Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008, kl Mødet afholdes hos Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008, kl. 13-15. Mødet afholdes hos Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S."

Transkript

1 VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web EAN-nr: Dato: 21. maj 2008 Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008, kl Mødet afholdes hos Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31, 2300 København S. Der vil inden mødet være mulighed for rundvisning på Amagerforbrænding fra kl Meddel venligst sekretariatet, om I ønsker at deltage i omvisningen. Dagsorden: 1. Velkomst og introduktion til World Energy Showrooom mm. (25 minutter) - v. direktør for Amagerforbrænding Ulla Röttger. 2. Status på Vækstforums arbejde - udmøntning af erhvervsudviklingsstrategiens initiativer og disponering af midler (25 minutter) Oplæg ved koncerndirektør Jens Chr. Sørensen, Vækstforumsekretariatet Bilag 2.1 Statusnotat 3. Regional strategi og indsats for nye vækstvirksomheder (10 minutter) Bilag 3.1 Indstillingsnotat 4. Partnerskabsaftale med regeringen (15 minutter) Bilag 4.1 Indstillingsnotat/forhandlingsudspil fra Vækstforum Bilag 4.2 Kort statusnotat på partnerskabsaftaler Bilag 4.3 Statens indspil til partnerskabsaftaler. Eftersendes. 1 af 82

2 5. Samarbejdsplatform med Rådet for Teknologi og Innovation (5 minutter) Bilag 5.1 Indstillingsnotat Bilag 5.2 Notat om strategisk samarbejde mellem RTI og Vækstforum 6. Stillingtagen til projekter og bevillinger (30 minutter) Bilag 6.1 Skematisk oversigt over indstillede bevillinger på mødet 6.1 Indstilling om medfinansiering fra Vækstforum (Regionens erhvervsfremmemidler) af erhvervsprojekter Medfinansiering af IT-vækstmiljø i verdensklasse Bilag Indstillingsnotat Medfinansiering af Copenhagen Redefined Bilag Indstillingsnotat Medfinansiering af Modezonen Bilag Indstillingsnotat Medfinansiering af Ny viden til Byggefagene Bilag Indstillingsnotat Medfinansiering af Knudepunkt for mobil og trådløs kommunikation Bilag Indstillingsnotat Medfinansiering af Copenhagen Entertainment Bilag Indstillingsnotat Medfinansiering af Copenhagen Filmmentor Bilag Indstillingsnotat Projektbeskrivelserne for de indstillede projekter ( ) kan rekvireres hos Vækstforums sekretariat 2 af 82 Side 2

3 6.2 Indstilling af Strukturfondsprojekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen Bilag Indstillingsnotat Bilag Indstillingsskemaer Bilag Økonomioversigt 7. Mødedatoer Vækstforums møder i 2009 (5 minutter) Bilag 7.1 Forslag til mødeplan for Meddelelser fra formanden (5 minutter) Copenhagen Capacity har udgivet årsrapport for Rapporten kan findes på organisationens hjemmeside, Wonderful Copenhagen har udgivet årsberetning for Beretningen kan findes på organisationens hjemmeside, Visit Denmark har taget initiativ til udviklingen af en fælles turismestrategi for Danmark, som skal vedtages i slutningen af Regioner, vækstfora, kommuner, regionale turismeudviklingsselskaber mfl. bliver inddraget i arbejdet. 3 af 82 Side 3

4 VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Bilag 2.1 Fax Web EAN-nr: Dato: 20. maj 2008 Status på Vækstforums arbejde - udmøntning af erhvervsudviklingsstrategiens initiativer og disponering af midler Vækstforums arbejde og resultater Det er nu 2 år siden Vækstforum blev etableret og næsten halvandet år siden erhvervsudviklingsstrategien blev vedtaget. Erhvervsudviklingsstrategien og det medfølgende initiativkatalog blev udviklet og færdiggjort i en intensiv proces i andel halvår af Dette skete dels i en tæt dialog mellem Vækstforum og sekretariatet dels gennem en bred inddragelse af parterne i Hovedstadsregionen. Erhvervsudviklingsstrategien indeholder 7 indsatsområder, nemlig Stærke og perspektivrige kompetenceklynger Nye virksomheder ny viden Metropolregionens udvikling Forskning og innovation Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer Markedsføring, events, kultur og værdier Øresund og det internationale udsyn Og indenfor disse rammer er beskrevet 33 prioriterede projektinitiativer. Til gennemførelse af strategien har Vækstforum haft indstillingsret til i alt 139 mio. kr. i 2007 og 173 mio. kr. i De økonomiske midler består dels af erhvervsudviklingsmidler i Region Hovedstaden på 69 mio. kr. i 2007 og 103 mio. kr. i 2008 og følgende år samt 70 mio. kr. årligt i EU-strukturfondsmidler i den 6-årige periode af 82

5 Samlet set kan resultatet af Vækstforums arbejde frem til sommeren 2008 opsummeres under følgende punkter: Massiv økonomisk satsning på 39 projektinitiativer med samlet budget på 900 mio. kr. og med regional og EU-støtte på næsten 550 mio. kr. De 39 projektinitiativer dækker over initiativer på alle 7 indsatsområder. Det typiske projekt er på mindst 5 mio. kr. i bruttobudget. Der er 23 projekter på over 10 mio.kr. Antallet af mindre forprojekter til omkring 1 mio. kr. er begrænset. Et af erhvervsudviklingsstrategiens vigtigste bærende principper er ønsket om de markante projekter, som løftes af en bred kreds af interessenter. Derfor er der brugt tid til at modne de rette projekter frem for at igangsætte mange små projekter. 75% af de oprindeligt beskrevne 33 projektinitiativer er i form af konkretiserede initiativer sat i værk. Etablering af et bredt partnerskab om strategien Der er lykkedes at få over 20 forskellige leadpartnere/hovedansøgere til de godkendte projekter, og der er typisk mange interessenter som står aktivt bag det enkelte projektinitiativ. Vækstforum har i sin erhvervsstrategi givet topprioritet til, at strategi og initiativer skal gennemføres af et bredt partnerskab af virksomheder, erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer, forsknings- og uddannelsesorganisationer og kommuner. Projekterne er startet op med brede invitationer til alle interesserede parter og det har været op til parterne at drive projekterne videre frem til Vækstforum, men med tæt dialog og bistand fra vækstforumsekretariatet. Videreudvikling af nøgleorganisationerne Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. Regionens to store erhvervsfremmeorganisationer er blevet bragt på en fremadrettet kurs i forlængelse af strukturreformens omlægninger. Der er indgået 3-årige resultatkontrakter med de to organisationer. Herved er sikret, at de to organisationers operationelle strategier klart medvirker til den regionale erhvervsudviklingsstrategis implementering, at de to organisationers indsats er koordineret, og at der et vækstorienteret udviklingsperspektiv for begge organisationer. Basisdriften er sikret for en årrække, og der er lagt vægt på, at organisationerne tager et væsentligt ansvar for den videre udvikling. Økonomisk er det således blevet håndteret, at Roskilde Amt(nu del af Region Sjælland) ikke længere betaler basistilskud til de to organisationer, og at staten har fjernet sit basistilskud til Wonderful Copenhagen. Det offentlige basistilskud kommer således udelukkende fra regionens erhvervsudviklingsmidler og udgør 39 mio. kr. årligt for Wonderful Copenhagen og 25 mio. kr. for Copenhagen Capacity. Samtidig vil organisatio- 5 af 82 Side 2

6 nerne skulle øge deres eksterne finansiering i løbet af de kommende 3 år - Wonderful Copenhagen med ca. 14 mio. kr. og Copenhagen Capacity med ca. 7,5 mio. kr. svarende til at deres samlede bruttobudgetter stiger til hhv. 137 mio. kr. og 36 mio. kr. i Styrket fokus på Hovedstadsregionens betydning og udvikling som en metropol i international konkurrence Gennem strategien, konferencer, projekter og en bred og udadvendt kommunikation er der skabt øget opmærksomhed og forståelse for, at der skal være et stærkt fokus på Hovedstadsregionen som Danmarks eneste metropol. Hovedstadsregionen er ikke i konkurrence med resten af landet men derimod i benhård konkurrence med andre europæiske metropolregioner. For at styrke viden og forståelsen for dette, er der gennemført en international benchmark-analyse med andre metropoler i Nordeuropa og Nordamerika sammen med FORA (Erhvervs- og byggestyrelsen). Analysen har givet ny viden om den aktuelle internationale konkurrencesituation og giver grundlag for en yderligere fokusering af Vækstforums indsats i relation til de kritiske rammefaktorer. Denne forståelse er også er kommet med ind i dette års regionalpolitiske vækstredegørelse fra regeringen. Men der er stadig et stykke vej til, at den slår igennem i den konkrete statslige politikudførelse. Øresundsregionens centrale betydning opprioriteret Det er Øresundsregionen, der skaber en tilstrækkelige kritisk masse på en række områder for Hovedstadsregionen. Vækstforum har bl.a. støttet drift og udvikling af flere af Øresundsregionens vigtige erhvervsfremmeinitiativer bl.a. indenfor Øresund Science Region. Derudover har en række af strategiens prioriterede initiativer og andre godkendte projekter haft et klart Øresundsfokus. Tæt opbakning til Væksthus Hovedstadsregionen Der er etableret et tæt og konstruktivt samarbejde med den nye erhvervsserviceaktør, Væksthus Hovedstadsregionen dels gennem repræsentation i bestyrelsen, dels gennem konkrete projekter støttet af Vækstforum. Status på initiativer og økonomi Vækstforum vedtog sammen med erhvervsudviklingsstrategien et initiativkatalog med i alt 33 initiativer. Initiativkataloget var fra starten tænkt ud fra et partnerskabsprincip, hvor Vækstforums sekretariat tog initiativ til opstartsmøder om de enkelte initiativer. Men derefter var det op til parterne og den aktør, som påtog sig leadpartnerskabet, at færdigudvikle projektet. Det har bl.a. haft den konsekvens, at der er brugt mange administrative ressourcer og tid til få projekterne udviklet og bragt frem til Vækstforum. Derudover har det til dels præget fremdriften i det første år, at der i 2007 var begrænsede frie midler fra 6 af 82 Side 3

7 Region Hovedstaden til medfinansiering af projekter. Dette forhold blev forbedret med regionens 2008-budget til erhvervsfremme. Som det kan ses af den vedlagte projekt- og økonomioversigt, er der i løbet af 2007 og 2008 blevet bevilliget midler (regionens erhvervsfremmemidler og struktufondsmidler) til dels projekter/initiativer, som er direkte nævnt blandt de 33 initiativer, dels nye initiativer som er udviklet inden for indsatsområdernes rammer. Hertil kommer strukturfondsprojekter, som er søgt som frie projekter - samt driftsbidragene til Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen. De forskellige former for gearing af midlerne, som de to organisationer foretager (f.eks. Wonderful Copenhagens virksomhedsnetværk) er ikke medregnet i oversigten. Projekter, som ikke direkte kan betragtes som nævnt i initiativkataloget, er anført med kursiv og er i økonomioversigten indplaceret nedenunder det initiativ de med rimelighed kan anses for at bidrage til udviklingen af. Økonomioversigten omhandler projekter bevilliget i 2007 og inkl. projekter indstillet til medfinansiering af sekretariatet på Vækstforums møde den 2. juni Oversigtlige kommentarer om bevilligede projekter og fremdrift på initiativer: Bevilget midler til i alt 39 projekter med et samlet budget på ca. 900 mio. kr. heraf 340 mio. kr. fra regionens erhvervsfremmemidler og 204 mio.kr. fra EU-strukturfondsmidler. Bortset fra mindre forprojekter på omkring 1 mio kr. er det typiske projekt på ca. 5 mio. kr. og opefter. 23 projekter har haft bruttobudgetter på over 10 mio. kr. Der er bevilget projekter under i alt 21 af de 33 initiativer. Blandt de resterende 12 initiativer kan status opgøres således: o 3 initiativer er igangsat inden for rammerne af aktørernes egne budgetter (bl.a. Øresund Entrepreneurship Academy og International Markedsføring af Øresundsregionen). o 1 initiativ betragtes som dækket af et af de initiativer, som har modtaget en projektbevilling (Brugerorienteret teknologi for de ældre). o 4 initiativer arbejdes der fortsat videre på med forventning om ansøgninger til Vækstforum i efteråret 2008 (bl.a.. Mere forskning på hospitaler og universiteter og Matematik, natur og teknologi i verdensklasse) Hertil kommer, at på nogle af de bevilligede initiativer har aktiviteten haft forprojekt-karakter, hvorfor disse også forventes at lede til større vækstforum-ansøgninger i efteråret (f.eks. Videnserviceklyngen). o 4 initiativer har der ikke vist sig tilstrækkelig grundlag for at få igangsat arbejde på (bl.a. It-klyngeanalyse og Arkitektur & design). 7 af 82 Side 4

8 Sammenligning med andre Vækstfora Vækstforaene i de enkelte regioner udvikler selvstændigt deres erhvervspolitik. Derfor er der også forskel på, hvordan vækstforaene har valg at fokusere og disponere sine midler. Forskellene handler naturligvis til dels om forskelle i erhvervsmæssige behov og forudsætninger men der er også en betydelig forskel i graden af fokusering og størrelsen af projekterne. Dansker Regioner udgav i april en oversigt over de regionale vækstforas investeringer i Heraf kan man se, at en række af de andre vækstfora spreder midlerne på langt flere projekter. Vækstforaenes initiativer indstillet til finansiering i 2007 (inkl. både regionale og strukturfondsmidler) Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Bornholm Antal initiativer Støttebeløb 260,6 385, ,6 270,6 19,2 (mio. kr.) Årlige midler til erhvervsudvikling (Budg.2008) , ,2 Flere regioner har bevilget mange små forprojekter. Nordjylland har bevilget 39 små projekter på under kr. til forundersøgelser og regional branding. Syddanmark har bevilget midler til 14 klyngeudviklingsprojekter på max kr. Og Sjælland har bevilget 24 projekter på under kr. Samtidig kan det konstateres, at der i alle Vækstfora også har været bevilget store midler til fokuserede satsninger: Nordjylland: 57 mio. kr. til Virksomheder i Vækst Væksthuset; 39 mio. kr. til Internationalt Center for Innovation på Ålborg Universitet Midtjylland: 5 satsninger på 30 mio. kr. eller mere bl.a. Midtjysk Kompetenceplatform til 50 mio. kr. og en såkaldt Megasatsning Erhverv og Sundhed til 60 mio. kr. Syddanmark: 50 mio. kr. til Det sunde liv. Sjælland: Samarbejds/rammeaftaler med Østdansk Turisme (31 mio. kr.), Risø (22 mio. kr.) og Copenhagen Capacity (21 mio. kr.) 8 af 82 Side 5

9 Udfordringer Der har været en del udfordringer forbundet med udmøntning af erhvervsudviklingsstrategiens initiativer. Det har taget noget længere tid end forventet at få projekter frem til Vækstforum. Endvidere er der også lang vej fra Vækstforum har indstillet midler til godkendelse før projekter med strukturfondsmidler godkendes af Erhvervs- og byggestyrelsen. Lovgivningen gør, at regionen/vækstforumsekretariatet ikke må påtage sig et leadpartneransvar i erhvervsinitiativer. Og det har krævet en stor indsats at få andre aktører på banen, som vil påtage sig leadpartneansvar. En del aktører er bekendte med muligheder i socialfonden, men det er nyt, at man kan søge regionalfondsmidler i Hovedstaden. Og for mange aktører opleves det besværligt og tidskrævende at sætte sig ind i strukturfondsregler og ansøgningsskemaer. Selvom vækstforumsekretariatet står til rådighed med hjælp og vejledning. Der har været meget lange sagsbehandlingstider for strukturfondsprojekter i Erhvervs- og byggestyrelse. Det har bl.a. skyldtes en pukkel af gamle strukturfondsprojekter, der skulle sagsbehandles først. Projekter godkendt af Vækstforum i sidste halvdel af 2007 er først nu ved at opnå godkendelse fra styrelsen. En medvirkende årsag til de lange sagsbehandlingstider har været EU s meget komplicerede statsstøtteregler, som gælder erhvervsfremmeaktiviter. Statsstøtte er enhver form for statslig (dvs. offentlig) støtte, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder. Det er en problemstilling, hvis omfang og juridiske indhold først er blevet tydelig for Erhvervs- og byggestyrelsen og derefter vækstforumsekretariaterne i løbet af sidste halvdel af Bilag Projekt- og økonomioversigt 9 af 82 Side 6

10 Økonomioversigt - projekter bevilget i jf. erhvervsudviklingsstrategiens initiativkatalog - alle beløb i millioner kroner Totalt budget Region H-midler Strukturfonde Øvrige midler I alt 900,05 340,52 204,46 355,07 Indsatsområde/Initiativ* 1: Stærke og perspektivrige klynger IT-Vækstmiljø i verdensklasse 111,89 25,35 25,00 61,54 CopenhagIT - forprojekt 0,66 0,16 0,50 Det interaktive hus 0,63 0,32 0,32 Knudepunkt for mobil og trådløs kommunikation 15,20 3,80 7,60 3,80 IT-erhvervet - en klyngeanalyse Bio-sundhedsklyngen 0,66 0,16 0,50 MVA Life Science Ambassador Programme (Interreg) 28,50 4,20 9,50 14,80 Medicon Valley Dashboard 2,00 0,35 1,65 Filmmiljø i Hovedstaden Copenhagen Film Mentor 6,00 1,50 3,00 1,50 Copenhagen Entertainment 13,40 3,35 6,70 3,35 Den femte internationale modeklynge 16,90 3,50 13,40 Fashion Accelerator Modeklyngeprojekt (konkurrenceudsatte midler) 14,00 2,50 7,00 4,50 Bedre interaktion medicoindustri og sundhedssektor Udvikling af Nordeuropas logistik og handelshub 2,95 0,58 1,48 0,90 10 af 82 * Projekter skrevet i kursiv er delprojekter af iniatiativet, som står umiddelbart ovenover - eller supplerende initiativer under det overordnede indsatsområde. Side 1

11 Indsatsområde/Initiativ* Eco-innovation - miljø og energiteknologisk innovation World Energy Showroom 28,50 5,00 23,50 Fødevarer, ernæring og sundhed 15,81 3,78 7,91 4,13 Innovationssamspil mellem regionens klynger Strategisk nano-klynge satsning (Interreg) 29,30 1,20 14,65 13,45 I alt for indsatsområdet 286,40 55,43 83,15 147,84 2: Nye virksomheder ny viden Indsats iværksætterhuset VIKK - Vækst i klynger og kompetencer 4,81 2,39 2,42 Ny viden til byggefagene 17,72 3,99 8,86 4,87 Vækstpakke - nye vækstvirksomheder (medfinansiering anslået) 60,00 20,00 20,00 20,00 Iværksætterhuset Niels Brock 20,00 10,00 10,00 I alt for indsatsområdet 102,53 23,99 41,25 37,29 3: Metropolregionens udvikling Erhvervsmæssig branding af Hovedstaden: Copenhagen Redefined 4,00 2,00 2,00 Samarbejde med kommuner og erhvervschefer om int. Markedsføring 11 af 82 * Projekter skrevet i kursiv er delprojekter af iniatiativet, som står umiddelbart ovenover - eller supplerende initiativer under det overordnede indsatsområde. Side 2

12 Indsatsområde/Initiativ* Styrket indsats for videnskabelige kongresser til hovedstadsregionen MeetDenmark 36,00 4,50 31,50 Attraktiv international videnserviceregion 0,85 0,17 0,68 Arkitektur og design I alt for indsatsområdet 40,85 6,67 34,18 4: Forskning og innovation Mere forskning på hospitaler og universiteter Copenhagen innovation center 16,20 1,53 7,53 7,14 Brugerorienteret teknologi for de ældre I alt for indsatsområdet 16,20 1,53 7,53 7,14 5: Øge og udvikle arbejdsstyrken Kompetenceregnskab for hele Øresundsregionen (Interreg) 9,00 1,40 4,50 3,10 Øge arbejdskraftudbuddet Det lokale partnerskab for København om ungdomsuddannelser til alle 20,00 9,00 11,00 Kompetencer i et fremmed land 5,44 2,71 2,73 I arbejde igen 5,89 2,46 3,43 Detailakademi 14,10 6,00 8,10 Kom i gang igen 9,10 2,20 6,90 I gang igen 6,60 2,20 4,40 12 af 82 * Projekter skrevet i kursiv er delprojekter af iniatiativet, som står umiddelbart ovenover - eller supplerende initiativer under det overordnede indsatsområde. Side 3

13 Indsatsområde/Initiativ* Regionalt center for udenlandsk arbejdskraft Matematik, natur og teknologi i verdensklasse I alt for indsatsområdet 70,13 1,40 29,07 39,66 6: Markedsføring, events, kultur og værdier Region Hovedstaden Nordeuropas center for store begivenheder Bike City ,50 3,30 28,20 Metropolis - Lys og Lyd projekt 4,40 2,20 2,20 OL til København IOC kongres 18,00 2,00 16,00 International markedsføring af Øresundsregionen Wonderful Copenhagen driftsbidrag ,30 141,30 Wonderful Copenhagen - Innovation i Regions Hovedstadens turismeindsats 43,54 21,76 21,76 Copenhagen Capacity driftsbidrag ,40 100,40 I alt for indsatsområdet 339,14 247,00 23,96 68,16 7: Øresund og det internationale udsyn Ny Øresund science region (basisbidrag ) 16,80 2,00 14,80 Øresund Entrepreneurchip Academy Öresundsutvikling - matchmaking af virksomheder 13 af 82 * Projekter skrevet i kursiv er delprojekter af iniatiativet, som står umiddelbart ovenover - eller supplerende initiativer under det overordnede indsatsområde. Side 4

14 Indsatsområde/Initiativ* International benchmarking af Region Hovedstaden fase 1 2,00 1,00 1,00 International benchmarking af Region Hovedstaden fase 2 (Interreg) 26,00 1,50 19,50 5,00 I alt for indsatsområdet 44,80 4,50 19,50 20,80 14 af 82 * Projekter skrevet i kursiv er delprojekter af iniatiativet, som står umiddelbart ovenover - eller supplerende initiativer under det overordnede indsatsområde. Side 5

15 VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Bilag 3.1 Fax Web EAN-nr: Dato: 22. maj 2008 VÆKSTFORUMS VÆKSTPAKKE FOR NYE VÆKSTVIRKSOMHEDER I HOVEDSTADSREGIONEN Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender den skitserede regionale vækstpakke med en ramme på minimum 40 mio. kr. for den konkurrenceudsatte pulje med henblik på offentliggørelse i juni At Vækstforum anbefaler Regionsrådet, at medfinansiere vækstpakken med 20 mio. kr. i overensstemmelse med retningslinjerne for vækstpakken. Baggrund/indledning Vækstforum har i foråret været igennem en proces for at udvikle et initiativ, der kan skabe nye vækstvirksomheder i hovedstadsregionen. Processen blev igangsat af Vækstforums analyse af metropolers globale udfordringer, Region Hovedstaden i den globale konkurrence på innovation, hvor det bl.a. blev slået fast, at der på den ene side etableres relativt mange nye virksomheder i Region Hovedstaden, men at man på den anden side halter efter de bedste regioner, når man ser på antallet af virksomheder, der kommer ind i solide vækstforløb. Både formandskab og følgegruppe har været aktive i processen siden årsskiftet og d. 17. april vedtog Vækstforum den overordnede ramme for Nye Vækstvirksomheder i Hovedstadsregionen. I april måned afholdt Vækstforums sekretariat henholdsvis en Vækstcamp om nye vækstvirksomheder (d. 22. april 2008) i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og en konference Vejen til nye vækstvirksomheder en international udfordring for hovedstadsregionen (d. 30. april 2008) med henblik på at give ideer og råd til den overordnede ramme. Vækstcamp en havde deltagelse af en række virksomhedsejere og -partnere og havde fokus på, hvad der skal til for at skabe en kultur for erhvervsmæssig vækst i hovedstadsregionen. Og hvordan regionen kan blive førende i den internationale metropolkonkurrence indenfor vækstvirksomheder. Overordnet afdækkede vækstcampen, at der nok er stor selvstændighedstrang erhvervsmæssigt, men at der mangler en egentlig 15 af 82

16 erhvervsmæssig vækstkultur hvilket bekræfter førnævnte analyses pointe om, at der etableres mange nye virksomheder, men at for få kommer ind i solide vækstforløb. For mange virksomheder med vækstpotentiale gælder, at de typisk er meget fokuserede på produkt/indhold i virksomhedsideen, men der er udtalte kompetencemangler indenfor ledelse, administration, afsætning og finansiering. At iværksætterne generelt har for svage forretningsmæssige netværk. Og at de overordnede rammebetingelser ikke har tilstrækkeligt stærke incitamenter til at få omsat vækstpotentialet i den enkelte virksomhed til solide vækstforløb. På konferencen d. 30. april blev vækstcampens resultater præsenteret. Endvidere blev det afdækket, at der i regionen er en udfordring på venturekapitalområdet for virksomheder, der er regionalt og internationalt orienterede (i modsætning til lokalt eller globalt orienterede), når der skal rejses finansiering i intervallet 2 5 mio. kr. Regionalt og internationalt orienterede virksomheder, er virksomheder, der så at sige kigger udover kommunegrænsen og eksporterer til regionale markeder (f.eks. Skandinavien, Nordeuropa) eller på udvalgte eksportmarkeder uden at være born-global (som f.eks. bio-tech virksomheder). En regional venturekapitalfond blev anbefalet fra flere sider på konferencen. Vækstforums sekretariat vil undersøge dette yderligere og gå i dialog med bl.a. Vækstfonden om mulighederne og perspektiverne for etablering af en sådan fond. Der blev på konferencen præsenteret en stærk case for udvikling af eksportorienterede vækstiværksættere fra Stockholm Innovation & Growth, hvor iværksætterne kommer ind i forløbet tidligt og får intensiv rådgivning og sparring med erfarne virksomhedsledere. Supportorganisationen, STING, fokuserer udelukkende på at skabe gode etablerings- og vækstforløb for virksomhederne og ikke som det kendes i regionen også står med udlejnings- og administrationsansvar (Facility Management). Virksomhederne får lokaler stillet til rådighed, men opgaven er udliciteret til professionelle ejendomsforvaltere. STING er oprettet af Stockholm Kommune. I forløbet med vækstcamp og konference stod det klart, at mange virksomheder har svært ved at drage fordel af og finde rundt i de nationale rammevilkår for bl.a. rådgivning, tilskuds- og finansieringsmuligheder, deltagelse i fælles virksomhedsprogrammer for f.eks. eksport m.m. Vækstforum samarbejder endvidere - sammen med FORA m.fl. om en OECDanalyse af entrepreneurship i regionen. Vækstpakkens overordnede baggrund og formål Vækstforums vækstpakke bygger på to grundlæggende indsigter: At for få virksomheder kommer ind i solide vækstforløb og at regionen derfor halter efter de metropolregioner, vi ønsker at sammenligne os med; At der ikke er en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur i hovedstadsregionen. 16 af 82 Side 2

17 Vækstforums vækstpakke har derfor til formål: At tilskynde til flere og nye vækstvirksomheder i regionen; At fremme en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur i regionen. Vækstpakken fokuserer på målgruppen af virksomheder, der er regionalt og internationalt orienterede. Det vurderes, at vækstpakken bl.a. er velegnet til virksomheder i forskellige videnbaserede miljøer, spin-outs/intraprenører og kreative brancher (f.eks. mode, film, spil m.v.). Tilskud kan gives til nyskabende og markante projekter, der adskiller sig fra almindelig praksis og supplerer igangværende indsatser ved for eksempel at udvikle/afprøve nye metoder og værktøjer. Vækstpakken Vækstpakken skal igangsætte fælles virksomhedsprogrammer, der: o Rammesætter vækstforløb for grupper af virksomheder efter f.eks. acceleratormodel, hvor en ekstern entreprenør indsættes som accelerator i vækstprojektet, eller andre modeller med et stærkt eksternt supportteam; o Med fokus på kompetenceløft indenfor ledelse, administration, afsætning og/eller finansiering det kan f.eks. ske i vækstakademier for virksomhedsledere, intraprenørskabsordninger (spin-outs i samarbejde mellem eksisterende virksomheder og medarbejdere heri, som ønsker at starte virksomhed) eller lignende; o Giver virksomhederne stærke, vækstorienterede netværk (evt. kombineret med mentorordninger) og gør dem egnede til at drage fordel af de nationale rammevilkår; o Ruster virksomhederne til internationalisering bl.a. gennem arbejdet med forretningsplaner og internationale strategier; o Og fremmer en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur i kraft af de enkelte programmer og i kraft af synlighedsaktiviteter i programmerne. Vækstpakken offentliggøres i juni på Vækstforums hjemmeside med ansøgningsfrist d. 29. august Vækstforum udvælger projekterne på sit møde den 27. oktober Projekterne har en varighed af max. 3 år. Vækstpakken - FAQ Hvem kan søge? Vækstforum ønsker stærke partnerskaber bag de enkelte programmer i Vækstpakken, der har faglig styrke til at leve op til vækstpakkens ambitiøse målsætninger. Fortrin gives til operatørkonsortier, hvor flere forskelligartede aktører arbejder sammen eksempelvis forskerparker, Væksthuset, forsknings- og undervisningsinstitutioner, kapitalformidlere, GTS er m.v. Der lægges vægt på, at kompetencer i det etablerede erhvervsliv nyttiggøres f.eks. ved samarbejde med erhvervs- og brancheorganisationer. Og det er et afgørende kriterium, at aktørerne tilsammen repræsenterer et miljø, der udgør en bæredygtig ramme for projektet efter den formelle projektperiode ophører der ønskes således etableret en blivende indsats via de konkrete projekter. 17 af 82 Side 3

18 Vækstfokus Vækstpakken fokuserer på at skabe vækst for de virksomheder, der deltager i projekter/programmer under vækstpakken. Vækst defineres som vækst i enten omsætning eller vækst i antallet af medarbejdere med 60 % over 3 år. Det udgør således det centrale succeskriterium for projekter/programmer under vækstpakken. og der vil blive lagt særlig vægt på ansøgers kompetencer til at screene deltagende virksomheder, der har vækstpotentiale i det beskrevne omfang. Hvor mange projekter? Vækstforum forestiller sig, at der i alt iværksættes 2-3 projekter/programmer finansieret med støtte fra Vækstpakken. Der bliver kun én ansøgningsrunde. Budget? Vækstpakken er på minimum 40 mio. kr. og består af 20 mio. kr. i regionale midler og minimum 20 mio. kr. i strukturfondsmidler. Vækstforum ønsker en stærk gearing af midlerne i vækstpakken. Vækstforum prioriterer projekter, der nyttiggør ikkeregionale midler herunder statslige midler til realisering af partnerskabsaftale med staten. Social- og regionalfondsmidler er til rådighed i det omfang disse programmer er forenelige med det enkelte projektforslags mål, aktiviteter og finansieringsplan. Ansøgningsform? Hvis der indgår social- eller regionalfondsmidler i projektoplægget, så vil ansøgningsskemaet til disse være ansøgningsformatet. Hvis ikke skal ansøger udarbejde et projektoplæg, der indeholder overordnet formål, baggrund, specifikke projektmål, aktiviteter, ansøgers baggrund for at kunne løfte opgaven samt et detaljeret budget med en årlig oversigt over forventet ressourceforbrug på aktivitetsniveau. Evaluering Der ønskes som minimum en kvantitativ effektvurdering midtvejs i projekterne og afsluttende samlet evaluering byggende på relevante kvantitative og kvalitative data. Vejledning? Hosstående score-board danner grundlag for Vækstforums vurdering af de enkelte projektforslag. Vækstforums sekretariat udarbejder vejledning for program i forbindelse med pakkens offentliggørelse. Vækstforums sekretariat står til rådighed for individuel rådgivning om projektidé, overordnet projektdesign og nyttiggørelse af statslige midler til realisering af partnerskabsaftalen med staten. 18 af 82 Side 4

19 Score-Board No. Kriterium Point (1-5) 1. Projektet rammesætter vækstforløb for grupper af virksomheder og/eller skaber kompetenceløft indenfor ledelse, administration, afsætning eller finansiering og/eller ruster virksomhederne til internationalisering 2. Projektet giver virksomhederne stærke, vækstorienterede netværk 3. Projektet fremmer en stærk, erhvervsmæssig vækstkultur 4. Erhvervslivet deltager aktivit 5. Indsatsen er vedholdende og initiativet har potentiale til at forsætte efter projektperioden 6. Initiativet gennemføres af et stærkt partnerskab kompetente og brede operatørkonsortier 7. Projektet har vækstfokus 60% stigning i omsætning eller antal medarbejdere over 3 år 8. Der er tilvejebragt den fornødne medfinansiering og projektet har en høj value-for-money effekt (sammenhæng mellem de ressourcer, der kræves for at gennemføre projektet og de forventede resultater) 9. Projektet er nyskabende og markant 10. Projektet er i oversenstemmelse med erhvervsudviklingsstrategiens bærende principper Score: 5=Helt opfyldt. 4=Næsten opfyldt. 3=Nogenlunde opfyldt. 2=Opfyldt i mindre grad. 1=Ikke opfyldt 19 af 82 Side 5

20 VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Bilag 4.1 Telefon Direkte Fax Web EAN-nr: CVR/SE-nr: Dato: 22. maj 2008 Fornyelse af Partnerskabsaftalen indsatsområder/initiativer i 2008 Sekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter indspil til fornyelsen af partnerskabsaftalen. Indledning og baggrund Vækstforum Hovedstaden indgik i juni 2007 en regional partnerskabsaftale med staten for perioden om vækst og erhvervsudvikling, med en årlig drøftelse af implementeringen af aftalen og deraf justering/fornyelse. Drøftelsen af partnerskabsaftalen mellem Økonomi- og Erhvervsministeren og formandskabet for Vækstforum Hovedstaden finder sted den 17. juni. Status for partnerskabsaftale og udspil forelægges derfor Vækstforum til drøftelse, med henblik på et fælles grundlag til formandskabet til mødet med ministeren. Vækstforumsekretariatet har den 20. maj været til møde med Økonomi- og Erhvervsministeriet og Erhvervs- og byggestyrelsen, hvor sekretariatets udspil blev forelagt. Staten havde til mødet ikke et konkret indspil, hvorfor statens indspil vil blive eftersendt til Vækstforum. Udgangspunktet for drøftelsen af partnerskabsaftalen i 2008 er aftaleteksten fra 2007 og opnåede resultater (se kort resume af status på partnerskabsaftalen). Det forventes, at resultatet af forhandlingerne i juni bliver et kort tillæg til aftalen med de supplerende tiltag man er blevet enige om. Hovedstadsregionen som drivkraft for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark Hovedstadsregionen er Danmarks eneste metropol derfor er det nødvendigt, at der også i den nationale erhvervspolitik er et stærkt fokus på den. Hovedstadsregionen er ikke i konkurrence med resten af landet men derimod i benhård konkurrence med andre europæiske metropolregioner. 20 af 82

21 Hovedstadsregionen har med sin koncentration af mennesker og økonomiske aktiviteter, et større udvalg af uddannelsesmuligheder, højtuddannet arbejdskraft og kompetencer, samt en større koncentration af forskningsinstitutioner og virksomheder end den øvrige del af Danmark. Det er disse elementer som gør storbyer til nøglepunkter og omdrejningspunkt for international handel og kapital. Eksempelvis genereres knap 40 % af dansk økonomi i Hovedstadsregionen, 85 % af de udenlandske investeringer placeres i regionen og 80 % af videnserviceerhvervene ligger i regionen. Hovedstadsregionen adskiller sig i internationale sammenhænge ikke fra mange andre internationale metropoler, der tager del i den internationale konkurrence om vækst og udvikling. Eksempelvis er regionen særlig stærk i et internationalt perspektiv inden for en række typiske metropolklynger: Medicinal- & medicoindustri, Informations- og kommunikationsteknologi, Videnservice og Oplevelsesøkonomi. Men af disse er det kun medicinal/medico, hvor Hovedstadsregionen for alvor er internationalt konkurrecendygtig. Så Hovedstaden er under pres der skal udvikles flere internationalt konkurrencedygtige klynger. Det er problemstillinger som også er blevet belyst og analyseret i den international benchmark-analyse med andre metropoler i Nordeuropa og Nordamerika, som Vækstforum har gennemført sammen med FORA (Erhvervs- og byggestyrelsen). Som Danmarks eneste metropol, har Hovedstadsregionen derfor en særlig rolle og betydning for vækst og udvikling. Der er særlige forudsætninger, der kræver særlige tiltag ellers taber både Hovedstadsregionen og Danmark noget af den drivkraft der i den økonomiske udvikling i disse år. Og en stærk Hovedstadsregion, som udvikler nye styrkepositioner og klarer sig godt i den internationale storbykonkurrence vil være til glæde for den økonomiske vækst i hele landet. Det er positivt, at markeringen af Hovedstadsregionens særlige rolle også er kommet med ind i dette års regionalpolitiske vækstredegørelse fra regeringen. Men der er behov for handling bag ordene, således at regeringen også i konkrete initiativer vedkender sig Hovedstadsregionens særlige rolle og betydning for hele landet. Afslutningsvis skal Øresundsregionens potentiale understreges. Det er Øresundsregionen, der skaber en tilstrækkelig kritisk masse på en række områder for Hovedstadsregionen. Udviklingen og integrationen i Øresundsregionen især mht. til optimal udnyttelse af det fælles arbejdsmarked er en central udviklingsparameter for Hovedstadsregionen. Og gennem udnyttelse af de komplementerende styrker i de to lande kan Øresundsregionen blive Østersøen og Nordeuropas vigtigste metropol og knudepunkt. Forslag til Indsatsområder/initiativer i 2008 Indspillet til indsatsområder/initiativer tager sit udgangspunkt i enten eksisterende indsatsområder (men hvor der er behov for øgede aktiviteter) eller nye indsatsområder, hvor der kan etableres et ægte og gensidigt forpligtende partnerskab mellem regeringen og vækstforum. Forslagene tager udgangspunkt Vækstforums topprioriterede temaer for 2008, som blev drøftet på årets første møde i Vækstforum. Det er endvidere vigtigt, at der er sammenhæng mellem partnerskabsaftalen og erhvervsudviklingsstra- 21 af 82 Side 2

22 tegiens reviderede handlingsplan for Handlingsplanen skal vedtages på Vækstforums møde den 27. oktober. Indsatsområderne er grupperet inden for de 7 overordnede temaer i Partnerskabsaftalen for Uddannelse og arbejdskraftudbud Samarbejde om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Fortsat kraftig fokus på samarbejdet. Vækstforum vil medvirke til, at Arbejdsmarkedsstyrelsen og Beskæftigelsesregionens kommende internationale rekrutteringsenhed etableres sammen med målrettede supplerende initiativer (f.eks. brancherettede indsatser, særlige informationskampagner, arbejdskraftmangel inden for sundhedsområdet, projekter om den kulturelle og sociale dimension af at arbejde i Danmark). Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder Vækstvirksomheder: Området har høj prioritet hos Vækstforum, som gerne ser flere projekter, hvor der kan være et positivt samspil mellem Vækstforums kommende pakke for vækstvirksomheder, statens indsatser og f.eks. Væksthus Hovedstadsregionen. IT-vækstmiljø i verdensklasse: Der har været en god dialog med Videnskabsministeriet om videreudviklingen af IT-væksthuset 5te. Det skal sikres, at planerne kommer helt i mål. Vækstforum har sammen med Symbion arbejdet med indholdssiden, og det forventes, at der igangsættes et større regionalfondsprojekt: CIBIT-Accelerator. Parallelt arbejdes der med de fysiske planer for udbygningen af IT-væksthuset her er der behov for statslig opbakning og samspil. Innovation Udvikling af stærke klynger: Flere af regionens klynger skal være internationalt konkurrencedygtige. Der er behov for en styrket klyngeindsats. Da flere af klyngerne også har national betydning ønskes et samspil med staten om udviklingen: o Medicinal- og medicoklyngen: Gennemføre en uafhængig kvalitativ analyse af rammebetingelserne for nystartede biotech-virksomheder i Region Hovedstaden sammenlignet med andre internationale biotechklynger. o Videnserviceerhvervet: Sammen med erhvervet skal der igangsættes en markant klyngeindsats på grundlag af den gennemførte foranalyse. o Oplevelsesøkonomi (film/tv, mode, design og andre kreative erhverv): Hovedstaden er det absolutte centrum for disse erhverv. Det er vigtigt at staten og statslige institutioner bakker op om udviklingen af erhvervet i Hovedstaden bl.a. gennem oplevelseszonerne. o Informations- og kommunikationsteknologi (IT-vækstmiljø i verdensklasse). 22 af 82 Side 3

23 Forskning og videnspredning Mere forskning på hospitaler og universiteter: Vækstforum afslutter et analyseprojekt om omfang og kvalitet af klinisk forskning i Hovedstaden og Danmark i foråret Analysen viser, at der er behov for styrkelse af den kliniske forskning. Vækstforum/Region Hovedstaden ønsker en dialog med staten og universiteterne, om hvordan forskningen kan styrkes. Styrket forskningsinfrastruktur: Der bør ske en løbende udvikling af forskningsinfrastrukturen: Udvikling af de generelle rammebetingelser (stillingsprofiler/strukturer, ens rammevilkår for forskningsprojekter på hospitaler og universiteter); Udvikling af forsknings- og uddannelsesområder inden for ekspertisefelter, der er vigtige for erhvervslivets fremtidige vækst bl.a. videnservice, IKT og finans; Etablering af nye forskningsinstitutioner med betydning for videntunge erhvervsklynger. Vækstforum ønsker et tæt samspil med staten om denne udvikling. Helt konkret kan det bl.a. være et samspil og dialog med staten om ESSsatsningen i Lund/Sverige (European Spallation Source), som på den ene side klart er en statslig opgave. Men på den anden side bør der også være et formelt samspil med Vækstforum/regionen herom. Markedsføring af Danmark tiltrækning af investeringer og turisme Markedsføring og branding af Hovedstadsregionen: Markedsføringen af Hovedstaden er vigtig også for hele Danmark. Der skal fokus på bedre samspil mellem regionens indsats og initiativer og de forskellige statslige puljer og indsatser for global markedsføring og branding af Danmark. Styrket og ligeværdigt samarbejde mellem VisitDenmark, Invest in Denmark, Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity skal føre til, at der også er en markant statslig opbakning til markedsføring og branding af Hovedstaden. Og der bør ske en specialisering af arbejdet gennem øget arbejdsdeling baseret på organisationernes spidskompetencer f.eks. således at indsatsen i forhold til kongresturismen varetages af de regionale organisationer, som besidder ekspertisen. Energi World Energy Showroom: Vækstforum har givet en betinget støtte til World Energy Showroom (WES) på Amager. WES skal være et formidlings- og udviklingssted for klima- og energiteknologier. Det er vigtigt, at der er et tæt samspil med staten om projektet så der på den måde kan skabes et yderligere fyrtårnsinitiativ til markering af Klimatopmødet COP-15. Øresund og det internationale udsyn Øresundsorganisationerne: En positiv udvikling og integration i hele Øresundsregionen er vigtig for Hovedstadsregionens positive udvikling. Det er vigtigt, at der fortsat er et markant statsligt engagement i de forskellige Øresundsorganisationer. For en række af Øresundsorganisationerne er der behov for at den statslige medfinansiering fra 2009 og fremefter afklares det drejer sig om Øresund Direkt, Øresund Science Region, Øresund Entrepreneurship Academy. Der skal aftales forløb for denne afklaring. 23 af 82 Side 4

24 VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Bilag 4.2 Telefon Direkte Fax Web EAN-nr: CVR/SE-nr: Dato: 22. maj 2008 KORT OVERSIGT OVER STATUS PÅ PARTNERSKABAFTALERNE Til notatet Fornyelse af Partnerskabsaftalen indsatsområder/initiativer i 2008 er der udarbejdet en kort oversigt over status. Den meget lange og detaljerede statusbeskrivelse findes på Danmarks Vækstråds hjemmeside. Den nu værende partnerskabsaftale indeholder 7 temaer med tilhørende 36 indsatsområder. Indsatsområderne udspringer for en væsentlig del af Vækstforum Hovedstadens Erhvervsudviklingsstrategi og indeholder særligt på området Uddannelse og arbejdskraftudbud både regionale og nationale initiativer. Generelt er indsatsområderne kommet godt i gang. Som det også fremgår af Status for Vækstforums arbejde udmøntning af erhvervsudviklingsstrategiens initiativer og disponering af midler er der på knap 2/3 af indsatsområderne igangsat projekter og der forventes igangsat projekter indenfor yderligere ¼ af indsatsområderne. Men målene om partnerskaber på tværs af regionen og uddelegering af rollen som leadpartner har sænket fremdriften af igangsættelsen af projekter indenfor indsatsområderne. Status viser også, at det er relativt få initiativer, som er udviklet i et genuint partnerskab mellem stat og vækstforum. Det er i de fleste tilfælde enten initiativer som vækstforum har drevet frem med kun lille engagement fra staten eller landsdækkende national initiativer med mere eller mindre inddragelse af vækstforaene, dette gælder især for initiativerne under området Uddannelse og arbejdskraftudbud, hvor der så til gengæld i flere tilfælde er anvendt regionale uddannelsesmidler. Indsatsområde Proces Status Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud 1. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes. I gang Midler bevilliget fra Regionsrådet og Socialfond. 2. Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. I gang Midler bevilliget fra Regionsrådet 24 af 82

25 3. Flere unge med indvandrerbaggrund I gang Midler bevilliget fra Regionsrådet fuldfører en påbegyndt erhvervsuddannelse 4. Indsats for flere praktikpladser. Afventer Under forberedelse - Led i Regionale Udviklingsplan 5. Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående uddannelser. 6. Samarbejde om den regionale udmøntning af nationale uddannelsesindsatser. I gang Løbende Midler bevilliget fra Regionsrådet Knyttet til professionshøjskolernes udviklingskontrakter næste opfølgning efteråret Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlægende færdigheder, eller som har behov for opkvalificering 8. Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- Afventer I gang Under forberedelse - Led i Regionale Udviklingsplan Midler fra regioner og nationalt. og uddannelsespolitikken. 9. Kompetenceregnskab for hele Øresundsregionen. Under- Midler søgt regionalt og nationalt vejs 10. Matematik, natur og teknologi i verdensklassevejs Under- Midler søges regionalt 11. Øge arbejdskraftudbuddet. Under- Midler søges regionalt vejs 12. Samarbejde om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Undervejs Knyttes til statsligt initiativ Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 13. Styrket kvalitets- og kompetenceløft i I gang Midler regionalt og nationalt rådgivningsindsatsen. 14. Specialiserede rådgivningstilbud. I gang Midler nationalt 15. Styrket adgang til kapital. Under- Midler nationalt vejs 16. IT-vækstmiljø i verdensklasse Under- Midler søges regionalt og nationalt vejs 17. Øresund Entrepreneurship Academy (ØEA). I gang Yderligere midler søges regionalt og nationalt Tema 3. Innovation 18. Knudepunkt for mobil og trådløs kommunikation. Under Midler søges regionalt vejs 19. Brugerdreven innovation. Løbende Midler søges regionalt og nationalt 20. Copenhagen Innovation Center. I gang Midler tilvejebragt regionalt og nationalt 21. Deltagelse i internationale forskningsog teknologi-udviklingsprogrammer. I gang Finansiering fra Regionsrådet til Bruxelles kontor 25 af 82 Side 2

26 22. Vækstforum som samarbejdspart. Løbende Dialog med RTI om fælles projekter 23. Ny viden til byggefagene. Under Midler søges regional og nationalt vejs Tema 4. Forskning og Videnspredning 24. Styrket videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv. 25. Mere forskning på hospitaler og universiteter. 26. En samlet indgang til innovationssystemet. I gang Under vejs Under vejs Delaktiviteter gennemført Del af Region Hovedstadens forskningsstrategi Midler fra regionalt og nationalt hold Tema 5. Markedsføring af Danmark tiltrækning af investeringer og turisme 27. Markedsføring af Region Hovedstaden. I gang Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity, der er søgt midler til delprojekter 28. Kultur- og oplevelsesøkonomi. I gang Det interaktive hus og Fashion Accelrator 29. Indsats for internationale videnskabelige kongresser til Region Hovedstaden. Under vejs Wonderful Copenhagen Midler søges nationalt og regionalt 30. Arkitektur & Design. Under Midler søges regionalt og nationalt vejs 31. Region Hovedstaden Nordeuropas center for store begivenheder. I gang Wonderful Copenhagen Midler søges regionalt og nationalt 32. Attraktiv international videnservice region. I gang Yderligere midler søges regionalt og nationalt Tema 6. Energi 33. Samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Under vejs Midler fra Vækstforum til WES bevilliget Tema 7. Øresund og det Internationale udsyn 34. Udvikle og Styrke Øresund Science Region. I gang 35. International benchmark af Region Hovedstaden. I gang 36. Informationsformidling via Øresund Direct. I gang Regionale midler på plads Første del gennemført Anden del igangsættes Nyt grundlag undervejs 26 af 82 Side 3

27 VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Bilag 5.1 Fax Web EAN-nr: Dato: 22. maj 2008 SAMARBEJDSPLATFORM MELLEM RÅDET FOR TEKNOLOGI OG INNOVATION (RTI) OG REGIONALE VÆKSTFORA/REGIONERNE Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender oplægget til strategisk samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation (RTI). Baggrund: Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) gennemførte ultimo 2007 en rundbordssamtale med de regionale vækstfora/regionsrådene med henblik på at skabe øget sammenhæng mellem den regionale og nationale innovationsindsats. På mødet var der bred enighed om, at der er et stort interessefællesskab mellem RTI og vækstforaene/regionerne mht. indsatsen inden for innovation og videnspredning. Som opfølgning på mødet er der udarbejdet et oplæg til, hvordan samarbejdet kan styrkes ved at skabe større sammenhæng mellem regionernes og RTI s forskellige indsatser på innovationsområdet. Målet med en fælles indsats er: Mere målrettet anvendelse af de samlede offentlige midler Større volumen og synergi i indsatsen, nationalt, regionalt og på tværs af regioner Bedre grundlag for prioritering af RTI s og vækstforas midler En samarbejdsmodel med gensidig høring samt udvikling af metoder til fælles administration og bevillingskompetence. Samarbejdet mellem parterne skal baseres på ligeværdighed, frivillighed og fleksibilitet og på den enkelte regions specifikke behov. 27 af 82

28 Om RTI og vækstfora: Rådet for Teknologi og Innovation udmønter den statslige indsats inden for forskning, innovation og kompetenceudvikling. RTI s årlige ramme er på cirka 800 mio. kroner. Midlerne primært udmøntes til videninstitutioner. Selv om midlerne udmøntes nationalt, fremhæver RTI, at midlerne i høj grad kan bidrage til at fremme den regionale innovationsindsats, og til at de regionalt opstillede mål på området indfries. En nylig opgørelse fra Dansk Regioner viser, at 26 procent af regionernes investeringer i 2007 gik til fremme af innovation. Der er derfor væsentlige argumenter for et betydeligt interessefællesskab mellem RTI og de regionale vækstfora. Samtidig er det relevant at inddrage regionsrådene, da det primære ansvar for sundhedsvæsen og teknologioverførsel, hvor der foregår meget forskning, innovation og videnspredning mellem den offentlige og private sektor. Forslag til samarbejdsområder: Konkret foreslås følgende samarbejdsområder: 1. Udvikling af rammer for systematisk dialog og koordinering mellem RTI og vækstfora og i relevante sammenhænge regionsrådene, herunder: Årlige rundbordssamtaler (næste gang ultimo 2008) Fælles årsplan for koordinering af aktiviteter Procedurer for gensidig orientering om udbud af innovationsmidler 2. Sammenhæng og overblik over den nationale og regionale innovationsindsats, herunder: At der udarbejdes en oversigt over nationale og regionale puljer og programmer, blandt andet i form af en webportal til virksomheder Fælles database over bevillinger med henblik på et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige prioriteringer Sikring af sammenhæng i rådgivnings- og informationsindsatsen over for virksomheder 3. Videnudveksling og læring om best practice, herunder: Regelmæssig drøftelse af samarbejdet mellem RTI og vækstfora i vækstforumnetværket i Danske Regioner Fælles analyser, seminarer, konferencer mv. 4. Fælles pilotprojekter og innitiativer: Frem til rundbordssamtalerne i 2008 identificeres samarbejdsprojekter. Det kan for eksempel dreje sig om at understøtte bestemte innovationsnetværk, udbredelse af Erhvervs-phd.-ordningen mv. 28 af 82 Side 2

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne

Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 29. APRIL 2008 Platform for strategisk samarbejde mellem RTI og regionerne 1. Sammenfatning Dette oplæg er udarbejdet som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI)

Læs mere

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora

INNOVATIONDANMARK. Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora INNOVATIONDANMARK Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora Rådet for Teknologi og Innovation < Strategisk samarbejdsaftale

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION HOVED- STADEN

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION HOVED- STADEN 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION HOVED- STADEN Regeringen og Vækstforum Hovedstaden indgik i juni 2007 en

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008 kl. 13-14.45 hos Amagerforbrænding, København.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008 kl. 13-14.45 hos Amagerforbrænding, København. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 12.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND 20. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION NORDJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Nordjylland indgik i juni

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Hovedstaden

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Hovedstaden Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Hovedstaden Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 1. september 2008 kl. 13-15.00 hos Københavns kommune. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 15.

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram

Bilag 20. Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Bilag 20 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag, den 19. november 2007 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) Spirende klynger (initiativ

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

1. Velkomst og introduktion ved overborgmester Ritt Bjerregaard (15 min.) Oplæg ved administrerende direktør Peter Holmen Jensen, Aquaporin

1. Velkomst og introduktion ved overborgmester Ritt Bjerregaard (15 min.) Oplæg ved administrerende direktør Peter Holmen Jensen, Aquaporin VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 20. august

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Udspil vedr. erhvervsfremme:

Udspil vedr. erhvervsfremme: Udspil vedr. erhvervsfremme: Forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet December 2017 1 Problemet Regeringens eftersyn af erhvervsfremme og en regional analyse af fødevarelandskabet

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet?

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden den 28. februar 2008 kl i Bella Centeret.

Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden den 28. februar 2008 kl i Bella Centeret. VÆKSTFORUM FOR HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato:

Læs mere

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008

Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer Mandag den 18. februar 2008 1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere