Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999"

Transkript

1 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker

2 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker Birthe Søndergaard, Hanne Herborg, Tove Jörgensen, Jesper Lund, Bente Frøkjær, Dorthe Tomsen, Lotte Fonnesbæk, Steffen Jarlov Februar 2002

3 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker Pharmakon, februar 2002 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

4 Forord Rapporten omhandler resultaterne af de gennemførte evalueringer af projektet Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Projektet blev gennemført på 28 apoteker i perioden med deltagelse af 523 ældre medicinbrugere over 65 år. Det danske projekt var en del af et større europæisk projekt med titlen: Improving the well-being of the elderly via community pharmacy-based provision of pharmaceutical care. Projektet blev gennemført i Nord Irland, Irland, Sverige, Danmark, Holland, Tyskland og Portugal. Det europæiske projekt blev støttet af EUs Biomed pulje, og det danske projekt blev finansieret af Apotekerfonden, Farmakonomforeningen og Farmaceutforeningens uddannelses- og udviklingsfond. Vi vil gerne takke de 28 deltagende apoteker, de ældre deltagere, kontaktgruppen og den faglige følgegruppe for deres deltagelse i projektet.

5

6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 1 Kapitel 2. Baggrund Udvikling i ældregruppen Ældres helbred og lægemiddelanvendelse Lægemiddelrelateret sygelighed og dødelighed Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer Interventioner i forhold til ældres lægemiddelanvendelse Farmaceutisk omsorg på apotek Hypotese Referencer Kapitel 3. Design og metode Formål og evalueringsstrategi Evaluering Forsøgsdesign Inklusion af apoteker Inklusion af patienter Beskrivelse af interventionen Træning og uddannelse Teoretisk tilgang Interventionens gennemførelse Redskaber til dokumentation Projektets organisering og styring Lægernes rolle i projektet Projektorganisation Projektstyring Anmeldelser og finansiering Referencer Kapitel 4. Deskriptiv analyse af de ældres behov for farmaceutisk omsorg Formål Metode Helbredsmæssige variable Lægemiddelforbrug Lægemiddelrelaterede problemer Diskussion Kapitel 5. Evaluering af implementeringsprocessen Formål Metode Interventionsapotekernes aktiviteter Selvevaluering - implementeringsgrad Dokumentation af lægemiddelrelaterede problemer Identifikation af implementeringsproblemer Farmaceuternes evaluering Vurdering af det gennemførte program og virkninger for apotek/farmaceut Samarbejde med andre sundhedsprofessioner... 54

7 5.8 Lægernes evaluering Vurdering af programmets kvalitet Vurdering af apotekets generelle rolle Diskussion og konklusion Kapitel 6. Effektundersøgelse Formål Metode Statistiske metoder Forskel mellem grupperne ved inklusion Bortfald Forskel på bortfald og patienter, der fortsatte i projektet Forskel på bortfaldspatienter i interventions- og kontrolgruppen Opsummering Kapitel 7. Resultater fra effektundersøgelsen Endeligt resultatmål Antal indlæggelsesdage, indlæggelseslængde og indlæggelsesfrekvens Antal behandlingskrævende sygdomme Helbredsstatus SF Patientoplevede symptomer Problemer med medicin Tilfredshed Opsummering af resultater Intermediære resultatmål Viden om medicin Holdninger til apotekspersonalets og lægens rolle Medicinefterlevelse (Compliance) Kontakter til sundhedsvæsenet Ændringer i medicineringen Lægemiddelforbrugsindikatorer Opsummering af resultater Deltagerevaluering Patientevaluering Farmaceuternes evaluering Lægernes evaluering Opsummering af resultater Sundhedsøkonomisk analyse Værdisætning af omkostninger Omkostninger Analyser Opsummering af resultater Diskussion Diskussion af resultater Diskussion af metode Kapitel 8. Konklusion og perspektiver Projektets samlede resultater Perspektiver Konklusion

8

9 Kapitel 1. Sammenfatning Ældre har flere helbredsmæssige problemer end yngre, de anvender flere lægemidler, risikoen for polyfarmaci er større og dermed risikoen for lægemiddelrelaterede problemer. Formålet med projektet Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service var at afklare, om ydelsen Apotekets Ældre Service kunne forebygge lægemiddelrelaterede problemer hos ældre, samt påvirke lægemiddelforbruget og ressourceforbruget i sundhedsvæsenet i relation hertil, og opnå forbedrede helbredsmæssige og psykosociale resultater for de ældre. Samlet viser evalueringen, at ydelserne blev implementeret - dog i varierende grad på de forskellige apoteker - og at intentionerne i protokollen blev opfyldt. Patienterne gennemgik et farmaceutisk omsorgsprogram, der blev givet patientuddannelse, og der blev identificeret lægemiddelrelaterede problemer. Farmaceuterne har opnået øget indsigt i sygdomsforløb, større viden om behandling af sygdomme hos ældre, større indsigt i patienternes problemer med medicinen og øget jobtilfredshed. Langt den overvejende del af lægerne var positivt indstillet over for Ældre Service på apotekerne, og de mente, at farmaceuternes faglige kompetence var i orden, og at farmaceuterne har optrådt meget professionelt og loyalt ved henvendelse til lægen. Der blev opnået positive resultater på de endelige effektmål. I interventionsgruppen sås en signifikant faldende indlæggelsesfrekvens. Interventionsgruppen oplevede forbedret eller uændret helbredsrelateret livskvalitet, mens der var et signifikant fald i kontrolgruppen. I interventionsgruppen sås et signifikant fald i antallet af behandlingskrævende sygdomme fra nulpunktsevalueringen til hver af de 3 effektevalueringer, og der var en signifikant forskel på udviklingen i de 2 grupper. Antallet af problemer med medicinen (primært af teknisk art) faldt signifikant i interventionsgruppen og steg signifikant i kontrolgruppen. De ældres tilfredshed blev øget fra nulpunkt til den afsluttende evaluering for begge grupper. Der blev opnået varierende positive resultater af de intermediære resultatmål. Både interventionsgruppen og kontrolgruppen viste signifikant øget viden. Der måltes ingen effekt på de ældres compliance. Interventionsgruppen ændrede holdning til apotekets rolle, og interventionspatienterne havde færre kontakter til praktiserende læge. Der sås begrænset virkning på de ældres lægemiddelforbrug, dog faldt det gennemsnitlige antal receptpligtige lægemidler og antallet af daglige doseringer. Der sås endvidere positive ændringer i et antal af de undersøgte lægemiddelforbrugsindikatorer. Deltagerevalueringen viste, at de ældre oplevede den største effekt af programmet i relation til forståelse for medicinen, forbedret overblik over lægemiddelbehandlingen og forbedret forståelse for helbredstilstanden. De ældre vurderede, at deres viden om medicin blev øget, at viden om helbred og sygdom var øget, og at deres evne til at løse medicin- og helbredsproblemer i hverdagen blev forbedret. Et flertal af de ældre ønskede ikke, at flere personer blev blandet ind i behandlingen, og en del gav udtryk for, at ansvaret for behandlingen blev uklar, når flere personer blev indblandet. Det gennemførte program viste sig at være omkostningseffektivt. Der blev opnået større effekt på livskvaliteten for færre penge i interventionsgruppen. De investerede penge blev betalt 3 gange tilbage. Besparelsen fremkom primært på grund af færre lægekontakter, færre indlæggelsesdage og færre udgifter til medicin. 1

10 Besparelsespotentialet på landsplan blev estimeret til 328 mio. kr. Betalingsviljen blandt de ældre var meget lav. Gennemførelse af projektet Der blev opsat følgende delmål for projektet: 1. udvikling af en manual til standardisering af apotekets interventioner inden for forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer 2. implementering af interventionsstrategier over for patienter, der blev identificeret som værende i en særlig risikogruppe for at udvikle kliniske signifikante lægemiddelrelaterede problemer 3. udvikling af samarbejdsrelationer mellem apoteker, praktiserende læger og hjemmesygeplejersker i håndteringen af de lægemiddelrelaterede problemer 4. måling af resultatet af de apoteksbaserede interventioners indvirkning på patientgruppen (inklusiv helbredsrelateret livskvalitet) og på udgifterne til deres sundhedsydelser 5. gennem deltagelse af apoteker i forskningen og gennem publikation af resultaterne at stimulere og motivere farmaceuter til at yde farmaceutisk omsorg til deres patienter. Evalueringen blev gennemført i et kombineret design med flere delundersøgelser. Følgende evalueringer blev gennemført: Deskriptiv analyse af de ældres behov for farmaceutisk omsorg (kapitel 4) Evaluering af implementeringsprocessen (kapitel 5) Resultater fra effektundersøgelsen (endelige - og intermediære resultatmål, deltagerevaluering, sundhedsøkonomisk evaluering) (kapitel 7). Effektundersøgelsen blev gennemført som en randomiseret prospektiv, kontrolleret multicenter undersøgelse over 18 måneder på 28 apoteker. Apotekerne blev randomiseret til hhv. interventions- og kontrolgruppe, med 14 apoteker i hver gruppe. I alt blev 523 patienter inkluderet, 254 personer i interventionsgruppen og 269 personer i kontrolgruppen. Ved den sidste evaluering ved 18 måneder var 355 personer stadig med i projektet. Bortfaldsprocenten var 31,5% i interventionsgruppen og 32,7% i kontrolgruppen. Følgende inklusionskriterier blev anvendt: patienter over 65 år (født før ) patienter i behandling med 5 eller flere receptpligtige lægemidler patienter orienteret om selv, tid og sted. Projektets design bestod dels af et før- og efterdesign til vurdering af patientindividuelle forskelle over tid og dels af et kontrolleret design med en kontrolgruppe bestående af patienter, der ikke blev tilbudt interventionen. Der blev valgt et ikkeblindet design, således at interventionsgruppen bestod af interventionsapoteker, der kun inkluderede interventionspatienter, og en kontrolgruppe af apoteker, som kun inkluderede kontrolpatienter. På interventionsapotekerne modtog patienterne et struktureret rådgivnings- og kvalitetssikringsprogram, der indeholdt tilbud om følgende delydelser: 1. Teknisk medicingennemgang. Medicinen blev gennemgået med henblik på dels kassation af udløbet medicin og medicin, der ikke burde bruges mere, og dels vejledning af den ældre i hvordan medicinen praktisk kunne anvendes og håndteres 2

11 2. Vurdering af medicineringen og afdækning af lægemiddelrelaterede problemer 3. Dagbog til selvmonitorering i hjemmet 4. Medicinoversigt. Den ældre fik løbende en opdateret oversigt over al medicin. Medicinoversigten var en hjælp til den ældre selv, men også et kommunikationsmiddel til andre sundhedsprofessioner 5. Individuel patientrådgivning om problemer med lægemiddelanvendelsen 6. Medicinskabseftersyn i hjemmet. Efter den første samtale, som også omfattede et indledende interview, blev der lagt en individuel plan for interventionen afpasset efter den enkeltes behov. Herefter blev der som minimum gennemført en samtale hvert kvartal. På kontrolapotekerne modtog patienterne den almindelige apoteksservice. Projektgrupperne på interventionsapotekerne gennemgik inden projektstarten et uddannelses- og træningsprogram i den anvendte manual og i kvalitetssikring af ældres lægemiddelbehandling. Data blev indsamlet ved brug af spørgeskemaer, interviews, registreringsskemaer og lægemiddelforbrugsregistre. Alle data blev tastet ind i Epi-info eller Access database. Den statistiske bearbejdning af data blev gennemført i SPSS, version 9,0 (Windows). Deskriptiv analyse af ældres behov for farmaceutisk omsorg Formålet med analysen var at beskrive stikprøven, som den så ud ved nulpunktsevalueringen på en række udvalgte kliniske og psykosociale variable. Endvidere var det et mål at vurdere, om de tilfældigt udvalgte patienter måtte formodes at have et behov for farmaceutisk omsorg. Analysen bygger på data fra nulpunktsevalueringen for i alt 523 ældre (57,4% kvinder) med en gennemsnitsalder på 74,3 år (65-95 år). Analysen viste, at de ældre i gennemsnit var i medicinsk behandling for 2,9 behandlingskrævende sygdomme. De hyppigste diagnoser var hjerte-kar sygdomme (35,1% af sygdommene), sygdomme i muskler, led og knogler (12,8%) og respirationssygdomme (11,2%). De mest almindelige symptomer var træthed (41,1% af de ældre), kortåndet-/stakåndethed (34,8%), smertende, ømme led (31,6%) og vandladning om natten (29,7%). Patienternes helbredsstatus målt vha. SF-36 blev sammenlignet med data fra den danske befolkning, og det viste sig, at undersøgelsespopulationens helbredsstatus var lavere på alle domæner end hos ældregruppen generelt. Sygdom og anvendelse af mange lægemidler havde således en stærk indvirkning på helbredsrelateret livskvalitet, specielt domænerne fysisk funktion, fysisk betingede begrænsninger og fysisk smerte. Langt de fleste ældre (95%) havde i det forløbne halve år haft kontakt med deres praktiserende læge, 61,4% havde haft kontakt til speciallæge eller vagtlæge, og 38,1% havde været indlagt inden for de seneste 18 måneder. Gennemsnitligt anvendte de ældre 6,8 receptpligtige lægemidler. 82,6% af de ældre brugte medicin til hjerte-kar sygdomme, 67,3% brugte lægemidler til centralnervesystemet, og 58,3% brugte lægemidler til fordøjelsesorganer og stofskifte. De ældre havde mange problemer med indtagelse og håndtering af deres lægemidler. 1/3 af de ældre oplevede bivirkninger af deres medicin, 1/3 havde besvær med at åbne emballagen, og 15% havde besvær med at få medicinen ud af emballagen eller havde besvær med at læse etiketten. Knap 60% af de ældre havde det seneste halve år inden projektets start fået foretaget ændringer i deres receptpligtige lægemidler. De hyppigste årsager til ændringerne var, at symptomet var forsvundet (19,8%), at 3

12 patienten havde fået en ny diagnose (19,2%), at der var utilstrækkelig virkning (14,2%), og at den ældre havde oplevet bivirkninger (13,8%). Ca. 1/3 af alle ændringer var således foretaget på baggrund af utilstrækkelige eller utilsigtede virkninger. Sammenfattende konkluderes, at den udvalgte undersøgelsesgruppe formodes at have et behov for farmaceutisk omsorg. De ældre i gruppen havde mange forskellige sygdomme, til hvilke de anvendte mange lægemidler, deres helbredsstatus var lavere end aldersgruppen i almindelighed, de havde et stort forbrug af sundhedsvæsenets ydelser, og de havde mange problemer med anvendelsen og håndteringen af deres lægemidler. Evaluering af implementeringsprocessen Formålet med evalueringen var at dokumentere indsatsen på interventionsapotekerne, at identificere struktur- og procesforhold, som måtte antages at have betydning for opnåelse af effekt af interventionen og at evaluere deltagende farmaceuters og lægers tilfredshed med interventionens kvalitet og samarbejde. Opgørelsen over interventionsapotekernes indsats viste, at apotekerne i gennemsnit per måned havde haft 15,5 patienter i projektet, gennemført 3,9 farmaceutsamtaler, haft 2,2 snak i skranken, haft 0,9 telefonkonsultationer og 0,5 medicinskabseftersyn. Hver patient havde i gennemsnit 4,4 farmaceutsamtaler i løbet af hele projektet. Det gennemsnitlige tidsforbrug per farmaceutsamtale var 39,6 minutter, snak i skranken tog 5,7 minutter, og der blev brugt 7,4 minutter per telefonkonsultation. Et medicinskabseftersyn tog i gennemsnit 37,5 minutter. I alt anvendte hvert apotek 4,1 time per måned på projektets ydelser. Selvevaluering af implementeringsgraden viste, at ydelsen blev implementeret, men i varierende grad. Den gennemsnitlige implementeringsgrad steg fra 73 til 80 på en skala, hvor 100 = fuldt implementeret, og 66 = godt i gang. Variationen i totalscoren for de enkelte apoteker lå mellem 55 og 97. Dokumentationsrutinerne i forbindelse med overvågning af lægemiddelbehandlingens resultater var bedst implementeret. Den farmaceutiske omsorgsproces, gennemførelse af patientuddannelse samt samarbejde med lægen blev implementeret i mindre grad. Oplysninger fra 143 patienter indgik i dokumentationen af lægemiddelrelaterede problemer. I alt blev der dokumenteret 518 problemer (3,6 per patient) og 587 forslag til løsning af problemerne. De hyppigste lægemiddelrelaterede problemer var i henhold til farmaceuternes registreringer: Bivirkninger, problemer med virkning af medicinen og problemer med symptomer. De mest almindelige årsager til de lægemiddelrelaterede problemer var forekomst af bivirkninger/uønskede virkninger, utilstrækkelig effekt af lægemidlet, compliance problemer og utilstrækkelig viden om lægemidlets virkning. De mest almindelige interventioner fra farmaceuternes side var henvisning til læge (ved ca. halvdelen af problemerne) og rådgivning af patienten. Der blev i alt gennemført 122 medicinskabseftersyn svarende til, at 48% af de patienter, som blev inkluderet i projektet, har fået denne del af ydelsen. Mange ældre ønskede ikke, af mange forskellige årsager, at modtage et medicinskabseftersyn. Evalueringen af farmaceuternes tilfredshed viste, at det var svært for farmaceuterne at få organiseret hverdagen på apoteket, så der var plads til projektet. Halvdelen var 4

13 nødt til at omstrukturere dagligdagen for at kunne arbejde med farmaceutisk omsorg, og 53% syntes, det var svært at indpasse arbejdet med farmaceutisk omsorg i dagligdagen. Opgørelsen af apotekernes aktiviteter viste samtidigt, at farmaceuterne i gennemsnit anvendte 4 timer om måneden til projektet. Evalueringen af programmets kvalitet viste, at farmaceuterne fandt samtalerne med de ældre fagligt tilfredsstillende, informative og nyttige. 10% af farmaceuterne og 29% af lægerne mente, at projektet har betydet øget kontakt mellem professionerne. Både farmaceuter og læger gav udtryk for, at der har været enighed om de gensidige anbefalinger til patienternes behandling, og farmaceuterne mente, at langt den største del af deres anbefalinger blev gennemført. Langt den overvejende del af lægerne mente, at farmaceuternes faglige kompetence har været i orden, og at farmaceuterne har den fornødne viden til at rådgive patienterne i brug af lægemidler. Farmaceuterne har optrådt meget professionelt og loyalt ved henvendelse til lægen. Et flertal af lægerne mente ikke, at farmaceuterne træder ind på lægernes område eller underminerer lægens rolle i sundhedssektoren. Langt den overvejende del af lægerne var positivt indstillet over for Ældre Service på apotekerne. Farmaceuterne var delvist tilfredse med kvaliteten af den ydelse, de har givet. Alle farmaceuter mente, at farmaceutisk omsorg skal blive en del af enhver farmaceuts professionelle ansvar, og at farmaceuter burde udvide deres aktiviteter på området. Halvdelen af farmaceuterne mente samtidigt, at konceptet farmaceutisk omsorg ikke fuldt ud kan implementeres i apotekspraksis i dag. Evalueringen af programmets virkninger for apoteket viste, at farmaceuterne har fået større indsigt i sygdomsforløb og behandlingen af sygdomme hos ældre samt i patienternes problemer med brug af medicin. Deltagelse i projektet havde endvidere øget farmaceuternes jobtilfredshed. Farmaceuterne gav også udtryk for, at programmet havde haft afledede virkninger på andre kunder, ved at bruge elementer fra farmaceutisk omsorg i kontakten med disse kunder. Resultaterne af evalueringen viste også, at projektet ikke har haft den store virkning på samarbejdet og kontakten mellem apotek og læge. Kun 20% af farmaceuterne og 30% af lægerne vurderede, at samarbejdet blev forbedret. Evaluering af patienteffekter Evalueringen af de endelige resultatmål viste signifikant bedre resultater i interventionsgruppen for mange effektmål. Indlæggelsesfrekvensen i interventionsgruppen faldt signifikant fra 39,8% til 31,3%. Indlæggelsesfrekvensen i kontrolgruppen steg fra 36,4% til 42,3%. Der var ingen forskel på indlæggelseslængden, når først de ældre var blevet indlagt. Patienterne i interventionsgruppen bibeholdt eller øgede signifikant deres helbredsstatus, hvorimod kontrolpatienternes helbredsstatus blev signifikant forringet. Programmet viste også en positiv effekt på interventionspatienternes selvoplevede symptombelastning. Symptombelastningen faldt signifikant i 5 ud af 9 symptomgrupper. I kontrolgruppen blev der fundet et signifikant fald i symptombelastningen for 2 symptomgrupper. Ved inklusion til undersøgelsen havde kontrolgruppen signifikant lavere samlet symptombelastning end interventionsgruppen. Evalueringen viste ligeledes, at programmet havde resulteret i færre problemer med medicinen. Ved inklusion til undersøgelsen havde interventionsgruppen signifikant flere problemer med deres medicin end kontrolgruppen. Ved 6 måneder var andelen 5

14 af ældre med problemer faldet signifikant i interventionsgruppen, og ved 18 måneder var andelen af ældre med problemer steget signifikant i kontrolgruppen. Andelen af ældre i interventionsgruppen med oplevede bivirkninger faldt fra 33% til 19%, andelen med besvær med at synke medicinen faldt fra 11% til 6% og andelen af ældre, som var forvirrede omkring, hvornår medicinen skulle tages faldt fra 4% til 2,5%. Evalueringen af de ældres tilfredshed viste, at tilfredsheden med diskretionen på apoteket steg signifikant i både interventions- og kontrolgruppen. Interventionsgruppens tilfredshed med kommunikationen med apotekspersonalet steg signifikant. Der fandtes ingen effekt af programmet på de ældres vurdering af apotekets tilgængelighed, loyalitet til apoteket og apotekspersonalets travlhed. Tilfredsheden med personalets fremtræden og den leverede service steg signifikant i begge grupper. Det samme gjorde den generelle tilfredshed med apotekets service. Evalueringen af de intermediære resultatmål viste blandede resultater. De ældres viden om deres medicin steg signifikant i begge grupper, men der kunne ikke måles nogen effekt på selvvurderet compliance, som begge grupper vurderede som meget høj. Interventionsgruppen skiftede i løbet af undersøgelsen holdning til, hvilke rådgivningsroller henholdsvis lægen og apotekspersonalet har. Færre ældre i interventionsgruppen var enige i, at det i højere grad var lægens rolle end apotekspersonalets at rådgive om sygdom. Flere ældre i interventionsgruppen var enige i, at det i højere grad var apotekspersonalets rolle end lægens at rådgive om medicin, og at de i højere grad spurgte på apoteket. Holdningen til apotekspersonalets kompetence inden for viden om helbredsproblemer ændredes i positiv retning i begge grupper. I begge grupper blev der fundet en signifikant øget tendens til at diskutere lægemiddelrelaterede og helbredsrelaterede emner med apotekspersonalet. Antallet af kontakter til praktiserende læge faldt signifikant i interventionsgruppen, og antallet af kontakter til speciallæge steg. Resultaterne af evalueringen viste ligeledes, at programmets effekt på patienternes helbred ikke primært er opnået gennem en effekt på lægemiddelforbruget. Det gennemsnitlige antal ændringer i receptmedicin faldt signifikant i interventionsgruppen fra nulpunkt til 12 måneder og steg signifikant i kontrolgruppen fra nulpunkt til 12 og 18 måneder. Der var ikke forskel på, hvilke ændringer der blev foretaget i de to grupper. Der var små forskelle i årsagerne til ændringerne i de to grupper. En højere andel i kontrolgruppen, sammenlignet med interventionsgruppen, havde fået ændret medicinen på grund af ny diagnose. Ændringer på grund af bivirkninger var stort set ens i grupperne (10-15%), det samme var tilfældet for ændringer på grund af, at præparatet virkede (ca. 15%). Ændringer på grund af ineffektivt lægemiddel var hyppigere i interventionsgruppen ved nulpunktsevalueringen og ved 6 måneder end i kontrolgruppen. Evalueringen af ændringer i de opstillede lægemiddelforbrugsindikatorer viste, at det gennemsnitlige antal receptordinerede lægemidler faldt i interventionsgruppen, det samme gjorde antallet af daglige doseringer. Der blev fundet få signifikante ændringer i de undersøgte lægemiddelforbrugsindikatorer, men der blev fundet mange hensigtsmæssige ændringer i lægemiddelforbruget i retning af en mere rationel farmakoterapi. 6

15 Deltagerevaluering Efter undersøgelsens ophør blev de forskellige deltagergruppers opfattelser af forsøgets betydning undersøgt. Deltagerevalueringen bekræftede resultaterne fra effektundersøgelsen. De ældre ændrede deres holdning til farmaceutens og apotekets rolle i løbet af projektet, specielt med hensyn til farmaceutens faglige kompetence og de typer af opgaver, som apoteket kan varetage. Interventionsgruppen angav, at de var meget tilfredse med den rådgivning, de fik, og stort set alle var overraskede over farmaceutens viden om sygdom og helbred. De ældre vurderede, at farmaceuten var i stand til at løse de lægemiddelrelaterede problemer, som blev identificeret, og at farmaceuten ikke havde været med til at skabe nye problemer. 80% af interventionspatienterne mente ligeledes, at den nye service er en opgave for apoteket. Langt de fleste satte stor pris på at have en kontaktperson på apoteket, og de vurderede, at deres forhold til farmaceuten var blevet forbedret i løbet af undersøgelsen. Ved afslutning af undersøgelsen gav 65% af interventionspatienterne udtryk for, at de syntes, den nye rådgivning var en forbedring i forhold til tidligere. De ældre mente, at programmet havde haft betydning for deres forståelse for medicinen, forbedret deres overblik over lægemiddelbehandlingen og forbedret deres forståelse for helbredstilstanden. De fleste oplevede ingen effekt af programmet på deres lægemiddelbehandling. De ældre vurderede, at deres viden om medicin blev øget, at viden om helbred og sygdom blev øget, og at deres evne til at løse medicinog helbredsproblemer i hverdagen blev forbedret. Samtidig med den udbredte tilfredshed med interventionen og det gode udbytte af deltagelsen, påpegede de ældre nogle kvalitetsproblemer. 63% af de ældre angav, at de ikke brød sig om, at flere personer blev blandet ind i behandlingen, og 54% mente, at ansvaret for behandlingen bliver uklart, når flere personer bliver indblandet. De områder, hvor farmaceuterne vurderede, at patienterne havde haft størst effekt af programmet, var viden om lægemidler, viden om sygdomme og måden, hvorpå patienterne anvendte deres medicin. Farmaceuterne vurderede ligeledes, at kvaliteten af patienternes behandling var forbedret (forbedret compliance, forbedret kvalitet af lægemiddelbehandlingen og bedre egenkontrol med helbred). Svarprocenten hos lægerne var 75%. For læger, som kunne svare på evt. opnåede patienteffekter, havde en del oplevet positive virkninger for deres patienter. Særlig stor effekt har man set for tilfredshed med projektets service, patientens viden om medicin, tilfredshed med lægemiddelbehandlingen, forbedret compliance og viden om sygdom. Både patienter, farmaceuter og læger vurderede samstemmende, at den største virkning af interventionen var øget viden om medicin og sygdom, forbedret compliance, øget egenkontrol og forbedret evne til at løse lægemiddelrelaterede problemer i hverdagen. Hverken patienterne eller farmaceut/læge vurderede, at programmet har haft speciel virkning på lægemiddelbehandlingen. Deltagerevalueringen bekræfter således, hvad der blev fundet i effektevalueringen bort set fra, at deltagerne mente, at programmet havde haft en effekt på compliance, som de anvendte effektmål ikke har kunnet måle. 7

16 Sundhedsøkonomisk evaluering Formålet med den sundhedsøkonomiske evaluering var at vurdere omkostningseffektiviteten af det gennemførte program i forhold til sædvanlig praksis. De gennemførte analyser viste, at programmet var omkostningseffektivt med opnåelse af forøget helbredsstatus for færre penge i interventionsgruppen end i kontrolgruppen. Analysen af de økonomiske input og output viste, at forholdet mellem dem var favorabel (0,35). Meromkostningen i interventionsgruppen var kr. per ældre, hvorimod det pengemæssige output var kr. for projektperioden på 18 måneder. Nettobesparelsen på kr., viste et stort besparelsespotentiale for programmet ved udbredelse til alle ældre i risikogruppen. Besparelsespotentialet blev estimeret til 328 mio. kr. på basis af data fra 18 måneders projektperioden. De samlede udgifter til udarbejdelse af manualer og træning af interventionsfarmaceuterne beløb sig til kr. Omkostninger til selve gennemførelsen af interventionen beløb sig til kr. De samlede omkostninger til sundhedsvæsen og medicin var kr. i interventionsgruppen og kr. i kontrolgruppen. Forskellen i omkostningseffektiviteten mellem de to grupper lå mellem -498 kr. og -548 kr. per opnået enhed Almen helbred (SF-36). Cost-benefit brøken lå på -0,35, hvilket betyder, at de investerede penge bliver betalt 3 gange igen. Perspektiver Farmaceutisk omsorg er igennem dette projekt dokumenteret som en medicinsk teknologi, der har potentiale til at kunne være en stærk løsningsmodel i forhold til forebyggelse og løsning af kvalitetsproblemer i ældres lægemiddelbehandlinger i den primære sundhedssektor. Det er vist, at interventionen kunne forebygge lægemiddelrelaterede problemer hos ældre, samt påvirke lægemiddelforbruget og ressourceforbruget i sundhedsvæsenet i relation hertil, og opnå forbedrede helbredsmæssige og psykosociale resultater for de ældre. Det er endvidere dokumenteret, at apotekerne kan implementere denne type ydelser som tilbud til polyfarmacipatienter og indgå som konstruktiv samarbejdspartner i forhold til andre sundhedsfaggrupper i primærsektoren. Apoteksfarmaceuten har i forhold til de ældre haft en værdsat rolle som personlig rådgiver, der er væsentlig set i et forebyggelsesperspektiv. Farmaceutisk omsorg som medicinsk teknologi har potentiale til at opnå yderligere forbedring af ældre lægemiddelbrugeres behandlingsresultater, såfremt der organiseres tværfaglige samarbejdsmodeller, der sikrer en stærkere påvirkningsmulighed i forhold til lægemiddelbehandlingerne, og såfremt der fokuseres på specifikke risikoområder. Der er således behov for at videreudvikle modellen og at gennemføre yderligere undersøgelser, som inddrager andre samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet. 8

17 Kapitel 2. Baggrund Projektet omfatter evaluering af et apoteksbaseret program til forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre. Lægemiddelrelateret sygelighed hos ældre udgør et betydeligt folkesundhedsproblem. Ældre har flere helbredsmæssige problemer end yngre, og de anvender flere lægemidler. Hermed er risikoen for polyfarmaci og andre lægemiddelrelaterede problemer øget, og forekomsten af lægemiddelrelateret sygelighed er større, både i form af manglende behandlingssucces og i form af negative virkninger forårsaget af de anvendte lægemidler. Da andelen af ældre over 65 år vil stige i de kommende år, kan problemernes omfang forventes at stige yderligere, hvis der ikke udvikles mere effektive modeller og metoder til forebyggelse og løsning af lægemiddelrelaterede problemer. Konceptet farmaceutisk omsorg (Pharmaceutical Care) blev af Hepler og Strand i 1991 introduceret som en sådan løsningsmodel. Farmaceutisk omsorg defineres her som: Den ansvarlige tilvejebringelse af lægemiddelterapi med det formål at opnå bestemte resultater, der forbedrer patientens livskvalitet (1). Tankegangen er, at lægemiddelrelaterede problemer kan forebygges eller identificeres og løses ved at monitorere resultater af lægemiddelbehandlingen for den enkelte patient og give feedback til systemet omkring lægemiddelanvendelsesprocessen (2). Konceptet farmaceutisk omsorg tillægger alle faggrupper i sundhedsvæsenet, som er involveret i lægemiddelanvendelsen et fagligt medansvar for kvalitetssikring af lægemiddelbehandlingers resultater. Farmaceutisk omsorg har på denne baggrund været en bærende praksisfilosofi for udvikling af apotekets rolle i mange lande i løbet af 1990 erne. Det antages, at apotekernes muligheder for at bidrage til opfangning og løsning af kvalitetsproblemer i lægemiddelanvendelsen ikke i dag udnyttes optimalt i sundhedsvæsenet. Da de ældre både udgør en særlig risikogruppe med hensyn til lægemiddelrelaterede problemer og samtidig udgør apotekets største kundegruppe, er det særlig relevant, at der udvikles apoteksydelser i forhold til ældre lægemiddelbrugere. Evidensen for effekten af farmaceutisk omsorg for den enkelte patient og for samfundet er mangelfuld. Ligeledes er det kun i begrænset omfang undersøgt, om apotekerne faktisk kan implementere farmaceutisk omsorg til ældre med positivt resultat. Der er således behov for, at der udvikles og afprøves evalueringsmodeller, der kan vurdere en udvidet apoteksrådgivnings indvirkning på lægemiddelanvendelsen, såvel som på patienternes helbred og trivsel samt bidrage til en analyse af denne praksis betydning for sundhedsvæsenets samlede indsats. Ovenstående baggrund for at opbygge, gennemføre og evaluere et apoteksbaseret program for farmaceutisk omsorg til ældre uddybes nærmere i det følgende. 2.1 Udvikling i ældregruppen Andelen af ældre over 67 år udgjorde i ,2% af befolkningen (3) og vil stige i de kommende år. Gruppen af gamle over 85 år er den befolkningsgruppe, som vil stige mest. Dette resulterer i, at der vil blive stillet helt andre og skærpede krav til sundhedsvæsenets ydelser, herunder også apotekets ydelser. En tilsvarende udvikling ses i de øvrige europæiske lande (4), og det skønnes, at mellem 11-17% af befolkningen er over 65 år. Årsagerne til den øgede andel af ældre er bl.a.: at mulighederne for medicinske behandlinger er forbedret; tilbudene og kvaliteten i 9

18 sundhedsvæsenet og plejesektoren er forbedret; folk lever sundere. Når folk lever længere, og der bliver flere af dem, har det konsekvenser for samfundet i form af øgede krav og øgede udgifter til social- og sundhedsvæsen (5). 2.2 Ældres helbred og lægemiddelanvendelse Den ældre befolkning har flere kroniske sygdomme og flere symptomer end yngre folk. DIKE s undersøgelse over danskernes sundhed og sygelighed (6) viser, at 59,6% af de ældre over 67 år lider af en langvarig sygdom eller lidelse. I gruppen under 67 år er andelen 33,5%. Procentdelen, der siger, at de har oplevet generelle symptomer, smerte eller andre gener inden for de seneste 2 uger, er højest i gruppen under 67 år (70,4% hhv. 74,0%). Til gengæld er de ældre mere generet af generne end de yngre (33,0% hhv. 35,2%). Både sygdomme og symptomer opleves af flere kvinder end mænd. Samme undersøgelse viser også, at færre ældre giver udtryk for, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres helbredsstatus. 83,1% af folk under 67 år er tilfredse, hvorimod det kun er 56,9% af de ældre, der rapporterer det samme. Da de ældre har flere sygdomme end de yngre, er deres lægemiddelforbrug også højere. DIKE s undersøgelse viser, at 65,6% af de ældre regelmæssigt eller til stadighed anvender medicin, og at 63,4% har anvendt receptpligtige lægemidler inden for de seneste 2 uger. I gruppen under 67 år bruger 23,9% regelmæssigt medicin, og 26,4% har i løbet af de sidste 2 uger brugt receptpligtig medicin. En undersøgelse af den fynske ældrebefolkning (7) viser, at 95% af de ældre over 70 år modtog et receptpligtigt lægemiddel inden for det seneste år. 5% af de ældre anvender et lægemiddel, 67,5% anvender 2-4 lægemidler, og 22,5% anvender fem eller flere receptpligtige lægemidler. En anden dansk undersøgelse (8) viser, at det mediane antal præparater var 1,8 hos hjemmeboende ældre over 70 år, og at 20% fik 4 eller flere præparater. Hvis håndkøbsmedicin blev medregnet, blev medianen 2,6 præparater. 2.3 Lægemiddelrelateret sygelighed og dødelighed Når lægemidler udskrives, er formålet at forbedre patientens livskvalitet ved at helbrede en sygdom, nedsætte eller fjerne symptomer, stoppe eller nedsætte en sygdomsproces, eller forhindre en sygdom eller dens symptomer i at opstå. Der har dog i de seneste år været en stigende dokumentation for, at uhensigtsmæssig brug af lægemidler kan skabe helbredsproblemer, egentlig sygdom og i nogle tilfælde død. Sygelighed og dødelighed på grund af lægemiddelrelaterede problemer har mange personlige, sociale og økonomiske konsekvenser for den enkelte og for samfundet. I en undersøgelse omfattende 1999 patienter indlagt på seks medicinske afdelinger på Odense Sygehus fandt man, at 11,4% af indlæggelserne var lægemiddelrelaterede, hvoraf 8,4% skyldtes negative effekter af lægemidlerne, og 3% var relateret til svigtende behandlingsresultater (9). I USA koster lægemiddelrelaterede problemer populært sagt billions of dollars and thousands of lives. I en amerikansk meta-analyse fra 1998 (10) fandt man således, at på et år havde ca hospitalspatienter alvorlige negative effekter af lægemidler, og døde på grund af deres lægemiddelbehandling. Undersøgelser af hospitalsindlæggelser af ældre patienter viser, at mange indlæggelser (op til 31%) direkte skyldes lægemiddelterapien (9-15). En undersøgelse fra Holland (13) viser, at 1 ud af 6 ældre, der bliver indlagt på hospital, bliver indlagt på grund af bivirkninger, og at 24% bliver indlagt på grund af alvorlige reaktioner. En 10

19 dansk undersøgelse fra en geriatrisk afdeling (11) viser, at 11,2% af indlæggelserne er forårsaget af bivirkninger, og 2,0% er på grund af dosisrelaterede problemer i forbindelse med behandlingen. På en kardiologisk afdeling er det fundet, at 11,5% af indlæggelserne skyldes bivirkninger, og 3,8% skyldes non-compliance (12). Der er ligeledes undersøgelser, der tyder på, at mange af de problemer, som er medvirkende til, at ældre bliver indlagt, kunne have været løst, og indlæggelsen kunne have været forebygget. Således identificerede en undersøgelse fra Skotland (14) 144 lægemiddelrelaterede problemer i forbindelse med 1011 indlæggelser (14,2%). 54 af de lægemiddelrelaterede problemer (5,3%) kunne med sikkerhed siges at være årsagen til indlæggelsen. Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) var årsagen til 28% af de sikre lægemiddelrelaterede indlæggelser. Over 66% af de indlæggelser, som var forårsaget af bivirkninger af NSAID, blev af et ekspertpanel på 3 personer vurderet til, at de kunne have været forebygget. En stor undersøgelse fra England omhandlende hospitalsindlagte patienter (15) viste, at forekomsten af adverse events var 2,8% i gruppen af patienter under 65 år mod 5,3% blandt ældre over 65 år. Undersøgelsen vurderede, hvor mange af disse adverse events, der kunne have været forebygget. I gruppen under 65 år kunne 1,58% af tilfældene have været forebygget, det samme var tilfældet for 2,95% i ældregruppen. Tallene for lægemiddelrelaterede problemer, som kunne forebygges, var 0,63% i ældregruppen mod 0,17% blandt øvrige patienter. Undersøgelsen konkluderer, at forekomsten af flere problemer, som kunne forebygges blandt ældre, mere er et udtryk for de ældres klinisk komplicerede behandling og pleje end alder. 2.4 Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer Ældre er i risikogruppen for at opleve lægemiddelrelaterede problemer (16-26). Problemerne kan både være relateret til ændret farmakokinetik, ændret farmakodynamik, øget følsomhed over for bivirkninger, svækket hukommelse, komplicerede terapeutiske regimer, complianceproblemer og andre lægemiddelrelaterede problemer i hverdagen, der kan resultere i ikke optimale behandlingsresultater og uønskede lægemiddelvirkninger. Konsekvenserne af lægemiddelrelaterede problemer er såvel lægemiddelrelateret sygelighed som øgede udgifter for samfundet og patienten i form af øgede antal kontakter til sundhedsvæsenet og hospitalsindlæggelse. Anvendelse af mange lægemidler samtidigt giver specielt de ældre problemer med polyfarmaci. Hermed menes, at patienten er i samtidig behandling med flere lægemidler (7, 27). Som nævnt ovenfor er det ca. 2/3 af de ældre over 70 år, der anvender 2 eller flere lægemidler. De komplikationer, som ofte opstår som følge af polyfarmaci, er (7): 1. Compliance problemer - omfattende både non-compliance af en hensigtsmæssig lægemiddelbehandling og compliance af uhensigtsmæssig lægemiddelbehandling, enten tilfældigt eller med overlæg 2. Bivirkninger - fortrinsvis på grund af aldersforårsagede ændringer i lægemidlernes kinetik og dynamik 3. Lægemiddelinteraktioner - fortrinsvis på grund af det store lægemiddelforbrug, som denne befolkningsgruppe har. Interaktioner sker ikke kun mellem de ordinerede lægemidler, men også mellem ordinerede lægemidler og håndkøbsmedicin 4. Lægemiddelrelaterede indlæggelser 5. Øgede omkostninger 11

20 Undersøgelser har vist, at compliance falder, når antallet af lægemidler stiger, og når antallet af daglige doseringer stiger. Stiger antallet af lægemidler til over 3, falder compliance, det samme er tilfældet, hvis antallet af daglige doseringer stiger til over 2. Compliance er derimod uafhængig af alder, uddannelse, køn, race og religion. Compliance er størst ved akutte sygdomme og sygdomme med vedvarende gener, hvorimod den er lavest ved forebyggende behandlinger (27). En dansk undersøgelse over ældres polyfarmaci og risikoen for lægemiddelinteraktioner (23) viser, at 48,4% af ældre over 70 år anvender 2 eller flere lægemidler, og at 4,4% har købt kombinationer af lægemidler, som gav risiko for alvorlige interaktioner. Forskellige udenlandske studier har undersøgt forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre. En pilotundersøgelse fra Canada (16) omhandlende 20 ældre over 55 år, der anvendte mere en 2 receptpligtige lægemidler, viste, at 85% oplevede bivirkninger, hos 80% blev der fundet et uhensigtsmæssigt præparatvalg, ikkeoptimal terapeutisk behandling og anvendelse af lægemidler uden begrundet indikation. 60% af de ældre havde en ubehandlet indikation, hos 55% blev der identificeret interaktioner og for høje doser, og endelig blev der fundet for lav dosering hos 25% af de ældre. Det endelige effektstudie (17) identificerede 829 lægemiddelrelaterede problemer blandt 209 personer over 65 år. Hos 23% af de ældre blev der identificeret en ubehandlet indikation, 15% havde bivirkninger, hos 8% blev der fundet et uhensigtsmæssigt præparatvalg, 7% var non-kompliante, og 4% anvendte lægemidler uden begrundet indikation. Et engelsk studie (20) undersøgte både patientrapporterede og farmaceutidentificerede problemer hos 86 ældre, der anvendte mere end 4 lægemidler. De mest almindelige problemer, som blev nævnt af de ældre, var forekomst af symptomer trods lægemiddelbehandling (36%), vanskeligheder med at huske at tage medicinen (35%) og forekomst af bivirkninger (27%). Farmaceuterne identificerede interaktioner hos 55% af de ældre, 47% kendte ikke formålet med behandlingen, og 33% af de ældre tog mindst et af deres lægemidler forkert. Det canadiske studie (17) undersøgte også mulige årsager til de lægemiddelrelaterede problemer - eller hvad de kalder indirekte lægemiddelrelaterede problemer. 9% af de ældre havde utilstrækkelig viden om deres lægemidler, og 2,5% havde sensoriske/fysiske/kognitive begrænsninger. Hos 6% af de ældre blev det vurderet, at de havde brug for justering af deres lægemiddelbehandling, og hos atter 6% var der brug for en primær forebyggelsesstrategi (vægtreduktion, rygeophør). 2.5 Interventioner i forhold til ældres lægemiddelanvendelse Nogle af de strategier, som har været afprøvet for at forebygge lægemiddelrelaterede problemer og indlæggelser, har været baseret på forebyggende hjemmebesøg, careful patient assessment, patientuddannelse og monitorering af de ældres lægemiddelbehandling. Flere undersøgelser har, som det fremgår ovenfor, haft fokus på polyfarmaci blandt ældre. Interventionsmæssigt har disse mest været rettet mod ordinationsprocessen og lægens revision af patientens behandling. Der er ikke gennemført egentlige effektstudier af danske interventioner af den type. Apotekerne er i kraft af deres store antal kontakter med lægemiddelbrugere, faglige kompetence, geografiske udbredelse og direkte adgangsforhold centralt placeret i 12

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Pharmakon a/s Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4826 5000 Fax +45

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling).

Apotek og hjemmesygeplejersker. D: deskriptiv undersøgelse (Master afhandling). Titel og reference 20.22 Kvalitetsudvikling af lægemiddelanvendelsen i et lokalområde. Et tværfagligt forsøgsprojekt i primærsektoren i Vejen Kommune. Møller L. Master of Public Health uddannelsen. Det

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Resumé Udarbejdet af: Dorthe Tomsen, Birthe Søndergaard, Hanne Herborg, Bjørn

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon

Danske undersøgelser om compliance. Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Danske undersøgelser om compliance Hanne Herborg Udviklingschef, cand. Pharm. Apotekernes uddannelsescenter Pharmakon Tre forskningsprojekter Tre forskningsprojekter Evidensrapport 9- Compliance og concordance

Læs mere

Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi - Farmaceutisk omsorg Version 3.1-2006. 10 nov 2006

Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi - Farmaceutisk omsorg Version 3.1-2006. 10 nov 2006 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi - Farmaceutisk omsorg Version 3.1-2006 10 nov 2006 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Evidensrapport

Læs mere

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange.

ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. ID nummer 30.3 Medicineringsforløb ved sektorovergange. Titel og reference Kategori Formål Resultatmål Metode The Value of Inpatient Pharmaceutical Counselling to Elderly Patients prior to Discharge Al-Rashed

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler. Version 2.1-2003

Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler. Version 2.1-2003 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler Version 2.1-2003 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Ældre polyfarmacipatienter Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler. Version 1.1-2002

Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler. Version 1.1-2002 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler Version 1.1-2002 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat

Dokumentationsdatabasenotat Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende ældre Version 1.1 2007 19. Dec 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende ældre

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Evidensrapport 1. Distribution og receptekspedition. Version

Evidensrapport 1. Distribution og receptekspedition. Version Evidensrapport 1 Distribution og receptekspedition Version 2.2-2004 Evidensrapport 1 Distribution og receptekspedition Version 2.2-2004 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2004 Evidensrapport

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2diabetikere Evaluering af patienters, lægers og apotekspersonales tilfredshed og effektvurdering Arbejdsrapport 30. sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820

Læs mere

Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek

Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Medicingennemgang og opfølgende hjemmebesøg for ældre polyfarmacipatienter Samarbejde mellem kommune, almen praksis og apotek Projektforslag Modelprojekt for tværsektoriel kvalitetssikring af medicinanvendelse

Læs mere

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen

Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Apotek, plejehjem og hjemmeplejen Titel og reference 20.2 Medicingennemgang på plejehjem og i hjemme plejen. Afprøvet på 5 plejehjem. Pultz K, Salout M. Pharmakon, Maj 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek, plejehjem

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat

Dokumentationsdatabasenotat Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende hypertension og hjerte-kar-sygdomme Version 1.1 2007 8. marts 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Dokumentationsdatabasenotat

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Færdigudvikling og evaluering af en regionalt forankret model Version 1.1-2011 Marts 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Færdigudvikling og evaluering af en regionalt

Læs mere

Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling. Evalueringsrapport til projektdeltagerne

Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling. Evalueringsrapport til projektdeltagerne Kvalitetssikring af astmapatienters lægemiddelbehandling Evalueringsrapport til projektdeltagerne Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom FoU August 1997 2 Forord Denne rapport er skrevet til astmatikere,

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Evidensrapport 7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Version 2.1-2006

Evidensrapport 7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Version 2.1-2006 Evidensrapport 7 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer Version 2.1-2006 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Evidensrapport 7 Kortlægning af lægemiddelrelaterede

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Evidensrapport 7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Version 1.1-2004

Evidensrapport 7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Version 1.1-2004 Evidensrapport 7 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer Version 1.1-2004 Evidensrapport 7 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer Version 1.1-2004 Birthe Søndergaard og Hanne Herborg April

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W

Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis S U S A N N E R E V E N T L O W Patienter med flere sygdomme: En udfordring for almen praksis Fokuspunkter: Hvad er multimorbiditet? Forekomst

Læs mere

Evidensrapport 7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Version 1.1-2004

Evidensrapport 7. Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer. Version 1.1-2004 Evidensrapport 7 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer Version 1.1-2004 Evidensrapport 7 Kortlægning af lægemiddelrelaterede problemer Version 1.1-2004 Birthe Søndergaard og Hanne Herborg April

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Disposition Lægemiddelrelaterede problemer Medicinhåndtering og udfordringer Compliance i

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Evaluering af implementering og procesmål Arbejdsrapport 30 sep 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 ww.pharmakon.dk Sikker

Læs mere

Temarapport. Tværgående analyse af projekter om medicingennemgang i Danmark Version 1.2 2008. 6. juni 2008

Temarapport. Tværgående analyse af projekter om medicingennemgang i Danmark Version 1.2 2008. 6. juni 2008 Temarapport Tværgående analyse af projekter om medicingennemgang i Danmark Version 1.2 2008 6. juni 2008 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Temarapport Tværgående

Læs mere

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er?

Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? Er der uenighed om hvad klinisk relevante interventioner i medicingennemgang er? /Farmaceut Christine Villesen Workshop 1 Årsmøde 2014 Lægemiddelrelaterede problemer som følge af tværsektoriel behandling

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk

Kortlægning af compliance-problemer. Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Kortlægning af compliance-problemer Power point præsentationer kan hentes på hjemmesiden www.pharmakon.dk Baseline data for brugere af blodtryksmedicin Deltagere i hypertensionsstudiet 1426 patienter blev

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU

Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Erfaringer fra Danmark Business case med sparede ressourcer og kliniske effekter? Lars Ehlers Professor i sundhedsøkonomi, AAU Agenda Hvad siger forskningen om effekterne af telehealthcare? Et eksempel

Læs mere

Evidens for Apotekets Rådgivning

Evidens for Apotekets Rådgivning Evidens for Apotekets Rådgivning Version 1.1-2009 24. juni 2009 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Evidens for Apotekets Rådgivning Version 1.1-2009 Marianne Agergaard,

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer

Konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer Konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer November 2012 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Rapport Konsekvenser af lægemiddelrelaterede problemer Forfattere: Linda Aagaard

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 2 Marts 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 2 Marts 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 2 Marts 2013 Store forskelle i organisering af akutmodtagelser Medicingennemgangsmodeller i primærsektoren Problembaseret læring som kompetenceudvikling

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Hvor skal specialet være om 10 år? Strategi workshop april 2011 Disposition Baggrund Valg af indsatsområder Organisation Ydelse Det videre forløb Baggrund Klinisk

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat

Dokumentationsdatabasenotat Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1 2007 7. juni 2007 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Tidlig opsporing og intervention. Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Tidlig opsporing og intervention. Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tidlig opsporing og intervention Professor Nordentoft Psykiatrisk Center København Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Faser i udviklingen af psykose Funktionsniveau Tertiær forebyggelse

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale.

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale. Side 1 af 5 Bilag 4 Begrebsliste Begrebslisten, der er tilknyttet hele sættet af akkrediteringsstandarder, er udarbejdet for at sikre en fælles forståelse af de anvendte begreber og ord og svarer til anvendelsen

Læs mere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere

Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Sikker og effektiv medicinbrug for type 2-diabetikere Et samarbejde mellem patienter, apoteker og læger i primærsundhedssektor Arbejdsrapport - version 1.1 1. apr 2009 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820

Læs mere

Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek

Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek Version 1.1 - oktober 2013 Forfattere: Pernille Dam, Forskning og Udvikling, Pharmakon Sanne Hansen,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2003

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

KRONIKER OG MULTISYGDOM I ALMEN PRAKSIS

KRONIKER OG MULTISYGDOM I ALMEN PRAKSIS AARHUS UNIVERSITY KRONIKER OG MULTISYGDOM I ALMEN PRAKSIS MOGENS VESTERGAARD PROFESSOR OG SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN 1 SPECIALEUDDANNELSEN I ALMEN MEDICIN KRONISK SYGDOM En eller flere af følgende karakteristika:

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København

Om GCP. Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Om GCP Birgitte Vilsbøll Hansen GCP-koordinator Leder af GCP-enheden i København Hvad står GCP for? GCP = Good Clinical Practice (Good Clinical Trial Practice) Lidt historie... 1964 World Medical Association

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Evidensrapport 4. Egenomsorg. Version 2.1-2003

Evidensrapport 4. Egenomsorg. Version 2.1-2003 Evidensrapport 4 Egenomsorg Version 2.1-2003 Evidensrapport 4 Egenomsorg Version 2.1-2003 Marianne Møller, Birthe Søndergaard, Hanne Herborg December 2003 Evidensrapport 4. Egenomsorg Version 2.1-2003

Læs mere

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15

Hjerteforeningens Barometerundersøgelse. Temadag d. 01.09.15 Hjerteforeningens Barometerundersøgelse Temadag d. 01.09.15 Formål Overblik over hvordan hjertepatienter oplever og vurderer deres forløb gennem sundhedsvæsenet - Inputs til planlægning, strategisk ledelse

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Baggrundsdokument. Udarbejdet af: Danmarks Apotekerforening Danske Regioner Kommunernes Landsforening Praktiserende Lægers Organisation

Baggrundsdokument. Udarbejdet af: Danmarks Apotekerforening Danske Regioner Kommunernes Landsforening Praktiserende Lægers Organisation Baggrundsdokument Udarbejdet af: Danmarks Apotekerforening Danske Regioner Kommunernes Landsforening Praktiserende Lægers Organisation September 2007 Samarbejde om det sikre medicinforløb Baggrundsdokument

Læs mere

Bedre medicinanvendelse på plejehjem

Bedre medicinanvendelse på plejehjem Bedre medicinanvendelse på plejehjem - et implementeringsprojekt April 2012 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Bedre medicinanvendelse på plejehjem - et implementeringsprojekt April

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Polyfarmaci hos ældre

Polyfarmaci hos ældre Læs om erfaringer med at gennemgå medicinkortene på patienter over 80 år i en praksis. Formålet med gennemgangen var at få et overblik over, hvor meget og hvilke slags medicin patienterne får, og om der

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem

Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Evalueringsrapport April 2010 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere