Greentech Energy Systems A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greentech Energy Systems A/S"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2007. Herlev, d Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2006 Greentech s resultat for 2006 blev et underskud på TDKK mod et budgetteret underskud på TDKK Betydeligt forøget aktivitetsniveau. Den første møller opstillet i Polen. Tre projekter under bygning i Italien 168 MW. Beslutning om køb af Vindenergi Invest I A/S og kontant emission på TDKK Væsentlig udbygning af organisationen Greentech forventer et overskud for indeværende år i niveau TDKK Den ordinære generalforsamling afholdes d kl i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Information: Direktion: Kaj Larsen Telefon: Med venlig hilsen Bestyrelsen Ejvind Sandal formand Jens Kjelde Mors næstformand Carsten Pedersen Jørgen Bendsen Poulsen Erik Damgaard Nielsen Peter Høstgaard-Jensen

2 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN TDKK Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Årets resultat Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm til finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin 39,0% 45,4% 41,6% 43,6% 61,2% Overskudsgrad * 36,7% Egenkapital andel 58,5% 35,0% 46,1% 32,6% 31,3% Egenkapitalforrentning -8,2% -20,7% -9,2% -5,9% 6,1% Resultat pr. aktie (EPS Basic), DKK -0,69-1,06-0,44-0,22 0,21 Indre værdi pr. aktie 12,24 4,65 5,72 4,11 3,59 Kurs/Indre værdi 5,56 15,18 4,29 8,00 2,46 Børskurs ultimo 68,00 70,59 24,53 32,89 8,83 Gennemsnitligt antal ansatte * Overskudsgrad er af hensyn til sammenlignelighed reguleret for andre driftsindtægter. Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet "Ændring af anvendt regnskabspraksis". Sammenligningstallene er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 1

3 Forretningsidé Greentech Energy Systems A/S ( Greentech eller Selskabet ) er et energiselskab, der fremstiller og sælger elektricitet baseret på vindkraft. Greentech udvikler, opfører og driver egne vindkraftanlæg. De nuværende markedsforhold på Greentech s geografiske fokusområder gør det muligt at udvikle vindmølleprojekter med tilfredsstillende rentabilitet. Det skyldes ikke mindst et udtalt politisk ønske om at fremme den alternative energi herunder vindenergi med tilskuds- og støtteordninger. Det er imidlertid samtidig Greentech s holdning, at den langsigtede udvikling i markedets nøglefaktorer vil gøre det muligt også at udvikle attraktive vindmølleprojekter, når tilskudsordningerne er bortfaldet og elektriciteten sælges til gældende markedspriser. Markedsfokus Greentech opererer i udvalgte EU-lande. Fokus er især på Italien og Polen, men Greentech har også aktiviteter i Danmark, Tyskland og Norge. Italien er valgt som fokusområde, fordi afregningspriserne på elektricitet produceret på vindenergi i dag er særdeles attraktive samtidig med, at Italien har et stort ønske om at gøre sig selvforsynende med energi. Dette kræver en væsentlig udbygning af den bestående produktionskapacitet. Polen er valgt som fokusområde, fordi landet indtil videre har en megen beskeden produktion fra alternativ energi sammenholdt med, at Polen har forpligtet sig til at følge de overordnede mål i EU. Dette vil skabe behov for store investeringer i sektoren. Lovgivningen og afregningspriserne er p.t. tilfredsstillende, men på lidt længere sigt ventes disse at stige og derved gøre vindmølleinvesteringer yderligere attraktive. I både Italien og Polen har Greentech en omfattende erfaring med at udvikle projekter og et stort netværk. Strategi Greentech s strategi er koncentreret om nøgleordene vind og EU og kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: Greentech ejer og driver produktionsanlæg, der fremstiller elektricitet ved vindkraft. Greentech erhverver sin produktionskapacitet ved - egen udvikling af vindmølleprojekter fra greenfield stadiet - køb af vindmølleprojekter under udvikling, som færdiggøres i eget regi - køb af eksisterende vindmølleprojekter. Greentech vil normalt fokusere på projekter med en kapacitet på MW. Greentech vil typisk gå ind i projekterne så tidligt som muligt for at få størst mulig del i værdiskabelsen. Greentech s spidskompetencer er evaluering af projekter, styring af udviklingsprocesser og fremskaffelse af optimale finansieringsløsninger til projekter. Disse spidskompetencer ligger internt i Selskabet. Omvendt har Greentech valgt at outsource andre arbejdsopgaver, fordi det enten ikke er rentabelt for Selskabet selv at opbygge kompetencer på de områder, eller fordi opgaverne er så komplekse, at de kræver en ekstern vurdering. Greentech er i vækst. For at styre den voksende portefølje af projekter i flere lande og for at optimere økonomien i de enkelte projekter har Greentech fortsat behov for at styrke sin organisation med en række nøglepersoner. Men Greentech vil stadig holde fast ved outsourcingen af andre opgaver. Med den model kan Greentech på få år øge produktionen af strøm markant og alligevel holde de faste omkostninger på et ret lavt niveau. De variable eksterne omkostninger kan nemt tilpasses de faktiske aktiviteter. 2

4 De vigtigste eksterne samarbejdspartnere er danske og internationale vindeksperter, producenter af møller, erfarne lokale developere og andre lokale rådgivere med et grundigt kendskab til branchen og et stort netværk. Samarbejdet med de partnere sikrer en stærk lokal forankring i områder, hvor Greentech ikke selv har egne folk. Selskabet outsourcer indtil videre også service og vedligehold af sine vindmølleparker. Målsætninger Greentech s overordnede mål er: At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2007 på mindst 68 MW At have en installeret produktionskapacitet ved udgangen af 2008 på mindst 200 MW At installere MW årligt i de efterfølgende år At opnå et afkast EBITDA i forhold til investeret kapital på i gennemsnit 15% på den operationelle portefølje At sikre aktionærerne et fornuftigt afkast gennem vedvarende kursstigninger i aktien ÅRET I HOVEDTRÆK Flerdobling af kapaciteten Greentech har i 2006 taget en række afgørende skridt frem mod sit mål om at drive en større portefølje af producerende vindmølleparker i flere europæiske lande. Selskabet indledte i foråret byggeriet af sin første vindmøllepark på Sardinien Energia Verde nær Cagliari - med en samlet kapacitet på 21 MW. Projektet til ca. DKK 200 mio. er blevet forsinket i nogle måneder på grund af sene leveringer af vindmølletårne, men parken ventes sat i drift i løbet af 2. kvartal Samtidig indledte Greentech arbejderne på sit hidtil største projekt Monte Grighine på Sardinien med anlæg af veje og kranpladser. Omkring årsskiftet blev der skrevet kontakt på 43 møller, som leveres i løbet af 2008, så vindmølleparken ventes i drift ved udgangen af Investeringen i projektet er ca. DKK 1 mia. Herudover påbegyndte Greentech udviklingen af sit første projekt på det italienske fastland. Det havde over en længere periode været et strategisk mål at mindske afhængigheden af Sardinien og samtidig styrke tilstedeværelsen på det attraktive italienske marked. Det første skridt i den retning lykkedes ved påbegyndelsen af udviklingen af Colli di Montebove projektet på 32 MW. I Polen begyndte datterselskabet Eolica Polczyno i august måned at producere og levere strøm. Det er et lille projekt med kun 2 møller med en samlet kapacitet på 1,6 MW, men det har signalværdi at vise, at Greentech er aktiv lokalt samtidig med, at det har været nyttigt at afprøve de nye polske systemer med et mindre projekt. To andre polske projekter Ustka og Eolica Wojciechowo med en samlet kapacitet på næsten 60 MW blev bragt så langt, så der efter planen kan indgås kontrakt på møller, anlægsarbejder og elektriske installationer i løbet af I juli indgik Greentech en betinget aftale om at købe projekter og projektrettigheder i 3 lande (Tyskland, Italien og Norge) fra selskabet Vindenergi Invest A/S. I løbet af 2. halvår brugte Greentech 3

5 omfattende ressourcer på due diligence af denne portefølje, og i november kunne der indgås en aftale om køb af samtlige aktier i selskabet Vindenergi Invest 1 A/S. Aftalen var betinget af en række myndighedsgodkendelser, hvorfor transaktionen først blev endelig afsluttet tidligt i Samtidig med denne erhvervelse gennemførte Greentech en kontant kapitaltilførsel på DKK 350 mio. Greentech har allerede optimeret et af de tilkøbte projekter en 48,3 MW park nær Messina på Sicilien og indgået kontrakt om møller, civil og elektriske arbejder til endelig levering i 2008, hvorfor det forventes, at også denne park kan komme i drift i slutningen af Med disse tiltag forventer Greentech at øge sin producerende kapacitet fra 17,1 MW ved udgangen af 2006 til over 68 MW ultimo Ved udgangen af 2008 ventes kapaciteten at overstige 200 MW. Organisationen er blevet styrket med ansættelsen af koncerndirektør Martin M. Kristensen, en ny økonomidirektør og en ansvarlig for projekterne i Italien. Udbygningen fortsætter i Drift, resultat og balance. Omsætningen faldt fra DKK 15,9 mio. i 2005 til DKK 14,7 mio. Faldet skyldes meget ringe vindforhold i Danmark i de første 3 kvartaler, som kun delvist blev opvejet af et godt 4. kvartal med megen blæst. Bidraget fra de 2 nye møller i Polen var beskedent, da de kun var i drift i 4 måneder. Administrationsomkostningerne steg med over 50% til DKK 12,5 mio. Stigningen skyldes udvidelsen af organisationen og en markant stigning i aktivitetsniveauet. Resultatopgørelsen er herudover påvirket af en positiv post på TDKK 975, der er en tilbageførsel af en del af en hensættelse fra 2005 regnskabet; hensættelse til imødegåelse af tab på retssag med Intertec A/S u/konkurs. Da de finansielle udgifter, netto, steg med DKK 2 mio., endte året med et underskud før skat på DKK 12,9 mio. Forventningen var et underskud i niveauet DKK 9 mio., men forværringen skyldes den lavere omsætning i forening med de stigende udgifter fra Selskabets vækst. På balancens aktivside er der grund til at knytte en kommentar til poster vindmøller under opførelse. Posten vindmøller under opførelse er steget fra TDKK i 2005 til TDKK i Posten indeholder aktiverede omkostninger på de enkelte projekter og kan som sådan specificeres som følger: Wiatropol portefølje TDKK Energia Verde TDKK Colli di Montebove TDKK 647 Monte Grighine TDKK Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Købsaftalen med Vindenergi Invest 1 A/S blev gennemført 16. februar 2007, og salgsprisen på DKK 210 mio. samt overtagelse af en fordring på DKK 17 mio. blev erlagt med styk nye aktier til kurs 52,45. Samtidig fik Selskabet tilført kontant DKK 350 mio. i en rettet emission, hvor der blev udstedt nye aktier. Fordelingen af købsprisen på enkeltaktiver er endnu ikke tilendebragt. Greentech har desuden med virkning fra 1. marts udstedt nye aktier til kurs 70,30 eller i alt DKK 7,2 mio. til World Wide Wind A/S til fuld og endelig afregning af ethvert fremtidigt krav om royalty fra porteføljen i Wiatropol. Betalingen er sket som en gældskonvertering på EUR Transaktionen er en udløber af Greentech s køb af Wiatropol i Polen i World Wide Wind har herefter ikke yderligere krav på royalties fra udviklingen af den polske portefølje. 4

6 Med den seneste kapitaludvidelse udgør aktiekapitalen i Greentech DKK fordelt på stk. aktier á nom. DKK 5,0. Forventninger til 2007 Greentech vil i 2007 øge sit indtægtsgrundlag markant. Ud over indtægterne fra de 19 danske møller og de 2 polske møller vil Koncernen fra 16. februar have indtægter fra 22 tyske møller med en samlet kapacitet på godt 30 MW. Desuden ventes Selskabet i midten af maj at gøre Energia Verde på Sardinien operationelt, så de 14 møller kan begynde at levere strøm til det italienske net. Der har været forsinkelser i leverancen af dette projekt, idet det oprindeligt var antaget, at projektet ville være i drift primo februar Forsinkelsen til midten af maj betyder en væsentlig reduktion af omsætningen i 2007 på ca. TDKK , hvorfor bestyrelsen har valgt at korrigere forventningerne til året. De faste omkostninger vil herudover stige, fordi organisationen udbygges til at håndtere et markant større aktivitetsomfang efter købet af aktiviteterne i Vindenergi Invest 1 A/S (VEI 1 A/S). På basis af ovennævnte forudsætninger forventer Selskabet et resultat før skat på DKK mio. ved normale vindforhold. Disse forventninger er baseret på Greentech s nuværende projektportefølje og finansieringsstruktur. GREENTECH S AKTIVITETER Greentech fokuserer på EU-området og især på Italien og Polen, hvor Selskabet har omfattende erfaring med at udvikle projekter og har et stort netværk og kendskab til lokale forhold. Italien har særdeles attraktive afregningspriser for vindbaseret elektricitet og der er betydelige nationale ambitioner om at øge vindkraftens andel af den samlede el-produktion. I Polen er afregningspriserne ikke på samme niveau, men priserne ventes på lidt længere sigt at blive attraktive, og potentialet for vindenergi i landet er stort. Aktiviteterne i de to lande suppleres af møller i Danmark og Tyskland, som er mere modne markeder, og i Norge. En portefølje i 5 lande sikrer en balanceret risikoprofil. ANLÆG I DRIFT Danmark: Selskabets danske møller i Milbak, Oppelstrup, Hannesborg og Frøslev har en samlet kapacitet på 15,45 MW. Møllerne har i 2006 tilsammen produceret kwh mod kwh året før. Produktionen var i årets 9 første måneder væsentligt lavere end ventet på grund af dårlige vindforhold. Det blev der rettet noget op på i 4. kvartal, men årets samlede produktion blev lavere end ventet. Der var ingen driftsmæssige problemer med møllerne. Lokation Fabrikat Antal møller Samlet kapacitet Igangsat Produktion 2006 Milbak NEG Micon kw kwh Oppelstrup NEG Micon kw kwh Hannesborg Nordex kw kwh Frørup Nordex 2 1,3 MW kwh Danmark 19 15,45MW kwh 5

7 Elektricitet fra de danske møller afregnes i henhold til overgangsordningen af 1999 med DKK 0,60/kWh i de første fuldlasttimer. Efter udløbet af fuldlasttimerne og op til 10 år efter møllerne er taget i brug, afregnes produktionen med DKK 0,43/kWh. Herefter afregnes produktionen med DKK 0,33/kWh. Finansieringen af møller er sket med 75-80% ekstern bankfinansiering. Resten er egenkapital. Polen Det 100% ejede selskab Eolica Polczyno Sp. z o.o. ejer Połczyno anlægget, der blev sat i drift i august 2006 som Greentech s første producerende anlæg uden for Danmark. Selskabet har indgået en aftale med elselskabet Energa i Gdansk om levering af strøm og salg af grønne certifikater til de priser, der gælder i det åbne marked. Afregningsprisen var i 2006 ca. DKK 0,55/kWh. Der er indgået en 12-årig service- og vedligeholdelsesaftale med Enercon, der sikrer en total overvågning af møllerne i denne periode. Lokation Fabrikat Antal møller Samlet kapacitet Igangsat Produktion 2006 Ejerand el Połczyno Enercon 2 1,6 MW kwh 100% Den samlede investering i projektet inkl. udviklingsomkostninger er ca. EUR 1,5 mio. Det svarer til EUR /MW. Tyskland Greentech er via købet af VEI 1 A/S med virkning fra 16. februar 2007 blevet medejer af 3 producerende vindmølleparker i Tyskland: Gehlenberg, Wormlage og Tiefental. Disse mølleparker indgår ikke i 2006 regnskabet, men der er nedenfor redegjort nærmere for disse aktiviteter. Lokation Fabrikat Antal møller Samlet kapacitet Igangsat Produktion 2006 Ejerandel Gehlenberg Enercon 13 23,4 MW 2000/ kwh 100% Wormlage Vestas 5 3,75 MW kwh 50% Tiefental Vestas 4 3,00 MW kwh 50% Tyskland 22 30,15 MW kwh Gehlenberg Windpark Gehlenberg ligger ved Oldenburg i delstaten Niedersachsen. Elektriciteten afsættes til en fast pris på EUR 0,091 pr. kwh i henhold til tysk lovgivning. Wormlage Via Wormlage Windenergianlagen ejes 49,5% af et vindenergianlæg mellem Dollenchen og Wormlage i delstaten Brandenburg. Elektriciteten afsættes til en fast pris på EUR 0,0853 pr. kwh i henhold til tysk lovgivning. Tiefental Via Tiefental Windenergianlagen ejes 49,5% af et vindenergiprojekt ved Würzburg i den tyske delstat Bayern. Produceret elektricitet afsættes til en fast pris på EUR 0,0853 pr. kwh i henhold til tysk lov. 6

8 ANLÆG UNDER BYGNING Italien Lokation Fabrikat Antal møller Samlet kapacitet Forventet igangsættelse Forventet årlig nettoproduktion Ejerandel Energia Verde - "Cagliari I" Nordex 14 21,0 MW 2. kvartal kwh 100% Monte Grighine Kontrakt indgået 43 98,9 MW 4. kvartal kwh 100% Messina Kontrakt indgået 21 48,3 MW 3. kvartal kwh 85% Italien ,9 MW kwh Cagliari I Det 100% ejede Energia Verde Srl. indgik i februar 2006 en turnkey aftale med Nordex Italia Srl. om opførelse af 14 stk. 1,5 MW møller i kommunerne Uta og Assemini på Sardinien. I aftalen indgik også den nødvendige infrastruktur og nettilslutning. Byggeriet forventes afleveret i 2. kvartal Den samlede investering uden udviklingsomkostninger er EUR 26,8 mio. Greentech finansierer selv hele dette beløb i byggefasen. Når møllerne er sat i drift, vil Selskabets refinansiere omkring 75% på projektfinansieringsvilkår. Monte Grighine Byggeriet af dette projekt i Villaurbana, Siamana og Mogorella på det vestlige Sardinien er igangsat i 2006 med anlæg af veje og kranpladser. Selskabet forventer, at støbning af de første møllefundamenter vil blive igangsat i 2. kvartal Der er underskrevet kontrakt med en mølleleverandør, der sikrer levering af møller i 3. kvartal Der skal indgås aftale med henholdsvis en leverandør af de elektriske installationer inklusive nettilslutning og med en leverandør af de samlede jord- og støbeleverancer, så vindmølleparken kan være i drift ved udgangen af Projektet er Greentech s største med en forventet investering på EUR 125 mio. og en kapacitet på næsten 100 MW. Selskabet er pt. i forhandlinger med en italiensk bank om projektfinansiering. Messina Greentech er via købet af VEI 1 A/S med virkning fra 16. februar 2007 blevet medejer af et projekt ved byen Messina i det nordøstlige Sicilien i kommunerne Rocella Valdemone, Montalbano Elicona og San Piero Patti. Projektet er 85% ejet af Greentech og 15% ejet af en lokal samarbejdspartner. Dette projekt indgår ikke i 2006 regnskabet, men der er nedenfor redegjort nærmere for projektet. Greentech har optimeret projektet, således at det nu omfatter 21 møller på hver 2,3 MW, dvs. i alt 48,3 MW. Der er underskrevet leverancekontrakt med en mølleleverandør, der sikrer levering af møller i 3. kvartal Der er også underskrevet en aftale om udførelse af de civile og elektriske arbejder på projektet. Projektet forventes at være operationelt i sidste halvdel af % af de samlede opførelsesomkostninger på ca. EUR 68,0 mio. forventes finansieret ved leasingfinansiering op til 20 år på attraktive vilkår. Der pågår pt. forhandlinger med en fransk bank, der 7

9 tidligere har leasing-finansieret vindmølleprojekter i Italien. Den resterende del af investeringen vil fremkomme som egenkapital i projektet. Den lokale partner har ansøgt om investeringstilskud til dette projekt. Denne ansøgning vil blive behandlet i løbet af Der kan blive tale om tilskud på op til EUR 10,0 mio. Såfremt det lykkes at opnå dette tilskud, vil finansieringen blive tilrettelagt som en traditionel projektfinansiering. PROJEKTER UNDER UDVIKLING Italien Lokation Antal møller Samlet kapacitet Forventes færdigudviklet Ejerandel Cagliari II 16 24,0 MW / option Cagliari III 9 13,5 MW / option Colli di Montebove 16 32,0 MW 1. halvår % Parco Eolica di Isca Srl 14 28,0 MW 1. halvår /option Basilicata, Campanien, Puglien 300,0 MW Afklares 100% Italien 397,5 MW Cagliari II + III Disse projekter ejes af selskabet Energia Alternative Srl, hvormed Greentech i 2003 indgik en aftale om køb af aktierne, når et af de nævnte projekter er færdigudviklet. Projekterne er indtil videre stoppet af den gældende lovgivning på Sardinien. Det Sardiske Råd (Parlamentet) forhandler imidlertid for tiden en ny Finanslov, hvor situationen omkring vindmølleprojekter indgår. Det fremgår således af afsnit 16 til den Finanslov, der er offentliggjort, at projekter beliggende på industrijord vil kunne bygges. Hvis den endelige Finanslov får dette udseende, vil det være muligt at opnå den manglende byggetilladelse og igangsætte disse projekter i indeværende år. Colli di Montebove Colli di Montebove Eolica Srl. er et nystiftet selskab, der skal udvikle og eje et vindmølleprojekt på 32 MW ved Casoli i den italienske region Abruzzo. Selskabet ejes 80% af Greentech og 20% af den lokale projektudviklingsselskab Clean Power Projects S.r.l., Bolzano, Italy, som vil stå for udviklingen sammen med Greentech. Projektet er endnu i startfasen, men forventes færdigudviklet i løbet af 1. halvår Når projektet er færdigudviklet, har Greentech en option på at købe partneren ud for en fast pris på EUR pr. MW, svarende til i alt EUR Parco Eolica di Isca Srl. Greentech har via købet af VEI 1 A/S med virkning fra 16. februar 2007 fået en option på at indtræde som ejer i projektet Parco Eolica di Isca Srl. i Catanzaro provinsen i den italienske region Calabrien. Dette indgår ikke i 2006 regnskabet, men der er nedenfor redegjort nærmere for projektet. Projektet ejes i dag 90% af Vento Italia SA og 10% af den lokale samarbejdspartner Christiano Sama. Projektet er i startfasen. Der er indgået aftaler med 2 kommuner om udviklingen af projektet. De nødvendige jordlejerettigheder er sikret, ligesom der er indgivet ansøgning om miljøtilladelse. 8

10 Vindmølleparken omfatter 14 møller på hver 2 MW, i alt 28 MW. Der er opnået tilladelse til nettilslutning for op til 30 MW. Den lokale developer har tidligere udviklet projekter i Calabrien og har således et godt navn hos de myndigheder, der skal give de nødvendige tilladelser. Der er derfor stor tiltro til, at dette projekt kan opnå alle nødvendige tilladelser. Greentech har gennem et datterselskab mulighed for at erhverve 90% af dette projekt, når alle nødvendige tilladelser foreligger. Prisen for denne ejerandel vil være EUR /MW svarende til ca. DKK 24,5 mio. Basilicata, Campanien og Puglien Greentech er via købet af VEI 1 A/S med virkning fra 16. februar 2007 blevet medejer af en række projektselskaber, som i alt har 300 MW under udvikling i regionerne Basilicata, Campanien og Puglien. Der er indgået en aftale med den lokale developer om, at denne over en periode skal udvikle et antal vindmølleprojekter, der samlet giver Greentech en kapacitet på 300 MW. Hvis de projekter, der arbejdes med i øjeblikket, ikke skulle føre til endelige godkendelser, har developeren en forpligtelse til, uden yderligere beregning, at erstatte ikke gennemførlige projekter med nye projekter. Projekterne indgår ikke i 2006 regnskabet, men der er neden for redegjort nærmere for projekterne. Samarbejdsaftalen indeholder i første omgang følgende projekter: Puglien: Brindisi: Kapacitet 80,5 MW baseret på 35 turbiner a 2,3 MW. Der er indgået nødvendige aftaler med kommune og jordejere. Der er ansøgt om nettilslutning og miljøgodkendelse. Candela: Kapacitet 120 MW baseret på 40 turbiner a 3,0 MW. Der er indgået lejeaftaler med jordejerne, ligesom der er ansøgt om nettilslutning og miljøgodkendelse. Campanien: Guardia dei Lombardi: kapacitet 50 MW Aftaler med kommuner og jordejere er på plads. Basilicate: Montemilone: Kapacitet 40 MW. Aftaler med kommuner og jordejere er på plads. Den lokale developer står for udviklingen af projekterne mod betaling ved aftalte milepæle. Den samlede betaling for udviklingen af projekterne beløber sig til EUR /MW. Der var oprindeligt indgået en aftale med den lokale developer, hvor denne skulle forblive i projektet med en ejerandel på 25%, når projektet var færdigudviklet, bygget og sat i drift.. Greentech har imidlertid genforhandlet denne del af aftalen, således at det nu er aftalt, at Greentech overtager de resterende 25% i takt med udviklingen af de enkelte projekter. 9

11 Norge Kollsnes Greentech er via købet af VEI 1 A/S med virkning fra 16. februar 2007 blevet medejer af et projekt i Norge, Kollsnes Vindpark AS. Dette projekt indgår ikke i 2006 regnskabet, men der er nedenfor redegjort nærmere for projektet. Antal Samlet Forventes Lokation Fabrikat møller kapacitet færdigudviklet Ejerandel Kollsnes Ej besluttet MW 1. halvår ,5% Kollsnes projektet er beliggende i Øygarden kommune ved Bergen i Norge og udvikles af lokale developere. Der er søgt hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om tilladelse til at installere op til 19 vindmøller med en samlet nominel kapacitet på 38 MW. Der skal iværksættes yderligere undersøgelser og foretages beregninger, der vil tage måneder. Greentech ejer p.t. 11,5% af projektet, men har en forpligtelse til at købe den resterende del af projektet ved opnåelse af diverse tilladelser. Polen Det 100% ejede datterselskab Wiatropol International Sp. z o.o. har en større portefølje under udvikling, men tempoet i udviklingen dikteres i et vist omfang af mulighederne for nettilslutning. Transmissionsnettet er generelt underdimensioneret i den nordlige del af Polen og det må Greentech desværre indrette sig efter, således at nogle af projekterne færdigudvikles i 2007 og 2008, mens andre projekter vil være længere undervejs. Nedenfor beskrives de projekter i porteføljen, der forventes færdigudviklet i løbet af 2007 og Lokation Antal møller Samlet kapacitet Forventes færdigudviklet Ejerandel Ustka 19 38,0 MW % Krokowa onshore 15 32,4 MW 2007 og % Porzecze-Dobiesław MW 1. halvår % Parnowo 9 20 MW % Pomorze offshore MW % Eolica Wojciechowo MW 1. halvår % Polen ,4 MW Ustka Udviklingen af Ustka projektet på 38 MW fortsætter i henhold til planen. Den nye lokalplan med 20 mølleplaceringer er vedtaget, og design for kabelrute er indleveret til godkendelse. Behandlingen af designet forventes afsluttet i 2. kvartal Det forventes, at dette projekt vil være fuldt udviklet i løbet af året, hvorefter det vil blive overflyttet til et 100% ejet datterselskab af Greentech inden kontraheringen af møller påbegyndes. Krokowa-onshore Der er åbnet mulighed for at koordinere udviklingen af de 3 mindre projekter Starzyński Dwór, Sulicice og Sławoszyno med 1 nyt projekt i kommunen Werblinia, hvorfor Selskabet har valgt at betragte disse 4 projekter som ét samlet projekt, Krokowa onshore, med en samlet kapacitet på 32,4 MW. Der er 10

12 opnået nettilslutningsaftale på denne kapacitet, ligesom der er påbegyndt arbejde med at få byggetilladelse til den ca. 10 kilometer lange kabelrute og transformerstationen, der er nødvendig for projektets gennemførelse. Porzecze - Dobiesław: Dette projekt på i alt 46 MW har opnået lokalplan, der er underskrevet nye jordlejeaftaler, og fra kommunen er der modtaget en hensigtserklæring med fuld støtte til projektet. Projektet vil formentlig først kunne få nettilslutning i 2008, da der skal foretages investeringer i en transformerstation, som skal bygges i et samarbejde mellem netoperatøren og det lokale elektricitetsselskab. Parnowo Parnowo projektet har vanskeligt ved at opnå nettilladelse. Derfor har Wiatropol tilsluttet sig en gruppe af 5 andre developere i samme område med henblik på at lægge juridisk pres på den lokale afdeling af elektricitetsselskabet Energa i Koszalin. Målet er at presse Energa til at give endelige betingelser for nettilslutningen, så denne del af projektudviklingen kan fortsætte. Lisewo Lisewo projektet var oprindelig et mindre projekt med 3 mølleplaceringer. Da Wiatropol, på grund af for høje krav til jordlejen, har undladt at forlænge aftalen med en jordejer, er der kun 2 mølleplaceringer tilbage. Det er derfor besluttet at sælge de projektrettigheder, der var opnået for disse 2 placeringer, til en anden developer, der har mulighed for at integrere de 2 placeringer i et større projekt. Det forventes, at dette salg vil blive gennemført i Pomorze offshore Udviklingen af Pomorze offshore projektet er genoptaget, efter Wiatropol har vundet en retssag mod Infrastrukturministeriet om tilbagetrukne tilladelser, og alle tidligere opnåede tilladelser nu igen er gældende. Projektet mangler kun at opnå byggetilladelse til den kabelrute på ca. 17 kilometer, der skal trækkes fra møllerne til den 400 kv transformerstation, hvor nettilslutning skal foretages, samt den transformerstation, der skal etableres på kabelruten. Wiatropol har udarbejdet et forslag til denne kabelrute og nu officielt ansøgt om tilladelse til at bygge denne. Når kabelruten er godkendt, vil Selskabet påbegynde arbejdet med at finde en køber eller en partner til dette store projekt. Eolica Wojciechowo Eolica Wojciechowo er et ejet joint venture mellem Greentech og 2 selskaber i den statsejede PSE-koncern. Dette projekt har i 2006 været forsinket af en række forhold, der alle relaterer sig til en licitation om leverancen af møller til projektet. Der har været gennemført 3 licitationer, der alle er blevet påklaget af det samme selskab. Samtlige disse klager er gået til retten, der hver gang har givet klager medhold. Eolica Wojciechowo har imidlertid påklaget den seneste afgørelse til et højere polsk retsniveau og har den 27. november 2006 fået medhold i klagen i en retsafgørelse, der ikke kan ankes. Efter denne afgørelse forsøgte et andet polsk selskab at forsinke processen. Denne henvendelse er ligeledes behandlet i retten, der har givet Eolica Wojciechowo medhold i at alle procedurer har været fulgt. Denne afgørelse er imidlertid blevet påklaget til en højere retsinstans, der forventes at tage stilling til sagen inden for en periode af 6 uger. Hvis Eolica Wojciechowo også får medhold ved denne retsinstans, kan udviklingen af projektet fortsætte ved at indkalde de bydende fra den sidste licitation til en forhandlingsrunde. Hvis Eolica 11

13 Wojciechowo ikke får medhold, skal der gennemføres en ny licitationsrunde. Det forventes dog stadig, at samtlige tilladelser til projektet vil være opnået i indeværende år, hvorefter der kan kontraheres møller og øvrige leverancer. MARKEDSFORHOLD OG MÅLSÆTNINGER Væksten på det europæiske marked for vindenergi satte nye rekorder i Ifølge den årlige opgørelse fra EWEA den europæiske vindindustris interesseorganisation blev der sidste år i EU installeret MW, hvilket var en stigning på 23% fra året før. Den samlede installerede kapacitet steg 19% til over MW. De etablerede markeder Tyskland og Spanien tiltrækker fortsat de fleste investeringer i ny vindenergi, men tendensen går klart i retning af, at nyere vindenergilande som Greentech s fokusmarkeder Italien og Polen - kommer til at trække væksten fremover. I 2002 blev kun 680 MW installeret uden for pioner-landene Tyskland, Spanien og Danmark, mens der i 2006 blev installeret MW i nyere vindenergilande. Tyskland er fortsat Europas største marked med MW installeret i 2006 og en samlet installeret kapacitet, der nu overstiger MW. Italien fortsatte sin positive udvikling og fik Installeret vindenergi i Europa Land MW i alt installeret ultimo 2006 [MW installeret i løbet af 2006] Greentech udviklingsfokus Greentech driftslande Portugal [694,4] Ireland 745 [249,9] installeret 417 nye MW, der bragte kapaciteten op på MW. Det polske marked oplevede også betydelig vækst med 69,3 MW til en samlet kapacitet på 152,5 MW. Spanien [1.587] Kilde: The European Wind Energy Association Storbrit [634,4] Frankrig [810] Norge 314 [47] Danmark [11,5] Holland [356] Belgien 193 [26,3] Schweiz 11,6 [0] Tyskland [2.233] Østrig 965 [145,6] Italien [417] Sverige 572 [62] Tjekkiet 50 [22] Polen 152,5 [69,3] Finland 86 [4] Slovakiet 5 [0] Ungarn 61 [43,4] Slovenien 0 Kroatien 17,2 [11,2] Estland 32 [0] Letland 27 [0] Litauen 55,5 [49,05] Rumænien 3 [1,3] Grækenland 746 [172,5] Den fremtidige vækst Den fremtidige vækst på det europæiske marked ventes ikke mindst drevet af nyere vindenergilande, fremgår det af en analyse fra research- og rådgivningsvirksomheden Emerging Energy Research. Der forventes signifikant vækst på de sydeuropæiske markeder - især Italien, Portugal og Frankrig - med Italien som det stærkeste marked, hvor der ventes installeret MW over de næste 5 år. I Østeuropa ventes kapaciteten 10-doblet i de næste 5 år, anført af Polen, Ungarn og Tjekkiet. I alt ventes den europæiske kapacitet inden for vindenergi i 2011 at være fordoblet til et niveau på MW. Bulgarien 32 [22] Tyrkiet 51 [30,85] 12

14 Blandt aktørerne ventes store privatejede elproducenter og offentligt ejede forsyningsselskaber i stigende grad at drive væksten. Disse virksomheder har gennem nogle år opbygget egne udviklingsafdelinger inden for vindenergi og udnyttet deres økonomiske styrke til at købe store projekter eller opbygge betydelige pipelines. De store aktører ventes at koncentrere sig om de store vindmølleprojekter, hvorfor der stadig vil være et vindue for projekter på MW, som Greentech normalt fokuserer på. Projekter af den størrelse passer godt til Greentech s lille, dedikerede organisation og er typisk for små til de store europæiske forsyningsselskabers tunge omkostningsstruktur. Blandt de traditionelle developere øges konkurrencen om tilladelser til at udvikle projekter, og på nogle markeder er greenfield-områder ved at blive en knap vare. I den sammenhæng står Greentech godt med sin meget betydelige projektpipeline i primært Italien og Polen. Emerging Energy Research vurderer, at de rene developeres forretningsmodel er under pres og må udvikles til at omfatte en større del af værdikæden, ligesom Greentech allerede har gjort. Fortsat politisk støtte Vindenergi nyder stor støtte fra politisk hold. Baggrunden er ud over miljøhensyn - ønsket om at frigøre sig fra afhængigheden af olie og naturgas, den stigende knaphed på fossilt brændstof og det stadigt stigende energiforbrug. Globalt har både Kyoto og Johannesburg topmøderne bekræftet viljen til at reducere udledning af drivhusgasser fra bl.a. fossilt brændstof, og i EU bekræftede Kommissionen i sin strategiske energiredegørelse i begyndelsen af 2007 den politiske støtte. På EU-topmødet i marts 2007 vedtog regeringscheferne, at 20% af EU's energiforbrug i 2020 skal dækkes af vedvarende energi. I aftalen bruges udtrykket "bindende mål", hvilket anses for et betydeligt fremskridt, men der henstår stadig et større politisk arbejde med at fastlægge, hvordan hvert land skal bidrage til det samlede mål. Nuværende afregningsforhold I Danmark sælges elektricitet til det elektricitetsselskab, der ligger i det område, hvor møllerne er opstillet. En lang række tidligere støtteordninger er nu stort set afviklet, og derfor er opstillingen af møller næsten gået i stå der blev i 2006 kun opstillet 11,5 MW. Samtlige Greentech s danske møller afregnes med DKK 0,60/kWh i de første fuldlasttimer, og herefter falder afregningsprisen til DKK 0,43/kWh indtil udløbet af det tiende år. Efter 10 år afregnes produktionen med DKK 0,33/kWh. Med disse priser har Greentech ingen planer om yderligere investeringer i Danmark. Tyskland har gennem en årrække haft et system, hvor producenter af vedvarende energi er sikret en fast afregningspris over investeringens tekniske løbetid på 20 år. Denne faste afregningspris ligger over den afregningspris, der betales for elektricitet fra fossilt brændstof. Således afregnes strøm fra anlægget i Gehlenberg til EUR 0,091 pr. kwh (DKK 0,67), mens Wormlage og Tiefental anlæggene sælger til en fast pris på EUR 0,0853 pr. kwh (DKK 0,63). Med disse priser har Greentech ikke planer om at investere yderligere i møller eller anlæg, medmindre det er som del af en større samlet portefølje. Både Italien og Polen har indført grønne certifikater, der tildeles producenter af alternativ energi i forhold til deres produktion. Certifikaterne bidrager til, at prisen for elektricitet fra alternativ energi afregnes til en højere pris end elektricitet fremstillet ved fossilt brændstof. De grønne certifikater sælges via særlige energibørser til de elektricitetsselskaber, der producerer strøm ved fossilt brændstof. Elektricitetsselskaberne skal fremstille en vis del af deres samlede produktion ved alternativ energi, og kan de ikke opfylde kravet, må de som kompensation købe grønne certifikater. I Italien er prissætningen for grønne certifikater helt overladt til markedskræfterne, hvorimod der i Polen er sat en øvre grænse for prisen. Energibørserne administreres af statslige selskaber, som garanterer for betalingen. Elektriciteten sælges også over el-børser, hvor der udveksles elektricitet mod penge. 13

15 Greentech s målsætninger Greentech har som mål at have en installeret produktionskapacitet på mindst 68 MW ved udgangen af 2007, og ultimo 2008 skal Selskabet eje og drive møller med en samlet kapacitet på mindst 200 MW. Det skal holdes op mod, at Selskabets medio 2006 ejede møller med en kapacitet på 15,5 MW. Målet for de efterfølgende år er at installere MW årligt og samtidig opretholde en pipeline på mindst MW under udvikling. På møllerne i drift styrer Greentech mod at opnå et gennemsnitligt afkast på mindst 15% (EBITDA) af den investerede kapital. Ledelsen vurderer, at Greentech med sin nuværende pipeline har gode muligheder for at opfylde disse ambitioner og dermed vokse rentabelt med afsæt i primært aktiviteterne i Polen og Italien. Egenkapitalen er efter emissionen i februar 2007 styrket så meget, at Greentech er i stand til at opføre de mest udviklede projekter i Italien - Cagliari I, Messina og Monte Grighine og fortsætte med at udvikle andre projekter. Samtidig er de långivere, der er aktive på projektfinansieringsmarkedet, ved at vænne sig til de nye afregningssystemer fra 2003, hvor de grønne certifikater blev introduceret som en delbetaling for elektricitet fra alternativ energi. Denne tiltro til systemet giver sig udslag i højere belåningsprocenter, hvor Greentech på det seneste er blevet tilbudt 90% belåning af projekterne mod tidligere 75%. De forhold betyder samlet, at det bliver nemmere at få finansieret projekter optimalt. For at sikre momentum i udviklingen af forretningen vil Greentech dog stadig bruge børsmarkedet til enten at betale for projekter med rettede emissioner eller til at hente ny kapital. Leverancer af møller vil formentlig blive den største udfordring for Greentech i de nærmeste år, idet der p.t. er så stor efterspørgsel efter produktionskapacitet, at det eksisterende produktionsapparat har vanskeligt ved at følge efterspørgslen. Knapheden på møller har allerede betydet, at der er længere leveringstid på møller, at priserne er stigende, og at betalingsbetingelserne strammes. Greentech har ikke volumen til - ligesom de helt store elproducenter og forsyningsselskaber at indgå flerårige rammeaftaler med møllefabrikanterne. Greentech skal derimod videreudvikle sine tætte relationer til udvalgte producenter, hvor Greentech er en betydelig kunde. Desuden skal Greentech stramt planlægge, hvor og hvornår Selskabet har brug for kapacitet. Og endelig skal Selskabet udnytte, at producenterne sjældent låser hele kapaciteten med rammeaftaler. De har plads til de mindre ordrer, som Greentech typisk vil afgive. SÆRLIGE RISICI Selv om Greentech nøje evaluerer hvert eneste mulige projekt, før Selskabet eventuelt går ind i det, og selv om Selskabet under evalueringen altid identificerer risici og overvejer, hvordan og om disse risici kan undgås eller kontrolleres, så vil der uundgåeligt være risici knyttet til Selskabets aktiviteter. Ledelsen vurderer, at Greentech har fået en mere balanceret risikoprofil, fordi Selskabet i har udstrakt sit virke til det italienske fastland og Sicilien, til lavrisikolandet Tyskland og til Norge. Dermed er afhængigheden af Sardinien og Polen mindsket. Samtidig er Selskabets kapitalgrundlag blevet styrket, og Greentech fremstår samlet som en mere attraktiv partner for vindmølleproducenter og developere. 14

16 Greentech s aktiviteter strækker sig over følgende tre faser: 1) Udvikling af projekter. 2) Installation af vindmølleanlæg. 3) Drift af vindmølleanlæg. De specifikke risici i de tre faser gennemgås på disse sider. Oversigten rummer de risici, som Greentech har identificeret på baggrund af Selskabets erfaringer i Italien og Polen. Oversigten er ikke nødvendigvis udtømmende, og de forskellige risikoforhold er ikke prioriteret. 1) PROJEKTUDVIKLING Udviklingen af et vindmølleprojekt strækker sig ofte over 2-3 år, og i den periode skal der opnås de tilladelser, som det pågældende land kræver for at tillade opstilling af vindmølleanlæg. Denne proces kan påvirkes af følgende risici: Forsinkelser Der vil i enhver proces kunne opstå forsinkelser i opnåelsen af enkelte tilladelser. Det vil som oftest skyldes forhold, der opstår undervejs i processen, og som ikke kunne afdækkes ved den indledende evaluering af projektet. Af særlig alvorlig karakter kan det blive, hvis de politiske forhold i et landet ændrer sig under projektudviklingen for eksempel hvis en ny national eller regional regering ønsker at ændre de bestående procedurer, som det er sket på Sardinien. En sådan forsinkelse kan i første omgang øge omkostningerne i projektudviklingsfasen og i yderste konsekvens medføre, at projektet må opgives. Lokale samarbejdspartnere Selskabet er afhængig af samarbejdet med de lokale partnere, der som oftest står for dele af det tekniske arbejde og har kontakten til myndighederne. Opstår der fejl i disse processer - som følge af den lokale samarbejdspartneres svigt eller manglende ekspertise - kan der i bedste fald opstå forsinkelser i projektudviklingen, og i værste fald kan man risikere, at et projekt ikke kan gennemføres. Greentech søger at minimere disse risici ved kun at samarbejde med erfarne og velanskrevne developere. På de italienske projekter er kutymen, at Greentech først betaler developerne, når projekter passerer bestemte milestones. På den måde sikres det, at developerne også har en selvstændig interesse i, at projekterne udvikler sig. Hvis samarbejdet ophører med en af disse developers, vil det i første omgang have betydning for projektets relationer til de lokale myndigheder. Den tekniske del af projektudviklingen vil uden problemer kunne overtages af andre parter. I takt med udviklingen af Greentech s egen organisation, vil relationen til de lokale myndigheder blive styrket og afhængigheden af de lokale developers tilsvarende formindsket. I Polen er Greentech s samarbejde med PSE-gruppen forankret i et fælles selskab, hvor der er aftalt klare regler for en eventuel afbrydelse af samarbejdet. Hvis samarbejdet stopper, kan Greentech enten trække sig ud af projektet med fuld omkostningsdækning eller købe PSE-gruppen ud af projektet på samme vilkår og selv færdiggøre projektet. Med den organisation, som Greentech har i Polen via datterselskabet Wiatropol, er det muligt at færdigudvikle projektet i eget regi. 15

17 Konkurrence Som oftest er der fra politisk side sat et loft over, hvor mange møller man vil have i et givent geografisk område. Greentech kan derfor være i konkurrence med andre projektudviklere om et begrænset antal tilladelser i et område. Samme situation kan opstå i relation til nettilslutning, hvor det eksisterende net kun kan absorbere et begrænset antal vindmøller. Der er derfor en risiko for, at Selskabet ikke kan udvikle de ønskede projekter eller afsætte den producerede elektricitet. 2) INSTALLATION AF VINDMØLLEANLÆG Selskabet vil, hvis det er muligt og hensigtsmæssigt, vælge en turnkey-model for installeringen af vindmølleanlæg. Modellen indebærer, at turnkey-leverandøren har det fulde ansvar for hele leverancen, og derfor skal leverandøren aflevere et gennemtestet vindmølleanlæg, der opfylder den lokale lovgivning og er sat i gang. Det vil som oftest være den producent, Greentech bestiller møllerne hos, der er turnkey-leverandør. De væsentligste risici i denne proces er: Finansiering Selskabet skal fremskaffe en finansiering for at realisere de enkelte projekter. En sådan finansiel pakke vil ofte bestå af en projektfinansiering på 75-80% af den totale investering. Projektfinansieringen skaffes hos en eller flere banker, mens Selskabet selv stiller med resten af likviditetsbehovet, ofte som egenkapital. Hvis Selskabet ikke kan fremskaffe finansiering, kan opstillingen ikke gennemføres, hvilket i sidste ende kan betyde, at et projekt må opgives, eller at hele eller dele af projektet må sælges. Risikoen knyttet til finansiering reduceres i takt med, at Greentech selv styrker sit kapitalgrundlag, samtidig med at bankerne er blevet mere fortrolige med afregningen på strøm fra vindmøller, hvorfor det generelt er nemmere at skaffe finansiering også ud over grænsen på 75-80% - ligesom bl.a. leasingmodeller vinder frem. Knaphed på møller Efterspørgslen på møller er meget høj, og derfor er der en risiko for, at Greentech ikke kan skaffe møller til projekter, der ellers er færdigudviklet og har alle nødvendige tilladelser. Greentech søger generelt at minimere denne risiko ved at holde en meget tæt kontakt til producenterne og stramt planlægge, hvor og hvornår Selskabet har brug for kapacitet. Desuden sørger Greentech for at blive en betydelig kunde hos enkelte producenter, og endelig drager Selskabet fordel af, at det typisk afgiver mindre ordrer, som det er lettere for producenterne at passe ind i produktionen. Turnkey-leverandøren Greentech er afhængig af, at den valgte turnkey-leverandør er i stand til at forestå installeringen af vindmølleanlægget i det pågældende land. Den væsentligste risiko i denne proces, er turnkeyleverandørens evne til at levere og montere møller og opfylde de lokale regler og love i den forbindelse. Disse forhold indgår som en del af det kontraktuelle grundlag mellem Selskabet og turnkeyleverandøren og er derfor medtaget i de garantier, der stilles af turnkey-leverandøren. Desuden er det Selskabets politik at vælge leverandører, der har tidligere erfaringer fra det pågældende projektland. 3) DRIFTEN AF VINDMØLLEANLÆG Risici ved at drive en vindmøllepark relaterer sig i udgangspunktet til klimaet, kreditrisikoen på køber af elektricitet og grønne certifikater, den politiske risiko samt variationer i elpriserne. 16

18 Klimatiske risici Vindforhold kan variere og påvirke produktionen og dermed driftsresultatet for det enkelte anlæg. For at minimere denne risiko går Selskabet kun ind i projekter, hvor vindforholdene er kortlagt med data over minimum 1 år. Typisk vil der herudover være vinddata fra referencemålestationer over en længere periode til understøttelse af de målte data. Det skal dog understreges, at der, selv med længerevarende vindmålinger, vil opstå udsving i vindforholdene, der påvirker de enkelte års resultater. Driftsrisiko på vindmøllerne Der kan opstå driftsmæssige forstyrrelser på vindmøllerne, så de ikke producerer energi i kortere eller længere tid. Greentech søger at minimere denne risiko ved at indgå aftaler om løbende teknisk drift og vedligehold med vindmølleproducenten. Aftalerne forpligter producenten til at reagere hurtigst muligt på driftsstop. Greentech lægger vægt på, at producenten har en velfungerende serviceorganisation i det land, hvor møllerne skal opstilles. Desuden er alle Greentech s vindmøller er forsikret mod driftstab. En typisk driftstabsforsikring dækker produktionstab som følge af tekniske problemer på en eller flere vindmøller med en selvrisiko på de første timer. Driftstabet beregnes på baggrund af produktionstal fra andre producerende vindmøller i vindkraftanlægget. Forsikringen dækker ikke driftstab som følge af manglende vind, netfejl, netudfald, reparationer eller andre forstyrrelser, der reducerer vindmøllens produktion. Kreditrisiko på køber I Danmark og Tyskland sælges elektricitet fra vindmøller til det elektricitetsselskab, der ligger i det område, hvor møllerne er opstillet. Kreditrisikoen er dermed knyttet til elektricitetsselskabet, og da de typisk er meget velkonsoliderede, er risikoen begrænset. I Italien sælges elektriciteten over en el-børs, hvor aktørerne kun må deltage, hvis de kan opfylde deres forpligtelser. I Polen sælges elektriciteten til de nationale elektricitetsselskaber. Derfor må kreditrisikoen i Italien og Polen anses for relativt lav. De grønne certifikater handles i Polen og Italien i et børssystem, hvor administrator af børssystemet garanterer for betalingen af de grønne certifikater. I begge lande er det statslige selskaber, der er administratorer. Risikoen for manglende afregning af grønne certifikater er derfor reelt en landerisiko på Polen og Italien. Politisk risiko Selskabets investeringskalkuler bygger på de love og afregningsvilkår, som gælder, når den enkelte investering besluttes. Hvis forudsætningerne senere ændrer sig som følge af politiske beslutninger, kan det påvirke rentabiliteten i den enkelte investering. Både i Polen og Italien sker der en subsidiering af producenter af vedvarende energi, ved at der udstedes grønne certifikater, og indtægten fra salg af disse certifikater er et supplement til prisen for den producerede elektricitet. Hvis ordningen med grønne certifikater ændres, kan det påvirke Selskabets indtægtsgrundlag. Variationer i elektricitetspriserne Et vindmølleanlæg estimeres til at have en teknisk levetid på 20 år. De markeder, som Greentech opererer på, har ikke systemer, der garanterer en 20-årig fast pris på elektriciteten, og derfor er der en risiko for, at de variable indtægter fra møllerne ikke kan servicere den afdragsprofil, der er aftalt med långiverne. På det italienske marked påtænker Greentech at sælge både elektricitet og grønne certifikater i spotmarkedet via erfarne lokale tradere, indtil Greentech eventuelt opbygger sin egen salgsorganisation. I Polen sælger Greentech elektricitet under en aftale med elektricitetsselskabet Energa i Gdansk, hvor prisen er fastsat for et år af gangen, mens de grønne certifikater sælges i spotmarkedet. 17

19 GENERELLE RISICI Vidensressourcer Selskabets spidskompetencer er at evaluere projekter, styre udviklingen af projekter og fremskaffe den nødvendige kapital til projekter. Ledelsen og et mindre antal nøglepersoner har en omfattende viden og erfaring på de felter, der gør Selskabet i stand til at træffe beslutninger på et veldokumenteret grundlag, ligesom især ledelsen også har et betydeligt netværk på Selskabets fokusmarkeder og i industrien. Det er vitalt for Greentech at fastholde disse nøglepersoner. Afhængigheden af nøglepersonerne mindskes ved at udbygge organisationen, men da Greentech har brug for tung ekspertise, og da der ikke findes et større antal virksomheder i Danmark med samme profil som Greentech, kan det blive svært at rekruttere medarbejdere med den rette erfaring. Derfor er vidensressourcer en potentiel risiko. Renterisici - DKK Koncernens samlede rentebærende gæld beløb sig pr. 31. december 2006 til DKK 156,5 mio., hvoraf gæld på DKK 122,3 mio. er variabelt forrentet. En rentestigning på 1% procentpoint vil øge de årlige renteudgifter med DKK 1,2 mio. Valutarisici Selskabets regnskaber aflægges i DKK, men en stor del af de fremtidige indtægter, udgifter og investeringer forventes afholdt i andre valutaer, primært EUR (Italien og Tyskland), PLN (Polen) og NOK (Norge). Som følge heraf kan Selskabets fremtidige regnskabstal for drift og investeringer blive påvirket af mulige valutakursudsving igennem hele processen fra budgettering og investering frem til, at indbetaling eller udbetaling har fundet sted. Følsomheden over for ændringer i andre valutaer vil stige i 2007 i takt med, at en større del af omsætningen afregnes i EUR. Det skal dog understreges, at de nævnte valutaer i praksis følger hinanden. Et af Selskabets datterselskaber har indgået en leverandøraftale på EUR 25,6 mio., der er finansieret i DKK. Ved en stigning i EUR-kursen på 1% vil prisen i DKK blive forhøjet med ca. 2 mio. Miljøforhold Der er ikke specielle miljørisici i forbindelse med Greentech s aktiviteter. Miljøhensyn er tværtimod et stort aktiv forbundet med Selskabets virke. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Greentech har ingen forsknings- og udviklingsaktiviteter, men udnytter den seneste viden blandt vindmølleproducenter og andre samarbejdspartnere. 18

20 CORPORATE GOVERNANCE Greentech s bestyrelse er grundlæggende enige i OMX/Københavns Fondsbørs anbefalinger om god Corporate Governance, og Selskabet ledes i overensstemmelse med hovedparten af disse anbefalinger. Greentech har inden for det seneste år været igennem en betydelig udvikling, og bestyrelsen vil i løbet af 2007 tage stilling til, hvordan ledelsen af Selskabet mest hensigtsmæssigt tilpasses hertil. Der er derfor tale om en proces, hvor Greentech løbende vil udvikle sin ledelsesmodel i takt med, at Selskabet bliver større og mere komplekst, og i den proces vil ledelsen bruge anbefalingerne som inspiration. I det følgende gennemgås, hvorledes Greentech forholder sig til hovedpunkterne i anbefalingerne. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Greentech prioriterer kontakten til aktionærer og potentielle investorer højt. Selskabet har en informativ hjemmeside med opdaterede informationer om selskabet og med mulighed for at tilmelde sig en nyhedsservice via for nye meddelelser fra selskabet. Informationsteknologien anvendes også til at offentliggøre investorpræsentationer via web-cast 2 gange årligt, og alle henvendelser og spørgsmål besvares løbende. Det er en integreret del af bestyrelsens arbejde løbende at vurdere den mest hensigtsmæssige kapital- og aktiestruktur, og overvejelserne beskrives i årsrapporten. Generalforsamlingen indkaldes i henhold til vedtægterne med fire ugers varsel. De enkelte emner på dagsordenen suppleres af en redegørelse på selve generalforsamlingen. Greentech lægger vægt på, at aktionærerne har mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Greentech har ikke en formuleret politik for, hvordan eventuelle overtagelsestilbud skal håndteres, men bestyrelsen drøfter løbende, hvordan den optimale aktionærstruktur bør være, og det er principielt bestyrelsens holdning, at væsentlige ændringer i denne sammenhæng i videst muligt omfang bør forelægges generalforsamlingen. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Greentech har p.t. ikke en politik for forholdet til sine interessenter, men Selskabet har en kommunikationspolitik og lægger i øvrigt stor vægt på at have en åben og regelmæssig dialog med sine primære interessenter. Åbenhed og gennemsigtighed Greentech lægger stor vægt på at give aktionærerne indsigt i, hvordan selskabet og de enkelte udviklingsprojekter skrider frem og prioriterer i det hele taget at holde et højt informationsniveau bl.a. ved løbende formulering af mål og opfølgning på disse. Der er vedtaget en kommunikationspolitik, der sikrer, at markedet løbende opdateres på udviklingen og effekten heraf. Markedet informeres således gennem meddelelser på dansk og engelsk og via præsentationer for eksisterende og potentielle investorer, som tillige offentliggøres via web-cast. Desuden offentliggør Greentech kvartalsrapporter. Som led i Greentech s ønske om at vedligeholde et højt informationsniveau, indeholder årsrapporten en række ikke-finansielle informationer, som er væsentlige for selskabets udvikling. Disse omfatter bl.a. 19

1. kvartal 2007. Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen

1. kvartal 2007. Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen 1. kvartal 2007 Præsentation ved adm. direktør Kaj Larsen Maj 2007 AGENDA Seneste nyt højdepunkter De 3 byggerier af parker i Italien Greentech s aktiviteter efter købet af VEI 1 A/S - Møller i drift:

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark

SELSKABSOPLYSNINGER INDHOLD. Selskabsoplysninger 2. SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev Danmark GREENTECH ENERGY SYSTEMS ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 2 Forretningsidé 3 SELSKABET Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1.tv. DK-2730 Herlev

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/06. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 28. november 2006 Greentech Energy

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2007 København d. 28. august 2007 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 Nettoomsætningen for perioden blev TDKK 18.503 mod TDKK 6.637

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1. DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d. 30.05.2007 Greentech Energy Systems

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S OMX, Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K. København d. 27. november 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 34/2007 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2007

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007

Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Greentech Energy Systems A/S Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2007 Hovedpunkter i 2007: Omsætningen steg fra DKK 14,7 mio. til DKK 51,3 mio. som følge af ibrugtagningen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning. Året i hovedtræk 5 Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning Året i hovedtræk 5 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Læs mere

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S

Prospekt for. Greentech Energy Systems A/S Prospekt for Greentech Energy Systems A/S Kapitaludvidelse / rettet emission Udstedt antal nye aktier: 10.998.052 Nominel værdi af nye aktier DKK: 54.990.260 Antal udstedte aktier før emission: 19.974.210

Læs mere

Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning 5. Greentechs aktiviteter 11

Selskabsoplysninger. Greentech kort fortalt 3. Hoved- og nøgletal for koncernen 4. Ledelsens beretning 5. Greentechs aktiviteter 11 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Greentech kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning 5 Greentechs aktiviteter 11 Organisation og vederlag 21 Risikostyring

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2008 Greentech Energy Systems A/S DELÅRSRAPPORT FOR

Læs mere

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark

Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark Investeringsprojekt TORTOMANU Vindmøllepark 2 Mere Information & Kontakt For yderligere information og prospekt gå til fondens hjemmeside på: www.ceei.dk/bliv-investor Du kan også kontakte CEEI s investeringsafdeling

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 10/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014

Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Vindmølle- og solanlæg til salg 2014 Opdateret 09/2014 Fakta om investering i vindmøller Der er mange gode argumenter for at investere i vindmøller: Langsigtet investering Stor opsparing Stor skattefordel

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Greentechs aktiviteter

Greentechs aktiviteter Årsrapport 2009 Greentechs aktiviteter Vindmølleparker i drift Vindmølleparker under opførelse Udviklingsprojekter Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2a Ledelsesberetning Greentech kort fortalt 3

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk København d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET

FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FarWind Energy A/S INVESTERING I MØLLER I UDLANDET FREDERICIA DEN 8. OKTOBER 2009 1 FarWind Energy - Investeringsprocessen Projekt identifikation og vurdering Foranlediget af investor Gennem kontakter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2014 Opdateret 01/04 2014 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 04/11 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, d. 27. maj 2010 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 Greentech Energy Systems

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, d. 31. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 21/2009 Greentech Energy Systems

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/ Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 12/12 2013 PROJEKTER TIL SALG Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax:

Halvårsrapport per 30. juni Dansk Skovselskab A/S Tlf: Fax: Halvårsrapport per 30. juni 2009 Dansk Skovselskab A/S Tlf: 4399 9802 Fax: 4399 9702 sekr@danskskovselskab.dk www.danskskovselskab.dk Kære aktionær Hermed fremsendes halvårsrapport for første halvår 2009

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Greentech Energy Systems A/S

Greentech Energy Systems A/S Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, d. 30. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010 Greentech Energy Systems

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013

Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Attraktive vindmøller og solanlæg til salg 2013 Opdateret 4/02 2013 Vi har en række attraktive vindmølle- og solprojekter og andele i vindmølleprojekter til salg, til meget attraktive afkast. Alle projekterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere