19. oktober 2005 Status på undersøgelse af merforbrug i regnskab 2004 i Uddannelses- og Ungdomsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. oktober 2005 Status på undersøgelse af merforbrug i regnskab 2004 i Uddannelses- og Ungdomsudvalget"

Transkript

1 Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Økonomiforvaltningen Side 1 af 13 Bilag oktober 2005 Status på undersøgelse af merforbrug i regnskab 2004 i Uddannelses- og Ungdomsudvalget 1. Baggrund Uddannelses- og Ungdomsudvalgets regnskab for 2004 udviste et merforbrug på 56,6 mill. kr. Merforbruget er overført som en negativ tillægsbevilling under udvalget. Ved Økonomiudvalgets behandling af regnskabsprognosen pr. juli 2005 blev det besluttet, at der i samarbejde mellem Uddannelsesog Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal gennemføres en grundig undersøgelse af årsagerne til merforbruget i 2004, herunder at der skal angives modgående poster i 2005 (ØU 352/05). Det blev endvidere besluttet, at der i forbindelse med oktoberprognosen skal aflægges statusrapport for arbejdet. Nærværende notat udgør denne statusrapport. Undersøgelsen afsluttes ultimo Kommissoriet for arbejdet vedlægges som bilag Resume De foreløbige undersøgelser peger på følgende forhold, der vil indgå i det videre arbejde: Enkelte medarbejdere har fået løn efter ophøret af ansættelsen. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil tage direkte kontakt til samtlige skoler og institutioner, der har haft ophør i løbet af 2004 og 2005 for at kortlægge omfanget af dette problem. I den forbindelse vil det samtidig blive undersøgt, om der har været problemer i forbindelse med fe-

2 Side 2 af 13 riekort udstedt til lærere, som har skiftet skole internt i kommunen, jf. nedenfor. Det vurderes, at en væsentlig forklaring på merforbruget i 2004 kan være udbetaling af ferie ved afgang. Der er sket en tredobling i udbetalingen af ferie fra 2003 til 2004 fra 13,4 mill. kr. til 41,4 mill. kr. Det undersøges i den forbindelse, hvad en stigning i afgangsfrekvensen samt en ændring i praksis vedrørende udstedelse af feriekort har betydet ser ikke ud til at have været et år med ekstraordinær stor afgang. Endelig undersøges det, om der er sket fejl ved udstedelsen af feriekort, hvilket en stikprøvekontrol har vist. Udbetalingen af ikke-afholdte feriefridage er steget fra 1,5 mill. kr. i 2003 til 25 mill. kr. i Den store stigning i beløbet indikerer, at der er sket fejl. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil med udgangspunkt i en stikprøvekontrol vurdere, om det er tilfældet og om det er nødvendigt med en fuldstændig gennemgang af samtlige udbetalinger. Desuden vil det blive analyseret, om der er sket en korrekt justering af den enkelte lærers årsnorm i forbindelse med udbetaling af feriefridage. Gennemgangen af lærerressourceforbruget i skoleåret 2004/2005 er ved at være afsluttet for de ikke lønsumsstyrede skoler. I den forbindelse vil det blive undersøgt, om der har været en ændring af de forbrugte lærerressourcer hos de ikke lønsumsstyrede skoler. For de lønsumsstyrede skoler aflæses dette direkte i budgetoverholdelsen for den enkelte skole. For samtlige nyansatte lærere er der tvungne ferieperioder uden løn. Ved en gennemgang af samtlige nyansatte vil det blive undersøgt om der er foretaget en korrekt lønudbetaling for de pågældende perioder.

3 Side 3 af 13 Endelig er der et øget antal lærere på aldersreduktion. I budgettet er der indregnet en udgiftsstigning som følge anciennitetsstigninger herunder øget aldersreduktion. Alene på gymnasieområdet har der i 2004 været et øget forbrug på 1,0 mill. kr. som følge af aldersreduktion. Det vil blive undersøgt om det budgetterede beløb er tilstrækkeligt. 3. Status for fejlrettelser vedrørende 2004 og 2005 Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har i perioden siden regnskabsafslutningen for 2004 søgt at kortlægge årsagerne til merforbruget. Udgangspunktet for undersøgelserne har været et tilsyneladende meget stort bogført forbrug specielt på folke- og specialskolerne. I den forbindelse har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen haft fokus på Accentures fejlrettelser, så det blev muligt at foretage en endelig opgørelse pr. skole. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har påbegyndt en løngennemgang lokalt på den enkelte skole. I den sammenhæng kunne det desværre konstateres, at det ikke var muligt præcist at vurdere lønnen for den enkelte medarbejder bl.a. på grund af den mangelfulde tilbagemelding fra Accenture. Dette gælder især de ikke lønsumsstyrede skoler. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har derfor fokuseret på de enkelte fejlkilder og har foretaget tværgående undersøgelser heraf, jf. nedenfor. Fokus for undersøgelserne vil være på problemstillingerne forbundet med feriefridage og udstedelse af feriekort. For at nå til bunds i omfanget af problemstillingen vil det være nødvendigt, at undersøge udbetalingen af ferie til hver enkelt medarbejder. Det vil være uhyre ressourcekrævende. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil derfor inddrage ekstern bistand for at sikre, at opgaven bliver løst, inden afslutningen af regnskabet for 2005.

4 Side 4 af 13 Det præcise omfang og tidshorisont for denne del af arbejdet vil blive afklaret nærmere. KMD har konstateret ved en gennemgang af en parallel lønkørsel, at der aktuelt er fejl i 6 % af lønopgørelserne fra Accenture, og Accenture har gjort opmærksom på, at der resterer indberetninger fra forvaltningerne, som ikke er behandlede. Det understreger, at der fortsat er usikkerhedsmomenter både hvad angår 2004 og KMD har, som en del af den kontrakt, der er indgået med Københavns Kommune om at varetage lønanvisningsopgaven, ansvar for at få gennemført et oprydningsarbejde i forhold til udestående fejl og mangler afledt af Accentures lønhåndtering. Hvorvidt dette arbejde kan få betydning for regnskabet for 2004 og 2005 er ikke klart på nuværende tidspunkt. Det vurderes dog på det foreliggende grundlag, at nærværende undersøgelse af merforbruget i 2004 kan afsluttes inden udgangen af Fejl i lønbogføringen Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har løbende i hele perioden opsamlet dokumentation for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens indberetninger af fejl til Accenture. Forretningsgangen fra Accentures side har vanskeliggjort opfølgningen både lokalt og centralt - på, hvorvidt en fejl var rettet eller ej. 4.1 Løn udbetalt efter ophør af ansættelse Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen har foretaget stikprøver blandt de medarbejdere, hvis ansættelsesforhold ophørte i Udgangspunktet for at undersøge, om de berørte medarbejdere efterfølgende har fået udbetalt løn, er afgangsdatoen. Såfremt den registrerede afgangsdato er forkert, vil det systemmæssigt ikke være muligt at identificere denne type fejl.

5 Side 5 af 13 Eksempelvis har en skole indberettet, at to læreres ansættelse ophørte pr. 31. juli 2004, men at den tilsvarende oplysning i lønsystemet er angivet til 30. september Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil tage direkte kontakt til samtlige skoler og institutioner, der har haft ophør i løbet af 2004 og På Uddannelses- og Ungdomsudvalgets møde den 9. november vil der blive givet en status på dette arbejde, ligesom en tilsvarende status vil blive givet til Økonomiudvalget. 4.2 Dobbelt lønudbetaling Samtlige forhold er identificeret, hvor medarbejdere har fået dobbelt lønudbetaling som følge af flere lønnumre. Der resterer på nuværende tidspunkt kun at få rettet et enkelt forhold, hvor én medarbejder har fået udbetalt dobbelt løn i en kortere periode. 5. Udbetaling af ferie ved afgang Den bogførte udgift til udstedelse af feriekort i forbindelse med medarbejderes ophør af ansættelse, er tredoblet fra 2003 til Tabel 1. udbetalt ferie Mill. kr Mill. kr Mill. kr. (til og med 30.9) 13,4 41,4 47,3 Der kan peges på tre mulige årsager til stigningen i det samlede udbetalte beløb: o Stigende antal ophørte medarbejdere i 2004 i forhold til 2003 o Ændring i praksis vedrørende udstedelse af feriekort o Fejl vedrørende udstedelse af feriekort

6 Side 6 af Antal ophørte medarbejdere i 2004 i forhold til 2003 Tabel 2. Afgangsfrekvens for personalegrupper Personalegruppe Ansat pr (årsværk) Afgangsfrekvens 2003 Afgangsfrekvens 2004 ADM 468,3 41% 18% AFD_LEDER 172,1 53% 27% ANDET 305,5 75% 70% ASSISTENT 660,0 50% 31% BØRNEHAVELEDERE 275,0 17% 22% LEDERE 467,9 24% 17% LEKTOR/ADJUNKT 524,2 8% 8% LÆRER 3.948,6 22% 33% RENGØRING 490,0 9% 18% TEKNISK EJENDOM 268,7 14% 29% UDFØRENDE 396,0 45% 58% Alle grupper 7.976,4 26% 31% Ses der på antallet af ophørte medarbejdere i løbet af 2004, sammenholdt med det tilsvarende tal for 2003, så kan det ikke konstateres, at 2004 skulle være et ekstraordinært år. Det vil i denne sammenhæng også blive undersøgt, om der er en stigning i afgangen til jobs udenfor Københavns kommune. 5.2 Ændring af praksis vedrørende udstedelse af feriekort Der er ændret praksis i forhold til udstedelse af feriekort. Med undtagelse af få personalegrupper, blev der i 2003 og i årene før ikke udstedt feriekort til medarbejdere, som skiftede stilling internt i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. I 2004 har det omvendt været praksis, at der er blevet udstedt feriekort både til medarbejdere, som er skiftet til andre skoler eller institutioner i UUF såvel som til medarbejdere, der er skiftet til arbejdspladser udenfor kommunen. Ud fra stikprøver af de bogførte udgifter på udbetaling af ferie i 2004, skønnes det, at 8,2 mill. kr. vedrører medarbejdere, der har skiftet arbejde internt i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen.

7 Side 7 af 13 Det kan konstateres, at der er sket en markant stigning i udbetalingen af feriemidler til medarbejdere ansatte i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Der arbejdes endvidere på at få afdækket, hvorvidt der er sket fejl i registreringen af tilgodehavender vedrørende ferie ved overgangen fra KMD til Accenture. Denne problematik er imidlertid endnu ikke blevet kortlagt fyldestgørende. I forbindelse med, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen kontakter skolerne angående afgangsdatoer for lærere i 2004 og 2005, vil det derfor samtidig blive undersøgt, om der har været problemer med feriekort vedrørende lærere, som har skiftet skole internt i kommunen. Disse burde have fået ændret deres årsnorm eller være blevet trukket i løn ved afholdelse af ferie efter skiftet, idet pengene skulle trækkes på feriekortet. Der vil blive fulgt op på dette forhold. 5.3 Fejl vedrørende udstedelse af feriekort Endelig kan det konstateres, at der er sket fejl vedrørende udstedelse af feriekort. Ved en stikprøvekontrol af 160 medarbejdere, der i løbet af 2004 har fået udstedt feriekort, kan det anslås, at der er hensat midler for 2,0 mill. kr. mere end værdien af det optjente. Det er værd at understrege, at det er skønnet på basis af oplysninger fra lønsedler fra 2004, løndata fra 2004, samt en forventning om afholdelse af ferie. Dette forhold vil ligeledes blive afklaret nærmere. 6. Feriefridage Udbetalingen af ikke-afholdte feriefridage er vokset betydeligt fra 2003 til 2004, som det ses af nedenstående tabel.

8 Side 8 af 13 Tabel 3. Udbetaling af feriefridage Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. ( til og med 30.9.) 1,5 25,0 23,6 I 2003 blev der optjent 5 feriefridage til afholdelse i Derudover havde de medarbejdere, der i 2003 ikke havde benyttet deres feriefridage, mulighed for at overføre 4 feriefridage til Der er således maksimalt 9 feriefridage, som kunne udbetales pr. medarbejder. Det udbetalte beløbs størrelse kan indikere, at der er sket fejl i forbindelse med udbetaling af feriefridage. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vil med udgangspunkt i en stikprøvekontrol vurdere, om der er sket fejl i forbindelse med opgørelsen og udbetalingen af feriefridage og om det er nødvendigt med en fuldstændig gennemgang af samtlige udbetalinger. Eventuelt kan der være sket fejl i overførslen af feriebalancen pr. medarbejder fra KMD til Accenture. Derudover vil det blive analyseret, om der er sket en korrekt justering af den enkelte lærers årsnorm i forbindelse med udbetaling af feriefridage for at sikre, at der ikke er sket en udbetaling for 6. ferieuge samtidig med, at feriedagene er afholdt. Økonomiforvaltningen vil kontakte KMD og Accenture med henblik på at undersøge, hvad der eventuelt er sket af fejl i forbindelse med overgangen fra KMD til Accenture. 7. Resttimeproblematik Styringen af folke- og specialskolerne i Københavns Kommune har i en årrække baseret sig på en udmelding af en timeressource, ud fra hvilken den enkelte skole kunne ansætte pædagogisk personale. Når skoleåret er afsluttet, opgøres antallet af anvendte arbejdstimer, hvilket holdes op imod den udmeldte ressource. Forskellen mellem

9 Side 9 af 13 det forbrugte og det udmeldte betegnes resttimer. Resttimerne for et skoleår indgår når de er opgjort, i det næstkommende skoleår. En del af skolerne har siden 2003 været lønsumsstyrede, mens resten først går fra timestyring til lønsumsstyring i På de lønsumsstyrede skoler foretages der ikke en opgørelse over mer- eller mindreforbrug af timer, idet et merforbrug i stedet vil afspejle sig i den enkelte skoles regnskab og dermed budgetoverholdelse. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen er ved at have afsluttet gennemgangen af skoleåret og undersøger for nærværende, om der i 2004 har været et usædvanligt højt forbrug på de ikkelønssumsstyrede skoler, således at der i 2004 har fundet et reelt merforbrug sted. Ud fra opgørelser over resttimer og konverteringen af vikartimer, skønnes det, at udviklingen fra 2003 til 2004 har medført et merforbrug for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen på 4,0 mill. kr. Dette kan dog først opgøres endeligt i foråret 2006, da 2004 først kan afsluttes endeligt efter at de sidste fejlrettelser af vikarkonti for skoleåret 2004/05 er foretaget. Ressourceudmeldingen fastsætter, hvor mange timer og dermed årsværk en skole har til rådighed for det kommende skoleår. Hvis en skole har et merforbrug på eksempelvis 1000 timer i skoleåret 2002/03 vil disse timer blive overført til skoleåret 2003/04 som et negativt timetal i ressourceudmeldingen. Dette betyder, at merforbruget i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i 2004 som følge af resttimeopgørelsen vil blive indregnet i ressourceudmeldingen i kommende skoleår. 8. Ferie uden løn For samtlige nyansatte lærere er der tvungne ferieperioder uden løn. Ved en gennemgang af samtlige nyansatte i 2004 og 2005 vil det blive undersøgt om der er foretaget en korrekt lønudbetaling for de pågældende perioder.

10 Side 10 af Aldersreduktion I budgettet er indregnet en udgiftsstigning som følge af anciennitetsstigninger herunder nedsat arbejdstid som følge af alder. Når lærerne passerer 60 år, sker der en reduktion i deres timetal samtidig med, at de får fuld løn. Fra 2003 til 2004 svarer væksten i aldersreduktionen til 2,2 årsværk eller 1,0 mill. kr. på gymnasierne. På folkeskoleområdet er der ligeledes en vækst i antallet af lærere på aldersreduktion på 3,0 årsværk fra 2003 til 2004, hvilket svarer til et merforbrug på 1,1 mill. kr. Det vil blive beregnet, om det indarbejdede beløb er tilstrækkeligt til at dække merudgifterne som følge af anciennitetsstigningerne herunder aldersreduktion.

11 Side 11 af 13 Bilag til bilag 3 Kommissorium for undersøgelse af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets merforbrug i regnskab 2004 Baggrund Uddannelses- og Ungdomsudvalgets regnskab 2004 udviste et merforbrug på 56,6 mill. kr. Merforbruget er overført til budget 2005 som en negativ tillægsbevilling placeret på den rammestyrede driftsområde, funktion Sekretariat og forvaltning. I Uddannelses- og Ungdomsudvalgets regnskabsprognose pr. juli 2005 forventer udvalget, at rammen på det rammestyrede driftsområde vil blive overholdt i Økonomiudvalgets bestilling Ved Økonomiudvalgets behandling af regnskabsprognosen pr. juli 2005 (ØU 352/05) blev besluttet, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2005 tages til efterretning, idet det bemærkes, at der i samarbejde mellem Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal gennemføres en grundig undersøgelse af årsagerne til merforbruget på 57 mill. kr. i 2004, herunder angivelse af modgående poster i Der aflægges en statusrapport til Økonomiudvalget i forbindelse med oktoberprognosen, og undersøgelsen afsluttes ultimo 2005, idet Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at det her vil være muligt at lave en endelig opgørelse. Opgavens indhold Undersøgelsen vil indeholde nedenstående delelementer. Overgangen til Accenture I forbindelse med overgangen til Accenture er der i 2005 foretaget fejlrettelser, der vedrører Det opgøres i under-

12 Side 12 af 13 søgelsen, hvor stor en andel af de 56,6 mill. kr., der derved bliver udlignet af posteringer i 2005 som følge af Accentures oprydning. Det identificeres, hvilke fejl i forbindelse med overgangen til Accenture, der skal håndteres af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og som endnu ikke er blevet håndteret. Det gives en vurdering af de økonomiske konsekvenser af disse fejl, herunder mulighederne for hvordan fejlene vil blive rettet. Afslutningsvis gives en status for fejl i lønbogføringerne i 2005, og en redegørelse for oprydningen heri - af hhv. Accenture og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Lønsumsstyring I 2004 var 15 ud 75 skoler overgået til lønsumsstyring. Der gives en beskrivelse af den nye styringsform, og hvilke ændringer i økonomistyringen dette har givet anledning til lokalt og centralt. Det undersøges, om der er forskelle på indberetningerne fra hhv. de lønsumsstyrede skoler og de resterende skoler bl.a. i form af bogførte beløb pr. medarbejder. Dette bruges til at afdække om styringen på skolerne hvad enten de er lønsumsstyrede eller ej kan være en del af forklaringen på merforbruget i Angivelse af modgående poster i 2005 Uddannelses- og Ungdomsudvalget skal anvise modgående poster i 2005 med henblik på budgetoverholdelse, jf. regnskabsprognosen pr. juli. Organisering Arbejdet udføres af Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen i fællesskab. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at løse opgaven. I arbejdsgruppen skal være kompetencer in-

13 Side 13 af 13 denfor økonomistyring i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen både centralt og decentralt, herunder kendskab til problemstillingerne omkring løn. Gruppen kan inddrage andre efter behov. Tidsplan Arbejdet skal afsluttes ultimo 2005, og til oktoberprognosen skal forelægges Økonomiudvalget en status for arbejdet. 6. september Økonomiudvalget behandler regnskabsprognose pr. juli 26. oktober Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indberetter regnskabsprognose pr. oktober. Statusrapport for undersøgelsen vedlægges. 29. november Økonomiudvalget behandler regnskabsprognosen pr. oktober 18. december Undersøgelsen afsluttes Afrapportering sker umiddelbart herefter til hhv. Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Økonomiudvalget. Arbejdsgruppen udarbejder selv en detaljeret tidsplan inden for ovenstående rammer.

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

KMD påtager sig det fulde ansvar og redegør i bilag 1 for den konkrete status og løsningshorisont for konverteringsfejlene.

KMD påtager sig det fulde ansvar og redegør i bilag 1 for den konkrete status og løsningshorisont for konverteringsfejlene. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om konverteringsfejl i KAS I forbindelse med overgangen til Københavns Kommunes Arbejdsplansystem (KAS) i 2015

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk genopretning i Børne- og Ungdomsforvaltningen, forklæde til maj-rapportering

Økonomisk genopretning i Børne- og Ungdomsforvaltningen, forklæde til maj-rapportering Børne- og Ungdomsforvaltningen Økonomi NOTAT 30-05-2007 Økonomisk genopretning i Børne- og Ungdomsforvaltningen, forklæde til maj-rapportering Den økonomiske genopretning i BUF udgør en hel central del

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Det samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

Det samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet A N A L Y S E Ordinær beskæftigelse blandt personer berørt af kontanthjælpsloft og 225-timersregel Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har til formål at øge incitamentet til at arbejde blandt ydelsesmodtagere

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, vil det være nødvendigt at indføre en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Overgang til ny ferieordning

Overgang til ny ferieordning F A K T A Oktober 2017 Overgang til ny ferieordning Inden en ny ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning. Formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber

Bilag 3: Skoler og klynger før og efter administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 3: Skoler og klynger før og efter fællesskaber Etableringen af fællesskaber for skoler og klynger medfører, at der bliver

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

i regnskabet

i regnskabet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012

NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 212290 Brevid. 1521863 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Redegørelse for udviklingen i likviditet 30. august 2012 Hvad udtrykker

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet

Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet 1 Rapport vedrørende underskuddet på daginstitutionsområdet Indledning Det samlede dagtilbudsområde i Børn og Unge-afdelingen havde ved udgangen af 2003 en gæld på 34,7 Det forventede regnskab for 2004

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger Sygehuse Sygehusvæsenet er amternes absolut tungeste udgiftspost og derfor også et område, der konstant underlægges kritisk analyse. Typiske analyseområder er sammenhængen mellem økonomi og kvalitet, samspil

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015

ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 ServiceNyt 11 2015 14. december 2015 Fordelingssekretariatet: Lukket mellem jul og nytår Kontingent 2016 Nye tilskud i Fordelingssekretariatet Tilskud til befordring af svært handikappede elever Tilskud

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere