-Et idékatalog til procesindustrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Et idékatalog til procesindustrien"

Transkript

1 Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdninger og adfærd -Et idékatalog til procesindustrien

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Telefon: Telefax: Web: Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12, København V Telefon: Telefax: Web: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax Web: Kataloget kan rekvireres ved henvendelse til ovennævnte partssekretariater samt hos Lederne. Den kan ligeledes downloades på eller købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøbutikken varenr Tlf Tekst: Center for ArbejdsMiljøUdvikling (CAMU) og Procesudvalget under Industriens Branchearbejdsmiljøråd Tegninger: Yogi Layout: EF Kommunikation Tryk: Arco Grafi sk A/S Oplag: 2500 stk. Februar 2006 ISBN:

3 Ulykkesforebyggelse gennem ændring af holdning og adfærd - Et idékatalog til procesindustrien Indledning...4 Hvordan kommer vi i gang? Metoder til ændring af holdning og adfærd Videnstest f.eks. Find fem fejl Holdningsundersøgelse Historier med billeder Fælles risiko/-årsagsanalyse Gæstekort nye øjne ser bedst Fælles afdækning af potentielt farlige forhold vha. Mind-map Markedspladsen afdækning af risici Historier fra det virkelige liv Forebyggelse af ulykker hvad skal den enkelte Kende-Kunne-Beherske Visualisering af risici ved hjælp af tegninger Russisk roulette det sker ikke for mig Historier fra det virkelige liv hvornår bliver det farligt? Tegneserier/plakater Det halve trappetrin i mørket - et spil om ikke at tage ansvar Dilemmaspil om viden og holdninger Hvor galt kan det gå fi lmen Skyldig Temauger f.eks. Snubleugen Uddannelse af sikkerhedsorganisationen Afprøvning af metoder på de 3 deltagende virksomheder Virksomhed A Virksomhed B Virksomhed C Hvor kan jeg hente hjælp og mere viden...43 Bilag

4 Indledning Mange ulykker opstår på grund af en ugennemtænkt handling fordi det går hurtigere, er nemmere eller det plejer at gå godt. I procesindustrien kan en sådan handling f.eks. få fatale følger på grund af arbejdet med eller tilstedeværelsen af farlige stoffer og materialer. Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere opnår en fælles forståelse for, at deres holdninger og adfærd er vigtige for at undgå ulykker. I dette idékatalog fi nder I forslag til forskellige metoder, som I kan bruge til at påvirke holdninger og adfærd med henblik på at forebygge ulykker indenfor procesindustrien. Selvom kataloget er målrettet procesindustrien, kan metoderne også anvendes på andre typer virksomheder. Idékataloget er udarbejdet af Center for ArbejdsMiljøUdvikling (CAMU) i samarbejde med 3 virksomheder indenfor procesindustrien samt procesindustriens arbejdsmiljøudvalg og er fi nansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Industriens Branchearbejdsmiljøråd er et fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter for arbejdsmarkedets parter indenfor industrien. I første del af kataloget fi nder I en nærmere beskrivelse af de forskellige metoder, og hvordan I kommer i gang. Der er lagt vægt på light -metoder, som kan kombineres eller bruges hver for sig. Metoderne er desuden udviklet/udvalgt ud fra følgende kriterier: De skal direkte eller indirekte kunne påvirke holdninger og adfærd De skal være egnede som gør-det-selv metoder De skal involvere bredt - både ledelse og medarbejdere Der er hentet inspiration til idékataloget fra en lang række steder, herunder 30 gode metoder til at forebygge arbejdsulykker (www.arbejdsulykker.dk) fra Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd. Øvrige kilder er angivet under de enkelte metodebeskrivelser. I anden del af kataloget er forløbet for hver af de 3 deltagende virksomheder nærmere beskrevet i caseform. Her kan man således læse om, hvilke af metoderne de valgte at arbejde med - og hvorfor - samt deres erfaringer. I tredje del fi nder I oplysninger om, hvor I kan hente hjælp og få mere viden. Dette katalog og andre værktøjer om et godt og sikkert arbejdsmiljø fi ndes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Rigtig god fornøjelse! 4

5 Hvordan kommer vi i gang? For at få et optimalt udbytte af metoderne i idékataloget er der en række forhold, som bør være afklaret og på plads, inden man går i gang: Hvad er formålet? Hvad er det, vi ønsker at opnå? Hvad er det for et udviklingsforløb vi ønsker at sætte i gang? Hvem er målgruppen? og hvilke metoder vil vi så vælge? Har vi ledelsens opbakning og engagement? Har vi de nødvendige ressourcer, der skal til for at fuldføre det, vi har planer om at sætte i gang? Hvem er den drivende kraft, der sørger for at holde liv i processen og få fulgt op? Har vi en plan for, hvordan det skal foregå i praksis? Som beskrevet i indledningen kan metoderne bruges hver for sig eller kombineres. Men vælg ikke fl ere metoder end I er sikre på, at I kan gennemføre. Det er meget demotiverende for alle, at sætte noget i gang som aldrig bliver fuldført. Metoderne opererer på forskellige steder i et udviklingsforløb. Nogle har f.eks. meget fokus på afklaring af nu-situationen, andre er mere beregnet til at skabe debat og andre igen spænder over et helt udviklingsforløb se Figur 1 Metode, der mest fokuserer på afdækning af ønske-situation: 1.9 Forebyggelse af ulykker - hvad skal den enkelte Kende-Kunne-Beherske? Metoder, der spænder over et udviklingsforløb: 1.17 Temauger 1.18 Uddannelse af sikkerhedsorganisationen Ønske Situation Nu Situation Metoder, der er velegnede til måling af nu- og ønske-situation: 1.1 Videnstest 1.2 Holdningsundersøgelse Metoder, der mest fokuserer på afklaring af nu-situationen: 1.3 Historier med billeder 1.4 Fælles risiko/-årsagsanalyse 1.5 Gæstekort nye øjne ser bedst 1.6 Fælles afdækning af potentielt farlige forhold vha.mind-map 1.7 Markedspladsen afdækning af risici 1.8 Historier fra det virkelige liv Debat- og holdningsskabende metoder: 1.10 Visualisering af risici ved hjælp af tegninger 1.13 Tegneserier/plakater 1.11 Russisk roulette det sker ikke for mig 1.14 Det halve trappetrin i mørket et spil om ikke at tage ansvar 1.12 Historier fra det virkelige liv hvornår bliver det farligt? 1.15 Dilemmaspil om viden og holdninger 1.16 Hvor galt kan det gå? filmen Skyldig Figur 1 Metoderne set i forhold til et udviklingsforløb fra en Nu-situation til en Ønske-situation 5

6 1. Metoder til ændring af holdning og adfærd 6

7 1.1 Videnstest f.eks. Find fem fejl Formål: Fremgangsmåde: At skabe motivation for at lære om forebyggelse af ulykker gennem test, hvor man kan blive bedømt / score points. Der udarbejdes en test, som f.eks. berører de typer af ulykker, som er relevant for virksomheden og/eller det man fi nder er vigtig viden indenfor ulykkesforebyggelse gene relt. Testen kan være udformet som multichoise-spørgeskema eller fotos med indbyggede fejl, som man skal fi nde eller begge dele. Uanset testens udformning, så får alle, der udfylder testen, en tilbagemelding om, hvordan man har klaret opgaven, f.eks. i form af points, det rigtige svar osv.. Det samlede resultat af testen kan også bruges til at udvælge nogle områder, hvor man kan se, at der er brug for at formidle noget mere viden. Testen kan herefter evt. gentages efter et passende tidsrum for at se, om man har opnået den ønskede viden hos deltagerne. 7

8 1.2 Holdningsundersøgelse Formål: Fremgangsmåde: At afdække hvilke holdninger der er fremherskende i forhold til at forebygge ulykker. Dernæst at få diskuteret og fastlagt, hvilke holdninger ønsker vi, og er der behov for en indsats i forhold til at komme derhen? Holdningsundersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, som alle medarbejdere deltager i. Til spørgeskemaet udarbejdes en række spørgsmål med fl ere svarmuligheder, som afspejler holdninger. Der er således ikke direkte rigtige eller forkerte svar. Men erfaringer viser, at folk ofte alligevel godt ved, hvad de burde svare, men det er ikke det, der er interessant. Så for at få de gældende holdninger frem i lyset, er det vigtigt, at der informeres om, at man ønsker ærlige svar og ikke burde svar, og at holdningsundersøgelsen derfor gennemføres som en anonym undersøgelse, hvor ingen efterfølgende vil kunne blive personligt hængt ud. Besvarelserne opgøres som en slags profi l, som efterfølgende diskuteres i ledelsen/sikkerhedsorganisationen: - Hvilke holdninger er fremherskende? - Hvilke holdninger ønsker vi skal være fremherskende? - Er der behov for en indsats? - Hvilken indsats skal vi sætte i gang? - Og i givet fald hvem gør hvad? Se eksempel på holdningsundersøgelse i Bilag 2. 8

9 1.3 Historier med billeder Formål: Fremgangsmåde: Formålet er at få nye vinkler på risikosteder, som afdelinger i virksomheden ikke lægger mærke til i hverdagen. Den bærende idé er at sætte fokus på virksomhedens egne erfaringer om uheld og nærved uheld ved hjælp at to besøg med billeder og historier. Historier om uheld og lige ved og næsten uheld åbner op for en dialog om, hvad der er farligt, og hvad man kan gøre for at undgå uheldene. Billeder, der illu - strerer historierne om uheld, og som viser konkrete risikosituationer, fastholder fokus på farestederne og giver ideer til forbedringer. Ved første besøg går arbejdsmiljøkonsulenten og/eller sikkerhedslederen samt en sikkerhedsrepræsentant gennem afdelingen. Undervejs spørges til historier fra dagligdagen om uheld eller andre former for forstyrrelser i produktionen, der kunne have udviklet sig til noget farligt. Arbejdsmiljøkonsulenten/sikkerhedslederen tager fotos, der illustrerer de historier, der kommer frem, så vidt det er muligt. Desuden tages fotos af de steder, som deltagerne fra virksomheden hver især udpeger som risikable samt de steder, som arbejdsmiljøkonsulenten/sikkerhedslederen selv fi nder risikable. På et senere tidspunkt holdes et personalemøde for berørte medarbejdere af en times varighed. På mødet diskuteres billederne med risikostederne, og arbejdsmiljøkonsulenten/sikkerheds-lederen samler ideer til, hvordan sikkerheden kan forbedres. Der tages beslutninger på mødet om de væsentligste forslag til forbedring af sikker - heden. Øvrige beslutninger tages på et senere tidspunkt af sikkerhedsgruppen. 9

10 1.4 Fælles risiko/-årsagsanalyse Formål: Fremgangsmåde: En risikoanalyse kendt som de 5 M-er 1 (mennesker, maskiner, metoder, materialer og miljø) giver et godt afsæt for fælles holdning til hvilke farer og risici, der er til stede på virksomheden. Kombineres denne øvelse med Årsags/konsekvens-træet se næste side - giver det et optimalt afsæt for at sætte ind på bagvedliggende årsager til problemer eller mulige konsekvenser. Risikoanalysen tages trin for trin: 1. Tag udgangspunkt i en kortlægning, der viser risikobetonede aktiviteter. Lav en liste over aktiviteter omfattende bygninger, inventar (herunder værktøj, maskiner mv.) medarbejdere og procedurer og saml oplysninger om aktiviteterne. 2. Vurder de alvorlige farer, som hver aktivitet frembyder. Tænk over hvad der kan gå galt, hvem der kan komme til skade og hvordan, hvilket miljø der kan forurenes og med hvad. 3. Lav et skøn over de risici der er forbundet med hver fare under forudsætning af, at planlagte /eksisterende forholdsregler er på plads. Forholdsreglerne bør også vurderes er de hensigtsmæssige? - og hvilke følger kan det få, hvis de ikke virker? 4. Beslut om I kan tolerere risikoen. Bedøm om planlagte eller eksisterende arbejdsmiljø- og miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkelige til at styre risikoen og til at opfylde lovens krav. 5. Udarbejd om nødvendigt en plan for, hvordan de punkter, som ved vurderingen har vist sig at kræve handling, skal behandles. Det bør sikres, at nye og eksisterende forholdsregler opretholdes og er hensigtsmæssige. 6. Vurder igen risikoen på grundlag af de ændrede forholdsregler og undersøg, om risikoen kan tolereres. Alternativt eller som supplement: Brug en tavle eller en fl ipover så alle kan følge med, og start så med at skrive det konstaterede problem midt på tavlen/fl ipoveren jf. Figur 2. Opgaven kræver styring. Fortsæt derefter med at fi nde så mange forskellige typer af årsager (og årsager til årsager) som muligt. 1 Kirsten Jørgensen, Arbejdstilsynet 10

11 Skriv disse under problemet jo fl ere forgreninger og niveauer jo bedre. KONSEKVENS Materiel skade Miljø Håndværker Ulykke Operatør Tabt produktion PROBLEM Manglende ibrugtagningstilladelser på maskiner efter rep./vedligehold ÅRSAG Besværligt Manglende respekt for system Ignorerer risiko Tidspres Manglende viden om system Figur 2 Årsags/konsekvens-træet Brug evt. hjælpeordene hvorfor og svar med fordi for at trænge dybere ned til problemets kerne (årsager). Brug evt. også side 3 og 4 i Bilag 1 som inspiration. Over problemet kan der arbejdes med konsekvenserne efter samme princip, og her kan ordene føre til måske være til en hjælp. Træet foldes ud i takt med, at I kommer i tanke om fl ere årsager og konsekvenser, og træet giver derved et nuanceret overblik over problemets omfang, og en fælles forståelse af problemkomplekset. Problemtræet er derfor et godt udgangspunkt for at lave målsætninger og fi nde løsninger. Der kan i princippet sættes ind med foranstaltninger overfor hver af de identifi cerede årsager, men jo tættere ved kilder til problemet jo bedre. 11

12 1.5 Gæstekort nye øjne ser bedst Formål: Fremgangsmåde: At personer udefra udpeger risici/farlige situationer, som man måske ikke selv har været opmærksom på i den enkelte afdeling. I en bestemt periode beder man i den enkelte afdeling gæster om at spotte situationer, som de vurderer som farlige og at beskrive situationerne på nogle kort (se eksempel i Figur 3), som man får udleveret. Afhængig af hvad der passer til den enkelte virksomhed, kan gæster være både interne folk, som blot kommer fra en anden afdeling eller reelle gæster, som kommer udefra. Man kan evt. udlevere en form for checkliste til gæsten eller man kan lade det stå helt åbent, hvad gæsten skal kikke efter. Men fælles for begge måder er, at gæsten afl everer et eller fl ere kort (ét kort for hver situation) hvorpå, han/hun har beskrevet den eller de farlige situationer. Kortene indsamles og behandles herefter i sikkerhedsorganisationen. Firma A/S Firma A/S OBSERVATION Dato: Tid: Sted: Hændelse: Navn: Afdeling: Afleveres til XX i receptionen Forside Bagside Figur 3 Eksempel på gæstekort 12

13 1.6 Fælles afdækning af potentielt farlige forhold vha. Mind-map Formål: Fremgangsmåde: Formålet er at påvirke holdninger ved at synliggøre og afdække problemer og farlige forhold i fællesskab over en nærmere fastlagt periode f.eks. 14 dage. Og derefter i fællesskab samle op på afdækningen og fastlægge en handlingsplan for, hvad man gør fremover for at undgå de farlige forhold. Mind-Map metoden kan f.eks. anvendes i pauserum, kantine eller lignende fællesrum. Der kan tegnes som vist i Figur 4 eller bruges gule sedler som vist i Figur 5. Mind-Mappen sættes I gang ved at ophænge eller skrive ordene Farlige forhold i midten af f.eks. en opsalgstavle eller en whiteboard. Start med selv at skrive et eksempel og nogle årsager som inspiration til, hvordan mind-mappen skal bruges. Introducér herefter mind-mappen for medarbejderne. Bed dem om løbende at tilføje andre farlige forhold, som de kan se eller uddybe de farlige forhold, som allerede er nævnt samt årsagerne hertil. Man må således gerne tilføje årsager og uddybende beskrivelser til farlige forhold, som andre har skrevet. Farlige forhold Der er spildt kemikalie på gulvet, men det bliver ikke fjernet - hvorfor? Folk glemmer at rydde op efter sig Der mangler opmærksomhed på at passe på sig selv og sine kolleger Figur 4 Tegnet Mind map til fælles afdækning af farlige forhold 13

14 Figur 5 Fælles afdækning af farlige forhold vha. gule sedler efter mind-map metoden Efter 14 dage eller den periode, som man har besluttet at mind-mappen skal bruges, diskuteres resultatet i fællesskab, og der fastlægges handlingsplaner/træffes aftaler for, hvordan de farlige situationer fremover skal undgås. 14

15 1.7 Markedspladsen afdækning af risici Formål: Fremgangsmåde: At få alle oplevede risici frem og diskuteret, og dermed få afdækket de holdninger og den adfærd, som ligger bag. Markedspladsen kan bruges til f.eks. en afdeling eller den samlede sikkerhedsorganisation. Alle deltagere får udleveret en seddel (evt. fl ere), hvorpå de skal skrive en ulykkesrisiko, som de fi nder er vigtigt at få gjort noget ved. Inddel evt. tavlen i temaer, som risiciene kan grupperes i. Temaerne kan f.eks. være: Arbejdsprocesser/arbejdsstedets indretning Holdninger Viden Samarbejde/kommunikation Bed herefter deltagerne selv vurdere, hvilket tema deres risici hører til i og at placere deres seddel under det valgte tema. Herefter tages en runde, hvor hver af deltagerne uddyber den risiko, som de har skrevet på deres seddel. Der må gerne stilles spørgsmål, men ellers skal udsagnene ikke vurderes nærmere endnu. Dernæst vælger del tagerne sig ind på det tema, som de har mest interesse for. Temagrupperne går herefter videre med at diskutere risiciene under deres tema nærmere. F.eks. ved at visualisere/tegne den enkelte risiko se 1.10 eller ved at bruge årsags/konsekvens-træet - se 1.4. Til sidst diskuteres, hvordan man kan fjerne eller minimere de diskuterede risici, og der udarbejdes et oplæg til en handlingsplan, som godkendes af ledelsen/ sikkerhedsorganisationen. 15

16 1.8 Historier fra det virkelige liv Formål: Fremgangsmåde: At få gjort historier om ulykker, nærved ulykker og farlige situationer nærværende ved at lade de direkte involverede selv fortælle om dem, således at den enkelte tænker Det kunne også ske for mig, og derved få skabt motivation for at lære af andres ulykker, nærved ulykker eller farlige situationer. Personer, som har været direkte involveret i en ulykke, nærved ulykke eller farlig situation, interviewes udfra interviewguiden se Bilag 1, således at man får alle de lærende aspekter med. Interviewet optages på enten video eller lydbånd og afspilles herefter for relevante personer, som en optakt til det videre arbejde med at diskutere og iværksætte handlinger, som kan forebygge en lignende ulykke, nærved ulykke eller farlig situation. Metoden er meget afhængig af, at de personer, som interviewes er gode til at fortælle en historie ellers kan historiefortælling nemt få den modsatte effekt. Det giver således ingen menig, hvis historien blot bliver brugt til at konkludere, at Jens er da også et fjols. Brug derfor også interviewguiden, når I i fællesskab diskuterer årsager og fi nder løsninger. 16

17 1.9 Forebyggelse af ulykker hvad skal den enkelte Kende-Kunne-Beherske Formål: Fremgangsmåde: At diskutere og sætte sig nogle specifi kke mål for, hvilken viden den enkelte skal have for at kunne forebygge ulykker på virksomheden. Dernæst at tilrettelægge et læringsforløb der sikrer, at alle medarbejdere har eller får den nødvendige viden. Først afdækkes de ulykkestyper/risici, som er relevante på virksomheden (f.eks. ved hjælp af mind-map metoden se 1.6). For hver ulykkestype/risiko vurderes herefter, hvad man skal: Kende (kan udpege eller kan udvælge) Kunne (kan forstå og gengive eller kan anvende) Beherske (kan forudse eller kan foregribe) for at undgå den type ulykke Dernæst tilrettelægges et læringsforløb, der sikrer, at alle medarbejdere har eller får den nødvendige viden. F.eks. ved hjælp af nogle af de andre metoder i idékataloget. Eksempler: Ulykker med fald fra stiger. Man skal kende mærket på en godkendt stige (en godkendt stige er mærket med DS/INSTA 650 eller EN131) Man skal kunne forstå, hvordan en stige opstilles og anvendes korrekt (f.eks. opstilles på et plant og skridsikkert underlag med en vinkel på ca.75, altid én hånd til stigen, der må maksimalt arbejdes 30 minutter på en stige, man må højst stå på tredjeøverste trin på stigen osv.) Man skal kunne forudse, hvornår en stige står eller anvendes på en usikker måde, som vil kunne forårsage en ulykke (f.eks. en situation, hvor man har opstillet stigen på et plant og ellers skridsikkert gulv, men ovenpå gulvet ligger der afdækningspap, som kan glide på gulvet) 17

18 Ulykker med farlige kemikalier. Eksempel på faremærke Man skal kende de forskellige faremærker på kemikalier samt vide, hvad et sikkerhedsdatablad og en arbejdspladsbrugsanvisning er (Et sikkerhedsdatablad er den brugsanvisning, som leverandøren af et farligt kemikalie, har pligt til at udarbejde og levere sammen med produktet. Heri er produktets farlige egenskaber beskrevet, samt hvordan man generelt kan arbejde med produktet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Arbejdspladsbrugsanvisningen er arbejdspladsens anvisning på, hvorledes man mere konkret skal bruge produktet på arbejdspladsen for, at det kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt ud fra leverandørens oplysninger og anbefalinger) Man skal kunne forstå betydningen af faremærket og de oplysninger, som er angivet i både sikkerhedsdatabladet og arbejdspladsbrugsanvisningen Man skal kunne forudse konsekvenserne af at fravige de sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i arbejdspladsbrugsanvisningen (f.eks. en situation, hvor man blander produktet med noget forkert, og der derved udvikles giftige dampe) 18

19 1.10 Visualisering af risici ved hjælp af tegninger Formål: Fremgangsmåde: Ved at tegne det, som man oplever som en risiko, får man både formidlet budskabet som et billede, som langt de fl este er mere modtagelig overfor end ord og samtidig bliver det tydeligt, hvilke årsager man mener, der ligger til grund for problemet. Når en risiko er blevet identifi ceret, så beder man den eller de personer, der har identifi ceret risikoen, om i fællesskab at tegne risikoen som et supplement til en beskrivelse med ord. Det er ikke nogen betingelse, at man skal være god til at tegne også tændstikmænd duer se eksempel i Figur 6. Under tegneprocessen vil man ofte opleve, at man kommer til at diskutere årsager. Og efterfølgende vil mange tegninger også være velegnet til at hænge op, som et middel til at påvirke andre. Figur 6 Eksempel på visualisering af risiko 19

20 1.11 Russisk roulette det sker ikke for mig Formål: Fremgangsmåde: At få skabt opmærksomhed og en bevidsthed om, at ulykker rammer tilfældigt, dvs. at det kan ramme alle, hvis man ikke gør noget bevidst for at undgå/forebygge dem. Oplevelsen af tilfældighed skabes gennem spil. Der udarbejdes/designes et spil, hvor indsatsen er personens helbred. Spillet kan f.eks. være en roulette, et lykke -hjul eller et skrabelod. Som udgangspunkt tegnes/ beskrives/vises et foto af en farlig situation, herefter er det spillet, som afgør, hvad der sker. 20

21 1.12 Historier fra det virkelige liv hvornår bliver det farligt? Formål: Fremgangsmåde: Med udgangspunkt i en historie fra det virkelige liv at få en debat om: - hvornår man betragter noget som potentielt farligt - hvornår man skal sige til og hvordan - hvem har ansvaret? Metoden er en variant af 1.8. Dvs. man benytter samme fremgangsmåde, når man skal have fortalt historien for en gruppe personer. Men i stedet for at gruppen diskuterer årsager, så diskuterer gruppen ud fra følgende spørgsmål: Gennemgå de arbejdstrin, der gik forud for hændelsen Hvornår (ved hvilket arbejdstrin) betragter I situationen som farlig? Diskutér hvornår man selv skal sige til og hvordan Hvem har hvilket ansvar og hvornår 21

22 1.13 Tegneserier/plakater Formål: Fremgangsmåde: Sjove tegneserier eller plakater, som alligevel har et alvorligt budskab, kan skabe opmærksomhed i hverdagen og kan være den daglige stikpille, som hjælper med til at sætte og holde fokus på sikkerheden og på den måde bearbejde holdninger. Sjove tegneserier eller plakater med de ønskede budskaber udarbejdes/fremstilles og ophænges på relevante steder i virksomheden, f.eks. kantine, toiletter og pauserum. Plakater/tegneserier med specifi kke budskaber omkring nogle bestemte ulykkestyper hænges også op, der hvor ulykkerne kan opstå. Tegneserier kan evt. uddeles, således at de kan tages med hjem og på den måde måske give anledning til en snak med familien om sikkerheden på arbejdet. Figur 7 Eksempel på plakat til påvirkning af adfærd og holdning Du kan fi nde eksempler på plakater og tegneserier til at påvirke holdninger indenfor andre brancher se under 3 links til de materialer. pkt

23 1.14 Det halve trappetrin i mørket - et spil om ikke at tage ansvar Formål: Fremgangsmåde: At deltagerne med denne øvelse bliver opmærksomme på, hvorfor de andre deltagere vælger at handle, som de gør. Deltagerne sættes i grupper af 2-3 svarende til navne på deltagerne i stykket. Èn gruppe er arbejdslederen, én gruppe er sikkerhedsrepræsentanten osv. Historien læses op, og deltagerne forholder sig under oplæsningen til det at være den person, de repræsenterer. Grupperne snakker om historien og drøfter det at være den person, de repræsenterer. Historien kan i korte træk genfortælles for grupperne, hvis det ønskes. Én af deltagerne i hver gruppe fortæller sin historie med egne ord i jeg-form. Nu skal I høre, hvad jeg har oplevet! Til fælles refl ektion: Hvilket tema handler historien om? Refl eksioner under fortællingen, hvad tænkte I? Hvordan var det at være de enkelte personer i historien? Tanker fra fortællerne? Gruppe 1: Kirsten, den uheldige nattevagt Gruppe 2: Per, sikkerhedsrepræsentant Gruppe 3: Hans, teamleder Gruppe 4: Egon, maskinmesteren Gruppe 5: Hr. Jørgensen, dir. og formand for sikkerhedsorganisationen. 23

24 Historien om det halve trappetrin i mørket Der var engang en virksomhed. Det var en produktionsvirksomhed og den hed Egely. Her arbejdede der mange kvinder og mænd på skiftehold. I kælderetagen havde man indrettet nogle dejlige omklædningsrum. For at komme ned til rummene kunne man enten tage den udvendige trappe eller gå ind ad bagindgangen i stueetagen og så benytte en indvendig trappe, der lå et stykke fra indgangen. Alle ansatte ville helst benytte den udvendige trappe. Det var det letteste, da det var den korteste vej fra P- pladsen og cykelskurene. Det var alt sammen meget fi nt bortset fra et par ting. Et af trappetrinnene midt på trappen var halvt ødelagt efter en frostperiode i starten af vinteren, og trappen lå fuldstændig mørk hen, når dagslyset forsvandt. Lampen ved trappen var defekt. Nogle af de ansatte havde talt om det halve trappetrin, og at det var umuligt at se om aftenen og om natten. Men det var ligesom blevet ved snakken i lang tid. Da Kirsten en sen aften i februar skulle møde ind på arbejde, var det lige ved at gå galt. Hun mistede balancen på det ødelagte trin, men fi k på forunderlig vis reddet situationen og endte på begge ben i bunden af trappeskakten. Det må der gøres noget ved i en fart, tænkte hun. Hun henvendte sig til Per, der var hendes sikkerhedsrepræsentant, og forklarede ham problemet. Ja, sagde Per, egentlig kan I jo bare lade være med at tage trappen, indtil den bliver lavet. Det var godt, der ikke skete noget. Du var heldig. Jo, sagde Kirsten, men du ved jo, hvordan det er. Folk tager den korteste vej, og alle tror, at der ikke sker dem noget. Det er jo ikke sikkert alle er så heldige som mig. Det kunne Per godt forstå, så han gik til Kirstens teamleder, Hans, som han for øvrigt var i sikkerhedsgruppe med og forklarede ham problemet. Ja, sagde Hans, egentlig kan de jo bare lade være med at tage trappen, indtil den bliver lavet. Jo, sagde Per, men du ved jo, hvordan det er. Folk tager den korteste vej, og alle tror, at der ikke sker dem noget. Det kunne Hans godt forstå, så han gik over til Egon, der var maskinmester og havde til opgave at klare reparationsarbejder, belysning, osv. De kan sgu da bare tage bagindgangen og trappen indenfor!, sagde Egon. Jo, sagde Hans, men du ved jo, hvordan det er. Folk tager den korteste vej, og alle tror, at der ikke sker dem noget. Det handler vel bare om en klat beton og en ny lampe. En klat beton her og en lampe der!, sagde Egon. Du vil jo også gerne have støjdæmpet maskinerne, monteret de nye rullebaner, justeret de gamle maskiner, som I efterhånden har kørt helt i smadder? Og det ville Hans jo gerne. Når det hele er færdigt, sagde Egon, skal jeg alligevel have blandet noget beton til reparationsarbejde et andet sted, og så bliver trinnet lavet og lampen sat op. Jeg gider ikke lave dobbeltarbejde først med det ene og så det andet. og så gik han. Men Hans kendte udmærket Egon og vidste, at han bare skulle have lov til at brokke sig, og efter et par dage blev tingene som regel lavet alligevel. Så Hans hængte en seddel på opslagstavlen, hvor der stod: Indtil trappen er lavet, skal man benytte bagindgangen og den indvendige trappe. Så nu havde han løst det. Der gik en uge, der gik næsten to. Folk blev ved med at bruge den udvendige trappe og bang! så skete det. Kirsten, der igen var på natarbejde faldt på trappen og forstuvede foden. Kirsten blev sur og sagde: Per, hvorfor fanden er der ikke sket noget? Du er da sikkerhedsrepræsentant eller hvad? Hvor mange af os, synes du skal brække benet eller få kraniebrud? 24

25 Men Per mindede hende om, at Hans havde sat en seddel op, hvor der stod. Ja, ja, ja, sagde Kirsten, det har jo hjulpet fedt. Er du bange, eller hva? Gør dog noget. Det mente Per jo ikke han var, så han gik til Hans igen. Og Hans gik til Egon, og Egon sagde: En klat beton her og en lampe der! Og så besluttede Per og Hans at tage sagen op i sikkerhedsudvalget. Nu var der ingen af dem, der selv sad i sikkerhedsudvalget, så Per talte med Hanne, som var sikkerhedsrepræsentant i blå fl øj, om hun ikke kunne tage det op på næste møde. Det ville hun gerne nu var der godt nok lige udsendt dagsorden, men hun kunne jo altid tage det op under eventuelt. Og det gjorde hun. Er der noget under eventuelt? spurgte hr. Jørgensen, som var formand for sikkerhedsudvalget. Ja! sagde Hanne, og så fortalte hun om det halve trappetrin, og at nogen var faldet. Faldt denne nogen på grund af det ødelagte trappetrin? spurgte formanden. Det mente Hanne vist nok, at det var. Vist nok, sagde formanden, har du ikke noget papir på det? Det havde Hanne jo ikke, og så blev punktet udskudt til næste møde. Det er løgn! sagde Per og blev meget knotten. Så han talte med Hans, og han talte med den tilskadekomne, og så skrev han 2 fulde A4-sider, som i detaljer beskrev hele hændelsesforløbet, og til næste møde i sikkerhedsudvalget var brevet på under punkt 7. Så er vi nået til punkt 7, sagde hr. Jørgensen, formanden. Det er mig, sagde Hanne. Jeg ved ikke, om jeg skal starte med at læse Per s brev op.? Det behøver du ikke, sagde hr. Jørgensen, vi har læst det, og sagen må afvises. Afvises?, sagde Hanne. Ja, i sikkerhedsudvalget aftaler vi principperne for sikkerhedsarbejdet på virksomheden. Vi diskuterer ikke bagateller! Og derved blev det. Per blev rasende, da han hørte om det. Hvad er der galt? spurgte Hans. Hvad der er galt? Det skal jeg sige dig. Nu har det her med trappen været oppe i sikkerhedsudvalget 2 gange. Jeg har beskrevet det hele forfra og bagfra, og ved du, hvad de svarer? At det ikke er noget, de kan tage stilling til. Og ved du hvorfor? Fordi de kun beskæftiger sig med principper! Nåh, sagde Hans, du har nok bare formuleret brevet forkert! Og så skrev Per det om, så det klart fremgik, at det var en principsag. Men i mellemtiden var det blevet sommerferie, og på første møde efter ferien var der så meget, så punktet blev udskudt til mødet i september. Men lige præcis d. 20. september, hvor der skulle være møde i sikkerhedsudvalget, kunne Børge fjerne afspærringen ved trappen, for nu var betonen hærdet og lampen sat op. Det var i øvrigt også den dag, Kirsten vendte tilbage efter at have været sygemeldt en uge. Hun viklede elastikbindet af foden, så alle kolleger rigtig kunne beundre de fl otte blå og gule farver: Ja, sagde Kirsten, hvor heldig kan man være, - jeg nåede det lige, inden den halve trappe blev hel, og der gik et lys op for Egon! Historien er opdigtet og stammer ikke fra de deltagende virksomheder. 25

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Aktiv ulykkesanalyse

Aktiv ulykkesanalyse Version: 3 Niveau: 3 Dato 25.03.2011 Side 1 af 6 Sådan undersøger vi ulykker og I tilfælde af arbejdsulykker udfyldes skadesanmeldelsen ( se dokument nr. 4.12.1. Sådan anmelder vi arbejdsulykker ). I forbindelse

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Sådan anvendes værktøjerne til ulykkesforebyggelse indenfor lager

Sådan anvendes værktøjerne til ulykkesforebyggelse indenfor lager Sådan anvendes værktøjerne til ulykkesforebyggelse Typiske årsager til ulykker Når ulykken eller nærved ulykken er sket Ulykken eller nærved ulykken beskrives detaljeret og der kikkes nærmere på årsager

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! to værktøjer til den grafiske branche Introduktion Glem alt om skyld og tilfældighed Når der sker en arbejdsulykke, bør I finde ud af, hvorfor det gik galt. Kun på den måde kan

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker

Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker Arbejdsulykker Værktøjer til undersøgelse af arbejdsulykker 1. Beskrivelse af ulykken Udfyldes af sikkerhedsgruppen sammen med den medarbejder, der kom til skade. I mindre virksomheder uden sikkerhedsgruppe

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder

Sæt sikkerhed på dagsordenen et historieværksted med billeder et historieværksted med billeder Metoden Sæt sikkerhed på dagsordenen en APV med billeder er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og DTU, IPL Institut for Produktion og Ledelse. Det er sket i forbindelse med

Læs mere

kampagneguide Av for en snubler! PAS PÅ DINE KOLLEGER Faldulykker sker altid kun for de andre

kampagneguide Av for en snubler! PAS PÅ DINE KOLLEGER Faldulykker sker altid kun for de andre kampagneguide Av for en snubler! Faldulykker sker altid kun for de andre Sig farvel til faldulykker Umiddelbart virker det at snuble ikke som noget dramatisk. Men hvis den lette snublen bliver til et

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien - fælles

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker ******************************************************************************** Ældreplejen Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Indeholder: BAR Social & Sundhed * Introduktion August

Læs mere

Velkommen til Sikkerhedskursus del 1

Velkommen til Sikkerhedskursus del 1 Velkommen til Sikkerhedskursus del 1 Det er ikke for sjov og derfor kan det her ikke vente Statistisk set sker der på et halv år 15 tilløb til skader 7 materielle skader 5 mindre arbejdsskader 2 alvorlige

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Uddannelsesdag. for arbejdsmiljøorganisationen sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Uddannelsesdag. for arbejdsmiljøorganisationen sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Uddannelsesdag for arbejdsmiljøorganisationen sikker adfærd i færdslen Program Kl. 09.00 Velkomst og morgenkaffe v/fabrikschef (ledelse) Kl. 09.10 Præsentation af styregruppen,

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen

Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Nyhedsbrev nr. 64 Oktober 2012 Dialogbaseret Arbejdspladsvurdering (APV) Konsensus-modellen Det er tilladt at lave Arbejdspladsvurdering på mange forskellige måder. CRECEA har tidligere formidlet forskellige

Læs mere

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vær ikke en kylling - en håndbog for ildsjæle Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien -

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV), kan I lige så godt samtidig kigge virksomheden grundigt igennem for at finde frem til,

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Opgave til Salg og service niveau D

Opgave til Salg og service niveau D Opgave til Salg og service niveau D Beskrivelse Eleverne skal med denne skriftlige opgave arbejde med tab og svind. Udgangspunktet for opgaven er en kort casebeskrivelse. Der afsættes 2 lektioner til opgaven.

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme

Reparation, Service, Vedligehold. Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Reparation, Service, Vedligehold Sikkerhed og sundhed Ude og hjemme Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web : www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Børn- og ungeområdet

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Børn- og ungeområdet Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Børn- og ungeområdet Introduktion Skema til udredning af arbejdsulykke Handlingsplan til forebyggelse Introduktion Dette værktøj bruges til at udrede

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon,

Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, Forebyggelse og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker Peter Sunesen Orbicon, pesu@orbicon.dk Forebyggelse gennem sikkerhedsrundering Indførelse af sikkerhedsrundering Forbedret sikkerhedsniveau Udpegning

Læs mere

- to værktøjer til den grafiske branche

- to værktøjer til den grafiske branche Forebyg - to værktøjer til den grafiske branche Præsentation til arbejdsmiljøprofessionelle Hvorfor nye værktøjer? Grafisk BAR besluttede i 2000 at få udviklet sine egne værktøjer til at forebygge. Det

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Som forudsætning for bearbejdningen af adfærd fokuseres overordnet på sammenhængen mellem viden, holdning og adfærd. Adfærd KULTUR

Som forudsætning for bearbejdningen af adfærd fokuseres overordnet på sammenhængen mellem viden, holdning og adfærd. Adfærd KULTUR Den fysiske sikring er på plads, der er udarbejdet færdselspolitik og færdselsregler, men alligevel er der jævnligt arbejdsulykker, tilløb til ulykker og materielle skader. Det er virkeligheden for mange

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Introduktion for proceskonsulent Revideret version juni 2009 Indhold 1. Hvad er en proceskonsulent i MARS? 2 2. Hvorfor bruge ekstern proceskonsulent?

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Arbejdsmiljø i små værksteder

Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i små værksteder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere