124 Rezensionen. Marlene Ciklamini. Alvíssmál 11 (2004):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "124 Rezensionen. Marlene Ciklamini. Alvíssmál 11 (2004): 124 28"

Transkript

1 124 Rezensionen scholars and students to revert to the monograph for balanced opinions and copious details on the composition and influence of Morkinskinna. Literary scholars will welcome the concordance of episodes described also in Heimskringla and Fagrskinna. The bibliography is useful, although restricted in its citations of works on ecclesiastical matters. The two indexes, one covering the introduction and explanatory notes, the other keyed to Morkinskinna itself, mirror Andersson and Gade s concern to provide ease of reference, a collegial gesture toward their readership. Still, the major accomplishment is the vivid translation of the manuscript itself, a work too long neglected in modern times. Obviously, the work s significance was recognized immediately in medieval Iceland. Within the brief time span of perhaps five years, the authors of Heimskringla and Fagrskinna, major historians, incorporated much of its phrasing. This adaptation and sifting of Morkin skinna s text for the years testifies to the deep effect that the narration of the manuscript s author exercised on their thinking, both positively and negatively, about the nature and presentation of history. Marlene Ciklamini Ulrike Sprenger. Sturla Þórðarsons Hákonar saga Há kon ar sonar. Texte und Unter suchungen zur Germanistik und Skandinavistik 46. Frankfurt am Main: Peter Lang, sider. For første gang er der nu skrevet en monografi over sagaen om Håkon Håkonsson. Forfatteren er den schweiziske litteraturforsker Ulrike Sprenger, som har en betydelig forskning bag sig inden for især den oldgermanske litteratur. Hákonarsaga er en biografisk beretning om kong Håkon og omfatter tiden Den er skrevet af den islandske historiker Sturla Þórðarson under dennes ophold ved det norske hof. Mindre end et år efter kongens død er Sturla gået i gang med pen og pergament i den kongelige skrivestue. Her har han kunnet gøre brug af et varieret kancellimateriale samt mundtlige meddelelser fra både norske og islandske fortællere. Sagaens samtidige affattelse har givet den en særlig høj kilde værdi. Den tidsalder, som Hákonarsaga omhandler, er en storhedstid i norsk historie; for Island derimod knytter der sig bitter vemod hertil på grund af republikkens undergang og drabet på landets mangeårige lovsigemand Snorri Sturluson på foranledning af kong Håkon. Hákonarsaga forlener de to lande med modsatrettet nostalgi. Det indebærer en fordel, at en bog om denne saga udarbejdes af en forsker uden personligt tilhørsforhold til noget af de to lande. Den litterære analyse, som Sprenger giver sin læser, er på sine steder nyskabende; dette gælder ikke mindst når hun anvender en litterær metodik på sagaens fremstilling. For recensenten som histo riker af den socio-politologiske skole er det ikke blot spændende, men også velgørende at bevidne, at en af ens gamle ikoner Hákonarsaga nu får en behandling af en litterat af fag. Sturlas selvbeherskelse over for stoffet kan ikke skjule, at der her står følelser på højkant. Dramaet, som ulmer under den fortælletekniske saglighed, blev opfanget af Henrik Ibsen da han gjorde sagaens første to tredjedele til tema for sit berømte skuespil Kongsemnerne. I sin fordeling af lys og skygge mellem hovedpersonerne kong

2 Rezensionen 125 Håkon og jarl Skuli er Sprenger meget på linje med Ibsen. Hun tegner gennemgående et negativt billede af Skuli; og når Håkons person spejles mod en sådan baggrund kommer kongen unægtelig til at fremstå nok så strålende. Vi synes her at nærme os den klassiske rolle fordeling mellem helt og skurk. At rollerne imidlertid også kan byttes om, ser vi hos historikeren Halvdan Koht, som tegner et glansfuldt billede af Skuli jarl, og hos kulturforskeren Hans Kinck, som ydmyger kongen for dennes kraftesløshed (jf. Ólafía Einarsdóttir, Skulis oprør og slaget ved Örlygsstaðir: Norsk og islandsk politik , i Kongsmenn og krossmen: Festskrift til Grethe Authén Blom, red. Steinar Supphellen [Trondheim: Tapir, 1992], , her 91 93). Ibsens skildring af denne periode byggede meget på den samtidige historiker Peder Andreas Munch, der hyldede kong Håkon som skaberen af den norske stormagt. Såvel Ibsen som de tre nævnte historikere baserer imidlertid deres divergerende opfattelser af Håkon og Skuli på Hákonarsaga og dette understreger, at sagaen ikke er entydig i sin vurdering af de to hovedpersoner. Både Munch og Ibsen levede da Norge var en del af det svenske kongedømme. Derimod virkede Koht og Kinck begge i tiden umiddelbart efter første verdenskrig, da fyrstendømmer afskaffedes og den vesterlandske parlamentarisme stormede frem. Men Norge har været et konge dømme så langt tilbage som kilderne når; og i folkets bevidsthed har Norge altid været en konges land. Efter anden verdenskrig er de norske historikere faldet tilbage til den opfattelse, at Håkon Håkonsson som den der varetager kongedømmet har retten på sin side over for oprørerne. Ulrike Sprenger synes at være influeret af disse sidstnævnte forfattere, og navnlig af Kåre Lunden i dennes bind 3 af Norges Historie fra 1976 (jf. min anmeldelse af Norges Historie, bd. 1 3, red. Knut Mykland, i Historisk tidsskrift [København] 80 [1980]: , her ). Det har undret mig, at Sprenger ikke har taget to afhandlinger inden for det tyske sprogområde i betragtning, forfattede af Heinz Klingenberg, fra henholdsvis 1993 og Gennem hans bredt anlagte undersøgelse af, hvad de gamle kilder udtaler om kongers og høvdinges fremtoning og karakteregenskaber, kan vi forvisse os om, at Skuli var højt værdsat i sin samtid (Heinz Klingenberg, Das Herrscherportrait in Heimskringla: ± groß ± schön, i Snorri Sturluson: Kolloquium anläßlich der 750. Wiederkehr seines Todestages, red. Alois Wolf, ScriptOralia 51 [Tübingen: Gunter Narr, 1993], ; idem, Hommage für Skúli Bárðarson, i Snorri Sturluson: Beiträge zu Werk und Rezeption, red. Hans Fix, Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 18 [Berlin: Walter de Gruyter, 1998], 57 96). Jeg vil nedenfor komme tilbage til sagaens karakteristik af de to hovedpersoner. Ulrike Sprenger giver i sin bog en grundig omtale af den faderløse Håkon Håkons sons vej til kongemagten. I foråret 1217 bliver kronen ledig på samme tid i det vestnorske Birkebeinar-rige og i det sydnorske Baglar-rige; sidstnævnte havde skiftevis anerkendt norsk og dansk overhøjhed. I sommeren 1217 bliver den tretten årige skoledreng Håkon Håkonsson valgt til konge på Eyrarting og på lokale ting i Viken-området; Håkons kongedømme synes således nok så velfunderet. Imidlertid var ærkebiskop Guttorm bortrejst under konge hyldningen i Trondheim. Og bagefter sker der det ejendommelige, at ærkebispen udtrykker tvivl angående faderskabet til Håkon, og han kræver sagen afgjort ved jernbyrd. Denne foregår i Kristkirken i Bergen og gennem føres med held af kongemoderen Inga. Hele denne noget mærkelige situation belyser Sprenger ganske udmærket både kirkens generelle indstilling til jernbyrd og proceduren i fader skabs sager i de nordiske love, herunder moderens stærke retsstilling i sådanne sager. Jeg vil dog gerne uddybe de omhandlede begivenheder lidt i det følgende. Fra gammel tid hvilede det germanske kongedømme på to søjler: blodret og valg. Stirps regia må siges at have været forudsætningen for valg til konge. Men i Håkons tilfælde bliver der vendt op og ned på tingene, idet valget kommer først, og derefter konstateringen af blodretten. Det er ejendommeligt, at ærkebiskop Guttorm er initiativtageren hertil. Som electus er han rejst til Rom i 1215 for at modtage sit pallium af Innocentius III. I netop dette år

3 126 Rezensionen holder paven et koncilium i Laterankirken i Rom. Dette det fjerde økumeniske koncilium er nok det vigtigste inden for den romersk-katolske kirke i middelalderen, og her langes der hårdt ud efter jernbyrden. Denne gamle germanske regel fandtes ikke i romerretten. At dette har været hårdt at acceptere for nordboerne ses af, at kardinal Vilhelm af Sabina i en norsk forordning af 1247 gentager forbudet mod jernbyrd. Til sammen ligning kan det fremhæves, at den danske ærkebiskop Anders Sunesen fik fjernet jernbyrden i skånsk lov allerede i 1216, altså året efter Laterankonciliet. Alt dette må stille den norske ærkebiskops krav i 1218 om jernbyrd for en lovligt valgt norsk konge i et lidt tvivlsomt lys, om end valget i 1217 var sket uden kirkens medvirken. I Hákonarsaga omtales forberedelserne og gennemførelsen af jernbyrden nøje; og som kilde herfor har man gerne udset Dagfinn Bonde en slags fosterfader til den unge Håkon Håkonsson. Imidlertid menes det, at lagmanden Dagfinn Bonde døde ved midten af 1230 erne. I stedet for ham vil jeg pege på en anden vej til disse oplysninger i sagaen, nemlig Snorri Sturluson. Snorris første lovsigemandsperiode udløb godt en uge ind i juli måned i sommeren 1218, hvor efter han drog hjem til Reykholt. Ikke længe efter sejlede han fra Borgarfjord til Norge. Straks efter ankomsten hertil tog han ophold hos Skuli jarl, hvor han blev ovenud gæstfrit modtaget. I Sturla Þórðarsons Íslendingasaga hedder det, at ved den tid var Skuli og Håkon Norges høvdinge ( Sturlunga saga, red. Jón Jóhannesson, Magnús Finnbogason og Kristján Eldjárn [Reykjavík: Sturlungaútgáfan, 1946], 1:271 72). Hvis Snorri ikke nåede selv at overvære jernbyrden i Kristkirkegården i Bergen, som ifølge kongesagaen fandt sted hen på sommeren, har han haft rig mulighed for at høre nærmere derom. Kort efter denne begivenhed (jernbyrden) sejlede Snorri, Skuli og Håkon sammen til Viken, og også kongemoderen Inga var med på rejsen. Og i dette år 1218 drak de jul sammen i Tunsberg. Hjemme i Reykholt havde Snorri hyppigt sin nevø Sturla Þórðarson på besøg, og denne synes efterhånden at have taget fast ophold hos farbroderen her. Vi kan således gå ud fra, at længe før Sturla kom til at befatte sig med sagaen om Håkon Håkonsson var han fra sin farbroder Snorri blevet velinformeret om mange emner i norsk toppolitik. Som ovenfor anført oplyser Sturla i Íslendingasaga, at Norge i 1218 havde en fælles statsledelse ved jarl Skuli og kong Håkon. Ganske få år derefter blev den norske kirke begunstiget af den nye konge, idet Håkon giver ærkebispen andel i sit møntregale. Jeg har savnet, at Ulrike Sprenger ikke meddeler noget videre om de politiske følger af denne generøsitet over for den norske kirke. Ærkebiskoppens påskønnelse heraf synes at være årsagsmæssigt forbundet med det store møde i Bergen i Hertil indkalder ærkebiskop Guttorm landets ledende mænd fra såvel verdslig som kirkelig side, og også folk fra skatlandene bliver stævnet hertil. Hákonarsaga opregner mere end 60 personer som var til stede. I sagaen citeres velformulerede taler af flere af deltagerne. Også samtaler og udtalelser anføres i sagaen, alt sammen bemærkelsesværdigt velformuleret. Referaterne af folks meninger synes at gå ud på at styrke den unge konges arveret til riget. Som fremholdt af Sprenger har hele denne oratoriske udfoldelse sikkert sin rod i Sturlas formuleringskunst. Politik og officielle taler var ingenlunde fremmed for den islandske politiker og tidligere lovsigemand; men meget taler dog for, at Sturla i sit arkivmateriale har haft en form for optegnelse over deltagerne i mødet i Bergen. Sturlas broder, skjalden Ólafr hvítaskáld, var nært knyttet til farbroderen Snorri. Og da denne i 1237 må flygte fra Island til Norge på grund af kong Håkons nye Islandspolitik, følger Ólafr med Snorri. Sammen opholder de sig i Trondheim i årene som hertug Skulis gæster. Skuli og Snorri finder sammen om en ny politik, og Snorri bliver den kommende kong Skulis jarl over Island. Da Snorri rejser hjem, bliver Ólafr tilbage hos hertugen, og han ser aldrig sin farbroder mere. I Hákonarsaga skildres nøje omstændighederne omkring Skulis kongehyldning i begyndelsen af november. Nu er oprøret åbent, og Skuli forbereder sig på konfrontation med kong Håkon. Sagaens læser indvies i Skulis forskellige planer, og følger ham til Sydnorge, hvor han udkæmper slaget ved Láka før midten af marts. Ólafr deltager i slaget, hvor Skuli sejrer stort. Herefter drager

4 Rezensionen 127 Skuli med sin styrke til Oslo, hvor han imidlertid bliver overrumplet af kong Håkon lidt efter midten af april. Det kommer til et slag, som sagaforfatteren visualiserer i den grad, at hans kilde må have været en af deltagerne heri; og her falder tanken for mig at se på Ólafr hvítaskáld. Skuli råder over en overlegen styrke, og da de mødes har Håkon endnu ikke fået hele sin styrke op fra skibene. De to står nu in persona over for hinanden; men det ufattelige sker, at Skuli tager flugten fra et knap påbegyndt slag. Det er vanskeligt at tolke situationen anderledes end, at hver af de to havde svært ved at få sig til at slå den anden ihjel. Det hedder blandt forskere, at historien skrives på sejrherrens vilkår. I Hákonarsaga har vi to eftermæler, men ingen helt. Måske skulle vi læsere af denne saga hæfte os lidt mere ved det psykologiske spil heri livets eksistentielle faktorer har også gyldighed for fyrster. Skuli traf Håkon da denne var en ganske lille, faderløs dreng. Skuli havde tre døtre, men (længe) ingen søn. Tidligt i sagaen anføres Dagfinn Bondes udtalelse om, at hvis den dengang lille Margrethe Skulisdatter skulle blive gift med Håkon, da ville Skuli komme til at blive som fader for denne. Og det er netop noget i den retning, som er sket. I kraft af sin alder og politiske erfaring er Skuli den førende. Jeg vil her pege på dobbeltmønten med rex et comes på hver sin side; på grund af sølvholdigheden kan mønten dateres til samregentperioden (jf. Einarsdóttir, Skulis oprør, ). Men drengen vokser op, og både vil og kan selv. Vi synes her at stå over for en typisk generationskløft; Skuli vil ikke blive nummer to nu. At blive hertug synes ikke at have været ham nok muligvis satsede han på samkongedømme, en norsk institution, som havde hindret megen uro i Norge i sammenligning med de mange slægtsfejder i både Danmark og Sverige. Ulrike Sprenger fremholder meget rigtigt, at Sturla Þórðarsons forfatterrolle mærkes stærkest i de tidligere dele af Hákonarsaga. Og hun fremhæver med megen ret, at initiativtageren til sagaens affattelse var Håkons søn Magnus Laga bøter, som var en fin repræsentant for kirkens ideal af en rex justus. Hun fremhæver den franske historiker Le Goff s skildring af den franske konge Ludvig den Hellige, hvis krige betegnes som værende bellum justum. Som Sprenger også påpeger, skal Håkons mange krigslignende udenrigspolitiske initiativer, som omtales i sagaen, ligeledes fremtræde som tilfælde af bellum justum. Men hun deler ikke vurderingen af kongen som en fredsfyrste. Inden for norsk historieforskning er Håkons togt til Skotland gerne blevet tolket som en sejr for kongen, eller i det mindste som en vel gennemført magtdemonstration. Forholdene på de nordlige dele af de britiske øer havde imidlertid ændret sig noget siden Magnus Barfods togt hertil. Man havde tilegnet sig en del af nordboernes færdigheder i søfart, og desuden havde skotterne indført rytteri, hvilket har medvirket til det norske nederlag ved Larges. Kong Håkons armada talte over 150 skibe hele Norges ledingsflåde bortset fra Viken. Men mandskaberne ombord trængte både til proviant og drikkevand. I de hjemlige skotske kilder anskuedes den norske konges fremfærd ingenlunde som bellum justum, men nærmest som røvertogter (John L. Roberts, Lost Kingdoms: Celtic Scotland and the Middle Ages [Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1997], især ). Langt heldigere faldt kong Håkons bellum justum ud når det gjaldt Island. Her benyttede han den samme strategi som den danske ærkebiskop havde benyttet over for Norge i sidste halvdel af 12. århundrede: Absalon æggede til borgerkrig, for siden hen at kunne fremstå som fredsskaber (Ólafía Einarsdóttir, Absalon and the Norwegian Civil War: Christian Ideology of War and Peace, i Archbishop Absalon of Lund and His World, red. Karsten Friis-Jensen og Inge Skovgaard-Petersen [Roskilde: Roskilde Museums Forlag, 2000], 37 69, især 43 48). I havde islændingene anerkendt den norske konges overhøjhed samt deres skattepligt over for ham. Hákonarsaga s fremstilling af kong Håkons gennemtvingelse af dette som en bellum justum har antagelig hentet inspiration i den bulle Laudabiliter af 1155, i hvilken den engelskfødte pave Hadrian IV skænkede sin landsmand Henry II overhøjheden over Irland; og modellen forsøgtes nu anvendt i sagaen af Magnus Lagabøter og Sturla, da

5 128 Rezensionen man havde haft en legatus a latere på besøg i Norge i Her gjorde de imidlertid regning uden vært, når det gjaldt kardinal Vilhelm af Sabina. Under sit mangeårige ophold i det sydlige Balticum havde Vilhelm blandt andet som opgave at forhindre, at den Tyske Ordens statsdannelser skulle komme under den tyske kejsers overhøjhed. I stedet satsede pavedømmet på ideen om kirkelige stater henhørende direkte under pavestolen. For paven og kardinal Vilhelm måtte Islands statsform fremstå som den helt ideelle. Her havde man indført Nordens første tiende, som også til dels var en ejendomsskat. Adam af Bremen havde allerede i sin kirkehistorie lovprist Island, hvor landets biskop var som en konge for øens beboere. Som en aktiv fredsfyrste mægler i den svenske brødrestrid og skaber af freden i Perth lå det Magnus Lagabøter på sinde at hvidvaske den militante side af faderens vidt forgrenede udenrigspolitik (Ólafía Einarsdóttir, Om samtidssagaens kildeværdi belyst ved Hákonar saga Hákonarsonar, Alvíssmál 5 (1995), 29 80, her 38 44). Og for Sturla Þórðarson var spillet om Island alligevel tabt. Også han kunne senere i sit værk om rise and fall of the Sturlungs, altså Íslendingasaga, have behov for at dække over noget af det som ikke skulle huskes så godt (Ólafía Einarsdóttir, Studier i kronologisk metode i tidlig islandsk historieskrivning, Bibliotheca historica Lundensis 13 [(Lund): Gleerup, 1964], ; jf. Einarsdóttir, Skulis oprør, 106). I det lange sjette afsnit af sin bog giver Sprenger læseren mange nye og nyttige indfaldsvinkler på Hákonarsaga; her tænker jeg ikke mindst på hendes kyndighed inden for skjaldedigtningen, som giver øget dybde i vor forståelse af sagaens mange digte. Af fremstillingen træder det tydeligt frem, at hun tilskriver digtene en selvstændig rolle, og ikke betragter dem som overvejende litterær pynt på prosateksten, således som de længe har været anset for. Af dette afsnit kan vi historikere måske lære ikke at være så ensidigt faktaorienterede, i erkendelse af, at der er en underliggende betydning i anvendelsen af symboler og i selve de sproglige formuleringer, som nu her i Hákonarsaga. Som i alt menneskeskabt forekommer der fejl i denne bog; men de er få og små. Således kan nævnes (55), at kong Ingi Bårdsson siges at have samme moder som jarl Skuli, men slægtskabet var gennem deres fælles fader. Af teksten fremgår det, at Sprenger betragter ærkebiskop Øystein som Norges første ærkebisp, men han var dog den anden i rækken. Det er i opfattelsen af Hákonarsaga s to hovedpersoner at vandene skilles imellem Ulrike Sprenger og mig. I sagaen får Skuli og Håkon deres eftermæle på helt forskellige steder i fortællingen. Skuli berømmes højt for sin vennesælhed, og Håkon for, at når han var i godt humør var han et dejligt menneske; men i sin vrede var han frygtindgydende. Dette belyses ved sagaens skildring af, hvorledes de to håndterer krisen i Skuli rådfører sig igen og igen med sine mænd og ændrer gang på gang sine planer. Håkon reagerer ved at blive totalt lamslået, og er passiv så længe, at hans mænd giver ham tilnavnet svefn Søvn. Men så vågner han til dåd, og handler nærmest overstadigt og meget iltert. Bevæger vi os uden for Hákonarsaga, kan vi læse hvad Snorri den store psykolog fortæller om de to fyrster i digtet Háttatal. Her prises Skuli først og fremmest for gavmildhed mod sine mænd. Den unge Håkon omtales for sin munterhed, når han er i godt humør (Einarsdóttir, Skulis oprør, 101 4). I begge disse glimt fremstår Skuli, i sin trofasthed og gavmildhed mod sine mænd, som en rigtig nordisk fyrste. Håkon tegnes som dynamisk og med et svingende temperament træk som synes at minde om farfaderen, kong Sverrir. Bogens sidste afsnit handler om Hákonarsaga s forfatter, og det mærkes, at Ulrike og Sturla kan godt sammen begge er de lágmælt og velmælt. Ulrike Sprenger har givet sine læsere vönduð bók om et centralt tema i norrøn historie i det 13. år hundrede. Ólafía Einarsdóttir

Om samtidssagaens kildeværdi belyst ved Hákonar saga Hákonarsonar

Om samtidssagaens kildeværdi belyst ved Hákonar saga Hákonarsonar Ólafía Einarsdóttir Om samtidssagaens kildeværdi belyst ved Hákonar saga Hákonarsonar Inden for nordisk middelalderforskning har man i de seneste generationer haft den grundlæggende opfattelse, når det

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Hellighed og magtspil

Hellighed og magtspil Hellighed og magtspil HELGENKÅRINGENS VANSKELIGHEDER I DANMARK EFTER 1234 AF SVEND CLAUSEN En pavelig kanonisering kan tidligst påvises med sagen om biskop Ulrik af Augsburg i 993. 1 Først senere vandt

Læs mere

Rudolf Steiner og Norden

Rudolf Steiner og Norden Rudolf Steiner og Norden Oskar Borgman Hansen Kapittelet er hentet fra boken: Antroposofien i Norden Fem land i samarbeide Redaksjon Oddvar Granly og Oskar Borgman Hansen. Utgitt på Antropos forlag 2008.

Læs mere

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING Saxo og venderne - af Niels Henrik Hansen K INDLEDNING orstoge er nærmest et modeemne hos forskerne i europæisk middelalder. Denne nye»gyldne epoke«for korstogsstudier har været undervejs siden ca. 1970,

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark

Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark 496 Anmeldelser Det er dog kun formelle indvendinger, der kan anføres. Indholdsmæssigt er det en vægtig bog, som bidrager både til dansk og europæisk historie i senmiddelalderen, og som med rette har indbragt

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Danmark og det Nye Nordatlanten

Danmark og det Nye Nordatlanten AF ANN-SOFIE GREMAUD OG KIRSTEN THISTED Danmark og det Nye Nordatlanten Ann-Sofie Nielsen Gremaud blev ph.d. i visuel kultur i 2012 med en afhandling om tid, steder og rumlighed i islandske landskabsbilleder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER \ BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER Begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen 1658 AI Ebbe Gert Rasmussen UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 3. BIND RØNNE 1967

Læs mere

David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Studiehæftets opbygning

David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Studiehæftets opbygning David en mand i Guds plan Af Ole Andersen. Udgivet af Credo 1992, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Studiehæftets opbygning Kong David af Israel er hovedperson i dette studiehæfte. Gennem de syv studier

Læs mere

25 års Jubilæumshæfte

25 års Jubilæumshæfte 25 års Jubilæumshæfte Udgiver: Historiske Foredragsforening Odense Hjemmeside: http://www.foredragsforening.dk/ Tryk: CopyShop, Odense År: 2011 Oplag: 100 eksemplarer Bestyrelsen i 2011 Formand: cand.mag.

Læs mere

510 Anmeldelser. OLE VIND: Grundtvigs historiefilosofi, Gyldendal 1999, 645 s.

510 Anmeldelser. OLE VIND: Grundtvigs historiefilosofi, Gyldendal 1999, 645 s. 510 Anmeldelser Som Lars Hamre selv fremhæver, kan det på grund af kildernes tavshed være svært at fastslå paterniteten til paragrafen; anmelderen kan have en mistanke til Claus Bille og Truid Ulfstand,

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

Den danske filosofis historie

Den danske filosofis historie 252 Anmeldelser valgt at udelade Slesvig. Men når der alligevel kommer omtale af hertugdømmet, er denne ikke altid lige godt udtrykt. Kortet side 10 har den fejl, at det udelader de kongerigske enklaver

Læs mere

Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006

Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006 Sagaernes ø - Islands kulturelle fortid Foredrag af Ármann Jakobsson på Nesjavellir 29. juli 2006 Sagaerne og Islands kulturelle fortid er ikke noget let tema. Det er en kendsgerning, at sagaerne og faktisk

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT ISSN 0300-3655 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 96. ÅRGANG. 16. RÆKKE. 4. BINDS ANDET HALVBIND UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1976 INDHOLD A fedelingsbibliotekar Sven Houmøller:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Træk af Vilhelm la Cours historiske forfatterskab

Træk af Vilhelm la Cours historiske forfatterskab Træk af Vilhelm la Cours historiske forfatterskab AF IVAN WARSCHAWSKY Den danske historiker Vilhelm Birkedal Barfod Dornonville de la Cour (23.12. 1883 22.06. 1974) kendes af mange i dag mest af alt som

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Det første Danske Ostindiens kompagni En dødssejler?

Det første Danske Ostindiens kompagni En dødssejler? Det første Danske Ostindiens kompagni En dødssejler? Udarbejdet af Anders Sorgenfrey, Toke Morell Neve, Mads Knudsen Vejleder: Jørgen Vogelius Roskilde Universitetscenter, Institut for Historie og Samfundsforhold,

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND ET ANTROPOLOGISK BLIK PÅ LANDDISTRIKTSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE BILAG TIL PROJEKTRAPPORT Indhold MED ANDRE ØJNE...3 TILFLYTTERE OG BARNEFØDTE...5 FORENINGSFÆNGSLET...7

Læs mere

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina

nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina nr. 195 december 2012 tema: Mellemøsten - Palæstina 1 Anmeldelser Noter 195 (klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen) Finn Madsen: Det amerikanske samfund i dansk perspektiv. Forlaget Lee 2012.

Læs mere

Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo

Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo Kongeriget Danmark i 1332 et fallitbo AF ANDERS LEEGAARD KNUDSEN Christoffer 2. døde den 2. august 1332. 1 & 2 Da var hele Danmark pantsat; størstedelen til de holstenske grever Johan 3. og Gerhard 3.:

Læs mere