Investeringsforeningen. Etik Invest. Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen. Etik Invest. Årsrapport 2006"

Transkript

1 Investeringsforeningen Etik Invest Årsrapport januar december 2006

2 INDHOLD Årsrapport 2006 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning 5 Ledelsesberetning... 5 Årsregnskab 1. januar 31. december Afdelingernes profil... 8 Anvendt regnskabspraksis Hoved- og Nøgletal Etik Invest, Danske Obligationer Etik invest Human, Nordiske Aktier Etik Invest, Verden Aktier Etiske retningslinjer 17 Foreningsoplysninger 18 2

3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og for 2006 for Investeringsforeningen Etik Invests tre afdelinger. de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme afdelingernes økonomiske Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med lov om forhold. investeringsforeninger og specialforeninger samt andre Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retkollektive investeringsordninger m.v. og yderligere danske visende billede af afdelingernes aktiver, passiver, den oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investe- finansielle stilling samt at resultatet af afdelingernes aktiviteter ringsforeninger. for regnskabåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 11. april 2007 Direktion: Steen Worziger Bestyrelse: Niels Ravn Lars Tybjerg Ejvind Sandal (formand) 3

4 REVISIONSPÅTEGNING Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmer i Investeringsforeningen Etik Invest Vi har revideret årsrapporten for Investeringsforeningen Etik Invest for regnskabsåret 1. januar december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investe- ringsforeninger. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af investeringsforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af investeringsforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger. København, den 11. april 2007 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Poul Mærkedahl statsautoriseret revisor Carsten Collin statsautoriseret revisor 4

5 Ledelsesberetning Året 2006 er gået godt for Etik Invest. Afdelingen med Nordiske Aktier viste et afkast på knapt 20%, hvilket var nogenlunde midt i feltet for afdelinger med nordiske aktier. Der bliver derfor udbetalt bidrag på 2% til de humanitære og almennyttige organisationer. I henhold til skattelovgivningen skal der mindst udloddes 0,1025 kr. pr. andel til ejerne af investeringsbeviser, hvilket bestyrelsen foreslår vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. april På linie med andre investeringsforeningers afdelinger med globale aktier var 2006 et sløjt år for afdelingen Verden med et afkast på godt 2%; det var svagere end for en række andre tilsvarende afdelinger, men bedre end for den tilsvarende afdeling hos det tidligere rådgivende børsmæglerselskab. Minimumsudlodningen i henhold til skattelovgivningen er opgjort til under 0%. Afdelingen Danske Obligationer blev - lige som mange andre obligationsafdelinger - ramt af den stigende rente og heraf følgende kurstab. Afkastet blev derfor negativt med knap en halv procent. Der bliver derfor i denne omgang ikke tale om bidrag til de humanitære og almennyttige foreninger. Kurstabene er for en stor del ikke realiserede og de skal derfor ikke trækkes fra ved opgørelsen af den såkaldte minimumsudlodning i henhold til skattelovgivningen, der andrager 589 tkr., eller 0,25 kr. pr. andel. Kurstabene vil blive indvundet senest i forbindelse med afdrag på og tilbagebetaling af obligationerne. Ændringer i foreningens forhold Den 3. marts 2006 ophævede Alfred Berg Administration A/S med øjeblikkelig virkning administrationsaftalen med Etik Invest (der var opsagt til udløb i september 2006). Det lykkedes på kort tid at etablere den nødvendige daglige administration til bl.a. levering af indre værdier tre gange dagligt til Fondsbørsen, ligesom årsrapporten for 2005 blev færdiggjort og den ordinære generalforsamling afholdt den 18. april Den følgende tid blev i høj grad anvendt på at effektivisere det daglige arbejde ved en udstrakt anvendelse af edb i samarbejde med foreningens depotbank, Nordea. Det er efterhånden lykkedes i meget betydeligt omfang, og der er forventninger om yderligere forbedringer i I forbindelse med etableringen af selvstændig administration blev bestyrelsesmedlem Niels Ravn udpeget til midlertidigt at varetage direktionsopgaverne, idet Finanstilsynet skulle tilse, at Steen Worziger opfylder lovgivningens krav til at udøve stillingen som direktør. Dette skete ret hurtigt, hvorefter Niels Ravn fratrådte. På baggrund af, at bestyrelsesmedlem Klaus Bondam efter kommunevalget blev borgmester i København, tilkendegav han ønske om at blive frigjort for bestyrelseshvervet. Det skete ved en ekstraordinær generalforsamling den 21. december 2006, hvor Lars Tybjerg, fhv. direktør i Økonomi- og Erhvervsministeriet, blev indvalgt, og ved den efterfølgende konstituering valgt til formand. De to øvrige medlemmer, Ejvind Sandal og Niels Ravn, fortsatte. Afviklingen af foreningens samarbejde med Alfred Berg Administration A/S medførte tillige, at Etik Invest ikke længere kunne trække på oplysninger og vurderinger fra det hidtil anvendte firma til screening af selskaber med hensyn til efterlevelse af investeringsforeningens etiske kriterier. Etik Invest har derfor truffet aftale med screeningsfirmaet Global Ethical Standard (GES), der har hovedkontor i Stockholm og et lokalkontor i København. Endvidere skal nævnes, at det forhold, at foreningen med kort varsel og et stykke tid inde i regnskabsåret måtte overtage regnskabsførelsen har medført en række udfordringer og tilpasning af rutiner til en lille organisation. Opgørelsen af handelsomkostninger er i mindre omfang baseret på skøn. Endelig skal i forlængelse af navneskiftet i 2005 fra Investeringsforeningen Banco til Investeringsforeningen Etik Invest nævnes, at skift af navn kort efter årsskiftet blev gennemført også på Fondsbørsens kurslister. Investeringspolitikker fokuseret Ved den ordinære generalforsamling i april 2006 blev der redegjort for, at det var bestyrelsens opfattelse, at investeringspolitikken for aktieafdelingerne måtte gøres mere fokuseret. Dette skulle ske ved at gå bort fra forsøg på stockpicking (købe aktier, der forventedes at stige, og sælge aktier, som man forventede ville falde). I stedet skulle beholdningen sammensættes nogenlunde på samme måde som anvendes af analysefirmaer mv. som grundlag for beregninger med henblik på at give et fair udtryk for udviklingen på det pågældende marked. I den forbindelse måtte undersøges forskellige muligheder. Det blev overvejet at skifte fra de nordiske lande til et andet univers, men det blev vurderet, at holde sig til de nordiske lande vil indebære et godt kompromis mellem at satse på Danmark alene og et større område end Norden, samtidig med, at der ville blive opnået en bedre spredning på erhvervssektorer. Denne vurdering støttes af historiske data både for korte og længere perioder, om end det selvsagt må erindres, at en god historisk udvikling ikke kan garantere noget om udviklingen fremover. Med hensyn til sammensætning faldt valget i november 2006 på indekset VINX30, der består af de 30 mest likvide aktier i alle de nordiske lande (OMX fondsbørsen, som Københavns Fondsbørs er en del af, har ikke et indeks, der også omfatter norske aktier). Herefter skulle det sikres, at alle de pågældende selskaber overholdt foreningens etiske kriterier, ligesom der skulle tages stilling til en række detaljer, herunder at to af selskaberne indgår med en større andel end de 10%, som er tilladt for en investeringsforening i 5

6 henhold til lovgivningen. Omlægning af beholdningen er blevet implementeret i Afdelingen Verden blev stiftet med henblik på at investere i ca. 100 selskaber med betydelig markedsværdi (large cap) verden over. I 2005 var der ikke mindst på grund af afvikling fra investorerne en meget betragtelig nedgang i formuen fra 19 mill. kr. til knap 11 mill. kr. Med så stort antal aktier bliver handelsomkostningerne selv ved små ændringer i den cirkulerende mængde uholdbart store. Det var derfor ikke realistisk at videreføre afdelingen uden tilpasninger. Bestyrelsen fremsatte derfor ved den ordinære generalforsamling i april 2006 et forslag om at bemyndige bestyrelsen til at ændre investeringspolitikken således, at den blev den samme som for afdelingen Nordiske Aktier, så længe formuen var under 100 mill. kr. Ved den ordinære generalforsamling blev forslaget tiltrådt, men det foreskrevne antal andele var ikke repræsenteret. Forslaget blev derfor først vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling i maj For at undgå overflødige omkostninger blev omlægningen udskudt til efter, at en ny investeringspolitik for Nordiske Aktier var blevet fastlagt. Omlægningen er gennemført i For den tredje afdeling med Danske Obligationer gik investeringspolitikken under Alfred Bergs medvirken ud på, at risikoen målt ved varigheden ligger mellem to og syv år afhængig af forventningerne til renteudviklingen. For 2005 forventede børsmæglerselskabet rentestigninger og anlagde derfor en strategi, som skulle beskytte formuen bedst muligt mod tab ved at beholdningen havde en kort varighed. Renteforhøjelserne fra Den Europæiske Centralbank (ECB) udeblev frem til december og da de lange renter fortsatte med at falde blev performance negativt ramt (Årsrapporten for 2005, side 4). Da Alfred Berg Administration A/S i marts 2006 afbrød samarbejdet som omtalt i forrige sektion var beholdningens varighed imidlertid meget lang, hvilket som omtalt i denne beretnings første sektion medførte vægtige kurstab. På baggrund af disse erfaringer og andres vanskelighed med at forudsige renteudviklingen, besluttede bestyrelsen at omlægge til en mere fokuseret linie. Skal man være meget sikker på at undgå kurstab, må der satses på meget kort varighed. I betragtning af, at bestyrelsen vurderer, at foreningens investorer er indstillet på at investere med nogle års tidshorisont med heraf følgende sædvanligvis højere renteafkast, blev det besluttet at satse på en mellemlang varighed på 3,5-4 år, med vægt på obligationer med lav pålydende rente og derfor et vist mål af skattefrit afkast. Denne omlægning er gennemført i Det gennemgående billede for alle tre afdelinger er herefter, at der for det første kun investeres i værdipapirer udstedt af selskaber og institutioner, der lever op til de etiske kriterier. Herudover er der ikke videnressourcer, der er af særlig betydning for den fremtidige indtjening. For det andet investeres således, at afkastet for aktier følger udviklingen for en beholdning af et kendt, fast sæt af aktier fra alle de nordiske lande, uden væsentlig risiko for tab i forhold til udviklingen for dette marked. For det tredje investeres i danske obligationer således, at der opnås en indtægt på det midterste stykke af rentekurven, uden risiko for betydelige kurstab ved rentestigninger (og heller ikke ekstraordinære gevinster ved rentefald). Der ses ikke således ikke at være særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som afdelingerne kan blive påvirket af. Endelig skal det nævnes, at antallet af handler af omkostningshensyn er holdt på et minimum efter beslutning om ny investeringspolitik var taget. Bidrag til humanitære og almennyttige organisationer Ifølge vedtægterne - således som de blev ændret i foretages udlodningen på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger, dog således at der for så vidt afdelingerne Danske Obligationer og Nordiske Aktier hvert år på baggrund af formuen ultimo året betales et bidrag til de af medlemmerne udpegede humanitære organisationer, såfremt afkastet i afdeling Danske Obligationer har været minimum 0,75%, og afkastet i afdeling Nordiske Aktier har været minimum 2%, jf. 26, stk. 1. Udlodningen skal ske efter afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling, jf. stk. 3. Med henblik på at administrere i tråd med sidstnævnte er udbetalingen af bidrag til de humanitære og almennyttige organisationer flyttet fra januar til kort efter afholdelse af den ordinære generalforsamling i april måned. For afdelingen Nordiske Aktier var afkastet for 2006 som nævnt oven for knapt 10 gange højere end den anførte bidragsprocent på 2%. Udbetalingen vil andrage kr. For afdelingen Danske Obligationer var afkastet negativt, hvorfor der ikke i denne omgang kan udbetales bidrag. Finanstilsynets ekstraordinære undersøgelse Finanstilsynet anmeldte i begyndelsen af september 2006 at ville gennemføre en ekstraordinær undersøgelse af foreningen, bl.a. ved møder med depotbanken, revisor, direktionen og bestyrelsen ikke mindst på baggrund af materiale til belysning af 20 emner, som foreningen blev anmodet om at fremsende før møderne. I begyndelsen af november blev afholdt møde med bestyrelse og direktion. I slutningen af november konkluderede Finanstilsynet i en rapport med opregning af forskellige forhold, som man ønskede forbedret og især fæstnet i skriftlig form, herunder opdatering af vedtægter og prospekter, aftaler, interne regler og forretningsgange, med etapevise tidsfrister. Dette har været en ganske arbejdskrævende proces for direktion og bestyrelse, men også særdeles nyttig som led i stabilisering og udvikling af foreningens liv på egne ben efter den hovedkulds start i marts Arbejdet med at følge op 6

7 på Finanstilsynets rapport er hidtil gået som det skulle, og foreningen ser frem til medio 2007 at have opfyldt alle kravene. Forventninger til 2007 Foreningen råder kun over en beskeden kapacitet til analysere udviklingen i samfundsøkonomien, herunder specielt de finansielle markeder, men det skønnes at udviklingen på disse områder vil fortsætte i de positive spor fra 2006, dog med risiko for mindre tilbageslag på de finansielle markeder, idet man ikke kommer uden om, at der blandt forskellige investorer gør sig en vis nervøsitet gældende. Der kan derfor komme begivenheder, der vil få nogle til at afvikle især spekulativt prægede engagementer, hvilket kan få selvforstærkende følger. Det må dog skønnes, at der ikke bliver tale om voldsomme tilbageslag. Det vil dog være for optimistisk at regne med en fortsat kraftig stigning i aktiekurserne, mens der må være god sandsynlighed for, at obligationerne vil klare sig bedre end i Med hensyn til foreningens egne forhold, så greb usikkerhed som tidligere nævnt adskillige af foreningens investorer i foråret 2006, hvorfor de helt eller delvist afviklede deres beholdninger, bl.a. nogle af de samarbejdende organisationer og især i afdelingen Danske Obligationer. Siden midten af 2006 har der været ro. Udarbejdelsen af nærværende årsrapport, herunder ikke mindst regnskabsafslutningen, og de oven for omtalte arbejde med at sætte mange ting på skriftlig form, har trukket stærkt på den administrative kapacitet. I nær fremtid vil der blive plads til at øge indsatsen med at knytte bånd til nye samarbejdspartnere blandt de humanitære og almennyttige organisationer, således at man vil kunne se tilbage på midten af 2006 som en dal i foreningens udvikling. Nærstående parter Alfred Berg Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Banco Kapitalförvaltning AB har været rådgivere for foreningen i investeringsmæssige spørgsmål (mod et vederlag på 0,3% for afdelingen Danske Obligationer og 0,75% for aktieafdelingerne). Aftalen herom blev i februar 2006 afløst af en aftale med Danske Bank Finanscenter København. Den daglige ledelse af Etik Invest blev varetaget af Administrationsselskabet Alfred Berg A/S (mod et vederlag på 0,3% af obligationsafdelingens formue og 0,75% af aktieafdelingernes formuer) indtil den 3. marts 2006, hvorefter opgaven er varetaget af foreningens direktion. I forbindelse hermed har foreningen indgået aftale med Sandals Bureau om leje af lokaler og kontorfaciliteter samt bistand til kontoropgaver. Nordea A/S fungerer som depotbank og marketmaker. Depotgebyret for udenlandske aktier udgør 0,075% for de første 500 mill. kr., og herudover 0,06%. Etik Invest har endvidere indgået aftale med firmaet Aktiebog Danmark om varetagelse af aktiebogfunktioner, herunder førelse af den såkaldte aktiebog, hvor investeringsbeviserne navnenoteres og adresser kan registreres til brug for udsendelse af nyhedsbreve. Foreningens investeringsbeviser kan købes gennem enhver bank, der selv fastlægger kurtage mv. Den ordinære generalforsamling Generalforsamlingen afholdes torsdag den 19. april 2007 kl. 17 på investeringsforeningens adresse: Højbro Plads 6, 1200 København K. 7

8 AFDELINGERNES PROFIL ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER Denne afdeling investerer i danske stats-og realkreditobligationer. Risikoen målt ved varigheden ligger mellen to og syv år, valg af varighed er afhængig af forventningerne til renteudviklingen. I Etik Invest, Danske Obligationer gives et bidrag på 0,75% (forudsat at bidraget kan afholdes af årets afkast), af bevisernes værdi ultimo hvert år til de organisationer, Investeringsforeningen Etik Etik Invest samarbejder med, efter investors valg, (se side 17). Der er i 2006 besluttet en ny investeringspolitik for afdelingen, implementeret i foråret SEKTORFORDELING 5 STØRSTE BEHOLDNINGER RISIKONØGLETAL Inkonvertible obligationer 33,5% 4,00 DANSKE STAT STL ,9% Afkast -0,48% Konverterbare obligationer 45,4% 5,00 TOTALKREDIT 111C.S ,1% Standardafvigelse 2,96 Var. forrentede obligationer 20,0% 4,00 NORDEA KREDIT OA ,0% Sharpe Ratio (5 år) 0,43 Kontant 1,1% 4,00 TOTALKREDIT 111 CS ,3% I alt 100,0% 4,00 REALKREDIT DANMARK 23D ,1% ETIK INVEST HUMAN, NORDISKE AKTIER Denne afdeling investerer i nordiske aktier. Der stilles særlige etiske krav til de virksomheder, der investeres i. Kriterierne tager udgangspunkt i FN's centrale menneskerettigheds-og miljøkonventioner. I afdeling Etik Invest Human Nordiske aktier gives et bidrag på 2% (forudsat at bidraget kan afholdes af årets afkast), af bevisernes værdi ultimo hvert år til de organisationer, Investeringsforeningen Etik Invest samarbejder med, efter investors valg, (se side 17) Der investeres både i selskaber med stor og lille markedsværdi. Investeringfilosofien er, at porteføljen overvejende sammensættes ud fra det enkelte selskabs indtjeningsevne (bottom up fremgangsmåde). Den generelle økonomiske udvikling og den afledte effekt på de enkelte brancher (top down fremgangsmåde) benyttes i mindre omfang. Der er i 2006 besluttet en ny investeringspolitik for afdelingen, implementeret i foråret SEKTORFORDELING 5 STØRSTE BEHOLDNINGER RISIKONØGLETAL Energi 20,6% Nordea 7,4% Afkast 19,25% Råvarer 4,2% Nokia 7,3% Standardafvigelse 17,72 Industri 12,4% Ericsson 7,0% Sharpe Ratio (5 år) 0,36 Varige forbrugsgoder 8,9% Statoil 6,7% Dagligvarer 1,0% Danske Bank 5,9% Sundhed 6,5% Finans 22,2% IT 17,6% Telecom 3,8% Forsyning 2,4% Kontant 0,4% Ialt 100,0% ETIK INVEST, VERDEN AKTIER Til forskel fra de øvrige afdelinger gives der ikke humanitært bidrag i Etik Invest, Verden Aktier. Afdelingen investerer i globale aktier. Der stilles særlige etiske krav til de virksomheder, der investeres i. Kriterierne tager udgangspunkt i FN's centrale menneskerettigheds-og miljøkonventioner. Afdelingen investerer i ca. 100 selskaber med betydelig markedsværdi (large cap) verden over. Investeringsfilosofien fokuserer på den generelle økonomiske udvikling og den afledte effekt på de enkelte brancher (top down fremgangsmåde). Der er i 2006 besluttet en ny investeringspolitik for afdelingen, implementeret i foråret Energi 10,9% ENI S.P.A 3,5% Afkast 2,17% Råvarer 4,6% Cisco Systems 3,3% Standardafvigelse 9,72 Industri 7,9% Ericsson 3,0% Sharpe Ratio (4 år) 0,48 Varige forbrugsgoder 11,6% Mitsubishi estate 2,6% Dagligvarer 8,1% JP Morgan Chase 2,6% Sundhed 10,7% Finans 25,4% IT 17,6% Telecom 2,6% Forsyning 0,6% Kontant 0,0% Ialt 100,0% 8

9 Etik Invest, Danske Obligationer Var. forrentede obligationer 20% Kontant 1% Inkonvertible obligationer 34% Konverterbare obligationer 45% Etik Invest,Human, Nordiske Aktier IT 18% Forsyningsvirksomhed 2% Telecom 4% Kontant 0% Energi 21% Råvarer, halvfabrikata 4% Finans 22% Sundhed 7% Dagligvarer 1% Industri 12% Varige forbrugsgoder 9% Etik Invest, Verden Aktier Forsyningsvirksomhed 1% IT 17% Telecom 3% kontant 0% Energi 11% Råvarer, halvfabrikata 5% Industri 8% Finans 24% Sundhed 11% Dagligvarer 8% Varige forbrugsgoder, hotel og medier 12% 9

10 REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt de retningslinier, der følger af bekendtgørelsen om investeringsforeningers og specialforeningers samt andre kollektive investeringsordninger mv., Finanstilsynets retningslinier samt Københavns Fondsbørs krav til regnskabsaflæggelse. ÆNDRET REGNSKABSPRAKSIS Fra og med kalenderåret 2006 er der trådt en ny bekendtgørelse i kraft om investeringsforeningers og specialforeningers regnskaber. Disse ændringer vedrører ikke værdiansættelsen af afdelingernes formuer, men betyder en ændret klassifikation af udvalgte regnskabsposter: - Udbytteskatter - Tilgodehavende udbytteskatter - Handelsomkostninger Ikke refunderbare udbytteskatter blev tidligere indregnet under regnskabsposten "Udbytter". Ikke refunderbare udbytteskatter indregnes fremover i regnskabsposten "Skat" i resultatopgørelsen. Tilgodehavende udbytteskatter blev tidligere indregnet i balancen under regnskabsposten Tilgodehavende renter, udbytter m.m". Fremover indregnes tilgodehavende udbytteskatter i regnskabsposten Aktuelle skatteaktiver". ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til deres højeste formueværdi i hver af afdelingerne indenfor regnskabsåret, jf. vedtægternes 22. UDLODNING I formuebevægelserne er indeholdt udlodningsregulering, således at de udlodningspligtige beløb er korrigeret efter udviklingen i cirkulerende mængde. Udlodningsreguleringen beregnes således, at udbytteprocenten er af samme størrelse før og efter emissioner og indløsninger. Rådighedsbeløbet til udlodning består herudover af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster i henhold til de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning med fradrag af administrations-omkostninger. BALANCEN Børsnoterede værdipapirer er optaget til børskurs ultimo regnskabsåret. Udenlandske værdipapirer er omregnet efter valutakursen ultimo regnskabsåret. Ved køb eller salg af værdipapirer indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Værdien af sådanne poster er opført under betegnelsen mellemværende vedrørende handelsafvikling. Handelsomkostninger ved handel med værdipapirer blev tidligere indregnet i anskaffelsespris eller i salgspris, og indgik derfor i regnskabsposten Kursgevinster og -tab" i resultatopgørelsen. Fra 2006 skal omkostninger ved handel med værdipapirer indregnes i en selvstændig regnskabspost i resultatopgørelsen kaldet Handelsomkostninger". Herudover er regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Indtægter og omkostninger er periodiseret og indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsåret, bortset fra udbytte som først indtægtsføres, når udbyttet modtages. Modtagne bruttoudbytter korrigeres for ikke-refunderbar udbytteskat ved indregning i regnskabsposten "skat" jfr. ovenfor under "Ændret regnskabspraksis". KURSGEVINSTER OG TAB I det regnskabsmæssige resultat indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab. De realiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og værdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. De urealiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo regnskabsåret og kursværdien primo regnskabsåret henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsåret. 10

11 REGNSKABSPRAKSIS NØGLETAL DEFINITIONER INDRE VÆRDI Medlemmernes formue/cirkulerende andele ultimo året. SKATTEMÆSSIG KURS Københavns Fondsbørs officielle kurs ultimo året. UDLODNING PR. ANDEL Udlodning pr. andel ultimo året: Udlodning til medlemmerne ultimo/cirkulerende andele ultimo året. SHARPE RATIO Sharpe Ratio beregnes ved at dividere investeringens merafkast med dens volatilitet/standardafvigelse. Sharpe Ratio måler en investeringsafkast i forhold til dens risiko. Jo større positiv Sharpe Ratio, jo bedre risikojusteret afkast. Ved hjælp af Sharpe Ratio kan investeringer med forskellige risikoniveauer sammenlignes. Der opgøres kun Sharpe Ratio for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. HUMANITÆRT BIDRAG Bidraget udgør en %- del af formuen ultimo regnskabsåret - når det kan afholdes af årets afkast: Etik Invest, Danske Obligationer 0,75% Etik Invest Human, Nordiske Aktier 2,00%. ÅRETS AFKAST I PROCENT (Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning)/(indre værdi primo året)-1) x 100. Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x indre værdi ultimo året/indre værdi umiddelbart efter udlodning. OMKOSTNINGSPROCENTEN (Årets administrationsomkostninger/medlemmernes gennemsnitlige formue) x 100. Gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret. OMSÆTNINGSHASTIGHED (Kursværdi af køb + kursværdi af salg)/2)/medlemmernes gennemsnitlige formue. Kursværdi af køb og salg opgøres på baggrund af de realiserede købs- og salgspriser inkl. Kurtage. Køb og salg er udelukkende i forbindelse med løbende porteføljepleje. Medlemmernes gennemsnitlige formue opgøres som beskrevet under omkostningsprocenten. STANDARDAFVIGELSE/VOLATILITET Standardafvigelsen er et mål for afkastets udsving over tiden. Jo større volatilitet, jo større er usikkerheden omkring investeringens fremtidige afkast. Volatiliteten er således et risikomål. Volatiliteten udtrykkes sædvanligvis i procent pr. år. Volatiliteten er et mål for afkastets spredning omkring sin middelværdi afkastets standardafvigelse. Hvis afkastet er normalfordelt kan det forventes, at ca. 2/3 af alle afkastobservationer falder mellem middelværdien plus standardafvigelsen og middelværdien minus standardafvigelsen. Der opgøres kun standardafvigelse/volatilitet for afdelinger, som har eksisteret i minimum 36 måneder. 11

12 HOVED- OG NØGLETAL INVESTERINGSFORENINGEN RESULTATOPGØRELSE (1000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Skat Årets nettoresultat AKTIVER Indestående i depotselskab Obligationer Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt CIRKULERENDE ANDELE (STK.) NETTO RESULTAT (1.000 kr.) Etik Invest, Danske Obligationer Etik Invest Human, Nordiske Aktier Etik Invest, Verden Aktier FORMUE ULTIMO ÅRET (1.000 Kr.) Etik Invest, Danske Obligationer Etik Invest Human, Nordiske Aktier Etik Invest, Verden Aktier CIRKULERENDE ANDELE (STK.) Etik Invest, Danske Obligationer Etik Invest Human, Nordiske Aktier Etik Invest, Verden Aktier INDRE VÆRDI PR. ANDEL (kr.) Etik Invest, Danske Obligationer 9,71 10,19 10,35 10,56 10,80 Etik Invest Human, Nordiske Aktier 11,10 9,33 7,16 6,15 5,37 Etik Invest, Verden Aktier 9,74 9,53 7,73 7,66 7,35 SKATTEMÆSSIG KURS Etik Invest, Danske Obligationer 9,71 10,17 10,34 10,52 10,77 Etik Invest Human, Nordiske Aktier 11,26 9,33 7,17 6,26 5,38 Etik Invest, Verden Aktier 9,69 9,73 7,89 7,56 7,33 UDLODNING TIL MEDLEMMERNE PER ANDEL (kr.) Etik Invest, Danske Obligationer 0,25 0,41 0,44 0,63 0,55 Etik Invest Human, Nordiske Aktier 0, Etik Invest, Verden Aktier HUMANITÆRE BIDRAG PR. ANDEL (kr.) Etik Invest, Danske Obligationer - 0,08 0,08 0,08 0,08 Etik Invest Human, Nordiske Aktier 0,22 0,21 0,14 0,12 0,11 HUMANITÆRE BIDRAG (1.000 kr.) Etik Invest, Danske Obligationer Etik Invest Human, Nordiske Aktier ÅRETS AFKAST I % Etik Invest, Danske Obligationer -0,48 2,82 4,87 3,73 8,26 Benchmark 0,31 5,22 7,00 4,90 10,51 Etik Invest Human, Nordiske Aktier 19,25 30,57 18,68 16,84-28,37 Benchmark 23,10 38,15 21,43 27,73-28,18 Etik Invest, Verden Aktier 2,17 23,29 0,91 4,22-26,50 Benchmark 7,30 24,31 3,51 10,04-28,37 1 Afdelingen Verden's regnskabs periode var

13 HOVED- OG NØGLETAL OMKOSTNINGSPROCENT Etik Invest, Danske Obligationer 1,54 1,02 1,04 1,02 1,06 Etik Invest Human, Nordiske Aktier 1,95 1,80 2,54 2,64 2,86 Etik Invest, Verden Aktier 2,32 2,52 2,31 2,58 1,37 UDLODNING FORDELT PÅ KOMPONENTER i kr Etik Invest, Danske Obligationer Udbytte pr. andel 0,25 0,41 0,44 0,63 0,55 Heraf : Kapitalindkomst 0,25 0,33 0,44 0,50 0,52 Skattefri indkomst 0,00 0,08 0,00 0,13 0,03 Pensionsskattepligtig 0,25 0,41 0,44 0,63 0,55 Etik Invest Human, Nordiske Aktier Udbytte pr. andel 0, Heraf : Kapitalindkomst 0,0023 Aktieindkomst 0,1002 Etik Invest, Verden Aktier Udbytte pr. andel OMSÆTNINGSHASTIGHED Etik Invest, Danske Obligationer 0,54 2,95 1,21 1,57 1,42 Etik Invest Human, Nordiske Aktier 0,62 0,63 0,41 0,45 0,95 Etik Invest, Globale Aktier 0,42 0,45 0,57 0,42 0,14 TAB PÅ AKTIER EJET UNDER 3 ÅR Etik Invest Human, Nordiske Aktier tab vedrørende tab vedrørende tab vedrørende Etik Invest, Globale Aktier tab vedrørende tab vedrørende tab vedrørende ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER (foreningsniveau) Samlede administrationsomkostninger Heraf Løn til ledelse /direktion 301 Indtil har investeringsforeningens daglig ledelse Løn til personale 161 været et administrationsselskab, siden da har foreningen Gennemsnitligt antal ansatte 0,99 haft egen administration og ledelse. Samlet honorar til revisionsfirma 188 Heraf for andre ydelser end revision 95 13

14 ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE BALANCE Note (1000 kr.) Note (1000 kr.) Renteindtægter AKTIVER I alt renter og udbytter Indestående i depotselskab Obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere Handelsomkostninger 0 0 Tilgodehavende renter, udbytter m.m I alt kursgevinster og -tab Andre tilgodehavender 15 0 I alt andre aktiver I alt indtægter Aktiver i alt Administrationsomkostninger PASSIVER Resultat før skat Medlemmernes formue Skat 0 0 Skyldige omkostninger Årets nettoresultat I alt anden gæld Udlodningsregulering Passiver i alt Overført fra sidste år I alt formuebevægelser Til disposition Til rådighed for udlodning Udlodning vedrørende cirkulerende beviser Overført til udlodning næste år 2 44 Overført til formuen NOTER NOTER RENTEINDTÆGTER 5. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING Indestående i depotselskab Renteindtægter Noterede obl. fra danske udstedere Kursgevinst til udlodning I alt renteindtægter Adm.omkostninger til modregning i udlodning Udlodningsregul. ved emission/indløsning OBLIGATIONER Udlodning overført fra sidste år Noterede obl. fra danske udstedere I alt til rådighed for udlodning, brutto I alt obligationer Frivillig udlodning (humanitære bidrag) I alt til rådighed for udlodning, netto HANDELSOMKOSTNINGER Handelsomkostninger dækket ved emissions- indløsningsindtægter MEDLEMMERNES FORMUE Cirk. Formue- I alt handelsomkostninger 0 0 beviser værdi 4. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Medlemmernes formue (primo) Afdelingsdirekte Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser Honorar til revisorer 0 41 Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. 128 Gebyrer til depotselskab emission/indløsning 0 Andre omk. i forbindelse med formueplejen Emissioner i året 10 9 Øvrige omkostninger Indløsninger i året I alt afd. direkte administrationsomkostninger Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradag 32 Andel af fællesomkostninger Regulering af udlodning ved emissioner Honorar til bestyrelse 0 19 og indløsninger 264 Honorar til revisorer 31 0 Overført til udlodning fra sidste år -36 Andre honorarer til revisor 31 0 Overført til udlodning næste år 3 Gebyrer til depotselskab Foreslået udlodning 589 Øvrige omkostninger Overført fra resultatopgørelsen I alt opdelte administrationsomkostninger I alt medlemmernes formue I alt administrationsomkostninger

15 ETIK INVEST HUMAN, NORDISKE AKTIER RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE BALANCE Note (1000 kr.) Note (1000 kr.) Renteindtægter AKTIVER 2. Udbytter Indestående i depotselskab I alt renter og udbytter Noterede aktier fra danske selskaber Noterede aktier fra udenlandske selskaber Kapitalandele I alt kapitalandele Handelsomkostninger 0 0 Andre tilgodehavender 12 0 I alt kursgevinster og -tab I alt andre aktiver I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat PASSIVER Skat Årest nettoresultat Medlemmernes formue Skyldige omkostninger Udlodningsregulering I alt anden gæld Overført fra sidste år I alt formuebevægelser Passiver i alt Til disposition Til rådighed for udlodning Udlodning vedrørende cirkulerende beviser Overført til udlodning næste år Overført til formuen NOTER RENTEINDTÆGTER 6. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING Indestående i depotselskab Renter og udbytter Ikke refunderbart udbytteskat UDBYTTER Adm.omkostninger til modregning i udlodning Noterede aktier fra danske selskaber Udlodningsregul. ved emission/indløsning Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udlodning overført fra sidste år I alt udbytter I alt til rådighed for udlodning, minimum Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres 3. KAPITALANDELE til næste år 0 0 Noterede aktier fra danske selskaber Frivillig udlodning (humanitære bidrag) Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt til rådighed for udlodning, netto I alt kapitalandele MEDLEMMERNES FORMUE Cirk. Formue- 4. HANDELSOMKOSTNINGER beviser værdi Handelsomkostninger dækket ved emissions- indløsningsindtægter Medlemmernes formue primo I alt handelsomkostninger 0 0 Udlodning fra sidste år vedr. cirk. beviser ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Emissioner i året Afdelingsdirekte Indløsninger i året Honorar til revisorer 0 39 Nettoemissionstillæg Gebyrer til deporselskab og nettoindløsningsfradrag 0 Andre omk. i forbindelse med formueplejen Regulering af udlodning ved Øvrige omkostninger emissioner og indløsninger 112 I alt afd. direkte administrationsomkostninger Overført til udlodning fra sidste år -206 Overført til udlodning næste år 2 Andel af fællesomkostninger Foreslået udlodning 767 Honorar til bestyrelse Overført fra resultatopgørelsen Honorar til revisorer 32 0 I alt medlemmernes formue ultimo Andre honorarer til revisor 31 0 Gebyrer til depotselskab 0 14 Øvrige omkostninger I alt opdelte administrationsomkostninger I alt administrationsomkostninger

16 ETIK INVEST VERDEN AKTIER RESULTAT- OG UDLODNINGSOPGØRELSE BALANCE Note (1000 kr.) Note (1000 kr.) Renteindtægter 7 5 AKTIVER 2. Udbytter Indestående i depotselskab I alt renter og udbytter Noterede aktier fra danske selskaber 0 94 Noterede aktier fra udl. selskaber Kapitalandele I alt kapitalandele Handelsomkostninger 0 0 Andre tilgodehavender 4 0 I alt kursgevinster og -tab Mellemværende vedr. handelsafvikling 0 5 Aktuelle skatteaktiver I alt indtægter I alt andre aktiver Aktiver i alt Administrationsomkostninger Resultat før skat PASSIVER Skat Medlemmernes formue Årest nettoresultat Skyldige omkostninger I alt anden gæld Udlodningsregulering I alt formuebevægelser Passiver i alt Til disposition Til rådighed for udlodning 0 0 Overført til formuen NOTER NOTER RENTEINDTÆGTER 6. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING Indestående i depotselskab 7 5 Renter og udbytter Ikke refunderbare udbytteskatter UDBYTTER Kursgevinst til udlodning 1 0 Noterede aktier fra danske selskaber 0 11 Adm. omkostninger til modregning i udlodning Noterede aktier fra udenlandske selskaber Udlodningsregul. ved emission/indløsning 1 76 I alt udbytter I alt til rådighed for udlodning, brutto Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres 3. KAPITALANDELE til næste år Noterede aktier fra danske selskaber I alt til rådighed for udlodning, netto 0 0 Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt kapitalandele MEDLEMMERNES FORMUE Cirk. Formuebeviser værdi 4. HANDELSOMKOSTNINGER Handelsomkostninger Medlemmernes formue primo dækket ved emissions- indløsningsindtægter Emissioner i året I alt handelsomkostninger 0 0 Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og 5. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER nettoindløsningfradrag 13 Afdelingsdirekte Regulering af udlodning ved Honorar til revisorer 0 38 emissioner og indløsninger 1 Gebyrer til depotselskab Overført til udlodning fra sidste år 0 Andre omk. I forbindelse med formueplejen Overført til udlodning næste år 0 Øvrige omkostninger Overført fra resultatopgørelsen 272 I alt opdelte administrationsomkostninger I alt medlemmernes formue ultimo Andel af fællesomkostninger Honorar til bestyrelse Honorar til revisorer 31 0 Andre honorarer til revisor 32 0 Honorar til depotselskab 0 10 Andre omk. I forbindelse med formueplejen 67 0 Øvrige omkostninger I alt opdelte administrationsomkostninger I alt administrationsomkostninger

17 ETISKE RETNINGSLINJER Investeringsforeningen Etik Invest benytter både branchekriterier og kriterier for sociale og miljømæssige forhold. Hvad angår branche- kriterier afstår Etik Invest fra at investere i aktier, hvor mere end 5% af omsætningen hidrører fra våbeneller tobaksindustri. MENNESKERETTIGHEDER Med hensyn til sociale forhold vurderes virksomhedernes overholdelse af nogle af FNs centrale menneskerettighedskonventioner. Det gælder: MISBRUG AF BØRNEARBEJDE (FNs Børnekonvention 32, ILOs konvention nr. 138 om minimumsalder samt ILOs konvention nr. 182 om de værste former for børnetvangsarbejde TVANGSARBEJDE (ILOs konvention nr. 29 om tvangsarbejde og ILOs konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde). DISKRIMINATION PÅ GRUND AF KØN, RACE ELLER RELIGION (FNs deklaration om menneskerettigheder, 2 og 23, ILOs konvention nr. 111 om diskrimination samt ILOs konvention nr. 100 om ligeløn). FORENINGSFRIHED (FNs deklaration om menneskerettigheder 23 samt ILOs konvention nr. 87 om organisationsfrihed og ILOs konvention nr. 98 om organisationsret og kollektiv forhandlingsret.) ARBEJDSMILJØ (ILOs konvention om sundhed og sikkerhed, ILOs konvention om minimumsløn, ILOs konvention om arbejdstider; også kaldet sweatshops). KORRUPTION (OECDs retningslinier om korruption jf. kapitel 6 i OECDs generelle retningslinier for multinationale selskaber). Humanitære organisationer AIDS-Fondet Amnesty International Astma-Allergi Forbundet Børns Vilkår Caritas Danmark DAMP-foreningen Dansk Epilepsiforening Dansk Flygtningehjælp Dansk Røde Kors Danske Døves Landsforbund Landsforeningen LEV Muskelsvindfonden Red Barnet Scleroseforeningen U-landsorganisationen IBIS UNICEF Danmark WWF Verdensnaturfonden MILJØKRITERIER Udgangspunktet for vurderingen af virksomhedernes miljø- mæssige forhold er: FNs konvention om bevarelse af den biologiske mangfoldighed; herunder bioteknologisk sikkerhed. FNs Montrealprotokol om forhold, der reducerer ozonlaget. FNs rammekonvention vedrørende klimaforandringer; herunder Kyotoprotokollen. For at sikre at Etik Invests investeringsportefølje til enhver tid opfylder de etiske kriterier, benytter Etik Invest et internationalt anerkendt screeningsselskab, Global Ethical Standard (GES). Dette selskab gennemfører den indledende analyse af selskaber, og halvårlig screeninger af portføljen. 17

18 FORENINGSOPLYSNINGER OG LEDELSESHVERV FORENINGENS ADRESSE BESTYRELSE c/o Sandals Bureau, BaseCamp Lars Tybjerg, Cand. Polit Højbro Plads 6, 1. sal Pens. direktør i Økonomi- og erhvervsministeriet 1200 København K formand Emmasvej 7 Telefon: Gentofte Telefax: Medlem af bestyrelsen i: REVISION Lønmodtagernes Dyrtudsfond Air Greenland A/S Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Ravn, Cand oecon Tagensvej 86 Pens. koncerndirektør i VKR (VELUX) koncernen Postboks 667 næstformand 2200 København N Poppel Allé 30, Hareskov 3500 Værløse INVESTERINGSRÅDGIVER Danske Bank Finanscenter København Medlem af bestyrelsen i: Global Connect A/S DEPOTSELSKAB Art Andersen A/S Nordea Bank Danmark A/S WindowMaster A/S SolarCap A/S REGISTRERINGSNUMRE CVR NR: Ejvind Sandal Finanstilsynet: Advokat Sandals Bureau, BaseCamp Højbro Plads 6, 1. sal Den Etiske komité 1200 København K nedsat af bestyrelsen som rådgiver for denne Medlem af bestyrelsen i: Lars Tybjerg Greentech Energy System A/S Formand Velamp A/S F.E. Bording A/S Flemming Kofod-Svendsen DOT Dansk Overflade Teknik A/S Sognepræst Øresund Healthcare Management A/S Axcel Industriinvestor a.s. Erik Merlung Vald. Birns Maskinfabrik A/S Pens. Statsadvokat Vald. Birns Ejendomme A/S Fonden DBK-Bogdistribution Signform Danmark Aps Brøndbyernes I.F. Foldbold A/S Kraks Forlag A/S (Næstformand) K.W. Bruun Import A/S Jysk/Fynsk kapitalanlæg A/S Scandi A/S Lindenborg Gods A/S Petri og Haugsted A/S Paustian Holding A/S Tekinno A/S Vald. Birns Invest A/S Hvassfonden samt Withfonden DIREKTION Steen Worziger Direktør 18

Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007

Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007 Investeringsforeningen Etik Invest Højbro Plads 6, 1200 København K. Tel 3393 3391 Fax 3314 7949 www.etikinvest.dk info@etikinvest.dk Den 23. marts 2007 Årsregnskabsmeddelelse 23. marts 2007 Året i hovedpunkter

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010 fjcewifrhousf(ajpers ri Pi-cewa terholisecoopel"s Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern www.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 9680 io ol Gaia Foundation CVR-nr.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010

Kreds Øst CVR-nr Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst CVR-nr. 29 56 77 78

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere