Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland"

Transkript

1 Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll

2 PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl Ul / Syky N Opl Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk Syky Sy & N) 10,80 k. Sc Sy & N 10,80 k. Fllæ P ,00 k. P2Wb Ac ø l k. Sc 50% 50% cb R Wk, Kø O, Syky, Ubl Næ Ubl Syjæll, Lklbl R, Sø A, Glø Ubl, Flbj P. Sc 25% V c ll l Sjællk M bl y 25% c b på pk p. Rb b bll k, yk. F Ac på æl k l. Fl A 2 x 75 cl ,00 k. Fl B 2 x 155 cl ,00 k. Il Hl kk kl Øk llykk k kl Ø bkc kl Fæ l kl Tkk ply F: Tbl høj 365 1/2 b l /1 l l DAGBLADE: Dbl Rkl/Kø/R, Fkb A A, Sjællk Næ/Vb/Sll UGEAVISER: Mjæll Fllkbl, Mjæll A/H, Njæll Bl, Rkl A O /Rkl A lø, Næ-Bl T, Næ-Bl Wk, Hl P, Fx B, S Bl, Ubl Mø, U Ny, Fy /Mly P / Syl Ny Acl V pæ l p-l (p l yk) V øk l, kk Lkl Syky. Al Acl k l.l FTP yl l k, yk. V øk l, kk Lkl Syky All p xcl.. D bhl jl p.

3 G: D læ bl b y Gpæc N på Hkl. S 4593 Ekbj 4400 Klb 4450 Jyp Sbøll Jl Sj S Fl 4220 Kø 4281 Gøl 4534 Hø 4591 Følll S S 4270 Hø 4241 Vl 4242 Bl 4560 Ap V Aæ 4571 Fåjl G 4291 R Vby 4200 Sll 4230 Skælkø 4532 Gl 4300 Hlbæk 4440 Møkø 4293 Dl 4420 Rp 4295 Slll 4190 Mk Bjby 4261 Dl 4243 R 4180 Sø 4250 Flbj 4262 S 4350 Ulø 4296 Nyp 4050 Skbby 4070 Kk Hyll Vppø Kk Såby 4340 Tøllø 4330 Hlø Kk S Eklp Mlø 4173 Fjl 4171 Glø 4100 R 4160 Hll 4700 Næ 4736 Kbæk 4320 Lj 4174 Jyp Mj Bp Slp Ly Bkø Fk F 3650 Slø 3500 Ølykk Vælø Jyll Vkø Sj Rkl 4130 Vby Sj Hl Tåp 2625 Hh Vllbæk 2635 Ihøj 2670 G Gp 4622 Hp 4623 Lll Sk 4632 Bjæk 4681 Kll 2680 Slø S Høl 4671 Søby 4682 Tby 4600 Kø 4652 Hål 4653 K 4672 Klpp Rø Fx Hl-Olp 4654 Fx Lpl 4733 Tppøj 2660 Bøby S 4660 S H 4673 Rø S 4750 Lby 4720 Pæø Hl 4943 T L Vb 4840 Nø All 4735 M Klh Lbæk 4773 S 4793 Bø by 4792 Akby 4780 S 4791 B Pæk: 2670 G 2680 Slø 4622 Hp 4600 Kø N 4030 T 4623 Lll Sk 2635 Ihøj 2660 Bøby S 2625 Vllbæk 2690 Kll Dl Aø - l l LOKALAVISEN å NORD S bø Ihøj Ny æ æpcpp kl lø h Ihøj: D hy b clk bø på b, Ihøj K pæ y æ æpcpp. D hl øklk, ælk ykælk å. Iøl Ihøj K y æpcpp bø p l 16 å kl ål, k ll æl kl, l æ øklk. O - ål kl å æ æ. G 60 p lyl på k l bø ø p l k y æpcpp, h bl bø jl på p. U ålæ, ll ål k kl æ ææ øklk ø 2010, å ålæ, bø, å l, kl æ l l. E ålæ, ll ål kl p hyl l, bø kl p læ b å ækk bh. E ålæ c kkb bl bø. Ihøj K h pæ y æpcpp, kl lø h. F: Mkl B. Fl l læ Vllbæk: Jø Vjlby h æ læ Vllbæk 1970 å på p. D b å læ læh på Gl Kø Lj h æ kk p, æll Jø Vjlby. D 72-å læ l å l,, j. S 6 F: Mkl B. Kl Ihøj: K h bj klpp p l pp lkkl. - D pp, h h k by, bø- kø Ihøj K, Lbh Lz. S 9 LOKALAVISEN å SYD G pæ All G-b l pæ l k Oå h cl Pl G, å p 17 p pl k c. - V h pæ bl på k pljc, kpcl 44 bl - l l Sp Opll ø 56-å K Tlp, j 2008 bl blpp hjhll k læl læ æ, ø yk b kl k. F: El M. pæc h j, k bj hl, h å b lh pl pæ, h. Syky h bø åkl hl på pæc. Hl bå G-b, h æ blpp ll hjblø. D ll y l y c. jh S 68 V Kø B kk lkblkl ( l bhl) - l l L Db S Kjl P Mlk l b h på Slø. O hk l p l h lkb. F: Vc Bykk. Hl Slø Vj, ly hkk, kk j j Slø: Pbl hlkb, kk bl l p h j, bl æ æ. O kl k kk hhl: D hj l, æ kl, æ å j Slø S. - Al på Ø Sj h j l l 20. J y,. D b, Kjl P Slø, l hl h. Fkk k k hj k b p, j k bø Slø C bl l l Opll 70,71, hl ø kk j l, h h lkb, l j j. by 10 G Sj G Tl Fx Ac: Tl Rk: Tl H kl ( kk hll) ll l på:

4 PRISLISTE 12 Syky Wk Opl Ul /lø P Tkc Sæplc 3,5 ll 7 Fllæ P. SYDKYSTEN WEEKEND p. 7,40 k. 9,50 k ,00 k. P2Wb Ac ø l k. Sc 50% 50% cb R Wk, Kø O, Syky, Ubl Næ Ubl Syjæll, Lklbl R, Sø A, Glø Ubl, Flbj P. F Ac på æl k l. Fl A 2 x 75 cl ,00 k. Fl B 2 x 155 cl ,00 k. Il Hl kk kl Øk llykk wkk kl Ø bkc kl Fæ l kl (bll kl ) Tkk ply F: Tbl høj 365 1/2 b l /1 l l Sc 25% V c ll l Sjællk M bl y 25% c b på pk p. Rb b bll k, yk. DAGBLADE: Dbl Rkl/Kø/R, Fkb A A, Sjællk Næ/Vb/Sll UGEAVISER: Mjæll Fllkbl, Mjæll A/H, Njæll Bl, Rkl A O /Rkl A lø, Næ-Bl T, Næ-Bl Wk, Hl P, Fx B, S Bl, Ubl Mø, U Ny, Fy /Mly P / Syl Ny Acl V pæ l p-l (p l yk) V øk l, kk Lkl Syky. Al Acl k l.l FTP yl l k, yk. V øk l, kk Lkl Syky D bhl jl p.

5 by jøb S 4593 Ekbj 4400 Klb 4450 Jyp Sbøll Jl Sj S Fl 4220 Kø 4281 Gøl 4534 Hø 4591 Følll S S 4270 Hø 4241 Vl 4242 Bl 4560 Ap V Aæ 4571 Fåjl G 4291 R Vby 4200 Sll 4230 Skælkø 4532 Gl 4300 Hlbæk 4440 Møkø 4293 Dl 4420 Rp 4295 Slll 4190 Mk Bjby 4261 Dl 4243 R 4180 Sø 4250 Flbj 4262 S 4350 Ulø 4296 Nyp 4340 Tøllø 4050 Skbby 4070 Kk Hyll Vppø Kk Såby 4330 Hlø Kk S Eklp Mlø 4173 Fjl 4171 Glø 4100 R 4160 Hll 4700 Næ 4736 Kbæk 4320 Lj 4174 Jyp Mj Bp Slp Ly Bkø Fk F 3650 Slø 3500 Ølykk Vælø Jyll Vkø Sj Rkl 4130 Vby Sj Hl Tåp 2625 Hh Vllbæk 2635 Ihøj 2670 G Gp 4622 Hp 4623 Lll Sk 4632 Bjæk 4681 Kll 2680 Slø S Høl 4671 Søby 4682 Tby 4600 Kø 4652 Hål 4653 K 4672 Klpp Rø Fx Hl-Olp 4654 Fx Lpl 4733 Tppøj 2660 Bøby S 4660 S H 4673 Rø S 4750 Lby 4720 Pæø Hl 4943 T L Vb 4840 Nø All 4735 M Klh Lbæk 4773 S 4793 Bø by 4792 Akby 4780 S 4791 B Pæk: 2635 Ihøj 2680 Slø 2625 Vllbæk 2670 G 2690 Kll 4622 Hp 4030 T - l l LOKALAVISEN å 27. b 2009 WEEKEND Scc-kppl på G Gy G: E cc-kppl hl h, kl k b l bl by på G Gy. - N æ kk k på kb, h by bø å l l kp, by. I l l, h l by l kp, k Kl- Hk Jø. H håb, kpl, bl høj, l lø kk bl l y kbl, l hl lklå,, lklblk k bl l kpl b. H æll, by- l h k pjk k p, k l k. D bj b l l lc ø lll h k. Scc-kpl ø l Dk. D l å. O høj kppl by på y S k-ly Slø Flk Slø l y hø pl Slø: Gplk Jyl N pl ø ly l y k. Byl k, Jcb Bck, pæ,, lk kp, kø på k jy. - D hl kl l, h øk bl p k. O æ hl, l på b, h. S 16 K, æll 65 æ k, æk å kæp kc, h ll bll k. S 8 E H-B bl øk llykk 60 å bl b Ihøj, Ol Bjøp (.), klkø Ol Ol. F: K R. Cph W Føl kø hl Ihøj: Dkø l Cph W Ihøj, E H-B, j 60 å øl b. Rcp på Cph W på Vjlbj, h ø kl l yk ly y på æ klå. S 6 B Bl Bl Opll 48,50, hl ø G Sj G Tl Fx Ac: Tl Rk: Tl

6 DN SjÆ ll ERHVERV UkR hr 14. Uy lh k kk læ.. R llr G Sj G Tl

7 RHVRV SJÆllND Acp 1/1 1/2 1/4 P p k k k. Pæ Ø P p.. 1/1 k. Ø 16,50 k p.. Opl k. 2x100 / 10 yk. p. yk k. Rbk / 10 yk p.. 5,50 k. Ø P p.. Rbk / 20 yk p.. 4,95 k. Ø 16,50 k. p.. All p kl. 4 kl. 2x100 / 10 yk. p. yk k. Rbk / 10 yk p.. 5,50 k. Acbll Rbk / 20 ø yk p.. 4,95 k. 10 h All p kl. 4 kkl. kl. Acbll 13. j 10 h 27. j ø 10. b Ul b 13. j 12. j j pl b pl b j j j j pl j pb j pb j kb j kb j b b cb pb pb 4. kb 18. kb 1. b 15. b 29. b 13. cb V h k RV VE H ER 14 by Sjæll å, l k l 27 ykk kl l k c Målpp Lø å å ll ll Lø kh40+ læ 40+ læ I bj: Abjk, bjljø, k, pøk, lclæl, æk, lhl, cl l - lxjb, l.., -bch/ hl, l l. I l: Øk, bk, ll, llll, l/ bjk. I b pp: S på jbb, k, b - på bjpl - y på jbb, ø,, k cc, ll h æl l. Pæk: k l DAGBLADET Sjællk pl l hkh bkk k lå: Rkl Tp G Slø Kø høj Lj S Næ R Sø Sll Vb Klb Fx Ikk Syky Wk kpl Ulå: Slø, Hp, G, Kll, T, Ihøj Vllbæk Tæk TÆNK l Tæk TAL D bhl jl p.

8 V Aæ 4571 Fåjl G Fk 3520 F Slø 3500 Ølykk Vælø 4040 Jyll Vkø Sj. Skbby Hø Gl Følll S 4460 Hlbæk Ekbj Kk Hyll 2630 S Tåp Klb 4000 Hh Vllbæk Rp Vppø Kk Såby Jyp Rkl 2635 Ihøj Møkø Bøby 2670 Tøllø Sbøll 4350 S G Jl Sj. Ulø 4360 Hlø Lj Gp Kll 4370 Kk S Fl 4130 Eklp R 4293 Slll S Vby Sj. Hp Mlø 4174 Slø S Vby Dl Jyp Mj Nyp Gøl 4270 Lll Sk Bp Hø Mk Bjby Kø Bjæk 4100 R Sø Fjl Høl Søby 4200 Tby Sll Glø Hål Klpp Vl Hl K Kø S H Hll Flbj 4242 Bl Fx Dl Rø S 4700 HlRø S Næ Fx Lpl Skælkø R Kbæk Tppøj 4720 Pæø 4750 Lby Opl: Vb 4943 T L T L 4862 Glb KØGE Lølp Nyhæ Nyh J Dph P k k, å bl pæ å l cyklløb Ml, lykk Clc, R h bølkæ ål Tp. på G D kø å k 11 l l h å, h M, løb, 15 kl B R- h h kl D l. æ Kk høj p bl L B å b l M Bchl, å. L Mchl Zl khøj-t ææ lå på p 2.j k 6 læ, å å æ. F: L Jø h P py Wll Hy b kæl lh- Wll ROSKILD E I wk Nw l på F Fl Dykpl M Rkl. pljælp ål å pyc F: P Vø b Må- K. M æll Skll K. L F: A V k M ll Gy,ply é. H ll I h hæl hlæ Kkc l p ll Dk l l Lk k. Fch kb h, pll, D DANVA. æl på cykl hæ NOVEMBER D, NO TIRSDAG 30. NOVEMBER l, h p å pæ Kø, 2 N. 51 j h h 140. å kb -å l hlp.hl h æk Hl M. 2. k Kk Jh pll c.såby, l på Kækby H å 2. Lølp: K H l kkkl Skl S kl, h lk h R S kl h b cykl 5 l Fy l Lj A/S, l 1. k kl. l bøhrcb CJh (S). Flk æ klkp yl å l kl kl l på, hl kkc byl bø b, Rkl F: S Søh på SæF: Scpx cykl h 4. pb. l Lj 5 l h k 2. k,, G 2. 4 kl æ k l pc D -.. på hå. l - D l ppp å kl, (S), kk plk l- Sæk Skl å å æl M Ekl Ebb å Dk Flkp Pl pp- kkf j DF, klby 1. k hbblk (bll) SF y, l lkk kk kll Fx cbck, 3 Nø Dl ll løj,, T Kp- pc. Oå æl: k kl l,ppl. Ol Nøh l - b- på Hpklbl kp kæ20 Sjæll kl bpl l bl p - D l DF, å k ppp p på Søhlkl Kø - I pk æl M K 2011 ø p. Lll-F k læ h kl. ccpåb l,, b plk. l Ul Jyp læ, ll, æ å bblk - l høp l ll ø bpl kl k h b klp hå bå å- læ l bpl, p H bl løj, p Rkl- D K b ø. kk p l k,.k Sk (SF) øk, hl k kk KV, k l æ - ø bbk Fx æ. D lpå plk l å l ø 760 l- l kk:, Bl Jh kk på lhpkl å.kl DAGBLADET E bå bj bj b Ebb, ælpå. p hø l y l kl Dk, kl, 7. hø l byl b l på å, lbyl h hjæll, h h lå bc-kk pøl klk SF l, hpå kl å ll Skl. M h V»Fålpøl løb løbk. D h - O Kø b l, kp kk, kk l Kø: b Ol. ål å l D l bl kk. bh l, k é æk A æl kpl æ,, hø- kk c 2, l pl»sklby kk plh l k påpåklå å l, k hjælp l læ l kl k l kl pl.. kll Pl plå, l kllk HB Kø (DF) pc, p plk, lkæp h bjå l ål y bpl 760 ll 2.b, p OlM bø. Kø h l å kk hløb D Pbl lpl æ ll bl l, kpl l. l kk Nø. p på, kl yl æl ppl lø k. Bløb pklp DFpcl bl, l på l å å l j Kp. åbb y lldbu- bl Tø, k. k l y T k kb- kjl j D øl k b O å l b, bhl b å, k k b,«h hm pl. DAGBLADE K y bl å ljøbky yl Nkk. kl - Il å k, la All 5-0 Fx D K-k, Rbch Iøl pøl P Bø b R lt Dl å kl Sp ø D å. Kø K, V kk U å l. p lhb Kø O Hlø Sk OlJ., k læ, k lb.,«l 1. k b, 5 2. k -EM la Ch l på, kk l, b p kl 70 bpl kk kp la Th b på kl SJÆLLAND: å kllk Mz, æ k 98 k ksø Nl k- b l k k - ll 2011 bløb k j-d K k Pl l, k. D på p l k. O.p på Syk Sø, k V, Iøl pøl Ek p bpl p l Pl Sjæll O KØGE: U-, Ek Mz, O k å bl kk H, Fbh, Ol lykk Dkl l A økk høj, k æ kli 14 Lll-Fl åb- på bjløhkyl k p kl 70 l pll Tpp20 k l 98 D l æ ø ælå- ø. l. D wk l l p. H ll 2011 bløb hl, A 1.. bl løb på p kll- p G l å k. ko h Ol kp l j-sp k,. H y l l k? kl- bpl 9 h ø l kl k p, l 1. k 100 på - D jbb. k. 50,87 S, h kl l D lø ø Dl Sk h - plj - lå kk k plj l kl k, h h ly l jpø på yk.k/qz kll bk å, k l 50 å, Sl jk k,pk,. på. M lk, Sjæll l k. EM h bl Bp, R - D æl l, - 1. k, b bj bj h - M kk j, bj lykk ø- y kj l 5 ø. 43-å L å h h læ h æ l kk h F Sk Tpc ø, Dk. V -,. V. bpl b y øl hø. å -M F: El M J- å kyl æl, ll ø k- h ø A kk, æll kl MM k- k k h l, p l Næ Fk Bø- k, ø,, l øj løj, k ø j b p ll k-, kl h å Kll. A D Ahl æl lpl køkk l ll k p H løj, l å kk på p læ l æl æl. h. S h, h j på p, på 575. læ.lh - D h kb, H - hø p øl RINGSTED: Nj, j j! Ikk k å. M -, æl kk l æl, Bø-. Bø l R - kyl l æl kk lj,, k på, - Ié k, 575 k l, Sk Zk å, l by lb l é, bø k Ul, h h. h lll, p, k Tpc (S), æ k l bø. D å. pp k. ll ækk ø,. bløb løj, bløb p - l k - D kk lh kk b å kl, kø y yk, ly,. D V bø Kk på Såby Næh Fk I l kk ERHVER V Sjællk.. TORSD AG 9. SEPTE MBER 2010 Sk k - K TEM A: Fx Ul H pl på Kø l l l k j All klæ Bl Tj D l l k 196. å. 181 MBER 2010 kk T SJÆLL ANDS KE F: H-Jø M Jh Bl læ på Skyp 43-å M JM Næ p k å læ l læ. H l, å h pp k ø, É l på Skyp. l på Bw,, k. S 8,VO TFLT UJNFS UJM TLBEFSOF 45&(& I ShC S h l å æ kklk. L - kk åb- Ukl l bpå By pp By pp M l l h Ac: Tl: %"( " A L Sll D. l.: ( b- l 2. p h lå. b 5 l lkyl O SIDE æ l F ø, ææ.buuj G¾S MFEFSSPMM.,SFBUVSWPHOF.VTMJNFS å l Q¾ IPMMBOETL IPME Q¾ QFOTJPO l bl H k GBTUFS O SEKTION 2 SIDE 11 2 SIDE 3 MFU GPS G OHT ÑTMBEU NBOE M k ¾SJH ME ¾SJHØ yl p P EÑETW H&p 'PMLFTLPMF PQSFUUFS T SMJH LMBTTF GPS TLPMFUS UUF FMFWFS SEKTION.5 & 8 O 2 SIDE SEK løl j Tll h bl Hl, ERHVERV å LOKALAVISEN Pl l VllVllbæk: bæk h å fl, kl på l lb. bjk S 31 Åb h WEEKEND FM Q¾.JSBLFM Q O KFO WFKF p l p hklnpupswf æp Flbj Skl p kk lp TORSDAG p by 62 å 9. SEPTEMBER 2010på 65 l hl. O å ll. l l på å påkø l b. V. j ll p H pæ hl TEMA: hæ Iæcl bl bl Ul k l Bl lkl- P Ihøj: L blø bl lkl h bl, p blø Ihøj Ehp S 8 G: Byåø pg å l, bl plk, b h k. S 9 pl *34%"( "6( k å. 181 Løl: Lkl blø B b 29. h I Hp øk Bl Slø: læ læ æ æ å øk på Skyp. D cl Sl l. plk Slø byåø på, bj bl, l Hpå j l O SIDEæcl 8 43-åM J. Spcl pyl. bl Mp l p kl yhk h Hpl Næ Dk, Hp 'PUP +BO +FOTFO l Slø, æ ll - læ l l å yk bl lkk, l læ l læ. k l H kl cl - ø b c hl kk, l by Vc Bykk kl på pp på H Hpl El 9.. F:, æ. l. åfh b Slø bl kk kl æ håb, åø pp æ ø, bl, cl k k l på Skyp. H- lækk æ l l æcl É l på Hll k Hp Bhll. l p. l byå, l bl H å w, Hp å k, hll k, Ulk bl. klbyl bl kl læ hl kl l b Bø- kks yk æ. F Bjø Nl, - 8 j Sl å Skllk lk Ihøj Skl y El æl på l Skl l plk ø ælpæ U Ihøj: Ihøj l b- å å æ, k kl æ ø, å kl cl l- Ihøj, ø»kp Ihøj Kå, k p p l l bl æ, Skl.«bæ bl Ihøj lkk ll kkl. D by k b. å kl kl k. kl S 7 å hll Scl- ll l bkyukl kd Allll l l kl hl æl k Hjøll, æ, l k" byå Jø - "yky. S 3 Ukl på l b 30 Tjk Pl Hl ø b F på Fcbk l. D hk b ø klp 80 kl l ch, R #!! K ø yl. S By pp M l h l www. : 14 k. D lkl kk: M P Blch D. l.: Rk: Tl: k #03( 703 %* /( k. jll 'PUP +BO +FOTFO Ukl kkl hl æ b, l l. k D hkl b ø p 80 k l l R ch, ø K yl. S M l l h Løl O SIDE 8 Ukl l bpå Ukl kkl hl æ b, l l. k D hkl b ø p 80 k l l R ch, ø K yl. S å lp på hl ll på påkøl å j Vl Sl. ll hl TEMA: Ul GBOT W L É l på Skyp. l på Bw,, k. S å ERHVER V 5*34%"( "6( 3FHO IPMEFS JLLF LPODFSU DAGBLADE på b Skyp hj Løl: 14 k. SEKTION 2 SIDE 11 '6(-&#+&3( U 645 h l, kø Flbj Skl æ ll p p l p Q¾ FM Q¾.JSBLFM bl ø,. hkl. O å KFO ø lb. WFKFO TORSD p NPUPSWF AGby 9. SEPTE æp HB Kø k kk»pkl«s G OHTMFU GP ¾SJH NBOE SJH MÑTMBEU ¾ EÑETWPME & 'PMLFTLPMF PQSFUUFS T LMBTTF GPS TLPMFUS UU SMJH F FMFWFS h hjl, 53-å å E 32-å Fæll kk lbj lb lbj Hå kp pl SIDE 11 "6(645 Jh: D RINGSTED l h l K k k Skp k kl p 760 DF k l O SEKTION %"( / 45 7&% '" 9& 703 %* /( #03( h lå k.k 7BHU Q¾HSFC 14 k. b. 2. pb UP QJHFS Løl:.VTMJNFS æl l å. 183 æ kyl O SIDE QPMJUJFU LPN,SFBUVSWPHO ø, BMESJH Sll bl å æl F.BUUJ G¾S MFE O SIDE 11 FSSPMMF GBTUFS Q¾ QFOTJPO k. O SEK. E 37-å 2 SIDE 5 &H Q¾ IPMMBOETL 8 O SEKTION IPME 4-"(&-4& 2 SIDE 3 bl løl på Hl Tllj O Wll BOE FTUTK MMBOE 4UPSTFKS UJM '$ 7 J QPLBMUVSOFSJOH O SEKTION å 2010 N. 301 Lølp : K. K F: J kl l F: J Wll W DAGBLADET SJÆLLANDSKE F: H-Jø Jh P M Løh Rklkl D. l.: F: J M. Nw %#03( /%, "-6 EFS 403 ± TFO WFOEFS 4- "( &-4& $BNJMMB,SJTUFO MTF ') IK MQ UJM UJMCBHF UJM 4MBHF #ÑSO TLBM IBWF LPMFUJE SIDE 10 O SEKTION 2 MFLUJFSO2F FGUFS T FORSIDEN N 301 N å : K M Næh Fk 4791 B ETD D GB DLA ET DAGBALA DAGBLADET Fk Næh F: J 4840 Nø All Klh 4773 Lbæk 4780 S S 4793 Bø by 4792 Akby 4913 Hl Hpl 4735 M DAGBLADE T SJÆLL ANDSKE F: H-Jø Jh

9 ERHVERV V 0504 ybbks 0034 kæblh 0554 æa 0454 ljåf 4354 øh lg 0254 llløf 3954 S 0644 jbke SjÆ 0404 llyj 0763.jS økv 1754 G ll kf 0253 F øls kkylø ølæv 0704 llyh kk 0362 S påt blk 0004 ybås kk øppv pr kæbllv hh pyj lkr jøhi økøm ybøb 0762 lløbs ølløt 0534 S G jl ølh 0634 ølu.js lj kk 0734 llk pg lf S 0314 plke S llls p226h R.jS ybv 3924 ølm 4714 S øls 6924 ld ybv 1824.jM pyj 3264 pyn ks lll løg 0914 pb øh ybjb km øk kæjb R 1864 ljf øs løh 1764 ybøs ybt lls ølg pplk låh lv 0224 lh K øk H S llh jblf lb 3764 xf ld S ør lh ør S æn R øklæks lpl xf kæbk jøppt UbR kkb l kh/bk. Få F y RkRåR. bl Rk bj øæp 0574 ybl FRæl hr M bv 1774 hlk 2774 kæbl S S yb ø397b 0484 ybka 1974 B på R ylh k lø. lla øn 0584 EOBMM KTUT F7 $' MJU SKF TSP HOJSFOSVUMB U4 LPQ J 11 EDIS 2 NOITKES O 3194 lh 3494 L T blg TEDALAD TEDALBG BGAD TEDALBGAD hæn N M å K :pl øl k..ww w R EDLIKSO M å.631 ål ( / * % 3 07 k.3 ( k0 h # llj.www bp.k 41 :l.b lyk øl C FSH¾Q UHB7.2 l læ æ æ SFNJMTV. SFHJQ PU 381. å.691,ø FS,. FOHPWSVUB å lb SFlUTBGlS HJSE MB NPL UFJ1U1JMEPDIQS O FMMPSSFE.FM S¾G JUUB OPJTlOFQ å-73 E ¾Qk &4-&("-4 ES O 8H&.5EDIS2KjESOllT løl lb lh åp lj EMPI LTEOBMMOPITIK E¾S QO 3 EDIS 2 NOITK h, h å 11 EDIS 2 N å -35 å-23 E w k..ww SPG UFMTHO G EOBN HJS¾ ¾ EMPWT EÑE & LTFLMP' HJMS T SFUUFSQP FMP TTBML G F P S T L P SFWFMF FUU SUFM ("%43*5 546(6" 8 EDIS O OFTOF+ OB+ PUP' :AMET U l lb æl åp pyks å- 3 4 M -J M p æn k å.æl l æl - H l, å h pp,ø åp k.pyks åp l É -B l,,w -k. SFEMPI OH USFDOPL F F3 LLJ L W TOBG BGAD REB METPES.9 pæ k k pl å åp0102 lh ll - åp løkåp å l V j ls. ll lh J :F AD DALBG S TE ALLÆJ EKSDN h F H : J øj- SFNJU TLFT OV, FOSFEBLT MJU &(&54 -ChS I S - h æ å l k L.klk -bå kk b y H læk U åp lk l b lku -k lk lh,æ l b - D.l -h b k ø plk 08 k -l l hc, K R ly ø. S B ypp M l -h l Uy lh k kk læ.. R llr J :F M k wn. l l øk l I kf N kkhy æ lk k kkpks p lk. 067 pk åh lp l k FD DSROT S.9 GA - K x:f AM ETU lp l l lk æ lb l b yks åp H ø K åp k l j j lla D T p M k jh, åp.pyks åp l É -B l,,w -k. 8 S U åp lk l b lku -k lk lh,æ l b - D.l -h b k ø plk 08 k -l l hc, K R ly ø. S B ypp M l -h l øk B kk k H «lkp» ks k E BMETP 0102 RE RkFøR Rkh på hl jæll. åb lh kk l y bjp. 8 S llw V åp øb ybås kk kk llæf jbl 6' U (3&+#&-(,l h F H : J øj- S jblf 181. å.691.k 41 :løl ¾Q MFLBSJ. p lk æ øk p l p ll lb O. OFKFWSPUPNlkh ø,ø å OT.bl ybgadpsr DAL S TE ALLÆJ EKSDN h k.kllj.www llw DETSGNIR J D :h l h 5 EDIS O UEBMTÑM HJS P yp kw I wn l åp l lp F F M. k yd -p lkr -lå plæjl å c yp :F øv P -åm b. K -h J :F l llw llæ ll hyn L. ks J æ pd :F k KVM A P h llw. é ll, k J :F - - H ylp ll yg,k lb å æp.læh h I -l å,ky æl h bøllkyc D.kk,yl, K p kll y l c l R,clC -b l æk M l D k,l lø k b h T lå k Lllp, G åp k.p. hlc Fh. D D D å øk l l - AV N Aæ h, 11 k å - D REBMEVON.0 kyc åp æh h, 3 øgkadsrit, l l. æp h -R M å 15.N 2 j p b, l 41k.2 å.0 1 -h l å-, lh h h h lh pklk l k,bø h h D. lb lkæ5 k lp hj H.M p K :pløl k kæ l,ybås c l K å jøh -lk.2 lks ybkæk å p M llbå -kk h l H. BåL, b l S -R b h h,lhcb hcm-k00 L.æ - l k5y Fk.1..www 01 l lkyc l lk lkk jl bc,s/ A jøhæ.lz l j åptå-l R -høb hj. æ -C lf.)s( ly kå.2p,æl k å 6 å lpklk lk lk.æ -h,åp øb l b ckk l høs S :F L :F b xpcs :F åp øj h, lkyc ly l -æs.4 lkr 5 jl k.2 h.bp l c 2. h G p. k, æ lk D. l -p l k åh åp l pp 4 D,. lk kl å kk,)s( kæ p læ S -l -pp S,F D E ylkbelkm,y å bb lp pklf kd lk l jåhåkkfkk FS å -p k.1 : T l l,b( kk ld øn lxf, ll lk læ O.ckpcbcK) l ll,kk,ljbøb 3 lo D l.lp p l -æk pk lb lkph åp k -b - l høn lpå,fl K b l - p k k js 02 øh pd l ø 11 2 p k M p pp k -- KøSåpllæ lpb l.p lkk lll cc, æ, I-h, æ L.k l-0 l-k lbbb æ l åå b p ly p l.k,jø ll - pøh l lj -klf ø U pk l,låbæ k b b K D, k Rpbl l, lb k H ø. l.åhp, l )FS( ks æhl - lå lkp ø bk l p k V l:.kp k lk -k p D -K x b.b - h - æk p klålb, æ kø l l H l ø kk hkjlpål.å kl D 067 åp lkd bl E øh l lk åb jb,b -bbe p p øe GA y ylb --l l hd yl l kk.l,å k.7 h l åp A L B læj F h ll l,l lkk,kk pk llhkt S -læ,l lk D k- cb ål h,å, -øk l M.lø ks p : øp låf»o k hh økv åp h-, -b.bøl å D y ll æb,åp -lp l. kk blk l ka l klæ O 2 llk ø kk.k bølåk æåp k, k Sblå- kll,l å hlkl lb- c é pl, lk, h» k h l øk BH æ k l lpp -jb lhl k. 2 lk.lp æjh kll p lp æl)fd p P pk,c p, lh y,å å øk l,b l lhlll k (åp.løob åd k l æ b l -lkp l kp b P. kkm å-, ll 067 pp l øn l lb FD,låp p bøl.l løll. lb ly lk p lpk,l Kk lbbå l - p å.1102 åp j -UBD.p ljkk b- l å læ lø. l ølb p b lc b,ø Tk -ll O.k y y j k b TED A LBGAD D.l «, -k hb, b l b K. p - M,h håkå lb å k k, l kkn 0-5 y ll A k K D å, -l K A ly Tl xlf bøjl li å øk R R, k k p S øb P l øp løi øk.å. yk å b D,k p lk ølh BH æl, hcbv hc ks ld-l,.j lo l O 1 3 kk.2 ht bl.2 l p b k.1 l U «,k llk 5l.k -l A k pk,å A l 07 lk p k b, MELLÆ å JS k kk l b åp b k pb K D, j k æ- ln øs, k DN A -k 89 p bølb 1102 ll -k l klk p,zm øs k k l D : - k, l -V :EG..k p løi, åp E lp l p p å ø p ke lp k U kys H.Olb å k lpb llæjs lkd ØyK Ollp hbf l O,, kk l lo 07 lk,zm -lk æ k, - p kkø lyk kk b åp 2 lf-lll 41 I A jøh -bå k l - læ.110 w k D.l hølj p k 02.1 l -å l ø æ l D -pt H.ø. l -k 89 p bølb 1102 ll p p kg.p h O A k, lh lb -ll - å l.k ps p å - k l lo y H. lpb --j h,9k?k l l -l p k, l k lk l ø bbj D - 78,05 åp D.k l lk h,s D zq/k.ky åp ølyløl h h, k,å kb llk - lk kk ål - jlp l k h j ø p l S k. S k l -, å - j p,05 k., kl M.åp.k l k B lb h E R llæjs -,l læ D M, jb,j kk M h,p l k.1 -k y -lø j kky. ø 3 kk l æ h æl h h å 5 L h å- 4.F, ø cpt ks M kd M le :F -,åll,-øv.h -.k øhløa y-mlbk lpb -lyk å - J læ l læ,k M-k - l k l h k,k - øb k F N,,jæ j øp.l lk k pølkålhlllk, -klkl p b lha D A læ lpl køk p åp kk å l,jø l H -læ h,æ. læ h l l h S. 575 åp,p åp j æl l, bk h DH -. p øh - lø M.å k kki!j j,jn :DETSGNIR l kk læ,- l. - øb, jl kk læ l lyk - R -,åp k, k 5,75,k éi - kz ks,lu k øb, é l bl yb l h k,p, l.hh å pk kp ll bølb,jøl - lpl bæ,k)sk( cpt h.lkk D-å D.øbl,klk å æ k ø 103.N øl :pl K 7 54 / & 9 "' % & F k hæn k F prflr Rkh k bj.evhre E VREVHR VR 2 NOITKES O 546( 6" ("% lph EGØK (30#%/ 6 - ", ± 304 SFEOFW OFT &4-& (" OFUTJS, 4 )' FTMFHBM4 BMMJNB$ MJU QM KI FW MJU FHBCMJU BI 01 EDIS 2 N EJUFMPLT SFU MBLT OSÑ# OITKES O GF FOSFJULFM NEDISROF l l kll æjs

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE www.hella.com/wiperblades Viskerblade fra HELLA Som førende partner til de mest kendte europæiske køretøjsproducenter har HELLA siden 1899 udviklet kvalitetskomponenter

Læs mere

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH

BAST, BISHOP ANTON {PICTURES AND CENTRAL MISSION) AND ARTICLES IN SWEDISH BAST, BSHOP ANTON {PCTURES AND CENTRAL MSSON) AND ARTCLES N SWEDSH J ' ~ \ THE STATUTES OF l i ~ THE CENTRAL MSSON : ~ ' ~, ' THE ST A TUTES OF THE CENTRAL MSSON The Founder and Leader of the Central Mission,

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

De danske Hav-Fiskerier,

De danske Hav-Fiskerier, De danske Hav-Fiskerier, Geografisk Tidsskrift, Bind 6 (1882) Link til pdf: http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/gto/gto_0006-pdf/gto_0006_67630.pdf Link til webside: http://tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=67630

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

' 80 91):;< =?> @A7 + & B5 ".;23 *(C 5 2* 5 DB *( E180:;2! D!. 4 2F G H1 0! 46 FI ID 00') * >80".0'* J65 ".0 D< *K < E; L

' 80 91):;< =?> @A7 + & B5 .;23 *(C 5 2* 5 DB *( E180:;2! D!. 4 2F G H1 0! 46 FI ID 00') * >80.0'* J65 .0 D< *K < E; L ё!!" #%$! & #(') * + #-, *.0/1#(23 *% 465 * 2* 67 # ' 80 91):;< =?> @A7 + & B5 ".;23 *(C 5 2* 5 DB *( E180:;2! D!. 4 2F G H1 0! 46 FI ID 00') * >80".0'* J65 ".0 D< *K < E; L M (N & -7 ) " 2!(' 3 0 O P

Læs mere

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1"? d3 F sr o4'' ; ;,";" t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i.

T,T crr.,r1:'1 d rr- ._r,tiååj ;.r. Ån::o l*{t f} lll.-q]'å'n {T -'{q * 1? d3 F sr o4'' ; ;,; t3åå;] i*'s e*' L- Y f #-i' i. Vi hafver el'ter dej-s Excellenc* it.r..selieime Ra.ad og $tathol,der'r,il-- bls liaadlge ordre af 5!S hujus F,fterseet F-eadstuens ganble hreve og paplrer for at uåleede p,rsnctallerne fra *-nno.= 16?0

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring og Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Kirurgisk Afdeling Hjørring Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A. Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere