Projekt maj 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 2009-20-64-00181 maj 2010"

Transkript

1 Delprojekt 4: Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger. Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Birgit Christine Bønsager, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion Øst Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Birgit Petersen Hanne Rubak Udo Jensen Åse Johansen Projekt maj 2010 Side 1 af 19

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Summary Indledning Prøvemateriale og undersøgte stoffer Analysemetoder Analysekvalitetssikring Resultater Konklusion Referencer.. 12 Bilag Bilag 1 Uddrag fra Positivlisten Bilag 2 Resultater Bilag 3 Resultatdiagrammer Side 2 af 19

3 SAMMENDRAG Fødevareregion Øst har i 2010 gennemført delprojekt 4, Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Formålet med dette projekt er, at overvåge relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk. Relevante tilsætningsstoffer er først og fremmest konserveringsstoffer sorbin- og benzoesyre, som anvendes i mange fødevaregrupper samt propylenglycol. Derudover undersøges også andre tilsætningsstoffer, når de optræder eller formodes at optræde i fødevaren. Der er i alt udtaget 83 prøver, hvoraf 3 prøver blev delt op i 6 delprøver. I alt blev 86 prøver undersøgt til dette projekt. Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importører. Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes kontrolafdelinger og har været landsdækkende. 69 prøver, svarende til 80 % var dansk produceret og 17 prøver, svarende til 20 % var af udenlandsk oprindelse. Af de 86 analyserede prøver er der i 13 prøver, svarende til 15 %, konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 2 ulovlige anvendelser af sorbin- og benzoesyre, 15 deklarationsfejl og 2 manglende deklarationer på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 17 fejl. En sammenligning med tidligere gennemførte og tilsvarende projekter, projekt Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper (ref 2) og projekt "Propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk" (ref 3) viser at fejlprocenten er faldet til det halve og at hovedparten af fejlene nu som for de tidligere projekter skyldes deklarationsfejl. Analyseresultater med de kontrolmæssige bemærkninger er sendt til de respektive fødevareregioner, som er ansvarlige for den fornødne opfølgning. Side 3 af 19

4 SUMMARY The Regional Laboratory East has in 2010 completed the project no "Cakes and pastries, including cake mixes". The study is part of the Danish Veterinary and Food Administration surveillance program of food additives. The purpose of this project is to monitor the appropriate additives in cakes, pastries and cake mixes. Appropriate additives are primarily the preservatives sorbic- and benzoic acid, which are use in many foods and propylene glycol. Additional additives can be examined if present or supposed present in the product. A total of 283 samples have been selected and 3 samples have been divided into 6 sub samples before analyzed. A total of 86 samples where analyzed in this project. The samples were taken at manufacturers, importers and wholesalers. The sampling was conducted by regional food control departments and has been nationwide. A total of 69 samples corresponding to 80 % were produced in Denmark and 17 samples corresponding to 20 % were of foreign origin. In 13 samples out of 86 analyzed samples, representing 15 %, one or more faults such as illegal use and/or faulty declaration are found. There has been 2 illegal uses of sorbic- and benzoic, and 15 declaration faults and 2 missing declarations in Danish or a similar language, a total of 17 errors. A comparison with previously similar projects, project "Selected additives across food groups" (ref 2) and project "Propylene glycol, preservatives and other appropriate additives in cakes and other pastries " (ref 3) shows that the error rate has dropped by half and that most of the errors now as for the previous projects caused declaration errors. Analytical results with the relevant remarks for control have been sent to the regional authorities, who are responsible for the necessary follow up. Side 4 af 19

5 1. INDLEDNING Fødevareregion Øst har i 2010 gennemført delprojekt 4, Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Fødevarestyrelsen har i flere år fulgt anvendelsen af udvalgte tilsætningsstoffer i fødevarer på det danske marked. Overvågningen blev sat i værk i 1995 som led i den overvågning, som EU s tilsætningsstofdirektiver kræver, at medlemslandene udfører. Der findes et stort sortiment af skærekager på markedet, som kun i mindre omfang har været undersøgt for relevante tilsætningsstoffer. Stoffer, der er relevante at undersøge er konserveringsstofferne sorbinsyre og benzoesyre. Grænsen for den teknologiske funktion kan diskuteres, men som udgangspunkt må det antages, at selv et relativt lavt indhold af benzoesyre har en teknologisk funktion, og en deklaration er derfor påkrævet. Tidligere undersøgelser (ref 2 og ref 3) har vist at deklaration for overførte ingredienser ikke udføres tilstrækkeligt, hvilket er uheldigt idet producenter derved kan konservere deres varer indirekte uden at oplyse dette. Et andet relevant stof er bærestoffet propylenglykol, hvor der i enkelte tilfælde blev fundet overskridelser på op til g/kg mod en grænseværdi på 3g/kg. Formålet med dette projekt er, at overvåge relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk. Relevante tilsætningsstoffer er først og fremmest konserveringsstoffer sorbin- og benzoesyre, som anvendes i mange fødevaregrupper samt propylenglycol. Derudover undersøges også andre tilsætningsstoffer, når de optræder eller formodes at optræde i fødevaren. Projektet har til formål at: Overvåge den faktiske forekomst og anvendelse af konserveringsstofferne sorbin- og benzoesyre. Ved mistanke eller deklaration analyseres for vandopløselige farvestoffer, carminer, intense sødestoffer, coffein, propionsyre og proplenglycol. Kontrollere om gældende grænseværdier overholdes og om der forekommer ulovlig anvendelse eller deklarationsfejl. De udtagne prøver er ifølge Positivlisten (Ref.1) indplaceret i følgende fødevaregrupper: P-listenummer 7.2: Finere bagværk Side 5 af 19

6 2. PRØVEMATERIALE OG UNDERSØGTE STOFFER Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importører. Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes kontrolafdelinger og har været landsdækkende. Prøverne er blevet udtaget i perioden fra den 4. februar til den 17. november Ved modtagelsen i Fødevareregion Øst blev prøverne, afhængig af prøvetype, anbragt på frost ved -22 ºC eller køleskab ved 4 C, indtil den videre prøveforbehandling og analyse kunne påbegyndes. Der blev i alt udtaget 86 prøver (inklusive delprøver). 69 prøver, svarende til 80 % var dansk produceret og 17 prøver, svarende til 20 % var af udenlandsk oprindelse. I tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetyper er prøverne opført efter prøvetype samt indplacering i Positivlisten og i tabel 2.2 Analyseparametre er de undersøgte stoffer samt deres respektive E-numre opført. Tabel 2.1 Opdeling af prøver efter prøvetype (inklusive delprøver), i alt 86 prøver Prøvetype Positivlistenummer Antal Eksempler Finere bagværk Cookie assortment, marmor sandkage, roulade, lyse lagkagebunde, citronmåne, chokoladekage, drømmekage, punchruller, brownie Side 6 af 19

7 Tabel 2.2 Analyseparametre E nummer Navn Vandopløselige syntetiske farvestoffer: E 102 Tartrazin E 104 Quinolingult E 110 Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S) E 122 Azorubin (Carmoisin) E 123 Amaranth E 124 Ponceau 4R (Cochenillerød A) E 127 Erythrosin E 129 Allura Red AC E 131 Patent Blue V E 132 Indigotin (Indigocarmin) E 133 Brilliant Blue FCF E 142 Green S E 151 Black PN (Brilliant Black BN) E 154 Brown FK E 155 Brown HT Carminer: E 120 Carminsyre (Carminer, Cochenille) Konserveringsstoffer: E 200/202/203 Sorbinsyre samt salte heraf E 210/211/212/213 Benzoesyre samt salte heraf E Parabener samt deres salte E Propionsyre samt salte Intense sødestoffer: E 950 E 951 E 952 E 954 Andet: E 1520 Acesulfamkalium Aspartam Cyclaminsyre Saccharin Propylenglycol Coffein Side 7 af 19

8 3. ANALYSEMETODER Identifikation af vandopløselige syntetiske farvestoffer ANA Vandopløselige syntetiske farvestoffer i levnedsmidler ved HPLC ANA Karmin i levnedsmidler ved HPLC NMKL nr. 157 Sorbin- og benzoesyre samt parabener i levnedsmidler ved HPLC ANA Farvestofferne oprenses på C 18 SPE kolonner og separeres ved hjælp af tyndlagschromatografi (TLC) med anvendelse af op til 4 chromatografisystemer. Identifikationen foretages ved sammenligning med referencestoffer samt tilsætningsforsøg. Påvisningsgrænse: ca. 0,1 mg/kg(l). Farvestofferne oprenses på C 18 SPE kolonner. Stofferne separeres og kvantificeres ved koblet ionpar HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor for gule farver ved 450, røde ved 520 samt blå og grønne ved 620 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,5 mg/kg(l). Carminer ekstraheres med saltsyre og oprenses på C 18 SPE kolonner. Herefter foretages kvantificering med HPLC og PDA detektor ved 280 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 2 mg/kg(l). Konserveringsstofferne ekstraheres fra fødevaren med en blanding af oxalsyre, ethanol, 2-propanol og acetonitril. Efter centrifugering og frysning i 2 timer (for at udfælde evt. tilstedeværende fedt) analyseres ekstraktet ved omvendt fase HPLC. Detektionen foretages med PDA detektor ved 240 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). Propionsyre i fødevarer ved GC ANA Propionsyre ekstraheres ved hjælp af vanddampsdestillation og opsamles i basisk miljø. Efter opkoncentrering ved inddampning bestemmes propionsyre på GC/FID med isovalerianesyre som intern standard. Kvantitativ detektionsgrænse: 20 mg/kg. Kunstige sødestoffer m.m. i levnedsmidler ved HPLC ANA Efter ekstraktion med vand analyseres den vandige fase på HPLC for acesulfam-k, saccharin og aspartam med PDA detektor ved 220 nm. Cyclaminsyre derivatiseres derimod med hypochlorit til N,N-dichlorcyclohexylamin, som ekstraheres med isobutanol og analyseres med PDA detektor ved 314 nm. Kvantitativ detektionsgrænse: 5 mg/kg(l). Propylenglykol- og estre i levnedsmidler ved GC ANA Propylenglycol ekstraheres med vand fra prøven efter affedtning med pentan. Vandfasen sættes på ekstrelutsøjle og elueres med ethylacetat, der tørres over kaliumkarbonat og derefter opkoncentreres ved inddampning. Propylenglycolen bestemmes ved hjælp af GC/FID på en polær kapillarkolonne med 1,4- butandiol som intern standard. Kvantitativ detektionsgrænse: 0,05 g/kg Side 8 af 19

9 4. ANALYSEKVALITETSSIKRING Undersøgelserne for de vandopløselige syntetiske farvestoffer, sorbin- og benzoesyre, propionsyre, intense sødestoffer, coffein og propylenglycol er udført som akkrediterede analyser. Analysen for carminer er udført som ikke akkrediteret, men kvalitetssikringen er foretaget i samme omfang som for de akkrediterede analysemetoder. Alle prøver er analyseret i serier af passende størrelse, hvor der som minimum indgår en tilfældig dobbeltbestemmelse, blindprøve, standarder til kalibrering og standarder til kontrol samt genfindingsforsøg. Prøver, hvori der fandtes overskridelse af Positivlistens maksimalgrænser eller deklarationsfejl, er alle som hovedregel blevet analyseret som dobbeltbestemmelse. Hvis en dobbeltbestemmelse faldt udenfor den øvre kontrolgrænse, blev der iværksat en tredje analyse. Hvis genfindingerne for de pågældende serier var i orden, er gennemsnittet af alle resultater anvendt. De udførte dobbeltbestemmelser, genfindingsforsøg og kontrolstandarder er indført på eksisterende kontrolkort for de relevante prøvetyper: X-kort for kontrolstandarderne, R-kort for dobbeltbestemmelser og D-kort for genfindingsforsøg. Der kan på grundlag af det udførte kvalitetssikringsarbejde i forbindelse med projektet konkluderes, at analyserne er forløbet tilfredsstillende. 5. RESULTATER I bilag 1 ses resultater for alle prøver og undersøgte parametre. 85 prøver blev analyseret for sorbin- og benzoesyre. Ved mistanke, når et indhold var deklareret og ved stikprøvekontrol blev prøverne undersøgt for propylenglycol (42 prøver), vandopløselige syntetiske farvestoffer (8 prøver), parabener (1 prøve), carminer (1 prøve), propionsyre (1 prøve) og intense sødestoffer samt coffein (1 prøve). Af de 86 analyserede prøver er der i 13 prøver, svarende til 15 %, konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 2 ulovlige anvendelser af sorbin- og benzoesyre, 15 deklarationsfejl og 2 manglende deklarationer på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 17 fejl. I nedenstående tabeller 5.1 og 5.2 vises fejltyperne og fejl i forhold til analyseparametre. Side 9 af 19

10 Tabel 5.1 Oversigt over fejltyper (86 prøver) Ulovlig anvend. Overskridelse Deklarationsfejl Fejl i alt Fejlagtige prøver (15 %) Tabel 5.2 Oversigt over fejltyper i forhold til analyseparametre (86 prøver) Prøvetype Ulovlig anvendelse Overskridelser Deklarationsfejl Fejl i alt Vandopl. synt. farvestoffer Carminer Sorbin- og benzoesyre samt parabener Propionsyre Intense sødestoffer Coffein Propylenglycol I alt 17 I nedenstående tabel 5.3 vises det påviste indhold af de undersøgte parametre som en resultatoversigt. Af tabellen fremgår antal undersøgte prøver, antallet af prøver med påvist indhold, gennemsnitsværdien for prøver med indhold, det mindst fundne indhold og det maksimalt fundne indhold for hver parameter. Tabel 5.3 Indhold af undersøgte tilsætningsstoffer (86 prøver) Parameter Prøver med indhold/ antal undersøgt Gennemsnitligt indhold i mg/kg (l) 1) Minimum i mg/kg (l) 2) Maksimum i mg/kg (l) 2) Farvestoffer: Vandopl. synt. 2/8 23 1,1 45 Carminer 1/ Konserveringsstoffer: Sorbinsyre 40/ , Side 10 af 19

11 Benzoesyre 17/ , Parabener 0/ Propionsyre 1/ Intense sødestoffer: Acesulfam-K 1/ Aspartam 0/ Cyclaminsyre 0/ Saccharin 0/ Andet: Propylenglycol 14/42 0,23 0,05 53 Coffein 0/ ) For prøver med indhold 2) For propylenglycol i g/kg (l) I nedenstående tabel 5.4 vises en sammenligning af fejl i forhold til forrige projekter. Af tabellen fremgår antal undersøgte prøver, fejltyper og fejlagtige prøver i procent. Tabel 5.4 Sammenligning af fejl med tidligere projekter Projekt Antal prøver Ulovlig anvendelse Overskridelser Deklarationsfejl 1) Fejlagtige prøver Dette projekt % Projekt Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper, heraf bagværk % Projekt "Propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk" % 1) Manglende dansk deklaration er ikke medregnet En sammenligning med tidligere gennemførte og tilsvarende projekter viser at fejlprocenten er faldet til det halve og at hovedparten af fejlene nu som for de tidligere projekter skyldes deklarationsfejl. Side 11 af 19

12 6. KONKLUSION Fødevareregion Øst har i 2010 gennemført delprojekt 4, Kager og andet bagværk inklusive kageblandinger Undersøgelsen indgår i Fødevarestyrelsens program for overvågning af tilsætningsstoffer. Der er i alt udtaget 83 prøver, hvoraf 3 prøver blev delt op i 6 delprøver. I alt blev 86 prøver undersøgt til dette projekt. Prøverne blev udtaget hos producenter, i engrosvirksomheder med tilvirkning og hos importører. Prøveudtagningen er foretaget af fødevareregionernes kontrolafdelinger og har været landsdækkende. 69 prøver, svarende til 80 % var dansk produceret og 17 prøver, svarende til 20 % var af udenlandsk oprindelse. Af de 86 analyserede prøver er der i 13 prøver, svarende til 15 %, konstateret én eller flere fejl som ulovlig anvendelse og/eller mangelfuld deklaration. Der er konstateret 2 ulovlige anvendelser af sorbin- og benzoesyre, 15 deklarationsfejl og 2 manglende deklarationer på dansk eller et tilsvarende sprog, i alt 17 fejl. En sammenligning med tidligere gennemførte og tilsvarende projekter, projekt Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper (ref 2) og projekt "Propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk" (ref 3) viser at fejlprocenten er faldet til det halve og at hovedparten af fejlene nu som for de tidligere projekter skyldes deklarationsfejl. 7. REFERENCER 1. Fortegnelsen over tilsætningsstoffer til fødevarer, Positivlisten. Ministeriet for familieog forbrugeranliggender, Fødevarestyrelsen januar Projekt Udvalgte tilsætningsstoffer på tværs af fødevaregrupper, Fødevarestyrelsen maj Projekt "Propylenglycol, konserveringsstoffer og andre relevante tilsætningsstoffer i kager og andet bagværk", Fødevarestyrelsen april 2009 Side 12 af 19

13 Bilag 1 Uddrag af positivlisten Fødevare 7.2 Finere bagværk Antioxidant, konserveringsstof Tilsætningsstofgruppe Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger Sorbinsyre og sorbater E 200, Kun til færdigpakkede, delvist bagte produkter til detailsalg og produkter med en vandaktivitet på over 0,65, i alt 2 g/kg Propionsyre og propionater E Kun til færdigpakkede produkter med en vandaktivitet på over 0,65, i alt 2 g/kg Farvestof Annattoekstrakter E 160b 10 mg/kg Curcumin E 100 Tartrazin E 102 Quinolingult E 104 Sunset Yellow FCF E 110 Carminer E 120 Azorubin E 122 Ponceau 4R E 124 Allura Red AC E 129 Patent Blue V E 131 Indigotin E 132 Brillant Blue FCF E 133 Green S E 142 Black PN E 151 Brown HT E 155 I alt 200 mg/kg 2) Lycopen E 160d ß-Apo-8'-carotenal(C E 160e 30) ß-Apo-8'-carotensyre(C E 160f 30)- ethylester Lutein E 161b Sødestof Acesulfamkalium E g/kg Aspartam E 951 1,7 g/kg Cyclaminsyre og E 952 cyclamater I alt 1,6 g/kg Saccharin og salte E 954 deraf I alt 170 mg/kg Sucralose E mg/kg Neohesperidindihydrochalcon E mg/kg Aspartamacesulfamsalt E g/kg 3) Acesulfamkalium E g/kg Saccharin og salte E 954 deraf I alt 800 mg/kg Til produkter til særlig ernæring Til vafler til is 4) Side 13 af 19

14 Fødevare Tilsætningsstofgruppe Fødevaretilsætningsstof Nr. Bemærkninger Sucralose E mg/kg Neohesperidindihydrochalcon E mg/kg 1) Udtrykt i forhold til fedtmængden. 2) Mængden af hvert af stofferne Sunset Yellow FCF, E 110, Azorubin, E 122, Ponceau 4R, E 124 og Brown HT, E 155 må højst være 50 mg/kg. 3) Udtrykt i acesulfamkalium-ækvivalenter. Anvendes stoffet i kombination med acesulfamkalium, E 950 eller aspartam, E 951 dog totalt højst svarende til de anførte mængder for disse stoffer. 4) Uden tilsat sukker. 5) Energireduceret eller uden tilsat sukker. Bærestoffer (herunder opløsningsmidler) m.m. Bærestof og diverse Triethylcitrat E 1505 Glycerylacetater E Propylenglycol E 1520 Til drikkevarer, undtagen fløde likører, resulterende i et indhold på 1 g/l 2) I alt resulterende i et indhold på 3 g/kg fødevare 2) Nr. Navn Specifikation for identitet og renhed Analysemetoder og anvendelsesbegrænsninger E 1520 Propylenglycol E 1520 (EU07) CX07 p. 129 Kun til antioxidanter, aromaer, emulgatorer, enzymer og farvestoffer resulterende i et indhold på højst 1 g/l drikkevare eller 1 g/kg fødevare *) *) For mængden i fødevarer stammende fra brugen af aromaer. Side 14 af 19

15 Bilag 2 Resultater Side 15 af 19

16 Bilag 2 Resultater Side 16 af 19

17 Bilag 2 Resultater Side 17 af 19

18 Bilag 3 Resultatdiagrammer Side 18 af 19

19 Bilag 3 Resultatdiagrammer Side 19 af 19

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012

Projekt 2010-20-793-00096 juni 2012 Tilsætningsstoffer i her og nu varer, del II Udført på Fødevarestyrelsen, Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Henriette Hansen Laboratoriearbejde: Ann Sørensen Anne Plenge

Læs mere

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011

Projekt 2010-20-64-00255 oktober 2011 Delprojekt 5: Annattoekstrakter i diverse fødevarer Udført på Fødevareregion Øst af Udo Jensen Rapport udarbejdet af Udo Jensen Projektledelse: Saoirse Eriksen, FVST, 6. kontor Ib Krog Larsen, Fødevareregion

Læs mere

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer

Positivlisten 2011. Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Positivlisten 2011 Fortegnelse over tilsætninger til fødevarer Indholdsfortegnelse Bemærkninger til afsnit A 1... 5 Indplacering... 5 Fødevaretilsætningsstofgrupper... 6 Overførsel... 6 Mængdeangivelse...

Læs mere

Trans-fedtsyrer i udvalgte fødevarer - projekt 02631-01

Trans-fedtsyrer i udvalgte fødevarer - projekt 02631-01 Trans-fedtsyrer i udvalgte fødevarer - projekt 02631-01 af Aase Ærendahl Mikkelsen Fødevareregion Århus i samarbejde med Torben Leth Institut for fødevaresikkerhed og ernæring Trans-fedtsyrer i udvalgte

Læs mere

Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2013.2

Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2013.2 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Forord Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 876 af 25/06/2013 Gældende (DLS 2013.2) Offentliggørelsesdato: 03-07-2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Sammensætning af olie og benzin

Sammensætning af olie og benzin Sammensætning af olie og benzin Kemiske profiler til brug for risikovurdering Lizzi Andersen, Kim Broholm, Christian Grøn, DHI Miljøprojekt Nr. 1220 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation

Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation Opdateret udgave, april 2011 Færdig 1 Fødevarekontaktmaterialer og genstande (FKM) - egenkontrol og dokumentation Rapport med vejledning og forslag til initiativer fra Fødevarestyrelsen og danske erhvervsorganisationer

Læs mere

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad

Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad Overfølsomhed og tilsætningsstoffer i mad 2 OVERFØLSOMHED OG TILSÆTNINGSSTOFFER I MAD Hvad er et tilsætningsstof? Side 4 Hvad er overfølsomhed over for tilsætningsstoffer? Side 6 Farvestoffer Side 8 Konserveringsstoffer

Læs mere

Kortlægning af pletfjernere

Kortlægning af pletfjernere Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 43 2003 Kortlægning af pletfjernere Udarbejdet af: Dansk Toksikologi Center, Birgit Engelund Lena Höglund Dorthe Skjødt December 2003 2 Indhold SAMMENFATNING

Læs mere

Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand

Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand Udvikling af metode til karakterisering af gråt spildevand Anne Ledin, Karina Auffarth, Eva Eriksson, Morten Smith, Anne Marie Eilersen, Peter Steen Mikkelsen, Anders Dalsgaard & Mogens Henze Danmarks

Læs mere

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015

Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB. Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Miljøprojekt nr. 1719, 2015 Titel: Udvikling af onlinemetoder til hurtig detektion af PCB Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

FULDKORN. Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark

FULDKORN. Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark FULDKORN Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark Fuldkorn Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark Redigeret af Heddie Mejborn Anja Biltoft-Jensen

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Skelnen mellem pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013 Skelnen mellem pesticidkilder Miljøprojekt nr. 152, 213 Titel: Skelnen mellem pesticidkilder Redaktion: Nina Tuxen, Sandra Roost og Julie Lund Laurberg Kofoed, Orbicon Angelina Aisopou, Philip J. Binning,

Læs mere

PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005

PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 6, 27 PA i muslinger fra indre danske farvande, 998-25 iveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder [Tom side] Danmarks

Læs mere

Log Fil Analyser. Lars Hejlund IMM-B.Eng-2008-13

Log Fil Analyser. Lars Hejlund IMM-B.Eng-2008-13 Log Fil Analyser Lars Hejlund IMM-B.Eng-2008-13 DTU-vejleder: Klaus Poul Thiesen Virksomhed vejleder: Bent Okholm Virksomhed: Implement / Okholm Informatik A/S Technical University of Denmark Informatics

Læs mere

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart

Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart Christian Riber og Thomas H. Christensen Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet Miljøprojekt Nr. 1085 2006 Miljøstyrelsen

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger. Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening

Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger. Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening Afdampning fra fugemasser som anvendes til tætningsprojekter i boliger Teknologiudviklingsprogrammet for jordog grundvandsforurening Miljøprojekt nr. 1597, 2015 Titel: Afdampning fra fugemasser som anvendes

Læs mere

Eksponeringsforsøgmed ålekvabbe

Eksponeringsforsøgmed ålekvabbe Eksponeringsforsøgmed ålekvabbe Kolofon Titel: Eksponeringsforsøg med ålekvabbe URL: www.nst.dk Emneord: Ålekvabbe, misdannelser, miljøfarlige stoffer, laboratorieforsøg, biomarkører. ISBN nr. elektronisk

Læs mere

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Før-efter uheldsevaluering af 123 signalregulerede kryds. Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen December 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexcreme (pleasure gel)

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexcreme (pleasure gel) Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexcreme (pleasure gel) Kathe Tønning, Paul Lyck Hansen, Kirsten Pommer og Bjørn Malmgren-Hanse Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske

Læs mere

Energieffektive minibarer til hotelværelser

Energieffektive minibarer til hotelværelser Energieffektive minibarer til hotelværelser Projekt støttet af Elfor s PSO-midler Projektnummer 337-049 December 2005 HORESTA Teknologisk Institut Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Summary...3 Formål...4

Læs mere

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 2. udgave Godkendt: 02-01-2008 Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af sum og fraktioner

Læs mere

Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast

Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2004 Optimering af materialegenvinding af procesmaterialer af plast Nils H. Nilsson og Bjørn Malmgren-Hansen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmeanlæg. Miljøprojekt nr. 1588, 2014

Miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmeanlæg. Miljøprojekt nr. 1588, 2014 Miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmeanlæg Miljøprojekt nr. 1588, 2014 Titel: Miljøforhold i forbindelse med etablering Af private jordvarmeanlæg Redaktion: Stine Juel Rosendal,

Læs mere

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen!

Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet. - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! Folsyre til kvinder, der planlægger graviditet - kun få følger anbefalingen! En rapport fra Ernæringsrådet af Sjúrdur F. Olsen

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere