Apotekets historie. Hans-Otto Loldrup: Hans-Otto Loldrup: Historien om Næstved Løve Apotek. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Apotekets historie. Hans-Otto Loldrup: Hans-Otto Loldrup: Historien om Næstved Løve Apotek. Side 1"

Transkript

1 Hans-Otto Loldrup: Apotekets historie Et udkast af arkitekt Bindesbøll til udformningen af Løve Apotekets forbygning mod Axeltorv. Da Næstved midt i 1600-tallet fik sit apotek, havde Sjælland kun apoteker i Sorø, Helsingør og København. Det var en ny slags forretning, der skulle finde sin plads i handelslivet. Om det mest skyldtes dette forhold eller manglende dygtighed, vides ikke, men de første apotekere i Næstved havde ikke synderligt held med deres forretning. Christopher Muth ( ) Den første bevilling til Næstved [Løve] Apotek blev 7. juni 1640 givet til Christopher Muth. Han blev fritaget for skatter og fik desuden tilladelse til at holde vinkælder. Byens øvrige handlende fik besked på, at de ikke måtte sælge sukker, krydderier og andre apotekervarer. Om Muths apotekergerning vides intet - og kun ganske lidt om hans liv i øvrigt. Han boede i Nørrefjerding og derefter til leje i en gård på Købmagergade. Sporene efter ham består mest af forskellige gældssager, bl.a. om manglende betaling af syv års husleje. I 1650 havde Muth planer om at forlade byen, fordi han havde sat hele sin formue overstyr. Herefter er hans skæbne ukendt. Dette gamle postkort fra omkring 1900 viser Axeltorv og Løve Apotekets facade. Timotheus Zimmermann ( ) Der gik nu henved 20 år, hvor der ikke var apotek i Næstved. Det gik ikke Timotheus Zimmermann, der fik bevilling 24. september 1669 og drev apoteket frem til 1677, bedre end forgængeren. I 1674 måtte han pantsætte sit apotek og døde siden i dyb fattigdom. Samuel Anthonisen Schirenbeck ( ) Myndighederne søgte at skabe bedre vilkår for efterfølgeren, Samuel Anthonisen Schirenbeck. De bad ham drive et velforsynet apotek og lovede ham til gengæld 2 års frihed for indkvarteringspligt, skatter og andre byrder. Han blev dog flere gange dømt til at betale gæld til en række af byens borgere. Efter få år forlod Schirenbeck Næstved, fordi han fik bevilling til et apotek i Bergen; det måtte han dog opgive efter 8 år på grund af et for beskedent udbytte. Side 1

2 Abraham Christian Schwermann ( ) Den følgende indehaver, Abraham Christian Schwermann, boede til leje i Christian Bartskærs børns gård i Møllefjerding og fik 10. januar 1682 bevilling til at drive Næstved Apotek. Han havde økonomiske problemer lige fra begyndelsen, og det skulle snart gå helt galt. I 1685 måtte Schwermann pantsætte alt, hvad han ejede, herunder»alt sit ganske Apotek med dets tilhørende, intet undtagen... saa og alle Medikamenter, Materialer, Glas og Krukker samt Instrumenter og Bøger, item alt det, som til Apoteket kunde navnhaves«. I begyndelsen af 1686 betalte Schwermann sig fri af gammel gæld med penge, han havde lånt af sognepræst Poul Munkgaard til Herlufsholm, som herefter købte apoteket 29. marts Ved salget var Schwermann repræsenteret af underfoged Hans Clausen; selv havde han klogeligt forlængst forladt byen, hvorved han bl.a. undgik en stævning for gammel gæld. Receptkuvert med apotekets facade mod Axeltorv. Gerhard Wolf Prom ( ) Det gik også efterfølgeren ilde. Magister Munksgaard, som havde købt apoteket af Schwermann, solgte det videre til Gerhard Wolf Prom, som fik bevilling 30. marts Prisen var sat lavt, 97 Daler, og alligevel blev Prom jævnligt trukket i retten af sine kreditorer. I 1695 måtte han sælge apoteket, og de spredte efterretninger om hans senere skæbne vidner om hans armod. I en skattebog for noterede man:»gerhard Prom og hans Hustru er slet forarmede formedelst Gæld, Sygdom og anden Viderværdighed...«. Gården, hvortil han var flyttet efter salget af apoteket, sattes på auktion i I 1707 søgte han kongens tilladelse til at lave indsamling i kirken. Han fik afslag på denne bøn, og det samme skete, da han året efter øjensynlig søgte at rejse sig ved at søge om tilladelse til at oprette et apotek i Ringsted. Indtil dette tidspunkt var apoteket indrettet i de forskellige lokaler, de enkelte apotekere havde lejet til bolig og forretning. Således havde fx Gerhard Prom lejet sig ind i Christian Peitersen Bartskærs gård for en årlig leje af 20 Sldl. Apotekere i perioden Gerhard Tølner ( ) Det blev Gerhard Tølner, som ved sin overtagelse af bevillingen 22. juni 1695 flyttede apoteket til dets nuværende beliggenhed (se under Apotekergården). Side 2

3 Pillebrædt. Byens øvrighed ønskede at give Tølner bedre muligheder end hans forgængere, som det jo var gået ilde. Han fik derfor tilladelse til tillige at indrette sin gård til værtshus, hvis han også indrettede et gæstgiveri, så han kunne indlogere rejsende. Men det gav kun små indtægter, og af optegnelserne ses, at det jævnligt kom til slagsmål og skyderi i forbindelse med udskænkningen af øl og spiritus i apoteket. Det blev så broget, at Tølner bad Magistraten om at blive fritaget for den gæstgiverbevilling, der oprindelig var ment som en støtte til ham; nu måtte han ikke blive fri for den. Da han derpå søgte kongen om at få eneret på at sælge»fremmed Drik eller Akvaviter, hvad Navn de end kunde have«, fik han også afslag på dette, fordi det ville berøve andre handlende en del af deres næringsvej. Tølner arbejdede ihærdigt på at få sine rettigheder udvidet og respekteret. Men selvom noget af det blev ham bevilget, måtte han gennem hele sin tid ved apoteket kæmpe for sine rettigheder. Dekoktbøsse. Ernst Sivers ( ) På trods af konkurrence om handlen, slagsmål i vinstuen og andre trakasserier lykkedes det Tølner at oparbejde en god forretning. Ved sin død i 1715 efterlod han sig - modsat de forarmede forgængere - en betydelig formue. Apoteket blev nu drevet videre af hans enke, Ester, der som bestyrer antog apotekersvenden gennem de seneste år, Ernst Sivers. Efter knap et år som bestyrer overtog han apoteket gennem ægteskab med enken, og under hans ledelse fortsatte den gunstige udvikling i apoteksdriften. Med sin bevilling af 11. december 1715 bevarede Sivers retten til at drive skænkestue, vinhandel og gæstgiveri. Også i denne apotekers tid forekom voldsomme optrin i vinstuen. Ridefogden på Gunderslevholm, Sivers Anders Pedersen, blev sammen med tre andre herrer indstævnet for deres»voldsomme Gerning«. Under et besøg i apotekerens hus 30. september 1716 havde de ikke blot overfaldet apotekeren selv, men også»slaaet og ilde trakteret, skældet og utilbørlig talet«mod hans ansatte og de øvrige gæster samt hugget løs på hans bohave med dragen kårde. Selvom apotekets forhus brændte i 1722, hvilket medførte økonomisk nedgang i Sivers sidste år, viste opgørelsen over hans bo et betydeligt overskud, efter at apoteket var solgt til Bernt Holmsted ved en auktion i sommeren Pillemaskine. Side 3

4 Bernt Holmsted ( ) Om Holmsteds tid som indehaver findes ikke mange oplysninger, idet han kun regerede i få måneder. Han var tidligere apoteker på Århus [Løve] Apotek, nu borgmester i Nyborg. Han erhvervede apoteket i Næstved med det formål, at hans søn, Chr. Holmsted, der var ved at uddanne sig i»apotekerkunsten«, med tiden kunne overtage det. Efter et halvt års tid opgav Holmsted imidlertid sin plan og blev i stedet indehaver af Nyborg [Løve] Apotek. Perkolator. Hieronymus Gercken ( ) Den følgende apoteker i Næstved, Hieronymus Gercken, kom til Næstved med en alsidig erfaring i apoteksarbejde: Han var født i Lübeck, uddannet i Kiel og havde derefter arbejdet på apoteker i Rostock, Leipzig, Eutin, Narva, Riga og Danzig. 31. december 1731 eksamineredes han ved Universitetet i København»til Eksaminatorernes store Fornøjelse«. Apotekets virksomhed var kommet ind i en mere rolig gænge, og der meddeles ikke meget om den under Gerckens ledelse, der strakte sig over 35 år - bortset fra, at også han lå i strid med andre handlende i byen for at få sine handelsrettigheder respekteret. Vægtlodder. Jacob Buus ( ) Gercken var ugift og ville dermed ikke efterlade sig nogen livsarvinger. Han indsatte sin brordatter Ursula Magdalene Gercken som arving, og hendes mand, apoteker Jacob Buus i København skulle dermed overtage apoteket. Hvad der på papiret lignede en smuk og harmonisk arvefølge, blev kortvarig og trist. Jacob Buus havde i København været apoteker på Vajsenhus Apotek, som han havde måttet forlade 1. januar 1758, da han ikke kunne klare de økonomiske forpligtelser. Da han omsider kunne overtage apoteket i Næstved, var det uden økonomisk ballast. Han stiftede så meget gæld, at han omkring årsskiftet 1768/69 var tvunget til at sælge apoteket. Herefter blev Buus boende i Næstved, nu som værtshusholder i dyb fattigdom. Dragérkedler. Hans Henrik Fabritius ( ) Hans Henrik Fabritius var medhjælper på Christianshavns Apotek i København, da han i 1769 købte apoteket i Næstved af Jacob Buus. Også han fik tillige tilladelse til gæstgiveri og vinhandel, men uden de tidligere apotekeres tilhørende privilegier i Side 4

5 form af fritagelse for en række skatter og borgerpligter. Han var desuden kollektør for»tallotteriet«og havde en gammel enkemand fra Korsør, Christian Bladt, ansat som fuldmægtig til at passe denne forretning. Hans periode hører til de rolige, hvorom der ikke er meget nedskrevet. Løve, udført i potteskår af William Fredericia. Står i Løve Apotekets publikumsrum. Lauritz Hansted ( ) Efter Fabritius død drev enken Ane Sophie Petrea apoteket med Lauritz Hansted som provisor, og i 1788 forpagtede hun apoteket til ham for en periode af 10 år; efter blot 2 1 /2 år solgte hun i stedet forretningen til ham. Da Lauritz Hansted overtog apoteket i 1791, fik han forgængernes bevilling til gæstgiveri og udskænkning af vin og brændevin. Efter en rolig periode som apoteker forsøgte Hansted i 1806 at skille sig af med apoteket ved at sætte det på auktion. Ingen købere meldte sig; det følgende år solgte han det på almindelig vis til sin efterfølger. Conrad Wilhelm Langsted ( ) På samme vilkår som forgængeren drev Conrad Wilhelm Langsted apoteket i mere end 40 år. Et års tid før sin død overdrog han virksomheden til sin søn, idet han dog selv skulle bevare retten til at bruge en lejlighed i ejendommen. Apotekere efter 1850 Frantz Joachim Langsted ( ) Conrad Langsteds søn, Frantz Joachim Langsted, var discipel på faderens apotek, før han tog sine farmaceutiske eksaminer , hvorefter han atter arbejdede nogle år på apoteket i Næstved. Men han var nok så meget optaget af landvæsen og købte Liselund på Falster, som han atter afstod i 1850, da han overtog faderens apotek. Han ombyggede det kort efter overtagelsen med Michael Gottlieb Bindesbøll som arkitekt (se Apotekergården/Historie) og solgte det 10 år senere, hvorefter han opholt sig dels i København, dels på sin ejendom Troelsbygaard. Apotekets publikumsrum (officin) efter ombygning i 1937, hvorved lokalet blev udvidet med ca. 70 m 2. Gottlieb Otto Heinrich Hansen ( ) Inden han kom til Næstved, havde Gottlieb Otto Heinrich Hansen forpagtet og siden overtaget faderens apotek i Haderslev. Af købekontrakten for Næstved Apotek fremgår bl.a., at der til ejendommen hørte ca. 48 tdr. land. Han efterlod sig ikke mange spor i apotekets historie, bortset fra at han i 1866 lod indrette en iskælder. Side 5

6 Gottlieb Hansen var medlem af Næstved byråd og havde enkelte andre kommunale hverv. Efter hans død solgte enken apoteket til J. S. Baagøe, en særdeles virksom mand. Johannes Schønberg Baagøe ( ) Johannes Schønberg Baagøe havde været ansat dels på Rønne og Silkeborg Apoteker, dels som»botanisk Konsulent«hos Alfred Benzon og bestyrer af Silkeborg [Ørne] Apotek, inden han købte apoteket i Næstved, hvortil han fik bevilling 23. september Han foretog en del ændringer i apotekets indretning, bl.a. af officinet, hvorom visitator skrev i 1880: Selve Officinet er underkastet en fuldstændig Forandring, saaledes at der er skaffet bedre Plads for kunderne, og hele Ordningen saaledes udført, at man faar et særdeles tiltalende og behageligt indtryk. Officinet mangler nu kun nogen Forandring med Hensyn til enkelte Beholdere, for at være bragt i så udmærket smuk Stand, som man bør kunne ønske det... Ud over apoteksdriften anlagde Baagøe i 1882 mineralvandsfabrikken»fortuna«i Næstved og drev den videre til sin død, efter at han i 1890 havde solgt apoteket til James Henry Foersom. Herudover gjorde Baagøe sig især bemærket ved sin store interesse for botanik og udstoppede fugle. På begge områder skabte han udsøgte samlinger, som siden blev testamenteret til Københavns Universitet og Herlufsholm Kostskole. J.S. Baagøe. James Henry Foersom ( ) Ved sin tiltræden på Næstved Apotek lod Foersom ved sin tiltræden hele laboratoriet modernisere og forsynede det bl.a. med nyt dampapparat og alle nødvendige utensilier. Det var i Foersoms tid, at der efter mange drøftelser blev givet tilladelse til anlæg af et nyt apotek i byen, det nuværende Svane Apotek [oprettet ved kongelig resolution af 1. oktober 1900, åbnet 18. januar 1902 under navnet»nyt Apotek«]. Carl Christens ( ) Carl Christens kom til Næstved efter apoteksansættelser i København, Mariager og Kolding samt 10 år som apoteker i Sæby, Jylland. Christens overtog apoteket fra Foersom med bevilling af 24. april Ved en visitats samme år bestod personalet af 3 farmaceuter, fire disciple, to defektricer, en karl og en kone. I slut- Side 6

7 ningen af 1920 rne begyndte en længere række af moderniseringer med udgravning af en ny kælder til apoteket. I 1936 blev laboratoriet ombygget med vægfliser, terrazzogulv og nye arbejdsborde. Der blev indrettet et tabletrum med en motordreven tabletmaskine, som årligt kunne slå tabletter. Apotekets bomærke, tegnet af Claus Acton Friis. Frem mod 300 års jubilæet i 1940 skete betydelige forandringer, også til glæde for apotekets kunder:»i Efteraaret 1937 kom Turen til selve Officinet, som blev forøget med 70 m 2, idet en Forgang blev inddraget. Recepturen blev flyttet ind i det tidligere Materialkammer, som var blevet flyttet til den ene Vagt. I Officinet er Inventaret af antiktbehandlet Eg. I den rummelige Skranke, som ogsaa giver Plads til Vindfang, er Gulvet beklædt med Gummi, medens det inden for den 12 m Skranke er beklædt med Linoleum.... Til at udføre det daglige Arbejde med Ekspedition af Publikum, Læger, Tandlæger og Dyrlæger og ved Tilberedningen af Medicinen er nu til Raadighed en Stab paa 4 Kandidater, 4 Defektricer og een Discipel. Alle Lokalernes Renholdelse, Flaskeskylning, Vareudbringning samt Byærinder foretages af 2 Koner og en Karl«. Hakon Christens ( ) Hakon Christens færdedes hjemmevant på Løve Apoteket, da han overtog det som successor [»arveapoteker«] i jubilæumsåret med bevilling af 27. juni Han havde været ansat på faderens apotek i de foregående ti år og medvirket ved de beskrevne ombygninger. I 1951 videreførte han renoveringen, som nu omfattede alle apotekets lokaler i hoved- og sidebygninger med undtagelse af officin, receptur og kontor. Christens drev apoteket indtil sin død i Kjeld Enemark ( ) Kjeld Enemark var apoteker på Rødby Løve Apotek fra 1957 til han overtog Næstved Løve Apotek med bevilling af 22. januar I de følgende år gennemførte han en omfattende modernisering af alt det, som apotekets kunder ikke kunne se: Laboratorier, skylleri, kemikalielager etc. I 1972 blev officin, receptur og forsendelsesafdeling fuldstændig renoveret med nyt inventar. Løve Apotekets publikumsrum. Preben Rejnhold Jørgensen ( ) Se Profil [Link] Side 7

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK September 2009 No. 53 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Kilde: De danske Apotekers Historie og Vendsyssel Tidende. Det gamle apotek i Østervrå. Efter at der den 28. juni 1891 var

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921

Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Bagerier og konditorier i Roskilde 1850 1921 Lene Hadsbjerg Roskilde var i perioden efter 1850 en by i forandring. Det svagt stigende befolkningstal, den øgede handel og den gryende industrielle udvikling

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

Roskilde Lervarefabrik

Roskilde Lervarefabrik Roskilde Lervarefabrik Af Mette Høj En af Brack & Sønners store succes'er er spisestellet B&S Ildfast, der blev produceret fra 1941 til 1960'erne. Foto Henrik Jørgensen, Roskilde Museum. Mange vil sikkert

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Litsenbroderen (drageren der tog sig af rejsegodset) kunne også bruges som postbud.

Litsenbroderen (drageren der tog sig af rejsegodset) kunne også bruges som postbud. Postmestre i Horsens gennem tiden fra 1624. I 1624 blev postvæsnet i Danmark oprettet af Christian 4. Indtil 1711 var der 27 postmestre fordelt i hele landet. Dengang postvæsnet blev oprettet kunne en

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ill. RÆKKE - 14. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Eftertryk må kun finde sted med tilladelse og kildeangivelse. Billederne

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13

Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Renovering og udsmykning af Snæversti 2012/13 Ved branden i 1731 brændte så at sige alle bygninger på Algade, deriblandt Roskildes rådhus, som lå på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade. Med stort besvær

Læs mere

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune

Årsskrift 2009. Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Årsskrift 2009 Lokalhistorisk Arkiv for tidl. Gjern Kommune Vil selv du fatte Dit væsens rod, - Skøn på de skatte De efterlod. (Johs. V. Jensen) 12. årgang 2 Bestyrelsen Formand: Næstformand: Kasserer:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Langelændere Personlige beretninger af og om langelændere gennem artikler bragt i Foreningen for Langelænderes medlemsblad Langelænderen

Langelændere Personlige beretninger af og om langelændere gennem artikler bragt i Foreningen for Langelænderes medlemsblad Langelænderen Langelændere Personlige beretninger af og om langelændere gennem artikler bragt i Foreningen for Langelænderes medlemsblad Langelænderen side 1 af 92 FORORD Følgende artikler af og om langelændere, har

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen

Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Korup Rytterskole og dens første lærer Karin og Peter Ramskov Andersen Rytterskolerne I forbindelse med Korup Skoles 50 års jubilæum i 2005 bragte Fyens Stiftstidende en artikel den 14. december. Overskriften

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Oluf Bagers Mødrene Gård. Udgivet af Realdania Byg

Oluf Bagers Mødrene Gård. Udgivet af Realdania Byg Oluf Bagers Mødrene Gård Udgivet af Realdania Byg Oluf Bagers Mødrene Gård Bygninger, beboere, besiddere og begivenheder Udgivet af Realdania Byg Oluf Bagers Mødrene Gård Realdania Byg A/S og forfatteren

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen.

fynhistorie.dk Søg 1800 tallet Grundvig Højskole Vester Artikel i Højskolebladet 21.oktbr. 1881 ved Anton Nielsen. 1 af 7 12-11-2009 00:56 fynhistorie.dk Søg Emner Aktiviteter Institutioner Herregårde Kirke Skole Efterskole / Ungdomsskole Grundskole Grundvig Højskole Kold Seminarium Kildemateriale Lokalitet Periode

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Hvad er sødere end honning?

Hvad er sødere end honning? Hvad er sødere end honning? Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet Dorothy Jones 31.01.2013 Boderne i Næstved er kendt for at være Danmarks længste middelalderlige rækkehusbebyggelse. Flot ser

Læs mere