Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten"

Transkript

1 PLANLÆGGE PROJEKTLEDELSEN KAPITEL 1 KOMPETENCE 1.4 Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse, Klavs Mundt, oberstløjtnant og projektleder, Flyvematerielkommandoen, Også projektledelsen må planlægges bevidst Som projektleder kommer du ud for mange forskelligartede udfordringer under ledelsen af et projekt. Hvordan finder du frem til, hvordan du bedst håndterer udfordringerne? Altså hvad der er den optimale ledelsesindsats? En mulighed er, at du alene bruger din sunde dømmekraft til valg af ledelsesindsats. Ingen tvivl om, at megen god ledelsesindsats initieres ad hoc på et split sekund ud fra oplevelsen af en aktuel situation. En anden mulighed er, at du loyalt følger din virksomheds modeller og retningslinier for projektledelse, hvis virksomheden har sådanne. Ideen bag kapitler her er, at du i stigende grad også bør være kompetent til at foretage en bevidst og systematisk planlægning og dokumentation af ledelsesaktiviteterne i dit projekt. Med andre ord ledelse af ledelsen, sikre kvalitet i ledelsen eller ledelse af 2. grad, som det også kaldes. Udover at fokusere og optimere ledelsen af projektet, er sigtet med en bevidst planlægning med tilhørende evaluering at fremme kreativitet i projektledelsen og udvikle dine ledelseskompetencer. Det er en kompetence, som der eksempelvis stilles betydelige krav til ved IPMA certificering på Niveau B og A. Sigtet med kapitlet er at støtte dig i at fortage en sådan planlægning og evaluering af din projektledelse, med det formål at øge effekten af din ledelsesindsats. Først placerer Morten Fangel en sådan planlægning i forhold til, hvad der ellers foregår i et projekt og begrunder, hvorfor der sættes fokus på emnet. Derpå præsenteres en enkel planlægnings- og evalueringsmetode og andre midler til fremme af der bevidste overvejelser om planlægningsindsat- Copyright Foreningen for Dansk Fra Projektledelse Ledelse af projekter april 2003 udvid din kompetence!. 1

2 Figur 1: At planlægge projektledelsen er kernen i at lede ledelsen - mens at udøve projektledelse omfatter planlægning og opfølgning af projektudførelsen. sen. Undervejs formidler Klavs Mundt de erfaringer, Flyvematerielkommandoen har indhøstet både med interne retningslinier for en sådan planlægning og evaluering og med praktisk anvendelse heraf. Beretningen bygger på erfaringer fra vores samarbejde med en række virksomheder om at professionalisere ledelsen af projekter. Kapitlet bygger videre på en artikel i bogen fra Symposiet Projektledelse 1999 (1). Temaet er siden uddybet i artikler ved NORDNET 2002 Symposiet i Reykjavik og PMI 2002 Symposiet i USA (2). Tre niveauer i model af projekter Brug af projektformen er ensbetydende med at der bruges tid også på ledelsen af projektet. Projektformen er ikke udtryk for en særlig måde at arbejde og arbejde sammen på projektformen er en ledelsesform med tilhørende organisationsform. For at synliggøre ledelsesindsatsen skelner vi typisk i en projektmodel mellem de to niveauer projektudførelse og projektledelse. Se figuren på forudgående side. Projektudførelsen går ud på at løse projektopgaven projektledelsen skaber egnede vilkår for projektet som helhed og for projektets udførelse. I praksis er de ledende og udførende aktiviteter vævede sammen. Det samme møde kan både bidrage til at komme videre med et fagligt problem og handle 2. Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

3 om spilleregler for det videre samarbejde, altså en ledelsesaktivitet. Men også i praksis er det nyttigt at være bevidst om, hvornår man bør være i udførelsesmode og hvornår i ledelsesmode. Med fokuseringen på at planlægge ledelsesindsatsen indfører vi i projektmodellen et tredje niveau, som handler om bevidst at tage stilling til, hvordan projektledelsen bedst udøves. I praksis vil planlægning af projektledelse ofte være sammenflettet med udøvelsen af projektledelse, ja med projektudførelsen. Ved i vores model og vores tænkemåde at skelne, tager vi første skridt mod mere bevidst at vælge, hvordan projektledelsen bedst udøves. I en projektorienteret virksomhed vil der typisk foreligge retningslinier for håndteringen af projekter. Retningslinierne kan gælde et eller flere af de tre niveauer i modellen: 1. Det klassiske er retningslinier direkte for projektudførelsen. Udførlige projektmodeller pr. projekttype giver anvisninger på eksempelvis projektstruktur, udførelsesmilepæle, organisationsform, opgavefordeling, dokumentstruktur, udførelsesmetoder mv. Det fremmer overføringen af erfaringer fra projekt til projekt og sparer projektledelsen for selv at kreere de pågældende elementer i egen projektplan. Dertil kommer ønsket om at fremme en fælles sprogbrug. 2. En anden type anvisninger retter sig mod projektledelsen. Synspunktet kan være, at virksomhedens projekter er for forskellig til, at udførlige projektmodeller vil været til megen nytte. Men vi ønsker at professionalisere nogle Figur 2: Sammenhængen mellem niveauer af retningslinier og niveauer i Projektprocessen. Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 3

4 Eksempel 1: Projektvejledning med fokus på at planlægge projektledelse Hovedopgaverne for Flyvematerielkommandoen FMK er at tilvejebringe materiel og forsyninger til primært flyvevåbnet, at vedligeholde og opdatere dette samt at opretholde den fornødne viden, der tilgodeser disse opgaver og muliggør ekstern rådgivning. For at kunne håndtere opgaverne er projektledelse og -styring et af FMK s absolutte kerneområder i dag. Da kompleksiteten af projekter er øget væsentligt uden at de organisatoriske forhold i samme omfang er fulgt med, har Flyvematerielkommandoen iværksat et udviklingsprogram for at gøre det muligt at møde de projektmæssige udfordringer både i dag og i årene fremover. Vi skal være bedre til projektledelse! I kapitel 20 gives et samlet billede af udviklingsprogrammet. Som led i udviklingsprogrammet er udgivet en projektvejledning, hvis indhold svarer til områder, hvor vi især har satset på at blive bedre (4): 1. Introduktion 7. Projektopstart 2. FMK Projektledelsesmodel 8. Projektledelsesmappe 3. Planlægge projektledelse 9. Risikohåndtering 4. Projektforberedelse 10. Kvalitetsaktivitetsplan 5. Projektforankring 11. Projektevaluering 6. Overordnet projektplan 12. Projektnedlukning Heraf giver afsnit 4, 7, 11 og 12 anvisninger på at forestå projektets ledelsesfaser mens afsnittene 5, 6, 8, 9 og 10 redegør for udvalgte værktøjer til projektledelse. Som det fremgår handler et af værktøjerne om at planlægge projektledelse. Blandt grundene til at satse på det område kan nævnes følgende: Fremme fokus på selve ledelsen af et projekt og læring herom, vel vidende at de projektledere, der har officersbaggrund, er vant til at tænke ledelse. Få gennemtænkt muligheder og begrænsninger i et projekt, at opsætte handlemuligheder og at skabe bedre handleberedskab for projektledelsen. Fremme nyttiggørelsen af organisationens megen erfaring i projektledelse. I det hele taget to make common sense common practice. I første omgang blev værktøjet afprøvet på aktuelle projekter ved seminarer, der blev afholdt som led i udviklingsprogrammet. Men ellers har FMK i første omgang fokuseret på at implementere andre af elementerne i projektvejledningen. 4. Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

5 ledelsesfaser for eksempel projektopstarten og/eller nogle ledelsesaktiviteter for eksempel projektplanlægningen. For de udvalgte elementer i projektledelsen udarbejdes retningslinier evt. kombineret med skabeloner. Det hele kan være bundet op i en projektledelsesmodel altså en model af projekters samlede ledelsesindsats fra ide til resultatet foreligger. 3. En tredje mulighed er retningslinier for det at planlægge ledelsesindsatsen. Her kan synspunktet være, at hverken en projektmodel eller projektledelsesmodel er sagen dertil er både projekterne og deltagerne for forskellige. Men projektledelse er der brug for og som løftestang herfor gives retningslinier for at vælge, hvordan ledelsen bedst udøves. Og det er hvad nærværende kapitel handler om. I forhold til udtrykkene at være i udførelsesmode eller ledelsesmode kunne vi tale om at støtte det at være i refleksionsmode. I praksis er der ikke tale om enten den ene type retningslinier eller den anden type. Virksomhedens projektretningslinier vil være en kombination men påstanden bag kapitlet er, at tyngdepunktet i retningslinierne fremover bør forskydes fra projektmodeller over projektledelsesmodeller mod metoder for at planlægge ledelsen. Flyvematerielkommandoens projektvejledning dækker alle tre niveauer med et afsnit om en grundlæggende projektmodel, afsnit med retningslinier for udvalgte ledelsesaktiviteter og et afsnit om at planlægge projektledelse. Se eksempel 1. Behovet for at planlægge og evaluere ledelsesindsatsen En erfaren projektejer eller projektleder kan med god ret tænke, at det her har jeg ikke brug for. Kernen i det at være professionel i at lede projekter er netop, at man intuitivt ved hvad der ledelsesmæssigt er brug for i en given projektsituation. Dertil kommer, at vi stort set altid er under tidspres i projekter af betydning hvorfra skulle vi få tiden til planlægning af planlægningen? Inden for udvikling af kompetence skelnes generelt mellem fire trin: Ubevidst inkompetent. Bevidst inkompetent. Bevidst kompetent. Ubevidst kompetent. Hvis man inden for ledelse af projekter har nået en kompetence svarende til det fjerde trin, kan det opleves som snærende at indpasse ens intuition i et bevidst ræsonnement. Rådet er alligevel at prøve det der anbefales er ikke et alternativ, men en støtte for udfoldelsen af intuition og sund dømmekraft! Der er flere begrundelser for alt andet lige at gøre mere ud af bevidst at planlægge og evaluere ledelsesindsatsen i projekter: Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 5

6 Metode for at planlægge projektledelsen Afklaring af projektledelsen Samlet plan for projektledelsen Projektet og dets situation Hvor Hvad går projektet helt kort ud på og hvor befinder det sig? F.eks. redegøres for dets mål, forløb og/eller organisation Kan suppleres med review af logbog for projektledelsen Karakteristika ved projektet Hvorfor Hvilke forhold i og omkring projektet har betydning for ledelsen? Karakteriser f.eks. omfang, kompleksitet, tværfaglighed, modenhed mv. Udfordringer for projektledelsen Hvad Hvad er de ledelsesmæssige udfordringer eller problemstillinger? Hvilken nytte skal projektledelsen med andre ord yde projektet? F. eks. opnå en fælles opfattelse eller overholde tidsrammer. Tiltag til håndtering af udfordringerne Hvordan Hvilke ledelsestiltag kan bidrage til at håndtere udfordringerne eller give den ledelsesmæssige nyttevirkning? Specificering af projektledelsen Aktivitetsplan for projektledelsen Aktiviteter ved projektledelse Hvornår Hvorledes omsættes tiltagene til liste over ledelsesaktiviteter? Og hvornår bør f.eks. planlægning, møder mv. foregå? Rollefordeling vedr. aktiviteterne Hvem Hvem forestår eller bidrager, herunder projektlederens rolle? Hvor mange timer/ressourcer forudsættes anvendt? Midler/metoder for aktiviteterne Hvorledes Hvordan udføres de valgte ledelsesaktiviteter rent praktisk? Hvilke metoder/værktøjer, eksempler eller praktiske vink bør bruges? Verifikation af ledelsesindsatsen Logbog for projektledelsen Registrere udførte aktiviteter Hvornår Hvilke ledelsesaktiviteter er faktisk udført, hvordan og hvornår? Rollefordeling vedr. aktiviteterne Hvem Hvordan var de faktiske roller? Hvem forestod hhv. medvirkede? Evaluere udførte ledelsesindsatsen Hvorledes Hvad fungerede især godt / gav et udbytte (plusser) Hvordan kan lignende aktiviteter forbedres (og deltaer). Erkendelser af nye udfordringer eller mulige tiltag? 6. Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

7 Projekter bliver stadig mere forskellige på grund af ændrede vilkår og på grund af projektformens anvendelse på et bredere spektrer af opgaver. Knapheden på ressourcer gør det vigtigt også at fokusere ledelsen på indsatser, der gør mest nytte for projektet. Mængden af værktøjsprojektledelse er stigende hvorfor projektlederen har brug for en måde til at vælge de rigtige ting fra hylderne. Stigende forventninger fra både eksterne og interne parter til selve ledelsen af projektet lægger op til dokumentering af ledelsesindsatsen. Kunden/virksomheden kan påvirke slutresultat ved at styre på projektets resultat og på fremgangsmåden i projektudførelsen men også på måder, hvorpå projektledelsen udøves. Det bliver stadig vigtigere i takt med, at virksomhedens strategiudvikling foregår i projekterne. At der foreligge eksplicitte planer for projektledelsen gør det nemmere at inddrage både projektejer og projektdeltagere i ledelsesindsatsen, ligesom det vil kunne være en støtte ved utilsigtet udskiftning af projektleder i projektforløbet. Erkendelsen af at bevidst evaluering af projektledelsen er et omdrejningspunkt for en stadig læring og nytænkning hvad angår ledelsen af projekter. Og en god hjælp til at forebygge stress hos projektlederen og andre, der tager aktivt del i ledelsen af projektet. Metode for at planlægge og evaluere projektledelse Kernen i at planlægge projektets ledelsesindsats er at gøre sig klart, hvad der er den ledelsesmæssige problemstilling eller udfordring i den betragtede periode. Når udfordringerne står klart, er den enkle metode at brainstorme om mulige ledelsestiltag, som eksempelvis kan være at tydeliggøre de fælles mål for projektet og som middel hertil at få arrangeret et møde. (Udfordringerne svarer til formål og mål for ledelsesindsatsen i perioden, men vi undgår den sprogbrug, fordi den kan føre til sammenblanding med projektets formål og mål). Som en systematisk metode for at planlægge og evaluere ledelsen af et projekt anbefales følgende ti trin, som specificeres på skemasiden (3): Afklaring af projektledelsen Projektet og dets situation Karakteristika ved projektet Udfordringer for projektledelsen Tiltag til håndtering af udfordring Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 7

8 Eksempel 2: Afklaring af projektledelsen for et komplekst projekt Her sammenfattes Flyvematerielkommandoens overvejelserne omkring ledelsen af projektet Air Command and Control System forkortet ACCS. Projektet drejer sig om en IT-mæssig udmøntning af et nyt koncept til at integrere alle former for luftoperationer. Redegørelsen er opdelt efter de første fire trin i den præsenterede planlægningsmetode. Projektet og dets situation: Et kommando- og kontrolsystem (C2-system) til støtte for luftoperationer. Et NATO projekt der både finansieres af NATO og deltagende nationer. Projektorganisationen er international og kontrakten styres fra Bruxelles. Hovedleverandør er et konsortium dannet af fransk og amerikansk firma. Som dansk underleverandør kan nævnes firmaet Systematic i Århus. Karakteristika ved projektet: Implementeringen strækker sig over en lang tidsperiode. Sikkerheds-, militær- og industripolitiske interessemodsætninger. Kompleks kontraktstruktur med mange underleverandører. Offentligheden forsvaret er en del af den offentlige forvaltning Udfordringer for projektledelsen: Forankring er af afgørende betydning for projektets vilkår og succes. Kreativitet, dynamik, fremsynethed og forandringsvillighed er nøgleord. At få projektorganisationen til at virke i traditionel linie-stab organisaon. Stor udskiftning blandt beslutningstagere, projektleder og -deltagere. Tiltag til håndtering af udfordringerne: Fokus på udarbejdelse og ajourføring af overordnet projektplan. Etablering af separat projektkontor hos FMK med projektleder som chef. Føring af udførlig logbog for udførelsen (overordnet) og ledelsen (primært). Dokumentation på alle niveauer er i det hele taget prioriteret. Bevidst opstart og evaluering af delprocesser/-aktiviteter. Planlagt højt informationsniveau (WEB og briefinger). Planlagt dialog (kommunikation) med beslutningsdeltagere. 8. Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

9 Specificering af projektledelsen Aktiviteter ved projektledelsen Rollefordeling vedr. aktiviteterne Midler/metoder for ledelsesaktiviteterne Verifikation af ledelsesindsatsen Registrere udførte aktiviteter Rollefordeling vedr. aktiviteterne Evaluere udførte ledelsesaktiviteter Metodens første fire trin kan nyttiggøres som en dagsorden for en drøftelse af projektledelsen i en kommende periode. Ikke at forstå, at man slavisk bør færdiggøre punkterne trin for trin snarere som en knagerække for drøftelsen. Fordelen ved en metoden for at planlægge projektledelse er, at den hjælper med til at holde fokus på at planlægge ledelsen og forbygge, at drøftelserne kommer til at handle om at løse ledelsesopgaverne, ja sågar at løse projektopgaverne. Desuden kan trinnene fremme kreativitet og nytænkning forudsat at deltagerne er fortrolig med metoden eller tænkemåden. Ulempen eller udfordringen er at metoden kan blive en spændetrøje, hvor fortolkningen af de enkelte trin tager opmærksomheden. En raffinering af metoden består i at supplere hvert af trinnene med checklister. Erfaringen er, at sådanne værktøjer anvendes bedst til strukturering og eftercheck af resultaterne fra en mere åben drøftelse. Tages der udgangspunkt i checklisterne kan det føre til for vidtløftig overvejelser, som det kan blive svært at lande i konkrete planer for projektledelsen. Eksempelvis kan oversigten over metodekompetencer i Kompetencer i projektledelse benyttes til strukturering og supplering af mulige tiltag og til prioritering af ledelsesindsatsen. Et andet hjælpemiddel kan være risikoanalyser, hvor der vel at mærke fokuseres på at afklare potentielle ledelsesmæssige problemer og dermed udfordringer. Og hvor der brainstormes over mulige ledelsesmæssige tiltag, men uden at tage fat på, hvordan ledelsestiltagene foregår, for så er du i gang med at udøve projektledelse. Virkemidler til fremme af planlægningen Erfaringen viser, at det kræver en indsats både at få planlægning og evaluering af projektledelse på dagsordenen og at holde opmærksomheden samlet om at være i refleksionsmode i forhold til ledelsen af projektet i den betragtede periode. Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 9

10 Tre typer af virkemidler har vist sig i praksis at fremme planlægningen nemlig dokumentation, separate mødefora og sparring/coaching. I det følgende nogle praktiske vink vedr. hvert af disse virkemidler. Dokumenter vedr. projektledelsen Tre typer af dokumenter kan være med til at fremme både planlægning og evaluering af ledelsesindsatsen. De svarer til de tre hovedtrin i planlægningsmetoden: Den indledende afklaring dokumenteres i en samlet plan for projektledelsen, der kan disponeres svarende til de fire trin i planlægningsmetoden. Planen gælder en given periode i projektet for udstrækkes den til hele projektet bliver indholdet nemt for generelt og fremmer ikke en egnet ledelsesindsats. Endvidere anbefales en kortfattet form. Hellere en enkelt side i punktform, som kan huskes end en længere udredning, som måske hjælper projektlederen selv, men som andre næppe kan holde sammen på. Se eksempel 2 fra Flyvematerielkommandoen og i kapitel 6 eksempel 1 fra Novo Nordisk Engineering. Specifikationen kan gives form af en aktivitetsplan for projektledelsen, som eksempelvis i listeform udmønter den samlede plan i detailplaner med terminer og opgavefordeling. Til specificeringen hører også udarbejdelse af program for projektledelsesmøder eksempelvis et projektopstartsseminar. Ledelsesindsatsen kan verificeres i form af en logbog over projektledelsen, hvori de faktiske ledelsesaktiviteter beskrives og vurderes. Den trinvise vurdering er et middel til læring og supplerende planlægning af ledelsestiltag. Eksempel 3 fra Flyvematerielkommandoen begrunder nærmere udarbejdelsen af logbogen og formidler erfaringer fra føringen af logbogen. En overgang er benyttet udtrykket projektledelsesplan for den samlede plan og aktivitetsplanen for projektledelsen. Det viste sig imidlertid, at udtrykket meget let forveksles med en projektplan. Man kunne med god ret spørge: Er en projektledelsesplan ikke den plan, som projektleder bruger for at lede sit projekt? I den forbindelse kan oplyses, at en Project Management Plan på amerikansk benyttes som betegnelse for en overordnede projektplan. Det er baggrunden for at anvende udtrykkene samlet plan hhv. aktivitetsplan for projektledelsen. Systematikken i aktivitetsplanen og i logbogen er den samme. Aktivitetsplanen kan siden ajourføres og suppleres til en logbog for projektledelsen. I hvert fald på mindre projekter kan det derfor være praktisk at samle aktivitetsplan og logbog i et dokument. Hvad angår logbogen anbefales meget, at den udarbejdes løbende man 10. Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

11 glemmer hurtigt, hvad der holdt en vågen på et givet tidspunkt og hvilke overvejelser, der gik igennem hovedet. Men i nogle situationer kan det også være nyttigt at rekonstruere en logbog på grundlag af mødereferater, datoer på vigtige dokumenter m.v. Separate møder om projektledelse Det andet virkemiddel er enkelte gange undervejs i et projektet at afholde separate møder med fokus på at planlægge og evaluere ledelsen af projektet. Det er et middel til at undgå at opmærksomheden bliver opslugt af at udøve projektledelsen eller sågar at løse projektopgaven. Den anden begrundelse er, at deltagerkredsen er en anden typisk deltager kun enkelte nøglepersoner i sådanne planlægningsmøder. Typisk holdes møderne ved starten af faser med stor ledelsesindsats så som projektforberedelsen, projektopstarten, evt. projektevalueringer og projektafslutningen. Umiddelbare deltager er projektejer, projektleder og andre med aktive roller i ledelsen af projektet. Sparring/coaching vedr. projektledelse Hvad angår sparring/coaching kan peges på flere muligheder: En ideel løsning er, at projektejer og projektleder gensidigt fungerer som hinandens sparringspartnere hvad angår ledelsen af projektet. Det forudsætter at projektejeren ikke kun optræder som en rekvirent, der presser på for at få leveret er resultat men også interesserer sig for ledelsen af projektet. En anden mulighed er at benytte kolleger til sparring. Enten ad hoc eller i et mere formaliseret netværk. Engagering af en intern eller ekstern konsulent er en tredje mulighed. I alle tre tilfælde er forudsætningen, at den pågældende er rimeligt kompetent i af fungere som en coach/sparringspartner, der blandt andet via åbne spørgsmål får projektlederen til selv at tænke nye tanker(5). En anden mulighed er, at projektlederen beder om rådgivning. I så fald er det tilladt, at projektejer, kollega eller konsulent komme med gode forslag. Men stadig er det vigtigt, at de bliver forankret hos projektlederen! Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 11

12 Eksempel 3: Erfaring fra føring af logbog for et komplekst projekt På grundlag af projektets kompleksitet og politiske karakter blev der i det tidligere omtalte projekt fra Flyvematerielkommandoen tidligt valgt af føre en udførlig logbog, der dokumenterede de større begivenheder i projektudførelsen og de enkelte tiltag i ledelsen af projektet. Udformningen af logbogen Logbogen havde koloner for: Aktivitets løbe nummer; emnebeskrivelse; tidspunkt; vurdering; initiativer; referencer til dokumenter. Logbogen var ikke bredt tilgængelig den var alene et værktøj for projektlederen og nærmeste foresatte chef efter anmodning. Begrundelsen herfor var, at den indeholdt personfølsomme oplysninger, sensitive oplysninger om egne og andres fejl, overvejelser om strategi og planer mv. Begrundelserne for udarbejdelsen: Foretage systematisk registrering af hændelser, observationer og ideer. Registrering fører som udgangspunkt til refleksion. Refleksion fører til handling. Dokumentere forløb og beslutninger. I et offentligt system skal man kunne dokumentere og forsvare/forklare vores handlinger og beslutninger. Muliggøre overlevering til foresatte og efterfølger. Projektlederen kan sove mere trygt om natten: Vi har styr på det! Gode erfaringer med logbogsføringen: God huskeliste, projektlederen kan gå tilbage og samle op. Hurtigt at sætte andre (chefer) ind i et forløb, ved at give kopi af relevante dele af logen med referencer. Vurderingen bidrager til at forudse problemerne tidligt, hvilket gør det lettere og sikrere at planlægge et forebyggende forløb Med dette projekts karakteristika forekommer det hensigtsmæssigt at kombinere ledelses- og udførelseslogbogen. Problemområder vedr. logbog: Man kommer let bagefter. Man skal tvinge sig til at tage tid til føringen. Risiko for efterrationalisering, når registrering halter bagud. At skelne logbog for projektudførelse fra logbog over projektledelsen måske begrundet i projektets karakter, der indebærer at hovedparten af indsatsen hos FMK er projektledelse. Muligheder for forbedring: Frembringe gode paradigmer, bedre IT-løsninger og eksempler på føringen. Skelne mellem offentlig projektudførelseslog og intern projektledelseslog. Nyt layout for i højere grad at stimulere refleksioner over projektledelsen. 12. Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

13 Praktisere planlægning og evaluering af projektledelse Som det blev antydet i indledningen, kan det virke unaturligt også at bruge tid og kræfter på en bevidst planlægning og evaluering af projektledelsen. Derfor anbefales det at satse på at bruge den foreslåede planlægningsmetode og de tilhørende virkemidler, hvor der er størst mulighed for gevinst i form af en bedre projektledelse: Når det er tale om et større og utraditionelt projekt, hvor der ikke findes forbilleder heller ikke hvad angår ledelsen af projektet. Når et projekt kommer ind i en turbulent periode er der brug for at slå autopiloten fra og få gennemtænkt og dokumenteret ledelsesindsatsen. Når flere må medvirke aktivt i ledelsen af projektet er der brug for en fælles plan så længe projektlederen klarer alle ledelsesopgaverne selv, kan megen relevant planlægning og evaluering af ledelsen foregå eksempelvis på vejen hjem fra arbejde. Når det prioriteres at udvikle kompetencer i projektledelse både det at planlægge og siden at evaluere ledelsesindsatsen anbefales herunder som et omdrejningspunkt for uddannelsesforløb i projektledelse. Fra Ledelse af projekter udvid din kompetence!. 13

14 Litteratur 1. Morten Fangel Metoder for at planlægge ledelsesindsats i projekter Artikel i bogen Sådan får vi musik i projektet Foreningen for Dansk Projektledelse ISBN Morten Fangel How to Consciously Plan and Evaluate Your Project Management Effort Artikel i Proceedings of the PMI 2002 Symposium on Project Management. 3. Morten Fangel Vejledning i projektledelse Fangel Projektledelse ISBN Flyvematerielkommandoen og Morten Fangel Vejledning i forbedret ledelse af materielprojekter Flyvematerielkommandoen ISBN Morten Fangel Hvorfor satse på coaching af projektledere? Artikel i håndbogen Sådan frigør vi energi i projekter Foreningen for Dansk Projektledelse ISBN Planlægge projektets ledelse - til fremme af effekten

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4

Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Uddannelse i Projektledelse 1+2 & 3+4 Februar 2010 september 2010 4. Uddannelsesprogram Uddannelse i projektledelse 1+2 & 3+4 Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse (NCB) udgør den røde

Læs mere

Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Med 1+2&3+4 moduler + fokus på praktik 10. uddannelsesrunde Marts september 2015 Fokus på at muliggøre et markant kompetenceløft Hvor værktøjet til selvvurdering fra Dansk Projektledelse

Læs mere

Effektiv forberedelse og opstart af projekter

Effektiv forberedelse og opstart af projekter Effektiv forberedelse og opstart af projekter Morten Fangel, formand for Symposiet 2000 fangel@fangel.dk Perioden fra idébearbejdning til effektivt samarbejde i projektet I bogen Effektiv tilblivelse af

Læs mere

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse

Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Ny udgave af værktøj til vurdering af kompetencer i projektledelse Morten Fangel, civilingeniør, HD formand for metodegruppen i Dansk Projektledelse og Andreas Pérez-Madsen, civilingeniør projektleder

Læs mere

Virksomhedens projektmodel og projektmanual

Virksomhedens projektmodel og projektmanual Virksomhedens projektmodel og projektmanual Styringsmappen til det enkelte projekt Opdelt som styringsmappen i 5x5 modellen skabeloner Projektmodel principper Projektadministrative retningslinier og procedurer

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet!

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Hold indlæg ved Symposiet og bliv tilknyttet en aktiv temagruppe Tag som indlægsholder del i gratis seminarrække før Symposiet Bliver samtidigt

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Facilitatorens virkemidler ved seminarer og møder

Facilitatorens virkemidler ved seminarer og møder Facilitatorens virkemidler ved seminarer og møder 25 erfaringer fra et internt udviklingsprojekt Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet CAN@vd.dk Introduktion af projektet Vejdirektoratet har som mange

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller Møde i Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011 Projektmodeller Effektiviserer projektarbejdet 1 Projektmodeller Dagsorden 1. Præsentation af foredragsholdere

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er " Danish Project Management Association".

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Når det er vitalt at gøre projektet attraktivt

Når det er vitalt at gøre projektet attraktivt Når det er vitalt at gøre projektet attraktivt Erfaringer fra ledelsen af symposieprojekter i Projektforeningen Morten Fangel Hvorfor fokus på at gøre projektet attraktiv? I nogle projekter er både forventninger

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Den systemiske projektleder

Den systemiske projektleder Den systemiske projektleder Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver? Oplever du, at det er svært at nå i mål til tiden og inden for budgettet? Og er det vanskeligt

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur SAMORDNE PROJEKTVIRKSOMHEDEN KAPITEL 20 KOMPETENCE 5.4 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse as morten@fangel.dk Palle Buus Jensen, overingeniør,

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV

FOKUS BEDØMMELSE. 1.1 Efternavn, fornavn(e) *: Biering, Christian 1.2 MA-nr. *: Grad/Stilling *: KN 1.4 Værn *: FLV FOKUS BEDØMMELSE Bedømmer 0.1 Grad/stilling *: MJ 0.2 Efternavn, fornavn(e) *: Christensen, Finn 0.3 Stillingsbetegnelse og CH A5 tjenestested *: 0.4 MA-nr. *: 152977 1. Bedømte 1.1 Efternavn, fornavn(e)

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen

Whitepaper. Det virtuelle projektkontor PMO as a service. Damian Arguimbau & Mette Dal Pedersen Det virtuelle projektkontor PMO as a service AF Damian Arguimbau & 1 Introduktion PMO kontorer i virksomhederne i dag har fået en anden værdi, og der er ved at komme en anden tilgang til brugen af PMO

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

JUNI Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune

JUNI Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune JUNI 2017 Styrker og udfordringer ved større tværgående projekter i Københavns Kommune Hvilke styrker har I allerede, som I kan bringe endnu mere i anvendelse ift. at lykkes med de større tværgående projekter?

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Kompetenceprofil for civil leder på nederste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for civil leder på nederste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for civil leder på nederste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Civil lederstilling på nederste 1 ledelsesniveau.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne:

APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: 1.1 Hvad går APV-opgaven ud på - kort fortalt? APV er et lovkrav, men med mulighed for selv at vælge metode. Metoden skal dog sikre, at vurderingen indeholder elementerne: Identifikation og kortlægning

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 17.00 Velkomst og præsentation 17.15 Intro til projekternes verden 17.30 Intro

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Skriftlighed i studieretningerne

Skriftlighed i studieretningerne Skriftlighed i studieretningerne Indholdsfortegnelse 1. Projektets formål 2. Projektets organisering 3. Projektets proces og produkter 4. Evaluering af projektet 5. Hovedresultater og erfaringer ift. projektet

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Appriciative Inquiry /5 F metoden

Appriciative Inquiry /5 F metoden Appriciative Inquiry /5 F metoden Fokuser Forstå Forestil Fastslå Frigør evalueringsobjektet Vær undersøgende i forhold til alle de ting, der fungerer i forhold til evalueringsobjektet Brainstorm på alt,

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S

Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Program: Den faciliterende projektleder Underviser: Daniel la Cour, COWI A/S Dag 1 09.00 Velkomst og introduktion Præsentation af program samt mundtlig forventningsafklaring Målet med dette delemne er:

Læs mere

Den projekteffektive virksomhed

Den projekteffektive virksomhed Den projekteffektive virksomhed P rojekternes træfsikkerhed og direkte resultater Udbyttet/effekten af projekterne Portefølje, planer, ressourcer Projektvenlig organisation Projektledelse Projektivitet

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Hvor var det nu vi kom fra?

Hvor var det nu vi kom fra? Hvor var det nu vi kom fra? Korte møder: Sidste gang arbejdede vi med den professionelle samtale samtalens faser og spørgeteknik. Hvilke refleksioner har det givet dig efterfølgende? Har du anvendt nogen

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere