RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT"

Transkript

1 RESPONS PÅ HØRINGSKOMMENTARER TIL CUNECOS KODESTRUKTUR-PROJEKT cuneco har behandlet høringskommentarerne til cunecos oplæg til en CCS-kodestruktur for bygningsdele og rum, der blev fremlagt på en høringsworkshop den 15. marts Her kan du se alle høringskommentarer og cunecos svar på dem. cuneco en del af bips Dato 22. juni 2012 Projektnr Læsenøgle til kommentarskabelon Felt i kommentarskabelon Nr. Udfyldt af Evt. henvisning til slide eller dokument Paragraf / figur eller tabel i slide eller dokument Kommentar Foreslået ændring Respons og svarkategorier Kommentar fra cuneco Betydning cuneco står for fællesskab. Vi udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. Høringskommentarens nummer, tildelt af cuneco Henvisning til kommentarstiller Henvisninger til slides, refererer til præsentationer af rapporten ved høring den 15. marts Henvisninger til dokument refererer til høringsrapport CCS kodningsregler af 5. marts Henvisning i relation til hhv. præsentationen eller høringsrapporten Kommentar fra kommentarstiller Foreslået ændring fra kommentarstiller Definition af svarkategorier: Svarene Accepteret, Delvist, Ikke og er anført ud fra anvendelse i tilretning af rapporten CCS kodningsregler. De i høringssvarene anførte foreslåede ændringer er opgaver eller kommentarer, der ligger uden for kodeprojektet, og hvor kommentaren er noteret til brug i processen eller til brug i øvrige arbejdsgrupper. Accepteret De i høringssvarene anførte foreslåede ændringer indarbejdes direkte i revisionen af rapporten. Delvist De i høringssvarene anførte foreslåede ændringer har givet anledning til indirekte eller delvise ændringer, der indarbejdes i revisionen af rapporten. Ikke De i høringssvarene anførte foreslåede ændringer indarbejdes ikke i revisionen af rapporten. Der er anført en begrundelse herfor. cunecos svar på kommentaren

2 Nr. Udfyldt af 1 Byggeskadefonden Slide eller dokument Paragraf / figur eller tabel i slide eller dokument Type af kommentar Kommentar Foreslået ændring Respons Kommentarer fra cuneco De systemer, som beskrives i rapporten, er efter Byggeskadefondens opfattelse den samme uheldige sammenblanding af metoder, som var en væsentlig svaghed ved DBK. Da kommentaren er identisk med kommentaren fra Landsbyggefonden (høringskommentar nr. 8), henvises til svar til denne. 2 Byggeskadefonden Rapporten vurderes derfor at være uegnet som grundlag for det videre arbejde, og det vurderes dermed også, at der på det foreliggende grundlag ikke er basis for at gå ind i en detaljeret vurdering og diskussion af elementer i rapporten. Der er i den danske byggesektor efter Byggeskadefondens opfattelse primært behov for en egentlig klassifikation af bygningsobjekter herunder af hovedklassen bygningsdele. Da kommentaren er identisk med kommentaren fra Landsbyggefonden (høringskommentar nr. 9), henvises til svar til denne. Det vurderes som positivt, at der tales om en egentlig klassifikation.

3 3 Byggeskadefonden 4 Byggeskadefonden 5 Byggeskadefonden 6 Byggeskadefonden 7 Byggeskadefonden Når klassifikationen udvikles / foreligger, vil der være behov for at beskrive hvilke egenskabsdata, der er relevante i de enkelte klasser. De i rapporten beskrevne aspekter er simpelthen egenskaber knyttet til objekterne på lige fod med øvrige egenskaber. Byggeskadefonden tager her forbehold for aspekttanke-gangen, og det må forudsættes at de beskrevne aspekter ikke influerer på den senere udredning af egenskaber. Der må her endvidere tages forbehold for at den skitserede kodning ikke bliver bestemmende for udviklingen af en kommende klassifikation. Det anbefales således, at processen omkring klassifikation starter helt forfra i et åbent og fordomsfrit udviklingsmiljø. I en sådan proces kan de nødvendige eksperter på området inddrages med skyldig hensyntagen til brugernes egentlige behov samt til, at klassifikationen skal være værdiskabende for branchen i bred forstand. Ikke Da kommentaren er identisk med kommentaren fra Landsbyggefonden (høringskommentar nr. 10), henvises til svar til denne. Da kommentaren er identisk med kommentaren fra Landsbyggefonden (høringskommentar nr. 11), henvises til svar til denne. Accepteret Da kommentaren er identisk med kommentaren fra Landsbyggefonden (høringskommentar nr. 12), henvises til svar til denne. Delvist Da kommentaren er identisk med kommentaren fra Landsbyggefonden (høringskommentar nr. 13), henvises til svar til denne. Da kommentaren er identisk med kommentaren fra Landsbyggefonden (høringskommentar nr. 14), henvises til svar til denne.

4 8 Landsbyggefonden 9 Landsbyggefonden De systemer, som beskrives i rapporten, er efter Byggeskadefondens opfattelse den samme uheldige sammenblanding af metoder, som var en væsentlig svaghed ved DBK. Rapporten vurderes derfor at være uegnet som grundlag for det videre arbejde, og det vurderes dermed også, at der på det foreliggende grundlag ikke er basis for at gå ind i en detaljeret vurdering og diskussion af elementer i rapporten. Der er i den danske byggesektor efter Byggeskadefondens opfattelse primært behov for en egentlig klassifikation af bygningsobjekter herunder af hovedklassen bygningsdele. Da CCS-forslaget netop imødekommer den tidligere rejste kritik og nu giver mulighed for både at kunne foretage en simpel klassifikation og en mere avanceret identifikation, er det svært at forstå kommentaren. Der savnes derfor en mere detaljeret problembeskrivelse af samme uheldige sammenblanding af metoder..: 10 Landsbyggefonden 11 Landsbyggefonden Det vurderes som positivt, at der tales om en egentlig klassifikation. Når klassifikationen udvikles / foreligger, vil der være behov for at beskrive hvilke egenskabsdata, der er relevante i de enkelte klasser. De i rapporten beskrevne aspekter er simpelthen egenskaber knyttet til objekterne på lige fod med øvrige egenskaber. Ikke Kommentaren overføres til egenskabsgruppen (der arbejder med disse emner). Aspekterne er forskellige måder at se samme objekt på, og herunder de egenskaber der er knyttet til objekterne.

5 12 Landsbyggefonden 13 Landsbyggefonden 14 Landsbyggefonden Byggeskadefonden tager her forbehold for aspekttanke-gangen, og det må forudsættes at de beskrevne aspekter ikke influerer på den senere udredning af egenskaber. Der må her endvidere tages forbehold for at den skitserede kodning ikke bliver bestemmende for udviklingen af en kommende klassifikation. Det anbefales således, at processen omkring klassifikation starter helt forfra i et åbent og fordomsfrit udviklingsmiljø. I en sådan proces kan de nødvendige eksperter på området inddrages med skyldig hensyntagen til brugernes egentlige behov samt til, at klassifikationen skal være værdiskabende for branchen i bred forstand. Accepteret Aspekterne har ikke indflydelse på egenskaberne der knyttes til et objekt. Delvist Kodningen dikterer ikke direkte indholdet af klassifikationen, men der er en del bindinger til kodeprincipperne som vil have indflydelse på inddelingskriterierne for klasserne på de øverste niveauer. Det er nødvendigt for at koden kan være konsistent og stabil gennem livscyklus for et objekt. Det foreliggende projekt har haft til formål at beskrive principperne for hvordan kodestrukturen skal være opbygget. Sideløbende har cuneco gennemført en behovsanalyse, der har haft til formål at beskrive hvor anvendelse af klassifikationen vil give værdi og dermed også, hvad der skal klassificeres. Da behovsanalysen har haft en bred deltagelse af repræsentanter fra branchen ser cuneco ikke noget behov for at starte forfra, da vi forudsætter at brugerne kender deres egne behov.

6 15 Kåre Nilsson Teknisk Er bokstavskodningen i CCS afstemt med ISO tabel der blandt andet anvendes i pibs C203 del 5 og 7? De foreslåede bogstavkoder i CCS og ditto fra ISO (og bips C203) er ikke i konflikt med hinanden. 16 Kåre Nilsson Teknisk I forbindelse med nummerering af IT netværk med tilhørende udstyr, anvendes i dag typisk kravene i TIA 606, se bilag hvor disse krav er anvendt til nummerering. Vil der blive taget højde for kravene i TIA 606 i CCS? Ikke Bogstavkoderne fra ISO er indarbejdet i ISO/IEC tabel 2 som underklasser til hovedklasse B. TIA 606 har ikke været taget i betragtning, og vil ikke være direkte foreneligt med den foreslåede CCS kodning. I praksis er det dog muligt at dobbeltkode et objekt med fx CCS og TIA 606 såfremt det er påkrævet. Ved hurtig gennemgang af det fremsendte bilag, ser det ud til at mange af informationerne fra TIA 606 vil være egenskaber i CCS. Der savnes en reference på den fremsendte danske version af TIA 606, da koder m.v. er justeret i forhold til den amerikanske udgave af do.

7 17 Kåre Nilsson 18 Kåre Nilsson krav Krav 16 Teknisk Teknisk I bygger CCS på blandt andet ISO/IEC Jeg håber I bruger denne standard, fordi I finder at den er den bedst egnede og ikke fordi I tror at der et direktiv eller en bekendtgørelse kræver, at det skal man. For modsat det I skriver under Krav 16, er der ingen direktiver eller bekendtgørelser der stiller sådanne krav. Der er en norm(en60204) der anbefaler at ISO/IEC kan anvendes, hvis man ikke kan finde på noget andet. Hvordan nummereres en rumføler der indeholder de 3 målinger: temperatur, CO 2 og fugt. Accepteret Teksten præciseres i rapporten. Den tilhører klasse BZ i ISO/IEC (kombinerede opgaver). Eventuelle underklasser til BZ kan introduceres i CCS såfremt det er nødvendigt (BZA, BZB, BZC etc.). Alternativt kan de tre målinger betragtes som egenskaber for objektet.

8 19 Kåre Nilsson 20 MBBL (Karsten Gullach) Teknisk I jeres rapport er det ikke helt klart hvilken begrundelse der for ikke at vælge at oversætte Uniclass / OmniClass til dansk, i stedet for at udvikle et nyt system. Der er muligt at Uniclass / OmniClass ikke er så avanceret som CCS, men når det kan anvendes I UK, USA og Canada så virker det lidt mærkeligt, at det ikke kan anvendes I Danmark. 4.2 Det anføres, at kodesyntaksen skal understøtte mapping mellem den nye struktur og DBK I forlængelse heraf forudsættes det, at kodesyntaksen ligeledes skal understøtte mapping mellem den nye kodestruktur og (No Suggestions), jf. den forståelse om mapping mellem DBK 2006 og FK, der blev opnået mellem bips og Landsbyggefonden i regi af den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse i Delvist Begrundelse tydeliggøres i rapporten. Baggrunden for ikke at basere CCSklassifikationen på et af de nævnte klassifikationssystemer er, at klassifikationsinddelingen involverer en uhensigtsmæssig grad af detaljering i forhold til objekternes egenskaber. cuneco har fundet det mere relevant, at lave en mere robust klassifikation og i større grad basrere sig på specifikation af egenskabsdata for de enkelte objekter i forhold til specifikke formål. Mapping mellem CCS-klassifikationen og Forvaltningsklassifikation vil være et projekt, der helt naturligt vil komme i forlængelse af udviklingen af CCStabellerne. Hvem der kommer til at forestå dette arbejde er ikke fastlagt for indeværende men cuneco vil bidrage i relevant omfang. Derudover bevirker den systematik, der anvendes i disse klassifikationer, at omfanget af klassifikation bliver meget stort, da alle mulige kombinationer skal klassificeres. Dette vurderes ikke at være brugervenligt, og det ses som mere hensigtsmæssigt at håndtere dette via egenskaber/egenskabsdata.

9 21 Grontmi j, Christia n Hansen 22 Grontmi j, Christia n Hansen 23 Grontmi j, Christia n Hansen Teknisk Vedr. IEC : Placeringsaspekt (+), funktionsaspekt (=) og produktaspekt (-) har været anvendt i ca. 10 år på mange CTSanlæg, og det fungerer fint. Det har endda kunnet lade sig gøre at overtale en række bygherrer til at indarbejde dette i deres eksisterende ældre referencestruktur, da bygherren kan se en praktisk fordel. Teknisk Vedr. IEC : Denne del 2 er til gengæld håbløs brugerfjendsk, f.eks. hedder en frosttermostat, en brandtermostat, en kanaltemperaturføler, en rumtemperaturføler, m.v. alle sammen BT efterfulgt af et løbenr.. Det kan bygherren ikke bruge til noget, når han f.eks. får en SMS-alarm en nat med - BT03 (er det en frost- eller en brandalarm?) Teknisk Vedr. sammenbyggede komponenter: En kanalføler der måler både fugt og temperatur, hvilken referencebetegnelsen får den? Der er mange andre eksempler Vedr. IEC : Såfremt udvalgte dele af denne overhovedet skal bruges, skal produktbetegnelserne omarbejdes, så bygherren umiddelbart let og simpelt kan skelne mellem forskellige produkter f.eks. kanaltemperaturføler, indblæsning, kanaltemperaturføler, udsugning, m.v. (Alternativet er en massiv boykot fra bygherrerne) Der laves oversigter over f.eks.: 1 komponent med flere signaler Flere komponenter, der deler samme signal M.v. Delvist Kommentaren overføres til klassifikationsgruppen. Der arbejdes med en underklassifikation til gruppe BT (fx BTA, BTB, BTC etc.). Det bemærkes at enkelte informationer (fx indsugning / udsugning) måske overføres som egenskaber til objektet eller fremgår af den overliggende systemklassifikation. Den tilhører klasse BZ i ISO/IEC (kombinerede opgaver). Eventuelle underklasser til BZ kan introduceres i CCS såfremt det er nødvendigt (BZA, BZB, BZC etc.). Udarbejdelse af oversigter håndteres af klassifikationsgruppen. Kommentaren overføres til klassifikationsgruppen.

10 24 Grontmi j, Christia n Hansen 25 Grontmi j, Christia n Hansen 26 Grontmi j, Christia n Hansen 27 Grontmi j, Christia n Hansen Teknisk Vedr. IEC : Er der modstrid med DS/ISO 14617? Teknisk Teknisk Teknisk F.eks.: DS/ISO 14617: Temperaturmåling = T IEC : Temperaturmåling = BT Vedr.anlægstyper: En bygherre har brug for simpelt at kunne skelne mellem en lang række forskellige anlægstyper. F.eks. varmeanlæg: Her skelnes mellem varmevekslere, radiatorblandesløjfer, varmlufttæpper, varmeanlæg kørerampe, varmeanlæg kalorifere, m.v. Jeg er i tvivl om, der er en standardiseret detaljeret liste over anlægstyper i CCS s forslag Nummerering af etager er ofte et problem, da der anvendes mange forskellige måder f.eks. overkælder, underkælder, etage -1, etage 0, m.v. Nummerering af rum, kan ofte give problemer. Hvad sker der, når rum opdeles, sammenlægges, m.v.? DS/ISO er allerede indarbejdet i bips tegningsstandard C203 del 5 og 7 i Det er derfor vigtigt, at CCS ikke er modstrid med DS/ISO Der udføres en standardiseret detaljeret liste over anlægstyper. (50 eksempler fremsendes gerne) At der udarbejdes et entydigt standardsystem for nummerering af samtlige etager At der udarbejdes nogle vejledninger for god skik for rumnummerering samt, hvordan ændringer bør udføres De foreslåede bogstavkoder i CCS og ditto fra ISO (og bips C203) er ikke i konflikt med hinanden. Bogstavkoderne fra ISO er indarbejdet i ISO/IEC tabel 2 som underklasser til hovedklasse B. Accepteret Klassifikationsgruppen arbejder med emnet, og en evt. oversigt modtages gerne. Accepteret Det anføres i rapporten, at CCS følger ISO 4157 standardserien på dette område. Accepteret Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale.

11 28 Grontmi j, Christia n Hansen 29 Grontmi j, Christia n Hansen 30 Grontmi j, Christia n Hansen Teknisk Teknisk Vedr.anlægsopdeling: I DBK er der massive klager over, at et ventilationsaggregats blandesløjfer ikke har samme anlægsnr. som selve ventilationsaggregatet. Eksempel: Der står 4 ventilationsaggregater på taget og 12 tilhørende varme- og køleblandesløjfer på etagen nedenunder. Når brugeren står ved de 12 blandesløjfer, kan han ikke se, hvilke blandesløjfer, der hører til hvilket ventilationsaggregat Vedr. eltavler: Det er meget ofte et brugerkrav at et nr. på en eltavle indeholder oplysninger om de forsynende tavler og transformere. Eksempel: T1 T1-HT2 T1-HT2-ET4 T1-HT2-ET4-GT13 Vedr. kommunikation og forståelse: Uanset hvilke referencebetegnelser CCS ender med, er der en meget omfattende opgave med at forklare dem. Via nogle praktiske eksempeltegninger vises, at blandesløjfer til ventilationsaggregater har samme anlægsnr. som selve ventilationsaggregatet Dette brugerkrav muliggøres og vises via praktiske eksempler Der tilføjes rigeligt med praktiske eksempler og tegninger Accepteret Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale. Delvist El-tavlers indbyrdes sammenhæng er en del af CCS kodeprincippet, men kan udtrykkes ved supplerende mærkning. Det viste eksempel overholder ikke delaf reglen for inddeling af systemer. Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale. Accepteret Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale.

12 31 Grontmi j, Christia n Hansen 32 Grontmi j, Christia n Hansen 33 Ulla Michael, DANSKE ARK Der findes mange bygherrer med m2 eksisterende bygninger med eksisterende referencebetegnelser. Der mangler nogle forklaringer på, hvad der skal ske ved ændringer, udvidelser, nygbygninger, m.v. Der findes en længere række eksisterende bygherre-/rådgiver- /entreprenør-lister med anvendte referencebetegnelser. Det er oftest lister der er opstået via praktiske behov. Hvis CCS skal erstatte disse, skal CCS være temmelig dækkende DANSKE ARK ser det som meget positivt at der lægges op til en adskillelse af klassifikation og referencestruktur. Dette vil være en væsentlig forenkling af rådgivernes arbejde med at håndtere CCS i den daglige projektering. Der tilføjes rigeligt med praktiske eksempler Der indsamles f.eks eksisterende bygherre-/rådgiver-/entreprenør-lister med anvendte referencebetegnelser, og det kontrolleres, at CCS rent faktisk kan erstatte disse i praksis Accepteret Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale. Delvist CCS Strukturelt Produktaspekt skal opbygges og struktureres af personer med faglig kompetence. Eksisterende referencebetegnelser mappes derefter til denne struktur. Da hele brugbarheden og funktionaliteten af CCS står og falder med de grundlag, der indarbejdes i rådgivernes projektering, er det set fra DANSKE ARKs side meget væsentligt at det i den fortsatte udvikling er stort fokus på at klassifikationen er enkel, forståeligt og brugbar. Dette mener vi fortsat skal prioriteres meget højt.

13 34 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 35 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 36 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg Vi kan både i det udsendte skriftlige materiale og specielt på workshoppen se at der er lyttet til de kommentarer, der i tidens løb er givet til DBK og CCS imødekommer mange af disse. Vi glæder os til at kunne kommentere på detaljerne i systemet - på de konkrete tabelværdier. Det er relativt komplekst for byggefolk at kommentere alene på strukturen. Processen omkring høring af strukturen har ikke været optimal - det har ikke været muligt at gennemføre en grundig høringsproces med den begrænsede høringsperiode. Offentliggør tabellerne under vejs og involver den brede branche i udarbejdelsen (workshops og lignende). Længere høringsfrister generelt for fremtidige arbejder. cunecos udviklingsmodel består i, at projekter gennemføres af en række nøglepersoner, der kan inddrage eksterne personer til review i relevant omfang undervejs i udviklingsprocessen. Udviklingen følges løbende af cunecos styregruppe, der repræsenterer de forskellige dele af branchen og styregruppens medlemmer har ligeledes mulighed for at inddrage deres bagland undervejs. Endelig er alle projekter genstand for offentlige høringer, når der foreligger et resultat, der har en kvalitet, som det er rimeligt at lægge frem. Dette er noteret. I forbindelse med fremtidige projekter, vil vi sikre os, at høringsperioden er længere.

14 37 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 38 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 39 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 40 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 41 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg Teknisk Teknisk Teknisk Teknisk Teknisk Kan "løbenumre" være informationsbærende - kan en bygherre definere en bestemt syntaks for løbenumre, som vil komplicere anvendelsen unødigt? Kan "løbenumre" være informationsbærende - kan en bygherre definere en bestemt syntaks for løbenumre, som vil komplicere anvendelsen unødigt? Valgfriheden i strukturen omkring nummerering og lignende stiller store krav til projektspecifikke aftaler omkring "understandardiseringer" for at muliggøre anvendelse af data på tværs af parter. Der er usikkerhed omkring hvilke dele af systemet der skal anvendes og hvilke der kan anvendes. Skal den simple klassifikation være til stede, eller kan en part beslutte udelukkende at anvende et af de andre aspekter? Vi er nervøse omkring grænsen mellem klassifikation og egenskaber og om den placeres for højt, så problemer udskydes til diskussion i forbindelse med egenskaber. Vi ønsker en specifikation af at løbenumre, underklassifikation etc. ikke kan være informationsbærende, men udelukkende er projektspecifikke løbenumre. Indarbejd forslag til at etablere mapning mellem projektspecifikke løbenumre og informationsbærende systemer hos bygherrer. Der ønskes vejledninger i hvordan dette håndteres. Det skal klart beskrives hvilke dele af systemet der er obligatorisk skal være til stede - vores opfattelse er at den simple klassifikation skal anvendes i alle tilfælde. Grænsen mellem klassifikation og egenskaber skal overvejes og defineres nøje og beskrives detaljeret - dette skal ske snarest muligt og inden arbejdet med tabeller kommer for langt. Accepteret Det forstås således, at løbenumre anvendes som del af identifikation af objektet. Delvist Princippet er, men det kan være vanskeligt at dække 100%. Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale. Accepteret Princippet er, men det kan være vanskeligt at dække 100%. Delvist Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale. Der stilles ikke krav om anvendelse af den simple klassifikation i alle tilfælde. Hvad der obligatorisk eller valgfrit beskrives i rapporten. Kommentaren overføres til grupperne for klassifikation hhv. egenskabsdata. Det er et centralt krav, at klassifikationen er stabil for et objekt set i den samlede livscyklus.

15 42 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 43 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg Teknisk Der har været arbejdet med it egnethed i processen, men fokus har i for høj grad været på professionelle udviklere - der er i byggebranchen en lang række af egenudviklede "Excel-systemer" og lignende som kan have svært ved at håndtere kodestrukturen (ikke positionsfast). It egnetheden er ikke håndteret konsekvent gennem et teoretisk fundament, men er håndteret gennem involvering af udvalgte SW udviklere - f.eks. ingen it teoretikere og praktikere. Eksempler på konkrete problemer savnes. Inddragelse af andre kompetencer. Sikringen af IT-egnetheden er tilstræbt sikret ad flere veje. Dels - som det rigtigt påpeges - gennem involvering af en repræsentant fra en IT-leverandør i selve udviklingen og dels igennem en høring i bips' IT-forum undervejs i udviklingsforløbet. Derudover er selve den offentlige høring, som høringsworkshoppen er en del af, men som også omfatter en løbende dialog med de IT-leverandører, der vil deltage i cunecos afprøvningsprojekter, også et væsentlig element i sikringen af ITegnetheden.

16 44 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg Hvilke tiltag er der gjort for at gennemføre høringen mod et internationalt høringspanel? Høringsdokument oversættes til engelsk og en international høring gennemføres. Undervejs i udviklingsforløbet har der været ført en dialog med flere internationale kompetencer som fx Håvard Bell (Norge), Eirik Selvik (Norge) og Anders Ekholm (Sverige). Derudover holder bips - inkl. repræsentanter fra CCS kodestrukturgruppen - løbende møder med klassifikationsrepræsentanter fra de øvrige nordiske lande. bips og cuneco deltager i arbejdet omkring revision af klassifikationsstandarden ISO og koordinerer i den forbindelse løbende udviklingen med en række internationale aktører. cuneco har indgået aftale med Anders Ekholm (Lunds Universitetet) om et tværgående review af cunecos projekter, med henblik på at sikre indbyrdes koordinering og sammenhæng til international udvikling.

17 45 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 46 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 47 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg Teknisk Teknisk Vi mangler en konsekvent beskrivelse af hvordan systemet forholder sig til de mest udbredte nationale klassifikationsstandarder - herunder overvejelser omkring en mere direkte kobling mellem CCS og disse. Dette er specielt relevant i forbindelse med det fremadrettede arbejde med de konkrete tabeller, hvor kompetencer med direkte relation til de nationale standarder bør involveres. Der mangler en gennemgang af hvordan CCS forholder sig til det hidtil anvendte klassifikationssystem i Danmark - SfB systemet. Et objekt kan have to forskellige numre i to forskellige aspekter - døren er nummer 3, men dør nummer 7 i vægsystem 1. Dette giver forvirring i praksis og giver risiko for misforståelser i praksis. Involver ressourcer fra OmniClass og Uniclass direkte i arbejdet med udarbejdelse af tabeller. Praktisk mapning udarbejdes på linje med mapningen til DBK Problemstillingen skal beskrives og operationaliseres. Det væsentligste bidrag til at sikre koblingen til de øvrige nationale klassifikationssystemer vil bestå i, at klassifikationsstandarden ISO opdateres, således at denne vil afspejle principperne i CCS uden at dette dog vil påvirke opbygningen og indholdet af de øvrige nationale systemer. Accepteret Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale. Delvist Det er et unødigt stærlt krav at kræve at nummereringen samordnes på tværs af aspekterne. Aspekterne mulliggør håndtering af objekterne fra forskellige synsvinkler, hvorfor objekterne ikke vil have de samme kompositoriske relationer. Dette detaljeres yderligere i rapporten.

18 48 Digital Konverg ens v/ Jørgen Storm Emborg 49 DTU, Risø, Allan Murphy Teknisk Det er et problem for branchen at der er to helt separate klassifikationssystemer til hhv. byggeperioden og driftperioden (Forvaltnings Klassifikation) Dette er en fælles kommentar fra DTU, Lyngby og DTU Risø (Campus service = driftsafdelinger): Det er et for abstrakt grundlag for DTU til at kunne vurdere konsekvenserne De to systemer bør behandles til et samlet system. Fornyet høring med langt mere vægt på eksempler og praktiske konsekvenser cuneco vil bidrage til, at der udarbejdes et system til mapning mellem CCS og FK, således at man vil overgangen til drift vil have mulighed for at få genereret FK-koder for objekterne ud fra den CCS-klassifikation og egenskabsdata, der er påført objekterne i projekterings- og udførelsesperioden. Ønsket om at høringsmaterialet i højere grad skal bestå af praktiske eksempler er noteret, og vil blive taget i betragtning i forhold til kommende projekter. M.h.t. ønsket om en ny høring vil vi afvise dette med den begrundelse af høringen har genereret så mange konstruktive og relevante kommentarer, at vi vil mene at den har opfyldt sit formål.

19 50 Henrik Schleder mann Teknisk Når man laver et så omfattende klassifikations og identifikationssystem så synes jeg det er problematisk at man ikke forholder sig til en ensartet måde at identificerer komponent placering i forhold til bygningsgeometrien. Rumnumre er ikke entydige. Rum opsplittes, nedlægges og nye rum etableres. Rumnumre ændres løbende af brugere. For de tekniske installationer er der i relation til drift og overvågningssystemer et stort behov for kunne angive entydig placering af komponenter som ikke ændres i løbet af bygningens levetid. Det er også et meget vigtigt aspekt i hele driftforløbet. At der udarbejdes et entydigt system for hvordan placering af komponent / anlæg identificeres og som skal anvendes på alle nye bygninger. Dette kunne være via: - GPS koordinater. - Ved anvendes af et hensigtsmæssigt og standardiseret bygningsgrid hvor der er regler for hvordan dette anvendes og hvordan akser nummereres. - Ved at lave en standardiseret måde at tildele rumnumre afhængigt af et bygningsgrid. Delvist De foreslåede CCS aspekter for rum (funktionsaspektet og strukturelt produktaspekt) anvendes til identifikation af rum, og er (samlet set) stabile set over livscyklus for et rum, men omfatter ikke fx når to rum sammenlægges, og det ene dermed nedlægges/udgår. De foreslåede ændringer (fx GPSkoordinater) kan tilføjes som egenskaber for de pågældende rum. De ønskede ( historiske ) informationer, fx om tidligere rumnummer kan evt. bevares som en del af egenskabsdata knyttet til et objekt og ses som en særskilt aktivitet der omhandler vedligehold af informationer. Hvis rumnumre ændres hvad de ofte gør af brugere eller arkitekter er det meget kostbart at oprette den bagved liggende dokumentation. Der indarbejdes en beskrivelse i rapporten, der viser hvorledes CCS koderne kan anvendes til dette formål, fx at et tidligere rum efter en renovering skal findes som en del af et nyt rum. Kommentaren overføres til egenskabsdatagruppen

20 51 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 52 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri Det er en rigtig god ide, at optage hele præsentationen, og efterfølgende give muligeh for, at se de fire film. Rigtig stor ros! Der er tilgengæld ikke ros for høringsfristen. Det er et svært emne, som bliver beskrevet meget abstakt og komplekst. Det kræver tid, at sætte sig ind i stoffet. Fremlæggelserne den 15. marts var til gengæld mere spiselige. Vi har noteret os, at høringsfristen har været for kort, hvilket vi vil tage i betragtning i forbindelse med fremtidige projekter. M.h.t. det tekniske indhold af rapporten mener vi ikke at det kan undgås, at man kommer op på et vist teknisk niveau i beskrivelsen af systemet. Til gengæld har vi prioriteret at følge dette til dørs af en præsentation, der er mere pædagogisk og umiddelbart forståelig.

21 53 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 54 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 1. Resume side 3 I princippet giver det ikke mening, at man kun skal kommentere kodestruktur, uden at kende omfanget og indhold af tabeller, klasser, domæner, fag, ressourcer mv. Det er nærmest en form for en accept på et ufuldstændigt grundlag, som senere kan give bagslag, når man er kommet i dybden med indholdet af tabellerne. Fordi man kan frygte, at der på nuværende tidspunkt er taget beslutninger, som det ikke er muligt, at gennemskue. Desværre har det mest karakter af, at rapporten skulle ud nu. Det vil kræve flere høringer, dette kan ikke være den endelige høring. Arbejdet bør koordineres med de øvrige projekter som har indflydelse i en eller anden udstrækning. Her vises eksempler fra cunecos egen projektliste: Afklaring af klassifikationsniveau Afklaring af struktur og metode for egenskabsdata Klassifikation af bebyggelser, bygninger og rum Begrebsmodel for ressourcedomæne Metode-struktur for egenskabsdata Egenskabsdata for ressourcer, processer, produktions-planlægning, driftsregistrering, beregninger, rumprogrammer, opsamling af driftsdata, Krav til informationer for drift Tabeller for bygningsdele, tabeller for drift Sammenhæng mellem egenskabsdata og IFD Sammenhæng mellem bygningsmodel og bygningsbeskrivelse Det virker stadig unødigt komplekst. Udover forenkling bør der arbejdes med formidlingen af stoffet, med mere sigende og oplysende eksempler. Delvist Alle de nævnte projekter koordineres løbende med hinanden ligesom de hver især vil være genstand for selvstændige høringer. Der vil således blive tale om mange høringer undervejs i cunecos projektperiode. Kommentaren overføres til den gruppe der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale.

22 55 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 56 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri Indlæg 2, slide 6 Ved vurderingen af DBK tilbage i oktober 2010, blev der fra mange sider efterlyst en værdianalyse. Den har branchen stadig tilgode. Dicon-rapporten fra 2008 peger flere steder på belysning af værdien. De afholdte behovsanalyser kan ikke gøre det ud for en gennemarbejdet og afsluttet værdianalyse fordi de netop ikke har beskæftiget sig ed klassifiaktion, som oplyst af Torben Klitgaard på høringen om brugerseminarere. Der blev i præsentationen nævnt, at man skulle have kigget på Holland i stedet for de andre lande, hvor man tidligere har kigget i deres systemer. Der er muligt; men vi mangler dokumentationen herfor. Derfor ved vi ikke, om det ville være bedre at fordanske et af de andre systemer. Ikke Det er cunecos holdning, at man ikke kan tale om værdien af klassifikation i sig selv. da klassifikation først giver værdi, når det bliver anvendt i forbindelse med konkrete processer. Fokus for indeværende projekt har været at definere en kodestruktur, der gør det muligt at referere til et specifikt objekt samt at sige noget om, hvilken klasse objektet tilhører. Når dette formål er opfyldt mener vi, at det er muligt at anvende objektet i forhold til de processer, der skaber værdien. Analyserne af værdiskabelsen i disse processer foretages i forbindelse med afprøvningsprojekterne med opstart i efteråret Kommentaren på fremlæggelsen havde til formål at tydeliggøre, at der er andre lande der arbejder efter de samme principper som CCS nu lægger op til. Det er ikke en del af opgavebeskrivelsen, at et dansk klassifikationssystem skal være en fordanskning af andre landes systemer.

23 57 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 58 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri Inden lancering af den nye CCS. Det skal sikres, at man ikke får de samme vanskeligheder med CCS, som man har haft med DBK. Derfor bør test og afprøvning foregå på et mere kvalificeret grundlag end det skete med DBK. t om syntaksen Det vil være en fordel, at betragte de forskellige oplysninger som enkeltstående oplysninger i hvert sit felt. Det forhindrer ikke en samlet visning af hele strengen. Det er ganske almindelig databaseteknik. Det vil ydermere give store fordele ved sortering og anvendelse i andre programmer f. eks. Excel. Dermed vil aspekt præfix ikke ødelægge sorteringen. Delvist Dette er helt i overensstemmelse med cunecos holdninger og arbejdsmetoder. cuneco har allerede på nuværende tidspunkt indgået aftaler med en lang række IT-leverandører, der vil implementere CCS og der arbejdes i øjeblikket på at de tabeller, der bliver udviklet, vil blive stillet til rådighed for IT-leverandørerne via webservices. Det præciceres i rapporten, at de enkelte aspekter er seperate egenskaber for et objekt, der evt. kan samles til én kodestreng (adskilt med / ) såfremt det er påkrævet. De enkelte aspekters præfiks muliggør dette, da koden for hvert aspekt er helt entydig, og ikke kan forveksles med andre koder for andre aspekter pga. deres forskellige præfiks. Kommentaren overføres til gruppen der arbejder med egenskabsdata, således at koden for de enkelte aspekter evt. kan udveksles som flere enkelte egenskaber.

24 59 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri Når kompleksiteten og omfanget af kommentarer tages i betragtning, bør der i værksættes en ny høring, når alle problemstillinger er indarbejdet. Opfølgeren til kodestrukturprojektet er et projekt vedr. afklaring af klassifikationsniveau. Formålet med dette projekt er at udarbejde retningslinjer for klassifikation af bygningsdele samt grænsefladen til egenskabsdata. Indholdet af dette projekt vil inddrage de ting, der er kommet frem i den indeværende høringsproces og projektet vil være genstand for en særskilt høring.

25 60 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 1. Resume side 3 Afsnit 4 Der er taget udgangspunkt i ISO og ISO/IEC standarderne. Men hele systematikken der er beskrevet hælder sig hovedsagligt op af sidstnævnte, som er en elektrisk og mekanisk standard, hvilket giver en uheldig udformning af det vi har brug for i byggeriet. Det er helt uforståeligt, at man ikke har vist den samme interesse for ISO og IFC, som man har for IEC Disse standarder har dog en langt større udbredelse bredt blandt byggefolk end 81346, som kun benyttes af en mindre del af el- og mekanikfolket. Det foreslås, at der udarbejdes eksempler og scenarier der analyserer og demonstrerer hvordan de identificerede brugerbehov kunne løses gennem anvendelse af elementer fra og IFC evt. i kombination med Ikke ISO er en rammestandard, der i sin udformning danner en fælles platform for definition af byggeriet. ISO er ikke i modstrid med ISO/IEC (og omvendt). ISO er derfor helt central for CCS. IFC er et udvekslingsformat og ikke et kodesystem. IFC kan indeholde CCS koderne, hvorved CCS koder kan overføres mellem forskellige IT systemer. Det er valgt at anvende principperne fra ISO/IEC 81346, da denne standard stiller nogle værktøjer til rådighed, der er nyttige i forbindelse med cunecos ønsker om at kunne identificere objekter entidgt ud fra forskellige aspekter. Der savnes eksempler på, hvad der menes med uheldig udforming af det vi har brug for i byggeriet.

26 61 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 3. introduktion side 7 Afsnit 2 og 3 Her er beskrevet at det er en revideret version af DBK. Skemaet på side 70 med aspektkoder viser tydeligt, at bygningsdelene er klassificeret anderledes i det nye CCS. Visningen af de 4 øvrige aspekter og forslag til indhold, viser desværre tydeligt, at tankesættet bagved er det samme som DBK, og dermed kan man have en begrundet frygt for den megen fokus på referencesystemet, som umiddelbart ser ud til unødigt at komplicere koderne og vanskeliggøre anvendelsen for mange af byggeriets brugere. Her henvises til ovenstående punkt om beslægtede projekter i Cuneco. Ikke Med CCS er det nu muligt kun at klassificere bygningsdele og rum (med % hhv. %%)., og derfor er der tale om en anderledes tilgang end DBK, hvord dette ikke var muligt. Referencesystemet fra DBK er revideret, og indgår fortsat i CCS, da dette tankesæt er centralt i bestemte sammenhænge. Der er i CCS ikke krav om anvendelse af refrencesystemer. Vi vil undersøge fordele og ulemper ved at gøre fx den simple klassifikation obligatorisk for at skabe et fælls grundlag for den simple anvendelse, som efterlyses. Se endvidere svar på høringskommentar 60.

27 62 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 63 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 64 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 3. introduktion side 7 3. introduktion side 8 3. introduktion side 8 Afsnit 6 Rapporten præsenterer forslag til klassifikationstemaer, men indeholder ikke det specifikke tabelarbejde, herunder de klassifikationstabeller der skal udarbejdes, på baggrund af denne rapport. Dette er særdeles uhensigtsmæssigt, når man tænker på, at opmålingsreglerne fra 2008, stort set ikke er blevet anvendt, pga. af den kobling man lavede til DBK, som begrænsede muligheden for entydighed, som et af mange væsetligste ankepunkter. Afsnit 2 I grundlag for rapporten omtales Ekholm-rapporten Afsnit 3 Redaktio nel Det er svært at se hvor præcis denne rapport har inspireret i revideringsarbejdet. I rapporten: Behovsanalyse hvad er byggebranchens behov for standarder for udveksling af digital information? (Foreløbige hovedkonklusioner) Kommenteres under 16 Bilag D side 72 Her henvises til ovenstående punkt om beslægtede projekter i Cuneco. Lad Anders Ekholm og Lars Häggström gennemgå rapporten sammen med resultaterne af denne høring. De uhensigtsmæssigheder, der er blevet afdækket i forhold til DBK2006, har cuneco valgt at håndtere gennem opstilling af succeskriterier for sine udviklingsprojekter. Den beskrevne vanskelige kobling til DBK i forhold til Opmålingsreglerne bundede ifølge cunecos opfattelse i at man ikke kunne klassificere uafhængigt af referencestrukturen eller referere til projektspecifikke typer. Begge disse forhold har været med i kodestrukturprojektets succeskriterier og cuneco anser at projektet har opfyldt disse kriterier med den nye kodestruktur som CCS repræsenterer. cuneco har bedt Anders Ekholm lave review på høringsmaterialet, og han vil således selv kunne give udtryk for om hans kommentarer til DBK er tilgodeset i CCS kodestrukturen. Accepteret Der indsættes en reference fra afsnit 3 til bilag D i rapporten.

28 65 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 3. introduktion side 8 Afsnit Redaktio nel Rapporten: Indsamling af basisinput til projektarbejdet med deltagelse af udvalgte eksperter med afsæt i de vedtagne forudsætninger for opgaven. Det vil klæde rapporten, at oplyse om disse. Delvist Der indsættes en reference til forudsætningen for projektarbejdet (indsættes som bilag).

29 66 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri Afsnit Side Det vil ikke give mening, at kommentere på et detaljeret niveau, som f.eks.: Er bygningsdele dækkende? Om alle bygningsdele kan beskrives med 2 eller 3 bogstaver? Om der er underklasser mv.? Hvordan skal de relevante egenskaber klassificeres? Hvordan behandles øvrige egenskaber, som er relevante f. eks. for opmåling og produktion mv., hvilken form for struktur? Vi mener grundlæggende, som beskrevet ovenfor, at der skal tages hensyn til de øvrige cuneco-projekter, som har indflydelse struktur, terminologi, opbygning mv. Når dette ikke er belyst, er det foreslåede blevet unødigt komplekst, fordi alle nuancer ikke er tænkt ind. Så fremt alt skulle være løst, ville det det formentlig tage 3 5 år, at lave den samlede klassifiaktion; men det vi har set i dette oplæg, er til gengæld for lille del af isbjerget. Der er alt for mange afhængigheder som vil afstedkomme revisioner, og på den måde kræve nye høringer. Udover denne kommentar, efterlyses flere gennemarbejde praktiske eksempler, det vil give en bedre mulighed for, at gennemskue kompleksitete, og se konsekvenserne i sin helhed. Kompleksiteten er i forvejen unødig høj. Det er cunecos holdning, at man med det foreliggende resultat har lagt sigt fast på nogle principper, som der ikke skal laves om på i forbindelse med de forhold, der er nævnt i kommentaren. Det er korrekt, at der er tale om en række faktorer, der ikke for indeværende er afdækket, hvilket vil ske i forbindelse med cunecos kommende projekter. cuneco mener at man med det foreliggende resultat fra kodestruktur projektet, vil kunne håndtere den relevante datamængde uden at koderne bliver unødigt lange og komplicerede.

30 67 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 68 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri Afsnit 4.2 Afsnit 12 side 66 Afsnit 1 pkt. 6 Kodesyntaksen skal understøtte mapning mellem den nye struktur og DBK2006, blev der nævnt under debatten på mødet den 15. marts, at man ville kunne dette en til en. Det er nok love for meget, det er tale om en enklere struktur i det nye CCS. Hvis det endeligt er tilfældet, kan man konkludere, at adskillelsen og nytænkningen ikke har været omfattende nok i revisonen af DBK. I øvrigt bør man prioritere denne indsats med mapning, og koncentrere sig om det fremadrettede, under respekt af de få som har anvendt DBK2006 med udbytte. Herudover er mapning til SfB og Forvaltningsklassifikationen formentlig mere påkrævet. 1. Afsnit I rapporten står: CCS er designet til at være et fælles kodesystem, som er fælles for alle domæner: Der kan derfor udarbejdes en fælles formidling og eksempelsamling. Endvidere er der lagt vægt på at de forskellige domæner vil kunne arbejde bedre sammen og reducere antallet af fejl og misforståelser mellem parterne, idet koderne er ensartet og entydigt opbygget for alle domæner. Det er stadig uhensigstmæssigt med både CCS og forvaltningsklassifikationen. De burde smelte sammen. Her mangler praktisk eksempler som belyser dette, da de nævnte domæner ikke er omtalt i rapporten Delvist Det er korrekt at man ikke vil kunne lave 100% en-til-en mapning mellem DBK2006 og CCS. Dette skyldes dels at CCS ikke klassificerer varianter af typer og dels at CCS eliminerer muligheden for at klassificere objekter med forskellige klasser, som det er tilfældet med DBK2006. cuneco er enige i, at det er uhensigtsmæssigt for branchen med to klassifikationssystemer, hvilket adresseres ad 2 veje. Den ene er, at CCS vil definere de klassifikationskoder og egenskabsdata, der er nødvendige for at matche funktionaliteten i FK, og den anden er at cuneco vil bidrage til at udvikle en mapning mellem CCS og FK. Det præciseres i rapporten hvad der forstås ved "domæner" (der tænkes på faglige domæner).

31 69 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 70 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri Side 66 På samme side nævnes at softwareleverandørerne har været konsulteret og CCS kan understøttes af IT-værktøjerne. Afsnit 15 Side Det vil klæde rapporten at omtale hvilke leverndører og værktøjer der er tale om. Bilag C Fin visualisering. Accepteret Omtale af leverandørene og værktøjerne vil indgå i rapporten.

32 71 Flemmi ng Grangaa rd, Dansk Byggeri Afsnit 16 Side 72 Bilag D Der er flere citater fra behovsanalysen, som lige så godt kunne have været valgt som repræsentative om behov for bruger-venlighed og enkelhed osv. F. eks.: Der er ikke sammenhæng mellem klassificeringen/bygningsmodellen og bygningsdelsbeskrivelserne. Anvendelsesbehovet for klassifikation skal afklares gennem konkrete eksempler for forskellige fagområder. Det svenske klassifikationssystem, hvor der er kobling til beskrivelsesværktøjet fungerer godt. Hvorfor ikke benytte os af de navne, som vi giver dem alligevel? DBK er ikke velegnet i udførelsesfasen. cuneco skal starte med kernen, dvs. beskrive et system, som branchen over tid kan forbedre. Klassifikation og niveauer de forskellige aktører har forskellige detaljeringsbehov. DBK-kodningen er tung og hænger ikke sammen med mængdeudbud. Deltagerne på disse workskops og bølger har ikke prioriteret DBk højest. Det skal man ikke lade sig mærke af, der er ikke tvivl om at bygningsdelsklassifikationen er vigtig for flere ting end man umiddelbart er klar over eksempelvis opmåling og produktion.

33 72 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 73 Flemmin g Grangaa rd, Dansk Byggeri 74 Bygning sstyrelse n 75 Bygning sstyrelse n Afsnit 17 Side 80 Bilag E I henhold til ovenstående generel bemærkning om tabeller mv. Er det vigtigt at understrege, at der skal arbejdes meget mere med klasser og underklasser, og hvordan de skal navngives. IT- egnethed: Der var oprindeligt planlagt en seance om IT-egnethed af DBK2006, den blev pludselig aflyst i efteråret Vi må anbefale at man tager dette op igen, og får belyst IT-egnetheden i en bredere sammenhæng med erfarne brugere i forhold til alle typer relevant software, som anvendes i virksomhederne. Bygningsstyrelsen er interesseret i en udrulningsplan og leveringstidspunkter for: - bygningsdel- og rumtabeller. - mappingtabel/vejledning for konvertering af DBK til CCS. - mappingtabel/vejledning for konvertering af SfB til CCS. Hvordan tænkes CCS at håndtere mere abstrakte aspekter som fag/rolle og arbejde (jf. bips 1000)? Dette spørgsmål af hensyn til fx økonomisk opfølgning og omkostningsanalyser. Det er cunecos holdning at den bedste metode til at verificere IT-egnetheden er ved at afprøve det i praksis. Dette har cuneco mulighed for fx i forbindelse med afprøvningsprojektet DNV- Gødstrup, hvor der er indgået aftaler med IT-leverandører og brugere om implementering og afprøvning af CCS. cuneco vil i løbet af juni måned 2012 komme med udmeldinger omkring konkrete planer for udrulning af klassifikations- og mapningstabeller. CCS anvendes til kodning i resultatdomænet. De nævnte aspekter vil blive håndteret i form af egenskabsdata, der jævnfør ISO , vil omfatte både ressourcer, processer og resultater.

34 76 Bygning sstyrelse n 77 Bygning sstyrelse n 78 Kjeld Svidt og Maria Thygese n, Bygning sinform atik, Aalborg Universi tet Rapporten bør give brugerne relevante kriterier for en beslutning om anvendelse af CCS kontra anvendelse af egenskabsdata. Bygningsstyrelsen efterlyser, at fordelene ved anvendelse af CCS belyses yderligere ift. små byggeprojekter, inden aflevering til drift. Dette tiltag skal være med til at sælge brugen af systemet yderligere overfor brugerne. 3 Det konstateres, at rapporten omhandler kodningsprincipper til anvendes ved klassifikation og identifikation af bygningsdele og rum. Det blev ved høringsworkshoppen pointeret, at det ikke handler om klassifikation, men om kodestuktur. Kommer der en tilsvarende rapport og proces for hhv. klassifikations- og identifikationsprincipperne? Umiddelbart skulle man tro, at kodestrukturen skulle afhænge af et forventet antal varianter, identificeret i klassifikations- og referencestrukturen. Kommentaren overføres til de grupper der skal arbejde med vejledninger / eksempelmateriale samt egenskabsdata. Denne opfordring er også modtaget gennem behovsanalysen og ønsket vil blive efterkommet gennem de scenarier cuneco anvender i sit arbejde. Scenarierne vil delvist udgøre beskrivelsen af den værdiskabelse, der skal verificeres i forbindelse med afprøvningsprojekterne. Det er cunecos opfattelse, at den foreslåede kodestruktur er fleksibel og uafhængig nok til at man kan håndtere det antal varianter, der vil blive afdækket i de kommende klassifikationsprojekter. Denne antagelse er gjort med udgangspunkt i det meget omfattende arbejde med hensyn til afdækning af antallet af bygningsdele, der blev gjort i DBK 2006.

35 79 Kjeld Svidt og Maria Thygese n, Bygning sinform atik, Aalborg Universi tet 80 Kjeld Svidt og Maria Thygese n, Bygning sinform atik, Aalborg Universi tet S. 3 i rapport + slide 4 i tk_intro Slide 17 i tk_intro CCS skal afløse DBK. Førend CCS udskiftes med DBK i lovgivningen, skal det sikres, at CCS er afprøvet og testet på flere scenarier. Systemet skal kunne skabe produktivitet, og de anvendelsesvanskeligheder DBK medførte, må ikke gentages. Mappingtabeller der migrerer fra SfB til CCS Ved migrering af SfB til CCS, hvordan er dette tiltænkt i forhold til f.eks. driftsherrens driftssystemer. Det bør testes, om de anvendte systemer også kan behandle CCS. Dette er en hel central forudsætning i cunecos arbejde. Det er cunecos opfattelse, at mappingen fra SfB til CCS er blevet gjort væsentligt enklere end fra SfB til DBK2006, da klassifikationen nu er uafhængig af referencestrukturen. cuneco planlægger at gøre denne mapping til genstand for en selvstændig afprøvning.

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem PROJEKTGRUPPEN BYGGEVIDEN 2004-10-21 Oplæg til workshop om Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem Oktober 2004 Projektgruppen v/ Mads

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

Forankring af Det Digitale Byggeri

Forankring af Det Digitale Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Forankring af Det Digitale Byggeri Rapport Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

DET DIGITALE BYGGERI

DET DIGITALE BYGGERI VIA University College, Aarhus DET DIGITALE BYGGERI HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Toke Grud Titelblad SPECIALE TITEL: DET DIGITALE BYGGERI VEJLEDER: JENS OTTO GRABAU (JOG) FORFATTER: TOKE GRUD DATO / UNDERSKRIFT:

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

Et udviklingsprograms dilemmaer

Et udviklingsprograms dilemmaer Et udviklingsprograms dilemmaer Slutnotat Evaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Marts 2015 Rasmus Øivind Nielsen, Christian Koch & Casper Siebken Schultz

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen

nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen V EJLEDNING I K ONTRAKTSTYRING nøglen til vellykkede edb-projekter Forfattere: Andreas Munk-Madsen, Metodica Malthe Jacobsen, CRI Niels Erik Andersen, Datacentralen Dette er en foreløbig arbejdskopi, som

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere