Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-09-15. Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde. Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense"

Transkript

1 Dagsorden SIND Ungdom bestyrelsesmøde Stoppestedet Odense Jernbanegade 24 B, 5000 Odense SIND Ungdoms bestyrelse: Formand Torben Hansen, Næstformand Daniella Damkjær Schmidt, Kasserer Camilla Jensen, Maria Brandt, Tilde Bennedsen SIND Ungdoms sekretariat: Anna Høgh, Rosenkjær Andersen Punkt: 1.Landsmøde (husk landsmødemappen): Landsmødemappen gennemgang af relevant indhold SIND Ungdom repræsentation i SIND Udvalg Ansvarlig: Torben Ad. 1 Landsmødemappen gennemgang af relevant indhold Mødeplanen: Man skal være der for at få stemmesedler. Landsformandens beretning: Læs beretningen. Læs den tekniske beretning hvis I har rigeligt med tid. Forslag til nyt principprogram fra HB: Mange stemmeberettigede på landmødet stemmer for de ændringer, som HB foreslår. Tilmelding til SINDs udvalg. Opstilling til SINDs HB. Torben stiller op til HB. Vi har i forvejen et fast medlem, men SIND Ungdom kan øge sin indflydelse, såfremt vi har to repræsentanter i HB. Årsregnskabet 2010 og Årsregnskab 2011: HB har godkendt dem og revisor har sagt god for dem. Kandidater på valg: SIND Ungdom bakker op. HBs forslag til nye vedtægter for SIND: Dette bliver det store emne på landsmødet. Torben anbefaler, at man stemmer for ændringerne, fordi kulturen omkring tillidsposter er forældet og fordi midlerne i højere grad vil blive kanaliseret ud i afdelingerne. Hvilken betydning får de nye vedtægter for SIND Ungdom: Det er et offer for SIND Ungdom, fordi vi mister et automatisk medlem i HB, men vi får også mere selvbestemmelse ved at være en aktivitet. Vi kan f.eks lade være med at have en bestyrelse eller undlade at have repræsentanter i bruger og pårørendeudvalgene. Vi må stadig gerne have medlemmer og opkræve kontingent. Vores generelle holdning er, at SIND Ungdom som kreds bakker op om vedtægtsændringerne. Torben gennemgår de andre ændringsforslag herunder et forslag stillet af Torben om at udvide vores målgruppe til alderen år. Det anbefales, at man stemmer for. Man kan helt op til landsmødet stille forslag (skriftligt) til ændringer i ændringsforslagene. Budget til godkendelse: for 2 år og for 3 år (sidstnævnte såfremt vedtægtsændringerne gennemføres.) SIND Ungdom repræsentation i SIND Udvalg Under faneblad 4 kan man se, hvad de forskellige udvalg i SIND arbejder med. Torben anbefaler interesserede til at stille op. Maria overvejer pårørendeudvalget. Tilde og Camilla overvejer brugerudvalget.

2 2. SIND Ungdom Social Inklusion (SUSI): Status på det formelle i SATS puljebevillingen Overordnet gennemgang af ansøgningen Projektleder og projektmedarbejders rolle Indsats i de forskellige regioner Foreløbig ansvarsfordeling Følgegruppen SIND Ad. 2 Status på det formelle i SATS-puljebevillingen Vi har fået en reservation fra SATS-puljestyring til SIND Ungdom Social Inklusion (SUSI), som skal konverteres til tilskud [hvilket det dd. er]. De havde tre spørgsmål til den senest afleverede projektbeskrivelse vedrørende økonomi, antal klubber og dokumentation for de mål vi vil opnå med SUSI. Vi har sendt et brev retur med svar på spørgsmålene. Overordnet gennemgang af ansøgningen (SUSI) SIND Ungdom vil åbne klubber for psykisk sårbare unge efter Sølvgade-modellen i tre andre større byer i Danmark. Vi vil skabe social inklusion gennem netværk og kompetenceudvikling. Gennem skabelsen af et aktivt netværk oplever de unge større handlekompetence og tager aktivt del i egen personlig udvikling på vej mod job, uddannelse og aktiv samfundsdeltagelse. SUSI er et fritidstilbud (og dermed ikke et værested), som har åbent i eftermiddags- og aftentimerne og hvor de unge tager aktivt del i aktiviteterne. Frivillige unge hjælper psykisk sårbare unge. Relationen mellem frivillige og deltagere er ligeværdig på en anden måde end i et professionelt miljø. Vi arbejder for partnerskaber med kommunerne og vi nedsætter en følgegruppe i SIND-regi, som Torben og arbejder for at kickstarte. Sølvgade-klubben har en række dokumenter, som til sammen giver en idé om værdier og retningslinjer, som andre klubber kan inspireres af. Disse er håndbog til frivillige, håndbog til deltagere, selvforståelses-dokument (under udarbejdelse) og tjeklister, som vi kan samle i en mappe. Projektleder og projektmedarbejders rolle Projektlederen har det udførende ansvar for det SATS-støttede projekt SUSI. Den assisterende projektleder har til opgave at indgå i driften af Sølvgade således, at projektlederen kan frigøre ressourcer til at udbrede SIND Ungdom til resten af landet. Dette punkt tages op til næste bestyrelsesmøde Indsats i de forskellige regioner Det giver god mening at starte klubber op i Esbjerg, Odense, Aarhus og Aalborg. Det giver også mening at tænke vores indsatser i henhold til regionsinddelingerne. Region Nord / Aalborg: Aalborg har masser af mulighede, aktiviteter og har bl.a. et kommunalt unge-projekt, der hedder On side. Vi håber, at SIND Ungdom og SIND Aalborg sammen kan gå i dialog med Aalborg kommune om mulighederne for et samarbejde. Samarbejdet mellem SIND Aalborg og SIND Ungdom har indtil nu ikke været helt gnidningsfrit og er pt. på standby. Det vil blive forsøgt genoptaget i efteråret 2012, når SIND Ungdoms fremtidige struktur er afklaret efter Landsmødet den september 2012.

3 Region Syd / Esbjerg: Her er klubaften hver onsdag kl , hvor de unge laver mad og spiller spil. Som noget nyt er der også åbent fredag fra kl , hvor det er en af de unge, som sørger for at lukke af. Hver onsdag besluttes det, om der er stemning for at holde åbent om fredagen. Om onsdagen kommer omkring 15 unge. og Daniella har sammen fremlagt ideerne omkring SIND Ungdom på en klubaften og de unge fra Esbjerg har givet udtryk for, at de gerne vil være del af SIND Ungdoms fælleskab. Region Syd / Odense: I Odense er en ungegruppe, der mødes engang om ugen. De har en frivilliggruppe, som planlægger at mødes med. En anden organisation, Åben SIND der har mentorordninger for psykisk sårbare, vil gerne indlemmes i SIND eller SIND Ungdom. Region Midt / Aarhus: har holdt møde med Tilde Bennedsen m.fl. fra Aarhus, hvor SINDkredsen bakker op om SUSI. Aarhus-SIND-kreds ser gerne at SIND Ungdom kører projekt SUSI selvstændigt og de vil bakke op i det omfang, som er muligt for dem. Vi kan låne deres lokaler til mødeaktivitet, men de er ikke egnet til klubaktiviteter. Interesserede frivillige har allerede henvendt sig. Vi kan få gratis lokaler på Dalgas Skole, som er ok, men som ikke har ideelle forhold, idet der mangler sofagrupper. Region Hovedstaden / København: I København er frivillige. Af aktiviteter er der: Tirsdag, Kreativt værksted, kl Ca deltagere. Onsdag, Klubaften, kl Ca deltagere. Hver 2. torsdag i måneden: Filmaften kl. 18 ff. Frivilligmøde hver 2. mrd. hvor vi laver vagtplaner og laver noget socialt sammen. Sølvgade aktivitetsudvalg løser praktiske opgaver og tager sig af ad hoc spørgsmål sammen med de ansatte. Fremtidige indsatsområder: SIND Bladet: I fremtiden laver vi en regionsopdelt kalender for SIND Ungdom til SIND Bladet. Esbjerg vil gerne medvirke. PR: Vi ønsker et fælles snit i vores PR-materiale, der stadig åbner op for lokale variationer og gode idéer. Designmanual: simple retningslinjer hvad angår logo, skrifttype, farver mv. og standarder/ ensartede formuleringer omkring: Hvem er vi og hvad arbejder vi for mv. Foreløbig ansvarsfordeling (for SUSI) Bestyrelsen er projektejere har har det overordnet ansvar. Projektlederen har det udførende ansvar for SUSI. Det er for at sikre en smidighed ift. projektet og for at bestyrelsen ikke skal bekymre sig om den daglige drift og prioriteringer indenfor projektbeskrivelsen. Projektlederen er forpligtiget til at informere bestyrelsen løbende. Det kunne f.eks. være ved status-mails en gang månedligt. Projektlederen kommer med et udkast til formen efter det første følgegruppemøde. Dette punkt tages op til næste bestyrelsesmøde Følgegruppen SIND SUSI får en følgegruppe af SIND-folk bestående af Karen Thomsen, Knud Kristensen, Kirsten Hove, Torben og Anna. Vi kan bruge SIND-folkenes mangeårige kompetence til at sparre om projektet og de kan måske være med til at bane vejen internt i SIND.

4 3. SIND Ungdom selvforståelse: Læs udkast til selvforståelse Passer udkastet til SIND Ungdom Social Inklusion Indput til det videre arbejde med selvforståelse Ad. 3 Passer udkastet om selvforståelse til SIND Ungdom Social Inklusion? Ud fra en ekstern evaluering og en fremtidsworkshop holdt i Sølvgade har Maria lavet et oplæg til SIND Ungdoms selvforståelse. Dokumentet skal bruges til at beskrive SIND Ungdoms koncept på det værdimæssige plan. Papiret svarer på spørgsmålene om, hvorfor vores arbejde er vigtigt og hvordan vi gør det. Input til det videre arbejde med selvforståelse Forslag og inputs fra bestyrelsen: At tilføje hvilket formål SIND Ungdom har. Udover hvad SIND har, har vi til formål at arbejde for, at unge skaber netværk. At tilføje noget om pårørende. At tilføje Her er ikke fokus på min sårbarhed, men det er ok at vise den. At selvforståelsen kommer på hjemmesiden. Inputs til afsnittet om Hvilken betydning det har? De unge fortæller, at de kommer i tilbuddet pga. netværk, tryghed mv. At frivilligheden virker mere reel på de unge end professionelle relationer. 4. Walk and talk: Hvad retfærdiggør at vi mødes igen? (hvad skal bestyrelsen beskæftige sig med) Hvad vil jeg gerne beskæftige mig med? Hvordan gør vi dette forum interessant for andre? (eksisterende initiativer, netværk/ bestyrelse) Ad. 4 Hvad retfærdiggør at vi mødes igen? (hvad skal bestyrelsen beskæftige sig med) Vi arbejder for nogle store forandringer og for en udvidelse af SIND Ungdom. Bestyrelsen vil gerne arbejde med nogle overordnede værdimæssige politikker for SIND Ungdoms aktiviteter. Bestyrelsen skal arbejde for nogle overordnede mål f.eks. at være en stor medlemsorganisation, at fremtidssikre SIND Ungdom bl.a. i fht. at søge midler. Hvis vi på længere sigt vil arbejde politisk, er det vigtigt at mødes som bestyrelse ikke mindst for at udveksle erfaringer og i visse tilfælde træffe aftaler om div. politiker, f.eks. hvad angår alkohol og andre vigtige spørgsmål, der melder sig i klubberne. Torben forslår, at før en politik vedtages, skal den i høring hos deltagere og de frivillige i klubberne. Samtidig besluttes det, at man kan godt have holdninger og variationer lokalt. Alkoholpolitik foreslås som punkt på næste bestyrelsesmøde. Andre centrale spørgsmål er retningslinjer for det politiske arbejde. Hvor meget har man som bestyrelsesmedlem kompetence til at udtale sig på SIND Ungdoms vegne? Der er enighed om, at et landsdækkende politisk udvalg giver god mening. Vores bestyrelsesmøder kan i fremtiden også have karakter af repræsentantskabsmøder, hvor relevante personer inviteres med, det være sig eksempelvis unge SIND-folk fra Odense. Det er ikke meningen, at SIND Ungdoms ansatte skal arbejde og udtale sig politisk, men som

5 det er pt., så er der ingen fast forankret struktur, retningslinier eller tradition for det politiske arbejde, hvorfor det kan give mening, at at projektleder eller assisterende projektleder involveres midlertidigt i politisk arbejde. Hvad vil jeg gerne beskæftige mig med? Bestyrelsen vil gerne: Være synlige politisk, i debatter mv. såvel lokalt som landsdækkende og ikke mindst i landsforeningen SIND ved at være repræsenteret i udvalg mv. Arbejde med en frivilligpolitik (for at forberede de frivillige på det frivillige arbejde samt på hvordan man takler udfordrende situationer). Udarbejde en strategi for foreningen med målsætninger for størrelse og organisering. Netværke og samarbejde med lokale klubber og andre foreninger. Afgrænse hvad er projektlederens, den assisterende projektleders og bestyrelsensopgaver? Øge PR-indsatsen. Få overblik over SATS-økonomi og budgetter for de lokale klubber. Hvordan gør vi dette forum interessant for andre? (eksisterende initiativer, netværk/ bestyrelse) 5. SIND Ungdom som organisation: Nedsættelse af FU (smidighed) Adskillelses forening og forretning Roller og ansvar Ad. 5 Nedsættelse af FU (smidighed) Der er ikke behov for et forretningsudvalg på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen kan tale sammen om vigtige ad hoc spørgsmål. Såfremt der er forskellige meninger, så stikker og Torben hovederne sammen og samler trådene på eventuelle mail-korrespondancer. sender status på SUSI og uddrag fra møder med Torben. Adskillelse forening og forretning Roller og ansvar Løbende kommer henvendelser til SIND Ungdoms sekretariat om interview, cases, paneldebatter mv. Det besluttes at: Sølvgade aktivitetsudvalg evt. kan tage sig af cases. eller Anna sender relevante henvendelser videre til bestyrelsen, som har en-to dage til at svare på mail. På sigt kan bestyrelsen aftale nogle ansvarsområder eller emner, som de enkelte medlemmer hver især gerne vil være talsperson for. må gerne udtale sig på SIND Ungdoms vegne. Koder for mails: Vigtigt tag stilling (svar i løbet af 1 2 dage). Vigtig info (læs og svar ikke nødvendigt) Info (læs hvis du har tid og svar ikke nødvendigt) 6. Det formelle:

6 Godkendelses af regninger og faktura Henvendelse fra Kirsten Hove ang. Sølyst tur Officielle SIND Ungdom mails Kommuniaktion Sager fremtvunget af udvikllingen Ad. 6 Godkendelse af regninger og faktura Projektleder kan godkende regninger og køb op til 5000 kr. Henvendelse fra Kirsten Hove ang. Sølyst tur Vi takker pænt nej til det gode tilbud og prioriterer i stedet vores ressourcer på en SIND Ungdom sommerlejr, en tur til Folkemøde eller lignende. Officielle SIND Ungdom mails SIND-ungdom-mail med mail box ønskes af: Camilla Daniella Tilde Maria bruger Anna opretter mails Torben skriver guide til, hvordan man tjekker dem. Hver enkelt bestyrelsesmedlem melder tilbage til Anna, om hvilke oplysninger de gerne vil have på SIND og SIND Ungdoms hjemmesider. 7. evt Kommunikation Sager fremtvunget af udviklingen Næste bestyrelsesmøde Adviceryboard Ung og aktiv Folkemødet Ad. 7 Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 19. januar Bestyrelsen laver selv dagsorden. og Anna reserverer dagen men afventer bestyrelsens beslutning om, hvorvidt de skal deltage. Dagsorden udsendes 14 dage før. Advicery board til SUSI blev opfordret af Trine Hammerøy og Anne-Mette Nielsen fra Det Sociale Netværk til at nedsætte et advisory board til vores SATS projekt, SUSI. Dette vil kunne give projektet synlighed og fremme SIND Ungdoms sag generelt. Bestyrelsen beslutter at arbejder videre med dette.

7 Botilbud Ung og aktiv En mulig fremtidig samarbejdspartner er Dennis fra Det fleksible boligselskab. Det er en privat virksomhed, som vil opstarte Kollegier for psykisk sårbare. Dennis har en drøm om at oprette SIND Ungdom-huse i partnerskab med SIND Ungdom. Bestyrelsen beslutter at, på vegne af SIND Ungdom, kan fortsætte dialogen med Ung & Aktiv. Folkemødet Vi vejrer stemningen på landsmødet og undersøger hvilke aktiviteter SIND planlægger.

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors.

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors. snlsdf@gmail.com From:snlsdf@gmail.com To:Hanne Bylov Subject:Ansøgning om støtte Hej Hanne. Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under.

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Studentersamfundets generalforsamling 2007

Studentersamfundets generalforsamling 2007 blabla Studentersamfundets generalforsamling 2007 Onsdag d. 28. februar 2007 kl. 14:00 I salen på Studenterhuset, Aalborg Indholdfortegnelse I Formelt 5 1 Dagsorden 6 2 Vedtægter 8 3 Retningslinjer for

Læs mere