Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007"

Transkript

1 1 Genressourceudvalget. Journal nr Referat fra Genressourceudvalgets møde den 22. juni 2007 Mødested: Deltagere: Danmarks JordbrugsForskning, ForskningsCenter Årslev Ingrid Dam (ID), Preben Veilstrup Andersen (PVA)(Formand), Jørgen Graversen (JG), Morten Kargo (MK), Torkild Liboriussen (TL)(Sekretær), Kresten Møller (KM), Vivi Hunnicke Nielsen (VHN), Lisbeth Overgaard Jensen (LOJ) Kjeld Nygaard Kristensen (KNK), og Niels Rasmussen (NR) Fraværende: Afbud fra Birgit Bak, Peter Bavnshøj, Lars Gjøl Christensen, og Leif Søndergaard. Mødeleder: Referent: Preben Veilstrup Andersen Vivi Hunnicke Nielsen/Torkild Liboriussen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a. raceforeninger b. ConDidact og Randers Regnskov c. Genotypning af Jysk kvæg. d. Støtte til udstillinger af gamle danske husdyrracer e. Genbanken - aftaler om tapning og opkøb af sæd f. Deltagelse i Dansk Videnspanel møde i SNS d g. Skiltning ved bevaringsbesætninger h. Øvrige sager ekspederet siden forrige møde 3. Opfølgning på møde d på Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby (Bilag 1) a. Genressourceudvalgets holdning til den lagte kurs for så vidt angår racekoder og genotypning b. Genressourceudvalgets stillingtagen til GDH s krav/ønske om registrering af dyr med oprindelse i Karl Nielsens besætning som SDM-1965 c. Genressourceudvalgets holdning til at betale for DNA-test til forældreskabsbestemmelse i kvalificerede tvivlstilfælde 4. Drøftelse af udkast til udvikling af området vedrørende bevaring af danske planteog husdyrgenetiske resurser (Bilag 2 og 3) 5. Arbejdsplan (Bilag 4) 6. Dyretilskud Indstilling af præmiestørrelser (Bilag 5 - udleveres på mødet) 7. Internationale aktiviteter 8. Eventuelt

2 2 1. Godkendelse af dagsorden PBE ønskede drøftelse af muligheder for EVA-kurser under punkt 8. Dagsordenen blev godkendt. 2. Meddelelser Lisbeth Overgaard Jensen afløser Ulla Pindborg som Miljøministeriets (Skov- og Naturstyrelsens) repræsentant i Genressourceudvalget. 2a. Raceforeninger DFFE har fulgt Genressourceudvalgets indstillinger. SJM skal fremsende en medlemsliste og en nærmere specificering af, hvad de vil bruge de kr. til, som de har fået lovning på. TL og KM har holdt møder med hhv. IKNR og Knabstrupperforeningen for Danmark. Referater er udsendt. Frustrationer i IKNR over at Fødevaredirektoratet ikke har anerkendt IKNR som stambogsførende forening. Kvægavlskonsulent Knud Ravn og avler Sonja og Anders Andersen, Ørum har i foråret 2007 besøgt 31 avlere af Jysk Kvæg, og kåret deres køer og tyre. Der er lavet ringbind med kopier af hovedbogsblade for ca. 100 nulevende køer og 18 tyre. Hovedbogsbladene er påført en beskrivelse af de enkelte dyr og en bedømmelse efter et 10 x 10 kåringssystem, samt dyrets højde og brystomfang. Arbejdet er udført for Foreningen Danske Husdyr. Avls- og bevaringsforeningen for danske fåreracer har også planlagt besætningsbesøg i løbet af sommeren. Desuden laver de pjecer og planlægger en mønstringsdag for væddere. KN udtrykte bekymring for at avlerne vil tage hensyn til kåringskaraktererne ved udvælgelse af avlsdyr, og dermed ændre racens eksteriør på længere sigt. Et flertal af udvalgets medlemmer fandt imidlertid at kåringen har en positiv effekt på interessen for at holde kvæg af de gamle racer, og at dette mere end opvejer risikoen for at den genetiske variation indsnævres som følge af selektion for eksteriør. 2b.ConDidact og Randers Regnskov Storskærm og vebkameraer er (formodentlig) nu opsat, som lovet i Randers Regnskov. ConDidacts udbyder undervisningsmateriale om gamle danske husdyrracer til skolestarten i august. Redaktøren har været meget lydhør for vore ændringsforslag til tekster og billeder, og de sidste detaljer er ved at være på plads. 2c. Genotypning af Jysk kvæg. Peter Gravlund fra KU har orienteret sekretariatet om, at KU ikke kan overholde tidsfristen ( ) for levering af rapport om genotypning af Jysk Kvæg. Udvalget besluttede at afkræve KU et bindende tilsagn om at gennemføre projektet inden for en rimelig tidsfrist. Der ønskes en tilbagemelding fra KU inden næste møde. Peter Gravlund har efterfølgende meddelt, at Instituttet nu har en studerende som vil udføre genotypningen som sit Speciale. 2d. Støtte til udstillinger af gamle danske husdyrracer Der er gang i udstillingsaktiviteterne med gamle danske husdyr. Landsskuet i Herning laver en særudstilling med Jysk Kvæg. Stor interesse blandt avlerne for at udstille.

3 3 2e. Genbanken - aftaler om tapning og opkøb af sæd Drøftet anskaffelse af sæd af knabstrupperhingste. Efter forslag fra begge foreninger har vi (KM og TL) besluttet at satse på indkøb af sæd fra 4 hingste samt tapning af 1. Der er givet tilbud på køb af 10 doser fra en hingst i Tyskland kr. er budt. De øvrige ejere af sæd vil få tilsvarende tilbud. Vi garanterer, at sæden ikke vil blive udbudt til inseminering, så længe det er muligt at få sæd efter de pågældende hingste på almindelige kommercielle vilkår. Der er bevilget 2 doser sæd efter Frederiksborghingsten Zarif Langløkkegaard til inseminering af en gammel renracet hoppe tilhørende Anne Fjeldbo Petersen, Hillerød. Der er tappet en tyr af Jysk Kvæg (GRU Maribo), og sæden er frigivet til inseminering. En Korthornstyr (Østervig Ulf) er indsat på tyrestation med henblik på fremstilling af ca doser. Korthornsforeningen har fået tilsagn om at kunne købe 500 doser til marginalprisen for fremstilling (2 kr./strå). En sortbroget so hos Ole Mols vil blive søgt anvendt som embryodonor i september Et hold (4-5) væddere af Marsk racen vil blive søgt tappet i oktober 2007 (Aftalt med Dyrlæge Birgit Agner Petersen). 2f. Deltagelse i Dansk Videnspanel møde i SNS d KNK og TL deltager. 2g. Skiltning ved bevaringsbesætninger TL har fordelt 54 skilte til interesserede avlere over hele landet. Der er aftagere til de 2 sidste. Skiltene er blevet godt modtaget. 2h. Øvrige sager ekspederet siden sidste møde MK orienterede om det 2-dages seminar om Sustainable Breeding som blev afholdt ved DJF i dagene 29. og 30. maj. Repræsentanter for de store avlsselskaber for kvæg, svin og fjerkræ orienterede om deres avlsprogrammer, og hvordan deforsøger at sikre sig mod tab af genetisk variation. Noterne til indlæggene kan ses på Rettighederne til genetisk materiale, og de forsøg som har været gjort for at opnå enerettigheder til materiale / avlsmetoder / teknikker, blev også behandlet ved seminaret. 3. Opfølgning på møde d på Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby (Bilag 1) Genressourceudvalgets holdning til racekode for Jysk Kvæg blev drøftet. Af diskussionen fremgik, at Genressourceudvalget fastholder, at alt kvæg som nedstammer fra dyr som tidligere Genressourceudvalg har godkendt som Jysk Kvæg, skal registreres under racekode (46) i Kvægdatabasen, under navnet Jysk Kvæg med raceforkortelsen JYK. Blod-andele fra Sortbroget Jysk Malkekvæg (SJM) fremgår af Kvægdatabasens interne racekoder. SJM-foreningens ønsker om en yderligere opdeling i avlslinier efter stamdyrenes oprindelsesbesætninger afvises, fordi det ikke skønnes at bidrage positivt til racens overlevelsesmuligheder. Thorkild Lykke, Dansk Kvæg, har udbedt sig Genressourceudvalgets accept af at en enkelt tyr tilskrives faderskabet til 19 kalve af Jysk kvæg fra årgang 2006 på Oregaard. Oregaard har oplyst, at den pågældende tyr var avlstyr i avlingsperioden, men at en anden

4 4 tyr har haft adgang til flokken i (en del af) avlingsperioden. Oregaard ønsker, at Genressourceudvalget skal afholde omkostningerne ved at få testet faderskabet til de 19 kalve. TL oplyste, at Omkostningerne er ca. 450 kr./dyr. Hvis moderens genotype ikke er bestemt tidligere, og der er flere tyre som kan være far, kan omkostningerne løbe op i et par tusinde kr. per sag. Dertil skal lægges omkostninger ved udtagning af blodprøverne. Ejeren må normalt selv afholde omkostningerne ved at få foretaget en forældreskabsbestemmelse. Genressourceudvalget har dog i nogle tilfælde afholdt udgifterne, hvis det har drejet sig om dyr, som har fået registreret afkom, og der har været en generel interesse i at få deres afstamning fastlagt entydigt. Udvalget stiller sig positivt overfor i særlige tilfælde at betale for testning af forældreskab under forudsætning af, at ejeren i øvrigt opfylder betingelserne for dyretilskud, herunder forpligtelsen til at afgive genetisk materiale til Genbanken. I den konkrete sag accepteres den af Dansk Kvæg foreslåede løsning. Hvis nogle af de 19 kalve senere bliver avlsdyr i det nationale bevaringsarbejde, kan forældreskabstest blive aktuelt. Af diskussionen fremgik i øvrigt, at Udvalget er meget tilfreds med de bestræbelser, som er gjort fra Dansk Kvæg og familien Benzon, for at få afstamningen på kvæget på Oregaard registreret i Kvægdatabasen. Under mødet med Thorkild Lykke drøftedes også muligheder for at offentliggøre oplysninger om dyrenes afstamning. Oplysninger om identiteten af kalvens far er ikke omfattet af ejernes oplysningspligt til CHR-registeret, og Dansk Kvæg forlanger derfor, at ejeren har givet sit samtykke til at afstamningsoplysningerne må offentliggøres. Dette kan ske ved at der på skemaet til ansøgning om dyretilskud gøres tydeligt opmærksom på, at afstamningsoplysningerne vil blive offentliggjort på Genres. 4. Drøftelse af udkast til udvikling af området vedrørende bevaring af danske planteog husdyrgenetiske resurser (Bilag 2 og 3) PVA redegjorde kort for baggrunden for Udvalgets behandling af dette punkt. Ministeriet har bedt Plantedirektoratet og DJF-AU om at fremsætte forslag til vision og strategi for udvikling af området vedrørende bevaring danske plante.- og husdyrgenetiske resurser. Kommissoriet er beskrevet i bilag 2. Der er nedsat en arbejdsgruppe, men gruppen havde endnu ikke været sammenkaldt. PVA havde imidlertid lavet et første udkast til det som skal blive en rapport fra arbejdsgruppen.(bilag 3). Han understregede, at der var tale om et arbejdspapir, og foreslog at man gennemgik udkastet side for side. Flere fandt, at der var for lidt i rapporten om husdyrholdets betydning for landbokulturen. og herunder det arbejde som foregår i regi af bevarings- og avlsforeningerne. Desuden bør den kulturhistoriske betydning af husdyrhold af gamle danske racer fremhæves mere. Bevarelse af de gamle racer er ikke en opgave som kan løses af museerne alene. Det folkelige engagement som kommer til udtryk i avls- og raceforeninger er vigtigt for bevarelse af racerne, og repræsenterer desuden i sig selv en værdi som kulturbærer. Der blev givet udtryk for bekymring for at bestræbelserne for at gøre de truede gamle racer økonomisk bæredygtige, kan kompromittere deres biologiske bæredygtighed.

5 5 Rapporten skal påpege, at der vil være behov for at Staten også fremover sørger for et økonomisk incitament til avlere af de gamle racer. Dansk Landbrugsmuseums og Kulturministeriets rolle i bevaringsarbejdet blev drøftet. Mulighederne for at få RDM-1970 optaget i besætningen på Assendrup Hovedgård blev drøftet. TL kontakter Jørgen Friesbjerg. Markedsføring af produkter med historisk indhold bør omtales. Eksempel på forsøg med markedsføring af Nordisk mad blev nævnt, og i NGH s fællesnordiske arbejdsgruppe for avlere af får og ged har man planer om at lancere et varemærke for produkter fremstillet på grundlag af gamle nordiske racer. TL kontakter Jakob Kortegaard for en nærmere orientering om dette projekt. De gamle racers anvendelse i natur- og landskabspleje skal fremhæves. Der er allerede et stort behov for afgræsning af naturarealer, og efterspørgslen af egnede kvæg- og fåreracer til naturpleje af såvel private som offentlige arealer vil stige i de kommende år. Flere af de gamle racer vil være velegnede til denne opgave. Samarbejde med offentlige institutioner om bevaringsindsatsen bør styrkes, og udviklingen bør følges ved at registrere omfanget og rapportere det i årlige rapporter. Sammensætning af de rådgivende udvalg blev drøftet. Der var enighed om, at der fortsat bør være to udvalg, og at der i udvalget for husdyr bør være repræsentation fra både avlere og institutioner. Repræsentation af avlsselskaberne, fødevareindustrien og forbrugerne blev drøftet, men afvist som unødvendigt. PVA oplyste, at Departementet formodentlig vil indkalde forslag til medlemmer til det nye udvalg for husdyrgenetiske resurser i efteråret 2007, og at det formodentlig bliver med kort varsel. 5. Arbejdsplan (Bilag 4) Arbejdsplanen var udsendt som bilag 4 til mødet. Der var ingen kommentarer til planen, men spørgsmål til planen om oprettelse af sikringsbesætninger for gæs. TL oplyste, at der ikke var taget konkrete skridt til etableringen. NR understregede, at før man kunne indgå aftaler om oprettelse af sikringsbesætninger, skal Fødevarestyrelsen tages med på råd, og Fødevarestyrelsen skal godkende placering og de sikringsforanstaltninger mod smitte som skal gælde for sikringsbesætningerne. Projektet er betinget af om Fødevarestyrelsen kan give tilsagn om, at sikringsbesætningerne undtages fra de generelle krav om nedslagtning af fjerkræ i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme i nærområdet. TLI kontakter Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen. Arbejdsplanen for 2007 fremsendes til DFFE, med anmodning om godkendelse af det i planen indeholdte budget for Desuden offentliggøres den på hjemmesiden, og der fremstilles 50 eksemplarer til uddeling til interesserede. (Et eksemplar udsendes til Udvalgets medlemmer sammen med det endelige referat fra mødet) 6. Dyretilskud Indstilling af præmiestørrelser (Bilag 5) Antallet af præmieberettigede dyr er steget for alle dyrearter, undtagen heste. Antallet af godkendte ansøgninger er steget fra 128 til 139, og er dermed tilbage til niveauet i 2004, hvor 141 blev tilkendt dyretilskud. Inden for de enkelte arter og racer ses kun små

6 6 forskydninger i antallet af ansøgere, og der er gennemgående stor stabilitet i avlerkredsen. Enkelte avlere har indstillet deres dyrehold eller har besluttet at afvikle i 2007, og er derfor ikke blandt ansøgerne i år. I de fleste tilfælde har deres dyr kunne afsættes til eksisterende eller nye avlere. Præmiestørrelserne var i det omdelte bilag foreslået uændret i forhold til 2006, undtagen for geder og bukke. Efter henstilling fra ID blev præmierne til geder fastsat til samme beløb som for fårene, dvs. 275 kr. for geder, og 550 kr. for bukke. De samlede udgifter til dyretilskud for 2007 bliver dermed på kr. Det er en stigning på kr. i forhold til 2006, svarende til en stigning på 11,6%. I Arbejdsplanen for 2007 er der taget højde for stigningen i antallet af præmieberettigede dyr, og i budgettet er der afsat ca til dyretilskud. Ansøgningerne vil blive sendt til DFFE med anmodning om godkendelse af præmiesatserne og udbetaling af de indstillede beløb. 7. Internationale aktiviteter MK orienterede fra et møde i FAO (Rom). Arbejdet med at udarbejde rapporten om State of the world Angr er ved at være færdigt. Der arbejdes nu på forslag til et handlingsprogram til afhjælpning af de problemer, som er påvist med statusrapporten. 8. Eventuelt PVA spurgte til muligheder for at gennemføre et kursus i Danmark i brug af programpakken EVA, til avlsplanlægning. MKS fortalte, at han og Jes Nielsen (ITmedarbejder ved DJF) har afholdt sådanne kurser i Norge og Letland, og gerne vil gennemføre et tilsvarende kursus i Danmark. Kurset varer 2 dage og henvender sig især til personer med ansvar for styring af avlsarbejdet, og der er plads til deltagere. NGH har betalt underviserne, og deltagerne har selv betalt transport, kost og logi. TL undersøger mulighederne for at gennemføre et kursus i efteråret 2007 i Danmark. Dalum Landbrugsskole blev nævnt som en mulighed. Næste møde blev aftalt til tirsdag d. 18. september på Årslev. Mødet sluttede kl

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for 2015 forpligtigelser og dyrskuer NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet/MKOL Den 25. juni 2015 Sagsnr.: 15-3049-000002 Beslutningsreferat for 9. møde i det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 29. oktober 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted

ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted ENDELIGT REFERAT Nationalpark Thy Søholtvej 6 DK-7700 Thisted Tlf. +45 97 97 70 88 Møde i bestyrelsen for Nationalpark Thy Søholt torsdag den 8. oktober 2009 kl. 17-22 Deltagere: Bestyrelsen Ejner Frøkjær

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Mandag den 17.12.2012 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Dagsorden nr.13/2012 Udarb. 19.12.2012/kes Mødeleder: Else Kayser Ordstyrer: Susanne Lindberg 1.

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere