Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1"

Transkript

1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob Stendahl Nielsen, Aalborg Universitet, ph.d., professor Harry Boer, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Rasmus Kaltoft, Aalborg Universitet, ph.d., lektor Poul Kyvsgaard Hansen, Aalborg Universitet 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 I de fleste brancher flytter konkurrencen sig for tiden mere og mere fra konkurrence mellem virksomheder, til konkurrence mellem kæder eller netværk af virksomheder. F.eks. konkurrerer Toyota sammen med dennes leverandører mod General Motors og dennes leverandører eller Sauer-Danfoss sammen med udvalgte leverandører mod Bosch og denne virksomheds leverandører. Hvorfor sker dette? Én af grundene er, at den globale konkurrence i mange brancher har 1) Artiklen baserer sig primært på erfaringer ved gennemførelse af det 3-årige projekt CO-IMPROVE (Collaborative Improvement Tool for the Extended Manufacturing Enterprise) under EU s 5. rammeprogram. Projektet begyndte i 2001 og havde til formål at udvikle en forretningsmodel for samarbejdet, assisteret af et web-baseret softwaresystem, som understøtter opsamling, opbevaring, genfinding, overførsel og udbredelse af information generelt gennem det løbende forbedringssamarbejde, samt implementeringsguidelines, som understøtter ovennævnte forretningsmodel og softwaresystem. Marts 2005 Underleverandører 1

2 Forbedring af produkt og proces gennem efterladt forholdsvis få store konkurrenter, der deler det globale marked. Det betyder, at virksomheder i denne situation må øge omsætningen. I stedet for at vokse på traditionel vis kan en (kunde)virksomhed vokse ved at udvide sit leverandør-netværk. Dette kan ofte være en både billigere, mindre risikobetonet og mere fleksibel måde. Ved at vokse på denne måde bevarer virksomheden nemlig en større fleksibilitet i forhold til fremtidige ændringer end hvis den selv udvidede kapaciteten og opbyggede sine egne kompetencer. Leverandøren kan på sin side blive partner og opnå nogle fordele f.eks. bedre sikret omsætning og udvikling af kompetencer, der også kan bruges til andre kunder mod dog også at afgive nogle frihedsgrader (f.eks. afhængighed og øremærkede ressourcer). Leverandører har en fordel af at akkumulere kompetencer fra mange kunder, men er samtidig set fra kundernes synsvinkel diffusionskanal for kompetencer mellem konkurrenter. Praksis viser, at leverandørnetværk kan forbedres både gennem radikale forandringer strukturering eller omstrukturering af netværk og gennem gradvis udvikling, hvor relationerne er forholdsvis stabile og udvikles gennem samarbejde. Denne artikel fokuserer på den sidstnævnte type. Extended Manufacturing Enterprise En sådan udvikling mod eget netværksdannelse medfører, at den organisatoriske afgrænsning af en virksomhed bliver mindre skarp, i-og-med, at der opstår et tættere samarbejde med andre virksomheder. Virksomheder bevæger sig mod det, der af nogle betegnes som Udvidet produktion eller på engelsk Extented Manufacturing Enterprise (EME) 2. Her skal udvidet forstås således, at der er tale om et netværk af ofte kunder, leverandører og distributører, der tilsammen producerer en leverance. Produktion skal forstås bredt, inklusiv produktforbedring og -udvikling. Ved at dele viden og ressourcer kan eksempelvis en leverandør og en kunde begge når det går godt opnå bedre resultater gennem samarbejde end hver for sig. Lagkagen, der skal deles, bliver større. Ud over de allerede nævnte fordele er der andre såsom risikodeling, adgang til nye markeder og teknologier samt hurtigere produktudvikling. 2) Begrebet Extended Manufacturing Enterprise har sine rødder i Supply Chain Management litteraturen. Der findes ikke en veletableret måde at adskille begreberne EME og leverandørnetværk. 2 Underleverandører Marts 2005

3 Forbedring af produkt og proces gennem Risikoen ved ægteskabet er generelt, at trygheden kan lulle parterne i søvn, så EME en sakker bagud i konkurrencen. Et modtræk kan være at lade konkurrencen mellem EME er være en drivkraft til konstant at lave løbende forbedringer, for at EME en kan opretholde eller opnå en god markedsandel. Da EME en består af flere virksomheder, må de løbende forbedringer delvist laves i samarbejde mellem kunde og leverandører i EME en. Løbende Forbedringer Begrebet Løbende Forbedringer delvist adopteret fra det succesfulde japanske Kaizen har internt i mange virksomheder fået en selvstændig betydning efterhånden som det snart i årtier er blevet solgt og købt af konsulentfirmaer, faglige organisationer, akademikere og virksomheder, ligesom det er blevet udbredt via de mange ledelseskoncepter, der tilbydes (TQM, TPM, Lean/Trimmet Produktion, Six Sigma). Løbende Forbedringer forstås her som den planlagte, organiserede og systematiserede proces, omfattende alle ansatte, med henblik på stadige små-ændringer af alle virksomhedens eksisterende ressourcer med det formål at forbedre virksomhedens præstationer. Ikke mindst har Løbende Forbedringer vist sin værdi ved at forbedre kvalitet, leveringsevne og omkostningsniveau. Løbende Forbedringer er således et kendt koncept for mange virksomheder, men virker det også i et kunde-leverandørsamarbejde/netværk, i en EME? Kan kunde og leverandør samarbejde om at lave forbedringer? Det vil vi forsøge at svare på. Med samarbejde om løbende forbedringer mener vi mere præcist: et formålsrettet samarbejde om løbende forbedringer med det formål at øge værdien af det samlede resultat for alle samarbejdspartnere (EME ens partnere). For nemheds skyld vil vi tillade os at bruge SLF som forkortelse for Samarbejde om Løbende Forbedringer i det følgende (den engelske pendant er Collaborative Improvement ). Tabel 1 viser ligheder og forskelle mellem traditionelle virksomhedsinterne Løbende Forbedringer (forkortet LF ) og SLF. Marts 2005 Underleverandører 3

4 Forbedring af produkt og proces gennem Tabel 1. Ligheder og forskelle mellem LF og SLF. Emne Nøgleegenskab ved LF Tillægsegenskab ved SLF Strategi Kultur Infrastruktur Proces Værktøjer Klar strategisk ramme for LF Langsigtede mål og nære pejlemærker Udbredelse af LF-strategi til alle ansatte Top ledelsens opbakning Langsigtet perspektiv for hele virksomheden Fælles tro på værdien af små forbedringer Tro på at alle kan blive mere kreative Se fejl som en mulighed for at lære Fladere hierarki Team-work og fleksibilitet Overdragelse/uddelegering af beslutninger og ansvar Effektive kommunikationskanaler Commitment til træning og personlig udvikling LF facilitatorer LF køretøjer (se note) såsom problemløs-ningsgrupper og LF-teams Formel LF/problemløsningscyklus Opfange og overføre læring Anerkendelse og belønning for LF aktiviteter En værktøjskasse med et udvalg af LF værktøjer En værktøjsholder Fælles mål og vision for samarbejdet (SLF) Fælles forståelse af SLF-strategi blandt alle virksomheder Virksomhedens/EME ens commitment til SLF Langsigtet optimering i stedet for fiksering på kortsigtede resultater Fælles tro på resultater gennem samarbejde og forbedring Tillid til samarbejdspartneren Åbenhed i deling af information, læring og viden Effektive kommunikationskanaler Overdragelse af beslutninger Commitment til at udforske og udnytte forbedringsmuligheder i samarbejdsrelationerne Fælles LF køretøjer Opfange og overføre læring mellem og indenfor virksomhederne Del lagkagen EME værktøjskasse med et udvalg af SLF værktøjer, der bringes i anvendelse samtidig indenfor EME ens virksomheder Note. Med køretøjer mener vi her et middel til at guide og skabe fremskridt i forbedringsprocessen. Der er en vis overlapning med værktøjer. Minicase: Samarbejde om komponent-/procesforbedringer Med udfordrende specifikationer lige til kanten på en DVD skuffe var B&O med til at skubbe på for at få lavet en kreativ ny løsning hos underleverandøren Pumac A/S. Løsningen måtte samtidig ikke koste for meget og Pumac løste opgaven ved i samarbejde med B&Os udviklingsfolk at ændre den oprindelige konstruktion og tilhørende presseværktøj på en måde, så antallet af proces-trin blev reduceret fra 7 til 1. En af forudsætningerne i dette samarbejde var fordelene ved relativt stort produktionsvolumen som følge af lange produktlevetider. At få en EME til at fungere kræver opmærksomhed omkring koordinering af informations- og materialeflow i netværket. At udvikle samarbejdet imellem EME ens virksomheder er 4 Underleverandører Marts 2005

5 Forbedring af produkt og proces gennem en systematisk og gradvis ændringsproces, der må foregå i et godt samarbejds- og læringsmiljø. Nogle væsentlige træk ved en sådan udviklingsprocessen er at: Samarbejde om løbende forbedringer (SLF) er formålsrettet mod specifikke temaer/behov SLF baserer sig på bottom up (ændringer nedefra i organisationen), løbende, gradvis læring, men understøttet af tiltag og mål, der kommer fra ledelsen SLF er en planlagt forandringsproces afstemt med EME ens strategiske mål SLF involverer partnerskab og er baseret på gensidig tillid SLF sigter mod at styrke EME ens resultater og udvikle dens kapabiliteter. Vejen mod et sådant samarbejde mellem ulige parter kan være lang og stenet, men målet kan vise sig at skabe afgørende fordele. 2. Forudsætninger for tæt samarbejde eller hvornår man skal holde sig fra det? Samhandelsforhold mellem virksomheder kan spænde fra ren markedsmekanisme til omfattende samarbejde og gensidig afhængighed. Men hvad skal man vælge? Hvad er forudsætningerne for samarbejde og hvornår skal man holde sig fra det? Det er ikke vores ærinde her at behandle dette på en omfattende måde, men sammenfattet tyder vore erfaringer på, at man skal turde tro på, at et samarbejde kan være den rigtige vej frem, og at der er eller kan etableres en fælles vision og mål, samt tillid mellem parterne, som kan bære. Hvis ikke dette er til stede bør man hellere afholde sig fra at gå i gang. Hvis man alligevel gør det, måske fordi man føler sig presset ud i det, er der fare for, at man senere vil komme til at konkludere, at der kunne i bare se, det duede ikke. Virksomheder, hvis kultur og holdninger er stærkt præget af et ønske om integritet, vil have vanskeligheder ved at etablere det tillidsforhold og den åbenhed, hvorigennem samarbejdet og resultaterne kan skabes. Der er naturligvis mange andre faktorer, der spiller ind på beslutningen om samarbejdets omfang, men dette ligger udenfor denne artiklens primære fokus. Marts 2005 Underleverandører 5

6 Forbedring af produkt og proces gennem 3. Tre-i-én en ramme for kunde-leverandør samarbejde Forretningsmodellen Forretningsmodellen (se figur 1), som vi har valgt at kalde en ramme for kunde-leverandør samarbejdet, opdeler samarbejdet på tre niveauer: EME-niveauet: Her ser man på alle de virksomheder i netværket, som laver samarbejde om forbedringer. Målet er at skabe og sprede viden om forbedringer og innovation mellem alle virksomhederne. Et eksempel på en aktivitet på dette niveau kunne være et Lean-seminar, hvor der udveksles viden og diskuteres muligheder for indsatsområder, der berører flere virksomheder i netværket. Relations-niveauet: På dette niveau er der fokus på de mange relationer imellem virksomhederne i EME en. Hver virksomhed har typisk mange repræsentanter fra forskellige funktioner (salg, indkøb, konstruktion, kvalitet osv.) involveret i hver enkelt virksomhedsrelation. Et eksempel på en aktivitet kunne her være et møde om fastsættelse af mål for forbedring af kvalitetsniveauet indenfor det kommende halvår. Projekt niveau: Her er fokus på de konkrete projekter og forbedringsaktiviteter i en samarbejdsrelation i netværket. F.eks. et projekt, der nedbringer antallet af defekte emner for en given komponentleverance. Typisk vil der kun være et begrænset antal personer med fra hver virksomhed. Samarbejdsaktiviteter om forbedringer på hvert niveau foregår trin for trin i en cyklus, der gentages over tid (figur 1 viser trinene i hver at de tre cyklusser). Niveauerne hænger sammen og påvirker hinanden både op og nedad. Nedad formidles primært mål og opad primært målinger på, om det gik godt. 6 Underleverandører Marts 2005

7 Forbedring af produkt og proces gennem Figur 1. Forretningsmodellen : en ramme for kunde-leverandør samarbejdet. Med hensyn til den tidsmæssige udstrækning af samarbejdet på hvert af de tre niveauer kan man tænke på viserne på et ur. Det nederste niveau, projektniveauet, går hurtigt ligesom sekundviseren, relationsniveauet er noget langsommere som minutviseren og det strategiske endnu langsommere, svarende til timeviseren. Da denne form for systematisk netværkssamarbejde om forbedringer er nyt for mange kan udgangspunktet ofte være et fungerende kunde-leverandørsamarbejde mellem to virksomheder. Herfra kan relationen udvikle sig mod EME niveauet. Figur 2 viser et skematisk billede af de forskellige relationer i EME en. Vi benytter i det følgende udtrykket systemintegrator om den kundevirksomhed, der typisk producerer og samler en systemløsning til slutkunden eller en anden OEM kunde. Marts 2005 Underleverandører 7

8 Forbedring af produkt og proces gennem Figur 2. Leverandør relationer i en EME. Informations- og kommunikationssystemer kan understøtte samarbejdsrelationerne i EME en omkring driftsopgaver mm. Software-programmer ud over standard internet og ERP software tilegnet samarbejde om forbedringer, begynder også at vise sig på markedet. 4. Fokusområder hvad er vigtigt for samarbejdet? Gennemførelsen af en udviklingsproces mod samarbejde om løbende forbedringer er påvirket af mange indre og ydre faktorer. Hver enkelt virksomhed/eme må derfor finde sin egen vej, givet de specifikke vilkår. Baseret på vores erfaringer har vi identificeret en række fokusområder eller faktorer, som synes at være både generelle og kritiske for samarbejdet. Fokusområderne, der beskrives i det følgende, kan påvirke samarbejdet såvel positivt, så det forbedres eller negativt, så det forværres. 8 Underleverandører Marts 2005

9 Forbedring af produkt og proces gennem 4.1. Vision Et samarbejde om løbende forbedringer styrkes af en fælles vision, som kan guide enkelttiltag i den rigtige retning. Visionen kan f.eks. være en ledetråd for virksomhedssamarbejdet og for det interne arbejde, der relaterer sig til virksomhedssamarbejdet på forskellige organisationsniveauer, for systemer og processer, der således løbende kan justeres i denne retning. Mini Case: Vision Systemintegrator-virksomheden havde en klar vision for udviklingen sin supply chain. Intentionen var at udbrede deres veludviklede Total Productive Maintenance (TPM) koncept til leverandørerne og ønskede også at etablere et strategisk samarbejde med tre leverandører. Imidlertid manglede der blandt de fire virksomheder en klar fælles vision for samarbejdet og en forståelse af SLF, forudsætningerne og konsekvenserne heraf. Udbredelsen af TPM lykkedes kun i et tilfælde. En sådan vision må være kendt og delt, så holdningen er til stede til at tilpasse de daglige rutiner og aktiviteter til fordel for eksempelvis hele leverandørkæden Commitment Commitment er den indsats parterne lægger i at etablere, bygge og vedligeholde deres samarbejdsrelation. Commitment afhænger af en fast overbevisning om partnerskabets vigtighed og opbygges typisk over tid. En høj grad af gensidig commitment dæmper fristelsen til opportunisme, da den anden part kan gøre gengæld. Commitment er også relateret til tillid Tillid At skabe tillid er som at bygge et korthus. Det kræver lang tids opmærksomhed og tålmodighed at bygge det, men kun en lille fejl at vælte det. Tillid hos en partner kan forstås som troen på, at den anden part vil handle i denne partners bedste interesse. Dette er specielt kritisk i situationer, hvor den ene part kunne handle så den opnåede fordele på bekostning af den anden. Generelt forlader virksomheder sig på tillid for at reducere risici i forbindelse med nye eller etablerede leverandør-relationer. Marts 2005 Underleverandører 9

10 Forbedring af produkt og proces gennem Der findes flere måder at klassificere tillid i kunde-leverandørforhold. Én taler om tre niveauer og benævner det første niveau kontrakt tillid. Her er forventningen af den anden part vil overholde sine mundtlige eller skriftlige kontraktlige forpligtelser og følge almindelige forretningsmæssige normer. Det andet niveau er kompetence tillid, hvor partneren forventes at udføre sine opgaver kompetent og pålideligt. Et tredje niveau er goodwill. Her har partnerne udviklet gensidige forventninger om, at den anden vil være villig til at yde mere end de formelle og kontraktlige forpligtelser byder. Mini Case: Tillid Tilliden mellem partnerne afhang meget af de personlige relationer mellem ansatte hos leverandøren og systemintegratoren. Disse personlige relationer kan beskrives som meget gode, med en høj commitment og med åben kommunikation. Gennem udviklingsprojektet blev tilliden øget gennem en række workshops med deltagelse af parterne, gennem kommunikation, villighed til at deltage i diskussioner, villighed til at afgive information, reflektere over gennemførte aktiviteter og dele læringen herfra. Mini Case: (Mis)tillid Direktøren: Vi afgav en gang tilbud på en omfattende opgave til en finsk kunde, vi fik den desværre ikke, men til gengæld opdagede vi senere, at én af kundens andre leverandører havde leveret den løsning vi havde udviklet. Bl.a. denne uheldige oplevelse var medvirkende til en barriere mod at dele viden med kunder og andre partnere, hvor dette ville være en fordel. Som mini casen om mistillid viser, så kan beskyttelse af kompetencer være en barriere for åbning af kommunikationen og for deling af viden Magt/konfliktløsning og problemløsning Tre typer af konfliktløsning Konflikter forstået som uenighed om mål eller midler vil uvægerligt opstå i udvikling af samarbejdet. Konfliktløsning kan inddeles i tre typer. Den første er fælles problemløsning, hvor begge arbejder konstruktivt på at opnå enighed om en løsning. Denne model er den mest forenelige med partnerskab. Den anden er udjævning ved at prøve at minimere konflikten og problemet. Den tredje er den stærkes ret, hvor løsningen fremtvinges via indirekte eller direkte trusler. Denne kan selvsagt virke destruktiv for samarbejdet. 10 Underleverandører Marts 2005

11 Forbedring af produkt og proces gennem Mini Case: Magt med konduite En virksomhed i bilindustrien har en væsentlig opgave i konstant at reducere omkostningerne for at skabe overskud. Virksomheden er nødt til også at videresende kravet om omkostningsreduktioner til dens leverandører. Men selvom den er i en position til at kunne gøre dette overfor to leverandører, hvor virksomheden er disses største kunde, vælger man bevidst ikke at påtvinge besparelser, da det antages, at ville hæmme frivillig deltagelse i et samarbejde om forbedringer Kompetence roller i samarbejdet I implementering af samarbejdet har vi fundet det nyttigt, at forskellige samarbejdskompetencer er til stede, her beskrevet ved, at bestemte roller varetages. Syv roller er nærmere beskrevet i afsnittet om implementering, men der er tale om roller som eksempelvis igangsætter, ekspert og facilitator. Rollerne varierer med udviklingsforløbet og den specifikke virksomhed. Hver rolle har sin egen kompetence, der er nødvendig for at få succes med implementering af samarbejdet. Deltagerne må derfor vælges med omhu. Mini Case: Kompetencer EME en havde dygtige teknikere og ledere i samarbejdsprojektet. Systemintegratoren involverede en leder af Løbende Forbedringer og de to leverandørers deltagere var dygtige ledere og teknikere. Lederen fra systemintegratoren bidrog med metodeviden og evnede at inddrage eksperter fra virksomheden i samarbejdsprojektet. Da kompetencerne fra leverandørerne samtidig var gode, oplevede begge parter samarbejdet som lærerigt og givtigt Kommunikation Samarbejdet kræver ikke alene effektiv kommunikation, men også et bedre indhold og hurtigere adgang til ønsket information Politisk adfærd Politisk adfærd dækker over at én eller flere parter på forskellig vis ensidigt eller på bekostning af andre plejer egne interesser i samarbejdet. Sådan adfærd påvirker naturligvis samarbejdsprocessen negativt og forekommer typisk, hvis der er mangel på tillid, fælles vision og en ulige magtbalance eller uheldig magtanvendelse i samarbejdsrelationen. Marts 2005 Underleverandører 11

12 Forbedring af produkt og proces gennem Mini Case: Politisk adfærd A) I den første fase af samarbejdsprojektet var der lav commitment, og folk var i forsvarsposition og skeptiske overfor den reelle værdi af samarbejdet. B) Den magtfulde fremtoning hos systemintegratoren og mangel på fælles vision hos alle virksomhederne skabte politisk adfærd. Leverandøren følte sig usikker på situationen og projektet, var rent faktisk modvillig, men ønskede at fremtræde interesseret Deling af risici og fordele Selvom det er svært at opnå i praksis, kan vellykket partnerskab betyde, at begge parter deler fordele og risici ved samarbejdet, så begge får betydeligt merudbytte. Deling kan muliggøres gennem en balancering af investeringer og omkostninger, der vedrører samarbejdet, samt via aftaler om deling af økonomiske fordele af samarbejdet om løbende forbedringer Formalisering i opstartsfasen Håndtering af roller, indsats og udbytte i et samarbejdsforhold kan eventuelt i begyndelsen have glæde af et mere formaliseret aftalegrundlag. I stedet for løbende forhandlinger kan parterne så koncentrere sig om at forbedre samarbejdet og forholdet. 5. Dynamisk samspil mellem fokusområderne Selvom det er vigtigt at tage bestik af de nævnte fokusområder hver for sig, så må der i høj grad spilles efter gehør, når de udfolder sig i sammenhæng og påvirker hinanden i et dynamisk forløb, hvor samarbejdet udvikles over tid. Figur 3 illustrerer med pile, hvordan de ovennævnte fokusområder i hovedtræk påvirker hinanden. Et par yderligere faktorer er medtaget og disse omtales kort senere i teksten. 12 Underleverandører Marts 2005

13 Forbedring af produkt og proces gennem Figur 3. Illustration af samspil mellem vigtige fokusområder i udviklingen af kunde-leverandør samarbejde om løbende forbedringer. Hver virksomhed og EME må således finde sit eget forløb under hensyntagen til de nævnte fokusområder samt en række mere virksomheds- og branchespecifikke forhold. Endvidere har vi set, at national-/branche-/virksomhedskulturen og den konkrete historie, som parterne har med i rygsækken, har en væsentlig indflydelse på den valgte fremgangsmåde i begyndelsen af forløbet, på processen undervejs samt på det opnåede resultat. Hver virksomhed må finde sin egen fremgangsmåde baseret på en kritisk vurdering af den foreliggende situation. Vurderingen må gentages undervejs i processen og justeringer foretages. Vi må derfor forvente vidt forskellige implementeringsforløb. I CO- IMPROVE projektet (omtalt i fodnote 1) har vi set tre forskellige forløb Tre af mange mulige fremgangsmåder De tre EME er i CO-IMPROVE projektet valgte tre forskellige fremgangsmåder i starten af forløbet: Top-down: Forløbet styres af kundevirksomhedens ledelse (med sparring fra tilknyttede universitetsfolk) Laissez-faire: Man prøver sig frem uden meget styring Bottom-up: Man tager udgangspunkt i konkrete forbedringsprojekter (med kunde-leverandør repræsentanter) og lærer herudfra hvordan man bedst kommer videre. Marts 2005 Underleverandører 13

14 Forbedring af produkt og proces gennem I tabellen har vi angivet fordele og ulemper ved de tre fremgangsmåder. Tabel 2. Tre fremgangsmåders fordele og ulemper ved implementering af et samarbejde om løbende forbedringer. Fremgangsmåde Top-down Styret Laissez-faire Bottom-up Fordele Klar styring fra kundevirksomhedens ledelse Klar overensstemmelse med organisationens (systemintegrators) mål Nemt at få øje på ledelsesopbakningen Ingen følelse af at blive beordret i gang af ledelsen Fri for bureaukrati Passer til team-baseret fremgangsmåde Mulighed for at udbrede viden i organisationen gennem de konkrete forbedringsprojekter Mulighed for at anvende læring på projektniveau på et niveau højere (jfr. forretningsmodellen) Kan udvikle rutiner ud fra forbedringsprojekterne Kan potentielt igangsætte mere fundamentale/større/komplekse ændringsprocesser (f.eks. TPM, Lean tiltag) Ulemper Behov for fælles konsistent vision mellem leverandører og systemintegrator. Dette kræver nok nogen tålmodighed i starten Deltagerne indledningsvis lidt skeptiske overfor endnu et ledelsespåhit Uden ledelsesretninger kan der mangle en katalysator til at komme i gang Passer nok ikke til de fleste virksomhedskulturer Behov for fælles konsistent vision mellem leverandør og systemintegrator Kræver omfattende facilitering Gensidig afhængighed og fortrolighed må være tilstede. Vi anbefaler at vurdere og justere fremgangsmåden løbende. Vi oplevede således også at alle EME er i CO-IMPROVE projektet skiftede fremgangsmåde undervejs. I implementeringsafsnittet er angivet nogle indikatorer, der kan give et praj om, hvorvidt der er behov for at ændre/ justere fremgangsmåden. 6. Hvordan gør man råd om implementering af SLF Vi vil nu introducere en fremgangsmåde, der trin-for-trin beskriver hvordan man kan implementere SLF i EME en. Selv om denne tilgang kan virke meget lige ud ad landevejen, er det som nævnt vigtigt at have i mente, at hver enkelt 14 Underleverandører Marts 2005

15 Forbedring af produkt og proces gennem fase og workshop vil være forbundet med forskellige situationsbestemte valg. Implementeringsfasen skal tilpasses den aktuelle situation Afhængig af hvilken fremgangsmåde der følges, kan det være nødvendigt at ændre, udsætte, fjerne og/eller tilføje forskellige faser og workshops for at opnå det bedste resultat i implementeringen af SLF. Husk derfor på, at den følgende implementeringsguide ikke er en universel model, men derimod en inspirationsmodel, der skal tilpasses den givne situation. Implementeringsguiden er bygget op omkring en række workshops. Mellem hver workshop foregår der arbejde og møder. Implementeringsguidens forløb omfatter fire faser: Fase 0: SLF projektopstart Fase 1: Introduktion og forundersøgelse Fase 2: Handlingsplanlægning og aktionslæring 3 Fase 3: Evaluering og erfaringsudveksling Disse fire faser understøtter interaktionen mellem forretningsmodellens tre niveauer. Se sammenhængen i tabel 3. 3) Aktionslæring kan i almindelighed forstås således, at man bevidst indbygger refleksion og læring i et handlingsforløb. Marts 2005 Underleverandører 15

16 Forbedring af produkt og proces gennem Tabel 3. Implementeringsguide og SLF Forretningsmodel. Aktionslæringscyklus Forretningsmodellens niveauer Fase Workshop Beskrivelse Projekt Relation EME 0 Definer og organiser EME niveauet X 1 1 Overblik over Samarbejde om løbende forbedringer X X 2 Introduktion til metoden Aktionslæring X 2 3 Identificering af og enighed om forbedringsbehov 4 Forberedelse af handlingsplaner for forbedringsinitiativer X X X 5 Præsentation af igangværende forbedringsprojekter og fremtidige planer 6-9 Præsentation af igangværende forbedringsprojekter og fremtidige planer 3 10 Evaluering og udbredelse af opnået læring X X X X X X X Efter workshop 10 Sandsynligvis intern organisatorisk udvikling I det følgende præsenteres hver af de fire faser mere uddybende Fase 0: SLF projektopstart I fase 0 kridtes banen op, og her identificeres og udvælges en projekt champion, en projekt facilitator og de involverede virksomheder. Nøje forberedelse og ledelse kan være til stor gavn for en succesfuld proces. System integratoren er typisk initiativtager og ansvarlig for denne fase Udvælgelse af projekt champion og facilitator Første trin går indledende ud på at identificere en eller flere projekt champions, hvorefter en eller flere facilitatorer udvælges og informeres. En projekt champion skal være en person, som kan sælge ideen både internt og eksternt. Derfor skal projekt championen have en salgsfremmende og indflydelsesrig rolle for at kunne opnå støtte fra beslutningstagerne og de andre deltagere. En projekt facilitator skal populært sagt fungere som træner og frem for alt kunne levere en struktureret tilgang. Facilitatoren kan rekrutteres 16 Underleverandører Marts 2005

17 Forbedring af produkt og proces gennem internt i system integratorens organisation eller eksternt. Projekt facilitatoren kan fungere som indholdsekspert, forhandler, præfekt og som intern forbindelsesofficer mellem de forskellige afdelinger. I takt med, at implementeringen skrider frem, er det afgørende, at facilitatoren fokuserer på at gøre deltagerne i stand til at lære problemløsning og hjælp til selvhjælp Udvælgelse af samarbejdende virksomheder Næste stop i projektopstartsfasen er, at system integratoren beslutter hvilke af virksomhederne i netværket, som skal samarbejde med system integratoren i SLF projektet. Vigtige udvælgelsesfaktorer er: Strategisk vigtighed Samarbejdsevner Fælles historie Tillid og engagement (Løbende) forbedringsevner Kommunikation Magtforhold. I udvælgelsesprocessen er det vigtigt at have en forståelse for samarbejdsparternes strategiske perspektiver og for system integratorens bevæggrunde for at inddrage samarbejdsparterne til at opnå en forbedret konkurrenceevne. Når disse forhold er på plads, skal system integratoren tage kontakt til hver enkelt samarbejdspartner for at forklare projektets formål og sikre sig engagement i deltagelsen. Syv roller i et team For at sikre samarbejdsparternes engagement i foretagendet er det en god ide i store træk at klarlægge den enkelte virksomheds forbedringsbehov og i samme åndedrag præsentere de fordele, som deltagelsen i SLF vil resultere i. En god hjælp til at skabe en forståelse for fordelene og mulighederne i SLF er, at danne en form for fælles front som viser, at de involverede parter deler de samme interesser, mål og visioner. Her er det vigtigt at notere sig, at enhver diskussion vil være mest frugtbar ved en ærlig og åben udveksling af synspunkter, som lader alle bekymringer og spørgsmål komme frem i lyset Udvælgelse af gruppen Det er nu afgørende af få identificeret og udvalgt projektgruppens medlemmer. Hver enkelt af de deltagende virk- Marts 2005 Underleverandører 17

Løbende forbedringer i netværk kræver samarbejde...

Løbende forbedringer i netværk kræver samarbejde... LØBENDE FORBEDRINGER I NETVÆRK KRÆVER SAMARBEJDE Løbende forbedringer i netværk kræver samarbejde... Rasmus Kaltoft, Harry Boer, Frank Gertsen og Jacob S. Nielsen Center for Industriel Produktion. Samarbejde

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland Bodø, 4. Marts, 2014 Fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk vækst

Læs mere

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskemaet er bygget op omkring fem kriterier, der skal underbygge ansøgningen med forskellige vinkler på den indsats, din virksomhed har gennemført.

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan?

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? CBS/ELU konference: Videnmedarbejdere i Staten og deres kompetenceudvikling. Symbion, 26. okt. 2006 - Bent Gringer, SCKK (bg@sckk.dk) Vores antagelse:

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne.

Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Brugerdrevet innovation i erhvervsskolerne. Hvor brugerdrevet innovation er forholdsvis nyt begreb for erhvervsskolerne, så er det noget danske virksomheder har benyttet sig af gennem længere tid. Et godt

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Lederens konfliktfokus Lederen bør i sin konflikthåndtering have fokus på: a Hvem af konfliktens parter der fagligt har ret b Om det er en konflikt, der skader produktiviteten c Uoverensstemmelser

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til

Læs mere

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD LIGE ADGANG TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD Salon om deltagelse i samfundet og oplevelse af sundhed Konferencen om lighed i sundhed Region Midtjylland Den 29. september 2016 v. Anna Paldam Folker, senior

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Aktører. Interaktion Samarbejde Innovation

Aktører. Interaktion Samarbejde Innovation Ledelse af samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og CLIPS 30. Maj, 2012 Hvorfor samarbejdsdrevet innovation? Innovationskraften optimeres, når forskellige offentlige og private

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard!

PROCESKONFIRMERING! - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard! PROCESKONFIRMERING - hvordan du som leder kan facilitere løbende forbedring og fastholde en standard Proceskonfirmering er ikke et udbredt fænomen i danske virksomheder, hvilket kan skyldes, at det minder

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvad vil du høre om? Hvad er dine

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Tavlemøder. Det naturlige samlingspunkt for samarbejde om produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø op på tavlemøder

Tavlemøder. Det naturlige samlingspunkt for samarbejde om produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø op på tavlemøder Tavlemøder Det naturlige samlingspunkt for samarbejde om produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø 1. Velkomst og formål 2. Gennemgang af vejledningen 3. Øvelse brug af tavlemøder 4. Opsamling og afslutning

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING

KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING Nyp workshop, byplanmødet 2012 Red. af Ane Rottbøll Jørgensen, Lise Juul Madsen & Louise von Müllen Netværk af Yngre Planlæggere & Redaktørerne, 2013 Udgivet af Netværk

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

Præstationsanalysen 2009

Præstationsanalysen 2009 Præstationsanalysen 2009 Analyse af præstationsfaktorer i danske virksomheder er gennemført i marts/april måned 2009. Undersøgelsens formål var at afdække i hvor høj grad det lykkes for virksomheder i

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor

Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Samarbejdsdrevet Innovation i den Offentlige Sektor Jacob Torfing Seminar om grøn omstilling 2. December, 2013 Fokus på offentlig innovation Siden Schumpeter har innovation været set som kilde til øget

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse

Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Dilemmaer i og med Kodeks for god ledelse Når regelstyring afløses af værdibaseret ledelse, stiller det ofte ændrede krav til lederen. Hvor reglerne i mange tilfælde kan afgøre, hvad der er rigtigt eller

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere