Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far."

Transkript

1 Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke efterkom hans ønske. Han afbrød kontakten helt og reagerede heller ikke på min meddelelse om barnets fødsel. Han anerkendte ikke faderskabet, og på trods af mange opfordringer fra min side om at deltage i sit barns liv, ønskede Far ikke at møde sit barn, før barnet var ni måneder gammelt. Da Far beslutter sig for at møde barnet, inviterer jeg ham til at komme i mit og barnets hjem for at lære barnet at kende. Barnet er imidlertid på det tidspunkt i en alder, hvor børn som regel kun er knyttet til meget få personer, der er en del af deres dagligdag. Barnet søger hen til mig og er meget obs på, at jeg bliver i nærheden under samværet. Helt uforstående over for barnets behov, krævede Far på det tidspunkt, hvor barnet snart skal til at starte i vuggestue, samvær flere gange ugentligt og alenetid med barnet, på trods af at barnet har reageret kraftigt, når jeg har forsøgt at lade Far være alene med barnet. Jeg forudser, at det at starte i vuggestue vil være en stressfuld periode for barnet, som ikke på det tidspunkt er vant til at blive passet af andre. Far truer med at starte en sag i statsforvaltningen, hvis ikke jeg efterkommer hans ønske. Han siger, at han har forhørt sig forskellige steder og har fundet ud af, at barnet ikke har mindre ret til samvær med Far, blot fordi Far først er blevet en del af barnets liv nu. Far holder op med at hilse på mig, når han kommer på besøg i mit og barnets hjem, på trods af at jeg prøver at komme ham i møde med forslag om, at jeg begynder at handle lidt ind og går i ejendommens vaskeri, mens Far er på besøg, så barnet kan vænne sig til alenetid med Far, uden at jeg er for langt og for længe væk. Far giver udtryk for, at han ingen tiltro har til mine vurderinger af, hvad der er godt for barnet og starter derfor en samværssag i statsforvaltningen. Statsforvaltningen Min oplevelse med statsforvaltningen har været, at Far og Mor behandles meget forskelligt, hvilket naturligvis har gjort mig utryg, når et så vigtigt spørgsmål som mit barns fremtid behandles af en instans, som ikke synes at give en fair og lige behandling af sagens parter. Da jeg i starten af februar 2008 indsendte Faderskabsblanket 2 til statsforvaltningen med oplysninger til faderskabssagen, fik jeg intet svar fra statsforvaltningen - ikke engang en bekræftelse på, at blanketten var modtaget. Da mere end tre måneder var gået, uden at jeg havde hørt noget som helst fra statsforvaltningen, ringede jeg til statsforvaltningen for i det mindste at blive forsikret om, at blanketten ikke var forsvundet hos Post Danmark. Det viste sig, at statsforvaltningen mere end to måneder forinden havde sendt kopi af blanketten til Far og spurgt, om han ville anerkende faderskabet. Da Far havde svaret, at han ikke ønskede at anerkende faderskabet, havde statsforvaltningen ikke foretaget sig yderligere, og havde åbenbart ikke fundet anledning til at oplyse mig om noget som helst. Da jeg senere forhørte mig hos statsforvaltningen vedrørende proceduren for den retsgenetiske undersøgelse, kom sagsbehandleren med en frisk kommentar om, at det

2 bliver spændende at se hvad resultatet viser. Eftersom jeg ikke havde oplyst andre potentielle fædre til mit barn, opleves en sådan kommentar en lille smule upassende. I kontrast til denne sagsbehandling fik Far - da han beslutter sig for at starte en samværssag - samme dag som anmodningen om fastsættelse af samvær blev modtaget i statsforvaltningen, bekræftelse herpå. Dette viste aktindsigten i sagen. Han fik ved samme lejlighed tilsendt vejledning om sagsbehandlingstider og oplyst, at han med digital signatur kunne kommunikere med statsforvaltningen via . Allerede en uge senere sendte statsforvaltningen indkaldelse til møde, hvor man vil fastsætte samvær. Jeg modtager sammen med indkaldelsen fra statsforvaltningen kopi af det ansøgningsskema, Far har udfyldt vedrørende fastsættelse af samvær og kan se, at Far har kunnet afkrydse, hvilke ugedage og tidspunkt på dagen han foretrak mødet afholdt i statsforvaltningen. Jeg selv modtager blot en indkaldelse til mødet med tre dages varsel op til en weekend, hvorfor det naturligvis er umuligt for mig at nå at forberede mig og få en aftale i stand med en advokat. At statsforvaltningen alene hører den ene part om, hvornår det passer at deltage i et møde og stresser den anden part med så kort et indkaldelsesvarsel, er ikke, hvad man forstår ved god forvaltningsskik. Jeg meddeler statsforvaltningen, at jeg ikke kan deltage i møde med så kort varsel, og eftersom barnet skal til at starte i vuggestue, anmoder jeg statsforvaltningen om, at mødet bliver rykket, indtil barnet er kørt ind i vuggestue, så det ikke skal tvinges til at forholde sig til alt for meget nyt på en gang. Det vil Far ikke vente på, og statsforvaltningen lægger mødet om eftermiddagen kun en uge efter barnets vuggestuestart. Selv om jeg ved mødet i statsforvaltningen fortæller, at barnet har reageret på vuggestuestarten ved bl.a. at sove dårligere om natten og ved at banke sit hoved ind i væg/gulv/ting, når barnet bliver utrygt og frustreret over, at jeg går fra det, viste Far sig fortsat helt uforstående overfor, at det ikke var en god idé at optrappe samværet med det samme. Mødet blev derfor en benhård forhandling, idet der ikke var ret meget opbakning at hente fra sagsbehandleren og den børnesagkyndige. Det lykkedes dog med hjælp fra min advokat at få en aftale i stand, hvor Far på grund af barnets reaktioner på vuggestuestarten, skulle have samvær med barnet på en legeplads med min tilstedeværelse de følgende tre måneder. Sagsbehandleren gjorde det dog klart, at der ved det opfølgende møde i statsforvaltningen skulle drøftes en hurtig optrapning af samværet, så det kunne komme til at matche den samværshyppighed, som børn med tilsvarende alder normalt har med samværsforælderen. Sagsbehandleren syntes åbenbart at en far, som helt fra start og i hovedparten af barnets første leveår ikke har villet sit barn, med deraf følgende

3 konsekvenser for barnets tilknytning, skal have samme ret til samvær som en far, der fra start af har deltaget i ansvaret og omsorgen for sit barn. Barnet reagerede på samværet på legepladsen ved bl.a. at: Stivne når Far nærmer sig, vende sig bort fra Far og ikke at ville have noget med ham at gøre under hele samværet. Rive og slå Far i ansigtet, når Far løfter barnet op. Banke sit hoved ned i en sandkassekant i frustration, da Far sætter sig ved siden af barnet. Klemme sig ned i den smalle kurv under sin klapvogn for at komme væk fra Far. Far taler endvidere slet ikke til mig under samværet, hvilket naturligvis ikke gør det nemmere at prøve at få barnet interesseret i Far. Efter tre gange, hvor samværet er forløbet som beskrevet ovenfor, og jeg endnu engang har måttet trøste et grædende barn, spørger jeg Far, hvad han synes, vi skal stille op. Han svarer, at vi blot skal fortsætte. Far vil, uanset om barnet fortsætter med at vise så voldsom modstand mod samværet, også ved næste møde bede om at få barnet på egen hånd. Grundet barnets voldsomme negative reaktioner, og fordi Far ikke ønsker, at vi sammen skal finde ud af, hvordan vi får samværet til at fungere på en ordentlig måde for barnet, vælger jeg herefter at afbryde samværet. Da Far oplyser til statsforvaltningen, at jeg har afbrudt samværet, vælger forvaltningen - uden først at have hørt min side af sagen - at svare, at der ved næste møde vil blive drøftet en afgørelse, hvor barnets kontakt til Far kan sikres, og at proceduren, såfremt jeg ikke møder, vil være, at der træffes en afgørelse, som kan tvangsfuldbyrdes efter retsplejelovens regler. Hvis statsforvaltningens primære opgave er at sætte fokus på barnets bedste, skulle man mene, at sagsbehandleren, inden vedkommende sender sådan en skrivelse ud, ville have undersøgt, om der rent faktisk kunne være en reel og fornuftig grund til, at samværet var afbrudt. En grund, som netop kunne tænkes at handle om barnets tarv. Ved det følgende møde i statsforvaltningen gør jeg gældende, at jeg, grundet barnets voldsomme reaktioner på samværet og Fars manglende vilje til samarbejde med mig, ikke mener, der bør fastsættes yderligere samvær, førend barnet selv viser interesse for at lære sin far at kende. Far gør derimod gældende, at han skal have barnet uden min tilstedeværelse. Der er på det tidspunkt kommet en ny sagsbehandler på sagen og hun tilbyder en børnesagkyndig undersøgelse. Min advokat oplyser mig om, at det er advokatens erfaring, at børnesagkyndige undersøgelser om samvær i en ny sag ved statsforvaltningen altid ender med en konklusion om at samvær anbefales. Det fremgår endvidere af et brev, som jeg modtager fra statsforvaltningen, hvori står beskrevet hvad den børnesagkyndige undersøgelse særligt skal vedrøre, at

4 samvær anses for at være en selvfølge. Der står bl.a. i et af undersøgelsestemaerne, at det skal vurderes, hvilken af forældrene der er bedst til at sikre barnets kontakt til begge forældre. Det hænger ikke sammen med, at undersøgelsens formål skulle være at belyse, om det er til barnets bedste, at der fastsættes samvær med Far. Alle de temaer, som statsforvaltningen skrev til mig, at undersøgelsen særligt skulle vedrøre, var udformet på en måde, som slet ikke tog højde for den konkrete situation. Temaerne tog udgangspunkt i, at Far og Mor begge var omsorgspersoner for barnet, og undersøgelsen kunne ud fra ordlyden af temaerne, lige så godt have drejet sig om, hos hvilken forælder barnet skulle have bopæl. På baggrund af ovenstående vælger jeg at sige nej tak til den børnesagkyndige undersøgelse. Statsforvaltningen indhenter herefter en erklæring fra barnets vuggestue, hvoraf fremgår, at barnet har reageret på vuggestuestarten ved at banke sit hoved ind i ting. Det fremgår endvidere, at barnet er i god trivsel, og at der er et rigtig godt samspil mellem Mor og barn. Statsforvaltningen fastsætter derefter 5 gange støttet samvær med kun 4 dages varsel. Jeg vælger at klage over afgørelsen, fordi jeg ikke mener, at der er fastsat samvær i overensstemmelse med barnets bedste, som statsforvaltningen er forpligtet til i henhold til forældreansvarsloven. Det vil være et svigt af mig som mor, at udlevere mit barn til samvær på et sted, hvor det aldrig tidligere har været, til komplet fremmede mennesker og til en far, som barnet tidligere har reageret meget negativt overfor, uden mulighed for at jeg kan deltage i begyndelsen. Statsforvaltningen giver med sin afgørelse ikke mulighed for min tilstedeværelse under samværet og beder mig således om at aflevere mit barn og vende om på hælen og gå igen. Jeg savner desuden en begrundelse for, hvorfor det anses for at være til barnets bedste, at der fastsættes samvær med en far, som barnet har reageret voldsomt over at have samvær med, som barnet ingen følelsesmæssig tilknytning har til, som ikke har udvist forståelse for barnets behov, og som i øvrigt ingen kommunikation ønsker med barnets mor. Statsforvaltningen har vurderet, at det på grund af det høje konfliktniveau mellem Far og Mor ikke anses for formålstjenligt at tilbyde os konfliktmægling. Statsforvaltningen skaber dermed med sin afgørelse uro i barnets liv uden samtidig at tage ansvar for afgørelsen ved at komme med en farbar løsning på, hvordan et fornuftigt samarbejde mellem Far og Mor kan etableres til gavn for barnet. Statsforvaltningen synes at mene, at barnets ret, eller måske snarere pligt, til samvær med Far, er en trumf, som fejer alle argumenter for, at samvær ikke er til barnets bedste, af bordet. Det er meget frustrerende som mor, der ønsker en stabil og tryg opvækst for sit barn, at opleve hvordan Fars rettigheder af statsforvaltningen camoufleres som værende barnets rettigheder. Selv om jeg har klaget over statsforvaltningens afgørelse, og sagen dermed ikke er endeligt afsluttet, vælger Far, da jeg ikke udleverer barnet til samvær, at henvende sig til fogedretten og kræve barnet udleveret ved tvang.

5 Fogedretten Jeg modtog en mødeindkaldelse fra fogedretten med to dages varsel. Det korte mødevarsel, gav mig naturligvis ringe mulighed for at nå at sætte min advokat ind i sagen, som den stod nu. Min advokat anmodede derfor fogedretten om at få rykket mødet, men dette blev nægtet. Ved mødet i fogedretten blev jeg ved mødets start nægtet beskikkelse af advokat, allerede inden min advokat og jeg havde haft lejlighed til at fortælle om sagen. Det skal hertil tilføjes, at jeg er studerende, og at det derfor ikke er min indtægt, som danner baggrund for, at jeg blev nægtet advokatbeskikkelse. Fogedretten ville derudover hverken afvente Familiestyrelsens afgørelse eller afholdelse af næste møde i statsforvaltningen, som var berammet tre uger senere, før jeg blev pålagt tvangsudlevering af barnet. Min advokat ønskede subsidiært en børnesagkyndig undersøgelse, hvor der ikke fra undersøgelsens start blev bestemt samvær under undersøgelsen, men at der først efter indhentelse af oplysninger blev taget stilling til dette. Dette fandt fogedretten ej heller grundlag for. Jeg blev endvidere allerede ved første møde i fogedretten tildelt tvangsbøder på kr. for hver gang, der ikke sker udlevering, og fogedretten fastsatte herudover erstatningssamvær som bod for den hidtil manglende udlevering. Far er dermed med myndighedernes hjælp i gang med at ødelægge min økonomi og mit forsørgelsesgrundlag for mit barn. Om mindre end en uge skal Far og jeg igen til møde i statsforvaltningen, hvor man vil fastsætte yderligere samvær, som Far vil kunne henvende sig i fogedretten med. Det er skræmmende at opleve, hvordan et lille barns behov for ro, stabilitet og tryghed i sin hverdag, i den grad tilsidesættes af et system, som kun synes at have øje for barnets ret til to forældre, uanset omstændigheder.

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Mænd som hader kvinder.

Mænd som hader kvinder. Mænd som hader kvinder. Skrevet af Ulla Nerenst, tidligere sundhedsplejerske og psykiatrisk sygeplejerske, MA Medicinsk Antropologi. Med den nye Forældreansvarslov fra 2007, er det blevet legaliseret at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011

Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 1 Statsforvaltningen Hovedstaden Årsskrift 2011 Udgivet af: Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177 2400

Læs mere

Af Gitte Rebsdorf, gir@bupl.dk / Modelfoto: Jakob Carlsen. BØRN&UNGE NR. 16 22. september 2011

Af Gitte Rebsdorf, gir@bupl.dk / Modelfoto: Jakob Carlsen. BØRN&UNGE NR. 16 22. september 2011 Svigtet Børnesagkyndige undersøgelser, der bruges i sager om forældremyndighed og samvær, koster samfundet dyrt. Børn&Unge kan nu afsløre, at undersøgelserne er fyldt med fejl. Det har fatale konsekvenser

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: A og B og C c/o værge A og B og D c/o værge A og B mod K Kommune og Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Evaluering af Forældreansvarsloven

Evaluering af Forældreansvarsloven 2012 Evaluering af Forældreansvarsloven Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Valgårdsvej 4 2500 Valby 01-01-2012 Forord Omkring 1.5 millioner børn, forældre og bedsteforældre lever i dag i moderne

Læs mere

FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE. en håndbog til frivillige FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE 1

FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE. en håndbog til frivillige FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE 1 FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE en håndbog til frivillige FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE 1 2 FORÆLDREMYNDIGHED FOR ULEDSAGEDE BØRN OG UNGE INDHOLD Side 5 Forord Side 6 Introduktion

Læs mere

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe

Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe Evaluering af Projekt Godnathistorie i Statsfængslet i Ringe Af Natalia Bien og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret, Evalueringsenheden December 2012 Forord

Læs mere

Kommunens Psykolog og Moren henter XXX

Kommunens Psykolog og Moren henter XXX Socialudvalget 2011-12 (Omtryk - 29/03/2012 - Ændret ordlyd) SOU alm. del Bilag 249 Offentligt 1 Børn får altså blå mærker i skole! Udvalget har bedt ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre,

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

Foreningen Far til støtte for børn og forældre. December 2013 nr. 2 - årgang 36. Forældreansvar

Foreningen Far til støtte for børn og forældre. December 2013 nr. 2 - årgang 36. Forældreansvar Foreningen Far til støtte for børn og forældre December 2013 nr. 2 - årgang 36 Forældreansvar SÆRNUMMER Forældreundersøgelse 2013 Forord Foreningen Far inviterede i foråret forældre af begge køn til, at

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere