Meddelelser af interesse for alle 2. Arrangementer - i kalenderrækkefølge: 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser af interesse for alle 2. Arrangementer - i kalenderrækkefølge: 5"

Transkript

1 ISSN: LYKEION nyt 15 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: , Fax: Marts 2005, redaktion: Hanne Erdman Thomsen INDHOLD: Side Meddelelser af interesse for alle 2 Arrangementer - i kalenderrækkefølge: Paul Lindgreen: Reflektioner over den universelle begrebstriade: AKTØR AKTIVITET AKTAND Kjeld Schmidt, ITU: Samordningssmetoder i komplekst kooperativt arbejde Referat fra generalforamlingen 7 Lise Borup: Oversigt over lykeions emnegrupper og emneord 9 Lise Borup: Interessenternes forhold til lykeion 12 Lise Borup: Om klassifikation i vidensdomæner og arbejdsdomæner Lykeion Nyt nr. 15 Side 1

2 MEDDELELSER Redigeret af Lise Borup Herved følger en redigeret udgave af referatet og meddelelserne fra bestyrelsesmødet d. 10. marts - herunder først og fremmmest om de kommende workshops. 1. Om nye workshops med Paul Lindgreen, Kjeld Schmidt mv Ud over allerede afholdte workshop d. 17. marts med Ida Tvede om terminologiarbejdet i sundhedsvæsenet - en workshop som var meget velbesøgt og yderst interessant - er nu aftalt to yderligere workshops i foråret. Mogens Ehrich har således arrangeret workshop med Paul Lindgreen d. 19. april kl se 'appetitvækkeren' andetsteds i Lykeion Nyt. Hanne Albrechtsen har endvidere arrangeret workshop med Kjeld Schmidt - IT universitet i København - d. 26. maj kl se 'appetitvækkeren' andetsteds i Lykeion Nyt. Det vedtoges også, at Peter Hauch skal finde ud af, om nogle fra arbejdsgruppen for DBK Dansk Bygge Klassifikation kunne tænke sig at afholde en Lykeion workshop til efteråret. Endelig oplyste Hanne A, at der til efteråret kommer 2 gæsteprofessorer til København, hvor de kunne tænkes at ville 'performe' i Lykeion regi? 2. Opfølgning på generalforsamlingen - bestyrelsesposter mv Referatet fra generalforsamlingen nu ligger på På generalforsamlingen d. 16. februar blev Frank Vernon Jørgensen, Bodil Nistrup Madsen, René Dybkær, Hanne Erdman Thomsen, Lise Borup og Hanne Albrectsen valgt som bestyrelsesmedlemmer. Peter Hauch og Jesper Vaupel blev valgt som suppleanter. Efter drøftelser om kollektivt formandskab, skiftende formandskaber, talsmandsroller mv, vedtog et flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, at Frank Vernon Jørgensen skulle bestride posten som Lykeions formand (Frank var ikke tilstede!). Efterfølgende udpegedes Lise til bestyrelsens næstformand, idet hun også fortsætter sit arbejde som Lykeions kasserer. I forbindelse med Mogens ophør som redaktør og formidler af Lykeion Nyt, indvilgede Hanne E i at overtage denne rolle. De øvrige af Mogens formidleropgaver aftales og løses ad hoc. 3. Om generalforsamlingens vedtagne forslag om systematik i forbindelse med indholdet af Lykeion Nyt - herunder meddelelserne Lykeion Nyt nr. 15 Side 2

3 Bestyrelsen arbejder videre med sagen, som giver nogle praktiske problemer. I nærværende nummer af Lykeion Nyt bringes 'Interessenternes forhold til Lykeion' af Dokumentet indeholder alle de vigtige oplysninger, som 42 Lykeion interessenter gav i 2000, da Mogens Ehrich undersøgte 'hvad det var interessenterne interesserede sig for og ønskede af Lykeion'. 4. Meddelelser fra bestyrelsesmødet d. 10. marts 2005 Mogens meddelte, at han ikke længere kan varetage hvervet som næstformand med sine hidtidige opgaver med at udsende s til bestyrelse og interessenter med mødeinvitationer, -oplæg, -dagsordener og -referater samt arbejdet med redigering og udsendelse af Lykeion Nyt. Lise fortalte om sit seneste arbejde med titlen BIS systemgrundlag og stikordsliste om klassifikation af byggeriets produktinformation. Materialet med indledende redegørelser og nogle sider fra stikordslisten er d fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne og vil blive publiceret i et senere nummer af Lykeion Nyt. BIS systemgrundlag og stikordsliste bruges i BIS servicearbejde hos en mindre (lille) kreds af arkitekt- og ingeniørvirksomheder. René Dybkær fortalte, at det opdateringsarbejde af CEN forstandarderne (ENV) om begrebsgrundlaget i Medical Informatic som varetages af CEN Technical Committee og som har været holdt tilbage pga arbejdet med VIM (International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology) - nu går i gang. På indeværende tidspunkt ligger der et meget foreløbigt udkast. Opdateringsarbejdet drejer sig om CEN forstandarderne: 1) ENV 1614 fra 1995: Health care informatics - Structure for nomenclatue, classification, and coding of properties in clinical laboratory sciences, 2) ENV 1613 fra 1995: Medical informatics - Messages for exchange of laboratory information og 3) ENV fra 1999: Medical informatics - Categorical structures of systems of concepts - Model for representation of semantics. Hanne A (Hanne Albrechtsen) fortalte, at hun efter sine år som ISKO præsident (International Society of Knowledge Organization) og seniorforsker på Risø etablerer eget firma. Firmaet 'Institut for videndeling' med kontor i Slotsgade på Nørrebro 'starter op' på grundlag af nogle EU-kontrakter - i juliaugust i år. Hanne E (Hanne Erdman Thomsen) oplyste, at Handelshøjskolens Institut for Datalingvistik - hvor vi venligst låner lokaler til Lykeions bestyrelsesmøder og workshops - har 20 års jubilæum d , hvor der vil blive afholdt en reception mv - Hanne E meddeler nærmere senere. Hanne E. minder også om TKE 2005: 7 th International conference on Terminology and Knowledge Engineering, Terminology & Content Development, som afholdes på CBS, Handelshøjskolen I København august 2005:. Yderligere information på Lykeion Nyt nr. 15 Side 3

4 PST!!! Lise beklager, at alle de aktuelle meddelelser er resultater af bestyrelsesmæssig 'indavl' og lover at 'kridte skoene' for at skaffe meddelelser fra Lykeions øvrige interessenter til næste nummer af Lykeion Nyt. 5. Om kontingentopkrævning På bestyrelsesmødet d. 10. marts vedtoges det at udsende opkrævninger om Lykeion kontingent efter forårets workshops og udsendelsen af denne udgave af Lykeion Nyt. Hanne E vil udsende s med oplysninger om elektroniske betalingsmuligheder og 'elektronisk' følgebrev. Hanne A vil udsende breve med gammeldags giroindbetalingskort inkl. et følgebrev på papir. Lykeion Nyt nr. 15 Side 4

5 ARRANGEMENTER Reflektioner over den universelle begrebstriade: AKTØR AKTIVITET AKTAND. Oplæg til Lykeion workshop 19. april 2005 kl , Bernhard Bangs Allé 17B, 1.sal lokale 207, med Paul Lindgreen. Workshoppen er en opfølgning på sceancen i december 2004, idet det nu i stedet for diskussion af termer er hensigten at lægge vægt på de begreber som understøtter forståelsen af det universelle forhold, at: Når nogen eller noget udfører en aktivitet, sker der altid en ændring af et eller andet. Dette er ingenlunde banalt - alene af den grund, at for at kunne gøre rede for de forskellige relevante forhold ved den nævnte sammenhæng er det nødvendigt at erkende, forstå og kunne anvende en række meget vigtige begreber på en måde så det giver indsigt og forståelse. Det nævnte»nogen eller noget«der potentielt kan udføre/gøre noget kaldes en aktør, og det aktøren i disse sammenhænge gør er at udføre en aktivitet. En sådan er karakteriseret ved en eksplicit start og en eksplicit afslutning samt en eller flere resulterende veldefinerede ændringer, der vedrører en eller flere veldefinerede ting, der i denne sammenhæng spiller rollen som aktander. Der er altså tale om en fundamental begrebsmæssig sammenhæng mellem de tre fuldstændigt sideordnede begreber:»aktør«-»aktivitet«-»aktand«idet de hænger sammen således at alle tre kun kan defineres/beskrives ved gensidig reference til de to andre - et forhold som traditionelle begrebsformalister (hierarkister) uvægerligt vil rynke på næsen af. Grundlæggende er der tre slags ændringer fremkaldt af udførelsen af en aktivitet: - at en aktand bringes til at eksistere - dvs den pågældende ting skabes ved aktiviteten - at en aktand bringes til at ophøre med at eksistere - fx ved at dø, tilintetgøres eller blive til en helt anden ting - at en aktand ændrer tilstand, men vedbliver at være den samme ting. Det leder til to helt afgørende spørgsmål: - Hvor "meget" kan man ændre en ting, uden at den bliver til en anden ting? - Hvad er det der afgør at en ting er netop den bestemte ting og ikke en hvilken som helst anden ting? For at kunne give meningsfyldte svar herpå, der også reflekterer hvad man i praksis gør (omend ofte uden at tænke meget over det), er det nødvendigt at operere med endnu to ekstremt vigtige begreber, som gennem mange år har ført en forståelsesmæssigt hensygnende tilværelse. Det drejer sig om fænomenet»en tings identitet«samt en fornuftig (og nødvendig) betydning af Lykeion Nyt nr. 15 Side 5

6 betegnelsen 'en entitet'. I ovenstående er der Lykeion-relevant stof til mange timers, dages, ugers studier, forelæsninger og diskussioner, hvilket ikke kan nås på en eftermiddag. Jeg vil derfor foreslå, at starte med en noget kortere præsentation af de vigtigste erkendelser, jeg på dette område er nået frem til, og så lade det danne grundlag for en egentlig workshop med de velkendte ture ud og ind af tangenterne. Samordningssmetoder i komplekst kooperativt arbejde Oplæg til Lykeion workshop 26. maj 2005 kl , Bernhard Bangs Allé 17B, 1.sal lokale 207, med Kjeld Schmidt Kooperativt arbejde i moderne industrisamfund udviser tiltagende kompleksitet (populært sagt, på grund af intensiveret arbejdsdeling i en turbulent omverden). Dette stiller meget store krav til samordningen af myriaden af lokale aktiviteter, og mange arbejdsorganisationer er på grænsen af den grad af kompleksitet, de kan mestre. I lyset heraf forsøger forskningsområdet CSCW (computer-supported cooperative work) at udvikle samordningsteknologier, der kan hjælpe praktikere med at holde kompleksiteten af deres samarbejde i ave. Dybtgående empiriske analyser af de ofte sofistikerede metoder, som praktikere har udviklet og anvender i samordningen af deres kooperative arbejde, spiller en helt afgørende rolle i dette forehavende. Foredraget vil berette om et sådant studie, i dette tilfælde af de samordningsmetoder (nomenklatur, klassifikation, identifikation, skedulering osv.), som arkitekter anvender. Analysen vil lægge vægt på at forstå rationalet i praktikernes metoder og vil skitsere en teoretisk ramme for at forstå denne art praksis og for i anden omgang at udvikle egnede tekniske redskaber. Foredraget vil primært bygge på Kjeld Schmidt and Ina Wagner: 'Ordering systems: Coordinative practices and artifacts in architectural design and planning', Computer Supported Cooperative Work (CSCW): The Journal of Collaborative Computing, vol. 13, no. 5-6, 2004, pp (Deltagere i seminaret kan downloade en kopi til eget brug herfra: Foredraget vil mere generelt trække på teoretiske overvejelser skitseret i Kjeld Schmidt: 'Remarks on the complexity of cooperative work', Revue des sciences et technologies de l'information, [série] Revue d'intelligence artificielle (RSTI- RAI), vol. 16, no. 4-5, 2002, pp (Denne artikel kan frit downloades herfra: Lykeion Nyt nr. 15 Side 6

7 Referat af generalforsamling i foreningen Lykeion 16. februar Valg af dirigent og referent Dirigent: Peter Hauch Referent: Hanne Erdman Thomsen 2. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og generalforsamlingen godkendte herefter dagosrdenen. 3. Meddelelser Lise Borup har konstateret at de aristoteliske kategorier efterhånden er kommet mere i fokus igen. Hun vil bringe en redegørelse med bl.a. link til Chris Partridges arbejde i næste nummer af Lykeion Nyt. 4. Formandens beretning Denne var udsendt sammen med dagsordenen og kan ses på hjemmesiden. Efter en kort diskussion blev beretning godkendt. 5. Forelæggelse og geodkendelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår Lise Borup redegjorde for regnskabet, som derefter blev godkendt. 6. Forslag Bestyrelsen havde udsendt forslag om udsendelse af flere korte Lykeionrelevante nyheder i nyhedsbrevet. Nyhederne skal komme fra både bestyrelsen og de menige medlemmer. Der blev rejst spørgsmål om kvalitetssikring, således at der ikke bliver for meget støj i nyhedsbrevet. Det er i sidste ende bestyrelsens ansvar at materiale der udsendes til medlemslisten er relevant. Der blev desuden stillet spørgsmål til den foreslåede emneklassifikation af indlæggene i nyhedsbrevet. Det blev foreslået at klassifikationen af indlæg følger formålspragraffens 3 første hovedpunkter, og at bestyrelsen kan tilføje emneord fra medlemsundersøgelsen til disse punkter. Med disse modifikationer blev forslaget vedtaget. 7. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontongent for 2005 Budgettet godkendtes, og der opkræves kontingent på 300,- kr. For Valg af bestyrelse Peter Hauch har trukket sig fra bestyrelsen og Mogens Ehrich og Hanne Erdman Thomsen var på valg. De to sidstnævnte var villige til genvalg, og herudover stillede Hanne Albrechtsen fra Risø op til bestyrelsen. Der var ikke yderligere kandidater, og Lykeion Nyt nr. 15 Side 7

8 de tre blev valgt. Herefter har bestyrelsen flg. Medlemmer: - Lise Borup - Bodil Nistrup Madsen - René Dybkær - Frank Vernon Jørgensen - Hanne Albrectsen - Mogens Ehrich - Hanne Erdman Thomsen Valg af 2 suppleanter: Jesper Vaupel var villig til genvalg, og Peter Hauch opstillede til en suppleantpost. Der var ikke yderligere kandidater, så de to blev valgt. 9. Valg af revisor Jørgen Hansen var villig til genvalg, og der var ikke yderligere kandidater, så han blev valgt. 10. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Hanne Erdman Thomsen, 19. februar 2005 Lykeion Nyt nr. 15 Side 8

9 Frederiksberg d Oversigt over lykeions emnegrupper og emneord Lise Borup INDHOLD Introduktion A Centrale og tværfaglige emner A1 Metaontologi/filosofi vedr. vore fælles centrale grundbegreber A2 Almen begrebslære, redegørelser for grundbegreber A3 Begrebssystemer og -modeller, ontologier, metasprog A4 Klassifikation A5 Terminologi- og definitionsarbejde A6 Sprog A7 International standardisering A8 Centrale og tværfaglige begrebsområder A9 Produkter B Specielle fagområder af central samfundsmæssig betydning B1 Sundhedsvæsenet B2 Byggeriet B3 Produktinformation om varer og tjenesteydelser C Emner vedr. behandling og formidling/kommunikation af viden, informationer og data C1 IT Informationsteknologiske metoder til systemanalyse og systemdesign C2 IT produkter C3 IT Dataudveksling C4 Formidling, videndeling Introduktion I indledningen til Lykeions formålsparagraf står om fundamentale problemer, som hindrer kommunikation indenfor og mellem parter fra forskellige fagområder, og som især manifesterer sig, når der anvendes datateknologi. Problemer som overordnet set skyldes manglende støtte af et hensigtsmæssigt fælles begrebsapparat og mangel på respekt for generelle terminologiske principper. Lykeion bringer og refererer til mere eller mindre praktisk anvendelig viden om alle disse forhold, som er listet i efterfølgende oversigt over Lykeions emnegrupper og emneord. Selve Lykeions vision om 'det fælles begrebsapparat' eller en fælles referenceramme er mere eller mindre synlig i Lykeions 'produkter' - herunder Lykeions workshops, Lykeion Nyt og Lykeions Ordlisteprojekt. Her formidles viden om overordnede og centrale begrebsområder, og om hvordan man kategoriserer/systematiserer/klassicerer/modellerer inden for alle disse områder. Oversigtens emnegrupper og emneord er et viderebearbejdet resultat af undersøgelsen i 2000 Lykeion-relaterede holdninger, projekter og interesser hos medlemmer og interesserede som gengivet i Lykeion Nyt Nr. 5 fra December 2000, og som kan findes i fuld tekst på Aktuelt er udarbejdet et 8 siders uddrag af rapporten med en struktureret oversigt over alle interessenternes svar - med titlen Interessenternes forhold til Lykeion. A CENTRALE OG TVÆRFAGLIGE EMNER Lykeion Nyt nr. 15 Side 9

10 A1 Metaontologi/filosofi vedr. vore fælles centrale grundbegreber - herunder Metaontologier og deres sammenhænge Metaontologisk modellering Metaontologisk klassifikation A2 Almen begrebslære, redegørelser for grundbegreber - herunder Begrebs- og objektanalyse Redegørelser for metaontologiske grundbegreber - herunder Subjekt; Objekt; Relation; Handling inkl. indvirkning; Kvantitet; Kvalitet; Tid; Sted; Position; Tilstand; Påvirkning/Liden Redegørelser for andre ontologiske grundbegreber - herunder Domæne; Adfærd mv Metadata A3 Begrebssystemer og -modeller, ontologier, metasprog - herunder Begrebssystematisering, begrebsmodellering for terminologi- og definitionsarbejde Begrebs- og objektmodellering Virksomhedsmodellering Produktmodellering Ontologier - generelt og specielt (se A1 om Metaontologi) Metasprog Systemanalyse og systemkonstruktion (se også C1 IT Informationsteknologiske metoder...) A4 Klassifikation - herunder Klassifikationsteori Klassifikationsmetoder Klassifikation af viden, informationer og data Emneorienteret klassifikation, emnesystematik Objektorienteret klassifikation Klassifikation af arbejder/aktiviteter Klassifikation af produkter Klassifikation af egenskaber A5 Terminologi- og definitionsarbejde A6 Sprog - herunder Fagsprog (se også A5) Symbolsprog Metasprog (se A3) A7 Internationale standardisering - herunder Begrebsdefinitioner Vokabularier Klassifikationssystemer A8 Centrale og tværfaglige begrebsområder - herunder Metrologi - målevidenskab og -praksis Kvalitetsstyring Miljøstyring Lykeion Nyt nr. 15 Side 10

11 Økonomi og statistik Forvaltning, administration Organisation, logistik, rationalisering A9 Produkter - herunder Leksika Thesauri Ordlister/Vokabularer inkl. kontrollerede Termdatabaser, Begrebsdatabaser Objektorienterede klassifikationssystemer/taksonomier Emneorienterede klassifikationssystemer Bibliografier B SPECIELLE FAGOMRÅDER AF CENTRAL SAMFUNDSMÆSSIG BETYDNING B1 Sundhedsvæsenet B2 Byggeriet B3 Produktinformation om varer og tjenesteydelser C EMNER VEDRØRENDE BEHANDLING OG FORMIDLING/KOMMUNIKATION AF VIDEN, INFORMATIONER OG DATA C1 IT Informationsteknologiske metoder til systemanalyse og systemdesign - herunder Datamodeller, datamodellering Objektorienteret analyse og design til datamodellering (se også A2 om begrebs- og objektanalyse og A3 om begrebs- og objektmodellering) Datamodelleringssprog, dataspecifikationssprog C2 IT produkter - herunder Edb systemer - herunder systemer for CAD Computer-Aided-Design Databaser Websites på Internettet Søgemaskiner på Internettet C3 IT Dataudveksling - herunder Udvekslingsformater C4 Formidling, videndeling - herunder Grænseflader mellem mennesker og maskiner/brugergrænseflader Erkendelsesvidenskab, Socialvidenskab - herunder om menneskeligt samarbejde Lykeion Nyt nr. 15 Side 11

12 Frederiksberg d Interessenternes forhold til lykeion Bearbejdet af: Lise Borup INDHOLD 1. Introduktion 2. Deltagere i 2000 undersøgelsen 3. Udsagn om fælles og tværfaglige emneområder A Om begreber, definitioner, terminologi, ord, sprog - Om begreber, definitioner - Om terminologi - fagterminologi/fælles terminologi og standardisering - Om ord, sprog B Om orden og sammenhænge - strukturering, klassifikation, modellering - Om strukturering, systemer - Om koordinering - Om klassifikationssystemer, klassifikation, kategorisering - Om modeller, modellering C Om det ontologiske - Om det generelle og det specielle - Om tværfaglighed - Om ontologier D Om IT - Om formalisering - Om IT - informationsteknologi 4. Rapportens oplysninger om specielle projekter og interesser A Oplysningernes faglige baggrund - Basisfaglige områder - Domænefaglige områder - Områder om behandling og formidling/kommunikation af viden, informationer og data B Interessenternes projekter og interesser 1. Introduktion Hvad ønsker interessenterne sig af Lykeion? Det blev de spurgt om i en undersøgelse i 2000, hvis resultater blev rapporteret i Lykeion Nyt Nr. 5 - December 2000 med titlen Lykeion-relaterede holdninger, projekter og interesser hos medlemmer og interesserede - November og kan ses på For at få et klarere overblik og dermed bedre idéer til Lykeions fremtidige aktiviteter med bred tilslutning fra interessenterne, blev der i 2003 udarbejdet Hvad ønsker vi af Lykeion? af , som gengav et struktureret overblik over 2000-undersøgelsens udsagn, idet rapporten indeholder et væld af vigtige oplysninger fra de 42 udspurgte interessenter - en sand guldgrube af kompetente udsagn. I Interessenternes forhold til Lykeion kan de fleste af Lykeions trofaste interessenter se deres 'guldkorn' gengivet under de forskellige afsnit ifølge ovenstående indholdsfortegnelse - for hvem kan huske 'hvad søren det var jeg sagde' i 2000? Afsnittene 2, 3 og 4 er taget fra Hvad ønsker vi af Lykeion? og gengives her i sin helhed. En viderebearbejdet oversigt over interessenternes udsagn findes i en særskilt udgave Oversigt over Lykeions emnegrupper og emneord af Endeligt fremgik Lykeions tværfaglige karakter og store spændvidde klart af undersøgelsen, Lykeion Nyt nr. 15 Side 12

13 ligesom det fremgik klart, at et flertal af medlemmerne pegede på behovet for praktisk brugbare resultater - snarere end teoretiske. 2. Deltagerne i 2000 undersøgelsen De 42 deltagende Lykeion interessenter i undersøgelsen fra 2000 var: AE Anders Ekholm HP Heribert Picht ME Mogens Ehrich AMP Annelise M. Pejtersen IK Inge Kobberø MM Michael May AP Anita Pontoppidan JB Jytte Brender NJÅ Niels-Jørgen Aagaard BB Bjørn Bindslev JD Jens Dinesen PG Per Galle BJ Bertil Johnson JF Jan Fogmar PH Peter Hauch BK Bente Kristensen JK Jan Karlshøj PD Poul Daubjerg BM Bente Maegaard JRH Jørgen Rubek Hansen PL Paul Lindgreen BNM Bodil Nistrup Madsen JV Johan Vestager PLA Peter Larsen BT Björn Tegnér KH Klaus Hansen PSO Peter Sylvest Olsen CCL Carl Chr. Lassen LB Lise Borup RD René Dybkær EN Erik Nielsen LBJ Leif B. Jørgensen RH Rob Howard GE Gert Engel LH Lars Häggström SSN Søren Skogstad Nielsen FVJ Frank V. Jørgensen LHV Lars Hvam TØ Tom Østerby HA Hanne Albrectsen LP Lisbeth Pedersen VL Vibeke Luk Af de 42 interessenter er 10 ikke længere med på Lykeion-listen. De omfattende interviews af de 42 interessenter blev gennemført af Mogens Ehrich. 3. OM FÆLLES OG TVÆRFAGLIGE EMNEOMRÅDER Det er fundet hensigtsmæssigt at gentage de sammensatte udsagn under alle de emneområder, som de relaterer sig til. A OM BEGREBER, DEFINITIONER, TERMINOLOGI, ORD, SPROG Om begreber, definitioner AE 'fokus på behovet for fælles begreber indenfor forskellige brancher, på ontologisk grund - interesseret i ontologiske egenskaber og begrebsdannelser' BK 'finde de rigtige redskaber for begreber og definitioner indenfor forskellige domæner' BNM 'problem at vi i forbindelse med forskellige projekter bruger samme betegnelse om forskellige begreber og omvendt - ikke overbevist om, at vi kan finde en fælles begrebsmæssig overbygning af definitioner, af f.eks. fænomenet "attribut"' 'finder det interessant, men er skeptisk over for forsøg på at danne en top-ontologi for ISO begreberne (de mere eller mindre definerede centrale basisbegreber?) men synes det er et forsøg værd at se, om vi kan danne en fælles ramme' BNM og LB 'Ordlisteprojektet til Lykeions Thesaurus med centrale basisbegreber' IK 'behovet er, at den begrebsdannelse, der foregår uden hensyn til IT-værktøjer, og den begrebsdannelse, der sker via IT-værktøjer, lærer at spille sammen. Udviklingen i de to verdener er forskellig, men burde være ens' KH 'en ting er IT, en anden ting begreberne bag' LB 'problem i international standardisering (ISO) når identiske begreber defineres forskelligt i de enkelte fagområders standarder - beskrevet i Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion af og præsenteret på Lykeions første møde' LB 'Abridged proposition for a framework in concept theory af (refererede bl.a. til Aristoteles og blev fremlagt på Lykeions første møde Lykeion Nyt nr. 15 Side 13

14 i januar 1997) LP 'terminologi og begreber bruges forskelligt inden for forskellige videnskaber og IT. I IT verdenen er man tilbøjelig til at anvende andre fagdiscipliners fagtermer med en lidt anden drejning, hvilket kan gøre det svært at kommunikere og forstå' Om terminologi - fagterminologi/fælles terminologi og standardisering Om ord, sprog BNM 'finder det interessant, men er skeptisk over for forsøg på at danne en top-ontologi for ISO begreberne (de mere eller mindre definerede centrale basisbegreber?) men synes det er et forsøg værd at se, om vi kan danne en fælles ramme' HP 'brug for Lykeion projekter om terminologi, ikke bare som termer, men med semiotisk indfaldsvinkel, altså tegnets indholdsside. Hvordan ordner man disse ting, så der kommer videnstrukturer frem, der bl.a. kan repræsenteres i en termbank?' JB 'enhver lille gruppe har en tendens til at danne sin egen terminologi' JD 'kærneproblemet træder tydeligt frem, når vi diskuterer ISO 1087 for terminologiarbejde, standarden mangler fx forklaringer på centrale ord' 'Standardisering er i væsentlig udstrækning terminologiarbejde, og det er der store problemer med' JK 'brug for retningslinier for terminologiarbejde for at undgå modestrømme' LB 'problem i international standardisering når identiske begreber defineres forskelligt i de enkelte fagområders standarder - beskrevet i Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion af og præsenteret på Lykeions første møde' LP 'terminologi og begreber bruges forskelligt inden for forskellige videnskaber og IT. I IT verdenen er man tilbøjelig til at anvende andre fagdiscipliners fagtermer med en lidt anden drejning, hvilket kan gøre det svært at kommunikere og forstå' PD 'behov for at fastsætte terminologi for klassifikation og modellering' PG 'terminologiske problemer i kommunikationen indenfor byggesektoren, hvor der indgår forskellige faggrupper, der har forskellig holdning til, hvori et bygværk består' PSO 'Frem for, at hvert enkelt fagområde skal sidde hver for sig, synes jeg, man i fælleskab skal fremstille et fundament for fælles terminologi. Det foreliggende oplæg fra Lise Borup (forslag til ordlisteprojekt) er et godt skridt - et rimeligt første mål er et halvt hundrede fælles begreber' BM 'mest interesseret i de sproglige udtryk fra almensproget over for begrebsapparatet, og er ikke så interesseret i terminologiarbejde, idet vi beskæftiger os med ontologier og almensprogets grænse til fagsprog (DANTERMcentret må tage sig af resten)' BNM og LB 'Ordlisteprojektet til Lykeions Thesaurus med centrale basisbegreber' CCL 'i oversættelser og formidling mellem flere sprog bør sprogbrugen i brugermanualer være så enkel, at brugerne kan forstå dem' JB 'forskellige faggrupper bruger samme ord om vidt forskellige ting' JD 'kærneproblemet træder tydeligt frem, når vi diskuterer ISO 1087 for terminologiarbejde, standarden mangler fx forklaringer på centrale ord' 'ørkesløse diskussioner, hvis man ikke når frem til en fælles forståelse af ords betydning' LBJ 'folk elsker at lave nye ord - i byggebranchen kan der være betegnelser på samme ting, og det skaber forvirring - havde man nogle hovedgrupper ville man spare byggeriet for mange penge' Lykeion Nyt nr. 15 Side 14

15 NJÅ 'brug for kontrollerede nøgleord, som grupperet og struktureret i en videnstruktur, med specielt sigte på de vidensområder, der er relevante i forretning i bred forstand' PL 'de enkelte fagområder har spontant udviklet eget fagsprog, idet der ikke hverken organisatorisk eller intuitivt har været forsøg på at finde fælles egenskaber implicit i disse fagsprog (PL mener at disse findes). Vi har derfor ikke noget fælles sprog for det, der ER fælles' B OM ORDEN OG SAMMENHÆNGE - STRUKTURERING, KLASSIFIKATION, MODELLERING Om strukturering, systemer AMP 'behov for strukturer, der er stabile, men som tillader løbende ændringer i klassifikationerne' BJ 'Lykeion er en måde at holde kontakt udenlandsk om strukturproblemer i fagterminologi' JK 'relevant at fremlægge en rammestruktur i Lykeions igangværende arbejde for at blive forstået uden for de snævre fagkredse og som grundlag for diskussion og tilbagemelding' LB 'Abridged proposition for a framework in concept theory af (refererede bl.a. til Aristoteles og blev fremlagt på Lykeions første møde i januar 1997) LB 'problem i international standardisering når identiske begreber defineres forskelligt i de enkelte fagområders standarder - beskrevet i Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion af og præsenteret på Lykeions første møde' ME 'foreslår kategorisering af Lykeion skrifterne i en struktur... i relation til foreningens formålsområde mv' NJÅ 'brug for kontrollerede nøgleord, som grupperet og struktureret i en videnstruktur, med specielt sigte på de vidensområder, der er relevante i forretning i bred forstand' RD 'tage fat på de basale begreber og få dem sat op i et system' RH 'focus (in classification of building information) is on the structure of information more than about the terminology' Om koordinering BB 'vi kommer fra forskellige fag...problemet er at få en koordinering af disse forskellige problemer...løsning kan være diskussion ud fra videnskabsteoretiske holdninger' JF 'koordinere de forskellige verdener 1) forskere med teoretisk indfaldsvinkel, 2) statistikere med international reference, 3) praktikere for at få disse parter til at tale sammen og finde en fælles begrebsverden' Om klassifikationssystemer, klassifikation, kategorisering AMP 'behov for strukturer, der er stabile, men som tillader løbende ændringer i klassifikationerne' EN 'klassifikationsproblemer i EU indenfor bygge- og anlægsvirksomhed - behov for praktisk klassifikation herunder redskaber til klassifikationer, hvor der altid er spørgsmål om kategorien "andet" og om detaljeringsniveau' GE 'optaget af en klar afgrænsning imellem emne-, begrebs- og produktklassifikation' HA 'noget tværfagligt omkring klassifikation og forsøg på at standardisere klassifikation i forskellige brancher'. Lykeion Nyt nr. 15 Side 15

16 PD 'behov for at fastlægge en terminologi for klassifikation' PLA 'manglende kompatibilitet indenfor klassifikation af varer, tjenesteydelser og økonomiske aktiviteter (brancher), idet EU-klassifikationerne ikke er kompatible med tilsvarende i USA, Japan osv' RH ' the effect of IT on classification (in construction industry) Om modeller, modellering BT 'vi savner en egnet grafisk metode - en model - for at synliggøre levende processer. Aktiviteter. ressourcer/input, produkter/output, virksomheder, proces etc' LHV 'om produktmodellering med brugen af UML samt en primitiv rammestruktur for modeller - tværfagligt arbejdsfelt, der kræver, at man behersker fagområderne kunstig intellegens, objektorienteret modellering, produktudvikling, produktion, organisatoriske forhold, forretningsprocesser' PD 'behov for at fastlægge en terminologi for modellering' PSO 'behov for modellering af virkeligheden på sygehusene, særligt med henblik på den elektroniske journal' TØ 'behov for en højniveau ontologi til generel modellering' C OM DET ONTOLOGISKE Om det generelle og det specielle - herunder om det synspunktspecifikke og det domænespecifikke SSN 'det store problem, folk har med at holde forskellige synspunkter vedrørende samme forekomst inde i hovedet - folk har svært ved at forstå hinandens aspekter' Om tværfaglighed Om ontologier LH 'systematikfrågor i bygg- och förvaltningsprocesserne - är delvis av tvärfacklig karaktär LHV 'om produktmodellering med brugen af UML samt en primitiv rammestruktur for modeller - tværfagligt arbejdsfelt, der kræver, at man behersker fagområderne kunstig intellegens, objektorienteret modellering, produktudvikling, produktion, organisatoriske forhold, forretningsprocesser. AE 'interesseret i ontologiske egenskaber og begrebsdannelser' BB 'diskutere om vi kan finde en fælles filosofi' BNM 'finder det interessant, men er skeptisk over for forsøg på at danne en top-ontologi for ISO begreberne (de mere eller mindre definerede centrale basisbegreber?) men synes det er et forsøg værd at se, om vi kan danne en fælles ramme' JK 'relevant at fremlægge en rammestruktur i Lykeions igangværende arbejde for at blive forstået uden for de snævre fagkredse og som grundlag for diskussion og tilbagemelding' LB 'Abridged proposition for a framework in concept theory af (refererede bl.a. til Aristoteles og blev fremlagt på Lykeions første møde i januar 1997) RD 'tage fat på de basale begreber og få dem sat op i et system - ikke helt klart, hvad de basale begreber er...' TØ 'behov for en højniveau ontologi til generel modellering' Lykeion Nyt nr. 15 Side 16

17 D OM IT Om formalisering TØ 'nødt til at acceptere datamaternes krav om formalisering - formalisering er i den sidste ende den rigtige løsning, og en forudsætning for, at vi kan få datamaterne til at forstå' Om IT - informationsteknologi IK 'behovet er, at den begrebsdannelse, der foregår uden hensyn til IT-værktøjer, og den begrebsdannelse, der sker via IT-værktøjer, lærer at spille sammen. Udviklingen i de to verdener er forskellig, men burde være ens' KH 'en ting er IT, en anden ting begreberne bag' LP 'terminologi og begreber bruges forskelligt inden for forskellige videnskaber og IT. I IT verdenen er man tilbøjelig til at anvende andre fagdiscipliners fagtermer med en lidt anden drejning, hvilket kan gøre det svært at kommunikere og forstå' ME 'problematisk datakvalitet og deraf følgende problemer med at meddele klare informationer' PG 'hvilken rolle spiller IT, nogle af problemerne er måske uafhængige af IT' RH ' the effect of IT on classification (in construction industry)' 4. RAPPORTENS OPLYSNINGER OM SPECIELLE PROJEKTER OG INTERESSER Oplysningerne fremgår af delrapporten/bilaget om interessenternes Projekter og interesser af Lykeion relevans A Oplysningernes faglige baggrund: Basisfaglige områder: - Basisfilosofi, topniveau-ontologi - Metrologi - Systemanalyse og systemkonstruktion - herunder strukturering, klassifikation, modellering - Terminologiarbejde, standardisering - Sprog, nomenklaturer, leksika - erhvervssprog, sprogteknologi mv - Statistik - Kvalitetsstyring - Økonomi - varer og tjenesteydelser som resultat af økonomiske aktiviteter - Forvaltning, administration Domænefaglige områder - Medicinske fagområde - Byggeriet - bygværker, infrastruktur - Produktion, produkter - herunder industriproduktion Områder om behandling og formidling/kommunikation af viden, informationer og data - IT - Manualer, guides - Formidling, grænseflader, erkendelsesvidenskab, psykologi mv B Interessenternes projekter og interesser: Indeholder oplysninger fra 36 Lykeion interessenter. Lykeion Nyt nr. 15 Side 17

18 AE 'interesseret i ontologiske egenskaber og begrebsdannelser i relation til byggeriet' samt 'byggeriets informationssystematik med speciel tilretning for forvaltningen' AMP 'informationsbehovet i virksomheder og grupper hvor informationsindholdet ændrer sig dynamisk - herunder om arbejdsbaserede klassifikationssystemer med fokus på brugerside' BB '(veteran i dansk byggeri) CBC-projektet - Co-ordinated Building Communication' (klassifikationssystem til styring af byggeprocessen) BJ 'optaget af strukturproblemer i fagterminologi (mest i byggeriet) og af forvaltningssiden af byggeriet' BNM 'blandt initiativtagerne til oprettelsen af Institut for Datalingvistik på Handelshøjskolen i København og initiativtager og leder af DANTERMcentret' BM 'mest interesseret i de sproglige udtryk fra almensproget over for begrebsapparatet, og er ikke så interesseret i terminologiarbejde, idet vi beskæftiger os med ontologier og almensprogets grænse til fagsprog (DANTERMcentret må tage sig af resten)' BT '(veteran i svensk byggeri) - samarbejdet med Lars Magnus Giertz, Ingvar Karlén, Svensk Byggtjänst og med danske Bjørn Bindslev mv'. Udviklet tidligere versioner af BSAB-projektets klassifikation som bygningsdelstabellen og tabeller for bygværker og rum mv samt arbejdet med modeller for projektstyring' CCL 'deltager i europæisk standardiseringsarbejde herunder om kvalitetssikring på brugermanualer til maskindirektivet' FVJ 'interesseret i klassifikationer, nomenklatur i industri, terminologi i IT og sundhedsvæsen. Har på vegne af EU kommissionen koordineret arbejdet af terminologidatabase med brug af standardiseret terminologi i relation til ITindkøbsvejledninger på de europæiske sprog som EPHOS = European Procurement Handbook Open Systems' GE 'Erhvervsinformatik specialiseret inden for områderne sprogteknologi og terminologi' HA 'Framework for Work Analysis' IK 'projektkoordinator for centerkontrakten Klassifikation i byggeriet' JB 'Methodology for assesment of medical IT-based systems in a organizational context' JF 'Nomenklatur for industri' JK 'formand for den tekniske del af IAI International Alliance for Interoperability som er en international forening inden for byggeriet med især softwarehuse og -firmaer samt universiteter som medlemmer' JRH 'deltaget i STEP-standarden vedrørende produktinformation' JV 'produktdata som forskningsområde' KH 'IT-terminologi i bred forstand sammen med en IT-terminologigruppe for Dansk Sprognævn og DANTERMcentret - faglig redaktør på edb-leksikon EDBLEX' LB 'Produktinformation og klassifikation generelt samt produktinformation og klassifikation i byggeriet' LBJ 'optaget af byggeklassifikation og sproget derom - deltager i centerkontrakten Klassifikation i byggeriet' LH 'systematikfrågor i bygg- och förvaltningsprocesserne idet SB Svensk Byggtjänst - som har ansvar for branchefælles systematikproblemer - og har udviklet et antal produkter (værktøjer) til at opfylde dette ansvar' LHV 'arbejder med produktmodeller inkl. metoder for implementering i virksomheder, med industrielle specifikationssystemer mv' LP 'dataanalyse og datamodellering for design og implementering af databaser' ME 'leverandør af statistiske beslutningsgrundlag til sygehusforvaltning' og medlem af udvalg under dansk og international standardisering' MM 'interesseret i menneske-maskine-interaktion og designproblemer' Lykeion Nyt nr. 15 Side 18

19 NJÅ 'interesse i feltet omkring videndeling, og den fase samfundsudviklingen er i - i overgangen fra industrisamfund til videnssamfund' PD 'Bygnings- og boligregisterets klassifikation for bygninger og tekniske anlæg (med bistand fra Danmarks Statistik) inkl. datamodellering i forbindelse med BBR's omlægning' PG 'Almen filosofi samt produktmodellering i byggeri' PH 'seneste år arbejdet med store objektorienterede databaser om vedligeholdelse af fysiske strukturer - huse, ledninger, kloaksystemer mv' PL 'evt. ny bog: Towards a professional language for Informatics' PLA 'EU (Eurostat) klassifikation af varer, tjenesteydelser og økonomiske aktiviteter' RD '1) Terminologiprojekter i ISO og CEN, 2) convener for arbejdsgrupper om referencesystemer i laboratoriemedicin, 3) medlem af Joint Committee for guides in metrology og af DS S238 og S260'. RH 'classification of building information in different countries..incl. comparaison and the effect of IT on classification. Deltager i centerkontrakten 'Klassifikation i byggeriet' SSN 'har udviklet OoASE, et case værktøj til objektorienteret analyse og design. Deltaget i EU projekt om definitionsarbejde i forbindelse med kvalitetssikring af apparater på hospitaler' TØ 'formalisering, modelleringsmetoder samt højniveau ontologi samt notation til beskrivelse af semantik i naturlige sprog' VL 'deltager i Sundhedsstyrelsens arbejder med begreber i den elektroniske patientjournal inkl. afledte terminologiprodukter (DANTERMcentret deltager i begrebsanalysearbejdet' Lykeion Nyt nr. 15 Side 19

20 Frederiksberg d rev. udgave af Om klassifikation i vidensdomæner og arbejdsdomæner v/lise Borup INDHOLD. 1. Introduktion 2. Baggrund 3. Generelt om klassifikation 3.1 Om klassifikation og de digitale informationsløsninger 4. Generelt om domænerne for viden og arbejder 4.1 Generelt om vidensdomæner 4.2 Generelt om arbejdsdomæner 5. Om klassifikation i vidensdomæner 5.1 Om emneorienteret klassifikation 5.2 Om objektorienteret klassifikation 6. Om klassifikation i arbejdsdomæner 6.1 Om klassifikation i domænet for samfundets planlægning, organisation og styring 6.2 Om klassifikation i byggeriets domæne 6.3 Om klassifikation af arbejdsoperationer 7. Om analyse- og klassifikationsforhold i forbindelse med samarbejde 7.1 Om Sociologi og Socialteknologi 7.2 Eksempler på analyseområder, begreber og kategorier i videns- og arbejdsdomæner fra artiklen 'Cognitive Work Analysis and Work Centered Design of Classification Schemes'. 7.3 Eksempler på analyseområder, begreber og kategorier i amerikanske byggeri. 8. Findes der en fælles overordnet referenceramme for vores samarbejde? 8.1 Om hindringerne og behovet for et menneskeligt fælleskab 8.2 Aristoteles kategoriseringer som den fælles referenceramme 8.3 Aristoteles og hans kategorier som de er præsenteret af Jørgen Jørgensen 8.4 De 10 aristoteleske kategorier inkl. eksempler 9. Referencer 1. INTRODUKTION Hvordan får man et solidt grundlag for udarbejdelsen af de værktøjer, som på en hensigtsmæssig måde kan støtte det menneskelige samarbejde i aktiviteterne eller arbejderne med at skabe resultater af vores kollektive indsats i virksomheder, organisationer og institutioner - resultater i form af produkter og serviceydelser? Ifølge min opfattelse udgør klassifikation et nødvendigt værktøj til støtte af menneskeligt samarbejde. Det er klassifikationssystemer, som skal kunne håndtere alle de begreber, der er centrale i forbindelse med viden, informationer og data relateret til pågældende arbejde og menneskelige samarbejde. Det er selvfølgelig meget tankevækkende, at det er i forbindelsen med udviklingen af computeren og dens potentiale for elektronisk databehandling og kommunikation, at behovet for klassifikation og fælles referencerammer er blevet tydeligt og fastslået udtrykkeligt - se afsnit 3.1 Om klassifikation og de digitale informationsløsninger. Lykeion Nyt nr. 15 Side 20

