Projektperiode Projektdeltagere Formålet med projektet Innovation med udgangspunkt i brugernes behov... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektperiode... 2. Projektdeltagere... 2. Formålet med projektet... 3. Innovation med udgangspunkt i brugernes behov... 5"

Transkript

1 Slutrapport for projekt Selvhjulpen med teknologi sag 09/00093 Indholdsfortegnelse: Projektperiode... 2 Projektdeltagere... 2 Formålet med projektet... 3 Innovation med udgangspunkt i brugernes behov... 5 Projektets konkrete resultater... 8 Målbare effekter... 9 Formidlingsaktiviteter Erfaringer Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 1

2 Projektperiode De fem projektaktiviteter (opstart, research, analyse, konceptudvikling og evaluering) er alle gennemført indenfor den fastlagte tidsramme fra 1. juni 2009 til 31. december 2010: Opstart Research Analyse Koncept Evaluering Juni okt 2009 Nov april 2010 Maj juni 2010 Juli okt 2010 Nov dec 2010 Der er dog søgt om at få en måned mere til at afslutte regnskab og rapport på projektet, hvilket blev bevilget den 28. oktober 2010 af Jesper Alex Jørgensen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Desuden er det aftalt at offentliggørelsen af enkelte projektidéer udskydes til senere på foråret af hensyn til nyhedsvurdering på Forskerparken CAT samt en mulig patentansøgning på to af produktidéerne. Projektdeltagere Styregruppen har bestået af fem deltagere: - Ivan Kjær Lauridsen fra Århus Kommune afløste den første styregruppeformand Luise Pape Rydal også fra Århus Kommune i november Birgitte Stenderup fra Esbjerg Kommune - Karen Heilmann Lennert fra Næstved Kommune - Christina Valeur fra Roskilde Kommune - Kristina Nielsen fra virksomheden CPH Design De fire medlemmer fra kommunerne har deltaget i styregruppemøder samt bidraget med kontaktpersoner i hver deres kommuner. Kristina Nielsen fra CPH Design har bidraget med input fra særligt konceptudviklingsfasen. Projektleder Bente Rugaard Thorsen har planlagt og faciliteret og skrevet referat af styregruppemøderne. Desuden har projektgruppen bestået af følgende medlemmer: - Rikke Hoelgaard Andersen, antropologisk researcher der har bidraget med viden til metodeudvikling, har gennemført interview og observationer af ældre og handicappede, deltaget i planlægning af producent og hjælper workshops, har foretaget analysen af de kvalitative data, udarbejdet en researchrapport fortrinsvis til designerne (generel interesse for rapporten har medført, at den også kan downloades fra hjemmesiden ), Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 2

3 deltaget i idéudviklingen samt efter konceptudviklingsfasen har interviewet borgerne i forhold til idéerne i idékataloget og skrevet borgerportrætter til idékataloget. - Steffen Jöhnche fra Antropologisk Analyse, Københavns Universitet har bidraget med rekruttering af antropolog samt planlægning af researchfasen. - Kristina Nielsen fra CPH Design har interviewet og observeret ældre og handicappede, har deltaget i planlægning af producent og hjælper workshops, har deltaget i idéudviklingen, har skrevet tekst til ideerne i idékataloget, har udarbejdet modeller af idéerne og har deltaget i producentmøder samt møder med videnspersoner. - Jenny Bergstrand designstuderende og praktikant fra CPH Design, har bidraget med input til workshop materiale samt interviewet og observeret ældre og handicappede sammen med Kristina. - Toby Orton fra CPH Design har stået for det grafiske arbejde til workshops, hjemmeside, følgegruppemøder, idekatalog, formidlingspjece, vandreudstilling mv. - Kim Normann Andersen fra Copenhagen Business School har bidraget med evalueringsdesign samt udført evaluering af fire produktidéer i de fire Kommuner. - Bente Rugaard Thorsen, projektleder, har bidraget med rekruttering af antropolog, tekst til hjemmeside, udarbejdet samarbejdsaftaler, metodeudvikling, interview og observation af ældre og handicappede, planlægning af producent og hjælper workshops, analyse, deltaget i idéudviklingen, faciliteret styregruppe og følgegruppemøder, afholdt producentmøder samt møder med videnspersoner, deltaget i evalueringen, afholdt formidlingspræsentationer, udarbejdet formidlingspjece, søgt nye projektmidler samt udarbejdet regnskab og slutrapport for projektet. Formålet med projektet Formålet med projektet har været at udvikle teknologi, der kan gøre ældre og handicappede mere selvhjulpne i deres hverdag. Vi ønskede at opnå en bedre forståelse for hvilke dagligdagshandlinger de ældre og handicappede helst vil være selvhjulpne med. Researchen viste, at de helst vil være selvhjulpne med den personlige pleje som toiletbesøg, bad og tørring, selv bestemme hvornår de skal stå op og gå i seng, hvornår de kan komme ud af døren og ikke mindst selv kunne foretage disse handlinger. Vi opstillede målbare effekter ved projektets begyndelse i form af følgende evalueringsmodel: Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 3

4 Modellen viser de tre evalueringskriterier, som Kim Normann Andersen har bygget sin evaluering op omkring: Værdier skal forstås som hvorvidt brugerne kan forestille sig at blive mere selvhjulpne med løsningerne. Denne evaluering er udført kvalitativt gennem interview med potentielle brugere. Kapacitet skal forstås som hvorvidt den nye teknologi påvirker kommunernes økonomiske kapacitet i forhold til fx brug af færre eller flere hjælpertimer, transportudgifter til hjælpere eller borgere mv. Denne evaluering er kvantitativ gennem indsamling og opregning af udgifter til at udføre opgaverne i dag sammenholdt med et fremtidsscenarium med de nye teknologier. Teknologiudvikling skal forstås som hvorvidt det lykkes at udvikle modeller af minimum to løsninger, som borgerne har peget på er væsentlige for dem. Samt udarbejdelse af et idékatalog, som kan anvendes til prioritering af teknologiske løsninger. Denne evaluering er en konstatering om de to modeller og idékataloget foreligger. Evalueringsmodellen er i evalueringsrapporten præsenteret som SEAT-evalueringsmodellen, der indeholder tre evalueringsfelter: Graden af selvhjulpenhed, ændring af arbejdsvilkår og effektivitetsfremmende følger af indførelse af ny teknologi. Evalueringsrapporten er vedlagt denne slutrapport. Ud over de tre faktorer der nævnes ved projektstart, så har CBS også evalueret på om medarbejdernes arbejdsvilkår forringes eller forbedres som følge af teknologien. Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 4

5 Innovation med udgangspunkt i brugernes behov Der er anvendt en række brugerdrevne metoder, der har haft følgende udbytte samt erfaringer: Interview: Vi har anvendt meget åbne og eksplorative interview, der er optaget på MP3 og skrevet referat af. Interviewet er typisk indledt med spørgsmålet: Prøv at beskrive en typisk dag for mig?. Ud fra dette spørgsmål kommer vi omkring hvilke udfordringer og besværligheder de oplever i deres dagligdag. Hvad de gerne vil være selvhjulpne med og hvad de kunne før og gerne ville kunne igen fx gå i rummet uden støtte. Den åbne og eksplorative tilgang har betydet, at interviewet snarere har haft karakter af en samtale frem for et stramt styret interview. Fordelen ved denne metode er at interviewet får lov at udvikle sig i naturlige retninger, så eksempelvis vi også fik talt om deres barndom og opvækst i forbindelse med en forståelse af hvad der fx fik dem til at have et drive for selvhjulpenhed. Mappinginterview: Vi har også afprøvet andre interviewmetoder så som mapping : Metoden går ud på, at der er en skydeskive, hvor vi som interviewere undervejs i interviewet udfylder små Post-its i forhold til forskellige udfordringer. Som afrunding på interviewet flytter man sammen med den interviewede rundt på Post-its ne i forhold til hvor stor betydning de har som en udfordring for brugeren. Det vil sige selvom vi måske har brugt 20 minutter i et interview på at tale om en dårlig håndbremse på rollatoren, så kan den i det samlede billede få en meget lille betydning i forhold til det at kunne bestemme hvornår den interviewede står op og går i seng. Metoden blev kun anvendt på borgere i Næstved, hvor det var svær overvægt der var temaet. Det vil sige det var borgere der alle var i 50 erne og dermed en yngre målgruppe. Generelt var erfaringen at mange af de ældre interviewede ikke havde den nødvendige abstraktionsevne til at gennemføre co-creation interview. Det vil sige interview hvor man enten beder dem Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 5

6 om at tegne, tage billeder, modellere deres udfordringer eller forslag til løsninger. Det der fungerede bedst til denne gruppe var en stille samtale, der udviklede et fortroligt rum. Vi valgte at både researcher, projektleder med kvalitativ forskningsbaggrund samt designerne skulle udføre interview, fordi vi derved havde en fælles referenceramme, og fordi vi var bevidste om at vi spurgte om noget forskelligt. Antropologen spurgte meget til problemer og udfordringer og designerne spurgte meget til mulige løsninger, og projektlederen var et sted midt imellem. Sammen supplerede vores interview hinanden rigtig godt. Vi fravalgte bevidst gruppeinterview af flere årsager. Først og fremmest ville vi gerne mødebrugerne i deres eget hjem, fordi de er trygge i hjemmet, hvilket var vigtigt for at skabe et fortroligt samtalerum på relativt kort tid. En anden årsag til at interviewet helst skulle foregå i brugernes eget hjem var at hjemmet udgør rammen eller betingelserne for deres dagligdag og vilkårene for denne ramme har ofte stor indflydelse på hvordan de kan klare sig selv i hverdagen. Fx førte en samtale med en borger om dennes nye plejebolig til en fortælling om hvordan hun efter apopleksien måtte forlade sin mand og bopæl gennem 40 år og de savn det medførte, at manden nu kun kom på besøg hver dag til middag og gik hjem tidligt om aftenen. Deltagerobservation: Vi benyttede observation af de ældre og handicappede med henblik på at få indblik i de uerkendte behov hos brugerne og den kontekst de indgår i. De uerkendte behov er de udfordringer, som vi kan se brugerne har, men som de har svært ved at udtrykke i et interview. Det kan eksempelvis være afhængighed af hjemmehjælperen, det sociale aspekt ved at gå til holdtræning på dagcentret eller de små besværligheder ved at bevæge sig rundt i og uden for hjemmet. Kontekstanalyse: Vi har interviewet hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker, visitatorer, terapeuter og videnspersoner fra hjælpemiddeldepoter og indkøb, samt områdeledere og ældrechefer med henblik på at forstå den kontekst som hjælpemiddelsystemet i dag er indskrevet i. Der er mange vaner forbundet med efterspørgsel og indkøb af hjælpemidler, som er vigtige at bryde, hvis nye produkter skal have en chance. Desuden har vi udført deltagerobservation af relationen mellem bruger og hjemmehjælper, hjemmesygeplejerske og visitator for bedre at forstå karakteren af disse relationer. Mange brugere har haft svært ved at placere os i forhold til de personalegrupper, de normalt møder fra kommunen. De har frygtet, at vi vil tage hjælpemidlerne fra dem eller udvikle hjælpemidler, der gør dem så selvhjulpne, at de ikke længere får besøg af deres faste hjælpere. Sidstnævnte bekymring har været en vigtig etisk overvejelse i projektgruppen. Der er ingen tvivl om at social- og sundhedspersonalets tilstedeværelse mindsker de ældres oplevelse af at være isolerede, hvorfor større selvhjulpenhed kan betyde mindre social kontakt for den ældre. I projekt- og følgegruppen har vi diskuteret, om denne form for social kontakt er værdig, eller om der ikke hellere skal tænkes andre former for social kontakt ind i de ældres hverdag end den som en hjælper kan give. Workshops: Som afslutning på researchen til hvert af de fire temaer har vi afholdt en workshop med producenter og plejepersonale. Det var et bevidst fravalg at lade brugerne deltage i disse workshops, dels Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 6

7 fordi de to temaer med henholdsvis toiletbesøg og svær overvægt ville være for ydmygende for brugerne, dels fordi de to temaer med henholdsvis mobilitet og hjemmetræning ville betyde, at samtalen ville omhandle for specifikke funktionsnedsættelser, som derved ville styre idéudviklingen for meget i en bestemt retning. Derfor kom brugernes stemme frem gennem brug af personas, der er en sammenskrivning af en brugertype, der fungerede som et fælles udgangspunkt for gruppearbejdet i workshoppen. Hver workshop blev organiseret forskelligt fra den foregående. I den første workshop med toilet-temaet delte vi deltagerne op i tre projektgrupper, der hver især talte ud fra på forhånd forberedte idékort. Den anden workshop omkring svær overvægt indledte vi først med et inspirationsoplæg fra Lene Plambech, hvorefter vi arbejdede i tre grupper med enkelte gruppespørgsmål, flipovers og post-its. Det var en meget dynamisk måde at generere idéer på. Den tredje workshop om mobilitet arbejdede vi i fire grupper, hvor vi ved hjælp af mood boards på bordene og plakater over tre forskellige situationer (i eget hjem, udenfor og på besøg) på væggene skulle tænke i udfordringer og løsninger for vores personas-beskrivelser. I den fjerde og sidste workshop vedrørende hjemmetræning indledte Lis Puggaard med et inspirationsoplæg omkring ældre og motivation for træning. Vi arbejdede i fire grupper ud fra to opgaver, henholdsvis en opgave hvor vi diskuterede en række motivationsbegrebers betydning for de ældre og handicappedes træning, og en opgave, hvor vi udviklede træningsløsninger, der tog højde for de vigtigste motivationsfaktorer. Konceptudviklingen er en udvikling fra de skitserede behov i analysefasen til løsningsforslag. I Konceptudviklingsfasen har vi holdt producentmøder, idégenereret, tegnet løsningerne, udviklet funktionsog skuemodeller, 3D print og tegnet handlingsforløb af de 12 udvalgte idéer til idékataloget. Brugerportrætter: For at fortsætte den brugerdrevne metode gennem hele projektet har det også været vigtigt at inddrage brugerne i konceptudviklingsfasen. Sideløbende med idéernes udvikling til løsninger har antropologen genbesøgt mange af brugerne for at få deres reaktioner på de 12 udvalgte idéer. Det er blevet til en række brugerportrætter der fremgår af idékataloget. Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 7

8 Udfordringerne med at arbejde med brugerinvolvering: Vi har i projektgruppen stillet os spørgsmålet om brugerdreven innovation er en god ide? En grundlæggende antagelse i såvel brugerdreven som medarbejderdreven innovation er, at brugerne eller medarbejderne sidder med en guldgrube af gode idéer, der bare skal opsamles. Dette projekt har vist, at det ikke nødvendigvis er tilfældet, fordi hvad er en god idé?. Er en god ide et udtryk for et behov eller et udtryk for en løsning? De ældre og handicappede vi har involveret i projektet har været en meget svag gruppe, hvor vi gennem interview og observationer har opnået indsigt i en række behov, men ikke i konkrete løsninger, fordi de ikke har haft abstraktionsevnen til dette. Det har derfor været af afgørende betydning, at vi har haft de rette kompetencer til at omdanne behovene til løsninger. De rigtige kompetencer har vist sig at være en kombination af både antropolog og designer igennem hele forløbet. Dvs. at designerne har udført interview og at antropologen har deltaget i idéudviklingen. Derved har vi undgået at videreformidle viden, men haft viden om brugernes udfordringer og mulige løsninger i spil undervejs i hele projektet. I løbet af researchfasen har vi løbende udviklet 140 idékort, der både er udtryk for behov og for konkrete løsninger. En anden udfordring har været at vurdere ud fra hvilke kriterier skal hvem bedømme, at noget er en god idé? Vi har været meget bevidste om vores screeningskriterier, og i hvilken rækkefølge de skal gælde. De vigtigste har været: 1) Brugernes oplevede selvhjulpenhed 2) Hvordan påvirker teknologien medarbejdernes arbejde 3) Hvordan påvirker teknologien kommunernes økonomi 4) Hvor langt er der fra idéen som model til færdigt produkt hos bruger (en vurdering af hvor dyrt bliver det at udvikle, hvor original er idéen, er der oplagte aftagere/ projektmidler at søge, er det et hjælpemiddel eller et forbrugsgode etc.) Projektets konkrete resultater Projektdeltagerne har opnået: - Indsigt i hvad de ældre og handicappede helst vil være selvhjulpne med - Forståelse for hvilke metoder der fungerer og ikke fungerer, når de skal inddrage svage ældre og handicappede i udvikling af nye idéer - Indsigt i det at arbejde tværkulturelt lært meget omkring opgaveløsning, strukturering, prioriteringer mv. af hinanden Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 8

9 - Indsigt i de gevinster i form af ny viden, der let kan høstes gennem samarbejdsdrevet innovation, hvor brugernes behov kombineres med producenter og social- og sundhedspersonalets viden i workshops Projektet har været en succes fordi: - Vi har opnået en større forståelse for hvilke metoder der virker og ikke virker - Vi har udviklet modeller af alle 12 idéer og ikke kun minimum to, der var kriteriet ved projektstart. - Vi har oplevet en stor interesse fra virksomheder, således at der arbejdes videre med mange af projektidéerne: o YKK nyhedsvurderer den elektriske lynlås o Robotbad konsortium med Teknologisk Institut, Center for robotteknologi o Vi vil gerne forberede et udviklingsprojekt med andet EBST projekt Baderum for alle og liftproducenten Guldmann A/S o Forskerparken CAT screener og er interesseret i bundter af ideer fra de 140 ideark samt følgende ideer fra idekataloget: Badeløsning. tørreløsninger, kompressionsstrømpe, alternative tøjlukninger samt uridom til kvinder o Screening af idearkene har inspireret Forskerparken CAT til at udvikle en ny ide o Forskerparken CAT vil overtage løsningen uridom til kvinder Lady P og vil nyhedsundersøge denne o Kommunerne ønsker royalties af ideerne, hvilket vi arbejder videre på o Der er gennemført en test af Step by step stickers i de fire kommuners træningsafsnit, der viste meget positive resultater. o Der er søgt og bevilget fondsmidler fra Forebyggelsesfondens udviklingspulje til at udvikle en brugerbetjent kompressionsstrømpe o Der er indledt et samarbejde med DELTA om at lave en elektronisk version af Step by step stickers, således at det er sensorstyret og med lyd der indikerer om brugeren placerer fødder, hænder og mobilitetshjælpemiddel korrekt o Der er ved at blive forberedt en ABT-fondsansøgning til virtuel holdtræning sammen med Odense kommune o Pressalit Care har vist interesse i bad, tørreløsning, robotbad samt bruseserie o Teknologisk Institut, center for robotteknologi har interesse i at afprøve tørrekåben sammen med test af det japanske robotbad i Horsens Kommune Målbare effekter I ansøgningen opstillede vi følgende målbare effekter: - Udarbejdelse af et idékatalog med idéer - Involvere minimum to virksomheder Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 9

10 - Udvikle minimum to ideer til funktionsmodeller - Evaluere de to udvalgte idéer Vi har opfyldt alle målene og mere til, idet: - Vi har udviklet et idékatalog med 12 idéer, hvor langt de fleste idéer lever videre i nye projekter. - Vi har involveret 30 virksomheder i workshops og efterfølgende konceptudviklingsmøder - Vi har udviklet funktionsmodeller, skuemodeller eller 3D print af alle 12 idéer i kataloget - Som udgangspunkt skulle Kim Normann Andersen fra CBS evaluere de to ideer, som CPH design udviklede modeller af. Men idet vi fik udviklet modeller af alle 12 ideer, så valgte vi i stedet at evaluere fire ideer en i hver kommune: o Roskilde Kommune: uridom til gangbesværede kvinder o Næstved Kommune: Tørre løsning o Esbjerg Kommune: Elektrisk lynlås o Århus Kommune: Brugerbetjent kompressionsstrømpe Evalueringen viste at det økonomiske besparelsespotentiale på op mod 11,3 millioner kr. ved brug af kompressionsstrømpen i de fire kommuner og 106,7 millioner kr. på landsplan er markant højere end bad/tørreløsningen (27,7 millioner kr.) og uridom til kvinder (15,5 millioner kr.). Besparelsen på bad/tørreløsningen kan blive markant større hvis løsningen (også) implementeres på dags- og plejecentre. Den økonomiske besparelse på det kommunale driftsbudget ved implementering af den elektriske lynlås er vurderet til at være 7,9 millioner kr. Formidlingsaktiviteter I ansøgningen var de planlagte formidlingsaktiviteter beskrevet således: Parterne i projektet har stor interesse i, at projektets resultater formidles til andre. Parterne i projektet vil i den forbindelse benytte de deltagende virksomheder til at udbrede kendskabet fra projektet mere bredt. Parterne i projektet vil arbejde strategisk på at sprede viden fra projektet både under processen og efterfølgende. Det er således intentionen løbende at informere om projektet via alle medvirkende parters hjemmesider samt inddrage kommunernes kommunikationsafdelinger i den løbende spredning af resultater og viden. Parterne stiller ligeledes op til relevante konferencer mv. I både ind- og udland holder CPH Design jævnligt foredrag om virksomhedens arbejde bl.a. med brugerdreven innovation. Til sådanne arrangementer vil projektet naturligvis også blive præsenteret. Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 10

11 En uddybende, illustrativ og præsentabel præsentation af nærværende innovationsforløb vil være et væsentligt slutprodukt for alle involverede parter i projektet. Præsentationen skal bruges til at sprede erfaringer til interesserede. F.eks. kommuner og virksomheder, som kan tænkes at gå sammen for fremadrettet at bruge brugerdreven innovation til udvikling af nye markedsprodukter indenfor velfærdsteknologi. De fleste formidlingsaktiviteter er planlagt til at finde sted sidst i projektforløbet. Resultaterne vil også løbende blive formidlet via de skrevne medier. Sammenholdes de planlagte formidlingsaktiviteter (her beskrevet i stikord): - Formidling gennem kontakt til virksomheder - Formidling gennem kommunernes og CPH Designs hjemmesider - Deltage i relevante konferencer - En uddybende, illustrativ og præsentabel præsentation af nærværende innovationsforløb - Formidling gennem skrevne medier med de gennemførte formidlingsaktiviteter, der er beskrevet nedenfor, så ses det, at de planlagte aktiviteter er blevet opfyldt samt at der yderligere er tilføjet en vandreudstilling, et TV indslag, radiointerview, et afslutningsseminar, en formidlingspjece, egen hjemmeside samt en researchrapport. Følgende centrale målgrupper er prioriteret i formidlingsindsatsen: brugerne og deres pårørende, virksomheder, andre kommuner og diverse interessenter som f.eks. andre velfærdsteknologiprojekter/ brugerdrevne innovationsprojekter, GTS-institutter mv. Der er gennemført følgende formidlingsaktiviteter (med mindre andet er anført er formidlingen varetaget af projektleder): - Artikler: o Pressemeddelelse december 2010 DK Nyt: Resultatet har været at informere bredt i befolkningen samt indbyde virksomheder til at indgå udviklingssamarbejde med kommunerne. o Jyske Vestkysten februar 2010: Resultatet var at informere avisens læsere herunder de medvirkende brugere og deres pårørende om projektet. En bruger fra Esbjerg deltog i interviewet med projektleder Bente Rugaard Thorsen. o Jyske Vestkysten sommer 2009: Resultatet var at informere avisens læsere og potentielle deltagere i projektet om projektet forud for selve projektopstarten. Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 11

12 o 60+ en senioravis til Roskilde avis november 2009: Resultatet var at informere avisens læsere herunder de medvirkende brugere og deres pårørende om projektet. Antropolog Rikke Hoelgaard Andersen og projektleder Bente Rugaard Thorsen blev interviewet til artiklen. o Pressemeddelelse fra Næstved Kommune til DK Nyt juni 2009: Resultatet var at informere om formål og indhold af projektet. Målgruppen var borgere og virksomheder der potentielt skulle inddrages i projektet. o Rundt om Århus 12. februar 2010: Resultatet var at informere Århus Kommunes medarbejdere om projektet. o Rundt om Århus 29. april 2010: Resultatet var at informere Århus Kommunes medarbejdere om projektet. o Roskilde Dagblad januar 2011: Resultatet var at informere om projektets resultater. Reporteren deltog i udstillingens lancering på Roskilde Bibliotek den Målgruppen var Roskildes læsere primært nuværende og potentielle brugere og deres pårørende, men også interesserede virksomheder. o Næstved Dagblad januar 2011: Resultatet var at informere om projektets resultater. Reporteren deltog i udstillingens lancering på Roskilde Bibliotek den Målgruppen var Næstveds læsere primært nuværende og potentielle brugere og deres pårørende, men også interesserede virksomheder. o Artikel i Roskilde Avis januar 2011: Resultatet af artiklen var at informere om projektets resultater. Målgruppen var avisens mange læsere i kommunen herunder også sekundært virksomheder. o KL s blad Danske Kommuner februar 2011: Resultatet var hvordan kommuner optræder som opfindere og mulige patentansøgere og royalty indehavere samt det tværkommunale samarbejde. Målgruppe: Andre kommuner. o Berlingske Tidende februar 2011: Resultatet var et interview med projektleder og en bruger fra Roskilde Kommune, der har deltaget i projektet. Målgruppen er avisens læsere der har interesse indenfor velfærdsteknologi samt brugerdrevne innovationsmetoder. o FOAs medlemsblad marts 2011: Resultatet var et interview med projektleder, en hjemmehjælper og en bruger der får hjælp til kompressionsstrømper. Vinklen var kommunernes fondsstøtte til udvikling af en kompressionsstrømpe, der er en af de 12 løsninger i selvhjulpen med teknologi. Målgruppen er hjemmehjælpere der læser FOAs blad. - Radioindslag med Næstved styregruppemedlem på P4 juni 2009: Resultatet af indslaget var at informere om projektet og dets metoder samt borgeres mulighed for at blive selvhjulpne. Målgruppen var den brede befolkning der lytter til P4 s nyhedsprogrammer samt virksomheder, kommuner og andre interessenter i region Sjælland. - Optaget videoklip af projektleder januar Resultatet af optagelserne er korte videoklip, der præsenterer projektet og ideerne på vandreudstillingen på Roskilde Bibliotek. Målgruppen kan vise Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 12

13 sig at være mange, da videoklippene lægges på Ritzaus database, som alle medier kan hente videoklips fra. - Interview til Kanal Roskilde februar 2011: Resultatet var et indslag på Roskilde Bibliotek om løsningerne og de metoder der er brugt til at finde frem til dem. Målgruppen er borgere i Roskilde og omegn. - Radioindslag med Esbjerg styregruppemedlem på Radio Charlie i Varde juni Resultatet var at informere om projektets formål og metoder. Målgruppen var den brede befolkning i Vestjylland. - Inddraget mere end 30 virksomheder i workshops og/ eller møder i konceptudviklingsfasen: Resultatet var at informere om projektet, men særligt at inddrage virksomhederne i konceptudviklingsfasen samt i det videre udviklingssamarbejde om løsningerne. Målgruppen var virksomheder inden for rehabilitering og hjælpemidler. - Omtalt i ny bog om velfærdsteknologi fra ÆldreForum sommer 2010: Resultatet af omtalen var at oplyse generelt om projektet samt at henvise interesserede til vores hjemmeside. Målgruppen var læsere af Ældreforums publikationer, hvilket er kommuner, virksomheder og interessenter inden for rehabilitering og hjælpemiddelområdet. - Præsentation på afslutningsseminar sammen med to andre brugerdrevne innovationsprojekter henholdsvis HandiVision og Baderum for alle 9. december Resultatet af seminaret var en præsentation samt diskussion med de fremmødte om brugerdrevne metoder. Dvs. hvilke styrker og svagheder der var ved de metoder de tre projekter har anvendt samt hvordan de fremmødte virksomheder vil arbejde med at inddrage brugere i deres udvikling af nye produkter. Målgruppen var virksomheder indenfor rehabiliteringsområdet, der gerne vil arbejde med brugerdrevne innovationsmetoder. - Præsentation i CareNet 25. januar 2011: Resultatet har været en diskussion af at udarbejde en god ansøgning, styrker og udfordringer ved at inddrage brugere i udvikling af nye løsninger samt styrker og udfordringer ved at arbejde sammen tværkommunalt. Målgruppen var kommuner og virksomheder inden for hjælpemiddelbranchen. - Vandrerudstilling en måned i hver af de fire kommuner fra januar-juni 2011: Resultatet af udstillingen var at informere generelt om projektet samt de udvalgte 12 ideer. Målgruppen var den brede befolkning herunder ikke mindst de interviewede brugere og deres pårørende og andre interessenter. Derfor blev der også inviteret såvel lokal- som landsdækkende presse til udstillingerne. - Formidlingspjece december 2010: Resultatet af pjecen var at informere generelt om projektet og resultatet af projektet. Den uddeles på diverse konferencer i foråret 2011 bl.a. Hjælpemiddelinstituttets messe, de fire vandreudstillinger samt Care Ware konference og udstilling februar Målgruppen er virksomheder, kommuner og andre interessenter. - Hjemmeside november 2009: Resultatet af hjemmesiden har været helt fra projektstart løbende at informere om projektets udvikling. Der er desuden tilføjet en række brugerdrevne metodetips, der er udarbejdet af antropolog Rikke Hoelgaard Andersen. Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 13

14 Målgruppen har været de interviewede brugere og deres pårørende, ledere og medarbejdere i de fire kommuner, virksomheder, andre kommuner og diverse interessenter. - De fire kommuners hjemmesider september 2009: Resultatet af information på de fire kommuners hjemmesider har været at oplyse omkring projektet samt at henvise til projektets egen hjemmeside samt til relevante ansvarlige deltagere i projektet. Målgruppen har været medarbejdere og borgere der har interesse i at læse om kommunernes aktiviteter på velfærdsteknologiområdet. - Præsentation af projekt i løbet af 2010: Resultatet af en række oplæg har været at informere om eksempelvis det at gennemføre et brugerdrevent innovationsprojekt herunder erfaringer med udfordringer og fordele hermed. Målgruppen har bl.a. været Helsingør Kommune, ledergruppe i Roskilde hjemmepleje, plejehjem, handicapenhed, børn og unge etc. - Præsentation af projekt ved styregruppeformand på konference i IDA i december 2010: Resultatet var formidling af anvendte brugerdrevne metoder og erfaringer med at arbejde tværkommunalt. Målgruppen var virksomheder, kommuner og andre interessenter. - Nomineret til Mandag Morgens innovationspris januar 2011: Resultatet var at blive italesat som interessant samarbejdspartner i forbindelse med videreudviklingen af de 12 løsninger i projektet. Målgruppen var virksomheder, kommuner og andre interessenter. - Researchrapport på hjemmesiden juni 2010: Resultatet af researchrapporten var at informere om de valg og fravalg vi foretog i researchfasen. Målgruppen var først og fremmest et skriftligt dokument fra antropolog Rikke Hoelgaard Andersen til designerne på CPH Design. En stor interesse for rapporten viste sig dog fra andre sider så som eksempelvis andre kommuner, andre projekter, virksomheder mv., hvorfor vi valgte også at lægge rapporten til download på vores hjemmeside. Formidlingsaktiviteterne er tænkt i forhold til at tilgodese oplysning om projektet og vores erfaringer til de involverede brugere, deres pårørende, medarbejdere, virksomheder i og udenfor projektet, andre kommuner og interessenter som lignende velfærdsteknologiprojekter og GTS-institutter. Vi har også brugt formidlingen til at opfordre til nye samarbejdsrelationer med kommuner og virksomheder om nye udviklingsprojekter. Skriftligt materiale så som artikler, researchrapport og oplæg er vedlagt denne slutrapport. Erfaringer Af konkrete erfaringer fra projektet kan følgende have interesse for andre, der påtænker at arbejde med brugerdrevne innovationsmetoder: - Organisering: Vi har valgt at have en styregruppe, der mødtes ca. hver anden måned. En erfaring er dog at det ville have været mere fleksibelt med både en styre- og projektgruppe. En styregruppe til at træffe de overordnede beslutninger og en projektgruppe til at lave noget af rugbrødsarbejdet med at finde medarbejdere og brugere der vil stille op til interview og workshops mv. Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 14

15 - Kommuner er i konkurrence: Det er derfor vigtigt for et godt samarbejde, at afklare spillereglerne med en samarbejdskontrakt og med opbygning af nogle fælles mål - eksempelvis de fire temaer for researchen. - Produktudvikling kræver stor indsigt i juridiske forhold o Hvem må involveres i projektideerne? o Hemmeligholdelseserklæring til styregruppe, medarbejdere, producenter, følgegruppe mv. o Ingen virksomheder vil investere ressourcer i ideer, som de ikke har eneret på. o Ikke alle virksomheder vil underskrive en hemmeligholdelseserklæring. - Der er et stykke vej fra et idékatalog til borgerne har produktet hjemme i stuen (Fra model til prototype, afprøvning af prototype, evt. patentansøgning, brugerundersøgelse, markedsundersøgelse, CE mærkning, markedsføring, oplæring (medarbejdere og brugere), implementering ændre vaner) - Der er mange barrierer for indførelse af ny teknologi: o Organisatoriske (på tværs af direktørområder) o Kulturelle (kan man etisk forsvarligt tilbyde en baderobot til ældre?) o Vaner (f.eks. har mange kommuner robotstøvsugere stående på deres plejecentre, men de er ikke begyndt at bruge dem endnu) - Workshops med producenter og plejepersonale har fungeret rigtig godt: o Små workshops med ca. 20 personer (fire til otte producenter og fire til otte ergo-, fysioterapeuter, hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker, videnspersoner) o En inspirerende oplægsholder o Små grupper der diskuterer på forhånd forberedte idékort eller lignende forberedte opgaver og videreudvikling af ideerne o Vigtigt at virksomhederne komplementerer hinanden og ikke er i direkte konkurrence - Udfordring med brugerinvolvering, når brugerne er svage ældre: o Ud over klassiske datagenereringsmetoder som interview og observationer, så findes der en række andre måder at involvere brugerne på, men når de ældre og handicappede har Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 15

16 varierende grader af fysiske og kognitive begrænsninger, så bliver brugerinvolvering en udfordring. o Mange har ikke den nødvendige indlevelsesevne til at sætte sig ind i ideerne i idekataloget med mindre det lige rammer plet i deres specifikke behov og den kontekst de befinder sig i. Hvis det er fx er et nyt hjælpemiddel, der skal hjælpe dem med at gangtræne, så kan de ikke abstrahere fra at de ikke vil have den nødvendige loftlift installeret selvom formålet er gangtræning - Er brugerdreven innovation en god ide: o Tankegange bag brugerdreven innovation er, at fx medarbejderne og borgerne går rundt med en guldgrube af ideer Vi har i projektgruppen spurgt hinanden om de rent faktisk gør de det, og har erkendt at medarbejderne og borgerne typisk går rundt med en guldgrube af behov, der gerne vil finde en løsning, men det er sjældent, at de også går med løsningen. Så, ja brugerdreven innovation er en god ide, hvis man har de nødvendige kompetencer sat sammen til at løse udfordringen at gå fra behov til løsning. - Sammensætning af det rigtige hold er derfor afgørende for et godt projekt: o Antropologer finder problemer/ udfordringer og designere finder løsninger. Det er derfor to optikker der komplementerer hinanden godt. Innovation gennem diversitet: Det har været en fordel at ingen i projektgruppen har haft en sundhedsfaglig uddannelse og dermed har været indskrevet i en bestemt faglig tradition. En antropologisk proces er ikke kun interview og observationer i researchfasen det skal gennemføres i hele forløbet: Antropologiske interview peger på udfordringer, projektgruppen finder teknologiske løsninger på udfordringerne, brugerne konfronteres igen mht. at vurdere om det er de rigtige løsninger. Hvordan kommer man fra behov til løsning i en brugerdreven proces? o Den brugerdrevne proces er god til at afdække behovet, det er derfor vigtigt at designerne er med ude at lytte til borgernes behov i researchfasen, men det er også vigtigt at antropologen er med i konceptudviklingsfasen, idet hun er borgernes stemme i udviklingen. o Det er også vigtigt at inddrage borgerne i konceptudviklingsfasen. Som opfølgning på projektet har styregruppen holdt et evalueringsmøde. Forud for mødet har alle fire kommuner besvaret en evaluering skriftligt. Det vil sige evalueringen i dette følgende afsnit er en Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 16

17 sammenskrivning af først de skriftlige input forud for mødet og dernæst de mundtlige bidrag på mødet. Styregruppen evaluerede på følgende fem områder i projektets proces og styring: 1. Hvad har fungeret godt i projektet? Næstved: Projektledelsen, metodeudviklingen, antropologens indsats, informationerne og møderne i styregruppen. Århus: Selve processen var godt tilrettelagt, og samspillet mellem projektleder, antropolog og designer udviklede sig konstruktivt gennem processen. Samspillet var med til at sikre gode resultater. Processen med vekselvirkningen mellem temaorienterede feltstudier, workshops og styregruppemøder fungerede rigtig godt. Fra det fælles evalueringsmøde: De fire temaer har været med til at give ejerskab til projektet. Det at de i Århus Kommune fik belyst de fire temaer, har bidraget til at analyserne heraf har fungeret som et spejl: Hvordan ser det ud her hos os? Det har været givende at få antropologiske metoder ind over vores virkelighed. Det har fungeret godt med den løbende opdatering om projektet på den fælles hjemmeside. Vi skulle levere 2 mock ups, men leverer 12. Esbjerg: Der har, på nær opstarten, været en god stemning i styregruppen. Projektlederen har leveret varen på højt niveau. Projektet er blevet promoveret og gjort kendt. Outputtet er af høj kvalitet. Fra det fælles evalueringsmøde: De gode erfaringer med brug af antropologisk brugerdrevne metoder fra Selvhjulpen med teknologi har affødt, at de i Esbjerg har igangsat endnu en brugerdreven undersøgelse, men denne gang i forhold til udsatte i Esbjerg Kommune. Roskilde: Jeg synes, at projektet helt overordnet har fungeret godt, inspirerende og stramt og professionelt styret. Takket være projektleder Bente. Jeg er fuld af beundring over projektledelsen, der i mine øjne har fungeret godt som forventet - OG langt ud over det forventede også. Projektet har, som jeg ser det, været en succes, fordi projektlederen har været omdrejningspunktet og har drevet det frem gennem engagement, planlægning og drive, der har smittet af på os andre. Ansættelsesprocessen med både projektleder og antropolog forløb planmæssigt og professionelt - og begge gange var det den rigtige kandidat, der fik jobbet. Rikke har som antropolog, ligesom Bente, trukket et stort læs og på engageret og dygtig vis leveret varen som forventet og LANGT udover det også. Hun har været god til at skabe kontakt til borgeren, få adgang til deres verden og drømme, formidlet det i fine personas og udarbejdet et flot slutresultat. Endvidere har processen med idégenereringen fungeret godt - og set fra sidelinjen primært, har det været en spændende og udviklende proces - der har udviklet sig i et godt tempo. 2. Hvad har fungeret dårligt i projektet? Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 17

18 Næstved: I skrivende stund er det svært at ryste noget ud. Projektet er også en proces mod større erkendelse og vidensudvikling, og de frustrationer, der måtte være indimellem er en del af det. Måske kommer jeg i tanker om noget, når vi sidder sammen. Århus: Opstartsprocessen var på godt jysk decideret træls. Interesserne var ikke drøftet ordentligt af, der var ikke indgået dækkende samarbejdsaftaler til at opsamle, adressere og værdiberige de forskellige interesser, de deltagende kommuner havde. Dette gav ikke tilstrækkelig basis for samarbejds- og tillidsudvikling fra starten, -en proces, hvilket i nogen grad kom til at præge projektet langt hen. Her ved projektets afslutning er der flotte resultater, men samtidig melder sig også spørgsmålet, om Århus har fået et tilstrækkeligt udbytte af at deltage sammenlignet med at gå selv. Der vil altid være tale om en afvejning, og det er helt sikkert at projektet har været veldrevet. Fra det fælles evalueringsmøde: For at undgå dårlig start på tværkommunale projekter med mange interessenter, så kunne man på Cococo workshoppen have lavet en brainstorm seance med case stories, hvor man kan analysere hinandens forventninger mere grundigt end det var tilfældet. Karen fra Næstved tilføjer, at det var nyt med disse tværkommunale projekter, så det kunne være vanskeligt at være mere på forkant med hvilke forventninger de havde. Der manglede en afklaring af om styregruppeformandsskabet følger personen eller kommunen samt hvilke opgaver der ligger i at være styregruppeformand. Hvad er fordelingen af roller mellem projektleder og styregruppeformand? Måske er det en fordel for projektlederen at styregruppeformanden er fra samme kommune for at undgå splittelse med for mange chefer. Omvendt kan det være en fordel for balancen i projektet at styregruppeformand og projektleder kommer fra to forskellige kommuner. Desuden er det vigtigt at aftale en plan for kommunikationen omkring projektet: skal der kommunikeres samlet eller hver for sig? Vigtigt at aftale output: Hvem kan gøre hvad med løsningerne? Esbjerg: En fordel tror jeg ville have været hvis projektet havde haft en styregruppe og en projektgruppe, hvor projektgruppen er den arbejdende gruppe og styregruppen den besluttende gruppe. Det har været uhensigtsmæssigt, for mit vedkommende, at styregruppen i dette tilfælde også har været den arbejdende, da min disponible tid til at varetage opgaver i forhold til projektet er begrænset. Roskilde: Opstarten vedr. valg af formand fungerede dårligt. Præmisserne for opstarten af projektet, og hvem der "mest ejede" projektet var uklare. Det kom vi heldigvis over og fik styr på. Kontakten til evaluator, CBS, har fungeret dårligt, som jeg ser det. Esbjerg og Næstved enig med Roskildes pointe om, at evaluator har været vanskelig at holde fast. Ugennemsigtigt hvilket produkt han leverer. Projektleder savnede en mere klar opbakning fra styregruppen særligt med henblik på godkendelse af regnskab fra styregruppeformand. 3. Hvordan synes I det tværkommunale samarbejde er forløbet? Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 18

19 Næstved: Interessant. Der er forskel på de store og mindre kommuner, da der også er forskel på viden på området. Hertil skal lægges, at styregruppemedlemmerne har forskellige organisatoriske indplaceringer i deres respektive kommuner, hvilket også giver en anden dynamik. Det er vigtigt, at den viden, der genereres i projektet kan videregives og udvikles, hvilket kan give problemer i en kommunal kontekst, hvor der er en vis udskiftning. Der skal gives plads til, at det tager tid at samarbejde. Alene transporttiden skulle jeg vænne mig til. Men der har været rigeligt at mødes om, så det skal ikke italesættes som spildtid, men som en del af det. Det har krævet en vis fleksibilitet at aftale tid og sted, og jeg oplever ikke, at projektet er blevet prioriteret lige meget. Det er vigtigt, at man kan lide hinanden og ønsker samarbejdet. Ellers kan man risikere at blive formalistisk. For eksempel var det en god investering med opstartsseminaret. Fra det fælles evalueringsmøde: Det er vigtigt for det kreative miljø, at man kan lide hinanden. Derfor var det godt, at de relativt hurtigt kom over en turbulent opstart i forhold til hvem der skulle besidde hvilke roller. Det kræver en fuldtids projektleder, når et projekt med fire kommuner skal drives. Der er risiko for at viden forsvinder, når projektlederen er i en tidsbegrænset stilling omvendt vil det ikke være en god løsning med fx at løskøbe en medarbejder fra en af de fire kommuner i 1½ år, da der vil være udfordringer med hvor projektlederens loyalitet ligger. Ivan fra Århus foreslår en model med delt projektlederskab. Det kunne enten være i forhold til temaerne eller i forhold til fx at Næstved står for projektledelse i opstartsfasen, Roskilde i researchfasen, Århus i konceptfasen og Esbjerg i evalueringsfasen. Det vil dog kræve en del koordinering. Århus: Efter min opstart, der stadig var præget af ovenstående [en dårlig opstartsproces] har samarbejdet efter min vurdering fungeret stadigt bedre, - afstanden rent geografisk vil dog til stadighed være en udfordring, - selv om den også har været berigende, - har givet følelsen af at bidrage til noget tværgående nationalt. Fra det fælles evalueringsmøde: Kommunerne har mødt nogle udfordringer der udspringer af forskellige tilgange, måder at kommunikere på mv. Disse udfordringer ses som berigende, fordi det forstyrrer hinanden konstruktivt forstået på den måde, at det tvinger kommunerne til at forholde sig til de forskellige måder at styre, organisere og kommunikere på. Esbjerg: Godt. Fin respekt deltagerne imellem. Fra det fælles evalueringsmøde: Der gennemføres et forsøg med afdelingschef og 8 områdeledere i Esbjerg, der holder mange af deres møder virtuelt. Det koster et engangsbeløb på kr. pr. bruger for et godt kamera samt engangslicens til et virtuelt møderum. Derudover betales et ukendt beløb til oprettelse af det virtuelle rum. Vi har brugt utrolig mange rejseudgifter på at mødes hver anden måned i projektet. Det kunne spare både rejsetid og rejsepenge at mødes virtuelt fx tre gange virtuelt for hver gang vi mødes fysisk. Desuden ville det have gjort beslutningsgangene mere fleksible fx kortere, men hyppigere møder. Roskilde: Generelt godt. Herudover synes jeg, at det har været interessant at samarbejde med andre kommuner og været inspirerende i form af et lille indblik i, hvordan systemet fungerer og kreativiteten får plads andre steder i landet. Bortset fra lidt små krusninger, synes jeg at det har været et inspirerende og fint samarbejde. Vi kunne måske have set hinanden mere og været mere involveret. Det er min oplevelse, at Bente har trukket det store læs - og vi andre mere supporterende fra sidelinjen. Vi har også haft Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 19

20 forskellige jobbeskrivelser hver især - chefer og menige, hvilket i og for sig ikke burde give problemer. Jeg tænker, det måske kunne have givet mere tid til projektet, at det var nogle medarbejdere, med mere tid dedikeret netop til dette projekt? Generelt: hvad skal en kommune gøre sig klart forud for et tværkommunalt samarbejde: - Der er delt ejerskab til den viden der opstår - Udbytte og værdiskabelse skal kommunikeres klart - Gennemføre processer hvor man prøver hinandens forskelligheder af fx gennem case stories - Forberedt på en fælles pressestrategi. - Det burde være et krav fra EBSTs side at tværkommunale projekter gør brug af virtuel kommunikation, således at en del af mødernes mere fleksibelt kan afholdes i virtuelle møderum. 4. Hvordan har det fungeret med CPH Design i styregruppen? Næstved: I det store og hele har det nok været en god investering, da CPH Design har været en vigtig samarbejdspartner i forløbet. Der har været møder, hvor det var overflødigt at have dem med, og rent organisatorisk er det lidt noget rod, at en ekstern samarbejdspartner, der lønnes af projektet, skal være med i styregruppen, da de jo ikke har beslutningsmandat, og der godt kan være modsatrettede interesser. Jeg vil fremover anbefale, at det alene er kommunerne, der er i styregruppen og inviterer samarbejdspartnere ad hoc. Århus: CPH v. Kristina har bidraget rigtig godt gennem projektet, og min indledende skepsis har især den personlige relation og det personlige engagement gjort til skamme. CPH design v. Kristina har ydet et godt job, og været med til at berige processen. Fra det fælles evalueringsmøde: Århus enig med Næstved og Roskilde om at leverandører ikke bør sidde i styregruppen, men indkaldes ad hoc. Esbjerg: Det er ikke oplevet som værende problematisk. Kristina har haft en meget fin fornemmelse af hendes rolle. Fra det fælles evalueringsmøde: Esbjerg er enig med Roskilde og Næstved om, at leverandører ikke bør sidde i styregruppen, men indkaldes ad hoc. Kristina fra CPH Design blev lovet en plads i styregruppen fordi hun påtog sig en del af arbejdet med at skrive ansøgningen. Roskilde: Det har til tider virket som om det har været en vanskelig balance at være såvel partner i projektet som leverandør. Det har kunnet give nogle interessemodsætninger, der i visse tilfælde har været svære at styre. Overordnet har jeg fra min stol været tilfreds med samarbejdet - og jeg synes, at slutresultatet er flot med en fin udstilling (set på billeder pt.). Projektleder ser det også som problematisk, at leverandører sidder med, når der fx skal oprettes en hjemmeside og vi måske alligevel fravælger CPH Designs tilbud. Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 20

21 5. Hvad kan projektleder gøre bedre i et nyt projekt? Næstved: Måske have lidt tålmodighed med vores kommunale dagligdag, der har mange forskellige bolde i luften og derfor ikke lige kan respondere med det samme. Fra det fælles evalueringsmøde: Det vil være en fordel med inddeling i projekt- og styregruppe, som Esbjerg foreslår. Projektleder har ønsket at styregruppen skulle løse opgaver, som var de en projektgruppe. En projektgruppe kunne fx bestå af en centralt placeret projektleder eller konsulent fra hver af de fire kommuner. Århus: Sikre interesseadressering, interesseafvejning og aftaleindgåelse ift. ønsket udbytte for hver af interessenterne meget eksplicit fra starten. Rollen som "indpisker" og initiativtager er løftet velafbalanceret, effektivt, og med fokus på det gode samarbejdsklima. Fra det fælles evalueringsmøde: Det er ok som styregruppe at læne sig tilbage som Roskilde skriver, når projektleder er selvstændigt kørende. Mangler dog en bedre forventningsafstemning end den der blev lavet på Cococo workshoppen. Der kan være stor forskel på hvad hver kommune ønsker at få ud af projektet fx viden om metoder, profilering af kommunen, nye produkter etc. Esbjerg fortæller at det på Cococo workshoppen blev kendt, at hver af de fire kommuner havde forskellige forventninger, men der blev ikke diskuteret en løsning på de forskellige forventninger. Projektleder tilføjer at hun forsøgte at løse alle fire, men indser at hun måske i stedet burde have taget det op i styregruppen for at finde en fælles forventning. Århus tilføjer at valg af de fire temaer har fungeret som samlende for de fire kommuners forventningsafstemning. Esbjerg: Umiddelbart er det svært at komme med anbefalinger i forhold til dette. Du har til fulde opfyldt mine forventninger som projektleder. Fra det fælles evalueringsmøde: Godt at projektleder har været tydelig i sit sprog i forhold til hvornår hvad skal leveres, hvilket er vigtigt i en travl hverdag. Roskilde: Jeg tror, at der med fordel kan strammes op på forventningsafklaringen - i forhold til, hvem der leverer hvad. Vi er i den grad blevet serviceret og har måske i nogen grad lænet os tilbage, vendt os mod andre mere "nødstedte" projekter velvidende at dette projekt var i gode hænder. Jeg ved ikke, hvad der skal til - fordi det er svært at styre fire kommuners indsats på langdistance - men flere møder og gerne nogle arbejdsmøder, hvor hver kommune var forpligtet til at møde op eller sende en suppleant, der kunne trække i arbejdstøjet. Jeg tror kortere referater (beslutningsreferater) kunne være en fordel, da der har været meget læsestof - og oven i alle de mange andre ting, har det en tilbøjelighed til at drukne lidt. Alt i alt er det i mine øjne et spændende projekt, som jeg personligt har lært meget positivt af. Jeg håber, at idéerne får liv og at projektet således ikke ender her, men kommer til at udvikle sig videre i vores kommuner og ude hos borgerne. Tak til alle for et godt samarbejde og til Bente for fænomenal styring. Esbjergs kommentar til Roskildes indvending mod lange mødereferater. Esbjerg ser det som positivt, da det har været en måde at genbruge den viden der er opstået i projektet. Det er Århus enig i. Fx kunne man fremadrettet lave længere mødereferater til styregruppe og kortere til projektgruppe: Århus foreslår indhold til kort referat: - Aftale der er indgået Slutrapport projekt Selvhjulpen med teknologi Side 21

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Afrapportering af projektet Billedkommunikation i elektroniske journaler

Afrapportering af projektet Billedkommunikation i elektroniske journaler Afrapportering af projektet Billedkommunikation i elektroniske journaler Et medarbejderdrevet innovationsprojekt udført i et samarbejde mellem BDOK, Herning Kommune og VIA University College April 2012

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi

Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013. Teknologibiblioteket. En helt enkel løsning. Loftlifte i Aarhus. Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi Social Fokus ÆLDRE MAJ 2013 Teknologibiblioteket En helt enkel løsning Loftlifte i Aarhus Fokus på implementering TEMA: Velfærdsteknologi anno 2013 MARIANNE SKOV IVERSEN Velfærdsteknologi anno 2013 Når

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014

22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1. 22 fif til projekter. November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller /lni 1 22 fif til projekter November 2014 22 fif til projekter udledt af projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere