Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget"

Transkript

1 ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig befrugtning på en klinik, adgang til børnelovens anerkendelsesprocedure. Bemærkninger til beslutningsforslaget 1. Formålet med beslutningsforslaget Formålet med forslaget er ligestille børnefamilier. Forældrepar, der består af en mand og en kvinde, har med børneloven af 2001 fået adgang til en simpel anerkendelsesprocedure, som gør det enkelt at anerkende forælderskab i forbindelse med fødsel. Når lesbiske får børn, er der ikke en tilsvarende mulighed for at anerkende forælderskabet. Her må moderens partner stedbarnsadoptere barnet, men denne procedure har en række uheldige konsekvenser, idet stedbarnsadoption ikke kan finde sted ved fødslen: 1. Et barn af et forælderpar af samme køn nyder ikke samme beskyttelse som andre børn, idet dets ene forælder ikke anerkendes. Dør den biologiske mor er barnet forældreløst. 2. Forælderpar af samme køn har ikke ret (pligt) til at være sammen og støtte hinanden i tiden efter fødslen. 3. Forælderpar af samme køn har ikke samme adgang til orlovsydelser som forælderpar bestående af begge køn. Medmoderen har ikke mulighed for orlov ved fødslen, hvor en far modsat har adgang til fædreorlov. Et forælderpar af samme køn har samlet kun 50 ugers orlov til rådighed, mens andre har 52 uger. 4. Bliver en mand, der er studerende, far, kan han få 6 måneders ekstra SU. Dette kan en medmor ikke. 5. Dør moderen før stedbarnsadoption har fundet sted, er barnet forældreløst, idet barnet ikke er i familie med medmoderen. I denne situation kan medmoderen heller ikke sidde i uskiftet bo. 6. Dør medmoderen før stedbarnsadoption er barnet ikke tvangsarving efter hende. Med forslaget ligestilles disse familier med andre familier, og de kan fokusere på det at være familie i stedet for på bekymringer over at befinde sig i et juridisk tomrum. Lesbiske kan blive gravide enten ved behandling på en klinik eller ved hjemmeinsemination. Hidtil har lesbiske alene kunnet blive behandlet på de såkaldte jordemoderklinikker, men i sidste folketingssamling gennemførtes en ligestilling, så alle kvinder uanset familieform kan behandles med kunstig befrugtning. Fra 1. januar 2007 kan lesbiske derfor behandles på såvel jordemoderklinikkerne som på de almindelige fertilitetsklinikker. Familiestyrelsen har fastslået en praksis, at når lesbiske får børn via en klinik, som opfylder visse krav, skal der ikke startes faderskabssag. Forslaget har til formål at give disse par adgang til børnelovens anerkendelsesprocedure.

2 2. Retstilstanden Den eneste måde, en medmor kan opnå et juridisk forælderskab, er via stedbarnsadoption. Der er en række regler forbundet hermed: 3- måneders- reglen (adoptionsloven) 3-måneders-reglen siger, at samtykke ikke kan modtages før tre måneder efter barnets fødsel, medmindre ganske særlige forhold foreligger. At man er et lesbisk parforhold betyder ikke, at et sådant særligt forholdforeligger 3- månedersreglen skal opfyldes. 2½- års- reglen (praksis) 2½-års-reglen siger, at det er en forudsætning for stedbarnsadoption, at moderen og ansøger på ansøgningstidspunktet har samlevet i mindst 2½ år. Der behøver ikke have været tale om registreret partnerskab. Egentligt siger reglen, at samlivet også skal have omfattet barnet, men når der er tale om en planlagt familieforøgelse hos et lesbisk par, gøres der en undtagelse fra den del af reglen. Første del af reglen opretholdes altså. Derfor skal moderen og hendes partner have haft mindst 2½ års samliv, før der kan ansøges om stedbarnsadoption. 2½-års-reglen er ikke en lovbestemt regel, men en praksis fastslået af Familiestyrelsen (dengang Civilretsdirektoratet). 6- måneders- reglen (børneloven) Der vil kunne rejses faderskabssag indtil 6 måneder efter barnets fødsel. Denne regel betyder, at der ikke vil blive bevilget stedbarnsadoption før efter denne frist. 6-måneders-reglen er uden betydning, såfremt faderskabssagen er henlagt som uoplyst. Hvis man er blevet gravid ved insemination på en af jordemoderklinikkerne (fra 2007 på en hvilken som helst fertilitetsklinik), kan dette ske tidligt, jfr. Faderskab ved kunstig befrugtning, cirkulæreskrivelse af 11/06/2003, Civilretsdirektoratet. I så fald kan adoptionen foretages efter de tre måneder. Sidstnævnte cirkulæreskrivelse siger, at sager om faderskab til et barn, som er blevet til ved kunstig befrugtning foretaget hos eksempelvis en jordemoder, efter direktoratets opfattelse kan henlægges, hvis det findes godtgjort, at befrugtningen er foretaget med sæd, der er doneret eller anvendt som beskrevet i børnelovens 28, stk. 1, at sæden er købt gennem en læge og stammer fra samme sædbank, som hospitaler og fertilitetsklinikker benytter sig af, og at donorsæden alene er identificeret med et donornummer, ejakulatnummer eller lignende. Det er herudover en betingelse, at moderen overfor statsamtet oplyser, at hun ikke har haft seksuelt forhold til en mand i den periode, hvor hun blev gravid, og at der i øvrigt ikke er oplyst om forhold, som gør det betænkeligt at henlægge sagen. Efter børnelovens 14 kan en mand anerkende forælderskabet til et barn, hvis han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Denne erklæring kan afgives før fødslen og i medfør af 3 kan faderskabet registreres på dette grundlag i forbindelse med registreringen af barnets fødsel. Børnelovens 27 bestemmer at hvis en kvinde er blevet kunstigt befrugtet af en læge eller under en læges ansvar, anses hendes ægtemand eller partner som barnets far, hvis han har givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. Børneloven indeholder ingen bestemmelser for børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning på en jordemoderklinik. Således er en mand ikke forpligtet til at påtage sig faderskabet til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, såfremt denne er foregået på en jordemoderklinik frem for en fertilitetsklinik. Enkelte større virksomheder har valgt for egen regning at give ansatte, der bliver medmødre, orlov

3 svarende til fædreorlov. I september 2007 er indgået den første overenskomst mellem en virksomhed og et fagforbund, hvori medmødre sikres en sådan orlov. I Sverige ændredes børneloven i forbindelse med ændringen af lovene om kunstig befrugtning, hvor det svenske forbud mod behandling af lesbiske fjernedes i Dermed anses en registreret partner eller samlever til en mor som forælder til barnet, såfremt hun har givet samtykke til behandlingen. 3. Den nærmere udformning af lovforslaget Forslagsstillerne foreslår, at det lovforslag, som regeringen opfordres til at fremsætte, udformes efter følgende retningslinjer: 1. I børneloven indsættes en bestemmelse om, at en kvinde kan anerkende forælderskabet til et barn på samme vis som en mand kan anerkende faderskabet til et barn. 2. Endvidere indsættes en bestemmelse om, at hvis en kvinde er blevet gravid ved kunstig befrugtning, enten af en læge eller under en læges ansvar, eller ved en klinik, som opfylder krav, som i dag fører til frafald af faderskabssag, anses hendes partner eller registrerede partner som forælder, såfremt der er givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. Nr. 1 giver adgang til anerkendelsesproceduren. Nr. 2 ligestiller par af samme køn med par af begge køn i forhold til kunstig befrugtning. Samtidig ligestilles jordemoderklinikker med fertilitetsklinikker i forhold til at forpligte medmoderen til forælderskab. Det bør overvejes at indføre en tilsvarende bestemmelse for heteroseksuelle par, for såvidt, en mand ikke er forpligtet til at påtage sig faderskabet til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, såfremt denne er foregået på en jordemoderklinik frem for en fertilitetsklinik.

4 ELLER Forslag til lov om ændring af børneloven 1. 14, stk. 1a. En kvinde kan anerkende forælderskabet til et barn, hvis hun og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke, hvis moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller forventede fødsel har været gift med en mand uden at være separeret Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en læge eller under en læges ansvar, anses hendes ægtemand, registrerede partner eller partner som forælder til barnet, hvis denne har givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. Stk. 2. Samtykke som nævnt i stk. 1 skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, partneren skal være forælder til barnets. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis kvinden er insemineret på en klinik, hvor befrugtningen er foretaget med sæd, der er rekvireret gennem en læge og som opfylder samme betingelser som sæd, der anvendes ved kunstig befrugtning under en læges ansvar. 3. Kapiteloverskriften ændres til Forælderskab ved kunstig befrugtning. Underoverskrifterne Faderskab og Moderskab slettes. Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med lovforslaget Formålet med forslaget er ligestille børnefamilier. Forældrepar, der består af en mand og en kvinde, har med børneloven af 2001 fået adgang til en simpel anerkendelsesprocedure, som gør det enkelt at anerkende forælderskab i forbindelse med fødsel. Når lesbiske får børn, er der ikke en tilsvarende mulighed for at anerkende forælderskabet. Her må moderens partner stedbarnsadoptere barnet, men denne procedure har en række uheldige konsekvenser, idet stedbarnsadoption ikke kan finde sted ved fødslen: 1. Et barn af et forælderpar af samme køn nyder ikke samme beskyttelse som andre børn, idet dets ene forælder ikke anerkendes. Dør den biologiske mor er barnet forældreløst. 2. Forælderpar af samme køn har ikke ret (pligt) til at være sammen og støtte hinanden i tiden efter fødslen. 3. Forælderpar af samme køn har ikke samme adgang til orlovsydelser som forælderpar bestående af begge køn. Medmoderen har ikke mulighed for orlov ved fødslen, hvor en far modsat har adgang til fædreorlov. Et forælderpar af samme køn har samlet kun 50 ugers orlov til rådighed, mens andre har 52 uger. 4. Bliver en mand, der er studerende, far, kan han få 6 måneders ekstra SU. Dette kan en medmor ikke.

5 5. Dør moderen før stedbarnsadoption har fundet sted, er barnet forældreløst, idet barnet ikke er i familie med medmoderen. I denne situation kan medmoderen heller ikke sidde i uskiftet bo. 6. Dør medmoderen før stedbarnsadoption er barnet ikke tvangsarving efter hende. Med forslaget ligestilles disse familier med andre familier, og de kan fokusere på det at være familie i stedet for på bekymringer over at befinde sig i et juridisk tomrum. Lesbiske kan blive gravide enten ved behandling på en klinik eller ved hjemmeinsemination. Hidtil har lesbiske alene kunnet blive behandlet på de såkaldte jordemoderklinikker, men i sidste folketingssamling gennemførtes en ligestilling, så alle kvinder uanset familieform kan behandles med kunstig befrugtning. Fra 1. januar 2007 kan lesbiske derfor behandles på såvel jordemoderklinikkerne som på de almindelige fertilitetsklinikker. Familiestyrelsen har fastslået en praksis, at når lesbiske får børn via en klinik, som opfylder visse krav, skal der ikke startes faderskabssag. Forslaget har til formål at give disse par adgang til børnelovens anerkendelsesprocedure. 2. Retstilstanden Den eneste måde, en medmor kan opnå et juridisk forælderskab er via stedbarnsadoption. Der er en række regler forbundet hermed: 3- måneders- reglen (adoptionsloven) 3-måneders-reglen siger, at samtykke ikke kan modtages før tre måneder efter barnets fødsel, medmindre ganske særlige forhold foreligger. At man er et lesbisk parforhold betyder ikke, at et sådant særligt forholdforeligger 3- månedersreglen skal opfyldes. 2½- års- reglen (praksis) 2½-års-reglen siger, at det er en forudsætning for stedbarnsadoption, at moderen og ansøger på ansøgningstidspunktet har samlevet i mindst 2½ år. Der behøver ikke have været tale om registreret partnerskab. Egentligt siger reglen, at samlivet også skal have omfattet barnet, men når der er tale om en planlagt familieforøgelse hos et lesbisk par, gøres der en undtagelse fra den del af reglen. Første del af reglen opretholdes altså. Derfor skal moderen og hendes partner have haft mindst 2½ års samliv, før der kan ansøges om stedbarnsadoption. 2½-års-reglen er ikke en lovbestemt regel, men en praksis fastslået af Familiestyrelsen (dengang Civilretsdirektoratet). 6- måneders- reglen (børneloven) Der vil kunne rejses faderskabssag indtil 6 måneder efter barnets fødsel. Denne regel betyder, at der ikke vil blive bevilget stedbarnsadoption før efter denne frist. 6-måneders-reglen er uden betydning, såfremt faderskabssagen er henlagt som uoplyst. Hvis man er blevet gravid ved insemination på en af jordemoderklinikkerne (fra 2007 på en hvilken som helst fertilitetsklinik), kan dette ske tidligt, jfr. Faderskab ved kunstig befrugtning, cirkulæreskrivelse af 11/06/2003, Civilretsdirektoratet. I så fald kan adoptionen foretages efter de tre måneder. Sidstnævnte cirkulæreskrivelse siger, at sager om faderskab til et barn, som er blevet til ved kunstig befrugtning foretaget hos eksempelvis en jordemoder, efter direktoratets opfattelse kan henlægges, hvis det findes godtgjort, at befrugtningen er foretaget med sæd, der er doneret eller anvendt som beskrevet i børnelovens 28, stk. 1, at sæden er købt gennem en læge og stammer fra samme sædbank, som hospitaler og fertilitetsklinikker benytter sig af, og at donorsæden alene er identificeret med et donornummer, ejakulatnummer eller lignende. Det er herudover en betingelse, at moderen overfor statsamtet oplyser, at hun ikke har haft seksuelt forhold til en mand i den

6 periode, hvor hun blev gravid, og at der i øvrigt ikke er oplyst om forhold, som gør det betænkeligt at henlægge sagen. Efter børnelovens 14 kan en mand anerkende forælderskabet til et barn, hvis han og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Denne erklæring kan afgives før fødslen og i medfør af 3 kan faderskabet registreres på dette grundlag i forbindelse med registreringen af barnets fødsel. Børnelovens 27 bestemmer at hvis en kvinde er blevet kunstigt befrugtet af en læge eller under en læges ansvar, anses hendes ægtemand eller partner som barnets far, hvis han har givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. Børneloven indeholder ingen bestemmelser for børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning på en jordemoderklinik. Således er en mand ikke forpligtet til at påtage sig faderskabet til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, såfremt denne er foregået på en jordemoderklinik frem for en fertilitetsklinik. Enkelte større virksomheder har valgt for egen regning at give ansatte, der bliver medmødre, orlov svarende til fædreorlov. I september 2007 er indgået den første overenskomst mellem en virksomhed og et fagforbund, hvori medmødre sikres en sådan orlov. I Sverige ændredes børneloven i forbindelse med ændringen af lovene om kunstig befrugtning, hvor det svenske forbud mod behandling af lesbiske fjernedes i Dermed anses en registreret partner eller samlever til en mor som forælder til barnet, såfremt hun har givet samtykke til behandlingen. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 1. 14, stk. 1a. En kvinde kan anerkende forælderskabet til et barn, hvis hun og moderen erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke, hvis moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller forventede fødsel har været gift med en mand uden at være separeret. 2. Ny 27. Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en læge eller under en læges ansvar, anses hendes ægtemand, registrerede partner eller partner som forælder til barnet, hvis denne har givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. Stk. 2. Samtykke som nævnt i stk. 1 skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, partneren skal være forælder til barnets. Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis kvinden er insemineret på en klinik, hvor befrugtningen er foretaget med sæd, der er rekvireret gennem en læge og som opfylder samme betingelser som sæd, der anvendes ved kunstig befrugtning under en læges ansvar. 3. Kapiteloverskriften ændres til Forælderskab ved kunstig befrugtning. Underoverskrifterne Faderskab og Moderskab slettes.

7 Til nr. 1 Med bestemmelsen fastslås det, at en medmor har ret til at anerkende forælderskab på lige vilkår med en mandlig partner. Herefter kan hun registreres som forælder til barnet i medfør af 3. Til nr. 2 Med denne omformulering af 27 ligestilles par af samme køn med par af begge køn i forhold til kunstig befrugtning. Samtidig ligestilles i stk. 3 jordemoderklinikker med fertilitetsklinikker i forhold til at forpligte moderens partner til forælderskab. Bestemmelsen er generel og gælder for alle par uanset køn. Dermed forpligtes moderens partner til at påtage sig forælderskabet uanset hvilken type klinik, der foretager befrugtningen.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012 Partiledere Social- og integrationsminister Helle Thorning-Schmidt Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen Karen Hækkerup Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer: Social- og Integrationsministeriet Familieret 9. april 2013 J.nr. 2012-165 / LTH UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446

Personnavne. Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget. Betænkning nr. 1446 Personnavne Betænkning afgivet af N avnelovsudvalget Betænkning nr. 1446 2004 Indholdsfortegnelse Kapitel l Indledning... 7 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium... 7 1.2. Udvalgets sammensætning...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr. 1279 københavn 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000. ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen

Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000. ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000 ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen Hvorledes findes balancen mellem på den ene side far/barn-forholdets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere