Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, Inhaltübersicht:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, 08.09.2014. Inhaltübersicht:"

Transkript

1 Emneblad nr. 10/Themenblatt Nr. 10 Padborg, Indgåelse af ægteskab i Danmark og Tyskland - Beskrivelse og sammenligning af procedurer - Eheschließungen in Dänemark und Deutschland - Darstellung und Vergleich der Heiratsverfahren - Indholdsfortegnelse: Inhaltübersicht: I. Indledning II. Procedurer i Danmark 1. Lovmæssige betingelser for indgåelse af ægteskab 2. Fødsels- og dåbsattester 3. Navnelovgivning III. Procedurer i Tyskland 1. Lovmæssige betingelser for indgåelse af ægteskab 2. Fødsels- og dåbsattester 3. Navnelovgivning IV. Yderligere informationer og adresser I. Indledning I. Einleitung II. Heiratsverfahren in Dänemark 1. Gesetzliche Voraussetzungen für eine Eheschließung 2. Geburts- und Taufurkunden 3. Namensrecht III. Heiratsverfahren in Deutschland 1. Gesetzliche Voraussetzungen für eine Eheschließung 2. Geburts- und Taufurkunden 3. Namensrecht IV. Weitere Informationen und Adressen I. Einleitung 1

2 "Drum prüfe, wer sich ewig bindet" hedder det i en verslinje i Friedrich Schillers digt 'Klokkesangen' og kan fortolkes derhen, at man altid bør foretage en grundig prøvelse, når man står over for at skulle træffe vigtige beslutninger i livet. Schillers verslinje har ikke kun gyldighed for valg af den fremtidige livspartner, men også i forhold til det land, man vælger at blive gift i. Da der er forskel på de administrative procedurer i Danmark og Tyskland i forbindelse med ægteskabsindgåelse, bør vordende ægtefolk før giftermålet undersøge, hvilke specifikke forhold de bør være opmærksom på i de to lande. Dette emneblad søger at afdække de retlige og praktiske aspekter forbundet med procedurerne for indgåelse af ægteskab i Danmark og Tyskland, og der vil blive gjort opmærksom på eksisterende forskelle. Andre emner med relation til den familie- og personretlige stilling såsom fødsels- og dåbsattester samt navneændringer vil ligeledes blive behandlet. Drum prüfe, wer sich ewig bindet dieser Vers aus Friedrich Schillers Die Glocke hat nicht nur Gültigkeit für die Wahl des zukünftigen Lebenspartners, sondern auch hinsichtlich des Staates, in dem man den Bund fürs Leben schließt. Da die standesamtlichen Verwaltungsverfahren in Deutschland und Dänemark durchaus Unterschiede aufweisen, sollten Heiratswillige vor einer Eheschließung prüfen, welche länderspezifischen Besonderheiten zu beachten sind. Mit dem vorliegenden Papier sollen die rechtlichen und praktischen Aspekte von Heiratsverfahren in Deutschland und Dänemark aufgezeigt werden und auf bestehende Unterschiede hingewiesen werden. Auf andere hiermit in Verbindung stehende personenstandsrechtliche Themen wie Geburts- und Taufurkunden sowie Namensänderungen wird ebenfalls eingegangen. De informationer, der er gengivet i emnebladet, baserer på oplæg og diskussioner på et fælles seminar med deltagelse af danske og tyske giftefogeder i Padborg den , som Region Sønderjylland-Schleswig tog initiativ til. Forfatterne bag dette emneblad vil gerne rette en tak til oplægsholderne Eva Olufin og Carola Hofbauer-Raup for at have stillet deres PowerPoint-præsentationer til rådighed. Die in diesem Papier wiedergegebenen Informationen basieren auf den Vorträgen und Diskussionen einer gemeinsamen Tagung deutscher und dänischer Standesbeamter in Padborg am , die von der Region Sønderjylland-Schleswig initiiert wurde. Die Verfasser des vorliegenden Papiers danken den Referentinnen Eva Olufin und Carola Hofbauer-Raup zur Verfügungstellung ihrer PowerPointPräsentationen. II. Procedurer i Danmark II. Heiratsverfahren in Dänemark 1. Lovmæssige betingelser for indgåelse af ægteskab 1. Gesetzliche Voraussetzungen für eine Eheschließung 2

3 Selv om danske ægteskabsindgåelser anses for at være mindre bureaukratiske og dermed lettere at gennemføre sammenlignet med tyske, må Danmark ikke betragtes som 'Nordens Las Vegas', påpeger en dansk giftefoged. For visse lovmæssige betingelser skal være opfyldt, før man kan indgå ægteskab i Danmark. Wenngleich dänische Eheschließungen verglichen mit deutschen als weniger bürokratisch und damit als einfacher durchzuführen gelten, darf Dänemark nicht als das Las Vegas des Nordens angesehen werden, wie von dortiger standesamtlicher Seite betont wird. Denn um eine Ehe in Dänemark schließen zu können, müssen bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllt sein. - Dokumenter, der skal forevises Det vordende ægtepar skal således fremlægge bestemte dokumenter på vielseskontoret i den kommune, det ønsker at blive gift i. Blandt andet en ægteskabserklæring, dokumentation for lovligt ophold, dokumentation for navn og fødselsdato og i tilfælde af en tidligere skilsmisse en retskraftig skilsmissebevilling/-dom eller dødsattest. Kommuner i Region Sønderjylland- Schleswig forlanger en civilstandsattest fra hvert land, som den pågældende har boet i, mens han/hun har været giftemyndig, eller siden det seneste ægteskab blev opløst. - Vorzulegende Dokumente So muss das Paar dem Standesamt der Kommune, in der es heiraten möchte, bestimmte Dokumente vorlegen. Hierzu gehört eine Eheerklärung, der Nachweis des legalen Aufenthalts, der Nachweis des Namens und Geburtsdatums sowie im Falle einer Scheidung ein rechtskräftiges Scheidungsurteil bzw. eine Sterbeurkunde. Kommunen in der Region Sønderjylland-Schleswig verlangen eine Familienstandsbescheinigung aus jedem Staat, in dem die Person im ehefähigen Alter bzw. seit Auflösung der letzten Ehe gelebt hat. En ægteskabserklæring kan sammenlignes med en tysk erklæring på tro og love. Eine Eheerklärung kann mit einer deutschen Versicherung an Eides statt verglichen werden. Lovligt ophold kan bl.a. dokumenteres i form af gyldige papirer som legitimationskort, pas, opholdstilladelse eller -attest, visum eller indrejsestempel. Hvis der forelægges en opholdsattest, skal personens Der legale Aufenthalt kann unter anderem durch gültige Papiere wie Personalausweis, Pass, Aufenthaltserlaubnis oder -bescheinigung, Visa oder Einreisestempel dokumentiert werden. Wird eine 3

4 familie- og personretlige stilling fremgå heraf. Asylansøgere på tålt ophold har ikke lovligt ophold i Danmark og kan således ikke blive viet. Aufenthaltsbescheinigung vorgelegt, muss aus dieser der Familienstand ersichlich sein. Asylbewerber, die lediglich im Besitz einer Duldung sind, haben keinen legalen Aufenthalt in Dänemark und können folglich nicht getraut werden. Navn og fødselsdato kan f.eks. dokumenteres med pas eller fødselsattest. I Danmark har man myndighed til at indgå ægteskab, når man er fyldt 18 år. Hvis der foreligger særlige grunde, f.eks. graviditet, kan denne grænse nedsættes til 15 år. I så fald kræves forældrenes samtykke. Der Name und das Geburtsdatum können z.b durch einen Pass oder eine Geburtsurkunde nachgewiesen werden. Die Ehemündigkeit in Dänemark liegt bei 18 Jahren. Bei Vorliegen besonderer Gründe, wie zum Beispiel einer Schwangerschaft, kann diese Grenze sogar auf 15 Jahre gesenkt werden. In einem solchen Fall müssen die Eltern ihre Einwilligung geben. - Fraskiltes indgåelse af ægteskab Hvis en af ansøgerne har været gift før, skal vedkommende dokumentere, at det forrige ægteskab er ophørt ved død eller retskraftig skilsmisse. Det kan ske ved forelæggelse af en dødsattest eller til forskel fra tysk praksis den seneste skilsmissedom/-bevilling. Der skal forevises originale dokumenter. - Heirat von Geschiedenen War einer der Eheschließenden bereits einmal verheiratet, muss von Seiten der Antragsteller dokumentiert werden, dass die vorige Ehe durch Tod oder rechtskräftige Scheidung beendet wurde. Dies geschieht durch Vorlage einer Sterbeurkunde bzw. im Gegensatz zur deutschen Praxis des letzten Scheidungsurteils. Diese Urkunden müssen im Original vorgelegt werden. Hvis dødsattesten eller skilsmissedommen/-bevillingen ikke er udstedt i en EU-medlemsstat eller i New Zealand, Australien, Canada eller USA, skal dokumenterne legaliseres i Danmark. Her kan kommunen rette henvendelse til Ankestyrelsens Familieretsafdeling under Social-, Børne- og Integrationsministeriet i København eller selv foretage anerkendelse. Falls die Sterbeurkunde oder das Scheidungsurteil nicht in einem EU- Mitgliedstaat oder in Neuseeland, Australien, Kanada oder den USA ausgestellt wurden, müssen sie in Dänemark legalisiert werden. Hierzu kann sich die Kommune an die Familienverwaltung in København (Ankestyrelsens Familieretsafdeling under Social-, Børne- og 4

5 Integrationsministeriet) wenden oder die Anerkennung selbst vornehmen. Man skal være opmærksom på, at udenlandske skilsmisser skal opfylde de almindelige danske betingelser for en skilsmisse. Begge ægtefæller skal således enten have været personligt til stede til det møde, hvor skilsmissen er blevet behandlet, eller være blevet repræsenteret med behørig retsvirkning (f.eks. af en advokat), de skal på mødet have været bevidste om, at der blev foretaget skilsmisse, og desuden skal dommen/bevillingen være blevet retskraftig. En ensidig skilsmisse (ex parte) kan også anerkendes, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Man skal da forsøge at finde frem til den part, der ikke er mødt op. Hvis det er sket, men det ikke er lykkedes at finde vedkommende, kan en sådan skilsmisse også anerkendes. Es ist zu beachten, dass ausländische Scheidungen den dänischen allgemeinen Voraussetzungen für eine Scheidung entsprechen müssen: Beide Eheleute müssen entweder beim Scheidungstermin persönlich zugegen gewesen oder rechtswirksam vertreten worden sein (z.b. durch einen Anwalt), sich beim Termin bewusst gewesen sein, dass eine Scheidung vorgenommen wurde, und zudem muss das Urteil rechtskräftig geworden sein. Auch eine einseitige (ex parte) Scheidung kann anerkannt werden, wenn die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Es muss dann versucht werden, den nicht anwesenden Part ausfindig zu machen. Wenn dies versucht wurde, aber nicht geglückt ist, kann auch eine solche Scheidung anerkannt werden. Separation er kun nødvendig, hvis der ikke hersker enighed mellem skilsmisseparterne. Siden den har det også været muligt at blive skilt online i Danmark, og skilsmissen er retskraftig med det samme. Eine sogenannte Separation ist nur erforderlich, wenn zwischen den Scheidungspartnern kein Einvernehmen herrscht. Eine Scheidung ist in Dänemark seit dem auch online möglich und sofort rechtskräftig. Bigami er også forbudt i Danmark. Men ifølge dansk lovgivning er begge ægteskabsindgåelser gyldige i første omgang, og der er valgret med hensyn til, hvilket af de to ægteskaber, der skal omstødes. Auch in Dänemark ist Bigamie verboten. Jedoch sind nach dänischem Recht erst einmal beide Eheschließungen wirksam, und es besteht ein Wahlrecht, welche der beiden Ehen aufgehoben werden soll. - Sagsbehandlingstid og gebyrer - Sachbearbeitungsdauer und -gebühren 5

6 Sagsbehandlingstiden i Danmark er forholdsvis kort. Parret skal aflevere papirerne til kommunen, som foretager en prøvelse af betingelserne. I Aabenraa Kommune tager det f.eks. kun tre hverdage, fra man er registreret, til man har en vielsesdato. Hvis man henvender sig om mandagen og forelægger alle nødvendige papirer, kan man blive gift om torsdagen. Die Sachbearbeitungszeit ist in Dänemark verhältnismäßig kurz. Das Paar muss seine Papiere der Kommune für eine Vorprüfung übergeben. In der Aabenraa Kommune dauert es z.b. nur drei Werktage von der Anmeldung bis zum Heiratstermin. Wer sich am Montag anmeldet und vollständige Unterlagen vorlegt, kann bereits am darauffolgenden Donnerstag heiraten. Der findes også agenturer, der reklamerer med at være behjælpelig med formaliteterne i forbindelse med et giftermål mod betaling. Her råder Aabenraa Kommune dog til at udvise forsigtighed, da ikke alle udbydere er lige seriøse. Es gibt auch Agenturen, die damit werben, Heiratswilligen bei den Formalitäten des Verfahrens gegen Bezahlung behilflich zu sein. Hier ist aber nach Auskunft der Aabenraa Kommune zur Vorsicht zu raten, da nicht alle Anbieter gleich seriös seien. Gebyret i Danmark beløber sig til et engangsbeløb på ca. 500 DKK. Die Verwaltungsgebühr im dänischen Heiratsverfahren beläuft sich auf einen einmaligen Betrag von ca. 70,- Euro. - Selve vielsen Til forskel fra tysk praksis skal der stadigvæk være to vidner til stede i Danmark. - Ablauf der Trauung In Dänemark müssen im Gegensatz zur deutschen Praxis weiterhin zwei Trauzeugen zugegen sein. I tilfælde af sproglige problemer skal brudeparret for egen regning sørge for tolk. Bei Sprachproblemen müssen sich die Brautleute auf eigene Kosten selbst um einen Übersetzer bemühen. - Kirkelige vielser - Kirchliche Trauungen 6

7 I Danmark har kirkelige vielser samme gyldighed som borgerlige vielser, men de hører ikke ind under kommunernes kompetenceområde. Alligevel påhviler det ved begge procedurer kommunen at foretage prøvelse af papirerne. Til det formål afleverer man en ægteskabserklæring, hvorefter kommunen udsteder en prøvelsesattest, hvis betingelserne for at indgå ægteskab er opfyldt. Danske statsborgere, som har opholdt sig længere tid i udlandet før ægteskabets indgåelse, skal også forelægge en sådan attest. Kirchliche Eheschließungen haben in Dänemark dieselbe Rechtswirksamkeit wie standesamtliche, fallen jedoch nicht in die Zuständigkeit der Kommunen. Dennoch obliegt es bei beiden Heiratsverfahren der Kommune, im Vorwege die Prüfung der Papiere vorzunehmen. Hierzu gibt man eine Eheerklärung (ægteskabserklæring) ab, worauf die Kommune bei Vorliegen der Voraussetzungen für das Eingehen einer Ehe eine entsprechende Bescheinigung (prøvelsesattest) ausstellt. Auch dänische Staatsangehörige, die sich vor der Eheschließung längere Zeit im Ausland aufgehalten haben, müssen ein solches Ehefähigkeitszeugnis vorlegen. Den pågældende sognepræst indfører i sin egenskab af kirkebogsfører brylluppet i et elektronisk ægteskabsregister, hvis de pågældende personer er bosiddende i Danmark. For udlændinges vedkommende, som kun opholder sig i landet midlertidigt for at blive gift, registreres ægteskaberne i et separat skriftligt register. Der Pastor als Verwalter des Kirchenbuchs der Gemeinde trägt die Hochzeit in ein elektronisches Eheregister ein, wenn es sich um in Dänemark ansässige Personen handelt. Die Personenstandsregistrierung entspricht dem CPR-Register. Bei Ausländern, die sich lediglich vorübergehend zum Zwecke der Heirat im Land aufhalten, werden die Ehen in einem gesonderten schriftlichen Verzeichnis registriert. 2. Fødsels- og dåbsattester Med hensyn til udstedelse af fødselsattester skal man også være opmærksom på de særlige forhold, der gælder i Sønderjylland. Her er det nemlig kommunens opgave at udstede fødselsattest. I det øvrige Danmark påhviler denne opgave det kirkesogn, hvor forældreparret er bosiddende, og det skal ikke kun tage sig af børn født af evangeliske forældre, men også 2. Geburts- und Taufurkunden Auch bei der Ausstellung von Geburtsurkunden sind in Sønderjylland Besonderheiten der Region zu beachten. In Sønderjylland ist es Aufgabe der betreffenden Kommune, eine Geburtsurkunde auszustellen. Im übrigen Dänemark obliegt die Urkundenaustellung der Pfarrgemeinde, in der das Elternpaar wohnt, und diese Pfarrgemeinde ist nicht nur für 7

8 børn født af forældre med andre trosretninger, eller som slet ikke tilhører en trosretning. Hvis en kvinde, der har bopæl i Sønderjylland, f.eks. føder et barn i Odense, er det dog ikke kirkesognet i Odense, men hendes sønderjyske bopælskommune, der skal foretage fødselsregistrering. Geburten von evangelischen Eltern zuständig, sondern auch für andere Glaubensrichtungen oder bei Konfessionslosigkeit. Wenn beispielsweise eine Frau, die ihren Wohnsitz in Sønderjylland hat, in Odense ein Kind zur Welt bringt, ist die Registrierung der Geburt aber nicht durch die Pfarrgemeinde in Odense, sondern und durch die Wohnsitzkommune in Sønderjylland vorzunehmen. - Særligt omkring anerkendelse af faderskab Hvis EU-borgere, der bor i Tyskland, føder deres barn i Danmark, er det kun moderen, der bliver angivet på fødselsattesten, medmindre barnets fader anerkender faderskabet på en særlig blanket beregnet til formålet. Det er ikke ualmindeligt, at forældre bosiddende i Tyskland, som planlægger en fødsel i Danmark, afgiver en sådan erklæring allerede under graviditeten. Hvis der udstedes en fødselsattest uden angivelse af faderen på grund af, at der ikke er afgivet en sådan erklæring, kan erklæringen om anerkendelse af faderskabet også afgives efterfølgende. I et sådant tilfælde bliver fødselsattesten ændret. Efterfølgende anerkendelse af faderskabet i Tyskland anerkendes også i Danmark. I Danmark er det også muligt at anerkende faderskabet online. Det kræver blot et personligt identifikationsnummer. Man skal være opmærksom på, at en anerkendelseserklæring til forskel fra i Tyskland automatisk er forbundet med en erklæring om forældremyndighed i Danmark. - Besonderheit der Vaterschaftsanerkennung Wenn in Deutschland wohnende EU-Bürger ihr Kind in Dänemark bekommen, wird in der Geburtsurkunde nur die Mutter aufgeführt, es sei denn, der Vater des Kindes erklärt auf einem eigens hierfür vorgesehenen Formular die Vaterschaft an. Es ist nicht unüblich, dass in Deutschland ansässige Eltern, die eine Geburt in Dänemark planen, bereits während der Schwangerschaft eine solche Erklärung abgeben. Wird mangels einer solchen Erklärung eine Geburtsurkunde ohne Angabe der Person des Vaters ausgestellt, kann eine Vaterschaftsanerkennungserklärung auch noch nachträglich abgegeben werden. In einem solchen Fall wird die Geburtsurkunde geändert. Eine nachträgliche Vaterschaftsanerkennung in Deutschland wird auch in Dänemark anerkannt. In Dänemark ist eine Vaterschaftsanerkennung auch online möglich. Erforderlich hierfür ist eine persönliche Identifikationsnummer. Zu beachten ist, dass in Dänemark im Unterschied zu Deutschland mit der Anerkennungserklärung auch automatisch eine Sorgerechtserklärung verbunden ist. 8

9 Der findes forskellige dokumenter i forbindelse med fødsel og dåb. På en fødselsattest er barnets navn ikke oplyst. Barnets navn fremgår derimod af en fødsels- og navneattest, hvilket også er tilfældet med en fødsels- og dåbsattest. Es gibt verschiedene Arten von Geburtsurkunden. Ein Fødselsattest ist eine Geburtsurkunde ohne Angabe des Namens des Kindes. Ein Fødselsog navneattest ist eine Geburtsurkunde mit Angabe des Namens, und ein Fødsels- og dåbsattest ist ein Taufschein mit Angabe des Namens. Hvis en mor, der er bosiddende i Tønder, f.eks. føder et barn på sygehuset i Husum, har Tønder Kommune brug for et dokument fra Husum, så der efterfølgende kan blive udstedt en dansk attest eller foretaget behørig registrering. Wenn z.b. eine in Tönder ansässige Mutter ein Kind im Krankenhaus von Husum ein Kind zur Welt bringt, benötigt die Tønder Kommune eine Urkunde aus Husum, um eine dänische Urkunde im Wege der Nachbeurkundung auszustellen bzw. einen Registereintrag vorzunehmen. 3. Navnelovgivning 3. Namensrecht Siden 2006 har det ikke længere været muligt at ændre navn i Danmark, når man gifter sig. Begge ægtefæller beholder deres fødenavn eller deres nuværende efternavn. Det er dog muligt at få foretaget navneændring før med opsættende virkning på tidspunktet for ægteskabets indgåelse. Man skal dog være bosiddende eller have ophold i Danmark for at kunne ændre navn. Det gælder både for danske statsborgere og udlændinge med ophold i Danmark. Har vedkommende ikke ophold i Danmark, må personen opsøge sit hjemland for at få foretaget navneændring. En tysker, der er bosiddende i Danmark, kan kun få ændret navn i Danmark efter dansk lovgivning på grund af domicilprincippet. Hvis en tysker ændrer navn i Danmark, er det dog ikke automatisk bindende for tyske myndigheder, idet der først skal ske anerkendelse af ændringen i Tyskland. In Dänemark ist es seit 2006 nicht mehr möglich, den Namen durch Heirat zu ändern. Beide Eheleute behalten ihren Geburtsnamen bzw. ihren momentanen Nachnamen. Möglich ist aber, bereits vorher eine Namensänderung mit aufschiebender Wirkung zum Zeitpunkt der Heirat vorzunehmen. Man muss aber in Dänemark wohnen bzw. seinen Aufenthalt haben, um seinen Namen ändern lassen zu können. Dies gilt sowohl für dänische Staatsbürger wie für Ausländer mit Aufenthalt in Dänemark. Liegt kein Aufenthalt in Dänemark vor, muss der Betreffende seinen Heimatstaat aufsuchen, um eine Namensänderung vornehmen zu lassen. Ein Deutscher, der in Dänemark ansässig ist, kann seinen Namen nach dänischem Recht aufgrund des Domizilprinzips nur in Dänemark ändern lassen. Wenn ein Deutscher seinen Namen in Dänemark ändern lässt, ist dies aber für deutsche Behörden nicht automatisch bindend, 9

10 sondern in Deutschland muss erst eine Anerkennung erfolgen. Som noget særligt ved den danske lovgivning kan forældre vente op til seks måneder efter fødslen med at navngive deres barn. Det er muligt, fordi barnet alligevel kan identificeres, da det får tildelt et CPR-nummer allerede ved fødslen, som det beholder resten af livet og især er vigtig ved kontakt med myndigheder. Der er ingen grænser for, hvor mange fornavne et barn kan få. Navnene kan vælges ud fra en officiel navneliste med ca pigenavne og drengenavne. Findes det ønskede navn ikke på listen, kan det kompetente ministerium meddele godkendelse. Ministeriet undersøger da, om navnet ville kunne krænke kriterier som sprog, kultur og anstand. Til forskel fra tysk praksis kan man også bære mellemnavn i Danmark, som kan være et for- eller efternavn, idet der dog som regel er tale om sidstnævnte. - Navnekombination Efter- og mellemnavne kan kombineres på mange måder, idet der også kan laves varianter på grund af slægtsmæssig tilknytning. Man kan f.eks. tage Zu den Besonderheiten des dänischen Namensrechts zählt es, dass Eltern sich bis zu sechs Monate Zeit lassen können, um ihrem Kind nach der Geburt einen Namen zu geben. Dies ist möglich, weil eine Identifizierung trotzdem möglich ist, da das Kind nach der Geburt eine Personennummer (CPR-Nummer CPR = Central Personregister) zugeteilt bekommt, die es ein Leben lang behält und die besonders im Kontakt mit Behörden von Bedeutung ist. Der Anzahl der Vornamen des Kindes sind keine Grenzen gesetzt. Namen können aus einer offiziellen Namensliste mit ca weiblichen und männlichen Vornamen gewählt werden. Findet sich der gewünschte Name nicht in der Liste, ist eine Genehmigung durch das zuständige Ministerium möglich. Das Ministerium prüft dann, dass kein Verstoß gegen Kriterien wie Sprache, Kultur und Sittlichkeit vorliegt. Im Unterschied zur deutschen Praxis kann man in Dänemark zusätzlich einen Mittelnamen tragen, bei dem es sich um einen Vor- oder Nachnamen handeln kann, wobei es sich jedoch in der Regel um letzteren handelt. - Kombination der Namen Nach- und Mittelnamen könnten mannigfaltig kombiniert werden, wobei auch ahnengeschichtliche Anleihen gemacht werden können. Zum Beispiel 10

11 oldemorens efternavn som mellemnavn, uden at de øvrige familiemedlemmer bærer dette navn. I forbindelse med eksisterende navnekombinationer forbundet med bindestreg bestående af maksimalt to navne er det muligt at vælge et af navnene. Ved valg af et efternavn, som ikke i forvejen bæres af flere end personer, skal der indhentes samtykke fra alle navnebærere før navneændringen. Ægtepar eller par, der har levet sammen i mindst to år eller har fælles barn, kan uden problemer tage fælles efternavn. Børn får som regel fælles efternavn efter forældrene, men det er muligt, at f.eks. tre børn i en familie har forskellige efternavne. Den danske navnelovgivning rummer således flere muligheder end den tyske. kann der Nachname der Urgroßmutter als Mittelname gewählt werden, ohne dass die übrigen Familienmitglieder diesen Namen tragen. Bei aus maximal zwei Namen bereits bestehenden Bindestrichnamenskombinationen ist es möglich, einen einzelnen der Namen auszuwählen. Bei der Wahl eines Nachnamens, der nicht bereits von mehr als 2000 Personen getragen wird, muss vor der Namensänderung die Genehmigung aller Namensträger eingeholt werden. Ehepaare oder Paare mit mindestens zweijährigem Zusammenleben oder gemeinsamem Kind können problemlos einen gemeinsamen Nachnamen wählen. Kinder erhalten in der Regel einen gemeinsamen Nachnamen der Eltern, aber es ist möglich, dass z.b. drei Kinder einer Familie unterschiedliche Nachnamen haben. Das dänische Namensrecht eröffnet somit mehr Möglichkeiten als das deutsche. Ved navneændring får man en navneattest, som tidligere hed navnebevis. Der kan f.eks. ansøges om navneændringer i forbindelse med en fødsel. Bei einer Namensänderung erhält man ein Namensattest (navneattest, vormals: navnebevis). Namensänderungen können z.b. anlässlich einer Geburt beantragt werden. III. Procedurer i Tyskland 1. Lovmæssige betingelser for indgåelse af ægteskab 'Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)' og 'Personenstandsgesetz (PStG)' udgør lovgrundlaget III. Heiratsverfahren in Deutschland 1. Gesetzliche Voraussetzungen für eine Eheschließung Die gesetzlichen Grundlagen für Eheschließungen fußen in Deutschland auf dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) und dem Personenstandsgesetz (PStG). 11

12 for giftermål i Tyskland. Den største forskel mellem dansk og tysk lovgivning er, at man i Tyskland anvender nationalitetsprincippet. Det vil sige, at der også skal tages hensyn til udenlandsk lovgivning, mens denne prøvelse bortfalder i Danmark på grund af domicilprincippet. Der größte Unterschied zwischen dem dänischen und dem deutschen Recht ist die Anwendung des Staatsangehörigkeitsprinzips in Deutschland. Das bedeutet, dass auch das ausländische Recht beachtet werden muss, während diese Prüfung in Dänemark durch das Domizilprinzip entfällt. - 'Standesamt' er kompetent myndighed Ægteskabsindgåelse i Tyskland sorterer under de tyske 'Standesämter' (vielseskontorer/personregistre), som foruden ægteskabsregistret også fører et register over registrerede partnerskaber, fødsler og dødsfald. Det er en betingelse for at blive gift, at man har adgang til at indgå ægteskab. Det vordende ægtepar skal henvende sig personligt til et vielseskontor for at blive registreret, hvilket kan ske skriftligt eller ved en befuldmægtiget, såfremt vægtige grunde er til hinder for selv at møde op. Vielseskontoret på det sted, hvor en af de personer, der ønsker at blive gift, har bopæl eller sædvanligt opholdssted, foretager prøvelse af, om de pågældende personer har adgang til at indgå ægteskab. Det er dog ikke ensbetydende med, at man også skal lade sig vie på det pågældende vielseskontor, for man kan også vælge et hvilket som helst andet i Tyskland. Hvis ingen af de to personer har bopæl eller sædvanligt opholdssted i - Zuständigkeit des Standesamtes Zuständig für Eheschließungen sind in Deutschland die Standesämter, die neben dem Eheregister auch ein Lebenspartnerschaftsregister, ein Geburtsregister und ein Sterberegister führen. Voraussetzung für eine Eheschließung ist die Feststellung der Ehefähigkeit. Die Eheschließenden haben sich persönlich beim Standesamt anzumelden. Die Anmeldung kann schriftlich oder durch einen Bevollmächtigten erfolgen, wenn wichtige Gründe das Erscheinen im Standesamt hindern. Die Feststellung der Ehefähigkeit muss beim Standesamt vorgenommen werden, in dessen Zuständigkeitsbereich einer der Eheschließenden seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das bedeutet aber nicht, dass man auch die Trauung durch dieses Standesamt durchführen lassen muss. Man kann hierfür auch jedes beliebige andere Standesamt in Deutschland wählen. Hat keiner der Eheschließenden seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 12

13 Tyskland, henvender de sig til det vielseskontor, hvor de ønsker at indgå ægteskab, for at blive registreret, og afleverer papirerne der. Deutschland, melden sie sich im Standesamt der Eheschließung an und geben dort die Papiere ab. - Dokumenter, der skal forevises Vielseskontoret foretager prøvelse af ægteskabsbetingelser og ægteskabshindringer på baggrund af de indleverede originale dokumenter i tysk oversættelse og træffer herefter afgørelse om, hvorvidt de pågældende personer har adgang til at indgå ægteskab. Den familie- og personretlige stilling, bopæl eller sædvanligt opholdssted, nationalitet og eventuelle skilsmisser skal dokumenteres ved offentlige dokumenter. Til det formål skal der forelægges bestemte dokumenter. Nationaliteten kan dokumenteres i form af pas, paserstatning, et officielt legitimationskort med angivelse af nationalitet (EU-/EØS-stat) eller en attest fra den kompetente myndighed i hjemlandet, såfremt de pågældende dokumenter indeholder denne oplysning. - Einzureichende Unterlagen Das Standesamt prüft für die Feststellung die Ehevoraussetzungen und Ehehindernisse anhand der eingereichten Unterlagen im Original und deutscher Übersetzung und stellt dann die Ehefähigkeit durch Bescheid fest. Nachzuweisen durch öffentliche Urkunden sind der Personenstand, der Wohnsitz bzw. gewöhnliche Aufenthalt, die Staatsangehörigkeit und eventuell erfolgte Ehescheidungen. Dem Standesamt müssen hierfür bestimmte Dokumente vorgelegt werden. Die Staatsangehörigkeit kann durch einen (Reise-)Pass, Passersatz, amtlichen Personalausweis mit Angabe der Staatsangehörigkeit (EU-/EWR-Staat) oder einer behördlichen Bescheinigung der zuständigen Behörde des Heimatstaates dokumentiert werden, falls diese Dokumente diese Angabe enthalten. Den familie- og personretlige stilling skal dokumenteres ved hjælp af en bekræftet kopi fra fødselsregistret, så ægteskaber mellem slægtninge kan udelukkes. Fødselsattesten, som løbende bliver ajourført, hvis der f.eks. er Der Personenstand ist durch eine beglaubigte Ablichtung aus dem Geburtsregister zu dokumentieren. Dies dient dazu, Ehen unter Verwandten auszuschließen. Die Geburtsurkunde, die ständig aktualisiert wird, wenn es z.b. Namensänderungen gab, gibt den aktuellen Stand 13

14 sket navneændringer, gengiver den aktuelle status. I kopien fra fødselsregistret er alle ændringer til gengæld dokumenteret. wieder. In der Ablichtung aus dem Geburtenregister hingegen sind alle Änderungen dokumentiert. Hvis der forevises udenlandske dokumenter, skal deres ægthed bekræftes ved legalisering. Det kan også ske i form af en apostille, som er en lidt mindre udgave af en ægthedsbekræftelse, såfremt der altså er indgået landeaftaler med Tyskland. - Ægteskabsattest Hvis en af de vordende ægtefolk ikke er tysk statsborger, skal der forelægges en ægteskabsattest fra myndighederne i hjemlandet, hvoraf fremgår, at der ikke foreligger ægteskabshindringer i henhold til lovgivningen i det pågældende land. En sådan attest er maksimalt gyldig i seks måneder, hvorfor ægteskabet skal indgås, inden gyldighedsperioden udløber. Hvis et land ikke udsteder ægteskabsattest, kan 'Oberlandesgericht' i den pågældende tyske delstat meddele dispensation for forelæggelse af en sådan attest. For ikke at udsætte den pågældende for en risiko for at blive retsforfulgt i hjemlandet, kan der ses bort fra en ægteskabsattest, hvis en af parterne i forbindelse med indgåelse af et registreret partnerskab kommer fra et land, hvor forbindelser mellem to personer af samme køn er strafbart. Werden ausländische Urkunden vorgelegt, muss deren Echtheit durch Legalisation bestätigt werden. Dies kann auch mittels einer Apostille, der abgeschwächten Form einer Echtheitsbestätigung, geschehen, wenn es entsprechende Länderabkommen mit Deutschland gibt. - Ehefähigkeitszeugnis Besitzt einer der zukünftigen Eheleute nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, ist ein behördliches Ehefähigkeitszeugnis (EFZ) aus dem Herkunftsstaat vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass der Eheschließung keine kein Ehehindernis nach dem Recht dieses Staates vorliegt. Ein solches Zeugnis ist maximal sechs Monate gültig, so dass die Ehe vor Ablauf der Gültigkeitsdauer geschlossen werden muss. Falls ein Staat kein Ehefähigkeitszeugnis ausstellt, kann in einem Ersatzverfahren vor dem Oberlandesgericht des betreffenden Bundeslandes von der Vorlage eines EFZ befreit werden. Um den Betreffenden nicht der Gefahr der Strafverfolgung in seinem Heimatstaat auszusetzen, kann auf eine Ehefähigkeitsbescheinigung verzichtet werden, wenn bei einer vorzunehmenden eingetragenen Lebenspartnerschaft einer der Lebenspartner aus einem Staat kommt, der gleichgeschlechtliche Verbindungen unter Strafe stellt. 14

15 - Tidligere skilsmisser Hvis en af de vordende ægtefæller er fraskilt, skal det dokumenteres over for vielseskontoret. For at kunne indgå et nyt ægteskab, er det dog en betingelse, at den udenlandske skilsmisse også anerkendes i Tyskland. Tyske vielseskontorer anerkender ganske vist generelt skilsmisser, der er foretaget i EU-lande, men det gælder ikke i forhold til Danmark, da det ikke er tiltrådt den tilgrundliggende forordning (EF) nr. 2201/2003. Hvis en af de to vordende ægtefæller er tysk statsborger i forbindelse med en dansk skilsmisse, skal justitsministeriet i den pågældende delstat foretage anerkendelse. En sådan anerkendelsesprocedure tager 4 6 uger og koster ansøgeren mindst 100 EUR. Denne anerkendelsesprocedure skal også foretages ved skilsmisser fra lande uden for EU, hvis der ikke er tale om en skilsmisse i hjemlandet. - Vorherige Scheidungen Ist einer der Eheleute geschieden, ist dies gegenüber dem Standesamt zu dokumentieren. Voraussetzung für eine Heirat ist jedoch, dass die ausländische Scheidung in Deutschland auch anerkannt wird. Zwar erkennen deutsche Standesämter in EU-Staaten vollzogene Scheidungen generell an, jedoch gilt dies nicht im Verhältnis zu Dänemark, da das Königreich der zugrundeliegenden Brüssel-IIa-Verordnung nicht beigetreten ist. Falls bei einer dänischen Scheidung einer der beiden Ehegatten die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss das betreffende Landesjustizministerium eine Anerkennung vornehmen. Ein solches Anerkennungsverfahren dauert vier bis sechs Wochen und kostet den Antragsteller mindestens 100,- Euro. Dieses Anerkennungsverfahren muss auch für Scheidungen aus Nicht-EU-Staaten vorgenommen werden, wenn es sich nicht um eine Heimatstaatentscheidung handelt. Ved skilsmisser i hjemlandet, hvor begge skilsmisseparter er statsborgere i det pågældende land, foretager vielseskontoret prøvelse af, om de betingelser for en skilsmisses gyldighed, der er gældende i Tyskland, er opfyldt, om parterne har haft mulighed for at blive hørt, og om den pågældende domstol har været kompetent til at træffe afgørelse. - Ægteskabsbetingelser Bei Heimatstaatentscheidungen, in denen beide Scheidungspartner die Staatsangehörigkeit des betreffenden Staates besitzen, wird im Standesamt geprüft, ob die in Deutschland geltenden Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer Scheidung erfüllt sind, das rechtliche Gehör gewährt wurde und die Zuständigkeit des Gerichts gegeben war. - Ehevoraussetzungen Die Ehepartner müssen geschäftsfähig und ehemündig sein. Zwar ist man 15

16 Ægteskabspartnerne skal være både myndige og ægteskabsmyndige. Man er ganske vist først ægteskabsmyndig, når man er fyldt 18 år, men det er muligt at indgå ægteskab allerede som 16-årig, hvis den anden part i det mindste er myndig. I sådanne tilfælde skal den kompetente domstol i familieretlige sager meddele dispensation. Til forskel fra i Danmark må ægtefællerne ikke have samme køn. I Tyskland kan forbindelser mellem personer af samme køn kun legaliseres ved indgåelse af et registreret partnerskab. Biologisk betragtet er ægteskaber mellem personer af samme køn mulige, hvis en transseksuel får rettens ord for at have et andet kønstilhørsforhold. Dette forudsætter ikke en kønsskifteoperation, idet den rene seksuelle orientering er tilstrækkelig. I Tyskland anerkendes også ægteskaber indgået mellem to danskere af samme køn i henhold til dansk lovgivning. erst mit 18 Jahren ehemündig, jedoch ist es möglich, bereits mit 16 Jahren eine Ehe einzugehen, wenn zumindest der andere Partner die Volljährigkeit erreicht hat. Hierzu bedarf es einer Befreiung durch das zuständige Familiengericht. Die Ehepartner dürfen im Gegensatz zu Dänemark nicht dasselbe Geschlecht haben. In Deutschland können gleichgeschlechtliche Verbindungen nur durch die Begründung einer Lebenspartnerschaft legalisiert werden. Jedoch sind - biologisch betrachtet - gleichgeschlechtliche Ehen dann möglich, wenn eine transsexuell veranlagte Person sich gerichtlich eine andere Geschlechtszugehörigkeit anerkennen lässt. Hierfür wird keine geschlechtsumwandelnde Operation vorausgesetzt, sondern die reine sexuelle Orientierung reicht aus. Anerkannt werden in Deutschland auch nach dänischem Recht geschlossene Homo-Ehen von Dänen. - Ægteskabsforbud I Tyskland er dobbeltægteskaber og ægteskaber mellem hel- eller halvsøskende det være sig fra fødsel eller som følge af adoption forbudt. I tilfælde af bigami omstødes det senest indgåede ægteskab. - Eheverbote In Deutschland ist die Doppelehe sowie die Ehe zwischen voll- oder halbbürtigen Geschwistern durch Geburt oder Adoption verboten. In Fällen von bekannt gewordener Bigamie wird die zuletzt geschlossene Ehe aufgehoben. - Omstødelsesgrunde - Aufhebungsgründe 16

17 Hvis der foreligger konkrete indicier for, at ægteskabet vil skulle omstødes i medfør af 1314, stk. 2 i BGB, kan vielseskontoret udspørge de to personer, der ønsker at indgå ægteskab, enkeltvist eller sammen, forlange yderligere dokumentation eller kræve en erklæring på tro og love. I medfør af 1314, stk. 2 i BGB kan et ægteskab omstødes, hvis 1. den ene af ægtefællerne har været sindsforstyrret, 2. den ene af ægtefællerne ikke vidste, at der var tale om en ægteskabsindgåelse, 3. den ene af ægtefællerne har været udsat for svig fra den andens side, 4. er blevet tvunget til at indgå ægteskabet eller 5. der er indgået et proformaægteskab, det vil sige, at ægteskabet ikke skal indgås med henblik på et ægteskabeligt samliv, men primært med henblik på at få opholdstilladelse i Tyskland. - Selve vielsen Begge ægtefællers personlige tilstedeværelse foran giftefogeden er en anden betingelse for at indgå ægteskab. Til forskel fra den fortsatte danske praksis er det i Tyskland dog ikke længere foreskrevet, at der skal være to vidner til stede. Det er dog stadigvæk muligt frivilligt at lade et eller to vidner medvirke ved vielsen. Ægtefællerne bliver spurgt enkeltvist, hvorefter giftefogeden erklærer dem for ægtefolk. Er der behov for en tolk ved ægteskabsindgåelsen, påhviler udgifterne hertil brudeparret, medmindre der er tale om en tegnsprogstolk. Giftefogeden informerer også brudeparret om de navneretlige muligheder (jf. navnelovgivningen under punkt II.3). Ægteskabets indgåelse dokumenteres i en protokol, som skal underskrives af Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Ehe nach 1314 Abs. 2 BGB aufhebbar wäre, kann das Standesamt die Eheschließenden einzeln oder gemeinsam befragen, weitere Nachweise verlangen oder eine eidesstattliche Versicherung fordern. Eine Ehe kann nach 1314 Abs. 2 BGB aufgehoben werden, wenn 1. bei einem Ehegatten eine Störung der Geistestätigkeit vorlag, 2. einer der Ehegatten nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelte, 3. ein Ehegatte arglistig getäuscht wurde, 4. zur Ehe gezwungen wurde oder 5. eine Scheinehe eingegangen wurde, das heißt, die Ehe nicht mit dem Ziel der ehelichen Lebensgemeinschaft, sondern vorrangig mit dem Ziel eines Aufenthaltstitels in Deutschland geschlossen werden soll. - Ablauf der Trauung Die persönliche Anwesenheit beider Eheleute vor dem Standesbeamten ist bei der Heirat eine weitere Eheschließungsvoraussetzung. Es ist in Deutschland im Gegensatz zur fortbestehenden dänischen Praxis aber nicht mehr zwingend vorgeschrieben, sich von zwei Trauzeugen begleiten zu lassen. Die freiwillige Hinzuziehung eines oder zweier Trauzeugen ist aber nach wie vor möglich. Die Eheleute werden einzeln befragt und dann vom Standesbeamten zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten erklärt. Ist bei der Eheschließung ein Dolmetscher vonnöten, fallen die Kosten hierfür dem Brautpaar anheim, es sei denn, es handelt sich um einen Gebärdendolmetscher. Das Brautpaar wird vom Standesbeamten auch über namensrechtliche Möglichkeiten informiert (Einzelheiten zum 17

18 alle parter, også af en eventuel tilkaldt tolk. Dokumentet er også påført giftefogedens underskrift og er forsynet med segl. Efter vielsen får ægtefællerne en vielsesattest, og de får også alle indsendte dokumenter udleveret igen. Ægteskabets indgåelse bliver desuden registreret i et elektronisk ægteskabsregister. Til forskel fra andre delstater føres der et centralt register i Schleswig-Holstein, som løbende bliver ajourført i forbindelse med ændringer som skilsmisse, dødsfald, navneændringer etc. I Schleswig-Holstein vil det i fremtiden være muligt at udstede dokumenter fra andre vielseskontorer/personregistre i Schleswig-Holstein fra dette centrale register. Namensrecht siehe unter Punkt II.3). Die Eheschließung wird in einer Niederschrift dokumentiert, die von allen Beteiligten, auch einem eventuell hinzugezogenen Dolmetscher, zu unterzeichnen ist. Dieses Dokument enthält auch die Unterschrift des Standesbeamten und ist mit einem Siegel versehen. Nach der Eheschließung erhalten die Eheleute eine Eheurkunde und außerdem alle eingereichten Dokumente wieder zurück. Die Eheschließung wird zudem in einem elektronischen Eheregister festgehalten. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern wird in Schleswig-Holstein ein zentrales Eheregister geführt, das bei Änderungen, wie Scheidung, Tod, Namensänderung etc., fortlaufend ergänzt wird. Es wird zukünftig in Schleswig-Holstein möglich sein, aus dem zentralen Register Urkunden anderer Standesämter in Schleswig-Holstein auszustellen. Den beskrevne procedure for ægteskabsindgåelse gælder også ved indgåelse af et registreret partnerskab, om end det juridisk set ikke er fuldt ligestillet med et ægteskab. Hvis tyske statsborgere indgår et ægteskab eller et registreret partnerskab i udlandet, kan de det sted, hvor de bor, ansøge om, at ægteskabsindgåelsen efterfølgende bliver indført i ægteskabsregistret i Tyskland. 'Standesamt I' i Berlin fører et register over sager vedrørende den familie- og personretlige stilling, som er blevet registreret efterfølgende. Das beschriebene Verfahren einer Eheschließung gilt auch bei der Begründung einer Lebenspartnerschaft, jedoch wird diese rechtlich nicht gänzlich mit einer Ehe gleichgestellt. Wenn deutsche Staatsangehörige im Ausland eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen, können sie bei ihrem Wohnort beantragen, dass die Eheschließung im Eheregister in Deutschland nachträglich beurkundet wird. Das Standesamt I in Berlin führt ein Register der in Deutschland nachbeurkundeten Personenstandsfälle. 2. Geburts- und Taufurkunden 18

19 2. Fødsels- og dåbsattester Fødsler skal anmeldes til 'Standesamt' på det sted, hvor barnet er født, inden en uge efter fødslen. Ved fødsler på sygehuse foretages anmeldelsen af sygehusets administrative personale. Det personregister, som fødslen sorterer under, forbliver kompetent for den pågældende person resten af livet. Alle ændringer som f.eks. navneændringer, adoptioner og anerkendelser af faderskab, bliver udelukkende indført i fødselsregistret her, hvilket sikrer, at enhver ny udskrift fra fødselsregistret afspejler de oplysninger, som personregistret måtte ligge inde med på det givne tidspunkt. En sådan videreførelse og ajourføring findes ikke i Danmark. Geburten müssen innerhalb einer Woche dem Standesamt, in dessen Zuständigkeitsbereich das Kind geboren wurde, angemeldet werden. Bei Geburten in Krankenhäusern wird die Anmeldung durch die Krankenhausverwaltung vorgenommen. Das Standesamt, in dessen örtlichen Zuständigkeitsbereich die Geburt fällt, bleibt ein Leben lang für die betroffene Person zuständig. Alle Änderungen, wie z.b. Namensänderungen, Adoptionen oder Vaterschaftsanerkennungen, werden ausschließlich in das Geburtsregister dieses Standesamtes eingetragen, was dafür sorgt, dass jeder neue Auszug aus dem Geburtsregister den jeweiligen aktuellen Erkenntnisstand des Standesamtes widerspiegelt. Eine solche Fortführung und Aktualisierung gibt es in Dänemark nicht. Dåb og udstedelse af dåbsattester sorterer under kirkemenighederne. Til forskel fra i Danmark (med undtagelse af Sønderjylland, jf. ovenfor) udsteder de tyske kirker ikke fødselsattester. Inden en måned efter fødslen skal barnets fornavn meddeles personregistret. 3. Navnelovgivning I Tyskland kan man vælge enten at have fælles efternavn eller separat Kirchengemeinden sind für Taufen und das Ausstellen von Taufurkunden zuständig. Im Gegensatz zu Dänemark (mit Ausnahme von Sønderjylland, s.o.) stellen die deutschen Kirchen keine Geburtsurkunden aus. Binnen eines Monats nach der Geburt ist der Vorname des Kindes dem Standesamt mitzuteilen. 3. Namensrecht In Deutschland kann sowohl ein gemeinsamer Ehename als auch die getrennte Namensführung gewählt werden. Derjenige, der seinen Namen 19

20 navneføring. Den, der giver afkald på sit efternavn til fordel for ægtefællens, kan tilføje sit hidtidige efternavn til det nye efternavn med bindestreg. Det er dog ikke muligt at benytte mere end to navnedele, hvilket kan præciseres med følgende eksempel: En kvinde bærer efternavnet Müller-Schulze. Gifter hun sig med en mand med efternavnet Meier, kan hun beholde sit hidtidige dobbeltnavn, tage sit tidligere fødenavn igen eller enten benytte 'Meier, 'Meier-Müller' eller 'Meier-Schulze' i fremtiden. zugunsten des Ehepartners aufgibt, kann seinen bisherigen Namen als Zusatz mit Bindestrich dem neuen Namen hinzufügen. Es sind aber nicht mehr als zwei Teile möglich. Dies kann anhand folgenden Beispiels verdeutlicht werden: Eine Frau trägt den Nachnamen Müller-Schulze. Heiratet sie einen Mann mit dem Nachnamen Meier, so kann sie ihren bisherigen Doppelnamen behalten, ihren anderslautenden Geburtsnamen wieder aufleben lassen oder sich zukünftig entweder Meier, Meier- Müller oder Meier-Schulze nennen. - Særligt omkring udenlandske forhold Gifter en tysk statsborger sig med en anden statsborger, så kan man også vælge det andet lands navnelovgivning, f.eks. rumænsk lovgivning, så det også bliver muligt at bære et fælles dobbeltnavn, hvilket ikke er muligt ifølge tysk lovgivning. Ved særlige navneformer, f.eks. russiske eller slaviske, hvor efternavne har specielle han- og hunkønsendelser, kan det forekomme, at en navneændring foretaget i Tyskland i forbindelse med en ægteskabsindgåelse ikke bliver anerkendt i hjemlandet, fordi navneendelsen ikke er i overensstemmelse med landets navnelovgivning (afvigende navneføring). I forbindelse med ægteskabsindgåelser i Tyskland skal der afgives navneretlige erklæringer over for vielseskontoret. Det kan dog også ske efterfølgende, hvis tyskere f.eks. har giftet sig i Danmark. - Ausländische Besonderheiten Heiratet ein deutscher Staatsangehöriger einen anderen Staatsangehörigen, dann kann auch das andere Namensrecht gewählt werden, z. B. das rumänische Recht, so dass es dann auch möglich ist, einen gemeinsamen Doppelnamen zu tragen, was nach deutschem Recht nicht möglich ist. Bei besonderen Namensformen, z.b. bei russischen oder slawischen, bei denen Nachnamen spezielle männliche und weibliche Endungen haben, kann es vorkommen, dass eine in Deutschland im Zuge der Eheschließung vorgenommene Namensänderung im Heimatstaat aufgrund der mit dem dortigem Namensrecht nicht konformen Namensendung nicht anerkannt wird (hinkende Namensführung). Bei Eheschließungen in Deutschland sind vom Standesamt namensrechtliche Erklärungen abzunehmen. Dies kann jedoch nachgeholt werden, wenn Deutsche beispielsweise in Dänemark geheiratet haben. 20

21 Udvandrere fra Østeuropa, personer, der har fået tildelt tysk statsborgerskab, og udlændinge, som vælger tysk lovgivning ved ægteskabsindgåelsen, har mulighed for at afgive forskellige navneerklæringer i Tyskland f.eks. med henblik på at tilpasse udenlandske navne tysk stavemåde, lade navnebestanddele bortfalde, som ikke er omfattet af tysk lovgivning (patronymer) eller vælge nyt fornavn, hvis der ikke findes en tysk oversættelse. Für Spätaussiedler, eingebürgerte Personen und Ausländer, die das deutsche Recht bei der Eheschließung wählen, sind in Deutschland unterschiedliche Namenserklärungen beispielsweise zur Eindeutschung von ausländischen Namen, zum Wegfall von Namensbestandteilen, die das deutsche Recht nicht kennt (Vatersnamen) oder zur Neuwahl von Vornamen, wenn es keine deutsche Übersetzung gibt, möglich. IV. Weitere Informationen und Adressen IV. Yderligere informationer og adresser Weitere Informationen finden Sie unter: Der kan findes yderligere informationer på: sonderborgkommune.dk 21

22 sonderborgkommune.dk 22

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Padborg, 20.12.2012 Grænseoverskridende dansk-tyske projekter Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Studie over de særlige forhold i den sociale sikringslovgivning og skattelovgivningen i forbindelse

Læs mere

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Uddannelsespraktik i udlandet De vigtigste spørgsmål før udlandsopholdets begyndelse Ausbildungspraktika im Ausland Die wichtigsten Fragen vor Beginn

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07.

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5 Padborg, 05.07.2011 Principperne i den europæiske sociallovgivning Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts Inddeling: I. Indledning II. Principper 1. Princippet

Læs mere

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011

Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011 Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED Grænseoverskridende pensioner i Region Sønderjylland-Schleswig optjening, udmåling, beregning, sammenlægning, ikke-diskriminering i sagsbehandlingen mv. WELMA CENTER FOR RETLIGE STUDIER I VELFÆRD OG MARKED

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069 16. Wahlperiode 26. 02. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 3. September 2008 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

Recht auf eine Kindheit

Recht auf eine Kindheit Recht auf eine Kindheit Die Kindheit ist keine Krankheit, die schnell kuriert werden muss, sondern eine lange Periode und ein Ort, an dem die Heimlichkeiten der Fantasie, sowie das Spiel des Kindes und

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode. Drucksache V/3435

Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode. Drucksache V/3435 Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache V/3435 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler III/5 65305 5946/68 Bonn, den 30. Oktober 1968 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

»Slesvigland« Inhalt / Indhold

»Slesvigland« Inhalt / Indhold Dette pdf-dokument er optimeret til Internettet. Der er lagt vægt på hastighed, men også læse-venlighed. Derfor vil små illustrationer kunne være vanskelige at se. For at se disse i højere kvalitet, hent

Læs mere

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2015

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2015 VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2015 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2015 PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2 015 LKB-CUP 2015 1 INDHOLD Her findes oplysninger om: Hvor ligger de forskellige

Læs mere

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende). Foto & lay-out: H. Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte und

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Deutscher Bundestag 4. Wahlperiode Drucksache IV/696 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler 8 52105 6095/62 Bonn, den 30. Oktober 1962 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit übersende

Læs mere

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2014

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2014 VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2014 INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2014 PRAKTISCHE INFORMATIONEN LKB-CUP 2 014 LKB-CUP 2014 1 INDHOLD Her findes oplysninger om: Hvor ligger de forskellige

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan KANDIDATSPECIALE Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan En spørgeskemaundersøgelse: Tilfredshedsundersøgelse ved brug af høreapparater - Med henblik på psykosociale aspekter forventninger, motivation, socialt

Læs mere

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees.

Stimme des Nordens. Et bevæget år for SSW. og mindretallet. SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees. Nr. 2 Dezember 2005 Stimme des Nordens SSWs medlemsblad - SSW-Mitgliederzeitung - SSW-lasmooteblees Kommunalreform Was sagt der SSW zu den Plänen der Landesregierung? Eine Arbeitsgruppe hat einen Vorschlag

Læs mere