Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Resume Baggrund og problembeskrivelse Definitioner Emneafgrænsning Formål og målgruppe Problemstilling Problemformulering Valg af metoder til dataindsamling Resultater Statistik Visuel fremstilling af resultaterne Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Diskussion Konklusion Referencer

2 Resume Nøgleord Patientsikkerhed, håndskrevne recepter, fejludleveringer Formål Formålet er at belyse problemstillingen med fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter og foreslå tiltag til forbedring af problemet. Målgruppen er primært sundhedspolitikerne samt lægerne, der udsteder håndskrevne recepter. Sekundær målgruppe er apotekspersonalet. Problemstilling Bliver patientsikkerheden kompromitteret når lægerne skriver en håndskreven recept frem for en maskinskrevet recept? Problemformulering Hvor stort er omfanget af fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter i forhold til omfanget af fejludleveringer relateret til maskinskrevne recepter? Hvorledes kan et eventuelt problem udbedres? Metode Der foretages en retroperspektivistisk, kvantitativ undersøgelse med fastsatte målekriterier af fejludleveringer og håndskrevne recepter. Det procentvise antal håndskrevne recepter ud af alle recepter for en uge udregnes for 7 apoteker lokaliseret med 5 i hovedstadsområdet, et i Odense og et i Århus. Dette procenttal sammenholdes med det procentvise antal af fejludleveringer for de samme 7 apoteker i en periode over gennemsnitligt 13 måneder. Resultater 9,26% af alle indkomne recepter for perioden var håndskrevne recepter og 29,63% af alle fejludleveringer var relateret til håndskrevne recepter. Analysen kom frem til, at der forholdsmæssigt sker 3,2 gange flere fejludleveringer, hvor recepten er en håndskreven recept i forhold til maskinskrevne recepter. Konklusion Der sker for mange fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter. En mulig løsning på problemet er at fremskynde udfasningen af håndskrevne recepter ved at pålægge et væsentligt gebyr. 2

3 1. Baggrund og problembeskrivelse Vi skal ikke mange år tilbage før det meste skriftlige kommunikation foregik vha. håndskrift og folk var vant til at læse og skrive håndskrift. Siden skrivemaskinernes og EDB ens indtog har dette dog ændret sig markant og den primære skriftlige kommunikation er i dag maskinskrift. Recepter er også i stigende grad blevet maskinskrevne, men det er stadig omkring 9 %[vide infra] af alle recepter der skrives i hånden. Læger er notorisk kendte for at skrive ulæseligt og et spørgsmål man som farmaceutstuderende ofte bliver stillet er, om man bliver undervist i at læse læge-kragetæer. Implicit i spørgsmålet ligger muligvis spørgerens usikkerhed om, hvorvidt lægerne skriver så ulæseligt, at det risikerer at gå ud over patientsikkerheden på apotekerne. I de seneste år er der sat øget fokus på patientsikkerhed, og i år 2003 blev der fra regeringens side udstedt en lov omhandlende patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen med stadfæstelse 1. januar Loven omhandler indberetning af utilsigtede hændelser på landets sygehuse, hvor det på baggrund af indberettede oplysninger ønskes at forbedre patientsikkerheden. Denne lov er i dag en del af sundhedsloven [1]. Apotekerforeningen besluttede i forlængelse deraf, at gøre patientsikkerhed til tema for landets apoteker i år 2004 og Da en stor del af apotekets arbejdsopgaver er håndtering af recepter og at informere patienterne om medicinanvendelse, har apoteket en vigtig rolle i forebyggelsen af utilsigtede hændelser, forbedring af compliance og dermed forøgelse af patientsikkerhedsniveauet. Generelt sker der meget få fejl i apoteksleddet af den primære sundhedssektor. Niveauet er på højde med andre brancher, som er betegnet som meget sikre, så som luftfart. Patientklagenævnet har således meget få sager med apoteksfejl[2]. Dette skal dog ikke fritage apoteksvæsenet for konstant at forsøge at forbedre sig og denne rapport forsøger at belyse om der er et problem med patientsikkerheden i forbindelse med de håndskrevne recepter i forhold til de maskinskrevne og i så fald foreslå tiltag for forbedring. 1.1 Definitioner Det er nødvendigt for forståelsen skyld at definere nogle begreber og termer. EDIFACT står for "Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport", der er en global standard for et udvekslingsformat for EDI- 3

4 transaktioner. Standardens udbygning og vedligeholdelse varetages af FN i organisationen CEFACT (Centre for Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport)[4]. I daglig tale er EDIFACT-recepter elektronisk overførte recepter der går fra lægen via Kommunedata til apoteket. Maskinskrevne recepter er recepter, der er skrevet på skrivemaskine eller computer, men i denne rapport vil begrebet ligeledes inkludere EDIFACTrecepter. Håndskrevne recepter dækker over alle recepter, der af lægen er skrevet i hånden. Fejludleveringer er defineret ud fra apotekernes kvalitetshåndbog version 2006, Version efter DS/EN/ISO 9001:2000, hvor fejludleveringer defineres således: Fejl i forbindelse med receptekspedition, hvor lægemidlet er udleveret til kunden. Fejl kan være: Forkert varenummer, forkert mængde, forkert etiket (navn, dosering, indikation), forkert kunde eller forkert doseringskort. Compliance er patientens egen kontrol af sin medicinske behandling også kaldet medicinefterlevelse. Tager patienten overhovedet sin medicin? Tages den på det rigtige tidspunkt? Tages den korrekt? 1.2 Emneafgrænsning Den medicinske behandling af en patient bliver påvirket af forskellige menneskelige faktorer. Nedenstående model viser i grove træk disse overordnede faktorer, som kan påvirke patientsikkerheden. Figur 1, De 4 potentielle fejlkilder i et behandlingsforløb i primærsektoren 1. Patienten kontakter lægen og fortæller sin anamnese. - Fortæller patienten om sine symptomer, så lægen kan forstå det og fortæller patienten om alle sine symptomer? 4

5 2. Lægen diagnosticerer og udskriver en recept på et lægemiddel til behandling på baggrund af patientens anamnese og sin vurdering af patientens fysiske / psykiske tilstand. - Er det en god behandling til den pågældende patient? - Får lægen spurgt om det væsentlige og foretages de nødvendige undersøgelser? - Udfyldes recepten korrekt? 3. Apoteket modtager og aflæser recepten og udleverer det pågældende lægemiddel til patienten med tilhørende information. - Aflæser apoteket recepten korrekt? - Bliver evt. fejl rettet? - Udleverer apoteket det rigtige lægemiddel til den rigtige patient med den nødvendige information? - Hvis det er en pårørende, der henter medicinen, når informationen så videre ud til patienten? 4. Patienten modtager lægemidlet. - Compliance: Tager patienten medicinen, som lægen har anført og som apoteket har rådgivet om? Det emne som dette projekt sætter fokus på, er informationsudvekslingen mellem lægen og apoteket, altså trin 2 til 3 i den viste model. Informationsudvekslingen sker via recepter, men disse er ikke altid udfyldt optimalt. Det skønnes, at landets apoteker hvert år fanger recepter med fejl eller mangler [3,5]. 1.3 Formål og målgruppe Formålet er at belyse problemstillingen med fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter og foreslå tiltag til forbedring af problemet. Målgruppen er primært sundhedspolitikerne samt lægerne, der udsteder håndskrevne recepter. Den sekundære målgruppe er apotekspersonalet. 1.4 Problemstilling Bliver patientsikkerheden kompromitteret når lægerne skriver en håndskreven recept frem for en maskinskrevet recept? 1.5 Problemformulering Hvor stort er omfanget af fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter i forhold til omfanget af fejludleveringer relateret til maskinskrevne recepter? Hvorledes kan et eventuelt problem udbedres? 5

6 1.6 Valg af metoder til dataindsamling Der ønskes en retroperspektivistisk, kvantitativ undersøgelse med fastsatte målekriterier. Undersøgelsen er statisk, dvs. den giver et øjebliksbillede af problemet. Af tidsmæssige årsager er det ikke muligt at foretage en fornuftig dynamisk undersøgelse, da der ikke kan følges et forløb over en længere periode. Ligeledes, af tidsmæssige årsager, er alvoren af fejlene ikke blevet undersøgt, ej heller om fejlen er direkte relateret til håndskriften, altså om fejlen ligger i aflæsningen hos apoteket eller i udstedelsen hos lægen. Dataindsamlingen er fastsat efter ønske om at indsamle så mange dataenheder som muligt og stadigvæk have tid til at analysere de opnåede informationer. For at undgå et alt for omfattende analytisk arbejde er analysen af recepterne og fejludleveringerne afgrænset til optælling af samlet antal recepter og antallet af håndskrevne recepter over en periode. Antallet af fejludleveringer er ligeledes opgjort over en periode, men typen af fejl er ikke medtaget, blot om det er en håndskreven eller maskinskrevet recept. Dette er ligeledes gjort for at få flere samarbejdspartnere på andre apoteker til at assistere med data fra deres apoteker og dermed opnå større data-mængde. Samarbejdspartnerne blev bedt om at opgøre antallet af recepter og herunder antallet af håndskrevne recepter for en valgfri uge i foråret De blev ligeledes bedt om at opgøre antallet af fejludleveringer for det foregående år (2005). Årsagen til at der blev optalt fejl over et år og ikke en uge, som antallet af recepter, er at der ikke er en tilstrækkelig mængde fejl på en uge til at give et signifikant resultat. Nogle samarbejdsapoteker indsamlede fejludleveringer for lidt længere eller lidt kortere tid end et år, i gennemsnit 13,2 måneder. Da vi arbejder med forholdet mellem de forskellige recepttyper er perioden ikke så relevant og der udregnes derfor for en periode på 13 måneder i statistikafsnittet. Forfatterne har analyseret recepter for en periode på en måned for at vurdere om en uge ville kunne antages at være repræsentativ for det samlede antal indkomne recepter. For at få et indtryk af apotekspersonalets syn på håndskrevne recepter set i forhold til maskinskrevne recepter, blev det foretaget en mindre spørgeskemaundersøgelse på Christianshavns apotek (bilag 7.1). 6

7 2. Resultater. På forfatternes apotek blev der først undersøgt data for en uge og derefter for en måned og det procentvise antal af håndskrevne recepter var hhv. 10% og 10,05% og dermed tillades det at konkludere at en uges indsamling er repræsentativ for en måneds procentvise antal af håndskrevne recepter afleveret på et apotek. Det er forfatternes skøn, at dette tal ligeledes er repræsentativt for et år og dermed sammenligneligt med antallet af fejludleveringer over et år. Der blev i alt indsamlet data fra 7 apoteker over en uge i foråret Apotekerne var fordelt med 1 apotek i Jylland (Århus), 1 apotek på Fyn (Odense) og de resterende 5 i Stor-københavn. Data fra de 7 apoteker er vedlagt som bilag. Disse data blev poolede og det samlede resultat viste at 9,26% af de indkomne recepter i de undersøgte uger var håndskrevne, men at 29,63% af alle de fejludleveringer, der forekommer i løbet af et år er relateret til en håndskreven recept. Dette betyder at der forholdsvis er 3,15 gange større risiko for en fejludlevering når recepten er håndskreven end når den er maskinskreven (se tabel 1). Poolede data fra apotekerne Antal recepter i alt 9907 Antal håndskrevne 917 Procentvis 9,26 % Fejludleveringer i alt 243 Håndskrevne fejl 72 Procentvis 29,63 % Håndskrevne recepter udgør: 29,63 % af fejludleveringerne Håndskrevne recepter udgør: 9,26 % af alle udleveringer Det relative forhold er derfor: 3,2 Tabel 1, Poolede data fra 7 apoteker 7

8 2.1 Statistik Statistik på poolede data, Z test med 0,01 signifikans niveau beregnet over én måned: Antal fejludleveringer pr. 13 måneder = 243 Antal fejludleveringer pr. 13 måneder på håndskrevne recepter = 72 = 5,54 pr.måned = X 1 Antal fejludleveringer pr. 13 måneder på maskinskrevne recepter = = 171 = 13,15 pr.måned = X 2 På et år er der 52 uger og 12 måneder, hvilket betyder at der er 4,33 uger pr måned. Antal recepter pr. måned = 9907 * 4,33 uger = Antal håndskrevne recepter pr. måned = 917 * 4,33 uger =3970 = n 1 Antal maskinskrevne recepter pr.måned = = = n 2 Nul-hypotese p 1 = p 2 Alternativ hypotese p 1 > p 2 (at sandsynligheden er større for fejludlevering ved håndskreven recept) Signifikans niveau = 0,01 Nulhypotesen forkastes såfremt Z > 2,326 p^ = (5,54+13,15) / ( ) = 4,36*10-4 Z beregnes til 3,04, dvs nulhypotesen forkastes idet Z > 2,33, det kan dermed konkluderes at sandsynligheden for fejludleveringer på håndskrevne recepter er signifikant større end sandsynligheden for fejludleveringer på maskinskrevne recepter. 8

9 2.2 Visuel fremstilling af resultaterne Fordeling af recepter Håndskrevne recepter Antal maskinskrevne recepter Figur 2, Visuel fremstilling af forholdet mellem antallet af håndskrevne og maskinskrevne recepter Fordeling af fejludleveringer Fejludleveringer på håndskrevne recepter Fejludleveringer på maskinskrevne recepter Figur 3, Visuel fremstilling af forholdet mellem antallet af fejludleveringer relateret til de to grupper recepter 9

10 2.3 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse blev besvaret af 6 apoteksansatte og 5 af de 6 svarede, at de brugte længere tid mens en enkelt svarede meget længere tid. Halvdelen (3) af personalet svarede, at de var mere usikre ved taksering af en håndskreven recept mens den anden halvdel hverken var mere eller mindre usikker. 4 af de ansatte svarede, at de foretrækker at modtage en maskinskreven recept og de sidste to var ligeglade med receptformen. 3. Diskussion Analysen blev foretaget på de 7 nævnte apoteker lokaliseret med 5 i hovedstadsområdet, et i Odense og et i Århus. Hvorvidt demografien i disse 3 største danske byer er repræsentativ for hele det danske apoteksvæsen kan naturligvis diskuteres. Det kan hævdes, at idet alle apotekerne ligger forholdsvis tæt på sygehuse, vil apotekerne muligvis få en større andel håndskrevne recepter end landapotekerne, da sygehuslæger har en større tendens til at skrive i hånden end de praktiserende læger [4]. Det ville have været ønskeligt med en bredere demografisk analyse, men hvorvidt resultatet ville være meget anderledes er usikkert og forfatterne tillader sig derfor at generalisere ud fra de undersøgte apoteker. Resultaterne viser en signifikant forskel i antallet af fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter i forhold til maskinskrevne recepter. Der vil teoretisk være 3,2 gange større risiko for en fejludlevering ved indlevering af en håndskreven recept i forhold til en maskinskreven. En af årsagerne kan være, at EDI-FACT recepter nedsætter risikoen for fejltolkning af recepten, da lægens indtastede data ligger til direkte grund for taksering af recepten. Dette nedsætter det tolkningsmæssige arbejde på apoteket og minimerer apotekets risiko for at lave fejl. Da EDI-FACT recepter er indeholdt i de maskinskrevne recepter i denne rapport, vil de sandsynligvis nedsætte antallet af fejludleveringer relateret til de maskinskrevne recepter i forhold til hvis EDI-FACT og maskinskrevne, manuelt afleverede recepter havde været opgjort separat. Dette har imidlertid ikke været muligt dels pga. tiden og dels pga. risikoen for mindre samarbejdsvillighed fra vores samarbejdsapoteker. En anden og mere plausibel årsag er læsbarheden og kvaliteten af de håndskrevne recepter. I en undersøgelse[4] foretaget på Helsingør Axeltorvs apotek i 2004 blev det fundet, at 96% af alle indkomne recepter fra sygehuse i en periode over to måneder, indeholdt en eller flere fejl. Næsten alle recepterne i den undersøgelse var håndskrevne. I 29% af tilfældene var der 10

11 tale om sikkerhedskompromitterende fejl, som manglende dosering, indikation eller oplysninger om lægemidlet. I analysen af recepterne til denne rapport er der fundet adskillige eksempler på ovenstående fejl og mange håndskrevne recepter er svært læsbare. I bekendtgørelse om recepter står der i kapitel 2, 5, stk. 1 [6]: En recept skal affattes tydeligt og letlæseligt. Den må ikke indeholde forkortelser eller tegn, som gør forståelsen tvivlsom eller afhængig af aftaler mellem receptudsteder og apoteket. Fokuseres der på håndskrevne recepter er dette oftere undtagelsen end reglen, viser undersøgelsen fra 2004, og i nærværende undersøgelse er der vist at risikoen for en fejludlevering er over 3 gange større når lægen vælger at skrive i hånden. Som nævnt i indledningen af denne rapport er samfundet gået fra at være vant til håndskrift til at være mere vant til maskinskrift og i takt med at den maskinskrivende generation gradvist overtager jobbene på apotekerne må det formodes, at risikoen for fejltolkning af håndskrevne recepter øges. Generationsskiftet gør sig naturligvis også gældende hos lægerne, men spørgsmålet er, om ikke patientsikkerheden bør veje tungere og de håndskrevne recepter udfases hurtigere end ved naturligt generationsskifte. Det bør i dag være muligt for alle læger at skrive en maskinskreven recept, men der kan naturligvis forekomme nødsituationer, hvor en håndskreven recept er nødvendig. En måde man kunne regulere dette på var, som ved en telefonrecept, at pålægge et gebyr for en håndskreven recept. Dette gebyr bør dog være højere end ved telefonrecepter, da det ellers vil have minimal effekt. Formålet hermed er, at lægge et forbrugerpres på lægerne for at få dem til at skrive maskinskrevne recepter. Et gebyr kan retfærdigeres, da det dels højner patientsikkerheden, men ligeledes da det er en ekstra arbejdsbyrde for apotekspersonalet at skulle læse og ofte tolke en dårligt skrevet håndskreven recept. I en kort spørgeskemaundersøgelse på Christianshavns apotek, gav størstedelen af personalet udtryk for, at de brugte længere tid på en håndskreven recept og at de følte mere sig mere usikre i forhold til at lave fejl. En håndskreven recept kræver på Christianshavns apotek i dag mindst 2 kvalificerede medarbejdere, da der er indført dobbeltkontrol på håndskrevne recepter. 11

12 4. Konklusion Der indgår ca. 9,25% håndskrevne recepter på de undersøgte apoteker, som repræsenterer Sjælland, Jylland og Fyn. Af alle fejludleveringer er lidt under 29,63% relateret til en håndskreven recept. Der er altså omkring 3 gange større risiko for en fejludlevering når recepten er skrevet i hånden og håndskrevne recepter er derfor en unødig trussel mod patientsikkerheden. Det foreslås, at håndskrevne recepter udfases hurtigt og kun bør benyttes i nødstilfælde, da teknikken i dag gør det muligt for alle læger at benytte maskinskrevne recepter og det derfor er en unødig fejlkilde. 12

13 5. Referencer 1 Sundhedsloven LOV nr. 546 af 24/06/2005 kapitel 61 2 P. Knudsen et al. Apotekets forebyggelse af fejl Kortlægning og aggregerede kerneårsagsanalyser, Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og Dansk selskab for patientsikkerhed, juni opdateret 2/2-2004, sidst set 5/ sidst set 19/ U. Hostrup og M. Larsen, Undersøgelse af omfang og type af fejl på recepter fra sygehuse modtaget på Helsingør Axeltorvs apotek, 2004, DFU 6 Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 738 af 2/ om recepter, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 336 af 10/

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER Rapportsammenfatning Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, juni 2005 Apotekets forebyggelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Sikkerhedskultur på sygehuse

Sikkerhedskultur på sygehuse Risø-R-1471(DA) Sikkerhedskultur på sygehuse -resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Frederiksborg amt Hovedrapport Marlene Dyrløv Madsen, ph.d.-stud. Forskningscenter Risø, Afd. for Systemanalyse

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god investering

Et godt arbejdsmiljø er en god investering Et godt arbejdsmiljø er en god investering B A T K A R T E L L E T Januar 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...4 3. Formål...5 4. Handelshøjskolens og PricewaterhouseCoopers undersøgelse

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Maj 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Resumé 1 3. Metode og dataindsamling 3 4. Kvantitativ

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Fælles sprogs anvendelse i kvalitetsstandarder i den kommunale ældrepleje. Gunvor Vincents Olsen og Morten Balle Hansen

Fælles sprogs anvendelse i kvalitetsstandarder i den kommunale ældrepleje. Gunvor Vincents Olsen og Morten Balle Hansen Fælles sprogs anvendelse i kvalitetsstandarder i den kommunale ældrepleje Gunvor Vincents Olsen og Morten Balle Hansen Politologiske Skrifter No. 4/2004 Indhold Forord...4 Resumé...5 Fælles sprog og kvalitetsstandarder...7

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Struer Kommune Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Udarbejdet af: Sundhedskonsulent Henriette Haase Fischer Sundhedsmedarbejder Aino Skou Jensen & Sundhedsmedarbejder Mette Jaffke

Læs mere

Travlhed i danskernes hverdag

Travlhed i danskernes hverdag Syddansk Universitet Aflevering d. 9. oktober 2008 Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Metode Travlhed i danskernes hverdag Sofie Pedersen 230584-XXXX Lars Munksgaard Toft 070684-XXXX Morten Tønsberg

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005. Marts 2007

Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005. Marts 2007 Udviklingen i landzoneadministrationen i perioden 2003-2005 Marts 2007 HOVEDTITEL: Udviklingen i landzoneadministrationen 2003-2005 UDGIVER: Copyright Skov- og Naturstyrelsen 2007 UDARBEJDELSE: Rapporten

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Organiseringens betydning for kvalitet i ambulant alkoholbehandling. Organisering. Kvalitet? Europæisk Master i Narkotika- og Alkohol Indsatser

Organiseringens betydning for kvalitet i ambulant alkoholbehandling. Organisering. Kvalitet? Europæisk Master i Narkotika- og Alkohol Indsatser Organiseringens betydning for kvalitet i ambulant alkoholbehandling Organisering B Organisering A Organisering C Kvalitet? Europæisk Master i Narkotika- og Alkohol Indsatser Af: Birgit Blum Andresen Studienummer:

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering

Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Lang version Marlene Willemann Würgler Jannie Kilsmark Loke Thomas Sonne Henning Voss Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere