Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling"

Transkript

1 Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske en udviking på området børns ret til to forældre, som ikke nødvendigvis er i barnets tarv, men tilsyneladende ofte mod dette. Ved politisk at forcere en udvikling, der ikke afspejler virkeligheden, men at der i den politiske korrektheds navn gennemtvinges en praksis, risikerer man en udvikling, der er til gode for få men til skade for flere. Der er ikke p.t. forskningsmæssigt belæg for, at fælles-forældremyndighed gavner mere end det skader. Over 80 % af familier i opløsningssituationen klarer sig med den nuværende fleksible lovgivning. 20 % har behov for rådgivning og hjælp til at løse konflikterne, og kun ca. 5 % har vedvarende problemer. For så vidt angår de sidstnævnte 5 % vil gennemtvingelse af kontakt til begge forældre ikke være til glæde for barnet. Gennemtvingelsen kan være til skade for det enkelte barn, men vil kunne hævdes at være til gavn for en samfundsmæssig ønskelig udvikling, hvor man ønsker at statuere eksempler. Altså uanset situationen skal barnet se begge forældre kun ved påvist vold og incest kan der gøres undtagelser. 2. Vi vil fremhæve følgende: - I Danmark har vi tradition for rådgivningstilbud og frivillighed. - At forcere eller gennemtvinge en bestemt udvikling er ikke normal praksis, og efter vor opfattelse ikke hensigtsmæssig. - FN's børnekonvention er en væsentlig kilde m.h.t. børns rettigheder, herunder retten til et godt liv og til forældre. Indirekte skal befolkningen forstå, at der ønskes et samfund, hvor fædre forholder sig til deres børn og vedbliver at være i kontakt med disse, enten ved at have forældremyndigheden over dem eller samvær med dem i relation til skilsmisse eller samlivsopløsning. I relation til mødrene forventes de at medvirke til at give fædrene bedre mulighed for, at samvær kan etableres, og mødrene forventes at overveje, om forældremyndigheden skal deles med faderen eller overdrages til denne. Vi må erindre om, at kvinden er den, der biologisk gennem 9 måneder er knyttet fysisk til barnet. Først under skabelsen, og dernæst gennem de første leveår naturligt via kropsfunktioner, amning og homonbalance. Kvinden er således i denne periode tættere knyttet til barnet end faderen. I en iver efter at skabe en ligestilling bør denne forskel ikke glemmes eller formindskes, da den er helt central for det enkelte barns velbefindende og senere udvikling. Dette betyder ikke, at faderen ikke har en rolle, blot at moderen via biologien er tættere knyttet til barnet som udgangspunkt.

2 For så vidt angår den politiske udvikling kan Dansk Kvindesamfund kun understøtte en udvikling, der mindsker konfliktniveauet mellem forældrene i forbindelse med familiens opløsning. Konfliktsituationer er meget belastende for barnet, når det drejer sig om dets nære relationer. I sådanne situationer mener Dansk Kvindesamfund, at forældre, ikke mindst for børnenes trivsel, burde kunne få adgang til professionel information og rådgivning. At styrke parternes indsigt i og kompetence til at håndtere opløsningssituationen vil være til alles bedste. Konfliktforståelse og konfliktløsning bør tidligt være tilgængelig for forældrene. Det vil gavne børnene på langt sigt, hvis forældrene blev i stand til at sætte egne ønsker lidt i baggrunden og fokusere på børnenes behov - et stykke hen ad vejen. Når begge forældre har forståelse for barnets situation i en opløsningssituation, kan det betyde, at "barnets perspektiv" vil komme mere i fokus. En gennemtænkt politik til fremme af en sådan udvikling bør ikke have grund i en reduktion af kvinden til en rugemaskine ved at fratage hende forældremyndighedsrettigheder inden barnets fødsel, som det vil være tilfældet ved afskaffelsen af pater-est-reglen, eller ved at tvinge samvær igennem, hvor det sker trods en markant modstand fra moderens side, - jfr. psykolog Helene Flendt, der påviser, at det helt centrale for barnet er stabil og rolig kontakt med mindst een person. Der opfordres til, at der skaffes mere viden om de faktiske reaktionsmønstre hos børn i brudte familier, og at det undersøges, hvorledes konkrete samværskonflikter får indvirkning på barnets livslyst og livsmod. Endvidere ønskes det undersøgt, hvorledes og i hvor høj grad konkrete fædre anvender samværs-, orlovsog forældremyndighedsmulighederne i praksis - både set ud fra mødrenes, børnenes og fædrenes perspektiv. Dansk Kvindesamfund finder, at området må undersøges grundigere før en ny lovgivning kan gennemføres. Det foreliggende vidensmateriale er alt for spinkelt og bygger mere på tilfældige strømme af følelsesmæssig karakter end på viden om forholdene. Dansk Kvindesamfund mener, at en påvirkning må gå gennem oplysning, viden og pædagogisk virksomhed. 3. Der henvises til tidligere redegørelser*), som belyser problemstillingerne. Vedlagt er desuden nogle aktuelle avisartikler, der ser på den nyeste udvikling. *) Brev af fra Dansk Kvindesamfund til Børnelovsudvalget Brev af fra Dansk Kvindesamfund til Børnelovsudvalget Brev af fra Dansk Kvindesamfund til Børnelovsudvalget Brev af fra Dansk Kvindesamfund til Børnelovsudvalget

3 25. august 1995 VEDR. REVISION AF LOV OM BØRNS RETSSTILLING (Børnelov) Dansk Kvindesamfunds argumentetion overfor børnelovsudvalget Børnelovsudvalget Justitsministeriet Slotsholmen København K. Dansk Kvindesamfund anmoder herved om Foretræde for Justitsministeriets Børnelovsudvalg. Vi vedlægger vores oplæg, som vi håber at kunne få lov til at uddybe ved et personligt fremmøde. I henhold til kommissoriet for Justitsministeriets Børnelovsudvalg arbejder Børnelovsudvalget med en blanding af problemstillinger. Problemstillingerne kommer dels fra forandringerne i befolkningens samlivsmønstre, dels fra udviklingen i den medicinske teknologi (retsgenetik). Hertil har Dansk Kvindesamfund følgende kommentarer: Dansk Kvindesamfund beder om, at der ikke via lovgivning konstrueres et modsætningsforhold mellem en kvinde og hendes foster. Dette vil ske, hvis en mand kan rejse et myndighedskrav over for et foster. Et sådant retskrav vil kunne krænke kvinders menneskerettigheder i forhold til CEDAW-konventionen (FNkonventionen, der forbyder al diskrimination mod kvinder), herunder kvinders fysiske selvbestemmelse. I) SAMLIVSMØNSTRE Vedrørende anerkendelse af faderskab: "Pater est" contra "Samliv est". Der bør skelnes skarpt mellem: 1) At tage stilling til forældremyndighedsspørgsmålet 2) At anerkende faderskabet Under revisionen af Myndighedsloven er denne skelnen blevet udvisket. Justitsministeren skelnede således ikke ved den skriftlige fremsættelse af lovforslag L 176 d. 22. februar 1995, og det samme gjorde sig gældende under debatten i Folketinget d. 7. marts Der sker i Børnelovskommissoriet en sammenblanding af social aktivitet (fx at flytte sammen og få fælles adresse) og den kropslige graviditet og fødsel. Justitsministeren understreger denne sammenblanding i følgende udtalelse i forbindelse med fremlæggelsen af L 176: "[Myndigheds]udvalget har imidlertid ikke stillet forslag om fælles forældremyndighed for ugifte samboende forældre. Det skyldes, at det ikke for tiden er muligt at udskille denne gruppe af forældre fra gruppen af enlige forældre. Udvalget lægger op til, at spørgsmålet kan tages op igen i forbindelse med en

4 eventuel ændring af faderskabsreglerne, der for tiden overvejes i Justitsministeriets Børnelovsudvalg." (Vores udhævning). Dansk Kvindesamfund tager skarpt afstand fra tanken om, at fastsættelse af forældremyndighed skulle foregå automatisk i henhold til fælles bopæl ("samliv est"). Vi ønsker den nuværende ordning bevaret. Der følger forskellige rettigheder og forskellige pligter af henholdsvis forældreskab og forældremyndighed. Dansk Kvindesamfund mener, at en automatik angående de voksnes deling af forældremyndigheden over et barn imod deres udtalte fælles vilje kan fremme konflikter mellem de voksne til skade for barnet. At tvedele kompetance imod deres vilje kan "tvedele" barnet. Det har samtidigt været stærkt fremme i debatten omkring Myndighedsloven, at det burde være muligt for en ugift mand at fremskynde aftale om forældremyndighed til et tidspunkt inden barnets fødsel. Dette vil betyde, at der laves en juridisk distinktion midt ned i kvindekroppen. Det er vi naturligvis imod. II) RETSGENETIK Vedrørende anerkendelse af moderskab Dansk Kvindesamfund hæfter sig ved, at kommissoriet angiver, at "Hverken i børneloven eller i lovgivningen i øvrigt findes der regler om, hvem der skal anses som mor til et barn. Den medicinske udvikling i anvendelse af befrugtningsteknikker, særligt mulighederne for ægdonation, giver grund til at overveje behovet for at indføre udtrykkelige regler om moderskab i børneloven." (s. 2) For mænds vedkommende er der sammenfald mellem det biologiske og det genetiske faderskab. Dette har hidtil også gjort sig gældende for kvinders vedkommende. Dansk Kvindesamfund ønsker, at lovgivningen fortsat baseres på, at moderskabet tildeles den fødende kvinde. Dansk Kvindesamfund ønsker ikke, at udgangspunktet tages i det isolerede æg hentet ud af kvindekroppen. Vedr. faderskabssager: "DNA est" Dansk Kvindesamfund noterer sig, at Børnelovsudvalget skal "(...)overveje nye regler om faderskab særligt set i lyset af de nye arvebiologiske bevismuligheder og udviklingen i samlivsformer." (s. 3, vores fremhævning). Dansk Kvindesamfund er betænkelig ved, at det genetiske hensyn sættes over det sociale. Dansk Kvindesamfund ser det derfor som meget problematisk, at f.eks. en genetisk far, der ikke har haft kontakt til sit barn i en årrække, kan gøre krav på faderskabssag og dermed få forrang for den sociale far.

5 Med kommissoriet for Børnelovsudvalget er der taget de første skridt til en fusion af Børnelov og den nye udskilte lov omkring forældremyndighed og samvær. Vi frygter denne fusion efter norsk og også engelsk forbillede (Children's Act). Dansk Kvindesamfund vil gerne uddybe dette punkt ved et evt. foretræde for udvalget. Med venlig hilsen Dansk Kvindesamfund Brita Foged Landsforkvinde

Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000. ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen

Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000. ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000 ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed af Bente Holm Nielsen Hvorledes findes balancen mellem på den ene side far/barn-forholdets

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr. 1279 københavn 1994 Købes hos boghandleren eller

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 8 1. Børnelovsudvalgets nedsættelse og sammensætning... 8 2. Underudvalgets arbejde... 10 3. Det videre arbejde... 11 II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR. - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold

FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR. - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold Af Bitten Nielsen 243361 Speciale, cand. ling. merc. engelsk, juridisk sprog, vejleder: Sandro Nielsen,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag. til. I lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling foretages følgende ændringer: Social- og Integrationsministeriet Familieret 9. april 2013 J.nr. 2012-165 / LTH UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland (Fastslåelse af faderskab

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer:

Det Etiske Råd takker for modtagelsen af ovennævnte i høring. Rådet har behandlet udkastet på møder og har følgende kommentarer: NOTAT 27. marts 2014 J.nr.: 1303669 Dok. nr.: 1423787 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 Betæn om Fo Betæ Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 B pe Foræ Bar Sam Tva 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Betænkning fra udvalget

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar

Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar Høringssvar til lovforslag om forældreansvar Side 1 af 8 1. januar 2007 Høringssvar til forslag om Lov om forældreansvar Barnets tarv det bedste for barnet 4 omkvædet i loven - er en væsentlig og uundværlig

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie

Bilag 11. Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie Bilag 11 Inger Margrete Pedersen: Den papirløse familie DEN PAPIRLØSE FAMILIE (DEN RETLIGE REGULERING AF SAMLIV UDEN ÆGTESKAB) Af Landsdommer INGER MARGRETE PEDERSEN, Danmark I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Læs mere

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre

Giv. Forældreansvarsloven. en ny start. Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Giv Forældreansvarsloven en ny start Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Indhold Forord 3 Landsdækkende rådgivning 4 Forslag til ændringer i Forældreansvarsloven 6 Forslag til ændring i Straffeloven

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011 Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø

Læs mere

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100): Retsudvalget L 100 - Bilag 4 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K. Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

statsborgerskab i Danmark

statsborgerskab i Danmark TEMA INTERVIEW: ØIVIND HOLTERMANN FOTO: ANNE MIE DREVES statsborgerskab i Danmark DANES har bedt seniorforsker Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder en af Danmarks absolut førende eksperter

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere