KORTLÆGNING AF BYGGE- OG BOLIGOMRÅDETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF BYGGE- OG BOLIGOMRÅDETS"

Transkript

1 KORTLÆGNING AF BYGGE- OG BOLIGOMRÅDETS MODENHED FOR DIGITAL FORVALTNING BILAGSDEL APRIL 2010 STATUS: ENDELIG DATO: 13. APRIL Peter Lindbo Larsen Fil: Parathed for digital forvaltning BILAG v1.0.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer /11/09 Disposition PLL /12/09 1. udkast PLL /01/10 KD og BB kommentarer indarbejdet PLL /03/10 Redaktionelle ændringer PLL /04/10 Indarbejdelse af bemærkninger fra høring. Godkendt af domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning PLL Anvendte forkortelser: BIM Bygningsinformationsmodel bips, Foreningen Byggeri, Informationsteknologi, Produktion og Samarbejde BR Bygningsreglement Bygningsinformatio ns-system Fællesoffentligt digitalt bygningsarkiv DBBF Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning. DBK Dansk Bygningsklassifikation DDB Projekt: Det Digitale Byggeri DIADEM Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel DiKon Digital Konvergens (samarbejdsforum vedr. digitalt byggeri) DOB Digitalisering af offentlig byggesagsbehandling ebr Elektronisk Bygningsreglement med funktionalitet til at sammenholde en BIM med bebyggelsesregulerende bestemmelser FM Facilities Management (styring af bygningers drift og administration) FOT FællesOffentligT geografisk administrationsgrundlag IAI International Alliance for Interoperability også kendt som BuildingSMART IDM Information Delivery Manual IFC International Foundation Classes INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community ITKbekendtgørelsen Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri. LER Ledningsejerregister OIS Offentlige Informationsserver: oplysninger om ejendomme i Danmark - 2 -

3 Indhold BILAG 1: METAMODELLER... 4 FASE 0: ETABLERING AF DIGITALT GRUNDLAG OG MATERIALEKATALOG... 4 FASE 1: IDÉ (TYPEHUS)... 5 FASE 1: IDÉ (UNIKA BYGGERI MED FORHÅNDSVALGT RÅDGIVER)... 6 FASE 1: IDÉ (UNIKA BYGGERI GENNEM PROJEKTKONKURRENCE)... 7 FASE 2: PROJEKTERING (TYPEHUS)... 8 FASE 2: PROJEKTERING (UNIKA BYGGERI)... 9 FASE 3: BYGGESAGSBEHANDLING FASE 4: OPFØRELSE FASE 5: BYGNINGSFORVALTNING (VEDLIGEHOLDELSE/GENOPRETNING) FASE 5: BYGNINGSFORVALTNING (BYGNINGSDRIFT) FASE 6: NEDRIVNING BILAG 2: ANALYSE AF IDEAL-MODEL FASE 0: ETABLERING AF DIGITALT GRUNDLAG (IDEAL-MODELLEN) FASE 1: IDÉ, PLANLÆGNING OG FORHÅNDSDIALOG MED MYNDIGHEDER (IDEAL-MODELLEN) FASE 2: PROJEKTERING (IDEAL-MODELLEN) FASE 3: BYGGESAGSBEHANDLING (IDEAL-MODELLEN) FASE 4: OPFØRELSE (IDEAL-MODELLEN) FASE 5: BYGNINGSFORVALTNING (IDEAL-MODELLEN) FASE 6: NEDRIVNING (IDEAL-MODELLEN) BILAG 3: ANALYSE AF NU-SITUATION FASE 0: ETABLERING AF DIGITALT GRUNDLAG (NU-SITUATIONEN) FASE 1: IDÉ, PLANLÆGNING OG FORHÅNDSDIALOG MED MYNDIGHEDER (NU-SITUATIONEN) FASE 2: PROJEKTERING (NU-SITUATIONEN) FASE 3: BYGGESAGSBEHANDLING (NU-SITUATIONEN) FASE 4: OPFØRELSE (NU-SITUATIONEN) FASE 5: BYGNINGSFORVALTNING (NU-SITUATIONEN) FASE 6: NEDRIVNING (NU-SITUATIONEN) BILAG 4: GAP-ANALYSE FASE 1: IDÉ, PLANLÆGNING OG FORHÅNDSDIALOG MED MYNDIGHEDER (GAP) FASE 2: PROJEKTERING (GAP) FASE 3: BYGGESAGSBEHANDLING (GAP) FASE 4: OPFØRELSE (GAP) FASE 5: BYGNINGSFORVALTNING (GAP) FASE 6: NEDRIVNING (GAP) BILAG 5: SAMMENLIGNENDE PROCESANALYSE FASE 0: ETABLERING AF DIGITALT GRUNDLAG FASE 1: IDÉ, PLANLÆGNING OG FORHÅNDSDIALOG MED MYNDIGHEDER FASE 2: PROJEKTERING FASE 3: BYGGESAGSBEHANDLING FASE 4: OPFØRELSE FASE 5: BYGNINGSFORVALTNING FASE 6: NEDRIVNING BILAG 6: WORKSHOP FOR VERIFIKATION AF METAMODELLER

4 Bilag 1: Metamodeller Fase 0: Etablering af digitalt grundlag og materialekatalog

5 Fase 1: Idé (typehus)

6 Fase 1: Idé (unika byggeri med forhåndsvalgt rådgiver)

7 Fase 1: Idé (unika byggeri gennem projektkonkurrence)

8 Fase 2: Projektering (typehus)

9 Fase 2: Projektering (unika byggeri)

10 Fase 3: Byggesagsbehandling

11 Fase 4: Opførelse

12 Fase 5: Bygningsforvaltning (vedligeholdelse/genopretning)

13 Fase 5: Bygningsforvaltning (Bygningsdrift)

14 Fase 6: Nedrivning

15 Bilag 2: Analyse af ideal-model Fase 0: Etablering af digitalt grundlag (Ideal-modellen) Processerne vedr. etablering af digitalt grundlag kunne være medtaget under faserne 1 eller 2; men behandles særskilt for at tydeliggøre, at der også fremover bliver behov at verificere/supplere digitale informationer. Ved projektering af byggeri er der behov for detaljeret viden om ejendomsforholdene, terrænet, eksisterende bebyggelse, beplantning, mv. Hverken matrikelkortet eller kommunernes tekniske kort tilfredsstiller byggeriets krav om geometrisk nøjagtighed og detaljeringsgrad. Derfor vil det også i en fuldt digitaliseret verden være behov for ad hoc at fremstille et præcist og detaljeret kortgrundlag. Den objekt-baserede BIM indeholder bl.a. af standardiserede 3Dbygningskomponenter. For at sikre at bygningskomponenterne er til tilgængelige via det fællesoffentlige Bygningsinformationssystem også efter at et produktet er taget ud af produktion er det nødvendigt at oplysninger om hver enkelt komponent bevares i Bygningsinformation. Her vil det være hensigtsmæssigt at etablere et selvstændigt fællesoffentligt produktkatalog i tilknytning til den fælles Bygningsinformation. Processer der understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Opmåling af grund og eksisterende bebyggelse samt indsamling og oplysninger om ejendommen. 2. Materialeproducenten overfører oplysninger om et nyt produkt til Bygningsinformation. Understøttelsesmåde Opmålingen af terræn og bygninger konverteres til BIM, som suppleres med ejendomsoplysninger ejendommen. Ejendomsdata er tilgængelige on-line via fælles offentlige tjenester. BIM uploades i Bygningsinformation Produktbeskrivelsen uploades til Bygningsinformations produktkatalog. Produktet beskrives som en 3Dbygningskomponent iht. standard for komponentgruppen Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Digitalisering/konvertering af oplysninger om eksisterende bygninger for tilvejebringelse af en standardiseret BIM, f.eks. fra kommunale byggesagsarkiver. 2. Konvertering af digitaliserede data fra 3. parts system til standardiseret BIMudvekslingsformat. Fase 1: Idé, planlægning og forhåndsdialog med myndigheder (Ideal-modellen) Lovgivning og regler. Myndighedernes krav til byggeriet er indeholdt i bygningsreglementet Der etableres et fælles offentligt byggeinformationssystem, som rådighed for byggeriet aktører, herunder byggemyndighederne, for lagring og udveksling af bygningsdata. Bygningsdata lagres Bygningsinformationssystemet på struktureret form efter BIMkonceptet

16 Byggelovgivningen sikrer, at myndighedsbehandlingen af ansøgninger om nybyggeri, om- og tilbygninger skal ske på basis af opdateret BIM. Bygningsinformationssystemet s oplysninger følger bygningen. I forbindelse med ejerskifte er der krav om ajourføring af Bygningsinformationssystemet bl.a. med henblik på at give den nye ejer et grundlag for at vurdere bygningens tilstand og totaløkonomi. Det er obligatorisk at ansøgninger om byggetilladelse indsendes til myndighedsbehandling via Bygningsinformations-systemet. Reglerne for oprettelse, brug og vedligeholdelse af det fælles Bygningsinformationssystem fastsættes ved lov. Kravene til byggeansøgningen skærpes f.eks. ved at byggeansøgningen skal ledsages af forskellige tekniske beregninger baseret på BIM: Totaløkonomisk kalkule dækkende hele byggeriets levetid. Energiberegninger Dokumentation for byggeriets bæredygtighed i hele dets levetid. Dokumentation for brandforhold. Dokumentation for adgangsforhold Bygningsreglementet er elektronisk (ebr) og yder intelligent BIM-understøttelse. ebr indeholder metoder til undersøgelse af om et skitseret byggeri dokumenteret i BIM overholder bygningsreglementets regler. Der forventes et øget fokus på energiforbruget. Dette vil skærpe kravene om et reduceret energiforbrug på bygge- og boligområdet. Arbejdsmiljøkravene skærpes hvilket indirekte medfører en skærpelse af de nuværende regler om, at byggeri skal kunne opføres og drives under overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Gennem offentligretlige rådighedsindskrænkninger, herunder lokalplaner, fastsættes særlige regler og bestemmelser om specifikke ejendommes og arealers anvendelse og bebyggelse. Offentligretlige rådighedsindskrænkninger, herunder lokalplaner, er tilgængelig på en intelligent form, som gør det muligt at udføre BIM-baserede konfliktundersøgelse af konkrete byggeprojekter. Borgere og virksomheder har uhindret adgang til detaljerede oplysninger om såvel offentlige som private reguleringer af bebyggelse og arealanvendelse. Internationalisering. Arkitektur og byggeri er kulturbærende og præget af nationale traditioner. Det forventes at denne form for kulturelidentitet fastholdes, hvilket vil gør det vanskeligere for internationale aktører at udnytte evt. stordriftsfordele ved at gå ind på det danske marked. Byggevarer, som er godkendt i et EU-land, kan lovligt anvendes i et andet EU-land. EuroCodes byggenormer videreudvikles og gøres til standard for hele EU-området. Nye teknologier og metoder bidrager til en øget internationalisering. Især vil udviklingen på it-området få betydning for byggeriets planlægning, ledelse og styring

17 Det amerikanske OmniClass er en metode til at videregive bl.a. byggetekniske informationer. OmniClass anvendes bl.a. af den internationale softwareindustri til at overføre BIM strukturerede data til byggetekniske applikationer, herunder CADsystemer. BIM-konceptet er færdigudviklet og anvendes internationalt. Dette gør det lettere at modularisere produktionen af byggeelementer, således at elementerne kan fremstilles konkurrencedygtigt internationalt. Implementeringen af INSPIRE betyder at der på miljø-siden bliver adgang til en række relevante standardiserede miljødata med tilhørende metadata via nettjenester. Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. Det fælles Bygningsinformationssystem indeholder digitale oplysninger om byggeri gennem hele byggeriets levetid. Disse oplysninger er efter særlige regler tilgængelige for ejere, byggemyndigheder og andre med retlige interesser i specifikke byggerier, f.eks. arkitekter og ingeniører. Interne aftaler og standarder i byggebranchen sikrer at byggerådgivere og typehusfirmaer kan hente BIM-kompatible 3D-bygningskomponenter i materialeleverandørernes digitale kataloger. Fælles offentlige tjenester sikrer at offentlige data er tilgængelige for borgere, virksomheder og myndigheder. Disse tjenester tilbyder systemunderstøttelse af kontrolprocesserne vedr. byggeriets overholdelse af gældende regler og bestemmelser. Via den fællesoffentlige digital fuldmagt kan ejere give andre aktører adgang til data. Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. Processer der understøttes af den Understøttelsesmåde offentlige infrastruktur: 1. Indhenter information om ledige Via offentlige tjenester er det muligt at få en samlet oversigt byggegrunde og nærmiljøet over ledige boliger og ledige byggegrunde med beskrivelse af nærmiljøet, f.eks. afstande til skole og indkøb. Understøttes delvist af DIADEM 2. Undersøger mulighederne for byggegrundens anvendelse, herunder bebyggelsens placering på grunden. 3. Initierer et byggeprojekt i den fælles Bygningsinformation 4. Indhenter information om evt. eksisterende byggeri. 5. Præsenterer skitseprojekt i forhåndsdialog med byggemyndigheden. 6. Kontrollerer at skitseprojektet er i overensstemmelse med BR's regler. 7. Udveksler bygge- og/eller projektdata med projektets øvrige aktører. Offentlige tjenester henter hos dataejerene oplysninger om hvilke restriktioner der er pålagt et specifikt areal. Der leveres en samlet oversigt. Understøttes af DIADEM og DOB Der gives adgang til at tilgå/anvende relevante oplysninger om byggeprojektets dokumenter samt oplysninger om eksisterende byggeri. Projektets aktører tildeles rettigheder til at: Se, anvende og ændre projektets data. Den fælles Bygningsinformation har funktionalitet til at søge/hente oplysninger om eksisterende byggeri, f.eks. tegningsmateriale, tekniske beskrivelser og tilstandsregisteringer Byggemyndigheden har via Bygningsinformation mulighed for at vurdere byggeprojektet på samme grundlag som bygherre/byggerådgiver. En standardiseret BIM up-loades til ebr, hvor det kontrolleres om BR s bebyggelsesregulerende regler er holdt. Understøttes af DOB Bygningsinformation fungerer som dataware house, hvortil projektets aktører up-loader og henter opdaterede byggedata i standardiserede BIM-formater. Eksempel: En arkitekt

18 8. Kontrollerer om gældende offentligretlige rådighedsindskrænkninger er iagttaget konverterer byggedata fra sit eget fagssystem til et BIMudvekslingsformat. Arkitekten overfører BIM-data til Bygningsinformation, hvorefter opdateringen bliver tilgængelig for tilgængelig for projektets øvrige aktører. Bygningsinformation indeholder funktioner til versionsstyring og administration af rettigheder. En fælles offentlig tjeneste indeholder funktionalitet til på grundlag af en BIM at udføre en automatisk kontrol af om modellen overholder evt. gældende restriktioner, herunder bebyggelsesregulerende regler fastsat i lokalplan eller lign. Understøttes af DIADEM og DOB Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Byggerådgiver/typehusfirma søger oplysninger om specifikke byggematerialer (f.eks. priser og 3D-bygningskomponenter) ved materialeleverandørerne. 2. Konvertering af data fra 3. partssystem til standardiseret BIMudvekslingsformat. 3. Bygherren søger oplysninger om typehusprodukter 4. Bygherren søger byggerådgivning. Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. Snitflader for videregivelse af BIM-profiler vedr.: Bygningens ydre geometri. Bygningens geografiske fodaftryk Disse snitflader gør det muligt at sammenholde BIM med f.eks. lokalplaners bebyggelsesregulerende bestemmelser. Snitflade for videregivelse af informationer om offentligretlige rådighedsindskrænkninger for integration med BIM. Snitflader for videregivelse af digitale 3D-bygningskomponenter. Snitflade mod Bygningsinformation, som giver ejeren adgang til og evt. mulighed for simpel visning af egne data. Fælles datamodeller og metoder. Datamodeller: 1. En generisk bygningsinformationsmodel med henblik på en implementering i det fælles Bygningsinformations-system. Modellen skal have en detaljeringsgrad, som understøttet kravet om at en bygning skal være en bygning skal være fyldestgørende beskrevet igennem hele dens levetid. 2. Bygningskomponentmodeller, som hver består af en generisk del (fælles for komponentgruppen, f.eks. vindue) og en produkt specifik del (f.eks. energispecifikation). 3. Generisk model for beskrivelse af areal- og bebyggelsesregulerende foranstaltninger, herunder lokalplaner. 4. Metadatamodeller for offentlige data med tilhørende kvantitative og kvalitative datasætbeskrivelser bips koncept med opdeling af BIM på forskellig abstraktions- og detaljeringsniveauer er implementeret. Til brug for udarbejdelse af konkurrencemateriale, skitser og projektforslag skal BIM have en detaljeringsgrad svarende til bips niveauer: 0, 1 og delvis 2: Grov 3D bygningsmodel (areal/volumen) Terræn og eksisterende bebyggelse

19 Myndighedskrav (reguleringer) Forsyning Byggeriets ydre geometri Ruminddeling (areal/volumen) Fordeling af bygningens brugsrum. BIM-baserede metoder: 1. 3D-konfliktsøgning hvor BIM sammenholdes med ebr s/lokalplaners regler om bebyggelsers placering og højder. 2. Metode til udsøgning og kontrol af evt. konflikter mellem byggeprojekt (BIM) og offentligretlige rådighedsindskrænkninger (standardmodel). Standardiseringer. BIM-standard, som understøtter: 1. Idéfasens arbejdsprocesser. 2. Relevante bygningsfaglige syn/aspekter 3. Forskellige anvendelsesprofiler: a. ebr b. Bebyggelsens geometri og stedfæstelse Standard for BIM-kompatible bygningskomponentmodeller i flere detaljeringsniveauer, herunder et niveau der beskriver komponenters ydre geometri (dimensioner). Standard for beskrivelse og udveksling af dels reguleringer af bebyggelsers placeringer i planen, og dels bestemmelser vedr. bebyggelseshøjden. Metabeskrivelser af data og datatjenester. Metadatatjenester udstiller fortegnelser og beskrivelser af offentlige basisdata, f.eks. kort, planer der regulerer arealanvendelsen og andre offentlige retlige rådighedsindskrænkninger. Metabeskrivelserne skal være af en lødighed, som gør det muligt at vurderer relevansen af et datasæt i forhold til det aktuelle byggeprojekt. Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler Bygningsreglementets fastlægger de overordnede regler for byggesagsbehandlingen. Der forventes en fastholdelse af BR08 s målsætning om, at den generelle byggesagsbehandling skal bero på den aktuelle situation. Som følge af at bygningsreglementet lægger op til, at der i byggesagsbehandlingen skal tages flere situationsbestemte hensyn (skønsafgørelser), forventes der en større detailregulering på lokalplanniveau. Dermed kan der administreres efter klare regler lokalt, mens muligheden for at differentiere på tværs i kommunen opretholdes. Flere konkrete bebyggelsesregulerende regler i lokalplanen stiller krav til behovet for en formaliseret/standardiseret lokalplanstruktur, således at det bliver lettere at systemunderstøtte kontrollen af om et byggeprojekt overholder lokalplanens regler. Et øget dokumentationskrav til energiforbruget i byggeriet stiller kontante krav til energiberegningen. BIM-modeller er i denne sammenhæng et godt værktøj til vurdering af bygningers energiforbrug, indeklima mm., dvs. der er umiddelbare gevinster ved at arbejde digitalt/intelligent. Digitaliseringsgrad af data

20 Offentligretlige rådighedsindskrænkninger er digitaliserede og tilgængelige som geografiske overlays, med intelligente koblinger til rådighedsindskrænkningernes retlige indhold. Oplysninger vedr. den bestående bygningsmasse bliver gradvis tilgængelig via den fælles Bygningsinformation Digitaliseringen og konverteringen til BIM af eksisterende bygningstegninger og anden dokumentation gennemføres ad hoc i forbindelse med ejerskifter samt gennemførelsen af om- og tilbygninger. Fase 2: Projektering (Ideal-modellen) Lovgivning og regler. Se FASE1 Ideal-modellen Certificering af byggematerialer omfatter: Omkostninger til vedligeholdelse gennem materialet levetid Energibesparende effekter Internationalisering. Se FASE1 Ideal-modellen Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. Se FASE1 Ideal-modellen Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. Processer der understøttes af den Understøttelsesmåde offentlige infrastruktur: 1. Initierer et byggeprojekt i den Der gives adgang til at tilgå/anvende relevante oplysninger om fælles Bygningsinformation byggeprojektets dokumenter samt oplysninger om eksisterende byggeri. Projektets aktører tildeles af rettigheder til at: Se, anvende og ændre projektets data. 2. Indhenter information om evt. eksisterende byggeri. 3. Udveksler bygge- og/eller projektdata med projektets øvrige aktører. 4. Kontrollerer at et byggeri under projektering er i overensstemmelse med byggelovgivnings byggetekniske regler og krav om dokumentation. 5. Ansøgning om byggetilladelse udarbejdes. 6. Forhandler med myndigheder om projektets gennemførelse, herunder evt. ændringer i forhold til tidligere dialogmøder. Den fælles Bygningsinformation har funktionalitet at søge/hente oplysninger om eksisterende byggeri, f.eks. tegningsmateriale og tekniske beskrivelser. Bygningsinformation fungerer som dataware house, hvortil projektets aktører up-loader og henter opdaterede byggedata i standardiserede BIM-formater. Eksempel: En arkitekt konverterer byggedata fra sit eget fagssystem til et BIM-udvekslingsformat. Arkitekten overfører BIM-data til Bygningsinformation, hvorefter opdateringen bliver tilgængelig for tilgængelig for projektets øvrige aktører. Bygningsinformation indeholder funktioner til versionsstyring og administration af rettigheder. En standardiseret BIM up-loades til ebr, hvor det kontrolleres om BR s bebyggelsesregulerende regler er holdt. Understøttes af DOB Ansøgningen overføres til Bygningsinformation, hvor den gemmes på byggeprojektet/sagen og afventer bygherres godkendelse Byggemyndigheden har via Bygningsinformation mulighed for at vurdere byggeprojektet på samme grundlag som bygherre/byggerådgiver

21 7. Bygherre godkender detailprojektet og underskriver byggeansøgning. 8. Kontrollerer om gældende offentligretlige rådighedsindskrænkninger er iagttaget Bygherre godkender BIM i Bygningsinformation. Godkendelsen markeres på objektniveau. Byggemyndigheden får meddelelse om byggeansøgningen. Det sikres at de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger er tilgængelig i Bygningsinformation. En fælles offentlig tjeneste indeholder funktionalitet til på grundlag af en BIM at udføre en automatisk kontrol af om modellen overholder evt. gældende restriktioner, herunder bebyggelsesregulerende regler fastsat i lokalplan eller lign. Understøttes delvist af DIADEM Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Byggerådgiver etablerer en BIM i eget fagsystem. 2. Konvertering af data fra 3. partssystem til standardiseret BIMudvekslingsformat. 3. Konvertering af data fra standardiseret BIM-udvekslingsformat til 3. parts system 4. Kommunikation mellem byggeprojektet aktører, ekskl. byggemyndigheden. 5. Byggerådgiver/typehusfirma søger oplysninger om byggematerialer, herunder henter 3D-bygningskomponenter i materialeleverandørernes digitale kataloger. 6. Afholdelse af licitation og tilbudsgivning, dog stilles projektets BIM til rådighed for tilbudsgiver. Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. Se FASE 1 Ideal-modellen Snitflader mod Bygningsinformation for videregivelse af fuld BIM, med alle detailbeskrivelser. Fælles datamodeller og metoder. Se FASE1 Ideal-modellen Til brug ved forhåndsdialogen med myndigheder, tilbudsgivning samt myndighedsbehandling skal BIM have en detaljeringsgrad svarende til bips niveauer 2, 3 og delvis 4: Bygningsdele (objekter) der definerer bygningens overordnede geometri: Fundament, vægge, dæk og tag Bygningsobjekter har fået tilføjet flere detaljer, herunder oplysninger vedr. drift og vedligeholdelse. Der kan udtrækkes materialelister til brug for tilbudsberegning BIM-baserede metoder: Kontrol af adgangsforholdene Energiberegning Bæredygtighedsberegning Kontrol af brandforhold Beregning af byggeriets totaløkonomi Standardiseringer. Se FASE1 Ideal-modellen BIM-standard, som understøtter: 1. Projekteringsfasen arbejdsprocesser. 2. Relevante bygningsfaglige syn/aspekter, herunder: a. Ydre geometri (dimensioner). b. Fundament c. Klimaskærm

22 d. Ventilation e. Varme f. Forsyning 3. Forskellige anvendelsesprofiler svarende til kravene om beregninger af f.eks. energiforbrug, adgangsforhold mv. Metabeskrivelser af data og datatjenester. Se FASE1 Ideal-modellen Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler Se FASE 1 Ideal-modellen Digitaliseringsgrad af data Se FASE 0 Ideal-modellen Fase 3: Byggesagsbehandling (Ideal-modellen) Lovgivning og regler. Se FASE 1 Ideal-modellen Der stilles krav om digital ansøgning om byggetilladelse, igangsættelse, færdigmelding og aflevering til Bygningsinformationssystemet. Systemimplementeringen af disse krav sikrer at bygherren selv opdaterer BBR mm. Internationalisering. Se FASE 1 Ideal-modellen Internationalisering af myndighedsbehandlingen af byggeansøgninger vurderes ikke umiddelbart forestående. Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. Se FASE 1 Ideal-modellen Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. Processer der understøttes af den Understøttelsesmåde offentlige infrastruktur: 1. Byggemyndigheden modtager Byggemyndighederne får advis om, at der i Bygningsinformation byggeansøgning er en byggeansøgning med tilhørende BIM klar til sagsbehandling. 2. Kontrollerer at byggeansøgningen opfylder BR's regler. 3. Kontrollerer om gældende offentligretlige rådighedsindskrænkninger er iagttaget 4. Evt. afklarende dialog med bygherre/byggerådgiver Understøttes af DOB Fra Bygningsinformation hentes ansøgningens BIM, som uploades til ebr, hvor det kontrolleres om BR s bebyggelsesregulerende regler er holdt. Understøttes af DOB En fælles offentlig tjeneste indeholder funktionalitet til på grundlag af en BIM at udføre en automatisk kontrol af om modellen overholder evt. gældende restriktioner, herunder bebyggelsesregulerende regler fastsat i lokalplan eller lign. Understøttes delvist af DIADEM og DOB Byggemyndigheden har via Bygningsinformation mulighed for at vurdere byggeprojektet på samme grundlag som bygherre/byggerådgiver. Evt. krav fra byggemyndigheden om supplerende/uddybende oplysninger formidles som tilføjelser til projektets BIM

23 5. Byggemyndigheden godkender byggeansøgning 6. Byggemyndigheden får besked om byggeriets igangsættelse 7. Byggemyndigheden får besked om byggeriets afslutning Byggemyndigheden godkender BIM i Bygningsinformation. Godkendelsen markeres på objektniveau. Bygherre får meddelelse om byggetilladelsen og øvrige relevante registre opdateres. I Bygningsinformation kvitterer bygherre for at byggeriet er i gang. I Bygningsinformation kvitterer bygherre for at byggeriet er afsluttet (færdigmeldt). Dette udløser en tilladelse til ibrugtagning. Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Konvertering fra standardiseret BIM-udvekslingsformat til byggemyndighedens fagssystem (byggesagssystem). 2. Byggemyndighedens anvendelse af 3. parts systemer/data, herunder byggesagssystem og opslag i materialeleverandørernes 3Dbyggekomponentkataloger. Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. Se FASE 2 Ideal-modellen Fælles datamodeller og metoder. Se FASE 2 Ideal-modellen Standardiseringer. Se FASE 2 Ideal-modellen Metabeskrivelser af data og datatjenester. Se FASE 2 Ideal-modellen Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler Se FASE 2 Ideal-modellen Digitaliseringsgrad af data Se FASE 2 Ideal-modellen Fase 4: Opførelse (Ideal-modellen) Lovgivning og regler. Se FASE 1 Ideal-modellen Krav om at evt. ændringer i byggeprojektet ajourføres i den fælles Bygningsinformation. Internationalisering. Se FASE1 Ideal-modellen Internationale systemleverandører markedsfører/leverer it-løsninger til projekt- og byggestyring. Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. Se FASE 1 Ideal-modellen Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. Processer der understøttes af Understøttelsesmåde infrastrukturen: 1. Udveksler bygge- og/eller Bygningsinformation fungerer som dataware house, hvortil projektdata med projektets projektets aktører up-loader og henter opdaterede byggedata i øvrige aktører. standardiserede BIM-formater. Eksempel: En arkitekt konverterer byggedata fra sit eget fagssystem til et BIM-udvekslingsformat

24 2. Evt. afklarende dialog med bygherre/byggerådgiver 3. Overfører opdaterede BIMdata til Bygningsinformation 4. Underretter byggemyndigheden om byggeriets afslutning Arkitekten overfører BIM-data til Bygningsinformation, hvorefter opdateringen bliver tilgængelig for tilgængelig for projektets øvrige aktører. Bygningsinformation indeholder funktioner til versionsstyring og administration af rettigheder. Byggemyndigheden har via Bygningsinformation mulighed for at vurdere byggeprojektet på samme grundlag som bygherre/byggerådgiver. Evt. krav fra byggemyndigheden om supplerende/uddybende oplysninger formidles som tilføjelser til projektets BIM. BIM-data eksporteres til Bygningsinformation, hvor modellens indre logik kontrolleres inden data overføres/opdateres i Bygningsinformation I Bygningsinformation kvitterer bygherre for at byggeriet er afsluttet (færdigmeldt). Dette udløser en ibrugtagningstilladelse. Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Konvertering af data fra standardiseret BIM-udvekslingsformat til 3. parts system 2. Anvendelse af 3. parts systemer/data, herunder projekt- og byggestyringssystemer. Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. Se FASE 2 Ideal-modellen Snitflader mod Bygningsinformation for videregivelse af Projektstyringsdata: Økonomi, tidsplaner og kvalitetskrav. Byggestyringsdata: Materialespecifikationer, tidsplaner og lign. Snitflade mod Bygningsinformation for at give håndværker/entreprenør adgang til projektopdateringer. Fælles datamodeller og metoder. Se FASE 2 Ideal-modellen Til brug for planlægning af produktion og leverancer at byggevarer mv. skal BIM have en detaljeringsgrad svarende til bips niveau 4: Geometrien er endelig fastlagt Standardiseringer. BIM-standard, som understøtter: 1. Opførelsesfasens arbejdsprocesser. 2. Relevante bygningsfaglige syn/aspekter, herunder a. Styring af tid og økonomi b. Byggestyring 3. Forskellige anvendelsesprofiler: a. Håndværker/entreprenør Metabeskrivelser af data og datatjenester. Se FASE 1 Ideal-modellen Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler n/a Digitaliseringsgrad af data Se FASE 1 Ideal-modellen

25 Fase 5: Bygningsforvaltning (Ideal-modellen) Lovgivning og regler. Se FASE1 Ideal-modellen Der er krav om at ejendomsejere i forbindelse med ejerskifte dokumenterer bygningernes vedligeholdelsestilstand i form af et opdateret BIM-profil: Bygningsvedligehold For offentlige bygninger er der krav om opdaterede BIM-driftsprofil. Med en rumlig model kan der gives overblik over en ejendoms arealer, hvilket netop kræves for at kunne optimere udnyttelsen heraf. Arealforvaltning udgør en femtedel af hovedopgaverne inden for FM, hvorfor en BIM-model, udelukkende i kraft af sin rumlige repræsentation af bygningen, ville kunne understøtte en stor del af FM. Jævnlig opdatering af BIM-modellen er væsentlig i denne forbindelse. En BIM-models egenskaber til styring af tid og økonomi (4D og 5D), betyder at der direkte ud fra modellen kan lægges tidsplaner, budgetter og gøres regnskab. Netop disse aktiviteter er en central del af en driftsorganisation. Internationalisering. Se FASE1 Ideal-modellen Kravene om mere energi-effektivt byggeri kommer i et vist omfang også til at gælde den eksisterende bygningsmasse. Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. Se FASE1 Ideal-modellen Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. Processer der understøttes af den Understøttelsesmåde offentlige infrastruktur: 1. Overfører BIM-baseret BIM-data up-loades til Bygningsinformation, hvor modellens vedligeholdelses- og indre logik kontrolleres inden data overføres/opdateres i driftsinformation til Bygningsinformation Bygningsinformation 2. Indsamler bygningsdata i Relevante bygningsdata hentes i Bygningsinformation. forbindelse med planlægning af vedligeholdelsesopgaver. 3. Indsamler ledelsesinformation for planlægning og administration af bygningsdrift Relevante bygningsdata og nøgletal hentes i Bygningsinformation. 4. Overfører planlagte vedligeholdelsesopgaver til Bygningsinformation 5. Overfører som-udførtvedligeholdelse til Bygningsinformation BIM-data up-loades til Bygningsinformation, hvor datakonsistens kontrolleres inden opdatering af Bygningsinformation Opdateret BIM up-loades til Bygningsinformation, hvor datakonsistens kontrolleres inden opdatering af Bygningsinformation Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. I forbindelse med byggeriets overdragelse til bygherrer overgår den ajourførte BIM 2. Konverteringer af data fra 3. parts systemer til standardiseret BIMudvekslingsformat. 3. Konvertering af data fra standardiseret BIM-udvekslingsformat til 3. parts systemer

26 4. Intern kommunikation og informationsudveksling mellem bygningsforvaltningens aktører. 5. Adgang/integration til at indhente f.eks. priser i materialeleverandørernes digitale kataloger. Bemærk: Ved byggeriets overdragelse til bygherre er som-udført dokumentationen en ajourført BIM, som ændre status til: Forvaltningsmodel. Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. Se FASE 1 Ideal-modellen Snitflader for videregivelse af forvaltningsrelevante profiler af BIM: Driftsprofil Vedligeholdelsesprofil Snitflader for integration med digitale 3D-bygningskomponenter. Fælles datamodeller og metoder. Se FASE 2 Ideal-modellen Allerede i projekteringsfasen er der mulighed for at berige BIM med basale driftsog vedligeholdelses oplysninger. Dette gør det muligt at vurdere de drifts- og vedligeholdelsesmæssige konsekvenser allerede på projektstadiet. Landsbyggefonden mener at DBK mangler et mere driftsorienteret view. Der mangler bl.a. specifikke tabeller for bygningsobjekter der er relevante i forbindelse med drift, herunder egenskabsdata. DBK s referencesystem påstås desuden ikke at kunne bruges/give mening i forbindelse med drift og vedligehold. Sidst, men ikke mindst, er holdningen at DBK er for akademisk og svært tilgængelig for praktikere. Landsbyggefonden har derfor lavet et enklere og lettere forståeligt system: Forvaltnings Klassifikation, som lægger sig op af DBK. Standardiseringer. BIM-standarder for: Forvaltningsmodellens driftsprofil Forvaltningsmodellens vedligeholdelsesprofil. Metabeskrivelser af data og datatjenester. Se FASE1 Ideal-modellen Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler n/a Digitaliseringsgrad af data For alle offentlig ejede bygninger findes der i Bygningsinformation BIM-baserede forvaltningsmodeller Fase 6: Nedrivning (Ideal-modellen) Lovgivning og regler. Se FASE 1 Ideal-modellen Internationalisering. Se FASE 1 Ideal-modellen Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester

27 Se FASE 1 Ideal-modellen Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. Processer der understøttes af Understøttelsesmåde den offentlige infrastruktur: 1. Ejer anmelder nedrivning af Ejer identificerer i Bygningsinformation den bygning, som ønskes byggeri. nedrevet. Er bygningen fredet får ejer besked om at nedrivning kræver særlig tilladelse. Er bygningen ikke fredet får ejer meddelelse om at nedrivning kan på begyndes. Meddelelsen ledsages af en fortegnelse over hvilke miljøskadelige materialer, som skal håndteres i forbindelse med den påtænkte nedrivning. 2. Byggemyndigheden behandler nedrivningsanmeldelse 3. Ejer meddeler at byggeriet er nedrevet n/a Ejer markerer i Bygningsinformation at bygningen er nedrevet. Bygningsinformation videregiver oplysningerne til BBR og FOT. Der kvitteres med en BBR-ejermeddelelse Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. Snitflade mod Bygningsinformation for markering af nedrivningsanmeldelse og færdigmelding på bygningsniveau. Fælles datamodeller og metoder. Se FASE 1 Ideal-modellen Standardiseringer. Se FASE 1 Ideal-modellen Metabeskrivelser af data og datatjenester. Se FASE 1 Ideal-modellen Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler Bygningsreglementet indeholder bestemmelser om at nedrivning af bebyggelser skal anmeldes og at nedrivning af fredede og bevaringsværdige bygninger kræver tilladelse efter bygningsfredningslovens 11. Digitaliseringsgrad af data Alle bygninger er som minimum identificeret og beskrevet i Bygningsinformation på et niveau svarende til BBR

28 Bilag 3: Analyse af nu-situation Fase 0: Etablering af digitalt grundlag (NU-situationen) Ved projektering af byggeri er der behov for detaljeret viden om ejendomsforholdene, terrænet, eksisterende bebyggelse, beplantning, mv. Hverken matrikelkortet eller kommunernes tekniske kort tilfredsstiller byggeriets krav om geometrisk nøjagtighed og detaljeringsgrad. Derfor vil det også i en fuldt digitaliseret verden være behov for ad hoc at fremstille et præcist og detaljeret kortgrundlag. Processer der understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Opmåling af grund og eksisterende bebyggelse samt indsamling af oplysninger om ejendommen. 2. Materialeproducenten overfører oplysninger om et nyt produkt til Bygningsinformation. Understøttelsesmåde Kort- og ejendomsdata, herunder offentligretlige rådighedsindskrænkninger, indsamles/digitaliseres evt. ved opmåling af grund og eksisterende bygninger. De digitale oplysninger videregives til byggerådgiver via et aftalt dataudvekslingsformat. Digitale opmålingsdata der udarbejdes i forbindelse med ejerlejlighedsopdeling anvendes alene til brug for tinglysningen. n/a Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Digitalisering/konvertering af oplysninger om eksisterende bygninger for tilvejebringelse af CAD-tegning. 2. Konvertering af digitaliserede data mellem 3. parts systemer (rådgiver til rådgiver). Fase 1: Idé, planlægning og forhåndsdialog med myndigheder (NU-situationen) Lovgivning/regler. Myndighedernes krav til byggeriet er indeholdt i bygningsreglementet. IKT-bekendtgørelsen stiller krav til statslige bygherrer om anvendelse af: Projektweb, bygningsmodeller, elektronisk udbud, tilbudsgivning og aflevering, Desuden er der krav om at offentlige bygherrer vælger løsninger med den bedste total-økonomi. Det gældende bygningsreglementet (BR08) og tilhørende vejledning er digital og tilgængelig via EBST s hjemmeside. Web-udgaven er tekstbaseret med hyperlinks til eksempler og uddybende information i bilag. Gennem offentligretlige rådighedsindskrænkninger, herunder lokalplaner, fastsættes særlige regler og bestemmelser om specifikke ejendommes og arealers anvendelse og bebyggelse. Borgere og virksomheder har uhindret adgang til disse oplysninger

29 Som byggemyndighed er kommunerne pligtige til at journalisere byggeansøgninger og tilhørende tegningsmateriale. Dokumentationen, herunder bygningstegninger, vedrørende tidligere byggesager findes i kommunale byggesagsarkiver. Forvaltningsloven giver det offentlige adgang til byggesagsbehandlingens akter. Internationalisering. Byggevarer fra andre EU-lande m.fl. og som opfylder bygningsreglementets krav til standarder kan markedsføres i Danmark. EuroCodes er et fælles normsystem der fastlægger grundlaget for beregninger i byggeriet, herunder statikberegninger. De enkelte landes har så deres egne detaljerede normer som en udmøntning af EuroCodes. F.eks. er der i de nordiske lande forskellige normer for snelast, medens den slags ikke er relevant for de varmere himmelstrøg. I Singapore anvendes CORENET-systemet af såvel byggemyndighed som på rådgiversiden. INSPIRE arbejder på at standardisere krav for etablering og vedligeholdelse af en pan-europæisk digital infrastruktur for geografisk information vedrørende miljø- og referencedata. BuildingSMART har udviklet et objektorienteret dataformat for udveksling af bygningsdata. Formatet er åbent, systemuafhængigt og baseret på Industry Foundation Classes (IFC) datamodellen. IFC understøtter BIM. I Norge arbejdes der på at udvikle nationalspecifikke IDM er (Information Deliviery Manual), dvs. IDM er for forhold som er specielle for Norge. Det kan eksempelvis være vedr. energianalyser eller for VVS-projekteringsdelen af et byggeri. På sigt er idéen, at IDM er kan overtage en god del af indholdet i Statsbygg s ydelsesbeskrivelser. Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. På initiativ af både private og offentlige organer er der etableret flere faglige fora vedr. digitalt byggeri. Initiativernes faglige fokus omfatter bl.a. standardisering af dataudveksling på tværs af faser og aktører i byggeriet, beskrivelser og modeller, videregivelse af digitale bygningsinformationer samt praktisk implementering og vejledingsmateriale, påpegning af gevinster ved digitalisering, etc. I byggebranchen findes der ikke et sæt bredt anerkendte retningslinier for udveksling af digitale bygningsinformationer. Derfor er det almindeligt at f.eks. arkitekt og ingeniør ad hoc og bilateralt aftaler form og indhold for udveksling af digitale bygningsdata, herunder cad-tegninger. Aktørernes valg af software er i hoj grad bestemmende for, hvordan digital information udveksles. Flere byggematerialeleverandører tilbyder cad-komponenter i 2D og 3D af deres produkter. Komponenterne, som leveres i flere proprietære dataformater mhp. import i byggerådgivernes cad-system. Den offentlige sektor har i vidt omfang gennemført digitalisering af rådighedsindskrænkninger og andre geodata. Ofte er digitaliseringerne gennemført uden overordnet koordinering af hverken metode eller datastrukturer. Offentlige tjenester, som tilbyder geografiske data på objektniveau er på eksperimentalstadiet. Processer der videregiver oplysninger til andre aktører

30 Processer der understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Indhenter information om ledige byggegrunde og nærmiljøet 2. Undersøger muligheden for byggegrandens anvendelse, herunder bebyggelsens placering på grunden. 3. Initierer et byggeprojekt i den fælles Bygningsinformation 4. Indhenter information om evt. eksisterende byggeri. 5. Præsenterer skitseprojekt i forhåndsdialog med byggemyndigheden. 6. Kontrollerer at skitseprojektet er i overensstemmelse med BR's regler. 7. Udveksler bygge- og/eller projektdata med projektets øvrige aktører. 8. Kontrollerer om bestemmelserne i gældende offentligretlige rådighedsindskrænkninger er iagttaget Understøttelsesmåde Oplysningerne om ledige byggegrund, skoledistrikter og lign. er sporadisk tilgængelige på kommunernes hjemmesider. Oplysninger om offentligretlige rådighedsindskrænkninger er sporadisk tilgængelige på web. Detaljer som ikke er digitale rekvireres hos de respektive myndigheder. n/a Bygningstegninger og anden dokumentation vedr. eksisterende byggeri udleveres af bygherre eller søges i kommunens byggesagsarkiv Dialogen gennemføres på grundlag af analoge skitser og tegninger. BR s regler og krav - i tekstform - er tilgængelig på web. Der er ingen formkrav. Aktørerne aftaler bilateralt dataformat og indhold af f.eks. cadtegninger. Kort over rådighedsindskrænkninger anvendes til analogt at afgøre om den påtænkte placering af byggeriet er pålagt restriktioner. I givet fald kontrolleres det om byggeriets udformning mv. er i overensstemmelse med rådighedsindskrænkningens indhold. Lokalplanernes geografiske afgrænsninger er digitalt tilgængelige, men en lang række relevante oplysninger skal findes manuelt ved opslag i det medfølgende tekstdokument. Servitutter tinglyste efter 2009 får kun en digital geografisk repræsentation Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Byggerådgiver/typehusfirma søger oplysninger om specifikke byggematerialer (f.eks. priser og 3D-bygningskomponenter) ved materialeleverandørerne. 2. Bygherren søger oplysninger om typehusprodukter 3. Bygherren søger byggerådgivning. Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger Den nuværende on-line adgang, der findes til digitale offentlige data (tekniske kort og kortbilag til offentligretlige rådighedsindskrænkninger) er ofte begrænset til simpel datavisning via web-baserede kortbrowsere. Udtræk af strukturerede data fra offentlige systemer håndteres almindeligvis manuelt og leveres i proprietære dataformater. Blandt byggeriets professionelle aktører videregives digitale bygningstegninger og kortdata ligeledes via proprietære CAD/GIS-formater og/eller via særskilt aftalt dataudvekslingsformat. Fælles datamodeller og metoder. SfB bygningsdelstavle (terminologiliste over bygningsdele) har i årevis været anvendt både i byggeopgaver og i ejendomsforvaltning, og tilfredsstiller ikke kravene til en moderne digital byggeproces. De hidtidige digitaliseringsinitiativer på bygge- og boligområdet har ikke udmøntet sig i datamodeller og metoder, der har opnået bred accept i branchen. Derfor er erfaringsgrundlaget fra praksis beskedent

31 Projekt: Det Digitale Byggeri skal tilvejebringe grundlaget for at digitalisere informationshåndteringen i byggeriets tilblivelsesproces - fra bygherrens program og udbud, over design, projektering og udførelse, til ibrugtagning og drift, samt nedrivning. Foreningen bips (Byggeri, Informationsteknologi, Produktion og Samarbejde) arbejder med at effektivisere projekterings- og byggeprocessen, herunder bidrage aktivt med udviklingen af fælles digitale metoder og modeller. I den forbindelse bidrager bips med at identificere og prioritere udviklingsbehov og -indsatser for fælles metoder og værktøjer på tværs af branchen. Desuden arbejder bips med en opdeling af BIM i 7 niveauer, svarende til forskellige faser af byggeriet. Bemærk: I forhold til nærværende faseopdeling har bips yderligere opdelt idé- og projekteringsfaserne. DiKon (Digital Konvergens) er et samarbejde, som handler om at finde værdi ved anvendelse af it i byggeprocessen og indføre og udbrede fælles it-standarder for hele byggebranchen. Standarder for s, mangellister og web-baseret projektstyring Dansk Bygge Klassifikation (DBK) er et klassifikationssystem for byggeriet udviklet i et samarbejde mellem EBST, bips og byggebranchen, som en del af Det Digitale Fundament under Det Digitale Byggeri. Systemet er tænkt anvendt ved planlægning, projektering, opførelse og drift af bygninger, dvs. gennem hele bygningens livscyklus. EBST har indgået kontrakt med DiKon om videreudvikling og implementering af DBK i branchen. Landsbyggefonden og KL har udviklet: Forvaltnings Klassifikation, som skal ses som en udvidelse af DBK mhp. på understøttelse af særlige behov i forbindelse med bygningsforvaltning. Dansk IAI-forum (International Alliance for Interoperability) arbejder med at skabe rammerne for udveksling af data mellem programmer inden for byggesektoren ved brug af IFC. Desuden arbejder man bl.a. også med udviklingen af IDM er og International Framework for Dictionaries (IFD). Der er flere kommercielt baserede initiativer omkring digitale byggematerialekataloger. F.eks. arbejder firmaet 3dbyggeri med at skabe digitale løsninger, som binder byggematerialeproducenter og resten af byggeriet tættere sammen. KMS har i samarbejde med Domstolsstyrelsen udviklet en model for stedfæstelse af servitutter bl.a. i forhold til matrikelkortet. Modellen er implementeret i den såkaldte Stedfæstelsesdatabase. Standardiseringer. International Foundation Classes er foreskrevet som dataudvekslingsformat i offentlige digitale byggerier. DBK knytter an til IFC-formatet. bips har udarbejdet forslag til fælles lagstrukturer for CAD-tegninger. FOT er en fælles kommunal og statslig specifikation for tekniske og topografiske kort. Der findes ikke standardiserede specifikationer for offentligretlige rådighedsindskrænkninger. Kommune- og lokalplaner er specificeret i PlanDK

32 I det omfang der er behov for at udveksle digitale informationer, herunder kort og bygningstegninger, aftaler parterne udvekslingsformater og indhold bilateralt. Metabeskrivelser af data og datatjenester. Der findes ingen samlet fortegnelse eller beskrivelser af data, som er specifikke for byggeriet. Ledningsejerregistret (LER) har oplysninger hvilke ledningsejere, der har ledninger i et givet område. LER indeholder ikke specifikke stedfæstelsesdata. Lovregler: Sagsbehandling efter skøn eller regler Bygningsreglementet fastlægger de overordnede regler for byggesagsbehandlingen. Det gældende bygningsreglement (BR08), bryder med den hidtidige praksis om, at der skal være entydige regler for bebyggelsers placering på grunden samt klare højderegulerende bestemmelser. Det er hensigten at byggesagsbehandlingen skal tage udgangspunkt i den aktuelle sag, hvilket betyder at sagsbehandlingen fremover i højere grad baseres på skøn. På den baggrund kan det være vanskeligt på forhånd at vide om der kan opnås byggetilladelse til et konkret projektforslag. BR08 s bestemmelser om forhåndsdialog mellem byggemyndighed og bygherre giver dog mulighed for en tidlig afklaring. EBST arbejder med elektronisk opmærkning af BR med henblik på intelligent beslutningsstøtte. Digitaliseringsgrad af data Kommunernes tekniske kort er fuldt digitaliserede. OIS har ajourførte ejendomsoplysninger fra BBR, ESR og Matriklen. Desuden er link til PlansystemDK og Tingbogen. Digitaliseringsgraden af offentligretlige rådighedsindskrænkninger afhænger af typen af rådighedsindskrænkning. Grundet forskelle i datastrukturerne er der tekniske udfordringer forbundet med at overføre den indre logik af denne type data til byggerådgivernes tegningssystemer. En række generelle beskyttelseslinjer, fredninger og lign. er stedfæstede og er tilgængelige via Miljøportalen. Lokalplangrænser er digitaliserede i PlansystemDK. For digitale rådighedsindskrænkninger omfatter digitaliseringen almindeligvis alene arealreguleringens fodaftryk, mens reguleringens retlige indhold (beskrivelsen af hvad reguleringen omfatter/dækker) er på tekstform. Som udgangspunkt er nye byggeprojekter på digital form, fordi byggerådgiverne internt arbejder digitalt i egne fagsystemer. Brugen af proprietære dataformater og firmaspecifikke standarder vanskeliggør udvekslingen af digitale bygningsdata f.eks. CAD-tegninger. En række kommuner har scannet og indekseret byggesagsarkiverne. Denne digitalisering er gennemført uden fælles retningslinjer for valg indhold og metoder, hvilket skaber udfordringer for etablering af en fælles/ensartet adgang til byggesagsarkiverne. Derudover vurderes kommunerne at have modtaget digitale data, men omfang, formater, registreringssystem etc. kender ikke

33 Fase 2: Projektering (NU-situationen) Lovgivning og regler. Se FASE 1 (Nu-situationen) Internationalisering. Se FASE 1 (Nu-situationen) Aftaler og retningslinjer for brug og videregivelse af data og tjenester. Se FASE 1 (Nu-situationen) Processer der videregiver oplysninger til andre aktører. Processer der understøttes af den Understøttelsesmåde offentlige infrastruktur: 1. Initierer et byggeprojekt i den n/a fælles Bygningsinformation 2. Indhenter information om evt. Oplysninger om eksisterende byggeri, f.eks. tegninger, forsyning eksisterende byggeri. og tekniske beskrivelser søges og hentes hos bygherre og/eller i kommunens byggesagsarkiv 3. Udveksler bygge- og/eller projektdata med projektets øvrige aktører. 4. Kontrollerer at et byggeri under projektering er i overensstemmelse med byggelovgivnings byggetekniske regler og krav om dokumentation. 5. Ansøgning om byggetilladelse udarbejdes. 6. Forhandler med myndigheder om projektets gennemførelse, herunder evt. ændringer i forhold til tidligere dialogmøder 7. Bygherre godkender detailprojektet og underskriver byggeansøgning. 8. Kontrollerer om gældende offentligretlige rådighedsindskrænkninger er iagttaget Der er ingen formkrav. Aktørerne aftaler bilateralt dataformat og indhold af f.eks. cadtegninger. BR s regler og krav i tekstform er tilgængelig på web. Byggeansøgningen udfyldes og sendes til bygherre for godkendelse. Dialogen gennemføres på grundlag af analoge skitser og tegninger. Bygherre underskriver byggeansøgningen analogt. Kort over rådighedsindskrænkninger anvendes til at afgøre om den påtænkte placering af byggeriet er pålagt restriktioner. I givet fald foretages kontrol af om byggeriets udformning mv. er i overensstemmelse med rådighedsindskrænkningens indehold. Processer der ikke understøttes af den offentlige infrastruktur: 1. Kommunikation mellem byggeprojektet aktører, inkl. byggemyndigheden. 2. Byggerådgiver/typehusfirma søger oplysninger om byggematerialer, herunder henter 3D-bygningskomponenter i materialeleverandørernes digitale kataloger. 3. Afholdelse af licitation og tilbudsgivning. Snitflader anvendt til videregivelse af digitale oplysninger. Se FASE 1 (Nu-situationen) Fælles datamodeller og metoder. Se FASE 1 (Nu-situationen) Standardiseringer. Se FASE 1 (Nu-situationen)

KORTLÆGNING AF BYGGE- OG BOLIGOMRÅDETS

KORTLÆGNING AF BYGGE- OG BOLIGOMRÅDETS KORTLÆGNING AF BYGGE- OG BOLIGOMRÅDETS MODENHED FOR DIGITAL FORVALTNING RAPPORT APRIL 2010 STATUS: ENDELIG DATO: 13. APRIL 2010. Peter Lindbo Larsen Fil: Parathed for digital forvaltning RAPPORT v1.0.doc

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Visionen som udgangspunkt Domænebestyrelsen offentliggjorde i sommeren 2009 sin vision for digital håndtering af bygninger fra vugge til grav 1. Visionen

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

> Udviklingen i byggeriets produktivitet og

> Udviklingen i byggeriets produktivitet og - digitalisering > Udviklingen i byggeriets produktivitet og 1990-2010 > EBST-visioner for den fremtidige udvikling > BVU s mulig rolle i fremtiden v. civilingeniør Morten Steffensen BVU-netværksmøde 30.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Byggeri fra vugge til grav

Byggeri fra vugge til grav Der var en gang.. Byggeri fra vugge til grav Samspil med: Anlæg Drift, vedligehold og renovering (ejerskifte) Ide & Planlægning Projektering Byggesagsbebehandling Demontering også relevant for: Energi

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav

Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Digital håndtering af bygninger fra vugge til grav Scenen Bygninger er rammen for de daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i institutionerne. De har stor betydning for befolkningens velfærd, sundhed,

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri BEGREBSLISTE til Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)

VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme

CCS i praksis i Hillerød Ejendomme CCS i praksis i Hillerød Ejendomme 48.000 daglige kunder Rum til byens liv Vi understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi er en helt almindelig gennemsnitlig

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Guide til ansøgning i Byg & Miljø

Guide til ansøgning i Byg & Miljø Guide til ansøgning i Byg & Miljø Digital selvbetjeningsløsning Fra d. 1. december 2014 er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø ved ansøgning om byggetilladelse. Dette

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og almene byg- og driftsherrer) følge de nye IKTbekendtgørelser - ved civilingeniør Morten Steffensen, Bygningsstyrelsen g 1 Bygningsstyrelsen Styrelse under

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Fra ambition til virkelighed med krav

Fra ambition til virkelighed med krav med krav DTU vil ikke kun opfylde kravene for offentlige bygherre, men også. Derfor skal 'in house ' om Det Digitale Byggeri og være i fokus. Hertil kommer en individuel behovsanalyse for hver byggesag

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

TG: Informationsniveauer

TG: Informationsniveauer Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering KR-møde, den 7. dec. 2011 TG: Informationsniveauer Jan Karlshøj Arbejdsområde, metode og relation til andre Temagruppen

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

CCS Formål Arealudnyttelse

CCS Formål Arealudnyttelse CCS Formål Arealudnyttelse Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Min Digitale Byggesag Disposition. Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre

Min Digitale Byggesag Disposition. Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre Min Digitale Byggesag Disposition Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre 1 30/04/2012 Hvad er MDB? 1 MDB er en web baseret IT løsning,

Læs mere

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse 22. juni 2012 Side 1 af 11 Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse Digital Konvergens hilser velkomment, at alt offentligt byggeri samt almennyttigt byggeri nu omfattes af krav

Læs mere

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse.

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Faktaark for Byg og Miljø

Faktaark for Byg og Miljø 14. juni 2016 Faktaark for Byg og Miljø Overordnet beskrivelse og baggrund for Byg og Miljø Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 Byg og Miljø består af tre dele... 3 Byg og

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk kommunikationsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Projektorganisation... 3 3. Dokumentstyring... 3 3.1 Struktur

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted Fremtidens digitale forvaltning Opsamling og perspektivering Inge Flensted Digital planlægning set i lyset af digital forvaltning Digital planlægning og den digitale forvaltning Erfaringer Opsamling Perspektivering

Læs mere

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Begrebskatalog Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Udarbejdet af Ejvind Alf Jensen, arkitekt m.a.a, MANUAL NEW Version 1.0 januar 2013 Forord

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 1 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation til bygherrekrav vedrørende 3D Modeller er udarbejdet af B3D-konsortiet bestående

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT

Digital kommuneplan. 28. aug Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT Digital kommuneplan 28. aug 2008 Nils Bo Wille-Jørgensen, GIS &IT 1 Grontmij Carl Bro, GIS & IT Hvem er vi? 45 + medarbejdere i DK IT-specialister, Ingeniører, Planlæggere - Konsulenter, Projektledere,

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler

FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler bips bips@bips.dk gf@bips.dk Dok.nr: 45116 Ref.:IME/IME E-mail:ime@frinet.dk 21. august 2008 FRI s høringskommentarer til Udbudsopmålingsregler Generelle kommentarer FRI glæder sig over, at se at der trods

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere