KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21"

Transkript

1 side 21

2 KVINDER PÅ VEJ Jobdesignmanual THE EUROPEAN UNION The European Social Fund Investing in your future

3 CBSI BESKÆ BESKÆ INTE INTE side 2

4 Forord Denne manual til arbejdet med jobdesign er et produkt af projekt Kvinder på vej. Projektet har indhøstet erfaringer med et beskæftigelsesrettet tilbud til kvinder med international baggrund, som ikke modtager offentlige ydelser. Erfaringerne handler blandt meget andet om, hvor vigtigt det er at udvide perspektivet for jobsøgningen både for den pågældende kvinde selv, for vejlederen/mentoren eller jobkonsulenten og for den virksomhed, som får kontakt med kvinden i forbindelse med praktikforløb eller jobsøgning. Heri ligger et reelt fokus på den enkelte kvindes ressourcer, en tilgang til den enkelte kvindes arbejdsmarkedsprofil som en ganske særlig profil med ganske særlige muligheder, og dermed en grundlæggende tilgang til gruppen som et endnu ikke optimalt udnyttet potentiale for arbejdskraft og vækst. Bag projektet lå grundtanken om jobdesign - skabelse af en særligt sammensat stilling. Om projektets forløb og erfaringer, og om de 188 kvinder, som gennem projektet kom et skridt nærmere arbejdsmarkedet, henvises til projektets hjemmeside Her findes foruden projektets egen præsentation af Kvinder på vej den eksterne evalueringsrapport og et metodekatalog, som er udarbejdet i forlængelse af evalueringen. Indholdsfortegnelse Indledning...side 4 Definition...side 4 Et illustrativt eksempel...side 4 Anvendelse af jobdesignskema...side 5 Jobdesignskema...side 6 Praktikaftale...side 13 Manual til vejleder eller jobkonsulent...side 15 Manual til kursist/borger...side 16 Manual til virksomhed...side 17 At tænke i ressourcer...side 18 Det tosidede matchbegreb...side 19 side 3

5 Indledning Det har været et mål (blandt flere) i projekt Kvinder på vej at udvikle metoder og redskaber til realisering af grundtanken om jobdesign og herunder at udvikle metoder og redskaber til en målrettet dialog med virksomhederne om skabelse af jobdesigns, der gør det muligt at gøre brug af kvindernes kompetencer og på den måde udvide virksomhedens rekrutteringsperspektiv. Dette skyldes, at der forud for projektet ligger erfaringer med, at kvinder med international baggrund i mange tilfælde kommer i beskæftigelse netop ved, at uløste opgaver i en virksomhed bliver til en egentlig jobfunktion, når den rette person til jobbet befinder sig på rette tid og sted fx i forbindelse med en virksomhedspraktik. Desuden er det erfaringen, at det på det danske arbejdsmarked er ganske almindelig praksis at tilpasse en given stilling efter kompetencerne hos den, der er blevet ansat i stillingen, mindst lige så meget som den ansatte tilpasses stillingsindholdet gennem oplæring og opkvalificering. Ved selve ansættelsen er der foretaget en vurdering af, hvordan jobbeskrivelsen og billedet af ansøgeren passer sammen. Men i løbet af de første måneders ansættelse ændrer jobbet meget ofte karakter, fordi den nyansatte med sine kvalifikationer og kompetencer påvirker jobbets egentlige indhold. Processen i denne alment forekommende, gensidige tilpasningsperiode kan med fordel gøres mere synlig og i større omfang benyttes bevidst som et element i indsatsen for at udnytte det potentiale for arbejdskraft og vækst, der blandt andet ligger i gruppen af herboende kvinder med international baggrund, som ikke har en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som heller ikke modtager offentlige ydelser. Grundtanken bag jobdesign er i sin mest enkle version at anskue kvindens (borgerens) profil som en unik profil frem for at anskue den som en skæv eller mangelfuld profil. Dette er langt vanskeligere end det lyder, ikke mindst for de faggrupper, der har til opgave at afklare målgruppen og efterfølgende sikre iværksættelse af opkvalificering (dvs. udbedring af profilens mangler og kompensering for dens skævhed.) Der er med andre ord brug for en fortsat udvikling af metoder og faglighed. Formålet med denne jobdesignmanual er således at præsentere begrebet, udbrede tankerne bag og inspirere til en fortsat udvikling af jobdesign og det hertil hørende jobdesignskema. Målgruppen for manualen er dermed primært medarbejdere og ledere fra jobcentre, vokseninstitutioner og projekter, som arbejder med beskæftigelsesrettede tiltag for borgere, for hvem vejen til arbejdsmarkedet af forskellige grunde er præget af særlige udfordringer. Jobdesignmanualen er udarbejdet af evaluator og konsulent Tove Rasmussen i samarbejde med projektleder Annette Thielke. Definition Et jobdesign er en særligt sammensat stilling, som ikke kun er blevet til på baggrund af virksomhedens (uopfyldte) behov, men desuden også på baggrund af kompetencer og potentialer hos en given person. I det særligt sammensatte kan indgå nedsat arbejdstid, særlige mødetider mv., men det er vigtigt at understrege, at designet fokuserer på jobbets indhold langt mere end på rammerne omkring jobbet. At designe betyder at give form men i sin oprindelse, i det latinske designare, betyder ordet desuden at gøre udkast. Udvikling af et jobdesign er en proces, hvor en særligt sammensat stilling (som bygger både på behov og muligheder i virksomheden og på kompetencer og potentialer hos borgeren) først skitseres og siden gives form gennem en gensidig forventningsafstemning og afprøvning. I denne proces benytter vejleder/mentor eller jobkonsulent det tosidede matchbegreb, som er beskrevet senere i manualen. Et illustrativt eksempel Efter et praktikforløb i kundeservice på dagbladet Politiken fik en kvinde et løntilskudsjob i en sammensat stilling, hvor jobbet altså bestod af forskellige funktioner, som det gennem praktikforløbet var blevet klart, at den pågældende kvinde ville være god til at varetage, og som det var vanskeligt for afdelingen at få dækket med den eksisterende personalenormering. Efterfølgende blev hun fastansat. Da kvinden gik på barsel, blev hendes stilling opslået i Politiken med følgende tekst: Blæksprutte. Kundecenter Politiken søger barselsvikar til super godt job, med rigtig gode kolleger. Jobbet: Dit primære arbejde bliver en bred vifte af forefaldent arbejde i vores travle kundecenter. Det drejer sig om oprettelse af abonnementer, lettere abonnements rettelser, pakning og forsendelse af breve, lettere oprydning, klargøring af mødelokaler mm. Du får en afveks- side 4

6 lende dag med et væld af forskellige opgavetyper i et meget udadvendt arbejdsmiljø. Kvalifikationer: Du er ansvarsbevidst og stabil. Du er i stand til at holde orden og overblik. Du nyder at arbejde selvstændigt, men også i samarbejde med andre. Du er god til at arbejde med computer. Du er lærenem. Vi tilbyder: Barselsvikariat frem til 31. juni 2012, med mulighed for fastansættelse. Arbejdstid: timers arbejdsuge. Anvendelse af jobdesignskema Når den gensidige tilpasning mellem jobfunktion og ansat eller praktikant gøres til et element i en beskæftigelsesindsats og desuden rykkes tidsmæssigt frem, så den indledes før selve ansættelsen, kommer processen til at udspille sig mellem tre parter: den pågældende kandidat til en endnu ikke færdigdefineret jobfunktion, en (eller flere) repræsentant(er) for virksomheden og en vejleder/mentor eller jobkonsulent, som har til opgave at understøtte processen og dermed bistå begge de centrale parter. Mellem de tre parter med meget forskellige ståsteder og perspektiver på det centrale spørgsmål: Kan (og i givet fald hvordan kan) brikkerne falde på plads, så job og kandidat matcher? udspiller sig en løbende forventningsafstemning, som sigter mod en fælles forståelse. Dette kræver, at processen i al sin fleksibilitet og bevægelse beskrives og dokumenteres. Til jobdesign knyttes et skema, et redskab, som kan sikre dette. I projekt Kvinder på vej er benyttet et skema, som er justeret et par gange undervejs i projektperioden på godt 2½ år og endeligt revideret ved projektets afslutning. Skemaet er så at sige født i projektet og skal naturligvis tilrettes efter den aktuelle kontekst, når det benyttes i andre sammenhænge. Jobdesignskemaet består af tre dele: en jobfunktionsbeskrivelse, som udarbejdes inden praktikstart en vurdering af praktikantens faglige og sproglige kompetencer, som foretages efter anden uge af praktikken (første nedslag) en tilsvarende vurdering, som foretages i sidste uge af praktikken, hvor der også indgås aftale om eventuel ansættelse (andet nedslag). Desuden er der tilknyttet en separat praktikaftale, som præciserer praktikkens formål og de aftalte rammer herfor. Grundlæggende er det tanken, at jobdesignskemaet benyttes således: 1) Inden praktikstart udfylder vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson på praktikstedet en beskrivelse af den jobfunktion, praktikanten skal varetage. Samtidig foretages en allerførste vurdering af, på hvilke områder praktikantens kompetencer på godt og ondt adskiller sig fra kontaktpersonens umiddelbare opfattelse af den optimale kandidat til jobfunktionen. Praktiksted og praktikant får en kopi. Original opbevares af vejleder/mentor til næste nedslag. 2) Efter anden uge i praktikken udfyldes første nedslag, heri foretages både en faglig og en dansksproglig vurdering af praktikantens kompetencer sat i relation til den konkrete jobfunktion. Vurderingen foretages af vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson på praktikstedet og med inddragelse af praktikanten. Praktiksted og praktikant får en ny kopi. Vejleder/mentor opbevarer originalen indtil andet nedslag. 3) Sidste uge i praktikken udfyldes andet nedslag, som er fremadrettet mod jobdesign, ordinært job eller andre former for ansættelse. Hvis praktikanten ikke får en fortsat tilknytning til virksomheden, formuleres et par gode råd fra virksomhed til praktikant om, hvad denne fremover skal fokusere på i sin videre kompetenceudvikling. Hvis praktikstedet giver en skriftlig udtalelse, vedhæftes denne. Praktikant får en kopi. Jobdesignskemaet i original afleveres til projektleder og arkiveres i kvindens porteføljemappe. Såfremt praktikanten ansættes i jobdesign, løntilskud eller fortsætter i praktikken efter projektafslutning får praktiksted en kopi. 4) Projektleder udarbejder kursusbevis, hvor projektforløbets indhold beskrives, og det angives hvilke fagkurser den enkelte deltager har bestået, samt skriver handleplan på baggrund af oplysningerne i jobdesignskema. 5) Projektleder sender kursusbevis til deltagerne og deres sagsbehandlere. Der er en speciel procedure for indberetning i København. Vejleder/mentor indberetter med bistand af projektleder til jobcentret. side 5

7 KVINDER PÅ VEJ Jobdesignskema Praktikantens navn: Praktiksted: Praktikperiode: 1. Indledende jobfunktionsbeskrivelse Udfyldes af vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson på praktikstedet før praktikken. Vejleder/mentor opbevarer skemaet. Praktikant og kontaktperson får en kopi. Faktuelle oplysninger: Uddannelsesbaggrund Praktikanten kan umiddelbart fungere i jobfunktionen ift.: Det optimale match for virksomheden ville kræve, at praktikanten: Erhvervserfaring Beskrivelse af praktikantens jobfunktion: Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 6

8 KVINDER PÅ VEJ 2. Vurdering efter 14 dage (første nedslag) Udfyldes af vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson og med inddragelse af praktikanten fjorten dage inde i praktikforløbet. Vejleder/mentor opbevarer originalen indtil næste nedslag. Praktikant og kontaktperson får en kopi af den nye version. Faglige kompetencer Jobfunktioner Kan Har brug udføre for selv instruktion Hvad skal der til? Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 7

9 KVINDER PÅ VEJ Sproglige kompetencer Afklaring af sproglige kompetencer handler om at vurdere praktikantens sproglige niveau. Det er vigtigt for praktikantens videre sproglige udvikling, at du/i udfylder hvad praktikanten sprogligt skal arbejde videre med og kommer med forslag til, hvordan der kan arbejdes videre. Du/I skal vurdere de sproglige kompetencer ud fra de krav og forventninger, der er blevet opstillet i jobfunktionsbeskrivelsen og de arbejdsopgaver praktikanten udfører i praktikken. Er sprogligt i stand til at Løse egne opgaver jf. praktikantens jobbeskrivelse Forstå/bruge jobfunktionens særlige fagudtryk Læse/forstå skriftlige instruktioner Forstå mundtlige instruktioner uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Benytte tal på dansk ifm. jobfunktionen Anvende edb i jobfunktionen Ekstern kommunikation Forstå kunder/ borgere/børn/forældre/ m.fl. Tale med kunder/ borgere/børn/forældre/ m.fl. Vejlede kunder/ borgere/børn/forældre/ m.fl. Stille spørgsmål til kunder/ borgere/ børn/forældre/ m.fl. uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 8

10 KVINDER PÅ VEJ Intern kommunikation Samtale om arbejde og arbejdsforhold Forstå sikkerhedssymboler uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Indgå i uformel snak mellem kolleger Anvende almindelige høflighedsfraser Særlige sproglige krav til jobfunktionen uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 9

11 KVINDER PÅ VEJ 3. Vurdering sidste uge i praktikken (andet nedslag) Sidste uge i praktikken udfyldes andet nedslag, som er fremadrettet mod jobdesign, ordinært job eller andre former for ansættelse. Hvis praktikanten ikke får en fortsat tilknytning til virksomheden, formuleres et par gode råd fra virksomhed til praktikant om, hvad denne fremover skal fokusere på i sin videre kompetenceudvikling. Evt. skriftlig udtalelse vedhæftes. Praktikant får en kopi. Jobdesignskemaet underskrives af vejleder/mentor og kontaktperson og afleveres i original til projektleder. Såfremt praktikanten ansættes eller fortsætter i praktikken efter projektafslutning får praktikstedet også en kopi. Faglig vurdering: Kan umiddelbart nu i jobfunktionen ift.: Uddannelse Optimalt match for virksomheden ville (desuden) kræve: Erfaring Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 10

12 KVINDER PÅ VEJ Opfølgning på sproglig vurdering ift. første nedslag: Er sprogligt i stand til at Løse egne opgaver uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Fungere i ekstern kommunikation Fungere i intern kommunikation Opfylde særlige krav til funktionen Praktikanten ansættes i jobdesign og skal fremover varetage følgende delfunktioner: Ved ansættelse i jobdesign kan praktikanten særligt tilføje funktionen dette: Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 11

13 KVINDER PÅ VEJ Praktikanten ansættes som elev med løn: Praktikanten ansættes i ordinært job: Praktikanten ansættes i løntilskud: Praktikanten ansættes som vikar: Praktikanten ansættes ikke: Anden aftale: Gode råd (hvis praktikanten ikke ansættes): Hvad er det vigtigste, der skal arbejdes videre med rent fagligt og hvordan skal der arbejdes med det?: Udtalelse fra praktiksted er vedlagt (ja/nej): Underskrift Dato: Dato: Praktiksted: Vejleder/mentor: Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 12

14 KVINDER PÅ VEJ Praktikaftale Praktikantens navn: CPR-nr.: Adresse: Telefon: Praktikstedets navn: CVR-nr.: Adresse: Kontaktperson: Telefon: I praktik som: Praktikperiode: Mødetid 1. dag: Mødetider efterfølgende: Vejleder/mentor: Telefon: Sygemelding/raskmelding: Ring inden start af normal arbejdstid til praktiksted telefonnr. og vejleder/mentor på tlf.:. Du skal raskmelde dig senest kl. dagen før, du starter på arbejdet igen. Vejleder/mentor i praktikperioden: Vejleders/mentors funktion er at være sproglig vejleder og støtte for praktikanten i praktikperioden. Desuden bistår vejleder/mentor praktikant og kontaktperson fra Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 13

15 KVINDER PÅ VEJ virksomheden med indbyrdes at afklare, om der på baggrund af praktikforløbet kan udvikles et jobdesign eller praktikanten kan ansættes i en ordinær stilling. I praktikperioden er der undervisning på Sprogcentret 1 dag (6 lektioner) om ugen. Formål med praktikken: At praktikanten får kendskab til samarbejdskulturen på en dansk arbejdsplads. At praktikanten får indsigt i jobfunktioner i en given stilling. At praktikanten i praksis får afprøvet egne faglige og sproglige kompetencer i forhold til ansættelse på en dansk arbejdsplads. At matchet mellem praktikant og virksomhed afklares, og at det hvis ansættelse af praktikanten ikke er en mulighed afklares, hvad der skal til, for at praktikanten kan få en varig tilknytning til det danske arbejdsmarked. Inden praktikstart udfylder vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson en beskrivelse af den jobfunktion, praktikanten skal varetage. Efter anden uge i praktikken foretages i samarbejde mellem vejleder/mentor og kontaktperson (og med inddragelse af praktikanten) en faglig og sproglig vurdering. Sidste uge i praktikken foretages igen en vurdering, som er fremadrettet mod ordinært job eller jobdesign. Bemærkninger: Forsikring: Deltagere i projektet er dækket af Statens erstatningsordning i tilfælde af arbejdsskader, der giver varige mén. Ønsker deltageren yderligere ulykkesforsikring, skal han/hun tegne den selv. Arbejdstøj og mad: F.eks.: Ingen særlige krav om arbejdstøj. Praktikanten medbringer selv mad. Tavshedspligt: Praktikanten har tavshedspligt under og efter praktikperioden. Dato: Praktikant Praktiksted Vejleder/mentor Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 14

16 Manual til vejleder/mentor eller jobkonsulent 1. Indledende jobfunktionsbeskrivelse har en dobbelt funktion: For det første skal praktikantens jobfunktion fastlægges, så alle parter har et klart billede af, hvad der forventes af praktikanten i praktikperioden. For det andet påbegyndes her processen med at afsøge mulighederne for en mere varig kobling mellem virksomhed og praktikant. Der er ikke alene tale om en afklaring (Har praktikanten de forudsætninger, der skal til, for at hun/han kan blive helt ordinært ansat i en ordinær stilling?) Der er desuden tale om en samtidig afsøgning af muligheder (Kan praktikanten bidrage med noget, som ikke umiddelbart ligger i jobfunktionen og er der opgaver, som virksomheden gerne ville have løst, hvis der var en kandidat til at løse dem?) Derfor foretages en allerførste vurdering af, på hvilke områder praktikantens kompetencer på godt og ondt adskiller sig fra kontaktpersonens umiddelbare opfattelse af den optimale kandidat til jobfunktionen. At der er områder, hvor praktikanten med sin udenlandske baggrund, sin uddannelse og erfaring, ikke umiddelbart kan opfylde kravene til funktionen, er helt legalt og vigtigt at få fastslået. Men samtidig er det vigtigt også at se på og sætte ord på, hvor praktikanten med sin udenlandske baggrund, sin uddannelse og erfaring har nogle ekstra ressourcer eller kompetencer, som måske ikke umiddelbart passer ind i jobfunktionen, som den pt. er beskrevet, men som på lidt længere sigt muligvis kan blive til, at praktikanten tilfører funktionen eller virksomheden noget nyt. Den indledende jobfunktionsbeskrivelse udfyldes af vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson på praktikstedet. Vejleder/mentor opbevarer skemaet, mens praktikant og kontaktperson får hver en kopi. 2. Vurdering efter 14 dage (første nedslag) er inddelt i en faglig vurdering og en sproglig vurdering. I den faglige vurdering formuleres cirka fem centrale delfunktioner på baggrund af den indledende jobfunktionsbeskrivelse, og for hver delfunktion vurderes, om praktikanten kan udføre opgaverne selvstændigt eller kun med instruktion. Fremadrettede forslag til, hvordan praktikanten fortsat kan udvikle sig, angives om muligt på alle delfunktioner. Tilsvarende vurderes de sproglige kompetencer i relation til konkrete opgaver i praktikken og med flest mulige forslag til fortsat sproglig udvikling. Skemaet rummer en række generelle sprogfunktioner, som vil være relevante i de allerfleste praktikforløb, og der er mulighed for at supplere med særlige sprogfunktioner, som er påkrævet i den pågældende jobfunktion. På baggrund af den faglige og sproglige vurdering foretages ikke blot en fortsat afklaring men også en fortsat afsøgning af muligheder. Det er altså også vejlederens/mentorens opgave at spørge ind til, om kontaktperson og praktikant nu på baggrund af de første to ugers praktikforløb kan se, at praktikanten har noget særligt og ekstra at byde ind med. Faglig og sproglig vurdering foretages i et samarbejde mellem vejleder/mentor og kontaktperson og med inddragelse af praktikanten. Vejleder/mentor opbevarer kopien, praktikant og kontaktperson får en ny kopi. 3. Vurdering sidste uge i praktikken (andet nedslag) er også inddelt i en faglig og en sproglig vurdering. Dette er en sammenfattende vurdering af matchet mellem praktikanten og jobfunktionen, og denne omfatter tillige en vurdering af, om der kan skabes et jobdesign, eller praktikanten på anden vis kan få en mere varig tilknytning til virksomheden. Hvis dette ikke er muligt, har vurderingen særligt til formål at give praktikanten fremadrettede anbefalinger, hvordan hun/han fortsat kan kvalificere sig til på længere sigt og i forhold til en anden virksomhed eller en anden jobtype. Derfor er det vigtigt at spørge ind til, på hvilke områder praktikantens kompetencer på godt og ondt adskiller sig fra kontaktpersonens umiddelbare opfattelse af den optimale kandidat til jobfunktionen, og altså også få italesat, hvad kontaktpersonen kan se af kvalifikationer og kompetencer, som er en styrke for praktikanten i den videre jobsøgning, selv om disse ikke passer til den pågældende jobfunktion. Hvis praktikstedet giver en skriftlig udtalelse, vedhæftes denne. Praktikant får en kopi. Jobdesignskemaet i original afleveres til projektleder og arkiveres i kvindens porteføljemappe. Såfremt praktikanten ansættes i jobdesign, løntilskud eller fortsætter i praktikken efter projektafslutning får praktiksted en kopi. side 15

17 Manual til kursist/borger Jobdesignskema er et skema, hvor din vejleder/ mentor skriver de aftaler, som gælder for dit praktikforløb, og de vurderinger, som kontaktpersonen fra praktikstedet kan give af dig. Skemaet bruges første gang, lige før praktikken starter. Her aftaler vejlederen/mentoren og kontaktpersonen, hvilke opgaver du skal løse, mens du er i praktik. Aftalen skrives ind i skemaet og samtidig giver kontaktpersonen en vurdering af, hvordan dine kompetencer og kvalifikationer passer til jobfunktionen. På nogle områder kan du være underkvalificeret, på andre områder kan du være overkvalificeret. Vejlederen/mentoren opbevarer skemaet, men giver en kopi til dig og til kontaktpersonen. Skemaet bruges anden gang, når du har været i praktik i to uger. Her vurderer kontaktpersonen og du selv, hvordan dine faglige og sproglige kompetencer passer til de opgaver, du har i praktikken. Det er vejlederens/mentorens ansvar at udfylde skemaet, men du og kontaktpersonen giver de nødvendige oplysninger. Vejlederen/mentoren opbevarer skemaet, men giver en ny kopi til dig og til kontaktpersonen. Skemaet bruges tredje gang i den sidste uge af praktikken. Nu vurderer kontaktpersonen og du selv igen, hvordan dine faglige og sproglige kompetencer passer til de opgaver, du har haft i praktikken, men denne gang vurderes de i relation til en ansættelse. Ansættelsen kan være i jobdesign (en særligt sammensat stilling, som passer både til virksomheden behov og til netop dine kompetencer), i løntilskud, som elev, som vikar eller i et ordinært job. Hvis du ikke kan blive ansat på praktikstedet, giver kontaktpersonen nogle forslag til, hvordan du kan opkvalificere dig til et job i en anden virksomhed og måske i en anden jobfunktion. Hvis du får en udtalelse fra praktikstedet, bliver den vedhæftet jobdesignskemaet. Vejlederen/mentoren afleverer skemaet til projektlederen, så det kan komme med i din porteføljemappe. Du får en kopi. side 16

18 Manual til virksomhed Jobdesignskemaet er et redskab, som skal sikre en afklaring af, hvordan en praktikants kvalifikationer og kompetencer passer til den jobfunktion, hvori hun eller han er i praktik. Men afklaringen skal ikke kun se på, hvordan praktikanten og jobfunktionen passer sammen i øjeblikket, den skal også afsøge mulighederne for, at praktikant og jobfunktion på længere sigt kan komme til at passe sammen gennem en gensidig tilpasning. Kan der på baggrund af praktikforløbet skabes en særligt sammensat stilling, som både tilgodeser virksomhedens behov og praktikantens særlige kompetenceprofil eller kan jobfunktionen tilpasses, så praktikanten kan varetage den, enten i en ordinær ansættelse, et løntilskudsforløb, en elevstilling eller en vikarstilling? Hvis der ikke er mulighed for, at praktikanten får en varig tilknytning til virksomheden, skal erfaringerne fra praktikforløbet udmøntes i forslag til, hvordan praktikanten kan opkvalificere sig til varig beskæftigelse i en anden virksomhed og måske i en anden jobfunktion. Gennem hele processen er det vigtigt at anskue praktikantens kompetenceprofil som en ganske særlig profil med ganske særlige muligheder. At der er områder, hvor praktikanten med sin udenlandske baggrund, sin uddannelse og erfaring, ikke umiddelbart kan opfylde kravene til funktionen, er helt legalt, vigtigt at få fastslået og vigtigt for praktikanten at få en klar og utvetydig vurdering af. Men samtidig er det vigtigt også at se på og sætte ord på, hvor praktikanten med sin udenlandske baggrund, sin uddannelse og erfaring har nogle ekstra ressourcer eller kompetencer, som måske ikke umiddelbart passer ind i jobfunktionen, som den pt. er beskrevet, men som på lidt længere sigt muligvis kan blive til, at praktikanten tilfører funktionen noget nyt, eller kan bruges i den fortsatte jobsøgning andetsteds. Skemaet består af tre dele: en jobfunktionsbeskrivelse, som udarbejdes inden praktikstart, en vurdering af praktikantens faglige og sproglige kompetencer, som foretages efter anden uge af praktikken (første nedslag) en tilsvarende vurdering, som foretages i sidste uge af praktikken, hvor der også indgås aftale om eventuel ansættelse (andet nedslag). Gennem hele processen er det vejlederens/mentorens ansvar at udfylde skemaet, men på baggrund af input fra kontaktperson fra virksomheden og fra praktikanten. Vejlederen/mentoren opbevarer originalen fra gang til gang, men giver kontaktpersonen og praktikanten en kopi. 1. Indledende jobfunktionsbeskrivelse har en dobbelt funktion: For det første skal praktikantens jobfunktion fastlægges, så alle parter har et klart billede af, hvad der forventes af praktikanten i praktikperioden. For det andet påbegyndes her processen med at afsøge mulighederne for en mere varig kobling mellem virksomhed og praktikant. Derfor foretages en allerførste vurdering af, på hvilke områder praktikantens kompetencer på godt og ondt adskiller sig fra kontaktpersonens umiddelbare opfattelse af den optimale kandidat til jobfunktionen. 2. Vurdering efter 14 dage (første nedslag) er inddelt i en faglig vurdering og en sproglig vurdering. I den faglige vurdering formuleres cirka fem centrale delfunktioner på baggrund af den indledende jobfunktionsbeskrivelse, og for hver delfunktion vurderes, om praktikanten kan udføre opgaverne selvstændigt eller kun med instruktion. Fremadrettede forslag til, hvordan praktikanten fortsat kan udvikle sig angives om muligt på alle delfunktioner. Tilsvarende vurderes de sproglige kompetencer i relation til konkrete opgaver i praktikken og med flest mulige forslag til fortsat sproglig udvikling. Skemaet rummer en række generelle sprogfunktioner, som vil være relevante i de allerfleste praktikforløb, og der er mulighed for at supplere med særlige sprogfunktioner, som er påkrævet i den pågældende jobfunktion. På baggrund af den faglige og sproglige vurdering foretages ikke blot en fortsat afklaring men også en fortsat afsøgning af muligheder. 3. Vurdering sidste uge i praktikken (andet nedslag) er også inddelt i en faglig og en sproglig vurdering. Dette er en sammenfattende vurdering af matchet mellem praktikanten og jobfunktionen, og denne omfatter tillige en vurdering af, om der kan skabes et jobdesign, eller praktikanten på anden vis kan få en mere varig tilknytning til virksomheden. Hvis dette ikke er muligt, har vurderingen særligt til formål at give praktikanten fremadrettede anbefalinger til, hvordan hun/han fortsat kan kvalificere sig på længere sigt og i forhold til en anden virksomhed eller en anden jobtype. side 17

19 At tænke i ressourcer Grundtanken bag jobdesign er i sin mest enkle version at anskue kvindens (borgerens) profil som en unik profil frem for at anskue den som en skæv eller mangelfuld profil. Dette er som nævnt langt vanskeligere end det lyder, ikke mindst for de faggrupper, der har til opgave at afklare målgruppen og efterfølgende sikre iværksættelse af opkvalificering. Opgaven at afklare og iværksætte opkvalificering har væsentlige elementer af udbedring af profilens mangler og kompensering for dens skævhed, hvilket meget let kan medføre et mangelsyn frem for et reelt ressourcesyn helt ud i detaljen. Desuden er der i samfundet et udbredt mangelsyn på udlændinges ressourcer, som blandt andet viser sig ved, at en ganske stor gruppe borgere med udenlandsk baggrund oplever sig nødsaget til at erstatte en uddannelse gennemført i hjemlandet eller i et tredjeland med en uddannelse gennemført i Danmark for at sikre sig et arbejde. Dette er et paradoks, fordi det ikke kun er til den enkeltes og familiens fordel, at den pågældende borger kommer i beskæftigelse, men også til samfundets fordel. En nyere undersøgelse fra AKF, som påpeger dette paradoks, stiller spørgsmålene: Men er det rationelt, at indvandrere med en uddannelse bogstaveligt talt skal stå klar med to uddannelser for at blive lukket ind på det danske arbejdsmarked? Og kunne vi måske i stedet bruge nogle af ressourcerne på at kvalificere dem, der ikke har en uddannelse i forvejen? Hvis dette mangelsyn skal afløses af et ressourcesyn, kræver det en ændret tankegang og tilgang hos både målgruppen selv, hos vejledere/mentorer, jobkonsulenter mv., og ikke mindst hos repræsentanter for virksomhederne. Projekt Kvinder på vej har haft den ambition at iværksætte processer, som kan skubbe udviklingen i den rigtige retning, og i denne ambition har jobdesign været et centralt begreb. Jobdesign som begreb har således haft til formål at koble projektets forskellige formål. Disse er på vidt forskellige niveauer, men er alligevel tæt indbyrdes forbundne: At fremme integrationen af familieforsørgede kvinder - og herigennem at sikre vækstpotentialet i Region Hovedstanden - ved at udvikle nye metoder og redskaber, ikke kun til selve indsatsen for kvinderne, men også til en samtidig indsats for at øge virksomhedernes rummelighed og mangfoldighedstænkning. Og jobdesign som metode har haft til formål i en reelt ressourceorienteret tilgang at tilgodese forudsætningerne for målgruppens integration: Ved ikke kun at tænke fleksibilitet ind i opkvalificering af den enkelte, men også tænke fleksibilitet og nye muligheder ind i rammerne for og i indholdet af et beskæftigelsestilbud til den pågældende, hvad enten dette beskæftigelsestilbud er et praktikforløb, et løntilskudsjob, en integrations- og oplæringsstilling, en vikarstilling eller en fastansættelse. side 18

20 Det tosidede matchbegreb Fleksibilitet i indsatsen for kvinderne og en samtidig indsats for at øge fleksibiliteten i virksomhederne kræver, at der arbejdes ud fra det tosidede matchbegreb. Det rette match er således ikke at finde det rette job til den enkelte kvinde eller at finde den rette kvinde til det enkelte job, men at finde de gode kombinationer af job og virksomhed på den ene side og kvinde på den anden side. De gode kombinationer er dem, som giver mulighed for, at koblingen mellem kvinden og virksomheden kan blive vellykket både fagligt og personligt. I allerheldigste tilfælde ved det umiddelbare match, men oftest er der behov for en gensidig tilpasningsperiode og et fokus på potentialet for, at matchet på lidt længere sigt kan blive optimalt. Jobdesign og den tosidede matchning kan med fordel bruges i forhold til forskellige målgrupper: udenlandske kvinder uden formelle kvalifikationer højtuddannede kvinder med international baggrund, som ikke kan bruge deres uddannelse og erfaring fra hjemlandet direkte i et tilsvarende job i Danmark og derfor må gå ind i jobfunktioner, hvor de på visse områder er overkvalificerede, men på andre områder endnu ikke er fuldt kvalificerede udenlandske mænd uden formelle kvalifikationer højtuddannede mænd med international baggrund, som ikke kan bruge deres uddannelse og erfaring fra hjemlandet direkte i et tilsvarende job i Danmark og derfor må gå ind i jobfunktioner, hvor de på visse områder er overkvalificerede, men på andre områder endnu ikke er fuldt kvalificerede desuden også danskere, som af forskellige årsager har særlige udfordringer ved at komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Jobdesign anskuer den enkeltes arbejdsmarkedsprofil som en helt unik profil med uudnyttede potentialer. Hermed sættes fokus på menneskelige ressourcer, som ikke udnyttes optimalt hos den enkelte, og der sættes fokus på muligheder i virksomhederne, som endnu ikke er udnyttet optimalt - og som måske endda endnu ikke er synlige. Der er brug for fortsat udvikling af metoder og faglighed omkring en indsats, som er præget af fleksibilitet i indsatsen for målgruppen og en samtidig indsats for at øge fleksibiliteten i virksomhederne, og der er brug for fortsat udvikling af metoder og faglighed til at sikre det reelle ressourcesyn i indsatsen. Vi håber, at denne manual til brug af jobdesign kan inspirere andre og dermed bidrage til udviklingen. side 19

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond

Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland støttet af Den europæiske Socialfond Evaluering af et udviklingsprojekt på Sprogcenter Nordsjælland Tove Rasmussen, april 2008 Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet, UC 2 Indledning 2 Resumé med anbefalinger 3 Evalueringens fokus

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER KVINDER FOR FREMTIDEN FOR FREMTIDEN FORLØBSBESKRIVELSE KVINDER FOR FREMTIDEN Forløbsbeskrivelse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC

DEN GODE PRAKTIK. idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik. Forlaget UCC DEN GODE PRAKTIK idéer til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af sprogpraktik Forlaget UCC Den gode praktik 2008 UC2 og Forlaget UCC Forfatter: Tove Rasmussen, Videncenter for tosprogethed

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger

Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Februar 2006 Vejledning om integrations- og oplæringsstillinger Bogens titel

Læs mere

Vellykket aktivering for ledige i matchgruppe 4 De ni cases

Vellykket aktivering for ledige i matchgruppe 4 De ni cases Vellykket aktivering for ledige i matchgruppe 4 De ni cases Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Case 1 Københavns Pakkecenter, Post Danmark. Aktivering og beskæftigelse i en privat virksomhed...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

"Missing Link" og aktivering

Missing Link og aktivering "Missing Link" og aktivering - herunder deltagernes og kommunernes forventninger 1. delrapport Maj 2004 Henning Hansen, Mette Marie Juul og Flemming Jakobsen CASA "Missing Link" og aktivering - herunder

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene.

2011 ALS RESEARCH. Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. 2011 ALS RESEARCH Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene. Titel: Integration i praksis Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene Udgiver: Als Research Udgivelsesår:

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot

sssss NOTAT Erfaringer fra Projekt FleksPilot sssss NOTAT Cabi, 16. september 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Notatets opbygning... 3 2. Resumé af de vigtigste erfaringer i FleksPilot... 5 3. Baggrund... 7 4. Præsentation af FleksPilot... 8 5.

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der T il bud t il v ir ks omhe de r www.jobnet.dk T il bud t il v ir ks omhe der Tilbud til virksomheder - 2. udgave Indhold - Søg og annoncér efter medarbejdere Jobnet søgning Jobnet annoncering - Udvid dine

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere