slø S Vby Dl Jyp Mj Nyp Gøl 4270 Lll Sk Bp Hø Mk Bjby Kø Bjæk 4100 R Sø Fjl Høl Søby 4200 Tby Sll Glø Hål Klpp Vl Hl K Kø S H Hll Flbj 4242 Bl Fx Dl Rø S 4700 HlRø S Næ Fx Lpl Skælkø R Kbæk Tppøj 4720 Pæø 4750 Lby Opl: Vb 4943 T L T L 4862 Glb KØGE Lølp Nyhæ Nyh J Dph P k k, å bl pæ å l cyklløb Ml, lykk Clc, R h bølkæ ål Tp. på G D kø å k 11 l l h å, h M, løb, 15 kl B R- h h kl D l. æ Kk høj p bl L B å b l M Bchl, å. L Mchl Zl khøj-t ææ lå på p 2.j k 6 læ, å å æ. F: L Jø h P py Wll Hy b kæl lh- Wll ROSKILD E I wk Nw l på F Fl Dykpl M Rkl. pljælp ål å pyc F: P Vø b Må- K. M æll Skll K. L F: A V k M ll Gy,ply é. H ll I h hæl hlæ Kkc l p ll Dk l l Lk k. Fch kb h, pll, D DANVA. æl på cykl hæ NOVEMBER D, NO TIRSDAG 30. NOVEMBER l, h p å pæ Kø, 2 N. 51 j h h 140. å kb -å l hlp.hl h æk Hl M. 2. k Kk Jh pll c.såby, l på Kækby H å 2. Lølp: K H l kkkl Skl S kl, h lk h R S kl h b cykl 5 l Fy l Lj A/S, l 1. k kl. l bøhrcb CJh (S). Flk æ klkp yl å l kl kl l på, hl kkc byl bø b, Rkl F: S Søh på SæF: Scpx cykl h 4. pb. l Lj 5 l h k 2. k,, G 2. 4 kl æ k l pc D -.. på hå. l - D l ppp å kl, (S), kk plk l- Sæk Skl å å æl M Ekl Ebb å Dk Flkp Pl pp- kkf j DF, klby 1. k hbblk (bll) SF y, l lkk kk kll Fx cbck, 3 Nø Dl ll løj,, T Kp- pc. Oå æl: k kl l,ppl. Ol Nøh l - b- på Hpklbl kp kæ20 Sjæll kl bpl l bl p - D l DF, å k ppp p på Søhlkl Kø - I pk æl M K 2011 ø p. Lll-F k læ h kl. ccpåb l,, b plk. l Ul Jyp læ, ll, æ å bblk - l høp l ll ø bpl kl k h b klp hå bå å- læ l bpl, p H bl løj, p Rkl- D K b ø. kk p l k,.k Sk (SF) øk, hl k kk KV, k l æ - ø bbk Fx æ. D lpå plk l å l ø 760 l- l kk:, Bl Jh kk på lhpkl å.kl DAGBLADET E bå bj bj b Ebb, ælpå. p hø l y l kl Dk, kl, 7. hø l byl b l på å, lbyl h hjæll, h h lå bc-kk pøl klk SF l, hpå kl å ll Skl. M h V»Fålpøl løb løbk. D h - O Kø b l, kp kk, kk l Kø: b Ol. ål å l D l bl kk. bh l, k é æk A æl kpl æ,, hø- kk c 2, l pl»sklby kk plh l k påpåklå å l, k hjælp l læ l kl k l kl pl.. kll Pl plå, l kllk HB Kø (DF) pc, p plk, lkæp h bjå l ål y bpl 760 ll 2.b, p OlM bø. Kø h l å kk hløb D Pbl lpl æ ll bl l, kpl l. l kk Nø. p på, kl yl æl ppl lø k. Bløb pklp DFpcl bl, l på l å å l j Kp. åbb y lldbu- bl Tø, k. k l y T k kb- kjl j D øl k b O å l b, bhl b å, k k b,«h hm pl. DAGBLADE K y bl å ljøbky yl Nkk. kl - Il å k, la All 5-0 Fx D K-k, Rbch Iøl pøl P Bø b R lt Dl å kl Sp ø D å. Kø K, V kk U å l. p lhb Kø O Hlø Sk OlJ., k læ, k lb.,«l 1. k b, 5 2. k -EM la Ch l på, kk l, b p kl 70 bpl kk kp la Th b på kl SJÆLLAND: å kllk Mz, æ k 98 k ksø Nl k- b l k k - ll 2011 bløb k j-d K k Pl l, k. D på p l k. O.p på Syk Sø, k V, Iøl pøl Ek p bpl p l Pl Sjæll O KØGE: U-, Ek Mz, O k å bl kk H, Fbh, Ol lykk Dkl l A økk høj, k æ kli 14 Lll-Fl åb- på bjløhkyl k p kl 70 l pll Tpp20 k l 98 D l æ ø ælå- ø. l. D wk l l p. H ll 2011 bløb hl, A 1.. bl løb på p kll- p G l å k. ko h Ol kp l j-sp k,. H y l l k? kl- bpl 9 h ø l kl k p, l 1. k 100 på - D jbb. k. 50,87 S, h kl l D lø ø Dl Sk h - plj - lå kk k plj l kl k, h h ly l jpø på yk.k/qz kll bk å, k l 50 å, Sl jk k,pk,. på. M lk, Sjæll l k. EM h bl Bp, R - D æl l, - 1. k, b bj bj h - M kk j, bj lykk ø- y kj l 5 ø. 43-å L å h h læ h æ l kk h F Sk Tpc ø, Dk. V -,. V. bpl b y øl hø. å -M F: El M J- å kyl æl, ll ø k- h ø A kk, æll kl MM k- k k h l, p l Næ Fk Bø- k, ø,, l øj løj, k ø j b p ll k-, kl h å Kll. A D Ahl æl lpl køkk l ll k p H løj, l å kk på p læ l æl æl. h. S h, h j på p, på 575. læ.lh - D h kb, H - hø p øl RINGSTED: Nj, j j! Ikk k å. M -, æl kk l æl, Bø-. Bø l R - kyl l æl kk lj,, k på, - Ié k, 575 k l, Sk Zk å, l by lb l é, bø k Ul, h h. h lll, p, k Tpc (S), æ k l bø. D å. pp k. ll ækk ø,. bløb løj, bløb p - l k - D kk lh kk b å kl, kø y yk, ly,. D V bø Kk på Såby Næh Fk I l kk ERHVER V Sjællk.. TORSD AG 9. SEPTE MBER 2010 Sk k - K TEM A: Fx Ul H pl på Kø l l l k j All klæ Bl Tj D l l k 196. å. 181 MBER 2010 kk T SJÆLL ANDS KE F: H-Jø M Jh Bl læ på Skyp 43-å M JM Næ p k å læ l læ. H l, å h pp k ø, É l på Skyp. l på Bw,, k. S 8,VO TFLT UJNFS UJM TLBEFSOF 45&(& I ShC S h l å æ kklk. L - kk åb- Ukl l bpå By pp By pp M l l h Ac: Tl: %"( " A L Sll D. l.: ( b- l 2. p h lå. b 5 l lkyl O SIDE æ l F ø, ææ.buuj G¾S MFEFSSPMM.,SFBUVSWPHOF.VTMJNFS å l Q¾ IPMMBOETL IPME Q¾ QFOTJPO l bl H k GBTUFS O SEKTION 2 SIDE 11 2 SIDE 3 MFU GPS G OHT ÑTMBEU NBOE M k ¾SJH ME ¾SJHØ yl p P EÑETW H&p 'PMLFTLPMF PQSFUUFS T SMJH LMBTTF GPS TLPMFUS UUF FMFWFS SEKTION.5 & 8 O 2 SIDE SEK løl j Tll h bl Hl, ERHVERV å LOKALAVISEN Pl l VllVllbæk: bæk h å fl, kl på l lb. bjk S 31 Åb h WEEKEND FM Q¾.JSBLFM Q O KFO WFKF p l p hklnpupswf æp Flbj Skl p kk lp TORSDAG p by 62 å 9. SEPTEMBER 2010på 65 l hl. O å ll. l l på å påkø l b. V. j ll p H pæ hl TEMA: hæ Iæcl bl bl Ul k l Bl lkl- P Ihøj: L blø bl lkl h bl, p blø Ihøj Ehp S 8 G: Byåø pg å l, bl plk, b h k. S 9 pl *34%"( "6( k å. 181 Løl: Lkl blø B b 29. h I Hp øk Bl Slø: læ læ æ æ å øk på Skyp. D cl Sl l. plk Slø byåø på, bj bl, l Hpå j l O SIDEæcl 8 43-åM J. Spcl pyl. bl Mp l p kl yhk h Hpl Næ Dk, Hp 'PUP +BO +FOTFO l Slø, æ ll - læ l l å yk bl lkk, l læ l læ. k l H kl cl - ø b c hl kk, l by Vc Bykk kl på pp på H Hpl El 9.. F:, æ. l. åfh b Slø bl kk kl æ håb, åø pp æ ø, bl, cl k k l på Skyp. H- lækk æ l l æcl É l på Hll k Hp Bhll. l p. l byå, l bl H å w, Hp å k, hll k, Ulk bl. klbyl bl kl læ hl kl l b Bø- kks yk æ. F Bjø Nl, - 8 j Sl å Skllk lk Ihøj Skl y El æl på l Skl l plk ø ælpæ U Ihøj: Ihøj l b- å å æ, k kl æ ø, å kl cl l- Ihøj, ø»kp Ihøj Kå, k p p l l bl æ, Skl.«bæ bl Ihøj lkk ll kkl. D by k b. å kl kl k. kl S 7 å hll Scl- ll l bkyukl kd Allll l l kl hl æl k Hjøll, æ, l k" byå Jø - "yky. S 3 Ukl på l b 30 Tjk Pl Hl ø b F på Fcbk l. D hk b ø klp 80 kl l ch, R #!! K ø yl. S By pp M l h l www. : 14 k. D lkl kk: M P Blch D. l.: Rk: Tl: k #03( 703 %* /( k. jll 'PUP +BO +FOTFO Ukl kkl hl æ b, l l. k D hkl b ø p 80 k l l R ch, ø K yl. S M l l h Løl O SIDE 8 Ukl l bpå Ukl kkl hl æ b, l l. k D hkl b ø p 80 k l l R ch, ø K yl. S å lp på hl ll på påkøl å j Vl Sl. ll hl TEMA: Ul GBOT W L É l på Skyp. l på Bw,, k. S å ERHVER V 5*34%"( "6( 3FHO IPMEFS JLLF LPODFSU DAGBLADE på b Skyp hj Løl: 14 k. SEKTION 2 SIDE 11 '6(-&#+&3( U 645 h l, kø Flbj Skl æ ll p p l p Q¾ FM Q¾.JSBLFM bl ø,. hkl. O å KFO ø lb. WFKFO TORSD p NPUPSWF AGby 9. SEPTE æp HB Kø k kk»pkl«s G OHTMFU GP ¾SJH NBOE SJH MÑTMBEU ¾ EÑETWPME & 'PMLFTLPMF PQSFUUFS T LMBTTF GPS TLPMFUS UU SMJH F FMFWFS h hjl, 53-å å E 32-å Fæll kk lbj lb lbj Hå kp pl SIDE 11 "6(645 Jh: D RINGSTED l h l K k k Skp k kl p 760 DF k l O SEKTION %"( / 45 7&% '" 9& 703 %* /( #03( h lå k.k 7BHU Q¾HSFC 14 k. b. 2. pb UP QJHFS Løl:.VTMJNFS æl l å. 183 æ kyl O SIDE QPMJUJFU LPN,SFBUVSWPHO ø, BMESJH Sll bl å æl F.BUUJ G¾S MFE O SIDE 11 FSSPMMF GBTUFS Q¾ QFOTJPO k. O SEK. E 37-å 2 SIDE 5 &H Q¾ IPMMBOETL 8 O SEKTION IPME 4-"(&-4& 2 SIDE 3 bl løl på Hl Tllj O Wll BOE FTUTK MMBOE 4UPSTFKS UJM '$ 7 J QPLBMUVSOFSJOH O SEKTION å 2010 N. 301 Lølp : K. K F: J kl l F: J Wll W DAGBLADET SJÆLLANDSKE F: H-Jø Jh P M Løh Rklkl D. l.: F: J M. Nw %#03( /%, "-6 EFS 403 ± TFO WFOEFS 4- "( &-4& $BNJMMB,SJTUFO MTF ') IK MQ UJM UJMCBHF UJM 4MBHF #ÑSO TLBM IBWF LPMFUJE SIDE 10 O SEKTION 2 MFLUJFSO2F FGUFS T FORSIDEN N 301 N å : K M Næh Fk 4791 B ETD D GB DLA ET DAGBALA DAGBLADET Fk Næh F: J 4840 Nø All Klh 4773 Lbæk 4780 S S 4793 Bø by 4792 Akby 4913 Hl Hpl 4735 M DAGBLADE T SJÆLL ANDSKE F: H-Jø Jh

9 ERHVERV V 0504 ybbks 0034 kæblh 0554 æa 0454 ljåf 4354 øh lg 0254 llløf 3954 S 0644 jbke SjÆ 0404 llyj 0763.jS økv 1754 G ll kf 0253 F øls kkylø ølæv 0704 llyh kk 0362 S påt blk 0004 ybås kk øppv pr kæbllv hh pyj lkr jøhi økøm ybøb 0762 lløbs ølløt 0534 S G jl ølh 0634 ølu.js lj kk 0734 llk pg lf S 0314 plke S llls p226h R.jS ybv 3924 ølm 4714 S øls 6924 ld ybv 1824.jM pyj 3264 pyn ks lll løg 0914 pb øh ybjb km øk kæjb R 1864 ljf øs løh 1764 ybøs ybt lls ølg pplk låh lv 0224 lh K øk H S llh jblf lb 3764 xf ld S ør lh ør S æn R øklæks lpl xf kæbk jøppt UbR kkb l kh/bk. Få F y RkRåR. bl Rk bj øæp 0574 ybl FRæl hr M bv 1774 hlk 2774 kæbl S S yb ø397b 0484 ybka 1974 B på R ylh k lø. lla øn 0584 EOBMM KTUT F7 $' MJU SKF TSP HOJSFOSVUMB U4 LPQ J 11 EDIS 2 NOITKES O 3194 lh 3494 L T blg TEDALAD TEDALBG BGAD TEDALBGAD hæn N M å K :pl øl k..ww w R EDLIKSO M å.631 ål ( / * % 3 07 k.3 ( k0 h # llj.www bp.k 41 :l.b lyk øl C FSH¾Q UHB7.2 l læ æ æ SFNJMTV. SFHJQ PU 381. å.691,ø FS,. FOHPWSVUB å lb SFlUTBGlS HJSE MB NPL UFJ1U1JMEPDIQS O FMMPSSFE.FM S¾G JUUB OPJTlOFQ å-73 E ¾Qk &4-&("-4 ES O 8H&.5EDIS2KjESOllT løl lb lh åp lj EMPI LTEOBMMOPITIK E¾S QO 3 EDIS 2 NOITK h, h å 11 EDIS 2 N å -35 å-23 E w k..ww SPG UFMTHO G EOBN HJS¾ ¾ EMPWT EÑE & LTFLMP' HJMS T SFUUFSQP FMP TTBML G F P S T L P SFWFMF FUU SUFM ("%43*5 546(6" 8 EDIS O OFTOF+ OB+ PUP' :AMET U l lb æl åp pyks å- 3 4 M -J M p æn k å.æl l æl - H l, å h pp,ø åp k.pyks åp l É -B l,,w -k. SFEMPI OH USFDOPL F F3 LLJ L W TOBG BGAD REB METPES.9 pæ k k pl å åp0102 lh ll - åp løkåp å l V j ls. ll lh J :F AD DALBG S TE ALLÆJ EKSDN h F H : J øj- SFNJU TLFT OV, FOSFEBLT MJU &(&54 -ChS I S - h æ å l k L.klk -bå kk b y H læk U åp lk l b lku -k lk lh,æ l b - D.l -h b k ø plk 08 k -l l hc, K R ly ø. S B ypp M l -h l Uy lh k kk læ.. R llr J :F M k wn. l l øk l I kf N kkhy æ lk k kkpks p lk. 067 pk åh lp l k FD DSROT S.9 GA - K x:f AM ETU lp l l lk æ lb l b yks åp H ø K åp k l j j lla D T p M k jh, åp.pyks åp l É -B l,,w -k. 8 S U åp lk l b lku -k lk lh,æ l b - D.l -h b k ø plk 08 k -l l hc, K R ly ø. S B ypp M l -h l øk B kk k H «lkp» ks k E BMETP 0102 RE RkFøR Rkh på hl jæll. åb lh kk l y bjp. 8 S llw V åp øb ybås kk kk llæf jbl 6' U (3&+#&-(,l h F H : J øj- S jblf 181. å.691.k 41 :løl ¾Q MFLBSJ. p lk æ øk p l p ll lb O. OFKFWSPUPNlkh ø,ø å OT.bl ybgadpsr DAL S TE ALLÆJ EKSDN h k.kllj.www llw DETSGNIR J D :h l h 5 EDIS O UEBMTÑM HJS P yp kw I wn l åp l lp F F M. k yd -p lkr -lå plæjl å c yp :F øv P -åm b. K -h J :F l llw llæ ll hyn L. ks J æ pd :F k KVM A P h llw. é ll, k J :F - - H ylp ll yg,k lb å æp.læh h I -l å,ky æl h bøllkyc D.kk,yl, K p kll y l c l R,clC -b l æk M l D k,l lø k b h T lå k Lllp, G åp k.p. hlc Fh. D D D å øk l l - AV N Aæ h, 11 k å - D REBMEVON.0 kyc åp æh h, 3 øgkadsrit, l l. æp h -R M å 15.N 2 j p b, l 41k.2 å.0 1 -h l å-, lh h h h lh pklk l k,bø h h D. lb lkæ5 k lp hj H.M p K :pløl k kæ l,ybås c l K å jøh -lk.2 lks ybkæk å p M llbå -kk h l H. BåL, b l S -R b h h,lhcb hcm-k00 L.æ - l k5y Fk.1..www 01 l lkyc l lk lkk jl bc,s/ A jøhæ.lz l j åptå-l R -høb hj. æ -C lf.)s( ly kå.2p,æl k å 6 å lpklk lk lk.æ -h,åp øb l b ckk l høs S :F L :F b xpcs :F åp øj h, lkyc ly l -æs.4 lkr 5 jl k.2 h.bp l c 2. h G p. k, æ lk D. l -p l k åh åp l pp 4 D,. lk kl å kk,)s( kæ p læ S -l -pp S,F D E ylkbelkm,y å bb lp pklf kd lk l jåhåkkfkk FS å -p k.1 : T l l,b( kk ld øn lxf, ll lk læ O.ckpcbcK) l ll,kk,ljbøb 3 lo D l.lp p l -æk pk lb lkph åp k -b - l høn lpå,fl K b l - p k k js 02 øh pd l ø 11 2 p k M p pp k -- KøSåpllæ lpb l.p lkk lll cc, æ, I-h, æ L.k l-0 l-k lbbb æ l åå b p ly p l.k,jø ll - pøh l lj -klf ø U pk l,låbæ k b b K D, k Rpbl l, lb k H ø. l.åhp, l )FS( ks æhl - lå lkp ø bk l p k V l:.kp k lk -k p D -K x b.b - h - æk p klålb, æ kø l l H l ø kk hkjlpål.å kl D 067 åp lkd bl E øh l lk åb jb,b -bbe p p øe GA y ylb --l l hd yl l kk.l,å k.7 h l åp A L B læj F h ll l,l lkk,kk pk llhkt S -læ,l lk D k- cb ål h,å, -øk l M.lø ks p : øp låf»o k hh økv åp h-, -b.bøl å D y ll æb,åp -lp l. kk blk l ka l klæ O 2 llk ø kk.k bølåk æåp k, k Sblå- kll,l å hlkl lb- c é pl, lk, h» k h l øk BH æ k l lpp -jb lhl k. 2 lk.lp æjh kll p lp æl)fd p P pk,c p, lh y,å å øk l,b l lhlll k (åp.løob åd k l æ b l -lkp l kp b P. kkm å-, ll 067 pp l øn l lb FD,låp p bøl.l løll. lb ly lk p lpk,l Kk lbbå l - p å.1102 åp j -UBD.p ljkk b- l å læ lø. l ølb p b lc b,ø Tk -ll O.k y y j k b TED A LBGAD D.l «, -k hb, b l b K. p - M,h håkå lb å k k, l kkn 0-5 y ll A k K D å, -l K A ly Tl xlf bøjl li å øk R R, k k p S øb P l øp løi øk.å. yk å b D,k p lk ølh BH æl, hcbv hc ks ld-l,.j lo l O 1 3 kk.2 ht bl.2 l p b k.1 l U «,k llk 5l.k -l A k pk,å A l 07 lk p k b, MELLÆ å JS k kk l b åp b k pb K D, j k æ- ln øs, k DN A -k 89 p bølb 1102 ll -k l klk p,zm øs k k l D : - k, l -V :EG..k p løi, åp E lp l p p å ø p ke lp k U kys H.Olb å k lpb llæjs lkd ØyK Ollp hbf l O,, kk l lo 07 lk,zm -lk æ k, - p kkø lyk kk b åp 2 lf-lll 41 I A jøh -bå k l - læ.110 w k D.l hølj p k 02.1 l -å l ø æ l D -pt H.ø. l -k 89 p bølb 1102 ll p p kg.p h O A k, lh lb -ll - å l.k ps p å - k l lo y H. lpb --j h,9k?k l l -l p k, l k lk l ø bbj D - 78,05 åp D.k l lk h,s D zq/k.ky åp ølyløl h h, k,å kb llk - lk kk ål - jlp l k h j ø p l S k. S k l -, å - j p,05 k., kl M.åp.k l k B lb h E R llæjs -,l læ D M, jb,j kk M h,p l k.1 -k y -lø j kky. ø 3 kk l æ h æl h h å 5 L h å- 4.F, ø cpt ks M kd M le :F -,åll,-øv.h -.k øhløa y-mlbk lpb -lyk å - J læ l læ,k M-k - l k l h k,k - øb k F N,,jæ j øp.l lk k pølkålhlllk, -klkl p b lha D A læ lpl køk p åp kk å l,jø l H -læ h,æ. læ h l l h S. 575 åp,p åp j æl l, bk h DH -. p øh - lø M.å k kki!j j,jn :DETSGNIR l kk læ,- l. - øb, jl kk læ l lyk - R -,åp k, k 5,75,k éi - kz ks,lu k øb, é l bl yb l h k,p, l.hh å pk kp ll bølb,jøl - lpl bæ,k)sk( cpt h.lkk D-å D.øbl,klk å æ k ø 103.N øl :pl K 7 54 / & 9 "' % & F k hæn k F prflr Rkh k bj.evhre E VREVHR VR 2 NOITKES O 546( 6" ("% lph EGØK (30#%/ 6 - ", ± 304 SFEOFW OFT &4-& (" OFUTJS, 4 )' FTMFHBM4 BMMJNB$ MJU QM KI FW MJU FHBCMJU BI 01 EDIS 2 N EJUFMPLT SFU MBLT OSÑ# OITKES O GF FOSFJULFM NEDISROF l l kll æjs

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK 0b mandag tirsdag onsdag torsdag fredag AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN 102 HM DAN

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Å h 1000-1700 E SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF 79947295 Hj: www S H M h 3 j ( K H) S å ø j på j y ø h y I 23 ø 2 på Så D h pø h å SFO2 () S å M ø y ø øh, å ø å M 23 T 23 j h ø

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering:

Arbejdstidsplan. Udskrevet d , kl Side: 1 Dato og attestering: AH D9 D9 fri fri D1 DØGN JC D1 D9 D1 D9 fri fri D1 D1 D1 Ferie fri fri KF D1 D1 D1 D1 D1 fri fri Ferie Ferie Ferie Ferie 730 fri fri AH fri Kursus Kursus D1 fri fri D1 D1 fri fri fri JC D1 D1 D1 fri fri

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program Jzz Dm & Emb 2017-2018 m Ih S 3 F S 4 Jzz Dm 1: Jzz G 8. mb 2017 S 5 Jzz Dm 2: Jzz 29. mb 2017 S 6 Jzz Dm 3: D Jzz 6. cmb 2017 S 7 Jzz Emb 1: Bm T 10. 2018 S 8 Jzz Emb 2: Bm 24. 2018 S 9 Jzz Emb 3: T Sw

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

! "#$ #% " (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ]

! #$ #%  (,-#,.#/,,0. urn:nbn:de:gbv: [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a ] ! "#$ #% "! & ###&'()*& ##%#+)! (,-#,.#/,,0 urn:nbn:de:gbv:3-000011215 [http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=nbn%3ade%3agbv%3a3-000011215] !" #$ % & "'% () ( $ * %"* +, -. ) # 01, 12 00 3, 14

Læs mere

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER:

HVORNÅR. UNØDVENDIGT volden er faldet 19% - der er ingen unge i gaden efter kl gaden er ren kl ULEMPER: FORDELE: ALTERNATIVER: O å Ey J J å EIEE A ZOE: å ø ZOE 1 å, h y, y y A ø f ø f P h ZOE 2 å h, h y f, ø å hø å h ø å Ph E å y ø f ZOE 3 å, h h ø f D h ø y J c E c h ø A A A A P A A ø D D D P ø z ø y ø P ø ø A J z P A A cc -

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk Sb E fm h y 8 æøj H Sb 4 K K j h ø hjmmb 10 Jyc Op f fø 11 Sæmp Lhjæp 13 Mb Lmmfm 16 Sp Nyå 17 Ly Of m p 18 Mp J h f h 21 T D m 22 Jyc E y ø f f 24 Ac J f m 26 Tby Bfæ f mm 29 Tby Læ mm, mm 31 PwP Pæ på

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund

Petersmindevej. Udbud af erhvervsgrund Petersmindevej Udbud af erhvervsgrund 2 INDHOLD Præsentation af området 4 Planforhold 4 Adgansforhold 4 Ejendomsværdi pr. 1.10.2010: 4 Udbud 6 Afgivelse af bud 6 Vilkår ved udbud 8 Mindstepris 8 Forbehold

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN

FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORN UFT MAG! RET S D E B R O F NY TRÆNGER DIT MENUKORT TIL ET LØFT? Måsk h u p på spsk, ku æ l blv fsk p? Pøv p åb OSCAR F kc på kø ll u u vl sks ku æk fskll M OSCAR F kc

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere