Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang"

Transkript

1 Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der også er beskrevet i små hæfter med historier om nogle af stederne langs ruterne. Denne rute vil bringe jer ad veje, der findes, til veje der var engang. I vil komme rundt i området nord for Øster Brønderslev. Ingen steder er natur og landskab upåvirket af menneskers virke gennem tusinder af år, og undervejs vil jeg fortælle om spor og nogle af de ændringer, der er sket i landskabet gennem tiden. Per Drustrup Larsen Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev-Hallund Sogne En lokalhistorisk cykeltur i Øster Brønderslev-området 2004 Per Drustrup Larsen Telf Cykeltur nr. 3

2

3 1: Danserhøj - Hulvejen Danserhøj I 1807 bad den daværende konge landets præster om at indberette alle de lokale fortidsminder og andre lokale historiske mærkværdigheder til Oldsagskommissionen af De blev i 1996 genudgivet i en bog, og her kan man læse om de 63, som den daværende præst i Øster Brønderslev og Hallund Sogne, Immanuel Jermiin, indsendte den 26. november Han fortæller især om de mange gravhøje, og den første han beskriver, er Dandser-Høj eller Danserhøj på nyere dansk. Han skriver: En rund Høj tæt ved Byen. Den har sikkert været omgivet af Steen, hvoraf 3 endnu ere tilbage. Den er siunken og ellers noget beskadiget. Han tegner den ind på et skitseagtigt kort mellem Kirken og Bålhøj, og hvor den er placeret er cirka bag plejehjemmet Elmehøj. Da det er stedet, hvor vor den nye udstykning af grunde er placeret, foreslog Lokalhistorisk Arkiv navnet Danserhøj til udstykningen. Samme Immanuel Jermiin var en præst, der havde ry for at kunne mere end sit fadervor, og der er flere beretninger om, hvordan han kunne mane dvs. med besværgelser få ting til at ske. Han blev bl.a. tilkaldt til flere brande på gårde og ude i Vildmosen, hvor han slukkede ilden med det, vi i dag vil kalde magi. Ham er der flere gode historier om, men de må vente til en anden tur. Hulvejen Den historisk korrekte vej videre er ad den gamle hulvej, der tidligere gik skråt over marken bag Elmehøj og op over Bålhøj. I dag er kun den nordligste del bevaret. Vejen har været brugt som adgangsvej til landbrugene nordøst for byen, som mælkevej dvs. den rute som mælkekusken kørte, når mælken skulle til mejeriet, og som postens rute, men endnu tidligere var vejen en del af det fintmaskede sti- og vejsystem fra oldtiden. Vejen begyndte egentlig bag plejehjemmet Elmehøj og fortsatte i en lige linie over marken til Bålhøj. Efter aftale cirka i 1990 mellem Borgerforeningen og lodsejeren blev vejen dog på sit første stykke flyttet hen som gangsti langs udstykningen Bålhøj for derefter at følge det gamle forløb som hulvej. Der er således flere muligheder mere for at komme videre til næste stop: Cyklister og gående kan følge stierne gennem Danserhøj-udstykningen og fortsætte ad den bevarede del af hulvejen op til pladsen med udkigstårnet. Bilister kan køre ad Hallundvej og dreje til venstre af Bålhøjvej for at stoppe ved markvejen ind til Bålhøj lige efter den første mark på venstre side. Derfra kan man gå ad markvejen både hen til udsigtstårnet på den gamle bålhøj og ned på den tidligere sportsplads. 2: Bålhøj signalsted/mødested Bålhøj Cirka på pladsen, hvor Borgerforeningen i samarbejde med Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse for ca. 15 år siden rejste et udsigtstårn, var den gamle bålhøj placeret. Den var en del af det landsdækkende net af bålhøje dvs. signalhøje, der var mindst én af i hvert sogn. Her på egnen var der også bålhøje i Hvilshøj og Hallund. Bålhøj var således en del af det alarmerings- og folkevæbningssystem, der var i drift et stykke tid op i 1800-tallet, hvor det bl.a. blev anvendt i forbindelse med 'Slavekrigen' Der opstod dengang det rygte, at en hær af undslupne slaver fra Rendsborg hærgede op gennem Jylland, og der blev slået alarm. Folk bevæbnede sig og byggede mindre befæstningsanlæg for at forsvare sig mod et angreb, der aldrig kom, og som kun var baseret på rygter.

4 Bålhøjene virkede dog, og det har de måske gjort helt fra oldtiden, uden at man kan sige noget præcist om starttidspunktet. I Norge blev de etableret ca. år 950 som led i kystbevogtningen, og i en sag fra Sjællands Landsting i 1428 står de beskrevet som noget, der været gennem længere tid. Særligt i krigstider blev de aktiveret, og bålhøjene i Børglum-Jerslev Herreder blev bl.a. beordret bemandet med vagter fra 1716 under slutningen af Den Store Nordiske Krig ( ). Det var endnu tidligere en gravhøj, hvor der er ældre indberetninger om, at randstene endnu var synlige, men der er i dag ingen spor af selve højen. Den gamle vej går gennem kanten af tomten, og ved vejarbejde er der tidligere fundet skår af forskellige lerkar og nogle få brændte ben. Bålhøj Plantage Også i begyndelsen af 1900-tallet var der megen gang i udviklingen i Øster Brønderslev med flere fælles projekter som forsamlingshus, brugsforening, andelsbageri m.v. I 1907 begyndte nogle af byens driftige mænd at tegne aktier til endnu et lokalt selskab, der havde til formål at etablere en plantage, der kunne fungere som samlingssted for byens borgere. Jorden blev købt i 1908, og da plantningen var færdig, havde hele projektet kostet kr., der blev finansieret gennem salg af 100 aktier á 10 kr. fordelt på 50 personer. Selskabet hed Bålhøj Plantage, og plantagen var placeret på den gamle Bålhøj og strakte sig mod øst og mod nord ned i lavningen. I mange år var Bålhøj en veldrevet plantage, og beplantningen blev med tiden blev ændret til at være flest løvtræer. Øster Brønderslev Idrætsforening savnede en ny fodboldbane til afløsning for den gamle, der lå på hjørnet af Ahornvej og Elmevej. Og efter at de i flere år havde fået lov til at bruge lavningen i Plantagen, blev der i 1932 lavet en aftale mellem ØBI og Bålhøj Plantage. I den forbindelse købte plantagen lidt mere jord til mod øst, så fodboldbanen kunne få den korrekte længde, og ØBI sørgede selv for, at pladsen blev planeret og tilsået med græs. Det arbejde foregik om søndagen med karle og heste fra de omkringliggende gårde. Foruden at være sportsplads i en årrække har Bålhøj været anvendt som samlingssted til udendørs møder som grundlovsfest, politiske møder, gymnastikopvisninger og sankthansbål. I dag ejes plantagen af Borgerforeningen i Øster Brønderslev, der overtog plantagen i 1980 erne efter den havde været uden pasning i mange år. Overtagelsen skete efter et stort arbejde med at opspore de oprindelige aktier og deres nuværende indehavere, men det lykkedes, og Bålhøj Plantage er stadig et samlingssted og et godt sted til gåture for borgerne i området. Borgerforeningen har i de seneste år bl.a. holdt sankthansfest på den gamle sportsplads. Ruten herfra er ændret i forhold til mulighederne for bare et par år siden, fordi endnu en mælkevej er nedlagt. Det drejer sig om Bålhøjvej, der indtil for få år siden fortsatte ligeud til Nibstrupvej. Vi er nu nødt til at dreje mod øst for at komme over til Snabhedevej og videre til Nibstrupvej. Cirka samme sted krydser vi stedet, hvor den gamle kongevej har passeret gennem sognet fra broen over Ryå syd for Hvilshøj og videre. Vi møder den igen senere på turen, så fortsættelse følger. 3: Stubdrup Friskole og gravhøje Stubdrup Friskole Her på den uværende adresse Nibstrupvej 175 blev Stubdrup Friskole etableret først i 1900-tallet, og der blev drevet skole her indtil Det var en privat skole på andelsbasis for især børn fra Stubdrup/Snabhede-området, hvor eleverne kom fra ejendommene i området, men også børn fra Øster Brønderslev gik i skole her.

5 4: Tingstedet og Slottet Efter en periode med frøken Jensine Graven som lærerinde, blev Christiane Bastholm lærerinde her , mens skolen de sidste år havde skiftende lærere og vikarer. Cirka i samme periode, som der var privatskolen her i Stubdrup, var der også privatskole i Øster Brønderslev, og det var her, Jensine Graven blev lærer. Den lå på hjørnet af Engvej og Broagervej. Oprettelsen af de to privatskoler er en parallel til nutidens oprettelse af friskoler, og den skete i protest mod linien og læreren i den kommunale skole. Ved den afsluttende generalforsamling var der en del diskussion af opløsningen af andelsselskabet bag skolen, for der var gæld til læreren og ikke penge nok i kassen. I den forbindelse diskuterede man også salg af bygningen, og resultatet blev, at skolen blev nedlagt og nu er privat beboelse. Tinghøjene Der er en del gravhøje og mange oldtidsfund fra flere perioder i et bredt bælte fra lige syd for stedet her gennem Stubdrup og videre gennem Nibstrup Plantage og til Grindsted Mark på den anden side af Jerslevvej. Det er netop langs Gl. Kongevej, at disse rige forekomster af gravhøje findes. Der har været mange flere, end der er tilbage i dag, for de fleste er blevet pløjet op. Den 5,5 x 31 meter store høj lige syd for Stubdrup Skole hedder Stubdrup Kirkehøj, og i toppen er det til museet i Hjørring oplyst, at der er fundet et bronzekar med bæreringe. Nyere forskning i stednavne og høje nær tingsteder viser, at der på stedet ofte har været placeret ey simpelt kapel anvendt i forbindelse med tingstederne, men om det har været tilfældet her vides ikke. Højene i Stubdrup hed tidligere også samlet tinghøjene, men det vender vi tilbage til på næste stop. Tingstedet Mindestenen er placeret på stedet for Jerslev Herreds tingsted indtil Tingene var steder for afgørelse af retslige stridigheder, og de knytter sig til den inddeling af landet i retskredse, der har udviklet sig siden før middelalderen. Her på egnen var hele Vendsyssel et samlet 'syssel' inddelt i herreder, hvor sognene Øster Brønderslev og Hallund har hørt til Jerslev Herred, der dækkede fra Vrensted til Hellevad. Herredsinddelingen går tilbage til oldtiden og kan spores i bl.a. stednavne og eksisterende, naturlige grænser, og hvert herred havde sit eget tingsted, hvor retslige stridigheder blev afgjort af en dommer, der kunne være herredsfoged, sammen med 7 gode mænd fra herredet samt en tingskriver til at registrere sagens forløb. Tinget blev holdt jævnligt på tingstederne, og her på dette tingsted var der ting hver tirsdag. Tingstederne lå normalt uden for landsbyerne, tæt på sognegrænserne og ofte ved en gravhøj midt i herredet. Selve tingstedet bestod af en firkant af store sten, hvor de anklagede sad under retssagen. Også dette tingsted var placeret ved en gravhøj, selv om den ikke ses længere. Lige syd for tingstedet lå nemlig en gravhøj, der blev kaldt Tinghøj. Den er i optegnelser fra 1908 på Vendsyssel Historiske Museum anført som kun 75 cm høj og ikke egnet til undersøgelse. Der står desuden, at en del sten siges at være fjernet. I 1939 får den benævnelsen sløjfet, så den nuværende bakke er ikke resterne af højen, men kun en naturlig bakke. Tingene blev holdt udendørs, og her på denne plads har der som nævnt på mindestenen været tingsted for hele Jerslev Herred indtil 1688, hvor der blev lavet fælles ting med Børglum Herred, og først fra det tidspunkt blev der beordret bygningen af et tinghus.

6 Allerede fra 1640 var man dog her på egnen tidligt fremme, og der blev bygget et tinghus mellem 'Bøgen' og Stubdrup, men det var ikke i brug så længe. I stedet rykkede man ind i storstuen i Mellergaard (den nuværende Østergaard) i Stubdrup, når vejret ikke var til udendørs rettergang. En retssag, som foregik her på tinget i 1612, er kendt i alle detaljer. Hans Pedersen Mørk fra Øster Gjerndrup gik den 7. april til præstegården i Øster Brønderslev for at få sit fætters hjælp til at skrive et brev til fogeden i Dronninglund. Fætteren hed Jens Lauridsen og var søn af den daværende præst, Laurids Lauridsen (den ældre), og da han var student, kunne han skrive brevet, der var om en sag, hvor en pige på Øster Gjerndrup var blevet beligget. De to fætre får frokost med åbenbart rigeligt og stærkt øl til, for efterfølgende sker der det tragiske, at Jens dør af et skud fra en bøsse tilhørende Hans. Hvordan, det gik for sig, afklares ved afhøringer af tingsvidner 16. april, 23. april, 30. april, 7. maj, 14. maj samt af tingsvidner andre dage på Hundslund Birketing. De to parter var kommet op at skændes, og på vejen mellem byen og Øster Gjerndrup var der opstået slagsmål. Da den ene gik med en økse og den anden et gevær - fordi folk jo sædvanligvis var bevæbnet, når de gik fra hjemmet - skulle det gå galt. Vidnerne er ikke helt enige om, hvem der begyndte, men det dræbende skud affyredes, efter at et slag med øksen rammer geværet. Sagen ender med, at Hans blev dømt for manddrab, men han blev ikke blev dømt fredløs. Han kunne nøjes med at betale mandebod til den dræbtes far og heraf skulle Hans selv, hans fædrene slægt og hans mødrene slægt betale hver 1/3. Efter mine oplysninger bestod mandebod dengang af 54 mark, der svarede til 18 oksers værdi + en slags ekstraafgift (ligesom nutidens moms) på 3 Mark til Kongen. (På Sjælland var mandebod ikke så høj, for her kunne man nøjes med at betale 45 mark = 15 okser, så man kan sige at sjællændere (i hvert fald dengang) var mindre værd end jyder, nemlig helt præcist 3 okser mindre værd!) Dette tingsteds galge, hvor nogle af de dømte forbrydere straks kunne hænges, hører I mere om, på næste stop. Den var placeret på en høj lidt vest for vejen til Øster Brønderslev, som i dag hedder Lindevej, men har fra gammel tid og helt op til nyere tid har heddet Tingvejen, og det er synd, den ikke hedder det mere. Slottet Her helt ude på det østlige hjørne af Nibstrupvej og Lindevej lå Slottet, der også har medført, at stednavnet Slotshuset er vist her på et kort fra 1961, selv om selve huset efter mine oplysninger blev revet ned i 1933/34. Der var ikke tale om et slot i egentlig forstand, men det var et lille hus, og betegnelsen er enten givet af andre for sjov eller er opstået, fordi beboere selv har brugt det. Huset blev ifølge nogle skriftlige og ikke offentliggjorte erindringer, der findes i lokalhistorisk arkiv, bygget af Met og Per Le. De boede tidligere i et usselt hus, der var gravet ind i sydsiden en af de lyngklædte høje i området, som dengang for store arealers vedkommende var hede. Sydsiden var bygget op af græstørv, og taget var beklædt med lyngtørv. Om vinteren, når sneen havde føget ind fra nordøst, var naboerne hver gang nødt til at komme og grave Met og Per ud igen. Det var de to, der siden byggede huset, som fik navnet Slottet, og for dem måtte det have føltes som et slot at flytte hertil fra jordhulen, selv om hele huset dengang var i ét rum. Når man kom ind, stod der til venstre et bord i sydsiden, hvor hønsene sad. Mod øst stod en bilæggerovn, som katten boede under, mens Met og Per havde deres seng i det nordøstlige hjørne. Mod nordvest var et hjørne af rummet skilt fra til spisekammer, og der var kun et lille vindue i huset mod vest og to på sydsiden. Efter Mettes død boede Line og Kresten Poulsen her, men de fik bygget en stue til huset, så der var plads til Lines forældre. Line og Kresten fik tilnavn efter huset og blev kaldt Slots-Line og Slots- Kresten. I dag bor der et barnebarn af dem i Øster Brønderslev, og han har stadig tilnavnet med sig og kaldes især af de ældre beboere for Slots-Thorvald.

7 5: Galgebakken Galgebakken Her stod Jerslev Herredstings galge, og her blev forhærdede forbrydere hængt, dvs. det var de uærlige forbrydere som tyveknægte, der blev hængt her, mens de ærlige forbrydere som mordere blev halshugget. Men det var altså lige her, at de uærlige forbrydere blev hængt ved deres hals, til de var døde, og med den høje placering langs hovedvejen kunne galgen med de døde ses viden omkring til skræk og advarsel for folk. Alt i alt var straffene anderledes og hårdere end i dag, men der var forskel på folk, for tyveri var en mere alvorlig forbrydelse end mord. I får lige et par gamle historier herfra: Galgebakken var et farligt sted i folks bevidsthed, men alligevel lykkedes det en flok karle fra en af gårdene i Stubdrup at lokke en modig dreng til at tage herop en nat for at trække støvlen af en hængt tyv. Det sagde drengen, at han godt turde. Karlene troede ikke på drengen, men da det blev nat, løb han herop, og han så en hest med fuld oppakning stå bundet under den hængte tyv. Drengen hørte også en ynkelig og klagende lyd fra en kvinde fra området nedenfor Galgebakken. De uhyggelige lyde kom nede fra det fugtige område, så drengen skyndte sig hen og rykkede en støvle af den døde, svang sig op på hesten og red hjem i fuld fart. Derhjemme undrede de sig alle over, at han turde gøre det, men også over, hvor hesten var kommet fra. Endnu mere forundrede blev de, da de i oppakningen fandt en masse sølv og guld. Der går nu mange år, og ingen kommer og vil have hesten, sølvet eller guldet. Endnu flere år senere træffer drengen, der nu er en voksen mand, en meget gammel mand, som går og leder nede i det sumpede område, mens han klager sig. Det viser sig så, at denne mand var stukket af med en rig mands datter og hendes guld og sølv for mange år siden. Ved Galgebakken havde de gjort holdt, og manden havde slået kvinden ihjel og stoppet hende ned i sumpen. Det var hende, drengen havde hørt klage sig! Ikke kun støvler blev der hentet her på Galgebakken. Dengang bryggede man øl på alle gårde, og fra gårdene på egnen lod man gerne en modig person tage herud og skære en finger af én af de hængte. Folketroen sagde, at den afskårne finger skulle puttes i øltønden, mens det blev brygget, for så blev øllet meget bedre! 6: Kongevejen og Nibstrup Plantage Gl. Kongevej Her på stedet får I i korte træk historien om Gl. Kongevej, der fra oldtiden har været en af de vigtigste veje gennem Vendsyssel. Det bliver i kort version, for på en tidligere cykeltur så vi et andet stykke af den ved Hvilshøj og fik her mere at vide. Vejen, der på denne strækning har været hovedvejen mellem Aalborg og Hjørring, gik fra Nørresundby gennem Hammer Bakker over Lindholm Å ved Skarvad Bro forbi Hvilshøj og videre til Kongsgården og nordpå gennem Nibstrup Plantage for senere at krydse Vrangbæk ved Brønderslev og fortsætte til Hjørring og videre til Skagen. Linieføring af den gamle vej vises på kortet som en stiplet linie. Vejen blev anlagt dels selvfølgelig som forbindelsesled mellem samfund af mennesker og dels under hensyntagen til landskabet.

8 En anden funktion var at forbinde de forskellige ting, hvor retslige og andre afgørelser blev truffet, og netop Jerslev Herreds tingsted og også den tilhørende helt nødvendige galgebakke, som vi lige har hørt om, lå jo lige her ved Gl. Kongevej Gl. Kongevej, Adelsvejen eller Kongelig Majestæts Hærstræde, som den også er blevet kaldt, var kun en mindre landevej, idet der ingen hovedveje var nord for fjorden. Et andet ord for den type vej var alfarvej. Gl. Kongevej er et navn, vejen har fået sent i historien, og den har ikke kun været kongens hærvej, men en helt nødvendig hovedfærdselsåre, det var en vigtig og fælles opgave at holde ved lige. Det var en besværlig vej at færdes på, og det foregik helst til hest, til fods eller med meget små vogne. Vejen var ikke bedre, end at et fuldt vognlæs på den vej kun var 2-3 tdr. korn eller 50 mursten. I dag ligger den helt nye kongevej lidt længere fremme ad Nibstrupvej den nye motorvej. Gl. Kongevej kan i dag stadig bruges til at komme gennem Nibstrup Plantage og ud til Jerslevvej, men ikke i bil, for det midterste stykke er fyldt med løst sand, og vejen vil også i fremtiden blive til gående og cyklende trafik. Mens Bålhøj Plantage var i offentlig eje, var denne plantage ejet af to familier, men er nu overtaget af en lokal landmand, der er i gang med et større naturprojekt med det formål at genskabe en veldrevet skov også med høj rekreativ værdi. Lidt længere mod vest ad Nibstrupvej er der endnu et eksempel på en mælkevej, der er blevet nedlagt. Det var Pilevej, som tidligere gik helt igennem fra Lindevej/Poppelvej, men nu slutter på gårdspladsen ved gården Granbak, når man kører ad den sydfra. Vejens forløb over markerne videre til Nibstrupvej er pløjet op inden for de seneste år, mens et par veje mere i området er væk for mange år siden. Det var øst-vestvendte sideveje mellem Pilevej og Lindevej, og de var også mælkeveje, hvoraf den ene gik gennem Mosbaks have. 7: Vendsyssels ældste hus Øster Nibstruphuset På den østligste del af denne mark foregik en del af det, der er blevet kaldt Danmarks længste arkæologiske udgravning nemlig udgravningerne foretaget i forbindelse med etableringen af ledningsnettet med naturgas. Da arkæologer inden gravearbejdet havde være ude i landskabet for at rekognoscere, fandt de tilstrækkeligt interessante spor i overfladelagene til, at en egentlig udgravning blev foretaget. Det blev et spændende arbejde, der i 1985 afdækkede en øst-vestvendt hustomt, der var 19,5 meter langt og 7 meter bredt. De spor, man fandt, bestod af mindst 62 stolpehuller med de fleste placeret langs ydermurene og 6 tagbærende stolper i midten. Man havde regnet med at finde mere flint end de to meget fine dolke, der blev udgravet og de små rester af keramik, men der blev kun fundet et begrænset antal genstande under udgravningen. Det skyldes nedbrydningen af et beskyttende kulturlag. Ud fra fundene er huset dateret ca. til perioden f. Kr. dvs. den tidligste del af dolktiden i stenalderen. Den datering gør Øster Nibstruphuset, som det blev døbt efter gården, til det ældste hus i Vendsyssel. Kilder til historierne er dels skriftlige kilder som artikler i Vendsyssel Årbog, optegnelser til Dansk Folkemindesamling og kilder i Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne, men også flere mundtlige kilder har været nyttige under planlægningen af turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort

Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort Vejledning: Identifikation af kunstige vandløb ved hjælp af historiske kort De ældste matrikelkort og Videnskabernes Selskabs kort kan hjælpe dig med at finde de kunstige vandløb. Udkast til vandområdeplanerne

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Oplev naturen i Egedal Kommune

Oplev naturen i Egedal Kommune Oplev naturen i Egedal Kommune Vandre- og cykelture Overalt i Egedal er der mange muligheder for at opleve naturen til fods eller på cykel. Der findes et omfattende net af cykel- og gangstier i de bymæssige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere