Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Resume Baggrund og problembeskrivelse Definitioner Emneafgrænsning Formål og målgruppe Problemstilling Problemformulering Valg af metoder til dataindsamling Resultater Statistik Visuel fremstilling af resultaterne Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Diskussion Konklusion Referencer

2 Resume Nøgleord Patientsikkerhed, håndskrevne recepter, fejludleveringer Formål Formålet er at belyse problemstillingen med fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter og foreslå tiltag til forbedring af problemet. Målgruppen er primært sundhedspolitikerne samt lægerne, der udsteder håndskrevne recepter. Sekundær målgruppe er apotekspersonalet. Problemstilling Bliver patientsikkerheden kompromitteret når lægerne skriver en håndskreven recept frem for en maskinskrevet recept? Problemformulering Hvor stort er omfanget af fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter i forhold til omfanget af fejludleveringer relateret til maskinskrevne recepter? Hvorledes kan et eventuelt problem udbedres? Metode Der foretages en retroperspektivistisk, kvantitativ undersøgelse med fastsatte målekriterier af fejludleveringer og håndskrevne recepter. Det procentvise antal håndskrevne recepter ud af alle recepter for en uge udregnes for 7 apoteker lokaliseret med 5 i hovedstadsområdet, et i Odense og et i Århus. Dette procenttal sammenholdes med det procentvise antal af fejludleveringer for de samme 7 apoteker i en periode over gennemsnitligt 13 måneder. Resultater 9,26% af alle indkomne recepter for perioden var håndskrevne recepter og 29,63% af alle fejludleveringer var relateret til håndskrevne recepter. Analysen kom frem til, at der forholdsmæssigt sker 3,2 gange flere fejludleveringer, hvor recepten er en håndskreven recept i forhold til maskinskrevne recepter. Konklusion Der sker for mange fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter. En mulig løsning på problemet er at fremskynde udfasningen af håndskrevne recepter ved at pålægge et væsentligt gebyr. 2

3 1. Baggrund og problembeskrivelse Vi skal ikke mange år tilbage før det meste skriftlige kommunikation foregik vha. håndskrift og folk var vant til at læse og skrive håndskrift. Siden skrivemaskinernes og EDB ens indtog har dette dog ændret sig markant og den primære skriftlige kommunikation er i dag maskinskrift. Recepter er også i stigende grad blevet maskinskrevne, men det er stadig omkring 9 %[vide infra] af alle recepter der skrives i hånden. Læger er notorisk kendte for at skrive ulæseligt og et spørgsmål man som farmaceutstuderende ofte bliver stillet er, om man bliver undervist i at læse læge-kragetæer. Implicit i spørgsmålet ligger muligvis spørgerens usikkerhed om, hvorvidt lægerne skriver så ulæseligt, at det risikerer at gå ud over patientsikkerheden på apotekerne. I de seneste år er der sat øget fokus på patientsikkerhed, og i år 2003 blev der fra regeringens side udstedt en lov omhandlende patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen med stadfæstelse 1. januar Loven omhandler indberetning af utilsigtede hændelser på landets sygehuse, hvor det på baggrund af indberettede oplysninger ønskes at forbedre patientsikkerheden. Denne lov er i dag en del af sundhedsloven [1]. Apotekerforeningen besluttede i forlængelse deraf, at gøre patientsikkerhed til tema for landets apoteker i år 2004 og Da en stor del af apotekets arbejdsopgaver er håndtering af recepter og at informere patienterne om medicinanvendelse, har apoteket en vigtig rolle i forebyggelsen af utilsigtede hændelser, forbedring af compliance og dermed forøgelse af patientsikkerhedsniveauet. Generelt sker der meget få fejl i apoteksleddet af den primære sundhedssektor. Niveauet er på højde med andre brancher, som er betegnet som meget sikre, så som luftfart. Patientklagenævnet har således meget få sager med apoteksfejl[2]. Dette skal dog ikke fritage apoteksvæsenet for konstant at forsøge at forbedre sig og denne rapport forsøger at belyse om der er et problem med patientsikkerheden i forbindelse med de håndskrevne recepter i forhold til de maskinskrevne og i så fald foreslå tiltag for forbedring. 1.1 Definitioner Det er nødvendigt for forståelsen skyld at definere nogle begreber og termer. EDIFACT står for "Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport", der er en global standard for et udvekslingsformat for EDI- 3

4 transaktioner. Standardens udbygning og vedligeholdelse varetages af FN i organisationen CEFACT (Centre for Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport)[4]. I daglig tale er EDIFACT-recepter elektronisk overførte recepter der går fra lægen via Kommunedata til apoteket. Maskinskrevne recepter er recepter, der er skrevet på skrivemaskine eller computer, men i denne rapport vil begrebet ligeledes inkludere EDIFACTrecepter. Håndskrevne recepter dækker over alle recepter, der af lægen er skrevet i hånden. Fejludleveringer er defineret ud fra apotekernes kvalitetshåndbog version 2006, Version efter DS/EN/ISO 9001:2000, hvor fejludleveringer defineres således: Fejl i forbindelse med receptekspedition, hvor lægemidlet er udleveret til kunden. Fejl kan være: Forkert varenummer, forkert mængde, forkert etiket (navn, dosering, indikation), forkert kunde eller forkert doseringskort. Compliance er patientens egen kontrol af sin medicinske behandling også kaldet medicinefterlevelse. Tager patienten overhovedet sin medicin? Tages den på det rigtige tidspunkt? Tages den korrekt? 1.2 Emneafgrænsning Den medicinske behandling af en patient bliver påvirket af forskellige menneskelige faktorer. Nedenstående model viser i grove træk disse overordnede faktorer, som kan påvirke patientsikkerheden. Figur 1, De 4 potentielle fejlkilder i et behandlingsforløb i primærsektoren 1. Patienten kontakter lægen og fortæller sin anamnese. - Fortæller patienten om sine symptomer, så lægen kan forstå det og fortæller patienten om alle sine symptomer? 4

5 2. Lægen diagnosticerer og udskriver en recept på et lægemiddel til behandling på baggrund af patientens anamnese og sin vurdering af patientens fysiske / psykiske tilstand. - Er det en god behandling til den pågældende patient? - Får lægen spurgt om det væsentlige og foretages de nødvendige undersøgelser? - Udfyldes recepten korrekt? 3. Apoteket modtager og aflæser recepten og udleverer det pågældende lægemiddel til patienten med tilhørende information. - Aflæser apoteket recepten korrekt? - Bliver evt. fejl rettet? - Udleverer apoteket det rigtige lægemiddel til den rigtige patient med den nødvendige information? - Hvis det er en pårørende, der henter medicinen, når informationen så videre ud til patienten? 4. Patienten modtager lægemidlet. - Compliance: Tager patienten medicinen, som lægen har anført og som apoteket har rådgivet om? Det emne som dette projekt sætter fokus på, er informationsudvekslingen mellem lægen og apoteket, altså trin 2 til 3 i den viste model. Informationsudvekslingen sker via recepter, men disse er ikke altid udfyldt optimalt. Det skønnes, at landets apoteker hvert år fanger recepter med fejl eller mangler [3,5]. 1.3 Formål og målgruppe Formålet er at belyse problemstillingen med fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter og foreslå tiltag til forbedring af problemet. Målgruppen er primært sundhedspolitikerne samt lægerne, der udsteder håndskrevne recepter. Den sekundære målgruppe er apotekspersonalet. 1.4 Problemstilling Bliver patientsikkerheden kompromitteret når lægerne skriver en håndskreven recept frem for en maskinskrevet recept? 1.5 Problemformulering Hvor stort er omfanget af fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter i forhold til omfanget af fejludleveringer relateret til maskinskrevne recepter? Hvorledes kan et eventuelt problem udbedres? 5

6 1.6 Valg af metoder til dataindsamling Der ønskes en retroperspektivistisk, kvantitativ undersøgelse med fastsatte målekriterier. Undersøgelsen er statisk, dvs. den giver et øjebliksbillede af problemet. Af tidsmæssige årsager er det ikke muligt at foretage en fornuftig dynamisk undersøgelse, da der ikke kan følges et forløb over en længere periode. Ligeledes, af tidsmæssige årsager, er alvoren af fejlene ikke blevet undersøgt, ej heller om fejlen er direkte relateret til håndskriften, altså om fejlen ligger i aflæsningen hos apoteket eller i udstedelsen hos lægen. Dataindsamlingen er fastsat efter ønske om at indsamle så mange dataenheder som muligt og stadigvæk have tid til at analysere de opnåede informationer. For at undgå et alt for omfattende analytisk arbejde er analysen af recepterne og fejludleveringerne afgrænset til optælling af samlet antal recepter og antallet af håndskrevne recepter over en periode. Antallet af fejludleveringer er ligeledes opgjort over en periode, men typen af fejl er ikke medtaget, blot om det er en håndskreven eller maskinskrevet recept. Dette er ligeledes gjort for at få flere samarbejdspartnere på andre apoteker til at assistere med data fra deres apoteker og dermed opnå større data-mængde. Samarbejdspartnerne blev bedt om at opgøre antallet af recepter og herunder antallet af håndskrevne recepter for en valgfri uge i foråret De blev ligeledes bedt om at opgøre antallet af fejludleveringer for det foregående år (2005). Årsagen til at der blev optalt fejl over et år og ikke en uge, som antallet af recepter, er at der ikke er en tilstrækkelig mængde fejl på en uge til at give et signifikant resultat. Nogle samarbejdsapoteker indsamlede fejludleveringer for lidt længere eller lidt kortere tid end et år, i gennemsnit 13,2 måneder. Da vi arbejder med forholdet mellem de forskellige recepttyper er perioden ikke så relevant og der udregnes derfor for en periode på 13 måneder i statistikafsnittet. Forfatterne har analyseret recepter for en periode på en måned for at vurdere om en uge ville kunne antages at være repræsentativ for det samlede antal indkomne recepter. For at få et indtryk af apotekspersonalets syn på håndskrevne recepter set i forhold til maskinskrevne recepter, blev det foretaget en mindre spørgeskemaundersøgelse på Christianshavns apotek (bilag 7.1). 6

7 2. Resultater. På forfatternes apotek blev der først undersøgt data for en uge og derefter for en måned og det procentvise antal af håndskrevne recepter var hhv. 10% og 10,05% og dermed tillades det at konkludere at en uges indsamling er repræsentativ for en måneds procentvise antal af håndskrevne recepter afleveret på et apotek. Det er forfatternes skøn, at dette tal ligeledes er repræsentativt for et år og dermed sammenligneligt med antallet af fejludleveringer over et år. Der blev i alt indsamlet data fra 7 apoteker over en uge i foråret Apotekerne var fordelt med 1 apotek i Jylland (Århus), 1 apotek på Fyn (Odense) og de resterende 5 i Stor-københavn. Data fra de 7 apoteker er vedlagt som bilag. Disse data blev poolede og det samlede resultat viste at 9,26% af de indkomne recepter i de undersøgte uger var håndskrevne, men at 29,63% af alle de fejludleveringer, der forekommer i løbet af et år er relateret til en håndskreven recept. Dette betyder at der forholdsvis er 3,15 gange større risiko for en fejludlevering når recepten er håndskreven end når den er maskinskreven (se tabel 1). Poolede data fra apotekerne Antal recepter i alt 9907 Antal håndskrevne 917 Procentvis 9,26 % Fejludleveringer i alt 243 Håndskrevne fejl 72 Procentvis 29,63 % Håndskrevne recepter udgør: 29,63 % af fejludleveringerne Håndskrevne recepter udgør: 9,26 % af alle udleveringer Det relative forhold er derfor: 3,2 Tabel 1, Poolede data fra 7 apoteker 7

8 2.1 Statistik Statistik på poolede data, Z test med 0,01 signifikans niveau beregnet over én måned: Antal fejludleveringer pr. 13 måneder = 243 Antal fejludleveringer pr. 13 måneder på håndskrevne recepter = 72 = 5,54 pr.måned = X 1 Antal fejludleveringer pr. 13 måneder på maskinskrevne recepter = = 171 = 13,15 pr.måned = X 2 På et år er der 52 uger og 12 måneder, hvilket betyder at der er 4,33 uger pr måned. Antal recepter pr. måned = 9907 * 4,33 uger = Antal håndskrevne recepter pr. måned = 917 * 4,33 uger =3970 = n 1 Antal maskinskrevne recepter pr.måned = = = n 2 Nul-hypotese p 1 = p 2 Alternativ hypotese p 1 > p 2 (at sandsynligheden er større for fejludlevering ved håndskreven recept) Signifikans niveau = 0,01 Nulhypotesen forkastes såfremt Z > 2,326 p^ = (5,54+13,15) / ( ) = 4,36*10-4 Z beregnes til 3,04, dvs nulhypotesen forkastes idet Z > 2,33, det kan dermed konkluderes at sandsynligheden for fejludleveringer på håndskrevne recepter er signifikant større end sandsynligheden for fejludleveringer på maskinskrevne recepter. 8

9 2.2 Visuel fremstilling af resultaterne Fordeling af recepter Håndskrevne recepter Antal maskinskrevne recepter Figur 2, Visuel fremstilling af forholdet mellem antallet af håndskrevne og maskinskrevne recepter Fordeling af fejludleveringer Fejludleveringer på håndskrevne recepter Fejludleveringer på maskinskrevne recepter Figur 3, Visuel fremstilling af forholdet mellem antallet af fejludleveringer relateret til de to grupper recepter 9

10 2.3 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse blev besvaret af 6 apoteksansatte og 5 af de 6 svarede, at de brugte længere tid mens en enkelt svarede meget længere tid. Halvdelen (3) af personalet svarede, at de var mere usikre ved taksering af en håndskreven recept mens den anden halvdel hverken var mere eller mindre usikker. 4 af de ansatte svarede, at de foretrækker at modtage en maskinskreven recept og de sidste to var ligeglade med receptformen. 3. Diskussion Analysen blev foretaget på de 7 nævnte apoteker lokaliseret med 5 i hovedstadsområdet, et i Odense og et i Århus. Hvorvidt demografien i disse 3 største danske byer er repræsentativ for hele det danske apoteksvæsen kan naturligvis diskuteres. Det kan hævdes, at idet alle apotekerne ligger forholdsvis tæt på sygehuse, vil apotekerne muligvis få en større andel håndskrevne recepter end landapotekerne, da sygehuslæger har en større tendens til at skrive i hånden end de praktiserende læger [4]. Det ville have været ønskeligt med en bredere demografisk analyse, men hvorvidt resultatet ville være meget anderledes er usikkert og forfatterne tillader sig derfor at generalisere ud fra de undersøgte apoteker. Resultaterne viser en signifikant forskel i antallet af fejludleveringer relateret til håndskrevne recepter i forhold til maskinskrevne recepter. Der vil teoretisk være 3,2 gange større risiko for en fejludlevering ved indlevering af en håndskreven recept i forhold til en maskinskreven. En af årsagerne kan være, at EDI-FACT recepter nedsætter risikoen for fejltolkning af recepten, da lægens indtastede data ligger til direkte grund for taksering af recepten. Dette nedsætter det tolkningsmæssige arbejde på apoteket og minimerer apotekets risiko for at lave fejl. Da EDI-FACT recepter er indeholdt i de maskinskrevne recepter i denne rapport, vil de sandsynligvis nedsætte antallet af fejludleveringer relateret til de maskinskrevne recepter i forhold til hvis EDI-FACT og maskinskrevne, manuelt afleverede recepter havde været opgjort separat. Dette har imidlertid ikke været muligt dels pga. tiden og dels pga. risikoen for mindre samarbejdsvillighed fra vores samarbejdsapoteker. En anden og mere plausibel årsag er læsbarheden og kvaliteten af de håndskrevne recepter. I en undersøgelse[4] foretaget på Helsingør Axeltorvs apotek i 2004 blev det fundet, at 96% af alle indkomne recepter fra sygehuse i en periode over to måneder, indeholdt en eller flere fejl. Næsten alle recepterne i den undersøgelse var håndskrevne. I 29% af tilfældene var der 10

11 tale om sikkerhedskompromitterende fejl, som manglende dosering, indikation eller oplysninger om lægemidlet. I analysen af recepterne til denne rapport er der fundet adskillige eksempler på ovenstående fejl og mange håndskrevne recepter er svært læsbare. I bekendtgørelse om recepter står der i kapitel 2, 5, stk. 1 [6]: En recept skal affattes tydeligt og letlæseligt. Den må ikke indeholde forkortelser eller tegn, som gør forståelsen tvivlsom eller afhængig af aftaler mellem receptudsteder og apoteket. Fokuseres der på håndskrevne recepter er dette oftere undtagelsen end reglen, viser undersøgelsen fra 2004, og i nærværende undersøgelse er der vist at risikoen for en fejludlevering er over 3 gange større når lægen vælger at skrive i hånden. Som nævnt i indledningen af denne rapport er samfundet gået fra at være vant til håndskrift til at være mere vant til maskinskrift og i takt med at den maskinskrivende generation gradvist overtager jobbene på apotekerne må det formodes, at risikoen for fejltolkning af håndskrevne recepter øges. Generationsskiftet gør sig naturligvis også gældende hos lægerne, men spørgsmålet er, om ikke patientsikkerheden bør veje tungere og de håndskrevne recepter udfases hurtigere end ved naturligt generationsskifte. Det bør i dag være muligt for alle læger at skrive en maskinskreven recept, men der kan naturligvis forekomme nødsituationer, hvor en håndskreven recept er nødvendig. En måde man kunne regulere dette på var, som ved en telefonrecept, at pålægge et gebyr for en håndskreven recept. Dette gebyr bør dog være højere end ved telefonrecepter, da det ellers vil have minimal effekt. Formålet hermed er, at lægge et forbrugerpres på lægerne for at få dem til at skrive maskinskrevne recepter. Et gebyr kan retfærdigeres, da det dels højner patientsikkerheden, men ligeledes da det er en ekstra arbejdsbyrde for apotekspersonalet at skulle læse og ofte tolke en dårligt skrevet håndskreven recept. I en kort spørgeskemaundersøgelse på Christianshavns apotek, gav størstedelen af personalet udtryk for, at de brugte længere tid på en håndskreven recept og at de følte mere sig mere usikre i forhold til at lave fejl. En håndskreven recept kræver på Christianshavns apotek i dag mindst 2 kvalificerede medarbejdere, da der er indført dobbeltkontrol på håndskrevne recepter. 11

12 4. Konklusion Der indgår ca. 9,25% håndskrevne recepter på de undersøgte apoteker, som repræsenterer Sjælland, Jylland og Fyn. Af alle fejludleveringer er lidt under 29,63% relateret til en håndskreven recept. Der er altså omkring 3 gange større risiko for en fejludlevering når recepten er skrevet i hånden og håndskrevne recepter er derfor en unødig trussel mod patientsikkerheden. Det foreslås, at håndskrevne recepter udfases hurtigt og kun bør benyttes i nødstilfælde, da teknikken i dag gør det muligt for alle læger at benytte maskinskrevne recepter og det derfor er en unødig fejlkilde. 12

13 5. Referencer 1 Sundhedsloven LOV nr. 546 af 24/06/2005 kapitel 61 2 P. Knudsen et al. Apotekets forebyggelse af fejl Kortlægning og aggregerede kerneårsagsanalyser, Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og Dansk selskab for patientsikkerhed, juni opdateret 2/2-2004, sidst set 5/ sidst set 19/ U. Hostrup og M. Larsen, Undersøgelse af omfang og type af fejl på recepter fra sygehuse modtaget på Helsingør Axeltorvs apotek, 2004, DFU 6 Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 738 af 2/ om recepter, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 336 af 10/

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Evidensrapport 1. Distribution og receptekspedition. Version

Evidensrapport 1. Distribution og receptekspedition. Version Evidensrapport 1 Distribution og receptekspedition Version 2.2-2004 Evidensrapport 1 Distribution og receptekspedition Version 2.2-2004 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2004 Evidensrapport

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Kerneårsagsanalyse - illustreret med et eksempel Kerneårsagsanalyse Ved en kerneårsagsanalyse analyseres en utilsigtet hændelse

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale.

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale. Side 1 af 5 Bilag 4 Begrebsliste Begrebslisten, der er tilknyttet hele sættet af akkrediteringsstandarder, er udarbejdet for at sikre en fælles forståelse af de anvendte begreber og ord og svarer til anvendelsen

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Fejl og mangler på recepter udstedt af Region Hovedstadens hospitalslæger Juni 2011

Fejl og mangler på recepter udstedt af Region Hovedstadens hospitalslæger Juni 2011 Fejl og mangler på recepter udstedt af Region Hovedstadens hospitalslæger Juni 2011 Danmarks Apotekerforening Fejl og mangler på recepter udstedt fra Region Hovedstadens hospitalslæger Juni 2011 Tina Hoby

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks - personale.

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks - personale. Bilag 3 Begrebsliste Begrebslisten, der er tilknyttet hele sættet af akkrediteringsstandarder, er udarbejdet for at sikre en fælles forståelse af de anvendte begreber og ord og svarer til anvendelsen i

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår

Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn- og ansættelsesvilkår Socialudvalget B 129 - Bilag 12 Offentligt Dokument oprettet: 8. maj 2007 Denne version: 9. maj 2007 Sag 07/455 Dok. 2036/07 /KP Notat om hjælpeordninger - om de ansatte i hjælpeordninger og deres løn-

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde

Patientsikkerhed i primærsektoren. Patientsikkerhed i primærsektoren. 1. møde Patientsikkerhed i primærsektoren Patientsikkerhed i primærsektoren 1. møde Dagsorden 1. Baggrunden for møderækken a. introduktion til projektet b. gennemgang af forløb for møderne og deltagernes roller

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning

APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER. Rapportsammenfatning APOTEKETS FOREBYGGELSE AF FEJL KORTLÆGNING OG AGGREGEREDE KERNEÅRSAGSANALYSER Rapportsammenfatning Danmarks Apotekerforening, Pharmakon og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, juni 2005 Apotekets forebyggelse

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Projektansvarlig: Farmakonom Bodil Bonde Axel I samarbejde med Farmakonom Tina Skov Jepsen Haderslev Hjorte Apotek Juni 2013 Resume I

Læs mere

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4

Økonomisk baseline. Offentligt udbud 2015 vedr. medicinhåndtering Nopii Bilag 4 Økonomisk baseline Formålet med den økonomiske baseline er at fremvise de økonomiske aspekter af medicinhåndteringen i kommunerne. I afsnittet beskrives de kommunale ressourcer tid og udgifter - forbundet

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater

Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen. Gennemgang af resultater Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen Gennemgang af resultater UNI C 24 juni 2009 Undersøgelse af linjefagsdækningen Gennemgang af resultater UNI C 24. juni 2009 Af Lone Juul Hune Direkte tlf.:

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Disposition Lægemiddelrelaterede problemer Medicinhåndtering og udfordringer Compliance i

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25.

Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25. Hjemmeopgave Basal statistik for lægevidenskabelige forskere, forår 2014 Udleveret 4. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (25.-27 marts) Garvey et al. interesserer sig for sammenhængen mellem

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Sundhedsvæsenets opbygning

Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenets opbygning Sundhedsvæsenet I Danmark har alle lige adgang til at benytte sundhedsvæsenets ydelser. Man kan i Danmark benytte sundhedsvæsenets ydelser uanset ens økonomiske situation. Også

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Manglende recepter hvad er årsagen og giver det risiko for non-compliance?

Manglende recepter hvad er årsagen og giver det risiko for non-compliance? 2017 Manglende recepter hvad er årsagen og giver det risiko for non-compliance? Majbritt Hvilsom & Susanne Nielsen Skibby apotek 27-04-2017 0 ndhold Resume... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering...

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Til: Fra Bivirkningsrådet Mette Svenning Larsen Kopi til: Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Introduktion Eltroxin er et lægemiddel, som har været godkendt i Danmark siden 1955. Det er godkendt

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 014 Karsten Juul TEST 1 StikprÅver... 1 1.1 Hvad er populationen?... 1 1. Hvad er stikpråven?... 1 1.3 Systematiske fejl ved valg af stikpråven.... 1 1.4 TilfÇldige fejl

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn

Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Indberetning af vildtudbytte for jagtsæsonen 2014/15 første sæson med reglen om vildtudbytte før jagttegn Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. maj 2016 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere