fri bevægelighed Af cand.jur. Johan Næser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fri bevægelighed Af cand.jur. Johan Næser"

Transkript

1 Opholdsret efter Zambranoprincipperne alle veje fører til den fri bevægelighed Af cand.jur. Johan Næser Artiklen søger at belyse Zambrano-dommens rækkevidde i lyset af EU-Domstolens senere praksis om tredjelandsstatsborgeres afledte opholdsrettigheder efter TEUF art. 20 om unionsborgerskab. En række temaer udsondres med henblik på at vise sammenhængen mellem EU-Domstolens indsnævring af Zambrano-princippernes indhold og dens valg af hensynet til fri bevægelighed som beskyttelsens omdrejningspunkt samt udløsende faktor for EU-retlig jurisdiktion. Det konkluderes, at EU-Domstolen har udlagt Zambrano-dommen restriktivt i forhold til dens potentiale. 1. Indledning Kompetencen til at afgøre principielle spørgsmål om tredjelandsstatsborgeres opholdsret er et spørgsmål, der nyder stor politisk bevågenhed i medlemsstaterne. I lyset af det danske forbehold over for det udlændingeretlige samarbejde i EU er Danmark ingen undtagelse; snarere tværtimod. I EU-retlig optik er spørgsmålet, om medlemsstaternes nationale udlændingelovgivning kan finde anvendelse, eller om de fortrænges af EU-reglerne om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til fri bevægelighed inden for Unionen. 1 Grænsen for en sags henførelse under EU-rettens anvendelsesområde eller forbliven i en bestemt medlemsstats lovgivning trækkes traditionelt ved brug af doktrinen om»rent interne forhold«. Det følger heraf, at EUrettens regler om fri bevægelighed ikke finder anvendelse i sager, der ikke indeholder et grænseoverskridende element mellem mindst to medlemsstater. Foreligger der ikke et grænseoverskridende element i en konkret sag, falder sagen således uden for EU-rettens anvendelsesområde og er dermed et rent nationalt anliggende. Denne faste praksis omfatter tillige bestemmelserne om unionsborgerskab. EU-Domstolen (herefter»domstolen«) har 1. Se eksempelvis sag C-60/00, Carpenter, sag C-109/01, Akrich, samt sag C-127/08, Metock. Dommene er behandlet af Nina Holst- Christensen,»Samspillet mellem Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis om ret til familiesammenføring efter EMRK artikel 8 og EF-Domstolens praksis«, i Mikael Rask Madsen (red.), Menneskerettighedsdomstolen 50 års samspil med dansk ret og politik, Thomson Reuters, 2009, s fastslået, at det forhold, at EU-retten ikke finder anvendelse på rent interne forhold, ikke anfægtes»af princippet om unionsborgerskab i [TEUF artikel 20], som ifølge [artikel 21] omfatter unionsborgeres ret til frit at bevæge sig og opholde sig på medlemsstaternes område«. 2 Efter Domstolens praksis er en forudgående 3 eller potentiel 4 bevægelse påkrævet for at anvende traktatens bestemmelser om unionsborgerskab. Doktrinen om»rent interne forhold«har været kritiseret for den omvendte diskrimination, hvor visse unionsborgere de»statiske«får en mindre gunstig retsstilling end de»mobile«unionsborgere, der har benyttet sig af den fri bevægelighed i Unionen. Dette resulterer i en indbyrdes ulighed mellem unionsborgere, hvor EU-retten alene beskytter unionsborgere, der har været i stand til at bevæge sig eller har fundet nye, tidsvis spinkle og tilfældighedsprægede, måder at opfylde kravet om et grænseoverskridende element. 5 I Rottmann anlagde Domstolen imidlertid en tilsyneladende anderledes tilgang end den traditionelle fokusering på et grænseoverskridende element. Domstolen konstaterede blot, at den omhandlede unionsborgers tab af sit nationale statsborgerskab og dermed af statussen som unionsborger efter TEUF art. 20 samt de dertil medfølgende rettigheder»efter sin natur og sine konsekvenser er omfattet af EU-retten«. 6 I kølvandet på Rottmann gav Zambrano-dommen næring til opfattelsen, at Domstolen var i færd med at bevæge sig væk fra den kritiserede doktrin om»rent interne forhold«og dermed også at rette op på den omvendte diskrimination. Domstolen fortolkede for første gang TEUF art. 20 således, at en tredjelandsforælder til et mindreårigt barn 2. Sag C-212/06, Gouvernement de la Communauté francaise og Gouvernement wallon, særligt pr Jf. eksempelvis sag C-208/09, Sayn-Wittgenstein, og sag C-391/09, Runevič-Vardyn og Wardyn. 4. Jf. sag C-148/02, Garcia Avello. 5. Jf. Stephanie Reynolds,»Exploring the»intrinsic connection«between free movement and the genuine enjoyment test: reflections on EU citizenship after Iida«, E.L. Rev 38, 2013, p Se nærmere om»interne forhold«og»omvendt diskrimination«hos Ulla Neergaard & Ruth Nielsen, EU-ret Fri bevægelighed, 1. udgave (Karnov Group 2013), pp Sag C-135/08, Rottmann, særligt pr. 42. Juristen nr Side 28

2 med unionsborgerskab havde ret til afledt ophold 7 i barnets oprindelsesmedlemsstat, selvom barnet aldrig havde forladt denne medlemsstat. Resultatet blev legitimeret under henvisning til, at unionsborgerskabet efter TEUF art. 20 er»til hinder for nationale foranstaltninger, der har den virkning, at unionsborgere reelt fratages den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres status som unionsborgere«8 (herefter»kerneindholdskriteriet«). Dommens rækkevidde var uklar på flere vigtige og principielle punkter, herunder om og i hvilket omfang Domstolen havde forladt kravet om et grænseoverskridende element som forudsætning for EUretlig jurisdiktion. I umiddelbar forlængelse af Zambranos afsigelse var en udbredt tilgang i teorien, at intensive indgreb i grundrettigheder i sig selv kunne udløse EU-retlig jurisdiktion efter kerneindholdskriteriet. Nærværende artikel søger at belyse Zambrano-dommens rækkevidde i lyset af senere praksis, hvor den er blevet udlagt restriktivt i forhold til sit potentiale. 9 Som led heri forsøges indholdet af det vagt formulerede kerneindholdskriterium fastlagt for derved at identificere dets anvendelsesområde, eller med andre ord: Under hvilke omstændigheder fratages en unionsborger kerneindholdet af rettigheder efter sin status som unionsborger efter TEUF art. 20? For at besvare dette spørgsmål udsondres en række temaer, som fortrinsvis knytter sig til bestemte domme. Efter en nærmere omtale af Zambrano (afsnit 2) behandles tærsklen for brug af kerneindholdskriteriet som udlagt i McCarthy 10 og Dereci 11 (afsnit 3), og den relevante personkreds præciseres i lyset af O. og S. 12 (afsnit 4). Dernæst afklares det underliggende rationale efter Domstolens tilkendegivelse i Iida 13 om kerneindholdskriteriets»indre sammenhæng med den fri bevægelighed«. Det argumenteres i den forbindelse, at Domstolen accepterer, at situationen ikke længere anses for»rent intern«, når der består en hindring for potentiel men endnu ikke effektueret fremtidig udnyttelse af rettighederne efter TEUF art. 20, først og fremmest retten til fri bevægelighed (afsnit 5). Herefter undersøges betydningen af Domstolens tilkendegivelse i Alokpa 14 med hensyn til Zambrano-princippernes tilsyneladende anvendelighed i en værtsmedlemsstat (afsnit 6). Med afsæt i de nævnte temaer søges vist, at 7. Se nærmere om begrebet»afledt ophold«hos Lone B. Christensen m.fl., Udlændingeret, 3. udgave (Jurist-og Økonomforbundets Forlag 2006), s Sag C-34/09, Zambrano, pr Artiklen behandler ikke betydningen af Zambrano-princippernes implementering i dansk ret, hvor retsgrundlaget er udlændingelovens 9 c, stk. 1. Der henvises i stedet til Peter Starup, Grundlæggende udlændingeret I (Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012), pp , samt Bassah Khalaf,»Sag C-34/09, Zambrano og familiesammenføring«, EU-ret & Menneskeret 1, 2014, pp , der udover en generel EU-retlig behandling af Zambranos rækkevidde tillige behandler den specifikke betydning i dansk ret. 10. Sag C-434/09, McCarthy. 11. Sag C-256/11, Dereci. 12. Forenede sager C-356/11 og C-357/11, O. og S. 13. Sag C-40/11, Iida. 14. Sag C-86/12, Alokpa. Domstolens indsnævring af kerneindholdskriteriets indhold har sammenhæng med dens valg af hensynet til fri bevægelighed som beskyttelsens omdrejningspunkt samt udløsende faktor for EU-retlig jurisdiktion (afsnit 7). Endelig følger en opsamlende afrunding på retsudviklingen af Zambrano-principperne (afsnit 8). Udviklingen i retspraksis efter Zambrano har efter alt at dømme medført, at der er grundlag for at afvise de synspunkter om dommens rækkevidde, som berettiget blev fremført umiddelbart efter domsafsigelsen. I stedet for et brud med doktrinen om»rent interne forhold«har Domstolen valgt et rationale, som altid har været centralt for aktivering af EU-retten: den fri bevægelighed. 2. Zambrano-dommen 2.1. Zambrano Sagen omhandlede en colombiansk statsborger, hr. Zambrano, der var blevet nægtet opholdsret i Belgien. Hr. Zambranos to børn, der var født i Belgien, fik efter jus soliprincippet 15 tildelt belgisk statsborgerskab. De mindreårige unionsborgerbørn havde aldrig befundet sig i et andet land end deres hjemland, Belgien. Der var således ikke udøvet fri bevægelighed i medfør af TEUF art. 21. Domstolen skulle afgøre, om hr. Zambrano kunne aflede arbejds- og opholdsret fra sine mindreårige børn som følge af, at disse var statsborgere i Belgien og dermed unionsborgere, jf. TEUF art. 20, hvorefter enhver, der er statsborger i en medlemsstat, har unionsborgerskab. Den forelæggende ret tog ikke stilling til opholdsretten til den colombianske moder, fru Zambrano. Med Zambrano-dommens afsigelse den 8. marts 2011 anså Domstolen en selvstændig anvendelse af TEUF art. 20 som tilstrækkelig til at bringe sagen under EU-retten både ratione personae og ratione materiae. I forlængelse af Rottmann fremhævede Domstolen med hjemmel i TEUF art. 20 et kriterium for aktiveringen af EU-rettens materielle anvendelsesområde. 16 Den fandt således unionsborgerskabet»til hinder for nationale foranstaltninger, der har den virkning, at unionsborgere reelt fratages den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres status som unionsborgere«. Domstolen understregede, at der forelå en fratagelse af de mindreårige unionsborgeres rettigheder efter dette kerneindholdskriterium. Ræsonnementet beror på, at de mindreårige unionsborgere reelt var nødsaget til at forlade Unionens område sammen med deres forsørgende tredjelandsforælder, såfremt hr. Zambrano nægtedes opholdsret i Belgien. Dommens argumentation var indeholdt i blot syv præmisser, der ikke afspejlede et klart rationale bag, at sagen indeholdt tilstrækkelig forbindelse til EU-retten, lige- 15. Jus soli-princippet, hvor tildeling af statsborgerskab følger af fødsel på et lands territorium, skal sondres fra jus sanguinis-princippet, hvor forældrenes statsborgerskab er udgangspunkt for et barns erhvervelse af statsborgerskab. Jus sanguinis-princippet gælder som hovedregel i Danmark. 16. Jf. sag C-34/09, Zambrano, pr. 42. Siden sag C-85/96, Martínez Sala, har det formentligt været tilfældet, at TEUF art. 20 kan bringe unionsborgere under EU-rettens personelle anvendelsesområde. Juristen nr Side 29

3 som dommens resultat ikke blev søgt legitimeret under henvisning til unionsborgerbørnenes grundlæggende ret til et familieliv. På domsafsigelsestidspunktet var der ikke antydning af, at det var udøvelse af fri bevægelighed, som blev beskyttet. Først i senere domspraksis, udtrykkeligt i Iida, tilkendegav Domstolen, at kerneindholdskriteriet har en»indre sammenhæng med den fri bevægelighed«, jf. afsnit Zambranos uafklarede spørgsmål Da Zambrano var kortfattet i sin argumentation, kunne fortolkningen af dens rækkevidde give anledning til betydelig tvivl: Havde Domstolen benyttet lejligheden til at lægge afstand til doktrinen om»rent interne forhold«, og ville den foretage et mere gennemgribende opgør med de rent interne forhold som afgrænsning af EU-retlig jurisdiktion? I umiddelbar forlængelse af Zambrano var en udbredt teoretisk tilgang, at intensive indgreb i grundrettigheder i sig selv kunne udløse EU-retlig jurisdiktion på baggrund af kerneindholdskriteriet. Tilgangen blev anset som et grundlæggende skifte i Domstolens tilgang i forhold til de tilfælde, som den tidligere betragtede som»rent interne«uden tilstrækkelig forbindelse til EUretten. 17 Domstolen måtte i de senere domme indkredse anvendelsesområdet for Zambrano-principperne og legitimere, at den handlede inden for EU-rettens grænser, herunder princippet om tildelte kompetencer efter TEU art Et vigtigt tema i den anledning var forholdet mellem på den ene side kravet om et grænseoverskridende element og på den anden side EU-rettens effektivitet med hensyn til unionsborgerskabsrettigheder. Domstolens fortolkning ville blive afgørende for kompetencefordelingen mellem Unionen og medlemsstaterne: Jo mere udvidende fortolkning af kerneindholdskriteriet fra TEUF art. 20, desto større materielt EU-retligt anvendelsesområde og dertil sva- 17. Jf. Dimitry Kochenov,»A Real European Citizenship: A New Jurisdiction Test: A Novel Chapter in the Development of the Union in Europe«, (18) CJEL 1, 2011, p. 86, samt Peter Van Elsuwege og Stanislas Adam,»Citizenship Rights and the Federal Balance between the European Union and its Member States: Comments on Dereci«, E.L. Rev. 37, 2012, p Se eksempelvis Niamh Nic Shuibhne»Seven Questions for Seven Paragraphs«, E.L. Rev 36, 2011, p. 162:»There is a family at the heart of [the Zambrano] case, a family living under constant strain for almost a decade. And the development of EU citizenship is undoubtedly constrained by the prior condition of cross-border links. But however much the Court of Justice might want to help, and I believe this to be the motivation underpinning its judgement, it is simply not constitutionally possible or legitimate for the Court to resolve every breach of fundamental rights that occurs. Or, if it is truly serious about pushing the constitutional reach of EU law this far, then be open about it, be thorough, be direct, and persuade us as to why this must be the outcome [...] The Court is trying to do good things in individual cases; but it cannot continue to ignore the systemic legitimacy and credibility consequences of this choice«. rende mindre beføjelse til medlemsstaterne nationale lovgivere Tærsklen for brug af kerneindholdskriteriet Dette afsnit undersøger, hvilken situation unionsborgeren skal befinde sig i for at blive»frataget«sit kerneindhold af rettigheder efter sin status som unionsborger McCarthy og Dereci McCarthy var den første dom, der understregede en meget høj tærskel for brug af kerneindholdskriteriet. Sagen omhandlede fru McCarthy, der var født og altid havde opholdt sig i Storbritannien og både var britisk og irsk statsborger. Hun modtog offentlig forsørgelse, var fuldtids omsorgsansvarlig for sit funktionshæmmede barn og havde aldrig før begået sig som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller selvforsørgende i EU-rettens forstand. Sagen tog afsæt i, at fru McCarthys jamaicanske tredjelandsægtefælle, hr. McCarthy, blev nægtet opholdstilladelse efter den britiske udlændingelovgivning. Domstolen skulle tage stilling til, om der var ret til ægtefællesammenføring efter EU-retten i en situation, hvor unionsborgeren var statsborger i to EU-lande, men aldrig havde gjort brug af retten til fri bevægelighed. Domstolen afviste, at hr. McCarthy havde ret til afledt ophold på baggrund af TEUF art. 20. Den bemærkede, at et afslag på opholdsret til hr. McCarthy ikke havde den virkning, at fru McCarthy i modsætning til de mindreårige Zambrano-børn var nødt til at forlade Unionens område. Som britisk statsborger havde fru McCarthy efter almindelige folkeretlige principper en ubetinget ret til ophold i sit oprindelsesland, Storbritannien. 20 I forlængelse af McCarthy præciserede Dereci yderligere sondringen mellem en sags forbliven i national ret eller henførelse under unionsborgerskabets anvendelsesområde. Sagen omhandlede en tyrkisk tredjelandsstatsborger, hr. Dereci, der havde fået afslag på et opholdsgrundlag i Østrig. Han var indrejst ulovligt i Østrig og havde giftet sig med en østrigsk statsborger, med hvem han fik tre børn med østrigsk statsborgerskab. Unionsborgerne, den østrigske moder og de tre børn, havde ikke gjort brug af deres ret til fri bevægelighed, og de var ikke afhængige af forsørgelse fra hr. Dereci. Sagens hovedspørgsmål var, hvorvidt resultatet i Zambrano kunne udvides til de østrigske unionsborgere, som imidlertid ikke blev understøttet af et tredjelandsfamiliemedlem. 21 Dette afviste Domstolen. Den bemærkede, at kerneholdskriteriet omfatter situationer kendetegnet ved, at unionsborgeren nødsages til at forlade ikke blot sin medlemsstat, men også Unionen som helhed. 22 Det er derimod ikke tilstrækkeligt, at en unionsborger af økonomiske årsager eller for at 19. Jf. Koen Lenaerts,»»Civis europaeus sum«: from the cross-border link to the status of citizen of the Union«, Journal on free movement of workers within the European Union 3, 2011, p Pr. 50. Der henvises til Tillægsprotokol 4 til EMRK, art Jf. Peter Van Elsuewege og Stanislas Adam, op cit. fn. 17, p Pr. 66. Juristen nr Side 30

4 bevare familieenheden på Unionens område måtte finde det»ønskværdigt, at medlemmer af hans familie, som ikke er statsborgere i en medlemsstat, kan opholde sig med ham på Unionens område«. 23 I modsætning til situationen i Zambrano var der én forælder, fru Dereci, der med en ubestridt ret til ophold i Unionen og til udøvelse af fri bevægelighed mellem medlemsstaterne kunne forblive på Unionens område sammen med de mindreårige unionsborgere. Under disse omstændigheder fandt Domstolen, at unionsborgerne, trods et afslag på ophold til hr. Dereci, ikke ville blive frataget deres kerneindhold efter TEUF art Fastlæggelse af tærsklen I lyset af McCarthy og Dereci blev tærsklen for brug af kerneindholdskriteriet sat særdeles højt: Unionsborgeren skal befinde sig i en situation, hvor vedkommende reelt ikke er efterladt med andet valg end at forlade Unionens område som helhed. Domstolen fokuserer i denne forbindelse på, om unionsborgeren er således afhængig af en tredjelandsstatsborger, at unionsborgeren ikke fortsat vil kunne opholde sig på Unionens område uden tredjelandsstatsborgerens tilstedeværelse. Denne afhængighed foreligger ikke, hvor der er tale om en voksen unionsborger, hvis tredjelandsægtefælle udvises fra Unionen (som i McCarthy). Fornøden afhængighed accepteres heller ikke, selvom en tredjelandsforælder til en mindreårig unionsborgers udvises, såfremt den anden forælder kan forblive på Unionens område og dér forsørge barnet (som i Dereci). 4. Den relevante personkreds Med domsafsigelsen af de forenede sager O. og S. blev der kastet lys over den personkreds, som beskyttes efter kerneindholdskriteriet. Domstolen skulle blandt andet præcisere rækkevidden af Zambrano i en situation, hvor en tredjelandsstatsborger, O., indgik som familiemedlem i en sammenbragt familie, hvori var et mindreårigt barn med unionsborgerskab. Moderen var en tredjelandsstatsborger, S., med permanent opholdstilladelse i Finland, og barnet var under moderens ene- og forsørgelsesansvar. Spørgsmålet var altså, om O. efter EU-retten, herunder TEUF art. 20, kunne aflede en opholdsret fra et særbarn, der havde unionsborgerskab, og som O. ikke var forælder, men stedforælder til. Domstolen præciserede, at kriteriet efter TEUF art. 20 ikke alene er begrænset til situationer, hvor der eksisterer en biologisk forbindelse. 24 Den fastslog således, at det er»afhængighedsforholdet mellem den mindreårige unionsborger og den tredjelandsstatsborger, som er blevet nægtet ret til ophold, der kan tænkes at bringe denne virkning af unionsborgerskabet i fare, når denne afhængighed resulterer i, at unionsborgeren reelt nødsages til at forlade [...] Unionens område som helhed som følge af et sådant afslag«. Det afgørende er et afhængighedsfor- 23. Pr Pr. 55. hold; retligt, finansielt eller emotionelt. 25 Da O. hverken var forælder, varetog forældreansvar eller sikrede underhold i forhold til den mindreårige unionsborger, forelå der imidlertid ikke fornøden afhængighed. Derfor var barnets tilstedeværelse på Unionens område ikke truet, selvom O. blev nægtet ophold. Domstolen skærpede desuden sprogbrugen og udtalte, at Zambrano-principperne forudsætter»usædvanlige omstændigheder« Rationalet 5.1. Iida På Zambranos domsafsigelsestidspunkt var det underliggende rationale ikke tydeligt identificerbart; tværtimod var dommens præmisser tavse med hensyn til den nærmere forbindelse til EU-retten. Da Domstolen afsagde dom i Iida, udfoldede sig imidlertid en vigtig udvikling på dette område. Sagen omhandlede en japansk statsborger, hr. Iida, der boede i Tyskland sammen med sin tyske ægtefælle og deres barn, som havde unionsborgerskab. Moderen flyttede til Østrig og tog den mindreårige datter med sig, mens hr. Iida forblev i Tyskland, hvorfra han opretholdt sine forældreforpligtigelser over for datteren. Hr. Iida havde oprindeligt haft opholdstilladelse i medfør af tyske familiesammenføringsregler og senere på baggrund af lønnet beskæftigelse. Domstolen skulle i sagen tage stilling til, om hr. Iida i medfør af EU-retten havde ret til ophold i sit barns oprindelsesland i et tilfælde, hvor barnet havde udnyttet retten til fri bevægelighed sammen med sin moder og taget bopæl i en anden medlemsstat. Domstolen bemærkede, at tredjelandsborgeres afledte rettigheder efter TEUF s bestemmelser om unionsborgerskab baserer sit formål og begrundelse på den konstatering, at afslaget på at anerkende dem kan gribe ind i den frie bevægelighed for unionsborgeren, idet unionsborgeren afholdes fra at udøve sine rettigheder med hensyn til indrejse og ophold i en værtsmedlemsstat. 27 Dette eksemplificerede Domstolen med henvisning til principper fra tre tidligere domme. Først med Zhu og Chen, hvor et afslag på opholdsret til en tredjelandsforælder, der faktisk tager sig af sit mindreårige barn med unionsborgerskab, ville kunne fratage barnet den effektive virkning af retten til at tage ophold i værtsmedlemsstaten. Dernæst med Eind, hvor unionsborgere kunne blive afskrækket fra at gøre brug af den fri bevægelighed, såfremt de ikke vil kunne vende tilbage til hjemlandet med deres tredjelandsfamiliemedlem. Endeligt med Zambrano, hvor Domstolen, uanset at den pågældende unionsborger ikke havde udøvet retten til fri bevægelighed, anerkendte»meget særlige situationer«, hvor unionsborgerskabets effektivitet ville blive undermineret ved en nægtelse af opholdsret til tredjelandsstatsborgeren, da unionsborgeren derved nødsages til at forlade Unionens område. 28 Domstolen tilkendegav dernæst, at det»fælles forhold«, der kendetegner de netop 25. Pr Pr Pr Pr Juristen nr Side 31

5 nævnte situationer, er»en indre sammenhæng med den frie bevægelighed«. 29 Domstolen bemærkede, at hr. Iida stedse havde opholdt sig i Tyskland i medfør af national ret, uden at fraværet af en opholdsret i henhold til EU-retten havde afholdt unionsborgerne fra at udøve deres ret til fri bevægelighed ved at flytte til Østrig. 30 Domstolen fokuserede altså først og fremmest på, at den mindreårige unionsborger havde flyttet til en anden medlemsstat uden at blive mødt med hindringer. Samtidigt markerede Domstolen kerneindholdskriteriets subsidiære karakter i forhold til andre retsgrundlag relevante for opholdsretten. 31 Hr. Iida ville således kunne støtte sig på andre retsgrundlag end unionsborgerskabet: Opholdet kunne efter national ret forlænges, og han kunne i princippet meddeles status som fastboende udlænding i henhold til direktiv 2003/109. På den baggrund konkluderede Domstolen, at hr. Iidas manglende opholdsret efter EU-retten ikke ville fratage unionsborgerne kerneindholdet af rettigheder efter TEUF art Zambrano-princippernes sammenhæng med den fri bevægelighed Med Domstolens eksplicitte tilkendegivelse af Zambranoprincippernes»indre sammenhæng med den fri bevægelighed«er det underliggende rationale blevet afklaret. Derfor kan tilgangen, at intensive indgreb i grundrettigheder i sig selv kan udløse EU-retlig jurisdiktion på baggrund af kerneindholdskriteriet, formentligt ikke opretholdes. 33 Domstolen synes således at indikere, at hensynet til fri bevægelighed udgør omdrejningspunktet i beskyttelsen efter kerneindholdskriteriet. Men hvori består»den indre sammenhæng«med den fri bevægelighed? Beskyttelsen kan ikke omfatte unionsborgerens tidligere udøvelse af fri bevægelighed. Zambrano-børnene havde som nævnt aldrig befundet sig i et andet EU-land end Belgien. Har unionsborgeren aktuelt gjort brug af den fri bevægelighed, må kerneindholdskriteriet i almindelighed anses for uanvendeligt. 34 Som følge heraf må det antages, at beskyttelsen er fremadskuende. Det er opfattelsen i nærværende artikel, at Domstolen accepterer, at situationen ikke længere anses for»rent intern«, når der består en hindring for potentiel men endnu ikke effektueret fremtidig udnyttelse af rettighederne efter TEUF art. 20, først og fremmest retten til fri bevægelighed. I overensstemmelse hermed kan det argumenteres, at mindreårige unionsborgeres fysiske tilstedeværelse på Unionens område er påkrævet for effektiv fremtidig udnyt- 29. Pr Pr Jf. Stephanie Reynolds, op. cit. fn. 5, p Pr Denne konklusion drages på baggrund af senere praksis, som i sagens natur ikke var tilgængelig på tidspunktet, hvor den nævnte tilgang var fremme. 34. Kerneindholdskriteriet blev dog i Alokpa ikke fundet ubetinget uanvendeligt, selvom de berørte unionsborgere forudgående havde udøvet fri bevægelighed, jf. afsnit 6. telse af retten til fri bevægelighed, som de på grund af deres unge alder i praksis ikke kan udøve uafhængigt af en tredjelandsstatsborger. I forlængelse heraf kan det hævdes, at realiteten i muligheden for at udøve fri bevægelighed bliver mindre, hvis børnene vokser op uden for Unionens område. Personkredsen, som herved beskyttes, er en negativt defineret personkreds, der defineres med udgangspunkt i den fri bevægelighed: Unionsborgere, der efter en abstrakt vurdering må anses at tilhøre en kategori, som retligt og/eller faktisk er udelukket fra den autonomi, der kræves for at kunne udøve den fri bevægelighed. Eftersom børn ikke har retlig myndighed til at beslutte, hvor de vil være ligesom spædbørn og små børn ikke har praktisk eller kognitiv mulighed for at træffe beslutning herom var de tilsyneladende omfattet af beskyttelsen efter TEUF art. 20 i Zambrano. Dertil kommer, at børn mangler de fornødne evner, herunder arbejdsmæssige, til at gøre (tilstrækkelig) brug af den fri bevægelighed med henblik på at bringe sig i en relevant EU-retlig position. 35 For unionsborgerne i McCarthy, Dereci og Iida, som ikke efter en abstrakt vurdering befandt sig i en kategori af personer, der er retligt eller faktisk forhindret i at udøve den fri bevægelighed, er der tilsyneladende ikke mulighed for at påberåbe sig beskyttelsen. Det afgørende er, om unionsborgeren er således afhængig af en tredjelandsstatsborger, at unionsborgeren ikke fortsat ville kunne opholde sig på Unionens område uden tredjelandsstatsborgerens tilstedeværelse. En sådan afhængighed kan ikke godtgøres, hvis unionsborgeren principielt er i en position, hvor vedkommende kan benytte sig af den fri bevægelighed til at bringe sig inden for EU-rettens anvendelsesområde. Er dette tilfældet, tages der tilsyneladende ikke hensyn til, om udnyttelsen af retten til fri bevægelighed er en praktisk umulighed, som tilfældet var med fru McCarthy, der var økonomisk inaktiv, modtager af offentlig forsørgelse og fuldtids omsorgsansvarlig for sit funktionshæmmede barn. I lyset af den viden, som den nuværende praksis har bibragt, synes det rammende, at den»indre sammenhæng«består i en beskyttelse af unionsborgerens potentielle men endnu ikke effektuerede fremtidige udnyttelse af rettighederne efter TEUF art. 20, først og fremmest fri bevægelighed. I kraft af, at Domstolen ikke har udtalt sig herom, er der dog udelukkende tale om et bud på Zambrano-princippernes sammenhæng med den fri bevægelighed For hypotetisk? Domstolen understregende i Iida, at en rent hypotetisk udsigt til at udøve retten til fri bevægelighed ikke skaber en tilstrækkelig forbindelse til EU-retten, 36 og at»det samme gælder rent hypotetiske udsigter til, at der gribes ind i denne ret«. 37 Tilkendegivelsen giver anledning til at 35. Sml. Opholdsdirektivets art. 7, stk. 1, litra a-b. 36. Jf. også sag C-299/95, Kremzow. 37. Pr. 77. Se nærmere om hypotetiske restriktioner i den fri bevægelighed hos Niamh Nic Shuibhne, The Coherence of EU Free Move- Juristen nr Side 32

6 overveje kerneindholdskriteriets fremadskuende beskyttelse set i forhold til gråzonen mellem potentielle henholdsvis hypotetiske restriktioner i den fri bevægelighed. Da Zambranos faktuelle omstændigheder ikke indikerer, at Zambrano-børnene de facto ville gøre brug af den fri bevægelighed på et tidspunkt i fremtiden, kan det overvejes, hvorfor beskyttelsen i sagen ikke faldt som værende for usikker og fjern (hypotetisk). Imidlertid må sondres mellem beskyttelsen efter TEUF art. 20 om unionsborgerskabet som grundlæggende status og TEUF art. 21 om unionsborgeres ret til som udgangspunkt at udøve retten til fri bevægelighed i Unionen. Hvor en fri bevægelighedsanalyse efter TEUF art. 21 undersøger, om der foreligger diskrimination på baggrund af en unionsborgers tidligere (og aktuelle) brug af den fri bevægelighed, er beskyttelsen efter TEUF art. 20 en anden og bygger på et andet kriterium. Selvom begge kriterier hviler på samme traditionelle, underliggende rationale, nemlig den fri bevægelighed, er dette ikke ensbetydende med, at kerneindholdskriteriet skal leve op til restriktionsanalysen efter TEUF art. 21. Efter TEUF art. 20 skabes et værn om den grundlæggende ret til at bevare sin status som unionsborger: Zambrano-principperne beskytter selve retten for unionsborgeren til at forblive på Unionens territorium. Der er derfor antageligvis tale om en videregående beskyttelse, som kan rumme den fremadskuende beskyttelse som Zambrano-principperne er udtryk for, og som skaber en tilstrækkelig årsagssammenhæng mellem en national udlændingelovgivning og de potentielle virkninger på den fri bevægelighed i en konkret sag. 6. Anvendeligheden i en værtsmedlemsstat 6.1. Alokpa Med domsafsigelsen af Alokpa tilkendegav Domstolen, at kerneindholdskriteriet ikke alene var anvendeligt i en unionsborgers oprindelsesmedlemsstat, men tillige i en værtsmedlemsstat. Sagen omhandlede den togolesiske statsborger, fru Alokpa, som var eneforsørger for sine to mindreårige børn, der var født i Luxembourg og var franske statsborgere. De boede sammen med fru Alokpa på et modtagehjem i Luxembourg og blev derfor forsørget af staten. Faderskabet var alene blevet anerkendt af en fransk statsborger med henblik på udfærdigelsen af franske identitetspapirer til børnene, men han havde ikke haft kontakt med dem. Spørgsmålet opstod, om fru Alokpa havde ret til ophold i medfør TEUF art. 20 og 21. I modsætning til sagen i Zambrano var de mindreårige unionsborgere ikke bosiddende i den medlemsstat, hvori de var statsborgere, men boede i en anden medlemsstat. Generaladvokaten havde øje for denne forskel, som medførte, at situationen var meget lig den i Zhu og Chen. 38 Såfremt Zambrano-principperne fandtes anvendelige på fru Alokpas situation, ville dette kunne underminere kravet om selvforsørgelse, som er indeholdt i den særlige famiment Law: Constitutional Responsibility and the Court of Justice (Oxford Univerity Press 2013), kap. 5, særligt pp Jf. pkt i forslaget til afgørelse i Alokpa. liesammenføringsregel i Zhu og Chen. Dette var formentligt baggrunden for, at kerneindholdskriteriet ifølge generaladvokaten ikke burde finde anvendelse i en værtsmedlemsstat. Domstolen bemærkede, at de»meget særlige situationer«i henhold til TEUF art. 20 skulle tages i betragtning, såfremt den forelæggende ret fastslog, at TEUF art. 21 ikke var til hinder for, at der nægtedes moderen en opholdsret på luxembourgsk område. 39 Domstolen markerede herved kerneindholdskriteriets subsidiære karakter i forhold til andre forbindelser til EU-retten. Dernæst afviste den implicit, at Zambrano-principperne kunne begrunde en afledt opholdsret for fru Alokpa i Luxembourg. Børnene havde som franske statsborgere en ubetinget ret til at opholde sig i Frankrig, og fru Alokpa kunne derfor formentligt aflede en ret til ophold efter TEUF art. 20 i Frankrig. Domstolen udtalte, at fru Alokpa»i sin egenskab af mor [...] og som den eneste person, der faktisk har taget sig af børnene siden deres fødsel, kunne få en afledt ret til at tage ophold med dem på fransk område«. 40 Selvom unionsborgerbørnene havde flyttet medlemsstat og dermed udøvet deres ret til fri bevægelighed, fastslog Domstolen uden nærmere retningslinjer, at»de luxembourgske myndigheders afslag på at give opholdsret til Adzo Demenyo Alokpa principielt ikke må have den følge, at hendes børn forpligtes til at forlade Unionens område som helhed«. 41 Domstolen overlod besvarelsen af disse spørgsmål til den forelæggende ret Zambrano-princippernes anvendelighed når unionsborgeren har udøvet retten til fri bevægelighed Domstolens tilkendegivelser i Alokpa giver anledning til at overveje Zambrano-princippernes anvendelighed, når unionsborgeren har udøvet sin ret til fri bevægelighed; dels situationen, hvor unionsborgeren befinder sig i en værtsmedlemsstat; dels situationen, hvor en unionsborger vender tilbage til sin oprindelsesmedlemsstat efter at have udnyttet retten til fri bevægelighed. Hvor unionsborgere, som Alokpa-børnene, befinder sig i en værtsmedlemsstat, er rækkevidden af Zambranoprincipperne sløret. På den ene side tilkendegiver Domstolen, at kerneindholdskriteriet principielt er anvendeligt i en værtsmedlemsstat. På den anden side ville dette udgøre en klar udvidelse af den hidtidige fortolkning af Zambrano-principperne og potentielt underminere kravet om selvforsørgelse stillet i Zhu og Chen. Domstolen markerede, at den dels ikke selv vil afgøre spørgsmålet, og dels at medlemsstaten skal sikre, at kerneindholdet af unionsborgerskabsrettigheder ikke fratages unionsborgeren. Dette efterlader indtrykket af en»sikkerhedsventil«, hvor Domstolen for sit vedkommende sikrer sig, at der ikke opstår uforudsete situationer. Såfremt der måtte være konkrete holdepunkter for, at unionsborgerens oprindelsesmedlemsstat folkeretsstridigt og dermed, må det 39. Pr Pr Pr. 35. Juristen nr Side 33

7 forventes, EU-retsstridigt ikke vil acceptere indrejse, kan dette vel i princippet aktivere»sikkerhedsventilen«. Såfremt en unionsborger vender tilbage til sin oprindelsesmedlemsstat, må det forventes, at Domstolen først og fremmest vil foretage en TEUF art. 21- eller en TEUF art. 45/49/56-restriktionsanalyse af den fri bevægelighed (Singh-doktrinen). Både Iida og Alokpa synes eksplicit at indikere, at Domstolen undersøger om unionsborgeren kan anvende andre, mere traditionelle EU-retlige regelsæt end TEUF art. 20 og formodentlig også nationale regelsæt med henblik på at sikre tilstedeværelsen på Unionens område. Med afsigelsen af O og B 42 blev Singh-doktrinen udvidet til under visse betingelser også at omfatte økonomisk inaktive unionsborgere, der har udnyttet deres ret til fri bevægelighed på grundlag af deres unionsborgerskab efter TEUF art Falder en sag uden for Singh-doktrinen, som fastlagt i retspraksis, kan det principielt ikke udelukkes, at dette vil kunne aktivere Zambranoprincipperne i en unionsborgers oprindelsesmedlemsstat, som i et sådant tilfælde vil være den eneste mulighed. 7. Sammenhængen mellem indsnævringen af Zambranos materielle indhold og den fri bevægelighed som beskyttelseshensyn Udviklingen i retspraksis efter Zambrano har efter alt at dømme nu medført, at der er grundlag for at afvise de i afsnit 2.2 skitserede synspunkter, som teorien opstillede umiddelbart efter domsafsigelsen. Domstolen har således udlagt Zambrano restriktivt i forhold til det potentiale, som den kunne have indeholdt. I de senere domme, som fulgte i kølvandet på Zambrano, har Domstolen begrænset dommens rækkevidde betydeligt, idet den har understreget, at der var tale om en»meget særlig situation«. Domstolen har anlagt en snæver fortolkning af de tilfælde, hvor unionsborgeren fratages den effektive nydelse af kerneindholdet af rettigheder efter sin status som unionsborger efter TEUF art. 20.»Kerneindholdet«består på nuværende tidspunktet af retten til ikke at fortabe nationalt statsborgerskab og dermed unionsborgerskab (som i Rottmann) samt retten til tilstedeværelse på Unionens område (som i Zambrano). 44 I overensstemmelse hermed har Domstolen fastlagt en meget høj tærskel for unionsborgeren at overstige, idet unionsborgeren skal være således afhængig af en tredjelandsstatsborger, at unionsborgeren ikke fortsat vil kunne opholde sig på Unionens område uden tredjelandsstatsborgerens tilstedeværelse. Det er alene mindreårige unionsborgere, der i de praktiske tilfælde har kunnet overstige denne tærskel. Der synes samtidigt holdepunkter for, at Zambra- 42. Sag C-456/12, O og B. 43. Se herom Henrik Skovgaard-Petersen,»Gensyn med Singh og Carpenter Sag C 456/12, O og B, og C , S og G«, EU-ret & Menneskeret 3, 2014, pp Eller som påpeget af Niamh Nic Shuibhne:»either literally (Rottmann) or in a comparably serious way (Ruiz Zambrano)«, jf. op. cit. fn. 37, p no indeholder et (absolut) subsidiært kriterium i forhold til andre forbindelser, der kan aktivere EU-retten. Domstolens indsnævring af kerneindholdskriteriets indhold kan ses i sammenhæng med eller kobles på dens valg af hensynet til fri bevægelighed som beskyttelsens omdrejningspunkt samt udløsende faktor for EUretlig jurisdiktion. I stedet for en potentielt vidtgående rækkevidde har Domstolen valgt, at Zambrano-princippernes omdrejningspunkt skulle være baseret på en traditionel tilgang: Domstolen har således valgt et klassisk rationale, som altid har været centralt for aktivering af EUretten, nemlig den fri bevægelighed. Domstolen anerkender formentligt herved visse typetilfælde, hvor unionsborgeren retligt og/eller faktisk er udelukket fra den autonomi, der kræves for at kunne udøve den fri bevægelighed. Beskyttelsen omfatter en residual tilfældegruppe, nemlig mindreårige unionsborgere. Fremtidig domspraksis må vise, hvorvidt Domstolen accepterer, at andre unionsborgere end mindreårige unionsborgere, eksempelvis svært funktionshæmmede, også omfattes af beskyttelsen efter kerneindholdskriteriet Afrunding Siden domsafsigelsen i 2011 har Zambranos nyskabende principper været genstand for en rivende udvikling og er gradvist blevet præciseret gennem enkeltafgørelser. På grund af det rum for fortolkning, som fulgte i kølvandet på Zambranos summariske præmisser, opstod en række teorier om dommens potentiale, herunder til et mere gennemgribende opgør med de rent interne forhold som afgrænsning af EU-retlig jurisdiktion. Domstolen har sidenhen lukket de døre, som den teoretiske retsudvikling omkring kerneindholdskriteriet havde åbnet: Samtidig med en betydelig indsnævring af Zambrano-princippernes indhold blev rationalet, som udviklet over tid, eksplicit sammenkædet med et hensyn, som altid har været centralt for aktivering af EU-retten, nemlig den fri bevægelighed. Domstolen valgte dermed en traditionel tilgang med den fri bevægelighed som beskyttelsens omdrejningspunkt. Som følge heraf udeblev bruddet med doktrinen om»rent interne forhold«, og den omvendte diskrimination er fortsat bestående. Sagerne signalerer på den baggrund, at der fortsat er en kerne af rent interne situationer, hvor national udlændingelovgivning regulerer tredjelandsstatsborgeres ret til familiesammenføring med landets egne borgere en national lovgivning, som en unionsborger ikke uden videre kan undgå under henvisning til EU-retten. Da Domstolen formulerede potentielt vidtrækkende principper på grundlag af en konkret begrundet afgørelse, blev de involverede parter i de efterfølgende domme, især i McCarthy og Dereci, genstand for en uforudsigelig retspraksis under udvikling. Opholdsrettighedernes rationale 45. Se i den retning Kay Hailbronner og Daniel Thym,»Case C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano v. Office National de l emploi (ONEm), Judgement of the Court of Justice (Grand Chamber) of 8 March 2011«, (48) CMLR 2011, pp Juristen nr Side 34

8 og omfang lod sig først tydeligt definere undervejs, hvilket bidrog til Zambranos uklare rækkevidde på flere vigtige punkter. Domstolens samlede praksis har dog på nuværende tidspunkt skabt en relativt klar retlig ramme for praksis vedrørende unionsborgerskabet som grundlæggende status. Der er derfor formentlig ikke anledning til at forvente andet, end at Zambrano-principperne videreføres i deres nuværende form, selvom mindre præciseringer på baggrund af konkrete forelæggelser for Domstolen ikke er utænkelige. Juristen nr Side 35

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE?

TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE? OPLÆG TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE? EU-Domstolens seneste praksis om familiesammenføring og betydningen for dansk ret BAGGRUND Dansk retsforbehold (Protokol Nr. 22, Del I (art. 1-4)) Tredjelandsborgeres

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Sekundær EU-opholdsret

Sekundær EU-opholdsret Bassah Khalaf Sekundær EU-opholdsret En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgerens hjemland Ph.d.-afhandling Juridisk Institut Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret

Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret af ULRICK JUNGE Specialet redegør for at EU-Domstolen, gennem sin retspraksis de seneste 25 år, har udvist betydelig

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Det retlige forbehold og personers mobilitet

Det retlige forbehold og personers mobilitet Det retlige forbehold og personers mobilitet Oplæg på konferencen EU-retten i Danmark Aarhus Universitet 14. december 2017 Jens Vedsted-Hansen, Juridisk Institut, AU Plan for præsentationen Afgrænsning

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 1/14 10. december 2014 Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 8. marts 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 8. marts 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 8. marts 2011 (*)»Unionsborgerskab artikel 20 TEUF tildeling af opholdsret i henhold til EU-retten til et mindreårigt barn i en medlemsstat, hvor barnet er statsborger,

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. april 2016 *»Præjudiciel forelæggelse associeringsaftale EØF-Tyrkiet afgørelse nr. 1/80 artikel 13 stand still-klausul familiesammenføring national lovgivning, der fastsætter

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Europaudvalget, Indfødsretsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Dato: 28. juli 2008

Europaudvalget, Indfødsretsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Dato: 28. juli 2008 Europaudvalget, Indfødsretsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Dato: 28. juli 2008 EF-Domstolen evaluerer krav om opholdstilladelse for tredjelandborgere EF-Domstolen har den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET I HENHOLD TIL ARTIKEL 25 I TEUF

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET I HENHOLD TIL ARTIKEL 25 I TEUF EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2013 COM(2013) 270 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET I HENHOLD TIL ARTIKEL

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Peter Starup. nedværdigende behandling eller straf.

Peter Starup. nedværdigende behandling eller straf. Er dansk asylret vedrørende»krigsflygtninge«i strid med EU-retten? En kommentar til EF-domstolens afgørelse af 17. februar 2009 i sag C-465/07, Elgafaji af Peter Starup 1. Problemstillingen I forbindelse

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.3.2003 KOM(2003) 101 endelig ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af direktiv 90/364, 90/365

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt 12. september 2013 Redegørelse om konsekvenserne af EU-domme om ret til SU til uddannelser i udlandet 1. Resumé Der er over det seneste halvandet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1 Sag C-561/14 Caner Genc mod Integrationsministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Associeringsaftale

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget (Omtryk Rettelse vedr. opgørelse af domstolsafgørelser, der henviser til stadig snævrer Offentligt

Europaudvalget (Omtryk Rettelse vedr. opgørelse af domstolsafgørelser, der henviser til stadig snævrer Offentligt Europaudvalget 2015-16 (Omtryk - 30-03-2016 - Rettelse vedr. opgørelse af domstolsafgørelser, der henviser til stadig snævrer Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato:

Læs mere

Arbejdsklausuler og ILO 94

Arbejdsklausuler og ILO 94 Arbejdsklausuler og ILO 94 Dansk Forening For Udbudsret Tirsdag den 4. februar 2014 Dias 1 Oversigt ILO konvention 94. En folkeretlig forpligtelse for Danmark til at indsætte arbejdsklausuler i offentlige

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Umiddelbar anvendelighed

Umiddelbar anvendelighed Umiddelbar anvendelighed Konference, 14. december 2017: EU-retten i Danmark Michael Steinicke 2017 Præsentationens tema: Umiddelbart anvendelig EU-ret Med den implicitte undertitel i Danmark Præsentationen

Læs mere