TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel"

Transkript

1 Pædagogik & Undervisning Esbjerg Kommune Ydelser i Pædagogik & Undervisning TILBUD TIL Kunde Tilbuddets titel Telefon Telefax

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING LOVGRUNDLAGET FOR PÆDAGOGIK & UNDERVISNINGS ARBEJDE ORGANISERING AF PÆDAGOGIK & UNDERVISNING Organisationsdiagram YDELSER I PÆDAGOGIK & UNDERVISNING Konsultative ydelser Udvikling af læringstilgange og inklusion Implementering af målstyret læring og kompetenceudvikling af fagpersoner Rådgivning til lærere, pædagoger og andre fagpersoner Rådgivning til børn, unge og forældre Deltagelse i visitationsmøder Læsepædagogisk bistand Rådgivning og bistand omkring børn med alvorlig synsnedsættelse Sprogscreening og rådgivning omkring tosprogede børn Udredning Undervisning og behandling til børn og unge Motorik: fysio- og ergoterapi Tale-høre-området KONTAKT TIL PÆDAGOGIK & UNDERVISNING... 15

3 1 INDLEDNING Pædagogik & Undervisning er etableret som en faglig og dynamisk stabsfunktion i Børn & Kultur. Pædagogik & Undervisning skal understøtte implementeringen af Børn- & Ungepolitikken, herunder målsætningerne om helhedstænkning, inklusion og forebyggelse. Nedenfor er det beskrevet, hvordan Pædagogik & Undervisning vil bidrage til, at hele Børn & Kultur når i mål med Børn & Unge-politikken: Hvad mener vi, når vi siger Helhedstænkning Børn- & ungepolitikken skal skabe sammenhæng og helhed for børn og unge. Pædagogik & Undervisning skal derfor fremme sammenhængende og koordinerede indsatser på tværs, så barn og forældre oplever en rød tråd. Pædagogik & Undervisning skal bidrage til et opgør med silotænkning. Inklusion Inklusionsdagsordenen forstås i Esbjerg Kommune ud fra en vision, hvor børn og unge har lige muligheder for at deltage i fællesskabet og fællesskabets aktiviteter. Ved inklusion forstås, at Pædagogik & Undervisning aktivt understøtter skoler, dagtilbud og familieområdet i at udvikle læringsmiljøer for alle børn og unge. Forebyggelse, jf. bl.a. Paradigmeskifte 2.0 Med Paradigmeskifte 2.0 har Esbjerg Kommune sat fokus på en forebyggende tilgang, hvor anbringelse i udgangspunktet altid er sidste alternativ, og hvor man i stedet ønsker at arbejde med langsigtede barndomsforløb og gradvis nedtrapning. Pædagogik & Undervisning understøtter arbejdet med forebyggelse generelt, og spiller ind i den forandringsproces, hvor støtte i eget miljø altid er målet, ligesom indsatser sker ud fra et forløbsperspektiv som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen. At arbejde helhedsorienteret og tværgående er udgangspunktet for Pædagogik & Undervisning. Dette afspejler sig i Pædagogik og Undervisnings organisering i tværfaglige teams, der til den enkelte opgave vurderer og inddrager de nødvendige fagligheder. Vores medarbejdere kan varetage opgaver inden for bl.a. tale-høre-syn, fysioog ergoterapi, AKT, psykologbistand samt proces- og projektarbejde på dagtilbuds-, skole- og familieområdet. Pædagogik & Undervisnings tværfaglige teams arbejder i geografisk opdelte områder, der bringer medarbejderne i Pædagogik & Undervisning tæt på hverdagen på skoler og i institutioner. På den måde sikrer vi kendskab og kontinuitet i samarbejdet med skoler og i institutioner.

4 Dette dokument indeholder en oversigt over ydelser, Pædagogik & Undervisning kan tilbyde. I den enkelte opgave foretager vi i dialog med skoler, institutioner og forældre altid en konkret vurdering af, hvad der er behov for, og hvad der kan skabe den størst mulige effekt for vores børn og unge. Dokumentet er blevet til i dialog mellem Pædagogik & Undervisning og skole-, dagtilbuds- og familieområdet med ambitionen om, at Pædagogik & Undervisning skal kunne bidrage positivt til at nedbryde silotænkning og skabe helhed på tværs af Børn & Kultur. Det er en prioritet for Pædagogik & Undervisning at reagere hurtigt og præcist på vores samarbejdspartnere i Esbjerg Kommunes efterspørgsel og behov. Det skal være enkelt og let at komme i kontakt med Pædagogik & Undervisning. Derfor er Pædagogik & Undervisning organiseret med teamledere, der fungerer som den tydelige indgang og kontaktpersoner for vores samarbejdspartnere. 2 LOVGRUNDLAGET FOR PÆDAGOGIK & UNDERVISNINGS ARBEJDE Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (folkeskoleloven) Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud med videre til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om friskoler og private grundskoler med videre Bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven)

5 3 ORGANISERING AF PÆDAGOGIK & UNDERVISNING Pædagogik & Undervisning er organiseret med tre tværfaglige, geografisk opdelt teams som det bærende princip. At teamet er tværfagligt sammensat betyder for os, at teamet i den enkelte opgave vurderer og inddrager de fagligheder og kompetencer hos vores medarbejdere, der vil bidrage bedst til at løse opgaven. I alle teams findes følgende faglige kompetencer og ressourcer: Psykolog Tale-høre-lærer Fysioterapeut Pædagogisk konsulent Læringskonsulent, der indgår i projekt- og udviklingsarbejde, der foregår ude på skolerne og i dagtilbuddene. Specialkonsulenter med et særligt ansvarsområde - eksempelvis synskonsulenten og tosprogskonsulenten Et teams kerneopgave er at fremme helhedstænkning, inklusion og forebyggelse, jf. Børn og ungepolitikken. For at teamet kan lykkes heri, bidrager de enkelte medarbejdere med deres faglighed og ekspertise til i fællesskab at sikre en opgaveløsning, der gør op med silotænkning, så børn og forældre oplever en rød tråd i samarbejdet med os og vores samarbejdspartnere på tværs af Esbjerg Kommune. Det betyder, at hver enkelt medarbejdergruppe har nogle særlige ansvarsopgaver, der ligger tæt op ad deres faglighed. Men det betyder også, at disse ansvarsopgaver altid bidrager til, at teamet som en helhed kan løfte hele opgaven omkring Esbjerg Kommunes børn og unge. Derfor er Pædagogik & Undervisning heller ikke bygget op omkring den enkelte faggruppes ydelser, men omkring teamets ydelser som et hele. Teamet løser sine opgaver inden for et geografisk afgrænset område svarende til to eller tre distrikter i skole- og dagtilbudsstrukturen. Hvert team ledes af en teamleder, der også er indgangen til dialog omkring og iværksættelse af støtte og ydelser fra Pædagogik & Undervisning. Teamlederen er på den måde en tæt samarbejdspartner med bl.a. skoleog dagtilbudslederne.

6 3.1.1 ORGANISATIONSDIAGRAM Chef for Pædagogik & Undervisning Sekretariat Team 1 Team 2 Team 3 Skoler Dagtilbud - Familieområdet

7 4 YDELSER I PÆDAGOGIK & UNDERVISNING I Pædagogik & Undervisning sondrer vi mellem: Konsultative ydelser (rådgivning og vejledning) Udredning Undervisning og behandling De konsultative ydelser er en hjælp til at forstå og arbejde med børnemiljøer, samspil i klasser og børnegrupper og udvikling af pædagogiske tiltag. De konsultative ydelser er en hjælp til forældre og professionelle i Esbjerg Kommune i forhold til at tilrettelægge pædagogiske miljøer omkring børnene, som bedst opfylder deres behov. De konsultative ydelser understøtter desuden skole- dagtilbud og familieområdet i forståelsen for og arbejdet med - det enkelte barns særlige udfordringer. En udredning er en faglig vurdering af et barn, der kan foretages efter aftale med forældrene. Udredningen er et arbejdsredskab, der højner viden om barnet, så de professionelle kan arbejdet kvalificeret med barnet i skolen eller i dagtilbuddet. Undervisning og behandling til børn kræver som udgangspunkt en indstilling og tilbydes i Pædagogik & Undervisning på tale-høre-området og det motoriske område. Undervisning og behandling kan foregå både i individuelle forløb og i grupper. En skole- eller dagtilbudsleder, repræsentanter fra familieområdet, forældre samt barnet eller den unge selv kan henvende sig til Pædagogik & Undervisning. Ved hver enkelt henvendelse foretager vi i dialog en konkret vurdering af, hvad der er behov for, og hvad der kan skabe den størst mulige effekt for vores børn og unge. For skoler og dagtilbud forventes det, at der har været iværksat forskellige tiltag på niveau 1 (i klassen/gruppen) og niveau 2 (Institutions- eller skoleniveau) altså i klassen og på skoleniveau før der laves en indstilling på barnet med henblik på visitation til en særlig type undervisning eller visitation til specialtilbud. Pædagogik & Undervisning kan i den forbindelse yde rådgivning og vejledning på niveau 1 og 2, hvis dagtilbuds- eller skolelederen vurderer, at der er behov for dette.

8 4.1 KONSULTATIVE YDELSER UDVIKLING AF LÆRINGSTILGANGE OG INKLUSION Pædagogik & Undervisning har ansat læringskonsulenter, hvis arbejde er direkte rettet mod dagligdagen på skoler og institutioner. Læringskonsulenterne spiller på den måde en væsentlig rolle i implementeringen af strategiske tiltag på tværs af Børn & Kultur - herunder hvordan den enkelte institution kan styrke elementerne i folkeskolereformen og i Fremtidens Dagtilbud. Læringskonsulenterne arbejder i den forbindelse med at få gjort viden, metoder og værktøjer brugbare for både lærere, pædagoger, ledere, forældre og elever. Læringskonsulenterne arbejder med udvikling af læringstilgange og bistår fagpersoner på skoler og i dagtilbud med at omsætte nye tilgange til praksis. Herudover har læringskonsulenterne et særligt fokus på, hvordan både skoler og dagtilbud kan finde nye måder at arbejde med inklusion på, så der sikres læringsmiljøer for alle børn og unge IMPLEMENTERING AF MÅLSTYRET LÆRING OG KOMPETENCEUDVIKLING AF FAGPERSONER Pædagogik & Undervisning har en funktion som tovholder på implementeringen af Børn & Kultur i Esbjerg Kommunes arbejde med evidensprogrammer, effektbaseret styring og målstyret læring. Med målstyret læring sigter Esbjerg Kommune efter, at arbejde på en måde, der sikrer mest mulig læring og udvikling for vores børn. Læringskonsulenterne i Pædagogik & Undervisning gennemfører forskellige typer af målrettede kompetenceudviklingsforløb, der i samarbejde med skolen eller dagtilbuddet fleksibelt tilpasses de konkrete udfordringer og behov. Det betyder, at Pædagogik & Undervisnings medarbejdere med udgangspunkt i forskningsresultater og praksisnær viden fra Børn & Kulturs institutioner, arbejder med kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre fagpersoner ift., hvordan det pædagogiske arbejde og undervisningen kan løftes, så børnenes læring og trivsel forbedres. Desuden vejleder læringskonsulenterne løbende lærere, pædagoger samt skole- og dagtilbudsledere om generelle temaer og i konkrete faglige og didaktiske spørgsmål.

9 4.1.3 RÅDGIVNING TIL LÆRERE, PÆDAGOGER OG ANDRE FAGPERSONER Pædagogik & Undervisning yder rådgivning og vejledning på niveau 1 (i klassen/gruppen) og niveau 2 (Institutions- eller skoleniveau) i forbindelse med: Adfærd og generel trivsel Sproglige eller motoriske udfordringer Fagligt niveau og lignende AKT-problematikker Herudover deltager Pædagogik & Undervisning efter behov i overleveringsmøder v. skolestart, overgang til specialtilbud og skoleskift. Bekymringsbørn ift. adfærd og generel trivsel, sproglige eller motoriske udfordringer, fagligt niveau eller lignende Som udgangspunkt arbejder Pædagogik & Undervisning med afklarende samtaler i forløb på 1 til 3 gange. Herefter vurderes, om problemstillingen er afhjulpet eller kan afhjælpes i regi af dagtilbuddet eller skolen, eller der er behov for en udredning af barnet. Rådgivning og indsatser i forbindelse med AKT-problematikker Pædagogik & Undervisning arbejder med: Her-og-nu-sparring på baggrund af henvendelse fra skoler Klasseindsatser på baggrund af indstilling fra skoler Indsats ift. enkelte elever på baggrund af indstilling fra skoler Indsats målrettet skoleforsømmere og elever med problematiske skoleskift RÅDGIVNING TIL BØRN, UNGE OG FORÆLDRE Pædagogik & Undervisning tilbyder rådgivning og vejledning til børn, unge og forældre via samtaler evt. med yderligere deltagelse af fagpersoner omkring barnet. Rådgivning og vejledning kan også gennemføres i forbindelse med ikke-indstillede børn. Pædagogik & Undervisning kan efter nærmere aftale også tilbyde anonym rådgivning. Forældre, børn og unge kan henvende sig til Pædagogik & Undervisnings teamledere, hvis de oplever bekymringer ift. barnets adfærd og generelle

10 trivsel, barnets sproglige eller motoriske funktionsniveau eller barnets faglige niveau, hvis dette er af en karakter, hvor klassens lærerteam og skolens lærere med specialviden ikke alene kan afhjælpe barnets udfordringer. Som udgangspunkt arbejder Pædagogik & Undervisning med afklarende samtaler i forløb på 1 til 3 gange. Herefter vurderes, om problemstillingen er afhjulpet eller kan afhjælpes i regi af dagtilbuddet eller skolen, eller der er behov for en udredning af barnet. Medarbejderne i Pædagogik & Undervisning er underlagt tavshedspligt, og samtaler med disse er derfor fortrolige. Hvis der laves en indstilling på barnet, har medarbejderne dog herefter journalpligt i sagen - der kan i så fald begæres aktindsigt af sagens parter DELTAGELSE I VISITATIONSMØDER Medarbejdere i Pædagogik & Undervisning deltager i visitationsmøder og lignende efter behov og forudgående aftale LÆSEPÆDAGOGISK BISTAND Læsekonsulenten yder rådgivning og vejledning til skolerne særligt målrettet læsevejlederne på den enkelte skole. Formålet med ydelsen er at opkvalificere den forebyggende, foregribende og den indgribende læseindsats RÅDGIVNING OG BISTAND OMKRING BØRN MED ALVORLIG SYNSNEDSÆTTELSE Synskonsulenten yder rådgivning til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Synskonsulenten varetager herudover tildeling og indkøb af hjælpemidler til undervisningsbrug samt undervisning i brugen af disse til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. Synskonsulenten arbejder i Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen samt Billund Kommuner.

11 4.1.8 SPROGSCREENING OG RÅDGIVNING OMKRING TOSPROGEDE BØRN Tosprogskonsulenten foretager sprogscreening af alle tosprogede skolestartere. Tosprogskonsulenten foretager desuden i forbindelse med indskrivning af tosprogede elever visitationssamtaler med familien og varetager skoleplaceringsopgaven, såfremt barnet skal i modtageklasse.

12 4.2 UDREDNING En udredning er en faglig vurdering af et barn, der kan foretages efter aftale med forældrene. Udredningen er et arbejdsredskab, der højner viden om barnet med henblik på at målrette de professionelle indsatser omkring barnet. Udredning kan foretages i forhold til barnets tale, sprog, hørelse, adfærd, motorik, udvikling generelt, faglige vanskeligheder, læse- og stavevanskeligheder samt behov for støtte ved skolestart. Pædagogik & Undervisning kan foretage en udredning af et barn, hvis en daginstitution eller en skole finder det relevant ift.: Barnets adfærd og generelle trivsel Barnets sproglige eller motoriske funktionsniveau Barnets faglige niveau, hvis dette er af en sådan karakter, at det ikke umiddelbart kan afhjælpes på skolen ved hjælp af klassens lærerteam og skolens lærere med specialviden Forud for udredningen skal accept altid indhentes fra forældrene. En udredning kan gennemføres med inddragelse af forskellige tests. Det kan være kognitive tests (barnets evne til at lære), følelsesmæssige tests, faglige tests (dansk og matematik) og tests, der undersøger barnets sprogudvikling. Det kan også være undersøgelser og tests i forbindelse med barnets motoriske udvikling. En udredning indgår i visitationsgrundlaget, hvis et barn skal visiteres til støttetimer eller henvises til specialiserede tilbud uden for almenområdet. Udredningen er ligeledes en del af grundlaget, hvor barnet skal modtage undervisning eller behandling i regi af Pædagogik & Undervisning. Det er værd at bemærke, at institutionslederen skal inddrage Pædagogik & Undervisning med henblik på udredning, når en elev indstilles til specialtilbud. Institutionslederen kan dog bede om en udredning af andre elever for at kunne løse opgaven i egen instiution bedre og mere målrettet.

13 4.3 UNDERVISNING OG BEHANDLING TIL BØRN OG UNGE MOTORIK: FYSIO- OG ERGOTERAPI Pædagogik & Undervisning kan efter undersøgelse og indstilling tilbyde behandling/træning enten individuelt eller i grupper til børn med motoriske vanskeligheder. Undersøgelse og evt. indstilling kan ske efter henvendelse til Pædagogik & Undervisning. Både skoler, dagtilbud, familieområdet og forældre kan henvende sig. Pædagogik & Undervisning betjener ud over børn fra Esbjerg Kommune også børn fra Fanø Kommune TALE-HØRE-OMRÅDET På tale-høre-området kan Pædagogik & Undervisning, efter barnet er indstillet, tilbyde individuel undervisning i moduler à maksimalt 6 gange. Undersøgelse og evt. indstilling kan ske efter henvendelse til Pædagogik & Undervisning. Både skoler, dagtilbud, familieområdet og forældre kan henvende sig. På tale-høre-området er vores undervisning rettet mod børn med: - Kommunikative vanskeligheder - Sproglige vanskeligheder - Fonologiske vanskeligheder - Semantisk pragmatiske vanskeligheder - Stemmevanskeligheder - Stammen - Læbe-, kæbe-, ganespalte - Hørevanskeligheder - Læsp - Snøvl Vi opfordrer til, at forældre og pædagogisk personale deltager aktivt i forløbet. Efter maks. 6 undervisningsgange foretager vi en revurdering og stillingtagen til det videre forløb omkring barnet.

14 Der er på tale-høre-området også mulighed for, efter barnet er indstillet, at deltage i gruppeforløb i form af tale-/sproggrupper, der forløber intensivt i perioder af begrænset længde. Afsluttende gennemføres på tale-høre-området også, efter barnet er indstillet, intensive individuelle forløb, typisk med flere ugentlige undervisningsgange og/eller konsultativ bistand til børn med eksempelvis hørenedsættelse, dyspraksi eller dysarti, læbe-, kæbe- eller ganespalte, stemmevanskeligheder eller andre dysfunktioner. Disse forløb vil typisk være længerevarende.

15 5 KONTAKT TIL PÆDAGOGIK & UNDERVISNING Det er en prioritet for Pædagogik & Undervisning at reagere hurtigt og præcist på vores samarbejdspartnere i Esbjerg Kommunes efterspørgsel og behov. Det skal være enkelt og let at komme i kontakt med Pædagogik & Undervisning. Derfor er Pædagogik & Undervisning organiseret med teamledere, der fungerer som den tydelige indgang og kontaktpersoner for vores samarbejdspartnere. Kontaktoplysninger på vores teamledere fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside. Skoler, institutioner og familieområdet kan i samråd med forældre henvende sig til Pædagogik & Undervisning. Forældre eller barnet selv kan også henvende sig direkte.

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg. J.nr. 2015/ Forsidefoto : Fællesrådgivningen

Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg. J.nr. 2015/ Forsidefoto : Fællesrådgivningen Virksomhedsplan Fællesrådgivningen for børn og unge Frederiksberg Kommune Rådhuset 2000 Frederiksberg ppr@frederiksberg.dk J.nr. /0007109 Forsidefoto : Fællesrådgivningen Indholdsfortegnelse Om Fællesrådgivningen

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn- og Familieafdelingen består af rådgivnings- og behandlingstilbud inden

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017

Værd at vide om. Center for Børn & Familier AUG 2017 Værd at vide om AUG 2017 Velkommen I har vi valgt, at samle fagfolk og tilrettes efter de behov familierne har, således at vi institutioner med særlig viden om de mange for- så vidt muligt kan løse de

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE

BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE BØRN OG UNGE ORGANISATIONSBESKRIVELSE 1 BØRN OG UNGE ORGANISATIONSESKRIVELSE INDHOLD Børn og Unge - Helt grundlæggende... 4 Sådan er Børn og Unge opbygget... 5 Tæt på de tre centre... 7 Det politiske perspektiv...

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune

Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD

AKT-FORLØB FOR DAGTILBUD TCBUs opgave Opgaven for Tværfagligt Center er at bidrage til, at lærere, pædagoger og ledere kan lykkes med kerneopgaven: at skabe udviklende læringsmiljøer for alle børn og unge Karin Oudshoorn Adm.

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: PPR leder Jakob Vejlø Dato: 22. april 2010 Sagsid.: Version nr.: 2 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Kvalitetsstandard for

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen

PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen PPR s ydelseskatalog 2008 BUR-delen 1. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning en funktion under Børne- og Unge Rådgivningen. Side 2 2. PPR funktionen generelt..side 2 3. PPR funktionens fokusområder 2008...Side

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Samarbejdsgrundlag Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune 1 Indhold 1) Forord... 3 2) Hvorfor samarbejde?... 4 Det siger loven... 4 PPR s kerneopgave...

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune G-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens G-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte G-klasse, er du velkommen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skolens ledelse Didaktisk leder

Skolens ledelse Didaktisk leder Skolens ledelse Didaktisk leder Ledelse af sup. undervisning og vejledning Ledelse af skolens udvikling Ledelse af ressourcemøder Faglig indsatser ift. dansk, matematik, naturfag, dansk som andet sprog

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Hvorfor springe ud i en ny struktur:

Hvorfor springe ud i en ny struktur: Visionen bag reformen på børneområdet i Billund Hvorfor springe ud i en ny struktur: Vores vigtigste råstof er børnene, deres liv, læring og udvikling, så de kan blive livsduelige voksne. Der skal sikres

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere