Arbejdsevnemetoden baggrund og perspektiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsevnemetoden baggrund og perspektiver"

Transkript

1 Uden for nummer 5, 3. årgang 2002 Arbejdsevnemetoden baggrund og perspektiver What s past is prologue, The Tempest, Act 2, scene 1. Af Jens Bang, speciallæge i psykiatri Jens Bang, speciallæge i psykiatri. Tidligere lektor socialmedicin og psykiatri ved Den sociale Højskole i København. Gennem mere end 20 år beskæftiget som lægekonsulent i socialforvaltninger. Forfatter til en række artikler om psykiatriske og socialmedicinske emner herunder flere, som beskæftiger sig med pensionssystemet. Har desuden skrevet bøger om børnearbejdet i socialforvaltningerne og arbejdsevnemetoden. Konsulent i forbindelse med udviklingen af arbejdsevnemetoden samt ved udarbejdelsen af lovteksten til den nye pensionsreform. Væsentlige reformer peger næsten altid både bagud og fremad. Det første i den forstand, at lovgiverne har til hensigt at løse nogle iøjnefaldende problemer i det eksisterende administrative system. Det andet fordi fornyelserne sigter mod at understøtte bestemte socialpolitisk ønskværdige målsætninger. Der er således ikke noget mærkeligt i, at den fremgangsmåde til fastlæggelse af arbejdsevnen, som udgør en integreret del af den pensionslov, som træder i kraft per næppe kan forstås og vurderes uden kendskab til det netværk af praktiske problemer, som metoden sigter mod at håndtere. I det følgende er det hensigten at beskrive de tiltagende administrative problemer på pensionsområdet, som er vokset frem siden 84- reformen. Tankegangen er den, at den nye arbejdsevnemetode nok er udviklet for at løse bestemte administrative problemer og fremme bestemte socialpolitisk bestemte målsætninger, men også repræsenterer en konkret udmøntning af nogle metodiske principper, som måske lader sig anvende i forhold til andre praktiskadministrative problemstillinger. Med andre ord hvis den metodetænkning, som ligger til grund for den nye fremgangsmåde til fastlæggelse arbejdsevnen, er frugtbar, når det gælder om at synliggøre hvilke sociale og personlige forhold, der har betydning for borgernes muligheder for at klare sig på arbejdsmarkedet, kan de samme principper måske med udbytte anvendes også i andre sammenhænge. Subsidiaritetsprincippet og lighedsidealet er styrende for socialpolitikken Jeg lægger ud med at redegøre for de relevante socialpolitiske forgreninger. Afgørende er her, at sociallovgivningen uafhængigt af det specifikke område indtil videre har været styret af subsidiaritetsprincippet= det offentlige træder først til, når det er godtgjort (bevist), at borgerne ikke selv kan løse det foreliggende problem. Med andre ord har der altid været politisk flertal for det synspunkt, at der skal foreligge en socialpolitisk acceptabel forklaring på hjælpebehovet som betingelse for at åbne de offentlige kasser. Omsat til administrativ praksis indebærer forklaringskravet, at det skal godtgøres, at den hjælpsøgende borger er værdigt trængende = berettiget til den og den ydelse af de og de socialpolitisk bestemte grunde. I den moderne velfærdsstat er man en værdig kandidat til en førtidspension, hvis der uafhængigt af årsagsforholdene foreligger et varigt behov for forsørgelse. Så langt så svært. Tildelingsproblemerne kompliceres yderligere, fordi man fra politisk hold insisterer på, at det lighedsideal, som også skal tilgodeses, fordrer millimeterretfærdighed. På pensionsområdet, hvor omfanget af forsørgelsesbehovet i målgruppen - teoretisk set - er svingende, medfører dette en lovgivning, som udover subsidiaritetsprincippet også sigter mod at tilgodese et ønske om en tilpasset kompensation. Vi har nu følgende administrative problemstillinger. * Hvilke præmisser godtgør, at der foreligger et varigt behov for forsørgelse? * Hvilke præmisser retfærdiggør den og den forskelligartede ydelsestildeling? 1

2 En fantasiløsning på de administrative problemer For at tydeliggøre de praktiske vanskeligheder i virkelighedens verden er det hensigtsmæssigt, at se nærmere på et teoretisk og meget enøjet administrativt system, som i et hug tager højde for begge problemstillinger. Lad os herefter på fantasiplanet forestille os, at sygdom, i betydningen en påviselig = objektiverbar kropsfejl, er den eneste socialpolitisk acceptable forklaring på et forsørgelses- og kompensationsbehov, som skal tilgodeses i overensstemmelse med lighedsidealet. Vi har nu følgende model. Lægelige undersøgelser godtgør, at der foreligger de og de påviselige kropsfejl, som kan forklare det og det funktionssvigt. Herefter lader vi det konkret specificerede funktionstab danne udgangspunkt for en administrativ praksis, hvor de samme sygdomshensyn udløser samme ydelse i sager, der i øvrigt er meget forskellige. Med andre ord muliggør fantasimodellen, at der arbejdes med retsfakta, som både er veldefinerede og anvendelige i forbindelse med den ønskværdige differentiering af ydelsestildelingen. Givet de anførte præmisser har vi at gøre med et næsten perfekt administrativt system. Misteltenen handler om et træk i retning af det elendiggørende, fordi ydelsernes størrelse beror på en bevisførelse, hvor sygdomsgraden er i centrum (if you have to prove you are ill, you can t get well (1)). Heldigvis er problemet til at leve med, fordi retfærdigheden sker fyldest i og med, at afgørelserne udelukkende skal begrundes ved at henvise til den objektive sygdomsbeskrivelse. Den og den sygdomsbeskrivelse giver den og den pensionsgrad. Basta. Pensionsreformen fra 84 og den skibbrudne faglighed I virkelighedens verden er helbredsforholdene kun et blandt adskillige relevante aspekter, der alle har indflydelse på mulighederne for selvforsørgelse via en lønindtægt = erhvervsevnen. De administrative problemer kan beskrives således. * Hvilke præmisser udover helbredsforholdene skal der på bordet for at godtgøre, at der foreligger et varigt behov for forsørgelse? * Kan de ikke helbredsrelaterede præmisser begrunde en forskelligartet ydelsestildeling? Pensionsreformen fra 1984 forholder sig udelukkende lovteknisk til problemerne. Der indføres en skille-linie mellem de forsørgelsesuafhængige og høje helbredsbegrundede pensioner og så under stregen de overvejende og udelukkende socialt betingede tildelinger. Begrundelsen for grænsebommen peger bagud mod følgende lidt kyniske socialpolitiske ræsonnement. Det er ikke muligt at forestille sig en varig fastlåsning af en borgers erhvervsevne, der udelukkende er socialt begrundet. Hvis pågældende har den gode vilje, kan det (i teorien) altid lade sig gøre at finde en passende beskæftigelse. I et samfund, hvor der indtil for nylig har hersket bred politisk enighed om at holde et forsørgelsesnet under selv de mest genstridige, opstår der imidlertid ganske ofte situationer, hvor det er ønskværdigt at parkere de besværlige/utilpassede, som under alle omstændigheder koster penge og manpower på en langtidsydelse, som befrier socialforvaltningerne for frugtesløse og uværdige spilfægterier. Lad os kalde en spade for en spade og herefter tale om træthedspensioner forstået på den måde, at en tildeling - hvis alderen er tilpas fremskreden og arbejdsmarkedstilknytningen er overfladisk - hovedsagelig beror på, at de sociale myndigheder af mange forskellige og mere eller mindre gode grunde har måttet opgive at få de pågældende i gang. Før -84-reformen var det muligt at parkere en betragtelig del af den potentielle målgruppe på varig hjælp i henhold til bistandslovens 43. Efterfølgende, hvor 43 er afskaffet, opstår der en situation, hvor der skal foreligge en faglig begrundelse for at tilkende den varige ydelse (behovsbestemt pension). Problemet er nu, at den omstændighed, at det ikke er muligt, at forvandle de relevante sociale og personlige forhold til gennemskuelige afgørelsespræmisser (retsfakta) ikke alene skaber en tendens til vilkårlige afgørelser i bunden af systemet, men også får konsekvenser i toppen af pensionshierakiet, hvor man helt fra starten uden så meget som et slag i luften opgiver at leve op til pensionslovens 15 stk. 2. Selvom udgangspunktet for systemet således langtfra er tilfredsstillende, er det i det mindste administrerbart. I toppen hersker fantasimodellen, hvor sygdom udgør eneste retsfaktum. I bunden hvor der ikke rigtig er økonomi i at gøre sig umage, er et betydeligt element af vilkårlighed til at leve med. I forhold til situationen før 84 kan man 2

3 endog tale om et fremskridt, for så vidt sagsbehandlerne som noget nyt i det mindste skal levere en begrundelse, hvis der skal tildeles en langtidsydelse (førtidspension). De forudsigelige uhensigtsmæssige træk tager sig således ud. 1. Brugerne tvinges til hele tiden at udstille deres gebrækkeligheder, fordi der er en sammenhæng mellem omfanget af den økonomiske kompensation og elendighedsgraden. 2. Systemet er udtalt kvindediskriminerende, for så vidt det hovedsageligt er kvinder, som afskæres fra en førtidspension med den begrundelse, at der foreligger en ægtefælleindtægt over udelukkelsesgrænsen. Før samfundsudviklingen inddrages i fremstillingen, er det formålstjenligt med et lille socialpsykologisk og uddannelsespolitisk mellemspil, som tydeliggør, hvad der står på spil under punkt 1. Selvopfyldende profetier, social identitet, skamfølelser og elendighedsteorier Loven om selvopfyldende profetier er formentlig en af de mest velundersøgte psykologiske hypoteser(2). Kort fortalt drejer det sig om en kraftig tilbøjelighed til, at det går som præsten prædiker = spådomme om fremtiden former fremtiden. Med andre ord. Hvis du selv mener, elendighederne er kroniske, bidrager du til en dårlig prognose. I denne sammenhæng, hvor det handler om sygdom og social- og eksistentiel nød, er en del af forklaringen på tendensen formentlig, at det er vanskeligt, at nyorientere sig i forhold til det sociale felt og tilværelsen i bred almindelighed, hvis man først har defineret sig selv som et offer = den sociale identitet har udkrystalliseret sig omkring offerrollen (3). Hvad enten en offerstatus skyldes sygdom, noget socialt/eksistentielt eller en kombination, er den ulykkelige naglet til et paradoks. Beviset på, at jeg har ret i min pessimistiske spådom, er jo, at jeg får ret. Og hvorfor er det så vigtigt at få ret? Formentlig fordi det er sviende skamfuldt at blive anklaget for ikke at være i besiddelse af den gode vilje. For at holde den konstante, lurende anklage om ikke at ville i skak skal ofret hele tiden bekræftes i retten til en social identitet som kronisk lidende. I kontakten til hjælpesystemet viser dette sig ved, at det er vanskeligt at få en dialog i gang om andre emner end elendighederne før sagsbehandleren/lægen har tilkendegivet, at pågældende er enig i, at klageudbuddet er berettiget. Blandt de attråværdige offerpositioner ligger sygdom stadig nummer et på hitlisten. Grunden til dette er meget enkelt, at det gamle mundheld om, at sygdom er hver mands herre, fremdeles betragtes som gyldig folkevisdom. I lyset af de skitserede sammenhænge er der således næppe noget mærkværdigt i, at kampen for sygdomsstemplet indtager en fremtrædende plads i mødet mellem borgerne og systemet. Man kan også sige det på den måde, at der er indbygget en kraftig tendens i systemet til at medikalisere (sygeliggøre) en bred vifte af sociale og eksistentielle problemer, som måske kunne takles mere hensigtsmæssigt under andre omstændigheder. Det med uddannelsen kommer ind ad fordøren på den måde, at der bruges mange ressourcer på at formidle stof, der udstiller systemets brugere som sagesløse ofre. Prioriteringen er nærliggende, fordi der som bemærket ikke er ret meget fagligt kød på de løst definerede juridiske skønstemaer, der tjener som standarder for de administrative afgørelser (jf. afsnittet om 15. stk. 2. og den skibbrudne faglighed). Tomrummet fyldes ud af holdningsdominerede begrundelser, der læner sig kraftigt op ad teoretiske elendighedsbetragtninger. Herefter kan vi øjne en uhellig alliance mellem de professionelle hjælpere og brugerne omkring en fælles tilbøjelighed til at fokusere på elendighederne. Samfundsudviklingen presser systemet Vi er nu klar til at se nærmere på systemets skæbne under skiftende samfundsforhold. Følgende tendenser gør sig gældende. I første række muliggør den stigende velstand, at stadig flere brugere af systemet får råd til advokatbistand. Hertil kommer så, en udvikling i retning af at mindske autoritetsfrygten som en væsentlig faktor i det sociale liv. Endelig har skammen næsten forladt det offentlige rum forstået på den måde, at det sviende ubehag i stigende grad er blevet erstattet af en oplevelse af at være krænket. Kulturkritikere (4, 5) taler i denne sammenhæng om narcissistiske træk, for så vidt de gode gamle neurosegenererende skam- og 3

4 skyldfølelser holdes i skak af en aggressivt ladet forurettelse over ikke at have fået, hvad der tilkommer én. Vi har nu følgende scenario. Den gammeldags borger, der skammer sig en smule over at have brug for hjælp og som mere eller mindre bevidst forstærker elendighederne for at få tingene igennem, suppleres med en selvbevidst og relativt velstående forbruger af velfærdsgoder, der har tid og råd til at kæmpe for sin ret og den krænkede æresfølelse, som sidder i halsen, hvis omgivelserne ikke imødekommer kravet om at blive bekræftet i, at offerpositionen er berettiget. Godhjertede læger og sagsbehandlere, som synes, det er synd for deres patienter/klienter, giver den som advokater for de krænkede. Der opstår patientforeninger med hertil hørende lobbyvirksomhed. Medierne fokuserer som sædvanligt på det teatralske, og domstolene begynder at blande sig. Omkring 1993 er presset på Ankestyrelsen så stort, at man begår den megabommert at melde ud(6), at der kan tilkendes helbredsbegrundet pension til borgere, der er plaget af en række uafgrænselige og lægeligt set aldeles uafklarede sygdomslignende tilstande med det fællestræk, at der ikke foreligger objektiverbare sygdomstegn(7). Situationen er herefter den, at man i princippet kan tale og agere sig til en helbredsbegrundet pension. Man kan også sige det på den måde, at grænsebommen i systemet fjernes med det resultat, at der skabes en grobund for at lade træthedspensionerne brede sig op ad i pensionshierarkiet. Udviklingen kulminerer med den berømte højesteretsdom fra december 1999, hvor de kappeklædte tilkender mellemste førtidspension til en borger med en ikke objektiverbar skulderlidelse. Det skal tilføjes, at domstolenes håndtering af pensionstvister har vist sig at være overraskende dilettantisk og virkelighedsfjern. Det bemærkelsesværdige går på, at retterne tilsyneladende ikke har blik for, at lægernes bidrag til sagsbehandlingen består i at forklare et givet funktionstab ved at pege på de og de påviselige kropsfejl respektive udtale sig om prognosen (jf. varighedskriteriet) for det foreliggende mere eller mindre objektiverbare klageudbud ved at henvise til erfaringsvidenskabelige undersøgelser. I ankesager bliver de lægelige vurderinger først retsfakta, når kolleger i nævnene og Ankestyrelsen har skønnet om hvorvidt, der er hold i de foreliggende konklusioner. Det skal understreges, at diskussioner om forskellige sygdomsbegreber er uinteressante i denne sammenhæng, hvor den sagkyndige opgave går ud på at forklare et klageudbud og udtale sig om prognosen. Angående det sidste har retterne mig bekendt i ingen af de forelagte tilfælde, hvor de objektive fund er tvivlsomme eller mangler, fundet anledning til at belyse det videnskabelige grundlag for at konkludere, at den pågældende tilstand er varig. Accepteres denne udlægning af lægernes rolle i pensionsanliggender, forekommer det lidt vel primitivt, at retsbehandle med udgangspunkt i hvad tilfældige speciallæger ude i byen mener om en erhvervsevne, som de ikke har nogen som helst fagspecifik kompetence til at udtale sig om. Måske er det for meget at forlange forståelse for, at retsbehandlingen udbygger det teatralske univers, som i forvejen er et stigende problem for sagsbehandlingen i den moderne velfærdsstat. Til gengæld må det være berettiget, at beklage sig over de summariske og mangelfulde retsbelæringer. Domstolsindblandingen har trods alt på det nærmeste gjort pensionssystemet uadministrerbart foruden at have kostet det offentlige et formentlig ret så betydeligt millionbeløb. De nye administrative præmisser kan beskrives således. Myndighederne kan ex officio ikke bevise (godtgøre), at der foreligger en resterhvervsevne over eksempelvis 1/3-del i forhold til ansøgere, som er udstyret med en hvilken som helst syndromdiagnose (ingen eller utilstrækkelige objektive fund) og som vedvarende hævder, de gerne vil, men ikke kan. Omvendt kan selv samme ansøgere heller ikke bevise, at de faktisk ikke kan ved at henvise til en objektiverbar sygdomsbeskrivelse. Sagt på en anden måde befinder vi os i en situation, hvor der i stigende omfang tilkendes helbredsbegrundede pensioner, uden at der foreligger en faglig forklaring på ansøgernes insufficiens. De nye socialpolitiske vinde Sideløbende med det skitserede udviklingsforløb ændres socialpolitikken i retning af at betone, at solidaritet med de ressourcesvage ikke består i parkeringsfaciliteter på diverse sidespor, men 4

5 nok så meget i en bestræbelse på at være behjælpelig med at opretholde den arbejdsmarkedstilknytning, som er nødvendig for en selvstændig livsudfoldelse. Ud fra devisen hjælp til selvhjælp understreges det, at borgerne nok har et retskrav på assistance, men også en pligt til at samarbejde omkring en hensyntagende udmøntning af de eksisterende ressourcer til en passende arbejdsindsats. Under omstændigheder, hvor der praktisk taget hersker socialpolitisk konsensus om at lade de skitserede principper danne udgangspunkt for det sociale arbejde med systemets brugere, bliver det iøjnefaldende i hvor høj grad, der er behov for reformer. Ikke alene er pensionssystemet stort set uadministrerbart, men også udtalt klientgørende. Det sidste træk går markant igen på andre lovgivningsområder, hvor brugerne uden de store sværdslag får lov at trække sig for herefter at blive hængende i både halve og hele år på en passiviserende forsørgelsesydelse, der hurtigt dræber enhver tilbøjelighed til at tage en smule ansvar både for forsørgelsesproblemet og for tilværelsen i bred almindelighed. I et samfund med en aggressivt ekspanderende behandlerindustri opstår der et særegent velfærdskompleks karakteriseret ved, at brugere og hjælpere hånd i hånd presser på for at holde gang i offerproduktionen. De nye praktiske problemstillinger Netværksanalysen er nu fuldbragt således, at det er muligt at tydeliggøre de praktiske problemer, der dukker frem som et resultat af mødet mellem de uhensigtsmæssige træk ved det eksisterende system og de nye socialpolitiske vinde. Det drejer sig om følgende. Hvordan tilskyndes sagsbehandlerne til at fokusere på, hvad brugerne kan frem for på, hvad de ikke kan? Hvordan begunstiges brugernes aktive deltagelse i sagsbehandlingen? Hvordan sikres det, at de socialfaglige konklusioner om arbejdsevnen er fagligt velfunderede og gennemskuelige? Lad os i første omgang se nærmere på hvordan læger og psykologer, som også arbejder med praktiske problemstillinger, griber sagerne an. Om at tænke i modeller Sygdomsprocesser og psykiske tilstands/egenskabs- beskrivelser kortlægges ved hjælp af beskrivelsesmodeller, som tydeliggør, hvad der skal belyses og vurderes for at udfærdige et integreret skøn af betydning for den praktiske problemstilling, den professionelle skal forholde sig til. Tankefiguren ser således ud. V= et vurderingstema (eks. Blodtrykket, legemstemperaturen, abstraktionsevnen, stemningslejet). R= de relevante data, der skal på bordet for at afklare et givet v-tema. I= et handlingsvejledende integreret skøn. (eks. Mistanke om nyresygdom, betændelse, demens, depression) V1 R1 afklaring V2 R2 afklaring. I1 I2= handleplan hvor andre betydningsfulde forhold medinddrages.. Vn Rn afklaring Eksempel. Et integreret skøn over lungernes tilstand (der er mistanke sygdom) omfatter bl.a.(v1) stetoskopi (er lydbilledet normalt?), (V2) perkussion (dunkning på brystkassen for at afsløre fortætninger og ansamlinger), (V3) funktionsundersøgelser(kniber det med iltoptagelsen?), (V4) etc. (Vn). Beskrivelsesmodeller er principielt åbne både i den forstand, at det altid er muligt at tilføje nye vurderingstemaer og nye relevante data og for så vidt det anerkendes, at andre forhold 5

6 end dem modellen belyser også kan have indflydelse på den konkrete praktiske problemstilling, der er i fokus. Den dobbelte åbenhed medfører, at beskrivelsesmodeller altid kan kritiseres for ikke være tilstrækkeligt valide = ikke at spejle problemerne tydeligt nok. Hertil kommer så, at pålideligheden - også kaldet reliabiliteten - forstået som forskellige brugeres tilbøjelighed til at nå frem til det samme slutresultat også kan variere. Validiteten og reliabiliteten kan variere uafhængigt af hinanden. Eksempel. Den psykoanalytiske personlighedsteori er valid i den forstand, at modellen afspejler nogle interessante træk ved den menneskelige psyke. Reliabiliteten er derimod ikke for god, for så vidt forskellige brugere kan have mere eller mindre held med de terapeutiske resultater. Omvendt er diagnosen Fibromyalgi højreliabel(den er hjemme, hvis patienten ømmer sig på 11 ud af 18 mulige specifikke trykpunkter), men ikke synderlig valid (hvad er der galt med mennesker, som klager over diffuse muskelsmerter?). Herefter er det forhåbentlig indlysende, at beskrivelsesmodeller desværre alt for sjældent er perfekte. Det er vist også oplagt, at en meget væsentlig del af det faglige udviklingsarbejde går ud på at forbedre de eksisterende modeller. Noget løst formuleret kan man sige, at en model ideelt set skal være både passende valid og passende reliabel. På trods af den ideelle fordring er situationen i virkelighedens verden imidlertid ofte den (jf. ovenstående eksempler), at man bliver nød til at klare sig med en utilstrækkelig model. Hovedregelen lyder; det er bedre at have en dårlig model end at famle i blinde. Vi kan nu sige, at uddannelsen til læge eller psykolog i meget væsentligt omfang går ud på at indlære og øve sig i at anvende de beskrivelsesmodeller, som faget benytter til at håndtere de forskellige praktiske problemstillinger, som den professionelle skal forholde sig til i det daglige arbejde. Den oplagte fordel ved modeltænkningen handler om, at indsatsen kollektiviseres, fordi der tages udgangspunkt i et tydeliggjort fælles ståsted hvilket på sin side muliggør en løbende kritisk evaluering til gavn for både forskningen og den jordnære daglige praksis. Som det forhåbentlig fremgår af ovenstående principielle betragtninger, repræsenterer modeltænkningen en metateori om metoder i den kliniske praksis for læger og psykologer. Herefter kan man sige, at arbejdsevnemetoden er udviklet som et forsøg på at anvende denne tankefigur i forhold til den gammelkendte problemstilling, som handler om at synliggøre hvilke sociale og personlige forhold, der har betydning for en borgers muligheder for selvforsørgelse. Kan det tænkes, at metateorien kan løse andre socialfaglige problemstillinger således, at vi har at gøre med en regulær metodelære for det sociale arbejde i bred almindelighed? I en bog om børnearbejdet(8) har jeg omsat tænkemåden til modeller, som dels tydeliggør, en række standardproblemer i samarbejdet mellem forældrene og myndighederne, dels anfører, hvilke vurderingstemaer der skal afklares for at udfærdige et skøn om hvorvidt barnet/den unges identitetsudvikling er alvorligt truet. Der er selvfølgelig behov for at evaluere, hvad der kommer ud af at anvende de to modeller i praksis. I denne sammenhæng er formålet udelukkende at give eksempler på, at modeltænkningen har et bredere anvendelsesområde. Udgangspunktet for den nye pensionsreform Lad os vende tilbage pensionsproblemerne. Det fremgår af gennemgangen, at de praktiske vanskeligheder i meget vid udstrækning skyldes, at det åbenbart er svært at sige noget tilpas dækkende om de sociale og personlige forhold, som alle er enige i, ganske ofte har nok så stor betydning for erhvervsevnen som sygdomsfaktoren. Hvis erhvervsevnen = evnen til selvforsørgelse via en lønindtægt erstattes med arbejdsevnen = evnen til at bestride den og den konkret specificerede jobfunktion, opnås der den fordel, at det bliver muligt at forankre de faglige konklusioner til en model. Erhvervsevnebegrebet er nemlig abstrakt og kan næppe forstås løsrevet fra den administrative praksis. Modsætningsvist er arbejdsevnebegrebet konkret således, at der tilvejebringes betingelser for at begrunde en konkret jobplacering ved at henvise til præmisser, som fremgår af en model. Det følger med i købet, at borgerne hermed får en langt klarere opfattelse af, hvad systemet mener, de kan præstere og hvorfor. Herefter er det bare at gå i gang med at kreere en brugbar model. 6

7 I denne sammenhæng er det ikke hensigten at levere en udførlig gennemgang af en konkret beskrivelsesmodel til fastlæggelse af arbejdsevnen. Jeg tillader mig at henvise til den velkendte model, som på vegne af Socialministeriet er udformet af Deloitte Consulting(9) samt til en bog, jeg selv har skrevet om emnet(10). Alternativt prioriterer jeg at anvende pladsen til at fortsætte med at diskutere de principielle aspekter af modeltænkningen. Modelbygning og modelkritik Vurderingstemaerne bør være så entydige som muligt, ligesom der bør foreligge et rimeligt gennemarbejdet udkast, som specificerer de nødvendige relevante data. Med hensyn til konstruktiv kritik fremgår det af det foregående, at skytset kan rettes både mod hvad der er med, og mod hvad der mangler. Angående det sidste er det værd at fremhæve, at betingelsen for at inddrage et potentielt betydningsfuldt tema beror på mulighederne for at foretage en pålidelig afklaring. Eksempel. Kommunikationsfærdigheder kan have stor betydning for en jobplacering. Imidlertid er det vanskeligt at udforme operative relevante data. Modsætningsvist kan man forholde sig direkte og meget konkret til eksempelvis arbejdsidentiteten, fordi en afklaring af dette vurderingstema tager udgangspunkt i borgerens formulerede egenopfattelse af tidsperspektivet på arbejdsmarkedstilknytningen. I praksis løses mangelproblemet gennem en konkret begrundelse, som tydeliggør, hvorfor det netop i den og den sag er hensigtsmæssigt at inddrage det og det tema i fastlæggelsen af arbejdsevnen. Den destruktive kritik afviser selve modeltænkningen. Tilhængerne er imidlertid forpligtet til at fortælle os andre, hvordan man i så fald har tænkt sig at løse de praktisk- administrative problemer, der er beskrevet i det foregående. I denne forbindelse forekommer det lidt for letkøbt at slå til lyd for borgerløn. I et samfund, hvor der hverken er økonomi eller politisk grobund for at bryde med subsidiaritetsprincippet, er det både uansvarligt og ret så poppet at gå ind for borgerløn med en hertil hørende indbygget fristelse til at lade forsørgelsen bero på en kombination af den faste offentlige ydelse plus sort arbejde. Menneskesyn, juridisk procedure og varighedskriteriet De teorier og hypoteser, som ligger til grund for de vurderingstemaer, som indgår i en hvilken som helst model til fastlæggelse af arbejdsevnen, indeholder et menneskesyn. I forhold til den konkrete model, som indgår i den nye pensionslov, er der tale om socialpsykologiske betragtninger, som lægger vægt på, at det er godt for mennesker at forholde sig aktivt og engageret til tilværelsen i bred almindelighed og til arbejdslivet i særdeleshed. Svarende hertil forudsætter afklaringsprocessen en dialog med borgeren. Denne selvfølgelige pointe har vidtrækkende konsekvenser både for håndteringen af modellen og for den professionelle identitet. I dialogen om de forskellige vurderingstemaer fremfører borgeren en række påstande om dette og hint. Eksempel. Jeg kan ikke anvende mine kompetencer som svejser, skolelærer, kontorassistent etc. Der er ingen, der vil ansætte en nedslidt halvtredsårig. Jeg kan ikke klare at begynde et nyt sted etc. etc. Det afgørende består nu i, at man gør sig klart, at det handler om at forholde sig til borgerens begrundelser og ikke til de skjulte kræfter og mekanismer, som formodes at forme overfladesynspunkterne. Der er tale om at udskifte den traditionelle terapeutiske synsvinkel på dialogen med en bestræbelse på levere en juridisk orienteret sagsfremstilling, hvor hovedvægten ligger på at tydeliggøre både borgerens og systemets begrundelser for at nå frem til det og det resultat. Noget forenklet kan man sige, at juraen først for alvor kommer ind i billedet i det øjeblik, der opstår en konflikt mellem borgeren og myndighederne. Den praktiske problemstilling drejer sig herunder om at få belyst de forhold, som udgør retsfakta (de afgørelsesrelevante præmisser). I forhold til sociallovgivningen har udviklingen takket være Ombudsmandsinstitutionen gået i retning af at skærpe officialmaksimen således, at kravene til fyldestgørende begrundelser har 7

8 været stigende op igennem halvfemserne. I forhold til sager, hvor der meddeles afslag, indebærer dette (10), at det ikke længere er tilstrækkeligt at benytte sig af modsætningsslutninger = der foreligger ikke sygdom/elendighed nok, hvorfor det er tilladeligt at konkludere, at pågældende selv kan løse problemet. Alternativt efterlyses begrundelser, som tydeliggør, de konkrete muligheder for at sikre selvforsørgelsen. Det er næppe skudt helt ved siden af at formode, at Højesteret har lagt stor vægt på de manglende positive begrundelser, som har præget de sager, man har fået forelagt på pensionsområdet. I hvert fald har Ankestyrelsen efterfølgende meldt ud (11), at det er nødvendigt, at myndighederne fremover positivt belyser omfanget af den tilstedeværende resterhvervsevne. Kravet om positive afslagsbegrundelser påvirker også de sager, hvor ansøgningerne imødekommes, idet enhver sagsfremstilling i princippet bør tilrettelægges, så man er klar til at blive kigget i kortene, hvis der pludselig opstår en ankesituation. Problemet er her, at de socialfaglige begrundelser i vid udstrækning er præget af overordnede og meget mangelfuldt definerede begreber. Eksempel. Hvad skal belyses for at konkludere, at smerterne/trætheden er reel? At borgeren er nedslidt, motiveret, mangler selvtillid? Modeltænkningen kommer her ind i billedet som et middel til at undgå brugen af disse meget moraliserende og intetsigende termer (det ligger i luften, at borgeren ikke vil, hvis etiketten ikke anvendes). En anden juridisk problemstilling, som modeltænkningen også tager højde for, drejer sig om varighedskriteriet. Som omtalt er det forbundet med store formentlig uoverstigelige vanskeligheder at føre et egentligt bevis for, at en borgers funktionsniveau er varigt reduceret i betydningsfuldt omfang udelukkende eller hovedsageligt af sociale grunde. Løsningen på det praktiske dilemma består i at omforme problemstillingen og herefter interessere sig for, om myndighederne har arbejdet fagligt forsvarligt med de vanskeligheder, som står i vejen for selvforsørgelsen. Det skal fremhæves, at der hermed er lagt op til, at ankeinstanserne i langt højere grad end hidtil får til opgave at kvalitetskontrollere det socialfaglige arbejde i forvaltningerne. Den professionelle identitet Den nye arbejdsevnemetode har betydning for den professionelle identitet. For at få hul på en diskussion om dette følsomme emne er det hensigtsmæssigt at indlede med at kridte banen op. Samfundssynet er sådan set klart nok. Det offentlige tilbyder betrængte og ressourcesvage borgere kompetent hjælp med henblik på at tilvejebringe en hensyntagende jobplacering. Til gengæld har borgerne pligt til at medvirke aktivt i sagsbehandlingen. Som fremhævet flere gange tidligere hviler menneskesynet på en forestilling om, at det er værdifuldt at deltage aktivt i det sociale liv. Dette credo er tæt forbundet med en tro på, at udvikling og forandring opstår i takt med, at nye muligheder og friske oplevelser genererer positiv udadrettet energi til gavn for en konstruktiv ommøblering af den sociale identitet. Synspunktet går på, at såvel de aktuelle vanskeligheder som fortiden ikke behøver at stå i vejen for en nyorientering. Problemet er nu, at vi lever i et samfund hvor socialpolitikken er gennemsyret af behandlingstanken = en tro på at sociale problemer skal løses ved hjælp af forskellige menneskeforbedrende foranstaltninger. Der er tale om et dogme, som har skabt en veritabel behandlerindustri, som presser på for at sælge sine varer til socialforvaltningerne. Situationen er helt ustyrlig, fordi ingen på noget tidspunkt har stillet krav til alle de entreprenante terapeuter om en smule effektkontrol. Beklageligvis om end forståeligt nok - opfatter mange sagsbehandlere sig som en del af dette altomfattende behandlingsapparat. Man kigger efter skjulte traumer, gør et stort nummer ud af den helt selvfølgelige mellemmenneskelige empati, og øver sig i at tale taktisk hensynsfuldt til klienterne. Behandlingsdogmet er formentlig hovedårsagen til den offerproduktion, der som nævnt er et fremtrædende træk ved systemet. Det er nemlig altid muligt for den troende at argumentere for flere undersøgelser og mere behandling, hvorefter andre initiativer sættes i skyggen med det resultat, at borgerne bliver hængende i en passiviserende forarmelse, som påvirker den sociale identitet i en infantiliserende retning. 8

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen.

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen. 100510 JAB Hjælp til selvhjælp Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen Kofoeds Skoles: Værdigrundlag Mission og vision Mål og målgrupper

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Uden for. Overgangssager set ud fra borgerens perspektiv. Unge i organisatorisk grænseland. Udsatte unge i overgange til voksenlivet

Uden for. Overgangssager set ud fra borgerens perspektiv. Unge i organisatorisk grænseland. Udsatte unge i overgange til voksenlivet Uden for nummer 27 Tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde 27/2013 Overgangssager set ud fra borgerens perspektiv Unge i organisatorisk grænseland organisering, samarbejdsstrategier, tillid

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet København 2001 1 Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET. En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04

ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET. En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04 ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET En forskningsoversigt TINE EGELUND / ANNE-DORTHE HESTBÆK 03:04 ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE UDEN FOR HJEMMET En forskningsoversigt TINE EGELUND ANNE-DORTHE HESTBÆK

Læs mere