KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.KVINDERPAAVEJ.DK KVINDER PÅ VEJ JOBDESIGNMANUAL. side 21"

Transkript

1 side 21

2 KVINDER PÅ VEJ Jobdesignmanual THE EUROPEAN UNION The European Social Fund Investing in your future

3 CBSI BESKÆ BESKÆ INTE INTE side 2

4 Forord Denne manual til arbejdet med jobdesign er et produkt af projekt Kvinder på vej. Projektet har indhøstet erfaringer med et beskæftigelsesrettet tilbud til kvinder med international baggrund, som ikke modtager offentlige ydelser. Erfaringerne handler blandt meget andet om, hvor vigtigt det er at udvide perspektivet for jobsøgningen både for den pågældende kvinde selv, for vejlederen/mentoren eller jobkonsulenten og for den virksomhed, som får kontakt med kvinden i forbindelse med praktikforløb eller jobsøgning. Heri ligger et reelt fokus på den enkelte kvindes ressourcer, en tilgang til den enkelte kvindes arbejdsmarkedsprofil som en ganske særlig profil med ganske særlige muligheder, og dermed en grundlæggende tilgang til gruppen som et endnu ikke optimalt udnyttet potentiale for arbejdskraft og vækst. Bag projektet lå grundtanken om jobdesign - skabelse af en særligt sammensat stilling. Om projektets forløb og erfaringer, og om de 188 kvinder, som gennem projektet kom et skridt nærmere arbejdsmarkedet, henvises til projektets hjemmeside Her findes foruden projektets egen præsentation af Kvinder på vej den eksterne evalueringsrapport og et metodekatalog, som er udarbejdet i forlængelse af evalueringen. Indholdsfortegnelse Indledning...side 4 Definition...side 4 Et illustrativt eksempel...side 4 Anvendelse af jobdesignskema...side 5 Jobdesignskema...side 6 Praktikaftale...side 13 Manual til vejleder eller jobkonsulent...side 15 Manual til kursist/borger...side 16 Manual til virksomhed...side 17 At tænke i ressourcer...side 18 Det tosidede matchbegreb...side 19 side 3

5 Indledning Det har været et mål (blandt flere) i projekt Kvinder på vej at udvikle metoder og redskaber til realisering af grundtanken om jobdesign og herunder at udvikle metoder og redskaber til en målrettet dialog med virksomhederne om skabelse af jobdesigns, der gør det muligt at gøre brug af kvindernes kompetencer og på den måde udvide virksomhedens rekrutteringsperspektiv. Dette skyldes, at der forud for projektet ligger erfaringer med, at kvinder med international baggrund i mange tilfælde kommer i beskæftigelse netop ved, at uløste opgaver i en virksomhed bliver til en egentlig jobfunktion, når den rette person til jobbet befinder sig på rette tid og sted fx i forbindelse med en virksomhedspraktik. Desuden er det erfaringen, at det på det danske arbejdsmarked er ganske almindelig praksis at tilpasse en given stilling efter kompetencerne hos den, der er blevet ansat i stillingen, mindst lige så meget som den ansatte tilpasses stillingsindholdet gennem oplæring og opkvalificering. Ved selve ansættelsen er der foretaget en vurdering af, hvordan jobbeskrivelsen og billedet af ansøgeren passer sammen. Men i løbet af de første måneders ansættelse ændrer jobbet meget ofte karakter, fordi den nyansatte med sine kvalifikationer og kompetencer påvirker jobbets egentlige indhold. Processen i denne alment forekommende, gensidige tilpasningsperiode kan med fordel gøres mere synlig og i større omfang benyttes bevidst som et element i indsatsen for at udnytte det potentiale for arbejdskraft og vækst, der blandt andet ligger i gruppen af herboende kvinder med international baggrund, som ikke har en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som heller ikke modtager offentlige ydelser. Grundtanken bag jobdesign er i sin mest enkle version at anskue kvindens (borgerens) profil som en unik profil frem for at anskue den som en skæv eller mangelfuld profil. Dette er langt vanskeligere end det lyder, ikke mindst for de faggrupper, der har til opgave at afklare målgruppen og efterfølgende sikre iværksættelse af opkvalificering (dvs. udbedring af profilens mangler og kompensering for dens skævhed.) Der er med andre ord brug for en fortsat udvikling af metoder og faglighed. Formålet med denne jobdesignmanual er således at præsentere begrebet, udbrede tankerne bag og inspirere til en fortsat udvikling af jobdesign og det hertil hørende jobdesignskema. Målgruppen for manualen er dermed primært medarbejdere og ledere fra jobcentre, vokseninstitutioner og projekter, som arbejder med beskæftigelsesrettede tiltag for borgere, for hvem vejen til arbejdsmarkedet af forskellige grunde er præget af særlige udfordringer. Jobdesignmanualen er udarbejdet af evaluator og konsulent Tove Rasmussen i samarbejde med projektleder Annette Thielke. Definition Et jobdesign er en særligt sammensat stilling, som ikke kun er blevet til på baggrund af virksomhedens (uopfyldte) behov, men desuden også på baggrund af kompetencer og potentialer hos en given person. I det særligt sammensatte kan indgå nedsat arbejdstid, særlige mødetider mv., men det er vigtigt at understrege, at designet fokuserer på jobbets indhold langt mere end på rammerne omkring jobbet. At designe betyder at give form men i sin oprindelse, i det latinske designare, betyder ordet desuden at gøre udkast. Udvikling af et jobdesign er en proces, hvor en særligt sammensat stilling (som bygger både på behov og muligheder i virksomheden og på kompetencer og potentialer hos borgeren) først skitseres og siden gives form gennem en gensidig forventningsafstemning og afprøvning. I denne proces benytter vejleder/mentor eller jobkonsulent det tosidede matchbegreb, som er beskrevet senere i manualen. Et illustrativt eksempel Efter et praktikforløb i kundeservice på dagbladet Politiken fik en kvinde et løntilskudsjob i en sammensat stilling, hvor jobbet altså bestod af forskellige funktioner, som det gennem praktikforløbet var blevet klart, at den pågældende kvinde ville være god til at varetage, og som det var vanskeligt for afdelingen at få dækket med den eksisterende personalenormering. Efterfølgende blev hun fastansat. Da kvinden gik på barsel, blev hendes stilling opslået i Politiken med følgende tekst: Blæksprutte. Kundecenter Politiken søger barselsvikar til super godt job, med rigtig gode kolleger. Jobbet: Dit primære arbejde bliver en bred vifte af forefaldent arbejde i vores travle kundecenter. Det drejer sig om oprettelse af abonnementer, lettere abonnements rettelser, pakning og forsendelse af breve, lettere oprydning, klargøring af mødelokaler mm. Du får en afveks- side 4

6 lende dag med et væld af forskellige opgavetyper i et meget udadvendt arbejdsmiljø. Kvalifikationer: Du er ansvarsbevidst og stabil. Du er i stand til at holde orden og overblik. Du nyder at arbejde selvstændigt, men også i samarbejde med andre. Du er god til at arbejde med computer. Du er lærenem. Vi tilbyder: Barselsvikariat frem til 31. juni 2012, med mulighed for fastansættelse. Arbejdstid: timers arbejdsuge. Anvendelse af jobdesignskema Når den gensidige tilpasning mellem jobfunktion og ansat eller praktikant gøres til et element i en beskæftigelsesindsats og desuden rykkes tidsmæssigt frem, så den indledes før selve ansættelsen, kommer processen til at udspille sig mellem tre parter: den pågældende kandidat til en endnu ikke færdigdefineret jobfunktion, en (eller flere) repræsentant(er) for virksomheden og en vejleder/mentor eller jobkonsulent, som har til opgave at understøtte processen og dermed bistå begge de centrale parter. Mellem de tre parter med meget forskellige ståsteder og perspektiver på det centrale spørgsmål: Kan (og i givet fald hvordan kan) brikkerne falde på plads, så job og kandidat matcher? udspiller sig en løbende forventningsafstemning, som sigter mod en fælles forståelse. Dette kræver, at processen i al sin fleksibilitet og bevægelse beskrives og dokumenteres. Til jobdesign knyttes et skema, et redskab, som kan sikre dette. I projekt Kvinder på vej er benyttet et skema, som er justeret et par gange undervejs i projektperioden på godt 2½ år og endeligt revideret ved projektets afslutning. Skemaet er så at sige født i projektet og skal naturligvis tilrettes efter den aktuelle kontekst, når det benyttes i andre sammenhænge. Jobdesignskemaet består af tre dele: en jobfunktionsbeskrivelse, som udarbejdes inden praktikstart en vurdering af praktikantens faglige og sproglige kompetencer, som foretages efter anden uge af praktikken (første nedslag) en tilsvarende vurdering, som foretages i sidste uge af praktikken, hvor der også indgås aftale om eventuel ansættelse (andet nedslag). Desuden er der tilknyttet en separat praktikaftale, som præciserer praktikkens formål og de aftalte rammer herfor. Grundlæggende er det tanken, at jobdesignskemaet benyttes således: 1) Inden praktikstart udfylder vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson på praktikstedet en beskrivelse af den jobfunktion, praktikanten skal varetage. Samtidig foretages en allerførste vurdering af, på hvilke områder praktikantens kompetencer på godt og ondt adskiller sig fra kontaktpersonens umiddelbare opfattelse af den optimale kandidat til jobfunktionen. Praktiksted og praktikant får en kopi. Original opbevares af vejleder/mentor til næste nedslag. 2) Efter anden uge i praktikken udfyldes første nedslag, heri foretages både en faglig og en dansksproglig vurdering af praktikantens kompetencer sat i relation til den konkrete jobfunktion. Vurderingen foretages af vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson på praktikstedet og med inddragelse af praktikanten. Praktiksted og praktikant får en ny kopi. Vejleder/mentor opbevarer originalen indtil andet nedslag. 3) Sidste uge i praktikken udfyldes andet nedslag, som er fremadrettet mod jobdesign, ordinært job eller andre former for ansættelse. Hvis praktikanten ikke får en fortsat tilknytning til virksomheden, formuleres et par gode råd fra virksomhed til praktikant om, hvad denne fremover skal fokusere på i sin videre kompetenceudvikling. Hvis praktikstedet giver en skriftlig udtalelse, vedhæftes denne. Praktikant får en kopi. Jobdesignskemaet i original afleveres til projektleder og arkiveres i kvindens porteføljemappe. Såfremt praktikanten ansættes i jobdesign, løntilskud eller fortsætter i praktikken efter projektafslutning får praktiksted en kopi. 4) Projektleder udarbejder kursusbevis, hvor projektforløbets indhold beskrives, og det angives hvilke fagkurser den enkelte deltager har bestået, samt skriver handleplan på baggrund af oplysningerne i jobdesignskema. 5) Projektleder sender kursusbevis til deltagerne og deres sagsbehandlere. Der er en speciel procedure for indberetning i København. Vejleder/mentor indberetter med bistand af projektleder til jobcentret. side 5

7 KVINDER PÅ VEJ Jobdesignskema Praktikantens navn: Praktiksted: Praktikperiode: 1. Indledende jobfunktionsbeskrivelse Udfyldes af vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson på praktikstedet før praktikken. Vejleder/mentor opbevarer skemaet. Praktikant og kontaktperson får en kopi. Faktuelle oplysninger: Uddannelsesbaggrund Praktikanten kan umiddelbart fungere i jobfunktionen ift.: Det optimale match for virksomheden ville kræve, at praktikanten: Erhvervserfaring Beskrivelse af praktikantens jobfunktion: Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 6

8 KVINDER PÅ VEJ 2. Vurdering efter 14 dage (første nedslag) Udfyldes af vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson og med inddragelse af praktikanten fjorten dage inde i praktikforløbet. Vejleder/mentor opbevarer originalen indtil næste nedslag. Praktikant og kontaktperson får en kopi af den nye version. Faglige kompetencer Jobfunktioner Kan Har brug udføre for selv instruktion Hvad skal der til? Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 7

9 KVINDER PÅ VEJ Sproglige kompetencer Afklaring af sproglige kompetencer handler om at vurdere praktikantens sproglige niveau. Det er vigtigt for praktikantens videre sproglige udvikling, at du/i udfylder hvad praktikanten sprogligt skal arbejde videre med og kommer med forslag til, hvordan der kan arbejdes videre. Du/I skal vurdere de sproglige kompetencer ud fra de krav og forventninger, der er blevet opstillet i jobfunktionsbeskrivelsen og de arbejdsopgaver praktikanten udfører i praktikken. Er sprogligt i stand til at Løse egne opgaver jf. praktikantens jobbeskrivelse Forstå/bruge jobfunktionens særlige fagudtryk Læse/forstå skriftlige instruktioner Forstå mundtlige instruktioner uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Benytte tal på dansk ifm. jobfunktionen Anvende edb i jobfunktionen Ekstern kommunikation Forstå kunder/ borgere/børn/forældre/ m.fl. Tale med kunder/ borgere/børn/forældre/ m.fl. Vejlede kunder/ borgere/børn/forældre/ m.fl. Stille spørgsmål til kunder/ borgere/ børn/forældre/ m.fl. uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 8

10 KVINDER PÅ VEJ Intern kommunikation Samtale om arbejde og arbejdsforhold Forstå sikkerhedssymboler uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Indgå i uformel snak mellem kolleger Anvende almindelige høflighedsfraser Særlige sproglige krav til jobfunktionen uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 9

11 KVINDER PÅ VEJ 3. Vurdering sidste uge i praktikken (andet nedslag) Sidste uge i praktikken udfyldes andet nedslag, som er fremadrettet mod jobdesign, ordinært job eller andre former for ansættelse. Hvis praktikanten ikke får en fortsat tilknytning til virksomheden, formuleres et par gode råd fra virksomhed til praktikant om, hvad denne fremover skal fokusere på i sin videre kompetenceudvikling. Evt. skriftlig udtalelse vedhæftes. Praktikant får en kopi. Jobdesignskemaet underskrives af vejleder/mentor og kontaktperson og afleveres i original til projektleder. Såfremt praktikanten ansættes eller fortsætter i praktikken efter projektafslutning får praktikstedet også en kopi. Faglig vurdering: Kan umiddelbart nu i jobfunktionen ift.: Uddannelse Optimalt match for virksomheden ville (desuden) kræve: Erfaring Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 10

12 KVINDER PÅ VEJ Opfølgning på sproglig vurdering ift. første nedslag: Er sprogligt i stand til at Løse egne opgaver uden hjælp med hjælp Hvad skal der til? Fungere i ekstern kommunikation Fungere i intern kommunikation Opfylde særlige krav til funktionen Praktikanten ansættes i jobdesign og skal fremover varetage følgende delfunktioner: Ved ansættelse i jobdesign kan praktikanten særligt tilføje funktionen dette: Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 11

13 KVINDER PÅ VEJ Praktikanten ansættes som elev med løn: Praktikanten ansættes i ordinært job: Praktikanten ansættes i løntilskud: Praktikanten ansættes som vikar: Praktikanten ansættes ikke: Anden aftale: Gode råd (hvis praktikanten ikke ansættes): Hvad er det vigtigste, der skal arbejdes videre med rent fagligt og hvordan skal der arbejdes med det?: Udtalelse fra praktiksted er vedlagt (ja/nej): Underskrift Dato: Dato: Praktiksted: Vejleder/mentor: Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 12

14 KVINDER PÅ VEJ Praktikaftale Praktikantens navn: CPR-nr.: Adresse: Telefon: Praktikstedets navn: CVR-nr.: Adresse: Kontaktperson: Telefon: I praktik som: Praktikperiode: Mødetid 1. dag: Mødetider efterfølgende: Vejleder/mentor: Telefon: Sygemelding/raskmelding: Ring inden start af normal arbejdstid til praktiksted telefonnr. og vejleder/mentor på tlf.:. Du skal raskmelde dig senest kl. dagen før, du starter på arbejdet igen. Vejleder/mentor i praktikperioden: Vejleders/mentors funktion er at være sproglig vejleder og støtte for praktikanten i praktikperioden. Desuden bistår vejleder/mentor praktikant og kontaktperson fra Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 13

15 KVINDER PÅ VEJ virksomheden med indbyrdes at afklare, om der på baggrund af praktikforløbet kan udvikles et jobdesign eller praktikanten kan ansættes i en ordinær stilling. I praktikperioden er der undervisning på Sprogcentret 1 dag (6 lektioner) om ugen. Formål med praktikken: At praktikanten får kendskab til samarbejdskulturen på en dansk arbejdsplads. At praktikanten får indsigt i jobfunktioner i en given stilling. At praktikanten i praksis får afprøvet egne faglige og sproglige kompetencer i forhold til ansættelse på en dansk arbejdsplads. At matchet mellem praktikant og virksomhed afklares, og at det hvis ansættelse af praktikanten ikke er en mulighed afklares, hvad der skal til, for at praktikanten kan få en varig tilknytning til det danske arbejdsmarked. Inden praktikstart udfylder vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson en beskrivelse af den jobfunktion, praktikanten skal varetage. Efter anden uge i praktikken foretages i samarbejde mellem vejleder/mentor og kontaktperson (og med inddragelse af praktikanten) en faglig og sproglig vurdering. Sidste uge i praktikken foretages igen en vurdering, som er fremadrettet mod ordinært job eller jobdesign. Bemærkninger: Forsikring: Deltagere i projektet er dækket af Statens erstatningsordning i tilfælde af arbejdsskader, der giver varige mén. Ønsker deltageren yderligere ulykkesforsikring, skal han/hun tegne den selv. Arbejdstøj og mad: F.eks.: Ingen særlige krav om arbejdstøj. Praktikanten medbringer selv mad. Tavshedspligt: Praktikanten har tavshedspligt under og efter praktikperioden. Dato: Praktikant Praktiksted Vejleder/mentor Partnerskab: Sprogcenter Nordsjælland, Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød, CBSI, Hejrevej 10, 2400 NV, Ballerup Sprogcenter, Malmparken 10, 2750 Ballerup Projektleder Annette Thielke, tlf.: , side 14

16 Manual til vejleder/mentor eller jobkonsulent 1. Indledende jobfunktionsbeskrivelse har en dobbelt funktion: For det første skal praktikantens jobfunktion fastlægges, så alle parter har et klart billede af, hvad der forventes af praktikanten i praktikperioden. For det andet påbegyndes her processen med at afsøge mulighederne for en mere varig kobling mellem virksomhed og praktikant. Der er ikke alene tale om en afklaring (Har praktikanten de forudsætninger, der skal til, for at hun/han kan blive helt ordinært ansat i en ordinær stilling?) Der er desuden tale om en samtidig afsøgning af muligheder (Kan praktikanten bidrage med noget, som ikke umiddelbart ligger i jobfunktionen og er der opgaver, som virksomheden gerne ville have løst, hvis der var en kandidat til at løse dem?) Derfor foretages en allerførste vurdering af, på hvilke områder praktikantens kompetencer på godt og ondt adskiller sig fra kontaktpersonens umiddelbare opfattelse af den optimale kandidat til jobfunktionen. At der er områder, hvor praktikanten med sin udenlandske baggrund, sin uddannelse og erfaring, ikke umiddelbart kan opfylde kravene til funktionen, er helt legalt og vigtigt at få fastslået. Men samtidig er det vigtigt også at se på og sætte ord på, hvor praktikanten med sin udenlandske baggrund, sin uddannelse og erfaring har nogle ekstra ressourcer eller kompetencer, som måske ikke umiddelbart passer ind i jobfunktionen, som den pt. er beskrevet, men som på lidt længere sigt muligvis kan blive til, at praktikanten tilfører funktionen eller virksomheden noget nyt. Den indledende jobfunktionsbeskrivelse udfyldes af vejleder/mentor i samarbejde med kontaktperson på praktikstedet. Vejleder/mentor opbevarer skemaet, mens praktikant og kontaktperson får hver en kopi. 2. Vurdering efter 14 dage (første nedslag) er inddelt i en faglig vurdering og en sproglig vurdering. I den faglige vurdering formuleres cirka fem centrale delfunktioner på baggrund af den indledende jobfunktionsbeskrivelse, og for hver delfunktion vurderes, om praktikanten kan udføre opgaverne selvstændigt eller kun med instruktion. Fremadrettede forslag til, hvordan praktikanten fortsat kan udvikle sig, angives om muligt på alle delfunktioner. Tilsvarende vurderes de sproglige kompetencer i relation til konkrete opgaver i praktikken og med flest mulige forslag til fortsat sproglig udvikling. Skemaet rummer en række generelle sprogfunktioner, som vil være relevante i de allerfleste praktikforløb, og der er mulighed for at supplere med særlige sprogfunktioner, som er påkrævet i den pågældende jobfunktion. På baggrund af den faglige og sproglige vurdering foretages ikke blot en fortsat afklaring men også en fortsat afsøgning af muligheder. Det er altså også vejlederens/mentorens opgave at spørge ind til, om kontaktperson og praktikant nu på baggrund af de første to ugers praktikforløb kan se, at praktikanten har noget særligt og ekstra at byde ind med. Faglig og sproglig vurdering foretages i et samarbejde mellem vejleder/mentor og kontaktperson og med inddragelse af praktikanten. Vejleder/mentor opbevarer kopien, praktikant og kontaktperson får en ny kopi. 3. Vurdering sidste uge i praktikken (andet nedslag) er også inddelt i en faglig og en sproglig vurdering. Dette er en sammenfattende vurdering af matchet mellem praktikanten og jobfunktionen, og denne omfatter tillige en vurdering af, om der kan skabes et jobdesign, eller praktikanten på anden vis kan få en mere varig tilknytning til virksomheden. Hvis dette ikke er muligt, har vurderingen særligt til formål at give praktikanten fremadrettede anbefalinger, hvordan hun/han fortsat kan kvalificere sig til på længere sigt og i forhold til en anden virksomhed eller en anden jobtype. Derfor er det vigtigt at spørge ind til, på hvilke områder praktikantens kompetencer på godt og ondt adskiller sig fra kontaktpersonens umiddelbare opfattelse af den optimale kandidat til jobfunktionen, og altså også få italesat, hvad kontaktpersonen kan se af kvalifikationer og kompetencer, som er en styrke for praktikanten i den videre jobsøgning, selv om disse ikke passer til den pågældende jobfunktion. Hvis praktikstedet giver en skriftlig udtalelse, vedhæftes denne. Praktikant får en kopi. Jobdesignskemaet i original afleveres til projektleder og arkiveres i kvindens porteføljemappe. Såfremt praktikanten ansættes i jobdesign, løntilskud eller fortsætter i praktikken efter projektafslutning får praktiksted en kopi. side 15

17 Manual til kursist/borger Jobdesignskema er et skema, hvor din vejleder/ mentor skriver de aftaler, som gælder for dit praktikforløb, og de vurderinger, som kontaktpersonen fra praktikstedet kan give af dig. Skemaet bruges første gang, lige før praktikken starter. Her aftaler vejlederen/mentoren og kontaktpersonen, hvilke opgaver du skal løse, mens du er i praktik. Aftalen skrives ind i skemaet og samtidig giver kontaktpersonen en vurdering af, hvordan dine kompetencer og kvalifikationer passer til jobfunktionen. På nogle områder kan du være underkvalificeret, på andre områder kan du være overkvalificeret. Vejlederen/mentoren opbevarer skemaet, men giver en kopi til dig og til kontaktpersonen. Skemaet bruges anden gang, når du har været i praktik i to uger. Her vurderer kontaktpersonen og du selv, hvordan dine faglige og sproglige kompetencer passer til de opgaver, du har i praktikken. Det er vejlederens/mentorens ansvar at udfylde skemaet, men du og kontaktpersonen giver de nødvendige oplysninger. Vejlederen/mentoren opbevarer skemaet, men giver en ny kopi til dig og til kontaktpersonen. Skemaet bruges tredje gang i den sidste uge af praktikken. Nu vurderer kontaktpersonen og du selv igen, hvordan dine faglige og sproglige kompetencer passer til de opgaver, du har haft i praktikken, men denne gang vurderes de i relation til en ansættelse. Ansættelsen kan være i jobdesign (en særligt sammensat stilling, som passer både til virksomheden behov og til netop dine kompetencer), i løntilskud, som elev, som vikar eller i et ordinært job. Hvis du ikke kan blive ansat på praktikstedet, giver kontaktpersonen nogle forslag til, hvordan du kan opkvalificere dig til et job i en anden virksomhed og måske i en anden jobfunktion. Hvis du får en udtalelse fra praktikstedet, bliver den vedhæftet jobdesignskemaet. Vejlederen/mentoren afleverer skemaet til projektlederen, så det kan komme med i din porteføljemappe. Du får en kopi. side 16

18 Manual til virksomhed Jobdesignskemaet er et redskab, som skal sikre en afklaring af, hvordan en praktikants kvalifikationer og kompetencer passer til den jobfunktion, hvori hun eller han er i praktik. Men afklaringen skal ikke kun se på, hvordan praktikanten og jobfunktionen passer sammen i øjeblikket, den skal også afsøge mulighederne for, at praktikant og jobfunktion på længere sigt kan komme til at passe sammen gennem en gensidig tilpasning. Kan der på baggrund af praktikforløbet skabes en særligt sammensat stilling, som både tilgodeser virksomhedens behov og praktikantens særlige kompetenceprofil eller kan jobfunktionen tilpasses, så praktikanten kan varetage den, enten i en ordinær ansættelse, et løntilskudsforløb, en elevstilling eller en vikarstilling? Hvis der ikke er mulighed for, at praktikanten får en varig tilknytning til virksomheden, skal erfaringerne fra praktikforløbet udmøntes i forslag til, hvordan praktikanten kan opkvalificere sig til varig beskæftigelse i en anden virksomhed og måske i en anden jobfunktion. Gennem hele processen er det vigtigt at anskue praktikantens kompetenceprofil som en ganske særlig profil med ganske særlige muligheder. At der er områder, hvor praktikanten med sin udenlandske baggrund, sin uddannelse og erfaring, ikke umiddelbart kan opfylde kravene til funktionen, er helt legalt, vigtigt at få fastslået og vigtigt for praktikanten at få en klar og utvetydig vurdering af. Men samtidig er det vigtigt også at se på og sætte ord på, hvor praktikanten med sin udenlandske baggrund, sin uddannelse og erfaring har nogle ekstra ressourcer eller kompetencer, som måske ikke umiddelbart passer ind i jobfunktionen, som den pt. er beskrevet, men som på lidt længere sigt muligvis kan blive til, at praktikanten tilfører funktionen noget nyt, eller kan bruges i den fortsatte jobsøgning andetsteds. Skemaet består af tre dele: en jobfunktionsbeskrivelse, som udarbejdes inden praktikstart, en vurdering af praktikantens faglige og sproglige kompetencer, som foretages efter anden uge af praktikken (første nedslag) en tilsvarende vurdering, som foretages i sidste uge af praktikken, hvor der også indgås aftale om eventuel ansættelse (andet nedslag). Gennem hele processen er det vejlederens/mentorens ansvar at udfylde skemaet, men på baggrund af input fra kontaktperson fra virksomheden og fra praktikanten. Vejlederen/mentoren opbevarer originalen fra gang til gang, men giver kontaktpersonen og praktikanten en kopi. 1. Indledende jobfunktionsbeskrivelse har en dobbelt funktion: For det første skal praktikantens jobfunktion fastlægges, så alle parter har et klart billede af, hvad der forventes af praktikanten i praktikperioden. For det andet påbegyndes her processen med at afsøge mulighederne for en mere varig kobling mellem virksomhed og praktikant. Derfor foretages en allerførste vurdering af, på hvilke områder praktikantens kompetencer på godt og ondt adskiller sig fra kontaktpersonens umiddelbare opfattelse af den optimale kandidat til jobfunktionen. 2. Vurdering efter 14 dage (første nedslag) er inddelt i en faglig vurdering og en sproglig vurdering. I den faglige vurdering formuleres cirka fem centrale delfunktioner på baggrund af den indledende jobfunktionsbeskrivelse, og for hver delfunktion vurderes, om praktikanten kan udføre opgaverne selvstændigt eller kun med instruktion. Fremadrettede forslag til, hvordan praktikanten fortsat kan udvikle sig angives om muligt på alle delfunktioner. Tilsvarende vurderes de sproglige kompetencer i relation til konkrete opgaver i praktikken og med flest mulige forslag til fortsat sproglig udvikling. Skemaet rummer en række generelle sprogfunktioner, som vil være relevante i de allerfleste praktikforløb, og der er mulighed for at supplere med særlige sprogfunktioner, som er påkrævet i den pågældende jobfunktion. På baggrund af den faglige og sproglige vurdering foretages ikke blot en fortsat afklaring men også en fortsat afsøgning af muligheder. 3. Vurdering sidste uge i praktikken (andet nedslag) er også inddelt i en faglig og en sproglig vurdering. Dette er en sammenfattende vurdering af matchet mellem praktikanten og jobfunktionen, og denne omfatter tillige en vurdering af, om der kan skabes et jobdesign, eller praktikanten på anden vis kan få en mere varig tilknytning til virksomheden. Hvis dette ikke er muligt, har vurderingen særligt til formål at give praktikanten fremadrettede anbefalinger til, hvordan hun/han fortsat kan kvalificere sig på længere sigt og i forhold til en anden virksomhed eller en anden jobtype. side 17

19 At tænke i ressourcer Grundtanken bag jobdesign er i sin mest enkle version at anskue kvindens (borgerens) profil som en unik profil frem for at anskue den som en skæv eller mangelfuld profil. Dette er som nævnt langt vanskeligere end det lyder, ikke mindst for de faggrupper, der har til opgave at afklare målgruppen og efterfølgende sikre iværksættelse af opkvalificering. Opgaven at afklare og iværksætte opkvalificering har væsentlige elementer af udbedring af profilens mangler og kompensering for dens skævhed, hvilket meget let kan medføre et mangelsyn frem for et reelt ressourcesyn helt ud i detaljen. Desuden er der i samfundet et udbredt mangelsyn på udlændinges ressourcer, som blandt andet viser sig ved, at en ganske stor gruppe borgere med udenlandsk baggrund oplever sig nødsaget til at erstatte en uddannelse gennemført i hjemlandet eller i et tredjeland med en uddannelse gennemført i Danmark for at sikre sig et arbejde. Dette er et paradoks, fordi det ikke kun er til den enkeltes og familiens fordel, at den pågældende borger kommer i beskæftigelse, men også til samfundets fordel. En nyere undersøgelse fra AKF, som påpeger dette paradoks, stiller spørgsmålene: Men er det rationelt, at indvandrere med en uddannelse bogstaveligt talt skal stå klar med to uddannelser for at blive lukket ind på det danske arbejdsmarked? Og kunne vi måske i stedet bruge nogle af ressourcerne på at kvalificere dem, der ikke har en uddannelse i forvejen? Hvis dette mangelsyn skal afløses af et ressourcesyn, kræver det en ændret tankegang og tilgang hos både målgruppen selv, hos vejledere/mentorer, jobkonsulenter mv., og ikke mindst hos repræsentanter for virksomhederne. Projekt Kvinder på vej har haft den ambition at iværksætte processer, som kan skubbe udviklingen i den rigtige retning, og i denne ambition har jobdesign været et centralt begreb. Jobdesign som begreb har således haft til formål at koble projektets forskellige formål. Disse er på vidt forskellige niveauer, men er alligevel tæt indbyrdes forbundne: At fremme integrationen af familieforsørgede kvinder - og herigennem at sikre vækstpotentialet i Region Hovedstanden - ved at udvikle nye metoder og redskaber, ikke kun til selve indsatsen for kvinderne, men også til en samtidig indsats for at øge virksomhedernes rummelighed og mangfoldighedstænkning. Og jobdesign som metode har haft til formål i en reelt ressourceorienteret tilgang at tilgodese forudsætningerne for målgruppens integration: Ved ikke kun at tænke fleksibilitet ind i opkvalificering af den enkelte, men også tænke fleksibilitet og nye muligheder ind i rammerne for og i indholdet af et beskæftigelsestilbud til den pågældende, hvad enten dette beskæftigelsestilbud er et praktikforløb, et løntilskudsjob, en integrations- og oplæringsstilling, en vikarstilling eller en fastansættelse. side 18

20 Det tosidede matchbegreb Fleksibilitet i indsatsen for kvinderne og en samtidig indsats for at øge fleksibiliteten i virksomhederne kræver, at der arbejdes ud fra det tosidede matchbegreb. Det rette match er således ikke at finde det rette job til den enkelte kvinde eller at finde den rette kvinde til det enkelte job, men at finde de gode kombinationer af job og virksomhed på den ene side og kvinde på den anden side. De gode kombinationer er dem, som giver mulighed for, at koblingen mellem kvinden og virksomheden kan blive vellykket både fagligt og personligt. I allerheldigste tilfælde ved det umiddelbare match, men oftest er der behov for en gensidig tilpasningsperiode og et fokus på potentialet for, at matchet på lidt længere sigt kan blive optimalt. Jobdesign og den tosidede matchning kan med fordel bruges i forhold til forskellige målgrupper: udenlandske kvinder uden formelle kvalifikationer højtuddannede kvinder med international baggrund, som ikke kan bruge deres uddannelse og erfaring fra hjemlandet direkte i et tilsvarende job i Danmark og derfor må gå ind i jobfunktioner, hvor de på visse områder er overkvalificerede, men på andre områder endnu ikke er fuldt kvalificerede udenlandske mænd uden formelle kvalifikationer højtuddannede mænd med international baggrund, som ikke kan bruge deres uddannelse og erfaring fra hjemlandet direkte i et tilsvarende job i Danmark og derfor må gå ind i jobfunktioner, hvor de på visse områder er overkvalificerede, men på andre områder endnu ikke er fuldt kvalificerede desuden også danskere, som af forskellige årsager har særlige udfordringer ved at komme ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Jobdesign anskuer den enkeltes arbejdsmarkedsprofil som en helt unik profil med uudnyttede potentialer. Hermed sættes fokus på menneskelige ressourcer, som ikke udnyttes optimalt hos den enkelte, og der sættes fokus på muligheder i virksomhederne, som endnu ikke er udnyttet optimalt - og som måske endda endnu ikke er synlige. Der er brug for fortsat udvikling af metoder og faglighed omkring en indsats, som er præget af fleksibilitet i indsatsen for målgruppen og en samtidig indsats for at øge fleksibiliteten i virksomhederne, og der er brug for fortsat udvikling af metoder og faglighed til at sikre det reelle ressourcesyn i indsatsen. Vi håber, at denne manual til brug af jobdesign kan inspirere andre og dermed bidrage til udviklingen. side 19

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

FORORD. Projektmålene er søgt opnået ved at gennemføre en række kombinerede opkvalificerings- og praktikforløb med følgende elementer:

FORORD. Projektmålene er søgt opnået ved at gennemføre en række kombinerede opkvalificerings- og praktikforløb med følgende elementer: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1... 2 FORORD... 2 2... 4 RESUMÉ... 4 3... 5 ANBEFALINGER... 5 4... 7 INDLEDNING TIL DEL 1... 7 5... 8 TEKNIKKER TIL HELE LIVET... 8 PRAKTIK... 9 PROJEKTET

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik

FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Version 9, december 2016 FAQ vedrørende løntilskudsjob og virksomhedspraktik Bilag til Spilleregler om brug af løntilskudsjob i Frederikshavn kommune Indledning I forbindelse med evaluering af spilleregler

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd /

Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd / ' ' Det betaler sig...arbejdsmarkedet mangfoldighed og socia ansvar eller bare sund fornuft? " - " Projekt: ^ Forløb for kontanthjælpsmodtagere flnanj^ére^jafdet lokale Beskæftigelsesråd samarbejde mellem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram

Delnotat 2. Nyfleks forsøgsprogram December 2012 Nyfleks forsøgsprogram Tema: Hvordan skabes fleksjob? Indhold INDLEDNING 3 1. HVEM ER DE LEDIGE? 4 2. HVAD ER VIRKSOMHEDERNES ØNSKER OG BEHOV? 5 3. HVAD ER BARRIERERNE FOR FLEKSJOB? 6 4.

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin

TRIN FOR TRIN. Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin april 2011 TRIN FOR TRIN F O A F A G O G A R B E J D E Gennemgang af de overvejelser og konkrete opgaver, der er forbundet med ansættelse i løntilskudsjob trin for trin Få mere information om løntilskudsjob

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Samarbejdsaftale om. straksaktivering

Samarbejdsaftale om. straksaktivering Samarbejdsaftale om mellem straksaktivering Drift og Service Rønnevangsalle 5 3400 Hillerød og Jobcenter Hillerød Trollesmindealle 27 3400 Hillerød [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale mellem Drift og

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Samarbejdsaftale om Nytteindsats

Samarbejdsaftale om Nytteindsats Samarbejdsaftale om Nytteindsats Mellem Materielgården Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Og Center Arbejdsmarked Rådhuspladsen 4 4660 Store Heddinge [1] Indledning: Denne samarbejdsaftale omfatter nytteindsats

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG

VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG VEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES FRIKOMMUNEFORSØG REVIDERET JULI 2017 2 01 Aftale og handleplan Min plan erstattes af en aftale/handleplan, som er en gensidig forpligtende aftale vedr. alle de aktiviteter, borgeren

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser

Virksomhedspraktik. Løntilskudsansættelser 1 Kvalitetsstandarder vedr. virksomhedspraktik og løntilskuds - pladser til afklaring og opkvalificering af ledige Standard nr. 5 Vejledning til testvirksomhederne Virksomhedspraktik Løntilskudsansættelser

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed

Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed Projekt puljen til bekæmpelse af langtidsledighed 2010 Samarbejde mellem Jobcenter Roskilde og A2B Periode: 18. oktober 2010 14. januar 2011 Slutrapport Jobcenter Roskilde fik med midler fra "Puljen til

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte

Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte Gentofte Maltegårdsvej 1 2920 Charlottenlund Tel +45 39 98 68 00 Fax +45 39 98 05 12 www.jobnet.dk Partnerskabsaftale mellem BRFkredit-koncernen (herefter BRFkredit), Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere