Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. Hoved søgeord: Smerter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. Hoved søgeord: Smerter."

Transkript

1 Titel Søgeord Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. Hoved søgeord: Smerter. Andre søgeord: Nyfødte børn, børn, stiksmerter, smertelindring, lokalbedøvende creme/gel. Arbejdsgruppe Edel Landkildehus, sygeplejerske, Børneafdelingen afsnit A7, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson e mail: tlf Mette Strømfeldt Lind, Intensiv sygeplejerske, Cand cur, RN, MHS, Specialeansvarlig / Clinical Nursing Specialist. Børneafdelingen, intensiv afsnit A5 Aarhus Universitetshospital. Claus Sixtus Jensen, MHSc/Nurs Udviklingsansvarlig sygeplejerske/staff Development Nurse, Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Under arbejdsprocessen har der været dialog med bioanalytikerne, Aarhus Universitetshospital. Ligeledes har følgende været konsulenter: Overlæge Jesper Vandborg Bjerre, Børneafdelingen afsnit A7, Aarhus Universitetshospital. Farmaceut Jette Lyngholm Nielsen, Apoteket Aarhus Universitetshospital. Kirsten Jensen, Fuldmægtig/ Biblioteksassistent. Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek/ Medical Library. Vennelyst Boulevard 4. DK Aarhus C Vejleder: Karen Vestergård Andersen Sygeplejerske. Cand. San, ph D., Adjunkt Aarhus Universitetshospital. Godkendelse Godkendt af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer, efter intern og ekstern bedømmelse.

2 Den kliniske retningslinje er kvalitetsvurderet i henhold til retningslinjer fastlagt af centrets Videnskabelige Råd og vedtaget af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer. (www.kliniskeretningslinjer.dk/godkendelsesprocedurer ) Dato Godkendt dato: Revisions dato: Ophørs dato: Bedømt af Den kliniske retningslinje lever op til kvalitetsniveauet for kliniske retningslinjer, som er beskrevet af Center for Kliniske Retningslinjer. Bedømmelsen er foretaget både internt og eksternt og ved en offentlig høring. Bedømmelsesprocessen er beskrevet på: Målgruppe Den kliniske retningslinje henvender sig til sundhedspersonale, der er involveret i stikprocedurer hos børn, såsom sygeplejersker, sosu assistenter, hospitals læger, praktiserende læger og sundhedsplejersker. Resumé Resumé Baggrund Her følger et resumé af den kliniske retningslinje. Se desuden bilag 1 for resumé. Problemstilling. Børn der, udsættes for unødige smerter har risiko for senfølger, såsom uhensigtsmæssig adfærd overfor smerter senere i livet, samt varige skader i form af hospitalsangst, nålefobi og tab af tillid til forældre og sundheds personale. Desuden kan der senere i voksenlivet opstå en uvilje mod at blive bloddonor og at modtage sundhedsmæssig behandling. Patientgruppe: Børn fra 3 måneder til 15 år. Resumé Formål Resumé Anbefalinger At forebygge og reducere smerter ved stikprocedurer, med anvendelse af lokalbedøvende creme/gel, hos børn fra 3 måneder til 15 år. Anbefaling: Alle børn, 3 måneder til 15 år, bør tilbydes Tetracain gel 4% før alle stikprocedurer, som 1. valg (Ia,A,11). Alle børn, 3 måneder til 15 år bør tilbydes

3 Resumé Indikatorer Baggrund Lidocain/Prilocain creme 5% før alle stikprocedurer som 2. valg, hvis det ikke er muligt at få adgang til Tetracain gel 4%(Ia,A,11). Indikatorer (standard angivet i %): 1. Andel af børn der profylaktisk smertelindres med lokalbedøvende creme /gel før alle stikprocedurer (95%). 2. Andel af sundhedsfagligt personale, der er oplært i at forebygge stiksmerter med lokalbedøvende creme/gel hos børn (98%). Dokumentation: Journalen efter hver stikprocedure. Plan for auditering: Ad (1): Hver 6. måned udføres stikprøvekontrol af sygepleje journaler/tjeklister.( jævnfør Den Danske Kvalitetsmodel, Indledning og Bilag 2 (15). Ad (2): Hver 3. måned foretages kontinuerlig dataindsamling til opgørelse af tilfældige nyansatte i henhold til indikator 2, eksempelvis via nyansattes oplærings- og introduktionsprogrammer. Indledning. Børns opfattelse og følelsesmæssige reaktioner på smerter har været i fokus de seneste årtier (1,2). Herunder også den kortvarige invasive smerte, som stikprocedurer henregnes til. Begrundelsen for at smertelindre børn før en smertefuld stikprocedure fordrer nogle etiske overvejelser, fordi børn, især nyfødte børn, er sårbare og ganske overladt til sundhedspersonalets eller forældrenes overvejelser, beslutninger og handlinger (3,4). En rundringning til fire børneafdelinger i Danmark viste, at der overvejende anvendes Lidocain/Prilocain creme 5% til lokalbedøvelse af huden før en stikprocedure. På enkelte af disse børneafdelinger anvendes i akutte situationer en kutan spray. I 1980 blev Lidocain/Prilocain 5% creme markedsført som en revolutionerende mulighed for profylaktisk at smertelindre børn ved stikprocedurer(5,6). Dette produkt har en applikationstid på 60 minutter, hvilket er uhensigtsmæssig i en akut situation. Ved søgning i Lægemiddelstyrelsens produktresuméer findes et medicinsk plaster, som er godkendt, men ikke markedsført i Danmark, indeholdende 70 mg Lidocain og 70 mg Tetracain. Dette plaster indeholder en

4 varmekomponent, som kan nå en maksimal temperatur på 40 grader celcius. Dette præparat er sparsomt undersøgt hos børn, og vil derfor ikke blive yderligere behandlet (7). Nogle børneafdelinger anvender en kutan spray indeholdende Lidocain 10 mg/dosis i akutte situationer. Dette middel er beregnet til anvendelse på slimhinder, og vil derfor ikke blive behandlet yderligere (8). I de følgende årtier blev der i udlandet udviklet adskillige cremer, gel og spray, for at forkorte applikationstiden, såsom anvendelse af elektrisk strøm, laser og ultralyd (9). Fælles for disse er, at de ikke forhandles/anvendes i Danmark. Tetracain gel 4% optræder i litteraturen som et potent smertestillende middel ved stikprocedurer med en applikationstid på 30 minutter ved blodprøvetagning og 45 minutter ved anlæggelse af intravenøs adgang. Dette præparat er desuden vasodilaterende og er derfor anvendelig i en akut situation. Kan anvendes til børn fra 1 måned gammel (10,11). Problemstilling. Den telefoniske rundringning til fire børneafdelinger i Danmark viser altså, at man overvejende anvender et smertelindrende produkt uden kendskab til nye forskningsresultater vedrørende smerteprofylakse/lindring ved stikprocedurer, såsom anvendelse af bl.a. Tetracain gel 4%. Børn udsættes børn derfor potentielt for unødige smerter og risiko for senfølger, såsom uhensigtsmæssig adfærd overfor smerter senere i livet, samt varige skader i form af hospitalsangst, nålefobi og tab af tillid til forældre og sundheds personale. Desuden kan der senere i voksenlivet opstå en uvilje mod at blive bloddonorer og at modtage sundhedsmæssig behandling. (11,12,13). Det synes altså yderst relevant at udarbejde en klinisk retningslinje indenfor dette område, med henblik på, at sikre at børn tilbydes den bedste tilgængelige forebyggende smertelindring. Forekomst. I Danmark 2010 er der hospitalsbehandlede børn fra 0-15 år, og hospitalsindlæggelser af børn fra 0-15 år (14). Et studie refererer til, hvor mange invasive procedurer

5 indlagte børn var udsat for. Der var tale om 54 børn med en gestations alder fra uger, som oplevede invasive procedurer i deres indlæggelsesperiode (12). Fra egen praksis er det ikke ualmindeligt, at børnene får taget blodprøver flere gange dagligt. Den Danske Kvalitetsmodel påpeger, at der inden for neonatalogien og pædiatrien bør udarbejdes en struktureret og evidensbaseret vejledning ved smertebehandling af børn (. Jævnfør Smertevurdering og behandling (5/5)) (15), hvorfor behovet for en klinisk retningslinje indenfor området ikke blot udspringer fra praksis, men også er et sundhedspolitisk krav. Barneperspektivet. Det er i sagens natur ikke muligt at finde studier omhandlende de små børns oplevelser af den smerteprofylakse og smertelindring der tilbydes i sundhedsvæsenet. Børnene er ganske afhængige af sundhedspersonalets viden og anvendelse af samme i relation til forebyggelse/lindring af stiksmerte. Større børn kan udtrykke deres oplevelser af smerter ved stikprocedurer både verbalt og igennem tegninger (16,17,18,19). Forældreperspektivet. Undladelse af smerteprofylakse/smertelindring hos børn der udsættes for stikprocedurer kan opleves af forældrene som en konsekvens af manglende viden hos sundhedspersonalet, samt manglende forståelse og respekt for barnets integritet(3,4). Tilstedeværelse af en eller begge forældre eller anden omsorgsperson, som trøster og afleder barnet på forskellig vis i forbindelse med stikprocedurer, anses som implicit i omsorgen for barnet, og vil ikke blive belyst særskilt i denne retningslinje. Virkningsmekanisme ved Lidocain/Prilocain creme 5%. Lidocain/Prilocain creme 5% er en olie-i-vand emulsion, og er en blanding af lidocain base og prilocain base i forholdet 1:1, som er flydende ved stuetemperatur. Lidocain/Prilocain creme 5% har været kendt, forhandlet og anvendt siden 1980 i Danmark. Denne

6 creme har en applikationstid på 60 minutter under okklusionsforbinding og er bifasisk, hvilket vil sige, at der først sker en vasokonstriktion og dernæst en vasodilation. Derfor er det nødvendigt, når den anvendes i forbindelse med blodprøvetagning eller anlæggelse af intravenøs adgang, at der ventes yderligere minutter efter at cremen er fjernet inden proceduren påbegyndes for lettere at finde blodåren. Dette produkt findes både som creme og plastre, og er ikke recept pligtig(20). Virkningsmekanisme ved Tetracain gel 4%. Tetracain gel 4% består af en 4% tetracain base i en vandig gel, som er stabiliserende og nedsætter smeltepunktet fra grader celcius. Ved applikationen sker der en ændring fra solide partikler til fedtperler med en stor penetrerende effekt, hvilket giver en god overflade bedøvelse. Selv små doser af stoffet giver en hurtig virkning med en langtidseffekt. Applikationstiden er 30 minutter ved venepunktur og 45 minutter ved dropanlæggelse under okklusionsforbinding. Dette præperat er vasodilaterende og derfor kan der stikkes umiddelbart efter fjernelse af gel. Tetracain gel 4% har været kendt i udlandet siden 1990, men er ikke markedsført i Danmark. Efter ansøgning kan Lægemiddelstyrelsen give udleveringstilladelse både til primær og sekundær sundhedstjeneste. (10). Patientgruppe. Patientgruppen i denne retningslinje er børn fra 3 måneder til 15 år. Definitioner. Stikprocedurer: Stikprocedure i denne kliniske retningslinje defineres som en penetrering af huden med en nål og omhandler følgende procedurer: venepunktur, lumbalpunktur, blærepunktur, punktur af en central veneport, anlæggelse af intravenøs adgang, vaccinationer, subkutan injektion, intramuskulær injektion. (21,22,23,24,25) I denne retningslinje er hælstik ikke medtaget, da lokalbedøvende creme/gel ikke afhjælper

7 denne smerte(10, 20). Huden: Huden er opbygget af tre lag, epidermis, dermis og hypodermis. Huden har adskillige funktioner. I denne retningslinje er interessen koncentreret om huden som føleorgan idet lokalbedøvende lægemidler reversibelt blokerer nerveledningen ved at binde sig til Na+kanaler i nervecellens membran(10,20). Da det mature barns hud er fuldt udviklet ved fødselen (26,27) antages det, at lokalbedøvende creme/gel også kan anvendes til smerteprofylakse ved blærepunktur, lumbalpunktur og anlæggelse af nål i central veneport., vaccinationer og injektioner udover blodprøvetagning og anlæggelse intravenøs adgang. (21,22,23,24,25). Smerte: International Association for Study of Pain (IASP) har formuleret en overordnet definition på smerte: An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage ( 28). Smerte er et subjektivt symptom. Smerter inddeles i akutte, kroniske og maligne smerter. I denne sammenhæng fokuseres på forebyggelse og lindring af akutte stiksmerter hos børn (11). Formål Metode At forebygge og reducere smerter ved stikprocedurer, med anvendelse af lokalbedøvende creme/gel, børn fra 3 måneder til 15 år, således at børn ikke udsættes unødigt for smerte og risikoen for senfølger heraf reduceres. Fokuserede spørgsmål: Hvilken evidens er der for at Tetracain gel 4% virker profylaktisk smertelindrende ved stikprocedurer hos børn, sammenlignet med Lidocain/Prilocain creme 5%? Strategi for litteratursøgning:

8 Inklusionskriterier: Patientpopulation: Børn 3 måneder til 15 år. Litteraturtyper: Publikationer med evidensniveau A: Metaanalyser, systematiske oversigter og randomiserede kontrollerede studier. Kliniske nøgleområder: Omhandler sammenligning og effekten af Lidocain/Prilocain creme 5% og Tetracain gel 4% på stikprocedurer. Stikprocedurer indgår. Studiedesign, intervention er beskrevet og vurderet statistisk. Eksklusionskriterier: Artikler hvis formål faldt udenfor det fokuserede spørgsmål. Artikler på andre sprog end dansk, norsk, svensk og engelsk. Systematisk litteratursøgning: Litteratursøgningen er påbegyndt marts 2011 og afsluttet juni Der blev foretaget systematisk søgning i følgende databaser: PubMed, Trip, Embase, Cinahl, Scopus, The Joanna Briggs Institute, og The Cochrane Library januar Desuden er der anvendt håndsøgning. Litteratursøgningen er foretaget fra år 2000 til Se bilag 3 for søgeprotokol.

9 MESH-termer og fritekst ord: Vaccination or Immunization Programs or Punctures or Spinal Puncture or Bladder Puncture or Venipuncture or Phlebotomy or Catheters, Indwelling or injections Intra Arterial or injections Subcutaneous or injections Intramuscular or Catheterization or Heel Prick. And. Pain or Pain relief. And. Tetracaine 4% or Lidocaine/Prilocaine 5%. And. Infant Newborn or Infant or Child or child Preschool or Adolescent. De anvendte MESH ord og fritekst ord kombineres med and og or som anført. Således er søgningen foretaget i alle ovennævnte databaser, undtaget The Joanna Briggs Institute, hvor søgeordene Children, Pain, Venipuncture er anvendt for at få en præcis søgning. Udvælgelse af litteratur: Søgningen i databaserne resulterede i 361 hits. Ud fra titlen kunne 148 abstracts ekskluderes, og de resterende 213 abstracts blev læst igennem. I den proces blev 208 abstracts ekskluderet. I denne initiale udskillelsesproces blev studier ekskluderet hvis de ikke levede op til in- og eksklusionskriterierne eller det fokuserede spørgsmål. De sidste 5 artikler blev rekvireret i fuld længde og gennemlæst og Ud fra håndsøgning i referencelister blev yderligere 1 artikel rekvireret og gennemlæst. De 6 artikler blev kritisk vurderet vha. chechlister fra SfR og uafhængigt vurderet af arbejdsgruppen 3 medlemmer. Alle 3 medlemmer af arbejdsgruppen var enige om bedømmelserne, hvorfor 4. part ikke blev inddraget. Fem artikler blev ekskluderet og 1 studie blev inkluderet (se bilag 4 for flowchart). Det inkluderede studie er et Cochrane Review og danne baggrund for denne kliniske retningslinjes anbefaling.

10 Ekskluderet materiale: Tre artikler er metaanalyser, som analyserer de samme artikler som indgår i det systematiske Cochrane Review (6,29,30). To artikler er randomiserede kontrollerede undersøgelser, hvor formålet ikke fuldstændigt matcher det fokuserede spørgsmål. Desuden er der nogle metodiske svagheder, såsom applikationstiden på de 2 undersøgte præparater (31,32). Opbygning af retningslinjen: Retningslinjen er bygget op på baggrund af litteratur med evidensniveau A. Udvælgelse af litteraturen, formuleringen af anbefalingerne og udvælgelse af indikatorer og standarder blev opnået ved konsensus i gruppen (33). 1 Systematisk Cochrane Review vurderes egnet til retningslinjen, og danner grundlag for anbefalingen. Litteratur gennemgang Hvilken evidens er der for at Tetracain gel 4% virker profylaktisk smertelindrende ved stikprocedurer hos børn, sammenlignet med Lidocain/Prilocain creme 5%? Effekten ved anvendelse af lokalbedøvende creme/gel i forbindelse med stikprocedurer: I 2010 blev et opdateret Cochrane Review publiceret (11). Der indgår 534 børn fra 3 måneder til 15 år, som konkluderer på baggrund af meta-analyser fra 6 randomiserede kontrollerede studier, at selvom Lidocain/Prilocain creme 5% er en effektiv lokalbedøvende creme, er der signifikant forskel i favør til Tetracain gel 4% til at undgå / lindre smerter ved stikprocedurer.(11,ia). Ovennævnte review undersøger følgende: 1. Den bedøvende effekt ved nålestik ved

11 sammenligning af Lidocain/Prilocain creme 5% og Tetracain gel 4%. 2. Udførelse af nålestikket, når der var anvendt enten Lidocain/Prilocain 5% eller Tetracain gel 4%. 3. Uønskede bivirkninger opstået ved anvendelse af dels Lidocain/Prilocain creme 5% dels Tetracain gel 4%. Ad. 1. Tetracaine gel 4% har en signifikant bedre effekt end Lidocain/Prilocaine creme 5%. Der blev foretaget 10 analyser i forhold til smertescoringer af forskellig karakter. Vurderingerne inkluderede selvrapporterede smerte, observeret smerte, smerte ved cannulering, smerte ved udifferentieret nåleprocedure, smerte i forhold til kort applikationstid, applikationstid imellem min. samt smerter i forhold til rekommanderet applikationstid. Sammenligningen blev dikotomiseret i smerte/ikke smerte, relative risk (RR), og P værdi<0,05 blev anset for at være statistiske signifikante. (11,Ia). En samlet score af smerter dikotomiseret i smerte/ingen smerte resulterede i at Cochrane review et (11) konkluderede, at der var en signifikant forskel i forhold til at Tetracain gel 4% er at foretrække frem for Lidocain/Prilocain creme 5% i (11,Ia). 5 studier blev inkluderet i denne analyse. Heraf vejede to studier tungest i resultatet, idet 78,6 % af den samlede vurdering lå på disse to studiers resultater. I den selvrapporterende analyse blev Tetracain gel 4% signifikant foretrukket frem for Lidocain/Prilocain creme 5%. I den observerende smerteskala var undersøgelsen ikke signifikant (P<0,23), (11,Ia ). Sammenfatning ad.1. Dette studie viser klart fordelen ved at anvende Tetracain gel 4% frem for Lidocain/Prilocain creme 5%, uanset om applikationstiden er kort, lang eller som rekommanderet fra forhandleren. Tetracain gel 4% er mere effektiv end Lidocain/Prilocain creme 5% i henhold til børnenes selvrapportering, hvad angår

12 evaluering af smerter ved nålestiksprocedurer.(11, Ia). Ad.2. Der var 1 studie ud af 6 som rapporterede data om hvor nemt det var, at udføre nåle indstikket. Derfor foreligger der ikke signifikante forskelle imellem de to undersøgte medicinske stoffer indvirkning på nåleindstik. To studier inkluderede både venepunktur og anlæggelse af intravenøs adgang. Der foreligger ikke adskilte data for disse procedurer. Det er derfor ikke muligt at sammenligne Lidocain/Prilocain creme 5% med Tetracain gel 4%, som smerteprofylakse ved blodprøvetagning (11, Ia). Sammenfatning ad.2. Lidocain/Prilocain creme 5% er bifasisk, dvs. der sker en vasokonstriktion efterfulgt af en fase med vasodilation, hvilket kan forårsage at nåle indstikket ikke bliver så nemt som ved anvendelse af Tetracain gel 4% som virker alene med vasodilation. I inklusionskriterierne fremgår det at nåle indstikket er karakteriseret ved intravenøs cannulation og venepunktur, men flere studier benytter ikke definerede nåleprocedurer. Derfor fremgår det, at der er insufficiente data vedr. venepunktur. (11,Ia). Det må dog antages at en penetrering af huden med en nål må være det samme, hvad enten det drejer sig om venepunktur for at få en blodprøve eller en venepunktur for at få lagt en intravenøs adgang.(11, Ia) Ad.3. Med hensyn til bivirkninger i form af rødme og bleghed/hvidhed kommer 4 studier til det samme resultat. Bleghed/hvidhed på applikationsstedet er forbeholdt Lidocain/Prilocain creme 5%, hvorimod rødme ses på applikationsstedet hvor tetracain gel 4% er anvendt. Et studie omtaler rødme og let kløe ved anvendelse af Tetracain gel 4%, og let rødme ved anvendelse af Lidocain/Prilocain creme 5%. Ligeledes er der et studie der ikke rapporterer bivirkninger ved anvendelse af Lidocain/Prilocain creme 5%. (11,Ia).

13 Sammenfatning ad. 3. Ved begge lokalbedøvende lægemidler kan der forekomme lokal hudirritation. Perspektivering. Det er forfatternes holdning, at alle børn der udsættes for stiksmerter bør smertelindres(11,ia). Men i udarbejdelsen af denne kliniske retningslinje er vi, for nuværende, stødt på nogle forhindringer for at alle børn, både i primærsektor og sekundærsektor, kan få opfyldt kravet om smertelindring før stikprocedurer. Lidocain/Prilocain creme 5% kan købes uden recept i Danmark, hvorimod Tetracain gel 4 % ikke er markedsført i Danmark. Dog kan både primær og sekundær sektor søge Lægemiddelstyrelsen om udleveringstilladelse for Tetracain gel 4%. Det har ikke været muligt at finde evidens for, at Tetracain gel 4% kan anvendes ved alle stikprocedurer, som forfatterne indledningsvis har karakteriseret som penetrering af huden. Forfatterne vælger at anse alle stikprocedurer som sammenlignelige med de undersøgte stikprocedurer i forhold til hudens opbygning. Tetracain gel 4% har kort applikationstid og er vasodilaterende, hvilket gør det muligt at udføre indstikket umiddelbart efter gel en er fjernet. Desuden holder lokalbedøvelsen i lang tid. Der er endvidere ikke fundet skadelige bivirkninger udover kløe og rødme af huden. (11,Ia). På baggrund af den tilgrundliggende evidens vælger forfatterne derfor, at anbefale Tetracain gel 4% som 1. valg som smerteprofylakse ved alle stikprocedurer. Organisatoriske forhindringer. Smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn kan varetages både i primær og sekundær sundhedssektor. Derfor er der ingen organisatoriske forhindringer, som gør at børn ikke tilbydes smerteprofylakse ved stikprocedurer (11,Ia). Økonomiske forhindringer. Prisen påtetracain gel 4% er højere end på Lidocain/Prilocain creme 5%. Merforbrug af nåle,

14 okklusionsforbindinger og den almindelige praksis med at applikere Lidocain/Prilocain creme 5% på flere steder for at sikre at kunne ramme en vene pga. vasokonstriktionen skal også medtages.(11, Ia). Der er ikke for nuværende foretaget en cost- benefit analyse af hvad en ændring i praksis vil betyde økonomisk. Der er blot skitseret nogle overvejelser. En billigere udgave af Lidocain/Prilocain creme 5% findes. Anbefalinger Anbefaling: Alle børn, 3 måneder til 15 år, bør tilbydes Tetracain gel 4% før alle stikprocedurer, som 1. valg (Ia,A,11). Alle børn, 3 måneder til 15 år bør tilbydes Lidocain/Prilocain creme 5% før alle stikprocedurer som 2. valg, hvis det ikke er muligt at få adgang til Tetracain gel 4%(Ia,A,11). Monitorering Indikatorer (standard angivet i %): 1. Andel af børn der profylaktisk smertelindres med lokalbedøvende creme /gel før alle stikprocedurer (95 %). 2. Andel af sundhedsfagligt personale, der er oplært i at forebygge stiksmerter med lokalbedøvende creme/gel hos børn (98 %). Dokumentation: Journalen efter hver stikprocedure. Plan for auditering: Ad (1): Hver 6. måned udføres stikprøvekontrol af sygepleje journaler/tjeklister.( jævnfør Den Danske Kvalitetsmodel, Indledning og bilag 2 (15). Ad (2): Hver 3. måned foretages kontinuerlig dataindsamling til opgørelse af tilfældige nyansatte i henhold til indikator 2, eksempelvis via nyansattes oplærings- og introduktionsprogrammer. Referencer 1. Lindh V. Smärtbehandling. In: Wallin L, editor. Omvårdnad av det nyfödda barnet. Lund: Studenterlitteratur, 2001: Hertel S. Forebyggelse og behandling af smerter

15 hos nyfødte børn. Ugeskrift for læger 2002; 48: Twycross A. Managing pain in children: where to from here Blackwell Publishing Ltd, Journal of Clincal Nursing, 19, doi: /j x 4. Salanterä S, Lauri S. Nursing students knowledge of and views about children in pain. Nurse Education Today (2000) 20, Lindt V, Wiklund U, Håkanson S. Assessment of the effect of EMLA during venipuncture in the newborn by analysis of the heart rate variability. Pain 86 (2000) Rogers T L, Ostrow C L. The use of Emla cream to decrease venipuncture pain in children. Journal of Pediatric nursing Vol 19, No1(February) Sethna N F, Verghese S T, Hannallah R S, et al. A randomized controlled trial to evaluate S- Caine patch for reducing pain associated with vascular access in children. Anesthesiology 2005; 102: /Get/Document19945/Xylocain%2C+kutanspray %2C+opl%C3%B8sning+10+mg-dosis.doc Downloaded den Young K D. What s new in topical anesthesia. Clinical Emergency Medicine Doi /j.cpem http://wound.smithnephew.com/FileManager/Public/RetrieveFile.asp x?documentguid={32c4e9d8-636d cbc-9f39c3dd8e8f}&b=2-ametop 2011 SPC.doc Downloadet d Lander J A, Weltman B J, So S S. Emla and amethocaine for reduction of childrens

16 pain assosiated with needle insertion (Review) The Cochrane Library 2010, Issue Leef K. Evidence- based review of oral sucrose administration to decrease the pain respons in newborn infants. Neonatal Network 2006; 25 (4): Shaikh F M, Naqvi S A, Grace P A. The influence of a eutectic mixture of lidocaine and prilocaine on minor surgical procedures: a randomized controlled double- blind trial. Dermatol Surg 2009;35: http://www.sst.dk/Indberetning%20og%20statis tik/sundhedsdata/behandling_ved_sygehuse/ds N4.aspx Downloaded d DDCM. Den danske kvalitetsmodel: Sygehusene Ref. Type: Report 16.Hands C, Round J, Thomas J. When someone stabs you : children s perspectives of venipuncture. Arch Dis Child :466 Doi: /adc Salmela M, Aronen E T, Salanterä S. The experience of hospital-related fears of 4- to 6- year-old children Child: care, health and development doi: /j x 18. Forsner M, Jansson L, Sørlie V.The experience of being ill as narrated by hospitalized children aged 7-10 years with short-term illness J Child Health Care : 153 DOI: / Coyne I. Children s experiences of hospitalization. J Child Health Care : 326 DOI: / http://www.produktresume.dk/docushare/dsweb /Get/Document-

17 8469/Emla%2C+creme+5+_.doc 21. NahumY, Tenenbaum A, Wexler I, Levy- Khademi F. Effect of eutectic mixture of local anesthetics (Emla) for pain relief during suprapubisk aspiration in young infants: a randomized, controlled trial. Clin J Pain Volume 23, Number 9, November/ December Kaur G, Gupta P, Kumar A. A randomized trial of eutectic mixture of local anesthetics during lumbar punctures in newborns. Arch Pediatr Adolesc Med/ Vol 157, Nov 2003; Lullmann B, Leonhardt J, Metzelder M, Hoy L, Gerr H, Linderkamp C, Klein C, Grigull L. Pain reduction in children during port-à-cath cathether puncture using local anaesthesia with emla. Eur J Pediatr (2010) 169; DOI /s Cassidy K L, Reid G J, McGrath P J, Smith D J, Brown T L, Finley G A. A randomized doubleblind, placebo-controlled trial of the emla patch for reduction of pain associated with intramuscular injection in four to six-year-old children. Acta Pædiatr 90: Halperin S A, McGrath P, Smith B, HoustonT. Lidocaine-prilocaine patch decrease the pain associated with the subcutaneous administration of measles-mumps-rubella vaccine but does not adversely affect the antibody response. The jounal of Pediarics Volume 136, number 6, June Chiou Y B, Blume- peytavi U. Stratum corneum maturation: a review of neonatal skin function. Skin Pharmacol Physiol 2004;17-66 DOI: / Fluhr J W, Darlenski R, Taieb A, Hachem J P, Baudouin C, Msika P, De Belilovsky C, Berardesca E. Functional skin adaptation in infancy- almost complete but not fully

18 competent john Wiley & Sons A/S, Experimental Dermatology/,19, http://www.iasppain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Defi...i splay.cfm&contentid=1728. Downloaded d O Brien L, Taddio A, Lyszkiewicz D, Koren G. A Critical Review of the Topical Local Anesthetic Amethocaine (Amethop TM ) for Pediatric Pain. Pediatr Drugs 2005: 7 (1). 30.Eidelman A, Weiss JM, Lau J, Carr DB.Topical anesthetics for dermal instrumentation: a systematic review of randomized, controlled trials. Ann Emerg Med Oct; 46(4): Newbury C, Herd D W. Amethocaine versus EMLA for successful intravenous cannulation in a children s emergency department: a randomised controlled study. Emerg Med J 2009;26: doi: /emj Arendts G, Stevens M, Fry M. Topical anaesthesia and intravenous cannullation success in paediatric patients: a randomized double-blind trial. BR. J. Anesth. (2008) 100(4): doi /bja/aen Andersen I B, Matzen P. Evidensbaseret medicin. Kbh.: Gads Forlag, 2007,2.udgave,1. oplag.

19 Bilag Redaktionel uafhængighed Interessekonflikt Bilag 1: Resumé Bilag 2: Evidenstabel Bilag 3: Søgeprotokol Bilag 4: Skema over udvælgelse af litteratur Den kliniske retningslinje er udviklet uden ekstern støtte og den bidragydende organisations synspunkter eller interesser har ikke haft indflydelse på de endelige anbefalinger. Ingen af gruppens medlemmer har interessekonflikter i forhold til den udarbejdede klinisk retningslinje.

20 Bilagsliste. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Resumé. Evidenstabel Søgeprotokol. Skema over litteraturudvælgelse.

21 Bilag 1 Skabelon Resume. Smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn ved anvendelse af lokalbedøvende creme/gel. Arbejdsgruppe Edel Landkildehus, sygeplejerske, Børneafdelingen afsnit A7, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson e mail: tlf Mette Strømfeldt Lind, Intensiv sygeplejerske, Cand cur, RN, MHS, Speciale ansvarlig/ Clinical Nursing Specialist. Børneafdelingen, Intensiv afsnit A5, Aarhus Universitetshospital. Claus Sixtus Jensen,RN,MHS,(Nurs), Udviklingssygeplejerske/ Clinical Nurse Specialist. Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Under arbejdsprocessen har der været dialog med bioanalytikerne, Aarhus Universitetshospital. Ligeledes har følgende været konsulenter: Overlæge Jesper Vandborg Bjerre, Børneafdelingen afsnit A7, Aarhus Universitetshospital. Farmaceut Jette Lyngholm Nielsen, Apoteket Aarhus Universitetshospital. Kirsten Jensen, Fuldmægtig/ Biblioteksassistent. Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek/ Medical Library. Vennelyst Boulevard 4. DK Aarhus C Vejleder: Karen Vestergård Andersen Sygeplejerske. Cand. San, ph D., Adjunkt Aarhus universitetshospital Godkendt af Godkendt af Center for Kliniske retningslinjer, den Baggrund Dato for revision: Ophørs dato: Problemstilling. Ved manglende kendskab til nye forskningsresultater vedrørende smerteprofylakse/lindring ved stikprocedurer udsættes børn for unødige smerter og risiko for senfølger såsom uhensigtsmæssig adfærd overfor smerter senere i livet, samt varige skader i form af hospitalsangst, nålefobi og tab af tillid til forældre og sundheds personale. Desuden kan der senere i voksenlivet opstå en uvilje mod at blive bloddonorer og at modtage sundhedsmæssig behandling.

22 Patientgruppen: Børn fra 3 måneder til 15 år. Formateret: Ikke Fremhævning Formål At forebygge og reducere smerter ved stikprocedurer, med anvendelse af lokalbedøvende creme/gel, hos børn fra 3 måneder til 15 år. Anbefalinger Anbefaling: Alle børn, 3 måneder til 15 år, bør tilbydes Tetracain gel 4% før alle stikprocedurer, som 1. valg (Ia,A,11). Alle børn, 3 måneder til 15 år bør tilbydes Lidocain/Prilocain creme 5% før alle stikprocedurer som 2. valg, hvis det ikke er muligt at få adgang til Tetracain gel 4%(Ia,A,11). Monitorering Indikatorer (standard angivet i %): 1. Andel af børn der profylaktisk smertelindres med lokalbedøvende creme/gel før alle stikprocedurer (95%). 2. Andel af sundhedsfagligt personale, der er oplært i at forebygge stiksmerter med lokalbedøvende creme/gel hos børn (98%). Dokumentation: Journalen efter hver stikprocedure. Plan for auditering: Ad (1): Hver 6. måned udføres stikprøvekontrol af sygepleje journaler/tjeklister.( jævnfør Den Danske Kvalitetsmodel, Indledning og Bilag 2 (15). Referencer Link Ad (2): Hver 3. måned foretages kontinuerlig dataindsamling til opgørelse af tilfældige nyansatte i henhold til indikator 2, eksempelvis via nyansattes oplærings- og introduktionsprogrammer. (11) Lander JA, Weltman BJ, So SS The Cochrane Library 2010, Issue 11 Link til en mere omfattende udgave af den kliniske retningslinje

23 Evidenstabel over inkluderede studier. Bilag 2 Forfatter År Studietype Studiets kvalitet Befolkningstype Intervention Resultater (Outcome) Kommentarer Lander Et.al. (11) 2010 Cochrane Database Syst. Review ++ 6 studier inkluderet. 534 børn fra 3 måneder til 15 år Sammenligner Lidocain/Prilocain Creme 5% med Tetracain gel 4% For den bedøvende effekt ved stikprocedurer. Endvidere undersøges hvor nemt det er at foretage indstikket. Ligeledes om der opstår bivirkninger. Dette Cochrane studie viser at Tetracaine gel 4% overtrumfer Lidocain/ Prilocain creme5% hvad enten applikations Tiden er lang, kort, eller som anbefalet fra forhandler. Tetracain gel 4% er mere Effektfuld End Lidocain/ Prilocain creme 5%. Et Stærkt Studie. Tetracain gel 4% er at foretrække til nåleprocedurer Hos børn.

24 SØGEPROTOKOL Bilag 3 Hoved søgeord: Smerter. Andre søgeord: Nyfødte børn, børn, stiksmerter, smertelindring, lokalbedøvende creme/gel. Inklusionskriterier: Eksklusionskriterier: Litteratursøgning: Patientpopulation: Nyfødte børn til 15 år som udsættes for stikprocedurer Litteraturtyper: Metaanalyser. Systematisk oversigt af RCT er. Randomiserede, kontrollerede studier(rct) Kliniske nøgleområder: Betydningen af at børn profylaktisk smertelindres før stikprocedurer ved hjælp af lokalbedøvende creme/gel. Sammenligne effekten, evt. bivirkninger samt applikationstider på disse creme/gel. Sammenligne hvor nemt det er at foretage indstikket. Artikler hvis formål faldt udenfor det fokuserede spørgsmål, er blevet ekskluderet. Sprogkriteriet har været dansk, svensk, norsk og engelsk. Databaser: Pub Med. CINAHL Embase Scopus Trip The Joanna Briggs Institute The Cochrane Library Søgeperiode: År Internetsider: Lægemiddelstyrelsen Sundhedsstyrelsen Smith and Nephew Iasp-pain org. Telefon kontakt: 4 Børneafdelinger i Danmark. Sundhedsstyrelsen Lægemiddelstyrelsen Håndsøgning: -Referencelister

25 Bilag Abstracts identificerede. Pub Med 60 hits, Trip 39 hits, Embase 51 hits, Cinahl 24 hits, Scopus 139 hits, Joanna Briggs 3 hits, The Cochrane Library 45 hits. 213 Abstracts inkluderet på baggrund af titel. 148 Abstracts ekskluderet på baggrund af titel. 5 Abstracts inkluderet på baggrund af abstracts. 208 Abstracts ekskluderet på baggrund af abstracts. 1 Artikel rekvireret på baggrund af søgning i referencelister. 1 Artikel inkluderet på baggrund af gennemlæsning. 5 Artikler ekskluderet på baggrund af gennemlæsning.

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt dato: 20.3.12 Revisions dato: 20.9.14

Læs mere

Edel Landkildehus, sygeplejerske, Børneafdelingen afsnit A7, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson e mail: tlf

Edel Landkildehus, sygeplejerske, Børneafdelingen afsnit A7, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson e mail: tlf Titel HØRINGS- EKSEMPLAR Søgeord Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. Hoved søgeord: Smerter. Andre søgeord: Nyfødte børn,

Læs mere

Profylaktisk behandling af stiksmerter hos børn

Profylaktisk behandling af stiksmerter hos børn Profylaktisk behandling af stiksmerter hos børn Klinisk retningslinje for anvendelse af lokalbedøvende creme/ gel som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos børn. Problemstilling. Ved manglende kendskab

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Monitorering af sygeplejefaglig kvalitet

Monitorering af sygeplejefaglig kvalitet Monitorering af sygeplejefaglig kvalitet Skejby Sygehus, Børneafdeling B A Ragna Holste Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato Godkendt dato: 22.06.11 Revisions dato:

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Det behøver ikke gøre ondt

Det behøver ikke gøre ondt Det behøver ikke gøre ondt Lær enkle metoder til at undgå fastholdelse Hør en mor fortælle om, hvordan det opleves, at få sit barn holdt fast Hør en ung mand fortælle om at blive holdt fast som barn Vi

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: 8942 4855 mobil 2639 7839

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Tlf: 8942 4855 mobil 2639 7839 Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og modermælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn Hoved søgeord: Smerter. Andre søgeord: Nyfødte børn,

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

Lymfødembehandling af. DMCG-pal Årsmøde 2012

Lymfødembehandling af. DMCG-pal Årsmøde 2012 Lymfødembehandling af palliative patienter med kræft DMCG-pal Årsmøde 2012 Medlemmer af arbejdsgruppen Kontaktperson: Annemarie Salomonsen, fysioterapeut, Det palliative team, Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt

Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Hjemmebehandling af børn og unge med kræft et forskningsprojekt Helena Hansson Hjemmesykehus for barn helsetjeneste på barns premisser den 2. november 2016 Kræft hos børn og unge 180 200 børn under 18

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Titel. Søgeord. Arbejdsgruppe

Titel. Søgeord. Arbejdsgruppe Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for anvendelse af sukkervand og brystmælk som smerteprofylakse ved stikprocedurer hos nyfødte børn Hoved søgeord: Smerter. Andre søgeord: Nyfødte børn,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Flowchart over udvælgelsen af relevante studier fra den systematiske litteratursøgning om observation af fødder.

Flowchart over udvælgelsen af relevante studier fra den systematiske litteratursøgning om observation af fødder. litteratursøgning om observation af fødder. 1.236 hits fundet ved søgning i databaserne: PubMed: 295 EMBASE: 397 CINAHL: 227 Scopus: 317 1.045 artikler ekskluderet på titel 191 artikler inkluderet på titel:

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention.

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention. Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. Hoved søgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning,

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE?

Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE? Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE? EVIDENSBASERET NEONATALSYGEPLEJE I EN PATIENT OG FAMILIECENTRERET

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Postoperativ smertebehandling i hjemmet med en elastomerisk pumpe en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(2) Postoperativ smertebehandling

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7

Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 11.04.08 Susanne Graversen Conny Sønderby Karin Fosdal Studieopgave, den lille. Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Baggrund for valg af emne. Problemformulering. Begrebsafklaring. Metode. Analyse. Konklusion.

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Nedsætte hudplejegruppe med forskellige kompetencer kliniske og videnskabelige. Repræsentanter fra relevante afsnit. Gruppen arbejder ud fra et fastsat kommissorium. Mødes en gang

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region nu tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Præsentation af kandidatspeciale udarbejdet af intensivspecialsygeplejerske og cand. cur. Rikke Hessing Simonsen

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

VAS SÅ! Har du scoret i dag?

VAS SÅ! Har du scoret i dag? VAS SÅ! Har du scoret i dag? Nefrologiske patienter har også ret til at blive smertevurderet Re-implementering af Region Hovedstadens regionale vejledning: Smertevurdering og smertedokumentation, generelle

Læs mere

Bilag. Allergi. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser med henblik på at øge allergikeres livskvalitet

Bilag. Allergi. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser med henblik på at øge allergikeres livskvalitet Bilag Allergi Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser med henblik på at øge allergikeres livskvalitet Maja Lynderup Behrmann, Helene Vinther og Maj Nørbæk Jensen

Læs mere

Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik

Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik En medicinsk teknologivurdering -behandling af smertende osteoporotiske knoglebrud i ryghvirvler Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Regionale temadage Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 Forord I forbindelse med specialuddannelsesforløbet afvikles der regionale

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering

Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Nationale kliniske retningslinjer (NKR) Formidling og implementering Lif Gå-hjem møde 3. september 2014 Chefkonsulent, sektionsleder Lisbeth Høeg-Jensen lhj@sst.dk 1 Om præsentationen Hvad er en national

Læs mere