21 Alle kender vist til udtrykket: Han eller hun ved hvad der tales om og har styr på tingene. OK - det kan så være med hjælp eller støtte fra computerem! At vide hvad man taler om og at have styr på tingene, betyder at 'tingene' både må fastlægges, så man ved hvad man taler om, og de må ordnes for at man kan holde styr på dem. Måden at gøre dette på er, at alle relevante begreber for viden, informationer, data og arbejder vedr. 'tingene' bliver klassificeret. Dvs klassifikationer, som både fastlægger og ordner i forhold til begrebets 'indre verden eller iboende egenskaber, men som også fastlægger og ordner i forhold til begrebets 'ydre verden' eller relationsegenskaber. Det er derfor en temmelig vanskelig og kompliceret klassifikationsopgave, som yderligere vanskeliggøres ved manglen af en alment brugbar klassifikationsteori eller -lære inklusive en samlet udredning af de relevante relationstyper for sammenhængene mellem 'tingene'. Det er efterfølgende forsøgt at beskrive det omfattende emne på en rimelig kortfattet og overskuelig måde ved at 'skille tingene ad' og tage én ting ad gangen i en følgerigtig orden. Klassifikation i vidensdomæner og arbejdsdomæner handler naturligvis ikke om ét klassifikationssystem men om flere, da der er tale om adskillige områder eller domæner, inden for hvilke der skal fastlægges og ordnes. 2. BAGGRUND Aktuelt er man internationalt og i Danmark i flere samfundsområder meget optaget af at udvikle organisatoriske metoder til forbedring af menneskeligt samarbejde og dets resultater - metoder som har deres oprindelse i den japanske bilindustri og som er videreudviklet i USA. I Danfoss koncernen taler man om 'Lean Manufacturing', i byggeriet taler man om 'Lean Construction' og seneste nyhed er, at man er begyndt at anvende metoderne i sygehusvæsenet, idet man i Frederiksborg Amt har fået forøget sin 'produktion' af scannerundersøgelser - og det tilsyneladende uden at respektive medarbejdere har gjort vrøvl over, at forbedringerne alene har sin forklaring i 'at de har måttet løbe hurtigere'. I bogen Louise - en beretning om trimmet byggeri (se Ref. 7) giver Sven Bertelsen omfattende beskrivelser af byggeriets samarbejdssituationer som baggrund for indførelsen af metoderne for 'Lean Construction' - eller som det hedder på dansk 'Trimmet byggeri'. I Lykeion (se Ref. 3) workshop med titlen 'Klassifikation til vidensformidling' d. 16. februar 2005, præsenterede Hanne Albrechtsen (HA), som er seniorforsker på Risø, et oplæg om en ny tilgang til at opbygge klassifikationsskemaer, som er baseret på empirisk arbejdsanalyse på to niveauer: vidensdomæner og arbejdsdomæner'. HA præsenterede et eksempel på resultater fra sit forskning- og udviklingsarbejde, som fokuserer på samarbejde og dynamik i vidensudvikling - med udgangspunkt i analyseeller klassifikationsforhold inden for samarbejdet i virksomheder, organisationer og institutioner, hvor arbejdsstrategier, ressourcer og færdigheder, baggrunde og præferencer hos de menneskelige aktører er af central betydning. I Lykeion workshop d. 26. maj 2005 vil Kjeld Schmidt fra IT Universitet i København præsentere mere viden fra sin forskning i 'samarbejdets kunst'. Fagfolk i byggeriet kan med specielt udbytte og interesse læse Ordering systems in architectural design and planning - A discussion of classification systems and practices (se Ref. 6). Efterfølgende bringes afsnittene 3-6 om klassifikation, vidensdomæner og Lykeion Nyt nr. 15 Side 21

22 arbejdsdomæner generelt og om klassifikation inden for disse to domæner eller områder. Viden om samarbejder hører under fagområdet Sociologi eller Socialteknologi, som beskrevet eller forklaret indledningsvis i afsnit 7 'Om analyse- og klassifikationsforhold i forbindelse med samarbejde'. Afsnittet inkluderer eksempler på de analyseområder, begreber og kategorier som optræder i artiklen Cognitive Work Analysis and Work Centered Design of Classification Schemes (se ref. 5) og i amerikansk byggeri (se Ref. 18), så man kan drage interessante og nyttige sammenligninger mellem en videnskabsteoretisk og en praktisk angrebsvinkel. Som det fremgår er kvalificerede løsninger af samarbejdsproblemer ikke bare et spørgsmål om vellykket management, men involverer mere vidtrækkende sociale forhold. Den fornødne viden om hvordan man konkret kan 'takle' disse ting, ligger ifølge min opfattelse i det sociologiske vidensdomæne, og man må vel formode, at der fx i de udviklede metoder for 'Lean Manufacturing', 'Lean Construction' mv er involveret socialteknologisk kompetence? Men måske kunne der være hjælp at hente i en dyberegående indsigt i en sammenhængende helhed, som også giver plads til 'vores bløde værdier' - og som ifølge min opfattelse vil kunne bruges som struktureringsgrundlag for disse metoder. I efterfølgende afsnit 8 belyses dette spørgsmål 'Findes der en fælles overordnet referenceramme for vores samarbejde?', idet der redegøres for Aristoteles 10 kategorier som en metaontologisk ramme om helheden af det værende, og derfor også en ramme som man kan relatere alle forhold i et menneskeligt samarbejde til. Til sidst bringes i afsnit 9 en emneopdelt oversigt over de referencer, som nævnes i teksten. 3. GENERELT OM KLASSIFIKATION Klassifikation er af en fundamental og tværfaglig karakter, idet der klassificeres i vores almindelige adfærd i forbindelse med vores opfattelse og håndtering af både materielle ting såvel som af abstraktioner. Egentlige klassifikationssystemer eller taksonomier med notationer i form af numre eller koder optræder nu ikke i vores almindelige dagligdag, men i en lang række af fagområder eller -discipliner. Man har behov for klassifikation for at kunne fastlægge og ordne for at kunne søge, finde og dele sin viden, informationer og data. Klassifikationen fastlægger og definerer de enkelte begreber i et begrebssystem med en terminologi, dvs 'et fælles sprog' som kan anvendes i en kontrolleret ordliste. Klassifikationen i begrebssystemerne kan også anvendes til et symbolsk 'fælles sprog', dvs et klassifikationssystem med numre eller koder, der som begrebsrepræsentationer er helt uafhængige at de anvendte ord eller termer, og som derfor løser problemet med de mange synonymer. Det er vigtigt at forstå, at både ordene eller termerne og klassifikationskoderne fungerer som formale begrebsrepræsentationer. Klassifikation har i princippet tre overordnede funktioner. Den ene funktion er for fastlæggelsen af vore begreber og dertil korresponderende objekter udfra deres egenskaber, således at begreberne eller objekterne kan defineres. Den anden funktion er for at skabe orden på grundlag af en klassifikation eller gruppering. Man klassificerer eller grupperer en bunke 'ting' efter nogle fælles egenskaber, som kan være iboende egenskaber som fx materiale, form, farve mv - eller man opdeler efter relationsegenskaber som fx 'tingenes' fælles anvendelsesformål eller fælles tilhørsforhold til bestemte emneområder (subject fields). Analysemetoderne for definitionsarbejde og grupperingsarbejde er - overordnet set - identiske. Lykeion Nyt nr. 15 Side 22

23 Den tredie funktion handler om værdifastlæggelse, hvor en 'ting' bliver klassificeret udfra sin placering eller rangorden i en rækkefølge af egenskabsværdier, som fx at en 'ting' klassificeres som 1. klasses, 2. klasses osv. Faktisk foretages de mange valgsituationer i vores dagligdag ved en ubevidst brug af klassifikation for udvælgelsen af det foretrukne 'klasse 1 objekt' efter at have fravalgt 'klasse 2, 3, 4... objekterne'. Det er nok denne tredie funktion eller rolle for klassifikation, der har givet begrebet klassifikation et dårligt rygte. For hvem bryder sig om, at en selv - eller ting man har skabt eller skal 'sælge' - i officielle sammenhænge bliver klassificeret som 2. klasses eller af lavere rangorden. Klassifikation har rødder tilbage i oldtiden, hvor man også havde behov for at holde styr på tingene, idet man allerede klassificerede den menneskelige viden i fortidens Assyriske og Pharaoniske biblioteker. Men det var Aristoteles - skaberen af den formale begrebs- eller navnelogik for at holde styr på tingene udfra deres væsen og relationer til helheden af 'det værende' - som regnes for klassifikationens fader (se Ref. 29). 3.1 Om klassifikation og de digitale informationsløsninger Der har imidlertid udviklet sig en mere og mere udbredt opfattelse, at der behov for klassifikation i forbindelse med udviklingen og forbedringen af de digitale informationsløsninger - et behov som kan betragtes som mere og mere presserende. At dække dette behov er enormt ressourcekrævende og bør derfor betragtes som en opgave, der i høj grad fortjener offentlig opmærksomhed og støtte. I forbindelse med et stort projekt for klassifikation i byggeriet i USA (se Ref. 18 og 27) formuleres behovet - lettere omskrevet: Et fælles sprog: Den tiltagende brug af computere tjener kun til at fremhæve den fragmenterede måde de enorme mængder af data i en virksomhed (firma, organisation, institution mv) bliver organiseret på. Alt for ofte kompliceres de forskellige virksomhedsoperationer af tabt information og fejlkommunikation. I virksomhedernes aktiviteter, bliver de enkelte operationer eller projekter ofte udført uafhængigt af hinanden og af vekslende og derfor unikke sammensætninger af individuelle aktører. Samarbejdet mellem disse aktører har derfor behov for et fælles sprog, specielt i den gensidigt forbundne økonomi, hvori alle virksomhedens aktiviteter opererer - eller uordenen vil tage overhånd og medføre ineffektivitet og forøgede omkostninger. Omkostninger som ikke alene relaterer sig til virksomhedens økonomi men også til virksomhedens sociale miljø. Organisationen af dine data: Digitalt design og web-baserede kommunikationssystemer gør nogle opgaver lettere, ofte givende et ydre indtryk af orden. Men den underliggende information eller viden skal stadigvæk fastlægges, bruges og kommunikeres præcist af de involverede aktører. Lagringen og den effektive brug af denne information eller viden er oftest ekstremt nødlidende, selv i det mest sophistikerede netværksbaserede operationseller projektfokuserede kommunikationsmiljø - hvis den ikke er arrangeret eller tilgængelig ved hjælp af en meningsfuld taxonomi inden for et klassifikationssystem, som er brugbart for alle involverede. Manglen på en sammenhængende organisationsstruktur og ordforråd/vokabular Lykeion Nyt nr. 15 Side 23

Men læs nu selv rapporten, inden du nedenfor læser formandskabets tanker derom.

Men læs nu selv rapporten, inden du nedenfor læser formandskabets tanker derom. LYKEION nyt Nr.5. - December 2000 Dette nummer af Lykeion Nyt er reserveret Mogens Ehrichs rapportering af samtalerne med alle jer, der interesserer sig for Lykeions formål. At det udsendes på mail, er

Læs mere

HVAD MED EN PERSONLIG HJEMMESIDE? KLASSISKE OG MODERNE ONTOLOGIER

HVAD MED EN PERSONLIG HJEMMESIDE? KLASSISKE OG MODERNE ONTOLOGIER ISSN: 1602-9259 LYKEION nyt 14 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: 38153371, Fax: 38153820 November 2004, redaktion: Mogens Ehrich INDHOLD: Side Arrangementer og

Læs mere

ISSN: 1602-9259 LYKEION 11 LYKEION

ISSN: 1602-9259 LYKEION 11 LYKEION ISSN: 1602-9259 LYKEION nyt 11 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: 38153371, Fax: 38153820 Juli 2003, redaktion: Mogens Ehrich Dette nummer indeholder bl.a. materiale

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

LYKEION nyt 10 ISSN: 1602-9259. Jan Karlshøj Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet 4. Frode Gilbert Proceshåndtering 5-6

LYKEION nyt 10 ISSN: 1602-9259. Jan Karlshøj Udvalgte referencer vedrørende modellering i byggeriet 4. Frode Gilbert Proceshåndtering 5-6 ISSN: 1602-9259 LYKEION nyt 10 Dette nummer af Lykeion nyt indeholder især materiale fremsendt med tanke på Lykeions generalforsamling og workshop d. 12 februar 2003 INDHOLD side Formandens beretning for

Læs mere

Videndeling i daginstitutioner

Videndeling i daginstitutioner Videndeling i daginstitutioner Afgangsprojekt videndeling refleksion kommunikation praksis fortællinger pædagogisk praksis daginstitutionskultur socialkonstruktivistisklæringsteorier hyperkompleks Pædagogisk

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor-

Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Vejledning for Begrebsarbejde i Kriminalforsorgen 1 Begrebsarbejde i Kriminalfor- Del 1: Forretningsmæssig begrebsafklaring Del 2: Arbejdsproces Del 3: Fra begrebsmodel til konceptuel datamodel Bodil Nistrup

Læs mere

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE

DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 2: METODER OG ARBEJDSFORLØB 2006 HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 2: Metoder og

Læs mere

Visioner for forskningsbiblioteker

Visioner for forskningsbiblioteker Visioner for forskningsbiblioteker Et forsknings- og uddannelsesperspektiv Af Birger Hjørland Abstract Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor.

Læs mere

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER

HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER HÅNDBOG I BEGREBSARBEJDE DEL 1: PRINCIPPER 2005 Håndbog i begrebsarbejde Principper og metoder for arbejdsgrupperne nedsat af Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet Del 1: Principper Bodil Nistrup

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard LEDA-Nyt nr. 45 Marts 2008 ISSN 1603-7006 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen, Henrik Lorentzen og Liisa Theilgaard Indhold L E DA L E K S I K O G R A F E R I D A N M A R K Meddelelser fra bestyrelsen

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen

Selvet. forandring. i organisationer under. Maria Schimkat Christian Steen Selvet i organisationer under forandring Maria Schimkat Christian Steen Aalborg Universitet Institut for Kommunikation Psykologi 2002 1 Indholdsfortegnelse Forord 1. Indledning og problemformulering...

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Interview med to af OR-verdenens skarpe hjerner

Interview med to af OR-verdenens skarpe hjerner ISSN 1601-8893 Nr. 1 marts 2002 Krarup om EURO Side 10 Interview med to af OR-verdenens skarpe hjerner Reportage fra INFORMS 2001 Introduktion til Operationsanalyse Boganmeldelse Sandbjerg DORSPRIS TIL

Læs mere

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem

Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem PROJEKTGRUPPEN BYGGEVIDEN 2004-10-21 Oplæg til workshop om Prioritering af mulige indsatsområder til kvalitetsforbedring og effektivisering af byggeriets vidensystem Oktober 2004 Projektgruppen v/ Mads

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere